PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Verkiezingen in geheel Korea onder toezicht van Ver. Naties Belangrijk voor ontwikkeling en uitbreiding van Terneuzen BILT KABINET LANIEL WERD OP HET NIPPERTJE GERED AMSTERDAMS OFFICIER VAN JUSTITIE OVERGEPLAATST RUIM EEN TON SCHADE DOOR FELLE BRAND TE UDEN 197e Jaargang-No. 112 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 14 Mei 1954 ADVERTENTIEPRIJS <*nl p«r mm Minimum p. advertentie f 3<— Cng mededelingen driemaal tarief. Kleme advertenties i max. 8 regels) van 15 regels t 1— Iedere regel meer 20 cent „Brieven oi adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g 2861-of 2160); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes.bmge Vorststr 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerljstr 2; Zierikzee. N Bogerdstr C 160. telet. 26 BIDAULT EN EDEN PLEITEN VOOR: Plan van Britse minister voor overeenstemming op vijf punten De Franse minister van buitenlandse zaken, Bidault, heeft Donderdag op de aan Korea gewijde vergadering van de Geneefse conferentie verklaard, dat er twee grondbeginselen voor de oplossing van het Koreaanse probleem zyn, te weten: 1. Koreaanse verkiezingen onder toezicht van neutrale waarnemers (V. N.) en 2. vertegenwoordiging van Noord- en Zuid-Korea in een Koreaans parlement, naar verhouding van het inwonertal van beide delen van het land. Voorzitter van de tiende voltallige vergadering over Korea was de Thai- landse minister van buitenlandse zaken, Print» Wan Waithajakon. De Britse minister van buitenlandse zaken, Eden, die na Bidault het woord voerde, verwierp het communistische plan voor verkiezingen in Ko rea en zeide, dat men over vyf punten overeenstemming dient, te bereiken. Deze zijn: 1. Vóór de vorming van een rege ring van geheel Korea moeten verkie zingen vorden gehouden. 2. Deze' verkiezingen moeten een juist beeld van de volkswil geven, waarbij rekening moet worden ge houden met de verdeling van de Be volking tussen Noord en Zuid. 3. De verkiezingen moeten geheim zijn en gehouden worden, zodra er werkelijke vryheid heerst. 4. De verkiezingen moeten onder in ternationaal toezicht staan en, naar de Britse regering van oordeel is, dient dit toezicht door de Verenigde Naties te worden uitgeoefend. De landen, die aan de controle zullen deelnemen, behoeven niet noodzake lijk aan de Koreaanse oorlog te heb ben deelgenomen. 5. Een plan voor de regeling van de Koreaanse kwestie moet voorzien in omstandigheden, waaronder de bui tenlandse troepen teruggetrokken kunnen worden. Over dit laatste punt zeide Eden, dat de Verenigde Naties zich tot doel hebben gesteld vrede en vei- Binnenlandse uitwisseling van koffiemaaltijden Horecaf, de Nederlandse bond van werkgevers in hotel- restaurant-, ca fé en aanverwante bedryven, heeft het Initiatief genomen tot een onder linge uitwisseling van koffiemaalty- den over het gehele land. Vorig jaar is reeds een proef genomen in een zestal afdelingen van de bond, die samen de groep midden-Nederland vormen. Bij de uitwisseling wordt gebruik gemaakt van coupons, verkrijgbaar voor gasten die op pensionbasis lo geren in bedryven van leden van Ho recaf. Ruim 150 bedryven, verdeeld over 76 grotere en kleinere plaatsen doen aan de uitwisseling mee, hetzij als „coupon-uitgevend, het zij als „cou pon-ontvangend" bedrijf. Logeergas ten in Limburg, zowel als in Zeeland, Friesland en de Oostelijke orovincies zullen er van kunnen profiteren. De bedoeling is de vacantiegangers van het pensiontarief te doen genie ten, zonaer hen daardoor aan de plaats te binden. Schilderijenvervalsing Het openbare ministerie te Frank fort heeft tegen cïe 43-jarige in Duits land geboren en in de laatste tijd te Den Haag woonachtige kunsthande laar K. G. een proces aanhangig ge