KAPPIë EN HET SETH-ZAADJE Internuntius bracht pauselijk geschenk voor Zierikzee NIEUWS UIT DE KERKEN WALCHEREN MARKTBERICHTEN DINSDAG 18 MEI 1954 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT EENVOUDIGE PLECHTIGHEID OP BLIJDE DAG voelens van dankbaarheid van de Zie- rikzeese parochie en mr. Sark, voor zitter van de Kath. Hulpactie voor het Rampgebied, bracht de verschil lende giften, welke de paus na de ramp aan ons land deed toekomen, in herinnering: giften voor het Ram penfonds en nu weer een persoonlijke gift met dit zeer speciale doel. De we tenschap, dat de zorg voor ouden van dagen speciaal in Zeeland nog een moeilyk probleem vormt, leidde tot de keuze van de bestemming van de pau selijke gift. Tegenover» een gemiddeld voor het aantal van de ouden van da gen voor het gehele land van 4,8 staat immers voor Zeeland 6,9 en voor Schouwen-Duiveland zelfs 7,9 Door deze gift wordt thans de bevol king van het gehele eiland geholpen, aldus spr., aie voorts de wens uit sprak, dat de uitbreiding nog tijdens Uitbreiding van tehuis voor ouden van dagen en chronische zieken Mede dank zij een waarlijk vorstelijke gift van Z.H. de Paus za! de Cor- neliastichting te Zierikzee weldra uitgebreid kunnen worden met een nieu we vleugel, in het bijzonder bestemd voor de verpleging van ouden van da gen en lijders aan chronische ziekten. De Pauselyk internuntius in Den Haag, mgr. Paolo Giobbe, was gisteren naar Zierikzee gekomen om ter plaatse de chèque tot een bedrag van 200.000,namens de Paus te kun nen overdragen en het spreekt wel vanzelf, dat hierdoor deze Maandag tot een voor katholiek Zierikzee zeer blijde dag werd gemaakt. De overdracht geschiedde tijdens een eenvoudige, maar treffende plechtigheid in de huis kamer van de eerwaarde zusters Franciscanessen in de Corneliastichting. Tegelijkertijd met de Pauselijke ge zant, arriveerden o.m. ook de vicaris- generaal van het bisdom Haarlem, mgr. J. Groot, en enkele andere ker kelijke hoogwaardigheidsbekleders, o.w. rector H. A. J. Roosen van het Moederhuis van de zusters Francis canessen, die de Provinciaal Overste, moeder Scholastica, vertegenwoor digde. Deze laatste was n.l. door ziek te verhinderd persoonlijk naar Zie rikzee te komen. Voorts bevond zich in het gezelschap van mgr. Giobbe ook mr. H. M. L. H. Sark uit Den Haag, voorzitter van de Katholieke Hulpactie voor de Rampgebieden. De pastoor van Zierikzee, de zeereerw. heer J. Dekker, had de hoge gasten reeds aan de pont te Zijpe verwel komd en in de Corneliastichting wa ren ter begroeting nog aanwezig de hoogeerw. heer R. Nieveen van Dij- kum uit Goes, deken in het dekanaat Middelburg, en namens het gemeen tebestuur van Zierikzee burgemeester jhr. mr. J. Schuurbèque Boeye en wet houder R. Gerritsen. Voor het bordes van de Cornelia stichting stonden leerlingetjes van de kleuterschool en padvindsters opge steld, die het hoge gezelschap met vlaggetjes begroetten. Een van de leerlingetjes, Anneke Huisman, bood mgr. Giobbe fraaie bloemen aan. Toespraken. In de huiskamer voerde eerst mgr. Giobbe het woord, die herinnerde aan het doel van de gift van de Paus: het uitbreiden van de verzorgingsgelegen heid voor ouden van dagen en chroni sche zieken. Spr. zeide zeer getroffen te zijn door hetgeen hij tijdens de tocht van Zype naar Zierikzee nog aan ramp-gevolgen had gezien en be tuigde namens de Paus dank voor al hetgeen burgerlijke en geestelijke lei ders en ook de zusters van de