Geflatteerde zege van Zwaluwen op Rode Duivels (3-1) RANG DE NIEUWE SITUATIE TE TERNEUZEN ZEEUWSE NIJVERHEIDSDAG TERNEUZEN, DE SPOORWEG- EN DE HAVENTARIEVEN 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 13 MEI 1954 BELGISCHE C- OF D-PLOEG langdurig Belgisch over- de Zwaluwen zich wat maar het Belgische het meest, kwa men nog in gevaar. Twee minuten voor het einde passeerde Dillen met een keihard schot van twintig meter keeper Delhasse voor de derde maal. Do eindstand werd dus 31, waar mee de Zwaluwen ongetwijfeld meer gekregen hebben dan hun toekwam. Bleyenberg scoorde twee maal Ten aanschouwe van 8000 toeschouwers heeft het Zwaluwenteam gister avond in het Olympisch Stadion te Amsterdam de Rode Duivels met 81 verslagen. Bij de rust was de stand 10 voor de Nederlanders. De Rode Duivels hadden geen enkele international in de gelederen, en slechts één speler, de rechtsachter Gaston de Vries, van het B-elftal dat on langs Luxemburg heeft verpletterd. Van onderschatting van de tegenstan der was echter geen sprake. Maar in deze drukke periode van het seizoen was het niet gemakkelijk een elftal op de been te brengen van goede spe lers die volkomen fit waren. Deze Belgische C- of D-ploeg was echter toch mans genoeg om het Zwa luwen-elftal het vuur na aan de schenen te leggen. De score 31 was ge flatteerd voor de Zwaluwen, zowel wat de krachtsverhouding en het spel- verloop als wat de kwaliteit van het spel aangaat. In de eerste twintig minuten deel den de Belgen meestal de lakens uit. Er zat onmiddellijk verband in hun ploeg en de combinaties klopten. Keeper Delhasse kreeg in deze perio de bijna niets te doen, want met de onsamenhangende en door slecht plaatsen hortende Nederlandse offen sieven wist de Belgische achterhoede wel raad. Dufournee aan de overkant daarentegen werd danig aan de tand gevoeld en had al herhaaldelijk zijn lenigheid en anticipatievermogen moeten demonstreren op een- schot van de Belgische linksbuiten Wou ters, zuiver en oerhard in de linker hoek, en op kanjers van de rechts binnen Longdot waarvan hij er een zwevend tol corner verwerkte. In deze periode, en trouwens in de hele wedstrjjd, deed Hendriks schit terend werk en maakte lijj, afgezien van een soms te fors ingrijpen, geen enkele fout. In de voorhoede kon Koenemann van SW de gewonde Lenstra niet doen vergeten, was Bleyenberg vaak hopeloos onhandig en beviel de linksbuiten van P.S.V. Vergouwen ons beter dan zijn club genoot Dillen op de rechtervleugel. Na een wicht werkten los en kregen hun onberekenbare stormlopen een gevaarlijker karak ter. Bleyenberg bezorgde na 20 minu ten Delhasse grote moeite met een hard en effectvol schot van grote af stand en vjjf minuten later opende hij de score met een absoluut onhoudba re kogel in de linkerbovenhoek. (1 0). In het laatste kwartier kwamen de Zwaluwen in de meerderheid en moesten de Rode Duivels het van doorbraken hebben. Hun rechtsbuiten Vliers schoot eenmaal juist over, en even later trof een kogel van de linksbinnen Rongfils het been van Dufournée. Onverwachte aanvallen. De tweede helft begon met een Belgisch offensief, maar noch Vliers noch Longfils hadden geluk met hun schoten. De strijd ging daarna vrijwel gelijk op en golfde van doel tot doel, met vlotte Belgische combinaties in het middenveld, die strandden op een stugge verdediging, en Nederlandse aanvallen die hachelijke situaties schiepen omdat ze onverwacht kwa men en in snel tempo over de vleu gels werden uitgevoerd. Aanvankelijk behielden de verdedi gingen het laaste woord, maar nadat het Belgische doel op miraculeuze wijze aan doorboring was ontsnapt, en een kanonskogel van de naar bin nen gezwenkte Dillen door een der Belgische backs tot corner was ver werkt, was het weer Bleyenberg die, ditmaal met een kopbal, in de 32e minuut