PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Evacuatie van Franse gewonden uit Dien Bien Phoe stopgezet Afsluiting van Veerse Gat kan in 1960 een feit zijn BILT RUST IN OOST PAKISTAN IS THANS TERUGGEKEERD Vandaag VIER VLIEGTUIGEN GINGEN OP EEN DAG VERLOREN! 197e Jaargang-No. 115 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.s G. Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 18 Mei 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie t Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 15 regels t 1.—. ledero regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, telef 16; Terneuzen. Brouwerijstr. 2; Zlerlkzee, N. Bogcrdr.tr. C 160. telef. 26 TE GENÈVE HOG GEEN STAP VOORUIT Franse luchtmacht hervat bombardement op hoofdweg 41 Onder leiding van de Engelse minister van buitenlandse zaken, Eden, kwamen Maandag de vertegenwoordigers van Frankrylc, Engeland, de Ver enigde Staten, Rusland, China, de drie Indochinese staten en de Vietminh, te Genève in geheime zitting bijeen. Er werd een algemene bespreking gehouden over Indo-Cliina, waarbij de communisten vasthielden aan de eis, dat de verzetsregeringen van Laos en Cambodja betrokken moeten zijn üii een vredesregeling. Over de kwestie van de gewonden te Dien Bien Phoe werd geen overeen stemming bereikt. Franse kringen toonden zich pessimistisch op dit punt. Dinsdag zal men weer in geheime zitting bijeenkomen. Tevoren zullen de Franse en de Vie tminh-delegatie in Genève direct con tact opnemen over de gewonden-kwestie. Besloten werd, dat bij een bespreking over de vrede in Indo-China voor rang zal worden verleend aan het militaire aspect van de kwestie; de door Frankrijk en de Vietminh ingediende plannen voor een regeling in Indo- China zullen de grondslag voor de besprekingen vormen. Nadat totaal elf gewonden van Dien Bien Phoe waren afgevoerd heeft het Franse opperbevel in Indo «China zich Zondag genoopt gezien de evacuatie van de gewonden voorlopig stop te zetten. Met de Vietminh was overeengeko men, dat gedurende de evacuatie van gewonden geen Franse bombardemen ten uitgevoerd zouden worden op de hoofdweg 41, die van Dien Bien Phoe naar de Tonkin-delta en Hanoi leidt. Het Franse opperbevel stelde Zondag voor deze bepaling -te vervangen door een andere, waarin wordt overeenge komen, dat alleen op nader vast te stellen tijden als Rode Kruis-colonnes Franse gewonden vervoeren, de weg niet gebombardeerd zou worden. Van Franse zijde vreesde men na melijk, dat de Vietminh-rebellen tij dens de langdurige evacuatie van de gewonden de hoofdweg 41 zouden ge bruiken om hun beste troepen via deze weg naar de Tonkin-delta over te brengen voor een actie tegen Hanoi. De Vietminh wees het Franse voor stel af, waarna de Fransen besloten tot tijdelijke opheffing van de eva cuatie-overeenkomst. Gebleken is. dat de vele ernstige gewonden te Dien Bien Phoe zeer slecht verzorgd worden. Ook zouden de Vietminh-rebellen Rebellenleider op de Philippijnen capituleerde. De Philippijnse rebellenleider Ta- ruc heeft zich.overgegeven. Men gelooft, dat de overgave van Taruc tot stand is gekomen door bemiddeling van een journalist van de „Manilla Times", die drie maan den geleden een interview met hem had tijdens onderhandelingen over capitulatie, welke echter geen resul taat opleverden. Taruc heeft onenigheid gehad met andere leiders van de rebellen, die de regering reeds sedert de oorlog bestrijden. Hij is volgens documen ten, die in het bezit van de inlich tingendienst van het Philippijnse le- De „Hoeks" vochten in de oorlog tegen de Japanners. Nadien weiger den zij de Philippijnse regeringen te erkennen. Hun Querillastrijdmacht omvat ruim 25.000 man. Bij het spelen verdronken In de nacht van Zondag op Maan dag zag een agent van politie in de Maashaven te Rotterdam een lijkje drijven. Toen het was opgehaald bleek het het stoffelijk overschot van de zesja rige Martinus van Luik te zijn, die, zoals is gemeld op 9 Mei j.l, bij het spelen te water was geraakt. Te Den Haag wordt van 18 tot en met 21 Mei de eerste A.N.W.B.- autobeurs gehouden. Maandagmor gen begon m.en met keuring van de ingekomen auto's welke volgens het lopende bandsysteem plaats vond. Foto: de A.N.W.B.