Corne liastichting reeds hebben gedaan voor hen, die door de ramp werden getrof fen. Het was hem een grote vreugde aan de vertegenwoordiger van de bis schop van Haarlem hier de pauselijke gift te kunnen overdragen en hij deed ait met de wens, dat dit bedrag er toe mag bijdragen gedurende een reeks van jaren ouden van dagen te helpen in hun vaak moeilijke laatste levens jaren. De vicaris-generaal van het bisdom Haarlem, mgr. J. Groot, beantwoord de deze toespraak en zeide, dat katho liek Nederland diep geroerd is door de herhaalde bewijzen van medeleven van de Paus met de rampslachtoffers. Spr. aanvaardde de pauselijke gift met de verzekering, dat zy zal wor den gebruikt voor het doel, dat er voor gesteld is. Volgende spreker was rector H. A. J. Roosen, die mede uit naam van de Provinciaal Overste, moeder Scholas tica, dankte voor de pauselijke gift en verzocht deze dank aan de H. vader over te brengen. Spr. wees er op, dat de gift niet alleen materiële betekenis heeft, maar dat zij in het bijzonder ook tot dankbaarheid stemt omdat zij getuigt van het medeleven van de Paus met allen, die lijden, zónder on derscheid van leeftijd, nationaliteit of godsdienstige overtuiging. Tenslotte dankte rector Roosen ook mgr. Groot voor de moeite, die deze zich heeft gegeven om mede te werken tot het mooie resultaat van deze dag. Pastoor J. Dekker vertolkte de ge- het pontificaat van deze paus tot stand zal komen en dat de huidige in ternuntius ook bij de ingebruikne ming tegenwoordig zal kunnen zyn. Tenslotte herinnerde mr. Sark aan het woord van de Psalmist: „Zo de Here het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden daaraan Als laatste spreker getuigde burge meester jhr. mr. J. Scnuurbèque Boeije van de dankbaarheid van het gemeentebestuur, onder het uitspre ken van de wens, dat Gods zegen op de uitbreiding zal rusten. Alle toespraken werden in het Frans gehouden. Na de lunch, werd eerst nog een bezoek gebracht aan de kleuterschool, waarvoor de Paus destyds reeds meu bels schonk. Daarna maakten mgr. Giobbe en zijn gezelschap nog een rondrit over het eiland, alvorens naar Den Haag en Haarlem terug te keren. De uitbreiding. Naar wij tenslotte vernamen, ligt het in de bedoeling, dat de Cornelia stichting wordt uitgebreid met een geheel nieuwe %ieugel. speciaal be stemd voor de ouden van dagen en ly- ders aan chronische ziekten. Hiervoor zullen zes panden aan het Kraanplein gesloopt worden .Het 7.ijn nu nog be woonde percelen links van het be staande complex, die reeds eigendom van de Congregatie van de zusters Franciscanen zijn. Het eerste pro bleem wordt nu woonruimte te vinden voor de huidige bewoners van de te slopen panden! Oost- en West-Souburg „Zuiderstemmen" gaf uitvoering Ten bate van de Johannastichting te Arnhem gaf het Christelijk Kinder koor „Zuiderstemmen" te Souburg een uitvoering in „Rehoboth" Onder leiding van mevrouw Francke en de heer Suurmond werd een aardig en gevarieerd programma uitgevoerd, waarbij enkele soli eri jodelzang bij zonder in de smaak vielen. De zaal was geheel uitverkocht, zodat men besloot, de uitvoering a.s. Zaterdag te herhalen. Naast haar zusters, de Prinsessen Beatrix en Irene, laat thans ook Prinses Margriet zich als 'n enthou siast beoefenaar van de paardensport zien. Onze fotograaf nam deze ge slaagde foto van de drie Prinsessen te paard tijdens de Zaterdag op de Grebbeberg gehouden samengestelde ruiterwedstrijden voor junioren, waaraan