uit een voorzet van Van der Gijp de stand op 20 bracht. Twee minuten later kwam de Belgische rechtsbinnen Longdot bij een aanval vrij te staan voor ons doel en kon hij Dufournée zonder moeite passeren (2—1). In het laatste kwartier werd bij kunstlicht gespeeld, en beide doelen, Reisdeviezenzorgen roor automobilisten. In een brief aan de Nederlandse bank, afdeling deviezen, heelt de KN AC er haar leedwezen over uitgespro ken, dat, ofschoon de deviezenforma- liteiten blijkens een bekendmaking m de staatscourant aanmerkelijk zijn vereenvoudigd, men daarbij nog niet iets verder is gegaan en nog met de laatste stap heeft gezet, door elke de- viezenformaliteit voor het reizen daadwerkelijk af te schaffen. In het bijzonder vestigt de KNAC daarbij de aandacht op de afwijkende gang van zaken, welke nog is bepaald voor reizigers, die zich per auto naar het buitenland begeven. Deze zijn namelijk gehouden hun autodeviezen in een deviezenboekje te laten noteren, (hetgeen voor de overige deviezen niet meer noodzake lijk is), waardoor zij gedwongen wor den telkenmale dit boekje ter uit- en instempeling aan te bieden in een kan toor van de betreffende douanepost. De KNAC vraagt thans ook de laat ste formele deviezenbeperkingen aan het reizen verbonden, af te schaffen. MIDOENSLU1S (Slot van pag. 1) Combinatievorming. De heer J. H. Biihrs, voorzitter van een Zaanse combinatie van machine fabrikanten (ZACOMA), hield als eerste een causerie en wel over de betekenis van combinatievorming voor middelgrote en kleinere bedrij ven. Uitvoerig schetste spreker de ervaringen, opgedaan bij een combi- Waar zon is. is ook schaduw Waar RANG is. is ook namaak U kiest natuurlijk de zonzijde. Overtuigt 11 daarom, dat U de zonnige RANG ontvangt door te letten op de naam RANG die op het bescher mend omhulsel staat. 'Oe vewnapewtf. van t&msfe tanq. Advertentie. Zo'n brosse, goudbruine beschuit van HILLE maakt van het middag-kopje thee het feestelijk hoogtepunt van de hele dag bakt n béste beschuit I Spaar de prachtige plaatjes voor het fraaie album „Der Vaderen Erf" Punten van overeenstemming. Bij de besprekingen over de verbe tering van het kanaal Gent-Terneuzen zijn diverse economische aangelegen heden aan de orde gekomen Daarbij kwam men met betrekking tot de vraagstukken, voortvloeiende uit het Nederlandse verlangen om Terneuzen een bijzondere behandeling toe te ken nen ten aanzien van het regime der spoorwegtarieven, tot overeenstem ming over de volgende voorstellen: 0 Een blijvende toepassing moet ge waarborgd worden van de speciale spoor wegtarieven voor de zeehavens ver- naar het haver- e'-d van Terneuzen. voor zover lading n lossing dit gebied onder douanetoezi'-*- wordt gesteld. 0 De Nederlandse en Belgische regerin gen moeten hun spoorwegadministratie uitnodigen om een regeling te onderzoe ken inzake wijziging van de overeen komst van 1947 met betrekking tot de van de lijn Mechelen-Terneu- met name ten aanzien van de ver deling van de ontvangsten 0 De beide regeringen moeten eveneens een regeling treffen over de voortzet ting van deze gewijzigde overeenkomst van 1947 De overeenkomst loopt name lijk in 1961 af. Bij deze voortzetting moet bereikt worden, dat de tariefpunten op natie van zeven bedrijven en de door ..Zacoma" gevolgde werkwijze. Een der belangrijkste voordelen achtte spreker het aantrekken van meer en grotere objecten. Op deze inleiding volgde een levendige discussie, waar bij o.m.de vraag naar voren kwam of zulk een combinatie niet tot een fusie moest leiden. Spreker zette uiteen, dat het doel slechts individu ele versterking was. In de tweede causerie zette prof. ir. D. Dresden, voorzitter van de Nijver heidsorganisatie T.N.O. uiteen, hoe middelgrote en kleinere bedrijven kunnen profiteren van natuur-weten- schappelijk onderzoek, van