maakt wegens vermoedelijke verval sing van oud-Nederlandse en moderne Franse schildergen. G. werd reeds 23 April in hechtenis fenomen. Hij zou aan industriëlen te rankfort valse schilderijen verkocht of verpand te hebben. Vijf van deze schilderijen waaron der een Renoir, Pieter de Hoogh en een Gaugin zijn achterhaald en zul len nauwkeurig op hun echtheid wor den onderzocht. G. zegt de schilderijen van zijn oom te hebben geërfd. In Middelburg iverd gisteren de ge hele inventaris van de bekende stal houderij der gebroeders Wielemaker verkocht, een gebeurtenis waarmee de Zeeuwse hoofdstad afscheid nam van een tijdperk Men ziet hier de makelaar met zijn hamer aan het werk. (Foto P.Z.C ligheid in het gebied te vestigen en zodra dit geschied zal zyn, zul len de troepen worden terugge trokken. Dit is duidelijk ver klaard in de resolutie van de al gemene \ergadering van de Ver enigde Naties van 7 October 1950, aldus Eden. Zowel Eden als Bidault wezen de communistische beschuldigingen van dè hand, dat het Westen geen andere doelen in Azië heeft dan imperialisme of kolonialisme. Eden zeide, dat het Britse gemenebest op basis van vrij willigheid was ontstaan en gedijdt op de grondslag van gelijkheid. Verder zeide de Britse minister, dat het plan van Colombo voor economische ont wikkeling in Azië open staat voor. landen buiten het gemenebest en dat Birma, Vietnam, Laos, Cambodja, Indonesië en Nepal lid geworden zijn. De vergadering van Donderdag duurde een uur en tien minuten. Rusland eist terugroeping Britse militaire attaché De Sowjet-Unie heeft de terugroe ping; geëist van de Britse assistent- militaire attaché te Moskou, majoor C R. P Landon. Majoor Landon wordt van spionna- ge beschuldigd- Men gelooft, dat het hier een weerwraakmaatregel betreft tegen het Britse besluit om twee Rus sische assistent luchtmachtattaché's uit te wijzen, op beschuldiging van pogingen tot spionnage Majoor Landon is op het ogenblik in Londen, waar hij een militaire con ferentie bijwoont. Hij zou midden- Juni naar Moskou terugkeren. Een woordvoeder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken wees de Russische beschuldiging vier kant af Vreemde vliegtuigen boven Fmland Vlogen naar het Westen Finland heeft contact opgenomen met Zweden en de Sowjet-Unie naar aanleiding van twee vluchten van niet-geïndentif iceerde bu i tenlandse straalvliegtuigen boven Fins gebied, aldus heeft Donderdag het ministe rie van buitenlandse zaken te Helsin ki bekendgemaakt. Beide toestellen kwamen Zaterdag ochtend omstreeks tien uur uit Oostelijke richting, vlogen over Noord-Finland en verdwenen over de Zweedse grens. MET TWEE STEMM EN MEERDERHEID Uitstel van Indo China-debat De Franse premier Laniel heeft Donderdagavond in de Franse Natio nale Vergadering de vertrouwens kwestie gesteld voor wat betreft het beleid in Indo China Met slechts een meerderheid van twee stemmen heeft LTaniel gezegevierd. De stemmenver houding was 289 tegen 287. Dit bete kent, dat geen volledig debat over )VWA\VVV\\WV\\VAWV\A Haar De artsen van het Italiaanse plaatsje Benevento zitten met de handen in het haar. In de nacht van Dinsdag op Woens dag is de 42-jarige inwoner Michelino Pengue al zijr. haar kwijt geraakt. Hij was vroeg naar bed gegaan met zware hoofdpijn, zo vertelde hij. Toen hij ontwaakte, bemerkte hij tot zijn schrik dat hem geen haar op het hoofd was overgebleven. Brandweerorganisatie N.S. wordt uitgebreid De brandweerorganisatie van de Ne derlandse Spoorwegen, die tot dusver slechts een aantal brandweerploegen in de verschillende werkplaatsen om vatte, zal aanzienlyk worden uitge breid. teneinde ook op de stations en emplacementen met spoed een brand te kunnen bestryden. Ongeveer 1500 leden van het man nelijk personeel van de N.S. en van