door alle drie de Prinsessen werd deelgenomen. De Geref. Gemeenten Aan het zoeven uitgekomen Ker kelijk jaarboekje van de Geref. ge meenten in Nederland en Noord-Ame rika ontlenen we dat het zielental in Nederland over 1953 is teruggelopen van 67144 tot 58760. De ernstige be roeringen in de Geref. gemeenten die op tientallen plaatsen tot kerkscheu ring heeft geleid, zyn deze kerkfor- matie komen te staan op een verlies van meer dan achtduizend leden. De ze kerkengroep staat nu weer op het cijfer van 1947. Het aantal gemeen ten liep terug van 147 op 133, het aantal predikanten van 26 op 19 en het aantal vacatures daalde van 120 op 113. Het aantal leden daalde van 33364 op 29418 en het aantal doop leden van 33780 op 29342. De Geref. gemeenten hebben drie particuliere synoden nl. een in Oost omvattend de classes Barneveld, Kampen en Utrecht met 36 gemeenten en 7 pre dikanten, West omvattend de classes Amsterdam, Dordrecht, Middelhar- Waar zijn onze schepen Aalsdijk 16 v. Antwerpen n. Rotterdam. Abbedijk 16 te San Francisco. Alphard 17 te Vitoria Amerskerk 16 v. Aden n. Cochin. Blitar 15 te Antwerpen. Boissevain 16 te Okinawa. Caltex Nederland 16 te Antwerpen. Celebes 16 v. Pladju n. Cheribon. Drente 15 v. New York n. Beyrouth. Ena 17 te Singapore. Grootekerk 16 v. Keelung n. Kobe. Heemskerk 17 te Dar es Salam. Ittersum 15 te Dakar. Jagersfontein 16 300 m. W.Z.W. Kp. Pal- mas n. Kaapstad. Johan van Oldenbarnevelt 17 te Surabaja. Karimata p. 16 Guardafui n. Djibouti. Laurenskerk 17 te Suez. Leersum 15 v. Antwerpen n. Bremen. Lemsterkerk 17 Schiedam verw. Lutterkerk 17 te Muscat. Merwede 15 te Houston. Molenkerk 17 te Marseille. Muiderkerk 17 te Marseille Oranje 15 v. Southampton N. Pt. Said. Polyphemus 16 v. Belawan n. Pt. Swet- tenham. Prins Willem V 16 v. Detroit. Schie 16 te Pt. O. Plata. Sibajak 15 te New York. Stad Maastricht p. 16 p. Vincent naar Vlaardlngen. Tjitjalengka 16 v. Lorenzo Marques naar Durban. Willem Ruys 16 230 m. O. Ceylon n. Co lombo. Woensdrecht t. 16 v. Maracaibo naar Cu rasao. Arendsdijk p. 17 Vlissingen n. New York. Axeldijk 15 te Santos. Bloemfontein 15 te Amsterdam. Dongedijk 15 te Los Angeles. Alnati 16 170 m. n. St. Pauls Rock n. Las Palmas. Indrapoera 15 v. Aden n. Port Sudan. Overijssel 14 te Tj. Priok. Rijndam 15 v. Southampton naar New York. Van Linschoten 16 te Amsterdam. Alamak 17 te Antwerpen. Almdijk 17 te Antwerpen. Delft 17 v. Sidon n. Rotterdam. Middelburg Aanbesteding. Het Bouwbureau voor de Landbouw in Zeeland te Middelburg heeft aan: besteed het bouwen van een boerderij voor de heer L. Maas te Middelburg. Ingeschreven werd als volgt: 1. M. Walraven en Zonen, Middelburg, 49.980; 2. C. A. de Ruysscher, Hoofdplaat, 50.850; 3. G. J. Wevers, Souburg, 51.055; 4. fa. A. J Stop pels Zoon, Middelburg, 51.260; 5. A Blankenburgh, Nieuwdorp, 53.300; 6. J. Mesu Zoon, St. Lau rens, 53.741; 7. J. Walraven, St. Laurens, 54.200; 8. A. Geense, Mid delburg, 54.300; 9. fa. A. Poelman Zonen, Ritthem, 55.150; 10. H. van Leerdam, Nieuw St. Joosland, 56.300. De gunning is aangehouden. Vlissingen Uit het politierapport Op het Bet je Wolff plein te Vlissin gen gaf een wielrijder geen voorrang aan een bestelauto Er ontstond een botsing waardoor de fiets werd be schadigd. Persoonlijke ongelukken de den zich niet voor. Zaterdagavond stond op de Nieu- wendijk te Vlissingen een file auto's geparkeerd. Toen een bestuurder van een der auto's met zijn wagen op de