welk on derzoek hg ook de betekenis besprak. Samenwerking achtte hg ook op dit gebied een vereiste en in dit ver band wees prof. Dresden op de Zeeuwse vlassers, die thans tezamen werken aan een object, dat een N.V. vraagt met een kapitaal van onge veer anderhalf millioen gulden. W erkverhoud ingen. In de middagbijeenkomst voerde de heer J. Fukken, bedrijfsorganisa- tor der N.V. Zeeuwse Confectiefa brieken te Middelburg, het woord over het voordeel van goede werk verhoudingen. In zijn betoog legde spreker o.m. de nadruk op enige principiële verschillen tussen men sen en machines en zeide hij, dat de bedrijfsleiders hebben te ijveren voor goede menselijke verhoudingen in hun bedrijf. De heer Fukken besloot met het geven van een aantal advie zen. De heer J. van Schaik, directeur van de Middenstandsbank te Zwolle, sprak vervolgens over een goede ad ministratie en credictwaardigheid, in welke causerie hg uitvoerig de nood zaak van een goede administratie schetste, alsmede de voordelen, wel ke hieraan zgn verbonden voor de ondernemer. Tenslotte behandelde de heer J. L. Wage, verkoopconsulent te Rotter dam, „de kunst van het verkopen". Uit de discussies, welke telkenmale na een causerie ontstonden bleek dui- delgk, hoezeer het gesprokene op prijs werd gesteld. Woningen! De heer K. van Wagtendonk, di- stnetsbestuurder der Alg. Ned. Me taal Bedrijfsbond en lid van de Zeeuwse werkgroep voor de Nijver heidsdag, vroeg tenslotte het woord om onder de aandacht te brengen, dat z.i. Zeeland niet slechts ramp maar zelfs een rampzalig gebied ge naamd moest worden. De bedrgven zgn qua personeel onderbezet, zo be toogde spreker, en de woningtoestand is bedroevend. Op deze Nijverheids- dag wilde hg er met nadruk op wg- Grootse plannen voor havens van Terneuzen. (Slot van pag. 7) Verder zijn voorzieningen nodig om in de toekomst werken ter ver ruiming van het kanaalcomplex mo gelijk te maken. Binnenvaartsluis. Het doel van een nieuwe sluis voor de binnenvaart is de verbetering van de accommodatie voor dit verkeer, benevens om de benodigde hoeveel heid voedingswater te beperken door een rationele vorm van deze sluis ten opzichte van 0e bestaande Midden- èn Oostsiuis, welke zij zal vervan gen. Voorts zal deze nieuwe binnen vaartsluis zonder schuttij-beperking de gehele binnenscheepvaart, die Ter neuzen' passeert, kunnen bedienen. De Westsluis welke thans de groot ste binnenscheepvaartschepen ver werkt, kan dus geheel een. reserve functie worden toebedeeld. De afmetingen van de sluis zgn gebaseerd op de lengte der slepen en op het grootste binnenvaartscnip, dat kan worden verwacht. De nutti ge kolklengte is op 300 m. bepaald. Er is een tussenhoofd geprojecteerd, dat de sluis in twee kolken met nut tige lengten van 120 m. en 145 m. verdeelt. De bestaande sluizen te Sas van Gent komen te vervallen. De nieuwe zeevaartsluis is gepro jecteerd ten Westen van de huidige Westsluis, de nieuwe binnenvaartsluis ten Oosten van die sluis. Er is ook een verruiming van de voorhaven ontworpen en wel zodanig dat zeeschepen met 'n boog met 1500 m. straal kunnen doorlopen en de binnenschepen met een boog met 750 straal. Bruggen. Ten behoeve van het wegverkeer zgn beweegbare bruggen gepro jecteerd te Sluiskil, Sas van Gent en Zelzate, alsmede een spoorweg brug te Sluiskil. Er worden voorts bruggen voorzien op het binnen- en buitenhoofd van de sluizen te Terneuzen. Gezien de plaatselijke omstandigheden te Sluisikl is het nodig hier benevens een brug ook een veerdienst in t© richten. Langs de beide kanaaloevers wordt, voor zover de bestaande weg niet in tact blijft, op de kanaaldijken een weg aangebracht ten behoeve van de industrieën. De verbinding tussen Gent en Terneuzen via Zelzate en Sas van Gent (rijksweg 61) is op eni ge afstand van het kanaal ontwor