Van Gend en Loos zullen binnenkort bij 65 brandweerploegen op de be langrijkste stations van ons land wor den ingedeeld. In verband met deze uitbreiding zal het aantal motorspuiten, dat 16 be draagt, met 78 worden vermeerderd. Bij een Nederlandse firma werd een order geplaatst voor 75 motorspuiten. Indo China zal want tegen zo'n volledig débat had Laniel bezwaar. Laniel verzekerde, dat hg de volle verantwoordelijkheid op zich nam voor de kwestie Dien Bien Phoe. Het beleid ten aanzien van deze verster king was militair en politiek volko men gerechtvaardigd. De actie tegen Dien Bien Phoe dwong de Vietminh- rebellen af te zien van een aanval op Noord- en Midden Laos. De premier noemde Dien Bien Phoe een tegenslag, maar dit betekent nog niet, dat er fouten zyn gemaakt. Er gaan thans versterkingen naar Indo China onder meer verscheidene bataljons parachutisten tank- en ar tillerie-afdelingen, en wat de marine betreft twee Kruisers. Frankrijk, zo zeide Laniel, zal In geen geval genoegen nemen met een eerloze capitulatie (applaus). Tenslotte verzocht Laniel aan de afgevaardigden de besprekingen te Genève niet in gevaar te brengen door het veroorzaken van een rege ringscrisis. Na conflict met Am sterdams journalist De minister van justitie mr. L. A. Donker heeft beslist, dat de Amster damse officier van justitie mr. F. Hollander zal worden overgeplaatst. Het A.N.P. heeft reden om aan te nemen, dat de heer Hollander in Alkmaar wordt geplaatst. Oorzaak van deze overplaatsing is een geschil tussen de heer den Hol lander en de journalist Joh. Luger. Over dat geschil waren door een lid van de Eerste Kamer en een lid van de Tweede Kamer vragen gesteld aan de minister. In antwoord op deze vragen, deel de de minister mede, dat mr. F. Hol lander de journalist Joh. Luger had verzocht ten parkette te komen. De officier wilde hem spreken over een naar zijn oordeel onbehoorlijke publi catie. Voor wat het verloop van het ge- 'rek betreft zegt de minister, dat de officier van justitie daarvan een le zing geeft, die volkomen tegengesteld is aan wat de heer Luger hierover mededeelde. Met name ontkent de officier aan de heer Luger gezegd te hebben, dat hy gedurende zes uren voor verhoor kon worden vastgehouden. Wel is de minister van oordeel, dat de betrokken officier van justitie in de onderhavige zaak in ieder geval in tweeërlei opzicht te kort is geschoten. Vooreerst heeft deze officier van ju stitie niet gehandeld overeenkomstig een hem zeer kort tevoren door de on dergetekende persoonlijk, naar aanlei ding van vorige met betrekking tot zyn beleid als officier van justitie voorgevallen incidenten, gegeven waarschuwing om zich voortaan te onthouden van gedragingen, waarvan het voorzienbare gevolg zou kunnen zijn, dat zijn persoon nogmaals het Staatsbezoek koning Haakon Zyne majesteit Koning Haakon van Noorwegen zal een staatsbezoek brengen aan Nederland op 16, 17 en 18 Augustus a.s. Zijne Majesteit komt per eigen jacht naar Amster dam en zal aldaar in het paleis op de Dam zyn intrek nemen. Het programma van het bezoek zal te zyner tyd worden bekend gemaakt. voorwerp van openbare discussie zou worden. Bovendien heeft deze functi onaris door, in verband met een ook naar zyn oordeel niet strafbare pu blicatie, een journalist te zijnen par kette te ontbieden en daarenboven door de vorm, waarin die oproeping was gegoten, blijk gegeven van een onjuiste opvatting zowel van zijn taak en bevoegdheden als van de taak en de rechten van de pers. De minister besluit: „Na afweging van een en ander heeft de ondergete kende gemeend, dat in de gegeven omstandigheden een op artikel 81 Van het algemeen rijksamtenaren- reglement gebaseerde verplaatsing van deze officier van justitie als de meest passende reactie moest wor den