weg trachtte te rijden, kwam hij in botsing met een achterop komende auto. Er was enige materiële schade. In een café te Vlissingen moest de politie bemiddelend optreden tussen enige bezoekers, die handgemeen wa ren geraakt. Zij werden uit het café verwijderd. Het overhemd van de ca féhouder moest het bij de vechtpartij ontgelden. Verlichting Koudekerkse Weg. Sinds enkele dagen is de straat verlichting aan de Koudekerkse weg te Vlissingen in bedrijf. Deze nieuwe verlichting blijkt, evenals die aan de Paul Krugerstraat, die enige maanden geleden gereed kwam, aan alle eisen van het moderne verkeer te voldoen. Openstelling zwembad. Op Zaterdag 22 Mei te 3 uur zal de Openbare Zweminrichting te Vlis singen aan het Kanaal voor het pu bliek worden opengesteld. St. Laurens Ouderavond Chr. School. In de Chr. school te St. Laurens werd de jaarlijkse ouderavond gehou den. Het hoofd der school, de heer G. F. Weeda, sprak over „Moeilijke kinderen." De talrijke belangstellen den bezichtigden voorts het werk van de leerlingen, waarna nog ge sproken werd over het a.s. school reisje. Merriekeuring te Middelburg Uitgaande van de Koninklijke Vereni ging „Het Nederlandse Trekpaard" werd Maandag te Middelburg een merriekeuring gehouden. Er werden 71 dieren aange voerd, waarvan er 45 werden goedge keurd. In het Keurstamboek werden opgeno men: Irene. J. de Visser. Aagtekerke; Jenny, v. h. Hollandsche Hof, J. H. Jan- se, Arnemuiden; Rosa, J. Kodde. Bigge- kerke; Dora. J. van Maldegem, Bigge- kerke; Rika van Domburg, J. de Visser Zn„ Domburg; Elza, Joh. I. Cevaal, Elza, F. Dingemanse, Ida van Poppen- darome. J. H. Geschlere, Elza van Mo- lenzicht, L, de Vos, allen Grijpskerke; Mina, P. Brasser, Olga van Dishoek. L. de Looff. Corrie, L. de Witte, allen Kou- dekerke, Mirza, H. A. Vos. Middelburg: Carolina van Maalstede, N. J. Mol, Ella van St. Joosland. J. J. Mesu, Ella van Groenenburg. D. A. van Nieuwenhuij- zen, Gusta van 't Hof Nieuwland, fa. A Wisse Co. Gerda van 't Hof Nieuw land, fa. A. Wisse Co Nita van de Eendracht, P. G. de Lange. Annelies van de Eendracht. Jac. Mesu. allen te Nw.- en St Joosland: Miep. J. Boogaard, Charmante van Vredelust. W. de Buck, beiden Meliskerke; Frida van Groede. Iz. de Buck, Kitty van de Linge, K. de Buck. Ella van Plantenburg. L. Francke, Cora van Rhijnsburg. W. K. van Nieu- wenhuijzen, Emman van Kalfhoek, F. Dekker, allen Oostkapelle; Lies van Veer, P. C. Dieleman. Lea van Buiten- lust, W. Verhage. beiden Ritthem; Klara van Nieuwkampen. P. J. Abrahamse, Bea. J. Flipse, Hetty, J. Louwerse, Hilda, A. Maljaars, Elza, H. J. Allaart. Marga van Nattenbek. A. Meyers, Lia H. de Pag- ter. Udine van Donkerzicht, P. de Buck Izn.. allen Serooskerke: Carla van Mei doorn. W. Maljaars. Etta. P Roose, bei den St. Laurens: Irma, W Louwerse, Marie van Hollestelle, J. M Munter. Ella van Nico. H. J. Volkers, allen Veere; Martha. W Maas Azn., Flora van de Pol der. Truus van de Polder, A Maljaars, allen Vrouwenpolder; Bertha, Joh. de Visser, Westkapeüe. nis en Rotterdam met 63 gemeenten en 7 predikanten en Zuid omvattend de classes Goes. Middelburg en Tho- len met 34 gemeenten en 5 predikan ten. Het feit dat 19 predikanten staan voor de bearbeiding van 133 gemeenten wijst er wel op, hoe groot het gebrek aan voorgangers bij deze groep is. En het feit dat er momen teel maar vier Btudenten aan de Theol. School te Rotterdam zijn in geschreven, wijst er wel op dat voor lopig van opheffing