pen, waardoor bij avond de scheep vaart geen hinder meer ondervindt van het licht van het wegverkeer. De bestaande Oost-Westverbindin gen worden op de nieuwe bruggen aangesloten. Langs de industriële zóne op de Oosteroever van het ka naal (gedeelte Belgisch grondgebied) is er een nieuwe rijksweg geprojec teerd om de verbinding Gent-Terneu zen op de rechteroever te verwezen lijken. Deze nieuwe weg wordt aan gesloten op de weg Axel-Terneuzen. zen, dat opvoering van de producti viteit in de eerste plaats veel wonin gen eist. „Help ons daaraan", zo be sloot de heer van Wagtendonk. De heer Berdenis van Berlekom sprak een slotwoord, waarin hii spre kers en organisatoren dank bracht en voorts o.m. zeide, dat productivi teitsverhoging noodzakelijk is. Hij wees er op dat in Zeeland ca. 4000 nieuwe arbeidsplaatsen geschapen moeten worden, waarvoor een in vestering nodig is van rond 110 mil lioen gulden. De voorzitter kondigde nog aan, dat er na deze Nljverheidsdag gestreefd zal worden naar het vormen van re gionale of zo mogelijk plaatselijke discussiegroepen van ondernemers uit middelgrote en kleinere bedrgven, on der het motto: .Praten met resulta ten",, waarna deze geslaagde Nljver heidsdag gesloten werd. het Nederlands gedeelte van de spoorlijn op Terneuzen blijvend als Belgische ta riefpunten worden behandeld. De bijzondere tarieven voor in- en uitvoer via de Belgische zeehavens zou den tot Zeeuwsch-Vlaanderen moeten worden uitgebreid, zodat deze tarieven, welke thans alleen gelden voor goederen, die bestemd zijn voor of afkomstig zijn uit het grondgebied der Benelux, ook gelden voor goederen, die bestemd zijn voor of afkomstig zijn uit Zeeuwsch- Vlaanderen. Geen overeenstemming werd be reikt over het speciaal tarief voor vervoer van papierhout en kolen tussen Terneuzen en Willebroek en over het tijdstip van ingang van het regime der spoorwegtarieven. Volgens Nederlarid dient dit laatste te gebeuren op het tijdstip, waarop Nederland zich formeel verbindt medewerking te verlenen aan de uitvoering van de kanaalwerken; volgens België echter op het tijd stip* dat deze kanaalwerken zijn voltooid. HAVENGELDEN. Over het regime der havengelden te Terneuzen is men tot overeenstem ming gekomen over de volgende voor. stellen: 0 Aan Nederlandse zijde moeten de no dige wettelijke voorzieningen getroffen worden om te verzekeren, dat in het ha vengebied van Terneuzen voor het lossen en laden van zeeschepen havengelden worden geheven. 0 Onder havengebied van Terneuzen dient de haven met voorhaven te Ter neuzen en het Nederlandse gedeelte van het kanaal van Terneuzen naar Gent. inclusief het bestaande kanaal van Axel, begrepen te worden. 0 Indien België dat zou verzoeken, dient Nederland onverwijld de nodige maatregelen te treffen om te verzekeren, dat de hierboven bedoelde havengelden ook geheVfen worden op ladingen en los singen, welke plaats vinden op de rede van Terneuzen. waaronder het gebied vestaan moet worden, dat zich uitstrekt over twee zeemijl ten Oosten resp. ten Westen van de havenmond te Terneuzen. 0 Aan Belgische zijde dienen de no dige maatregelen getroffen te worden ora te verzekeren, dat de toepassing van havengelden op het laden en lossen van zeeschepen wordt uitgebreid tot het ge hele Belgische gedeelte van het kanaal van Terneuzen naar Gent, ook buiten het havengebied van Gent. Over het tijdstip van ingang geldt hetzelfde meningsverschil als ten aan zien van de spoorwegtarieven, terwijl voorts geen overeenstemming werd bereikt over de hoogte van de haven gelden van Terneuzen en de aanpas sing daarvan aan "het Belgisch niveau. „Roosendaal honderd jaar Spoorstad". Van 23 Juni tot en met 5 Juli a.s. zullen er te Roosendaal jubileum feesten worden georganiseerd onder het motto „Roosendaal 100 jaar Spoorstad". Op 23 Juni 1854 werd