beschouwd. Een daartoe strek kend koninklyk besluit is inmiddels genomen". Het Westelijk deel van de nieuwe zeehaven te Den Helder dat op t Juli in gebruik zal teerden genomen. Links de nieuwe haven rechts het oude Nieuwediep. Spaarkl'maat in 1953 was zeer gunstig Het spaarklimaat gedurende 1958 kan gunstig worden genoemd. Dat is de conclusie, die het bestuur van de Nederlandse Spaarbankbond trekt uit de gegevens over het sparen, zoals sa mengevat in het verslag. Ook de eco nomische toestand, waarin ons land verkeerde was bepaald gunstig. De spanning tussen lonen en prijzen is iets verminderd. De spaarzin, dus de geneigdheid om te sparen, is nog moeilijk m een cyfer uit te drukken. Alleen het aantal nieuw uitgegeven spaarbank boekjes kan daarover enige aanwij zing verschaffen. Zowel bij de alge mene spaarbanken als bij de rijks postspaarbank beweegt het aantal boekjes zich op een hoog niveau, zo dat van een gunstige tendentie kan worden gesproken. Het gunstige spaarklimaat heeft zijn uitwerking op het spaarverkeer niet gemist. Inleggingen en terugbe talingen waren, ieder afzonderlijk, hoger dan in enig jaar tevoren. In leggingen stegen tot f 663.6 millioen (vorig jaar f 539,6 min.), terugbeta lingen bedroegen f 518,7 min. (v.j. f 477,7 min.). Het inlegsaldo bedroeg dus niet minder dan f 144,9 min. (v.j. f 61,9 min.). Het werd alleen over troffen in 1945, toen het f 288,1 min. groot was. In studenten gebouw Een feil® uitslaande brand heeft Donderdagmiddag gewoed in het College van de Kruisheren te Uden. Een gedeelte der bovenste verdieping is uitgebrand. De brand werd ont dekt aan een der dakgoten en even later sloegen de vlammen uit het dak. REACTIES OP WATERWEGENRAPPORT Ernstige nadelen echter voor Wemeldinge en Hansweert De uitvoering van de plannen, zoals voorgesteld in het waterwegenrap port van de commissie SteenbergheVan Cauwelaert zal van zeer ingrij pend belang zijn voor de toekomstige economische ontwikkeling van en voor de uitbreiding van de gemeente Terneuzen, zo verklaarde de burge meester van Terneuzen, mr. P. H. W. F. Tellegen. De heer Tellegen vroeg zich daarbij af, of de plannen nog wyziging zullen ondergaan in verband met het Deltaplan en de eventuele kanalisatie van de Westerschelde, waavan eveneens reeds sprake is geweest. Als voordelen voor Terneuzen zag burgemeester Tellegen, dat grotere schepen de haven zullen kunnen aandoen en dat ook de kans bestaat, dat de speciale spoorwegtarieven van de Belgische Spoorwegen, die na de eerste wereldoorlog Terneuzen werden ontnomen, weer zullen worden ingevoerd. Te betreuren valt het intussen dat hierover nog geen overeenstemming werd bereikt, evenmin als op het gebied van de vaststelling der haventarieven. Tot nu toe vormden deze voor de haven van Terneuzen een bijzondere aantrekkelijkheid. Stedebouwkundig bezien is de bouw van de nieuwe sluizen een voordeel voor Terneuzen, daar er dan tussen de oude kom en de nieuwe wijken een vaste verbinding tot stand kan wor den gebracht. De overslaggelegenheid en daarmee ook de werkgelegenheid maken kans, te worden verminderd, daar de grotere schepen, die tot nu toe niet in Terneuzen konden worden geschut, en veelal in de buitenhaven werden gelost, dan naar Gent kunnen doorvaren. Overigens was de heer Tellegen verheugd, dat Gent een bete re verbinding met de zee zal krijgen. Wat de oeververbindingen betreft, meende mr. Tellegen. dat hierom trent nog onduidelijkheid bestaat. Een brug by de Blikstraat zal voor Sluiskil een nadeel betekenen, omdat Sluiskil hierdoor in tweeën zou wor den gesneden. Persoonlijk voelde de heer Tellegen meer voor een tunnel verbinding ter plaatse. De heer H. R. A. de Meyer, direc teur van een der belangrijkste carga doors- en stuwadoorsondernemingen te Terneuzen, was