van dit tekort geen sprake is. Er zfjn veertien ge meenten in Amerika en vier in Ca nada. In Amerika zijn er van de veer tien tien vacant, die in Canada zijn allen vacant, maar ontvangen nu m ds. M. Heerschap van Wageningcn hun eerste voorganger Twee predi kanten ds. G. Zwerus te Middclhar- nis en ds. A. Vergunst te Zeist na men een beroep aan naar Amerika waardoor het aantal voorgangers al daar van twee op vijf steeg. Prof J. Waterink 40 jaar predikant. Prof. dr. J. Waterink, hoogleremr aan de Vrije University* heeit Maandag zyn veertigjarig ambtsju bileum als predikant in de Gerefor meerde Kerken gevierd. Jan VVaterink werd 20 October 1890 geboren te Nieuwleusen (O.), waar zijn vader voorganger was bij de Geref. Kerk. Hij studeerde aan de Theol. Hogeschool te Kam- en werd in Mei 1914 te Appelscha in het predikambt bevestigd. In 1917 vertrok ds. Waterink naar Zutphen en 3 Oct. 1924 werd hy predikant te Amsterdam, Hij was in 1923 aan de Vrije Universiteit cum 'lude gepro moveerd tot doctor in de theologie op een dissertatie getiteld: Plaats en methode van de ambtelijke vak ken. In 1926 volgde zijn benoeming tot buitengewoon hoogier; aan de V. U. om onderwys te geven in de paedagogiek. Later volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleraar, om onderwijs te geven behalve ln de paedagogiek. ook in de paedologie en de psycho-tech- niek. Prof Waterink heeft tevens naam gemaakt door zijn journalistieke arbeid. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift Moeder, redigeerde het Chr. Paedagogisch Tijdschriften was oprichter en redacteur van het Calvinistisch Weekblad. Behalve zijn bijdragen in verscheidene periodie ken en tijdschriften in binnen- ei} buitenland in een groot aantal bro1 chures, heeft hy tal van standaard werken op zijn naam staan, waaron der er zijn die zestien drukken heb ben beleefd. Burgerlijke Stand. VLISSINGEN. Bevallen: E. E. J. Geeraert—Verbrug- ghe, z,; D. Visser—v. Dalen, d.; J. Neder- handBraun, z.; C. J. M. v. d. Rafelaar Braat, z.; N. K. Slager—v Splunder, z.; A. W. Ratelband—Botbijl, d. Ondertrouwd: S. M. van As. 22 J. en M. M. Wagenaar, 23 j. Getrouwd: C. J. W. du Pon, 27 J. en C. J. Boom, 21 j.; A. J. Somers, 31 j. en J. B. M Ferron, 30 J.; L. W. Bostelaar, 21 j. en E. S. Lute, 21 j.;; P. Lindenberg, 27 j. en C. P. Klijn. 25 j.; F de Smit, 32 j. en C. v. Reek, 30 j.; J. Bakker, 30 j. en A. Sloof, 24 j.; L. A. Louwerse, 27 j en J. Ie Roij, 26 j. Overleden: K. Brasser, 59 j.; J. P. J, J. Sorel', 77 j. VROUWENPOLDER. Getrouwd: C. de Visser, 24 j. en L. Joosse, 24 j. ROTTERDAM 17 Mei. In de vandaag gehouden voor laatste regeringsgraanveiling zijn door het voedsel inkoopbureau verkocht: 570 XRussische haver tegen f 23.3524.20, ton La Plata haver tegen f 2155 22.30, 1996 ton Australische gerst tegen f 23.8024.15, 1543 ton Russische gerst te gen f 23.30—23.75, 1628 ton Canadese gerst tegen f 23.5523.80 en 293 ton La Plata gerst tegen f 23.5523.65. alles per 100 kg. Maandagmiddag om tien minuten voor drie is te Rotterdam een termijnhandel ln gerst opengesteld. Zoals bekend beeft de Nederlandse Bank op 1 April j.l. daar toe aan de leden van de Rotterdamse Vereniging voor de Termijnhandel in gra nen een algemene deviezenvergunning verstrekt. De beurstijden van de- termijnhandel ln granen, te weten mals en gerst, zijn thans als volgt vastgesteld: Van Maandag tot en met Vrijdag: Och- tendbeurs: mais 11.5012.00 uur: gerst 12.0012.10 uur. Middagbeurs: mais 14.40 —14.50 uur: gerst 14.5015,00 uur. Zater dags: mais 11.50—12.00 uur; gerst 12.00— 12.10 uur. GRAANBEURS ROTTERDAM. 