-exp-ccv tijdens de keuring van een der ingekomen auto's in de Houtrusthallen. niet van plan zijn de Vietnamese ge wonden over te dragen. Deze Vietna- mezen zouden naar hospitalen worden gezonden, waar ze een „politieke her opvoeding" zouden krijgen. Maandag werd te Hanoi bekend ge maakt, dat Franse vliegtuigen gereed worden gehouden voor bombardemen ten op de hoofdweg naar Dien Bien Phoe in de nacht van Maandag op Dinsdag. Het afgewezen Franse voorstel hield in, dat de Vietminh met eigen arbeiders en Franse hulp het vlieg veld bij Dien Bien Phoe zou moeten repareren, opdat Dakota s daar kun nen dalen voor het ophalen van de gewonden. Er zou geen beperking mogen zijn van het aantal uit te voe ren. vluchten. De weg 41 tussen Dien Bien Phoe, Toean Giao en Sonla zou niet door de Fransen gebombardeerd worden en alleen voor Rode Kruis doeleinden gebruikt mogen worden. Op de naleving van deze laatste be paling zou een gemengde commissie moeten toezien. Onderscheiding voor Nederlandse verpleegster. Mej. Clasina M. Koopman, een vroegere verpleegster van de Ne derlandse koninklijke landmacht, heeft de „army medal of freedom'* ontvangen voor haar verdienstelijk werk in het militaire hospitaal van de Verenigde Staten te Tokio. Mej. Koopman is thans in dienst van United Nations Korean Reha bilitation Agency. 'Zij is met verlof in Nederland en zal Donderdag a.s. per vliegtuig naar Korea terugke ren. Nederlandse bijdrage voor vluchtelingen uit China. Vervoer per K.L.M. Een K.L.M.-vliegtuig met de laat ste acht van 56 Europese vluchte lingen uit China aan boord is Maan dagavond uit Hongkong op het vlieg veld van Genève aangekomen. Van de overige passagiers waren er on derweg reeds 10 in Israël uitgestapt, acht in Turkije en dertig in Napels, vanwaar de laatste groep naar Bra zilië zal worden vervoerd. Het transport van deze 56 vluch telingen uit Hongkong naar Europa was gefinancierd door de Neder landse regering als een bijdrage in de kosten van de inter-gouvernemen- tale commissie voor Europese land verhuizing, dat zich met de organi satie had belast. De vluchtelingen zijn voor het merendeel Wit-Russen, die in 1917 en de daarop volgende jaren uit Rus land voor de communistische revolu tie waren gevlucht en de laatste ja ren in Chinese kampen hebben door gebracht, wachtend op een gelegen heid om deze keer het Chinese com munisme te ontvluchten. Twee van de aangekomenen zullen in Nederland een blijvend tehuis vin den, één gaat er naar Frankrijk en de andere vijf zullen zich in Zwit serland vestigen. Conferentie ter bevordering van wederzijds begrip Initiatief van prins Bernhard Van 28 Mei tot 1 Juni zal op initi atief van Z.K.H. Prins Bernhard te Oosterbeek door een aantal vooraan staande personen uit verschillende Westerse landen een conferentie wor den gehouden, gewijd aan de vraag, hoe in die landen het wederzijds be grip voor elkanders standpunt kan worden bevorderd. Aan deze conferentie, die een be sloten en onofficieel karakter zal dragen, en waarbij de regeringen, der verschillende landen dus niet betrok ken zijn, zal een aantal leidende figu ren uit het politieke en uit het eco nomische leven werkgevers zowel als vakverenigingsleiders deelne men. Zo zullen o.m. ter conferentie aanwezig zijn de Franse oud-premier Pinay en zijn Italiaanse en Belgische collega's De Gasperi en Van Zeeland. De Nederlandse delegatie omvat naast Prins Bernhard de heren dr. H. M. Hirschfeld, prof. dr. V. J. Ko ningsberger, H. Óosterhuis, mr. M. P. L. Steenberghe en mr. H. F. van Wal- sem. MEER DAN 200 DODEN Communistische agitatie. Openbare bijeenkomsten in Ka- ratsji zijn voor de tijd van een maand verboden, aangezien communistische activiteit mogelyk tot ordeverstorin gen kan leiden, aldus is Maandag in Karatsji bekend gemaakt, In het afgelopen weekeinde zijn bij ongeregeldheden, die in een jute- fabriek in Dakka (Oost-Pakistan) begonnen als gevolg van plaatselijke wrok tegen aanstelling van niet-Ben- gaalse vluchtelingen, meer dan 200 personen om het leven gekomen. Premier Moh. Ali stelde Maandag communisten en „andere elementen die Pakistan niet goed gezind zijn" verantwoordelijk voor de onlusten. Hij zei, dat „deze verdorven samenzwe ring verpletterd moet worden." De minister voor industrie en voed selvoorziening, Quyyun