de mening toege daan, datbij verwezenlijking der plan nen de voordelen groot zullen zijn.Gro tere schepen dan tot nu toe" zullen daardoor de Terneuzen se kanaalha ven kunnen bereiken; een aanzien lijke winst. Wat de invoering der spe ciale spoorwegtarieven betreft, meen de de heer De Meijer, dat de voorde len daarvan aanvankelijk zeer betrek kelijk zullen zijn. „Immers na het ont nemen van deze tarieven aan Terneu- zen hebben wij, die tot dan toe via, Terneuzen verzonden, en waaron der enkele geregelde lijnen op Enge land andere wegen gezocht, en net zal slechts met veel moeite en op de lange duur gelukken, dit vervoer we derom aan te trekken". Commissie benoemd Uiteraard wordt het advies o een nieuwe Schelde-Rijnverbinding in de gemeenten langs het Kanaal door Zuid-Beveland niet met instemming begroet. De burgemeester van Krui- ningen, de heer A. Schipper, ziet verwezenlijking van de plannen, een ernstig economisch nadeel voor Hans- weert. De gevolgen zullen in een of andere vorm moeten worden opgevan gen, bijv. door industrievestiging langs het kanaal. Het probleem ir niet van vandaag of gisteren er heeft daarom reeds de volle belang stelling van het gemeentebestuur. De gemeenteraad benoemde inmiddels een commissie, die de zaak zal bestu deren. Hetzelfde geluid valt in Wemeldin ge te beluisteren, hoewel dit dorp niet geheel van de scheepvaart afhankelijk is. Burgemeester C. N. F. van Sas ziet in het totstandkomen van een nieu we Schelde-Rijnverbinding vooral na delen voor de middenstand, die voor een belangrijk deel op de scheep vaart is georiënteerd. Anderzijds heeft -oen toch goede hoop, dat een groot deel van ae schepen, bestemd voor TerneuzenGent de route langs het kanaal door Zuid Beveland zal blijven volgen. Bovendien zal bij een eventuele verwezenlijking van de nieuwe plannen, de toekomst nog moeten leren of de snelvarende sche pen de bestaande vaarroute niet zul-- 'Ö- De regionale brandweer werd alarmeerd en spoedig waren o.a. een de brandweren van Vechel. Den Bosch, Tilburg. Oss. Mill en van de vliegbasis Volkel. Vonken sloegen over naar belendende percelen, die men in allerijl moest ontruimen. Na anderhalf uur was men zover, dat geen gevaar voor uitbreiding meer bestond. Met het blussingswerk was men echter nog tot tegen de avond bezig. De brandschade wordt geraamd op meer dan een ton. Een slaapzaal en een zolder met muziekinstrumenten en toneelrequisieten zijn uitgebrand. Ook de waterschade is zeer groot. Het gebouw bood praats aan meer dan 200 studenten. De studenten, wier have en goed verbrand zijn, zijn by particulieren ondergebracht. Toen de brand uitbrak, waren schil ders bezig met werkzaamheden aan een dakgoot. len heeft Wemeldinge een schipperssctiooi met wellicht straks een nieuw inter naat, hetgeen ongetwijfeld ook aan trekkingskracht zal blijven uitoefe nen. Zoals voor de hand ligt, heeft de burgemeester van Rilland-Bath. de heer J. C. W. Jobse, met grote be langstelling van het rapport kennis genomen. Wanneer de sluizen van de zjjtak dicht bij Bath zouden komen te liggen, kan dit veel bedrijvigheid voor Bath met zich brengen. Het voortbe staan van Bath zou hiermee gewaar borgd zijn, want zoals de zaken er momenteel voorstaan, is dit dorpje gedoemd op de duur te verdwynen. Na het wegtrekken van de douane e. d. zijn er weinig mogelijkheden meer, zodat het eigenlijk voornamelijk de oudere mensen zijn, die in Bath wil len blijven wonen. Het gemeentebestuur zal daarom met gespannen aandacht de ontwik keling blijven volgen. DE VERWACHT: MINDER WARM Droog en zonnig weer. Overwegend matige Oostelijke wind. Opnieuw iets lagere temperaturen. 15 Mei Zon Maan ZON fc.N «AAN Op: 4.47 Op: 18.23 Onder: 20.26 Onder: 3.15

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1