17 Mei. Binnenlandse granen (officieu ze noteringen per 100 kg franco Rotter dam). Tarwe: witte, prima kwaliteit voor de vlakmolenaars tot f 28.30; rode, op vocht- conditie tot f 28.20. Voedergranen, prijshoudend, Zomer- gerst, maalkwaliteit f 22.00—23.00. Overi gens f 23.002425, grove geschoonde daarboven, haver, kalm, f 2425—25.25, ex tra blanke daarboven, rogge, f 20.50— 21.75. Peulvruchten: groene erwten, kalm, f 40.0058.00; Schokkers, prijshoudend, f 70.000110.00; bruine bonen, iets beter, f 82.00—105.00. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM. 17 Mei. Kleiaardappelen 35 mm op waarts, Bintjes f 21.00—22.00; Alpha's f 18.00; Bevelanders f 21.00; Furore f 20.00 —21.00. Zandaardappelen: voran f 9.00—10.00; Wilpo. f 10.00—11.00: IJsselster f 1120— 12.00. Voeraardappelen f 4.00. prijzen bere kend per 100 kg en op de handelsvoor- waarden vastgesteld voor de verkoop van consumptieaardappelen op wagon, schip of auto. VEEMARKT ROTTERDAM. 17 Mei Aanvoer in totaal 1881. Vette koelen en ossen 1015; varkens 866. Vette koeien per kg. in ct le kw 2.80 —3.00, 2e kw. 2.60—2.80, 3e kw. 2.10— 2.50; varkens (lev. gew.) per kg in ct. le kw. 1.90, 2e kw. 1.88, 3e kw 1.84. Prijzen: vette koeien,en ossen even ho ger dan vorige week Dinsdag; prima's boven notering, varkens iets minder, af loop traag. VISMIJN VEERE. 17 Mei Export garnalen aanvoer 1248 kg. 105146. Schar, aanvoer 186 kg, 36— 44. Bot. aanvoer 186 kg. 2547. Middel tong. aanvoer 54 kg, 64—152 Rog. aan voer 500 kg. 31—70. Griet aanvoer 5 kg, 99147. Ongesorteerde vis. aanvoer 4 kg. 89—90. VEILING MIDDELBURG. Koopmans Fruit: Aardbeien, per doos. 5884. Bram- ley's Seedling K 38. Kastomaten per st. 6—14. Jonathan K 55—58. Groenten: Spinazie 817 Ramenas p. bos 610. Postelein 2738. Glaskom kommers A 50, B 41. C 28. Rabarber 6—9. Radijs 611. Prei 1531. Bospeen 48— 66. Nieuwe aardappelen 85—96. Uien 6 —8. Sla A 6—12. B 5—8. Kasbloemkool A 47—81, B 48—55, C 21—38, D 10—14 Sla per kg 1620. Bosseiderie 1622. Andijvie 57—63. Boskroten 25—40. Peulen 164. Asperges 117—177. Heden werden de eerste peulen aan gevoerd door de heer S. van >Gurp te Le- wedorp. Examens. De heer J- H. W. Kayser te Vlis singen behaalde het diploma A van de vereniging tot bevordering van Electrotechnisch Vakonderwijs in Nederland. 30. In het Egyptisch mu seum zag Kappie een oud heertje, dat aandachtig een vergeelde rol vol ingewik kelde hiëropyphen ontcij ferde. „Drommels, die oude neer komt me bekend voor" dacht Kappie naderbij ko mend. Toen verhelderde zijn gezicht en hij klopte het heertje verheugd op de schouder. „Professor Lari- tix!" riep hij blij, „U bent luist degene die ik nodig heb!" De geleerde keek enigs zins verstoord op. „Hè, wat?!" riep hij. „O. kapi tein Dingus, noe gaat het?" „Noem me maar Kappie" zei Kappie. „Juist, Kapitein Kappie" hernam professor Lariiix, „ik vond het prettig U weer eens ontmoet te hebben, maar nu moet U mij niet verder storen, ik bestudeer juist een zeer belangwek kende oud-Egyptische pa pyrus-rol en heb geen tijd voor zee-verhalen" „Laat die papier-rol dan toch maar even rusten", zei Kappie, „want wat ik te vertellen heb is zo oud- Egyptisch als het maar zijn kan. U moet weten dat ik in de pyramide van Mops een vreemde zaadkor rel heb gevonden, die „Wat?i" riep de geleerde opgewonden, „een Officiële publicaties. VERZETTEN WEEKMARKT. B. en W. van Middelburg brengen ter openbare kennis, dat in verband met He melvaartsdag de weekmarkt zal worden gehouden op Woensdag 26 Mei 1954 in plaats van op 27 Mei 1954. Middelburg. 