Khan, ver klaarde, dat communistische agen ten uit Calcutta verantwoordelijk zijn voor de ongeregeldheden, die volgens hem het communistische antwoord op het openlijke samengaan van Paki stan met het Westen zijn. In het gebied van de onlusten was het Maandag rustig. Troepen houden er de wacht. Dit onderdeel van ,yMiniatuur Wal cheren" gevormd door een getrouwe nabootsing van twee Middelburgse hotels, genoot reeds de belangstelling van een jeugdige Zeeuw. Zelfs dit miniatuur-mensje moest zich nog bukken om een blik in de derde étage te kunnen werpen Foto P.Z.C.) (Voor verslag zie pag. 2) Het gist weer in de Ambonnezenkampen. In de woonoorden van de Ambonne- zen in ons land heerst weer onrust. De spanning is zo groot geworden, dat ieder ogenblik een uitbarsting ver wacht kan worden. De oorzaak van deze nieuwe moeilijkheden, aldus het Binnenhof, is een onderling conflict in de Crams, een der organisaties, waarin de Ambonnezen zich verdeeld hebben. Een van hun leiders, Pelhau- pessy, heeft met de Indonesische re gering onderhandelingen aangeknoopt over een mogelijke terugkeer der Ambonnezen naar Indonesië. Dit heeft in kringen van de Crams de nodige beroering gewekt en thans geleid tot een splitsing. Leider van de op positie is S. Siwaletta, vroeger lid van het hoofdbestuur van de Crams. De groep-Siwaletta wil niets van te rugkeer weten, zolang de Molukken nog geen vrije republiek vormen. is het 150 jaar geleden, dat de Franse senaat Napoleon Bo naparte verhief tot erfelijk kei zer der Fransen; is het 100 jaar geleden dat de bekende componist Bernard Zweers te Amsterdam werd ge boren. is het 400 jaar geleden, dat in de Zoutketen bii Goes een brand uitbrak, die door een felle N.O. storm zo zeer werd aangewakkerd, dat drie kwart van de stad een prooi Jvlammen werd. BOVEN NEDERLANDS GRONDGEBIED Drie straaljagers en een marinetoestel. Maandag zijn op Nederlands grondgebied drie straaljagers neergestort >n voorts is een marinevliegtuig in de Noordzee verloren gegaan. By deze serie ongelukken viel één dode te betreuren en een gewonde. Een Thunder jet van de vliegbasis Eindhoven verongelukte enkele kilo meters buiten het landingsterrein. De bestuurder, de 22-jarige reserve-ser geant-vlieger J. D. E. J Baetens uit Zaandam kwam daarbij om het leven. Des middags te drie uur stortten op Nederlands grondgebied twee Belgi sche Thunderjetstraaljagers neer, die in de lucht met elkaar in botsing waren gekomen. Een toestel boorde zich in de grond onder de gemeente Echt en het andere toestel kwam on der Posterholt terecht. Het bleek, dat de beide piloten zich via hun schiet- De anti-Duitse demon straties in Nederland. De Nederlandse consul in Essen, de heer L. Kruytbosch, heeft te Münster bij de opening van een tentoonstelling van affiches en catalogi uit het stede lijk musum van Amsterdam verklaard, het te betreuren, dat in Nederland anti-Duitse demonstraties zijn gehou den. De heer Kruytbosch vroeg zich ech ter af, of een „invasie" de juiste weg naar wederzijds begrip was. De onge veer 250.000 Duitsers, die Nederland met Pasen hebben bezocht, hadden slechts een klein aantal plaatsen aan gedaan. Van persoonlijke kennisma king kon hierbij geen sprake zijn. En juist deze kennismaking was van belang. Genoemde tentoonstelling wordt in Münster gehouden door de groep van kunstenaren „Schanze". Tweejarig jongetje in gierput verdronken De tweejarige Jacobus van der Dus- sen, gewoond hebbende aan de Hoofd weg te Rotterdam, is Zaterdagmid dag in een gierput gevallen en daar bij om het leven gekomen. IR. DIBBITS OVER AFSLUITING ZEEGATEN: Discussie over de belangen van Yerseke Ir. H. A. M. C. Dibbits, 2e hoofdingenieur-directeur van het Technisch Bureau der Domeinen te 's-Gravenhage, een van de top-figuren bij de tot standkoming van het Drie Eilanden- en van het Delta-plan, hield gisteren te Tholen voor de Zeeuwse A.R.