na melijk de spoorweg van Antwerpen naar Roosendaal in gebruik gesteld en nu, na een eeuw, wil de gemeente dit op luisterrijke wijze gaan vieren. Roosendaal heeft aan de spoorlijn zeer veel te danken gehad, want wan neer de aanleg van de lijn niet via Roosendaal was geschied, dan zou het een klein dorp zijn gebleven. Nu ech ter is het uitgegroeid tot een grote stad en een centrum van het inter nationale verkeer, dank zij de spoor lijn, waaraan een 1200 inwoners hun ;elgks brood verdienen. ian het eeuwfeest zullen ook de Belgische spoorwegen hun medewer king verlenen en in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen een tentoonstelling organiseren. Voorts staan op het programma verschillen de internationale gebeurtenissen op het gebied van kunst, wetenschap en sport, rallyes voor auto's en motoren, een circus en tentoonstellingen op ve lerlei gebied. Ter gelegenheid van de feestelijkhe den zullen de Nederlandse Spoorwe- fen-op de lijnen van Vlissingen, Dor- recht, Den Bosch en Eindhoven naar Roosendaal reducties geven voor iede re passagier, die „Roosendaal 100 jaar Spoorstad" bezoekt. Nieuwe sabotagepoging op Belgisch vliegveld. Ditmaal tijdig ontdekt. Op bet Belgische militaire vliegveld nabij Florennes heeft men bijtijds een sabotagepoging ontdekt bij een jager van het type Thunder jet. De sabotage poging toont grote gelijkenis met de sabotage, waardoor acht vliegtuigen van hetzelfde type in October op de grond werden vernield. De stuurinrichting van het vliegtuig was door een ijzeren staaf geblok keerd. Daar twee korporaals van de lucht macht zich reeds op beschuldiging de acht jagers vernield te hebben in hechtenis bevonden, toen de nieuwe sabotagedaad werd bedreven, zoeken politie en militaire autoriteiten thans naar een derde man. De twee korporaals zeiden enkele weken geleden sabotage gepleegd te hebben, omdat huin kapitein „te streng" was. Nagekomen advertenties Heden overleed on verwacht, tot onze die pe droefheid, nog tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten der Ster venden, onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, Broer en Oom, CORNELIS WILHELMUS HEEREN in de leeftijd van 50 jaar. Namens de familie, Mevrouw C. C. HEE RENiSCHELLIN GS Middelburg, 12 Mei 1954. Augustijnenstraat 3. De gezongen H. Mis van Requiem zal wor den opgedragen op Za terdag 15 Mei a.s. om 9.30 uur in de Paro chiekerk van de H.H. Petrus en Paulus, waarna de begrafenis op het R.K. kerkhof. Hierbij geven wij ken nis van het plotseling overlijden van onze Chef-Monteur C. W. HEEREN. Gedurende 29 jaar heeft hij de belangen van onze zaak trouw behartigd. Zijn nagedachtenis zal bij ons in ere blijven. L. J. VAN 'T WESTENDE J. G. VAN 'T WESTENDE— VERVENNE. Middelburg, 12 Mei 1954. Markt 73. Hierbg geven wij L ken nis van het plotseling overlijden van onze geachte collega en Chef-Monteur C. W. HEEREN. Door de prettige wij ze waarop wij met hem mochten samenwerken zal zijn nagedachtenis bij ons nog lang in ere blijven. Personeel Fa. L. J. VAN 'T WESTENDE Middelburg, 12 Mei 1954. Heden nam God in vrede tot Zich onze lie ve, zorgzame Moeder en Grootmoeder CATHARINA MARGARETHA VAN DER VELDT Wed. van PIETER THEODORUS BUNJES in de ouderdom van 81 jaar. Baarland: E. M. BENEDER— BUNJES H. E. BENEDER Almelo: O. G BUNJES D. W. BUNJES— LEDEBOER en Kleinkinderen. Baarland, 12 Mei 1954. Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgroot moeder, Mevrouw LENA ROMIJN, wed. van de Heer P. W. C. STOLS, in de ouderdom van ruim 84 jaar. Zierikzee, 12 Mei 1954. 't Vrije A 203. J. J. STOLS L. J. STOLS— VAN PUTTEN Tholen: M. J. VAN WESTEN— STOLS B. J, VAN WESTEN Steenbergen: M. P. VAN NTEU- WENHUIJZEN M. R. VAN NIEU- WENHUIJZEN VAN PUTTEN Kinderen en Klein kinderen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 8