15 Mei 1954. en W. van Vlissingen brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentesecre tarie, 2e afdeling, ter inzage liggen de vol gende verzoeken, met bijlagen, van: J Verhage te Vlissingen om vergunning tot het oprichten van een brood- en ban ketbakkerij. waarin 2 electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 3 PJC., alsmede een stalen heetwateroven gebe zigd zullen worden ln het perceel Schel- destraat 47; Esso Nederland N.V. te s Gravenhage om vergunning tot het oprichten van een benzinepompinstallatie met tank van 6000 lieter. waarin 1 electromotor van 1/3 PJC gebezigd zal worden op het perceel Gra- vestraat 68: Gebrs. A. en M. van Fraassen te Vlissin gen om vergunning tot het oprichten van een herstelplaats voor motorvoertuigen, waarin 3 electromotoren met een geza menlijk vermogen van 3'.4 PJC. gebezigd zullen worden op het perceel Schelde- straat 9698; A. de Pree te Middelburg om vergun ning tot bet oprichten van een herstelin richting voor motorvoertuigen, alsmede een benzinepompinstallatie met tank van 10.000 liter, waarin 4 electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 2% P.K. gebezigd zullen worden, op het perceel Scheldestraat 40, G. J. Eland te Vlissingen om vergun ning tot het oprichten van een garage met werkplaats, waarin 7 electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 6.9 P.K. en 1 benzinemotor van 3.5 P.K. gebezigd zullen worden op het perceel Kenau Has selaarstraat 49. Gedurende tien dagen, te rekenen van 14 Mei 1954 af. bestaat vooi een ieder de gelegenheid schrifteiyk bezwaren tegen het verlenen dezer vergunningen in te brengen bij het gemeentebestuur. Bovendien zal op Dinsdag tf5 Mei a.s., des v.m. resp. 10. 10.15. 10-30, 10,45 en 11 uur, ten Gemeentehuize, een opbare zit ting worden gehouden, waarin mondeling bezwaren tegen de inwilliging van deze verzoeken kunnen worden ingebracht. Een leder kan ter secretarie der ge meente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat tot beroep ge rechtigd zyn de aanvragers van de ver gunningen en degene, die in persoon of bij gemachtigde op de bovenbedoelde zittin gen is verschenen. Me'de is tot beroep ge rechtigd degene, die, zonder op de open bare zitting te zyn verschenen, binnen de gestelde termyn schriftelijk bezwaren heeft ingebracht, indien hy niet woon achtig is in deze gemeente of in een aan grenzende gemeente, waar openbare ken nisgeving wordt gedaan. Vlissingen, 14 Mei 1954. zaadkorrel? 1 Vertel verder, vertel verderl Laat O toch niet interrumperen M" „Wel", vervolgde Kappie, „die zaadkorrel Is by my aan boord ontkiemd en „Er kwamen bloemen aan als vogelkoppen?!" vroeg de geleerde, dansend van opwinding, „vertel toch verdertU" „Ja," zei Kappie, „de plant heeft mijn hele schuit overwoekerd en me reuze last veroorzaakt!" „Prachtig, heerlijkI" zong de professor uit, „ein- deUjk wordt het mysterie van het SETH-ZAADJE opgelostll" NAGEKOMEN ADVERTENTIE. De Heer en Mevrouw B. OLDEMAN— GABRIÊLSE geven met dankbaarheid en blijdschap kennis van de ge boorte van hun Zoon HERMAN PAUL Amstelveen, 15 Mei 1954. Tyd. Kraamkliniek „Het Eibernest", Amsterdamseweg 242.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 3