-gemeentebestuurders een belangwekkend betoog over deze plannen. En niet alleen deze causerie was interessant, maar ook de daaropvolgende bespreking had tal van belangrijke punten, waarbij met name de oester- en mosselcultuur ter sprake kwam. Burge meester A. C. Willemsen van Yerseke was hierbij de geharnaste strijder voor de belangen van zijn gemeente en toonde in een lang en gedocumen teerd betoog aan, van hoeveel belang deze culturen zijn voor de export positie van Nederland. In zijn antwoord aan burgemeester Willemsen wees ir. Dibbits er echter op, dat er langs de Oosterschelde zich vele en ernstige dijkvallen voordoen. „Wanneer hieraan door afsluiting van de Oosterschel de geen paal en perk wordt gesteld, dan zou het best kunnen gebeuren, dat Yerseke binnen zekere tijd geheel van de kaart is verdwenen", aldus spre ker. In het begin van zijn causerie had ir. Dibbits verklaard het een bijzon der genoegen te achten de beide plannen in deze kring te mogen be handelen. Bij de uitvoering zal im mers de medewerking van de ge meentebesturen zeker nodig zijn en van hun activiteit zal veel gevraagd worden. Daarom stelde spr. veel prijs op de samenstelling van streeli- commissies, zoals bijv. op Noord- Beveland reeds is gebeurd. Ook met het Prov. bestuur zal nauw contact nodig zyn. Spr. ontveinsde zich niet, dat er gemeenten zijn, die in het bijzonder worden getroffen, doch hij kon de verzekering geven, dat dit door de overheid tot het minst noodzakelijke zal worden beperkt. Het Delta-plan is niet ontstaan na de ramp van Februari 1953, doch was reeds lang door Rijkswaterstaat in studie genomen en feitelijk werd met de uitvoering reeds een begin gemaakt, o.a. door de afsluiting van de Brielse Maas. Aan de hand van kaarten gaf ir. Dibbits vervolgens een gedetailleerde uiteenzetting van de plannen tot afsluiting van de Oosterschelde en de Zandkreek en besprak daarbij de mogelijkheden en moeilijkheden, aan deze gigantische werken verbonden. Van veel belang is ook hoe in de toekomst het nieuwe Moerdijk-kanaal zal aangelegd worden. DE AFSLUITING. Berekend is, dat de afsluiting van het Veerse gat in 1960 zal kunnen geschieden terwijl de sluiting der Oosterschelde na 20 jaar een feit zou kunnen zyn. Het is een geweldig werk, doch de teclinici ziju er van overtuigd, dat het gelukken zal! Doel der afsluiting is in de eerste plaats de eilanden te beschermen te gen de Noordzee. Voorts wees ir, Dibbits op de vorming van zoetwa terbassins, waardoor de ontziltïng van de landbouwgronden wordt te gengegaan. Spreker was van mening, dat de landbouw in 40 jaar de kosten van de afsluiting zal kunnen terugver dienen. De visserij- en schelpdieren- cultures zullen echter nadelen on dervinden. De betroliken autoritei ten en instanties dienen evenwel in de eerste plaats zelf activiteit te moeten ontplooien om hiervoor een oplossing te vinden. HUISHOUDELIJKE ZAKEN. Deze voorjaarsvergadering van de Zeeuwse Vereniging van Antl-Rev. gemeentebestuurders, was geopend (Vervolg op pag. 2) i stoelen in veiligheid hadden gebracht. Omstreeks half vijf Maandagmiddag zag de 26-jarige luit. t. zee II J- L. van Schmidt auf Altenstadt, die zich met een eenmotorig toestel van de marineluchtvaartdienst boven de Noordzee bevond, zich gedwongen te dalen in verband met een motorsto ring. Hij kwam ongeveer vier kilome ter uit de kust voor Egmond aan Zee in 't water terecht. Na enkele ogen blikken wist hij zich op het reddings vlot te werken, dat bij het toestel be hoorde. De reddingsboot van Egmond haalde de vlieger op, die met enige snijwonden aan het voorhoofd naar het marinehospitaal te Overveen is ver voerd. Bij de landing op zee brak het vliegtuig middendoor en sloeg de motor er af, waarna het toestel zonk. Veiligheidsverdrag voor Zuid Oost Azië. „Zolang nog niet bekend is, wat het uiteindelijk resultaat van de Ge- neefse besprekingen zal zijn, kan Groot-Brittannië geen definitieve be slissing nemen met betrekking tot het voorgestelde veiligheidsverdrag voor Zuid-Oost-Azië", aldus heeft de Britse minister-president, Sir Winston Churchill, Maandagmiddag in het La gerhuis verklaard. Sharon Jean Wiley, een 16-jarige leerlinge van een middelbare school in Kalamazoo, Michigan, is verkozen tot Kalamazoo's gemeenschaps ambassadriceen zal de komende zomer in Nederland doorbrengen. DE VERWACHT: VRLJ KOUD. Geldig tot Dinsdagavond: Overdrijvende wolkenvelden met plaatselijk opklaringen en bijna over al droog weer. Overwegend matige Noordelijke wind. Vrij koud. 19 Mei Zon Maan ZON EN MAAN Op: 4.41 Op: 22.41 Onder: 20.32 Onder: 5.07

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1