Bouwplatenfabriek te Krabbendijke in wording Zeeuwse Almanak Ook Spierpijn QUARLESPOLDER KOMT AAN 's-HEER ARENDSKERKE VAN olijfje STICHTING „NIEUWWALCHEREN" HIELD JAARVERGADERING GASBEDRIJFIN MIDDELBURG ONDER DE HAMER Agenda 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 13 MEI 1954 VLASAFVAL KRIJGT NUTTIGE BESTEMMING Eerste productie-resultaten zijn hoopgevend In de ruime hallen van de Groenteconservenfabriek „Zuid-Beveland" aan de Stationsweg te Krabbendyke, is zich een nieuwe Zeeuwse industrie aan het ontwikkelen, waarvan na twee maanden productie reeds vaststaat, dat z\j goede perspectieven voor de toekomst biedt. De directie van de conser- venfabriek, welke met de verwerking van groente en fruit, tot de seizoen- bedreven moest worden gerekend, had reeds geruime tijd naar mogelijkhe den uitgezien, om de bedrijfsgebouwen ook in de wintermaanden produc tief te maken. Ongeveer een jaar geleden kwam men op het idee uit vlasaf- val bouwplaten te gaan produceren, waarvan de bewerk ingsmethode door omstandigheden aan de directie bekend was. En het resultaat?In de magazijnen liggen reeds honderden keurig afgewerkte bouwplaten opge slagen en een nog groter aantal heeft inmiddels zijn weg gevonden naar klanten in binnen- en buitenland. Zonder enige reclame is de belangstelling voor dit nieuwe product reeds zo groot, dat de bouwplatenfabriek welke aanvankelijk als nevenbedryf was bedoeld, thans hoofdbedrijf is geworden. „U moet het nog als een proeffa briek zien", zo merkte een der direc teuren, de heer C. van Velzen op, toen hy ons rondleidde in dit nieuwe in teressante bedrijf. Er is thans een middelgrote pers in werking, waar mee ervaring wordt opgedaan. Moge lijk zal nog ait jaar de grote pers ar- mè bedrijf verder ■d rlveren, waarmee het zal worden geautomatiseen productie op nog veel groter schaal kan worden'aangepakt. De thans ge bruikte pers zal dan benut kunnen worden voor veredeling van het mate riaal, want er zijn op dit gebied nog vele mogelijkheden. Men zal byv. de vlasplaten van een fineerlaag kunnen voorzien, zodat zij ook voor de meu- belfabricage kunnen worden gebruikt. Momenteel wordt nog met één ploeg arbeiders gewerkt, doch waarschijn lijk zal over twee weken reeds een tweeploegenstelsel worden ingevoerd, terwijl het in de naaste toekomst zal uitgroeien tot een continubedrijf. Zoals reeds gezegd, bestaat de grondstof uit vlasafval, dat tot dus- ver slechts werd gebruikt als strooi sel in veestallen of vaak ook werd verbrand. Op de vlasserijen in Zee land en West-Brabant is deze afval nog in voldoende mate voorradig om de fabriek, ook bij uitbreiding, aan de nodige grondstoffen te helpen. Bouwmateriaal In grote hoeveelheden ligt deze vo lumineuze grondstof in de magazijnen opgestapeld. Voordat de vlasscheven verwerkt kunnen worden, moeten zy echter eerst van het nog achtergeble ven vlaslint worden gezuiverd in een zelf geconstrueerde machine. Deze transporteert de gezuiverde scheven ook naar de grote opslagzolder. Van daar wordt de vlasafval voor het ei genlijke productieproces in een trom mel gestort, waar het wordt ver mengd met bepaalde kunstharsen. Het mengsel wordt vervolgens in houten mallen gestort, waarna de platen in de pers onder een zeer hoge druk worden samengeperst. De pers wordt daarbij tevens verwarmd vanuit de bestaande stoomketels van de conser- venfabriek, om de kunstharsen te verharden. In korte tyd worden bijv. de 11 12 cm dikke „plakken" met een afmeting van 2.44 x 1.22 tot 22 en rheumatische pijnen wrijft U weg met m.m. dikke, gladde platen geperst. Uiteraard kunnen platen van diverse diktes worden vervaardigd, n.l. van 8 tot 35 m.m., naar gelang van de be stemming. Vele mogelijkheden En juist deze bestemmingsmogelijk heden zijn vele. Behalve voor dakbe schot, worden dergelijke bouwplaten veel gebruikt voor plafonds, decora tie, wandbekleding enz. De voordelen van deze vlasplaten zijn, dat zij de sterkte van hout hebben voor des kundigen: een puntbelasting van on geveer 225 kg per m2 doch daar entegen goedkoper en bovendien ge makkelijker te verwerken dan hout. Voorts hebben zij een tweemaal zo grote isolerende waarde dan hout, gaan niet krom staan en kunhen niet rot ten. Voor gebruik in tropische landen heeft dit materiaal tevens het voor deel, dat aantasting door bijv. witte mieren, niet mogelijk is, daar de pla ten door de harsen zo hard als bake liet worden. Hoewel weinig arbeidsintensief bij dag en nacht productie zullen hier ongeveer 30 man werk vinden mag het totstandkomen van deze nieuwe industrie voor Zeeland toch ten vol le worden toegejuicht. Het personeel is thans voor een groot deel uit de bestaande kern van de conservenfa- briek gerecruteerd, doch wanneer ook het oude onderdeel van het bedryf weer gaat produceren dit jaar zal er wel geen gelegenheid toe zijn zal dit toch werkverruimend werken. Bovendien kan de bouwplatenfabriek door export ook een bijdrage gaan le veren ter versteviging van onze de- viezenpositie. Vlasserij te IJzendijke gedeeltelijk uitgebrand. Jongeman liep ernstige brandwonden op. Het nieuwe vlassersbedrtjf van de gebroeders Bujjsse nabjj te Ponte te IJzendyke Is gistermiddag voor een groot deel een prooi der vlammen ge worden. De oorzaak was een warm geworden olieschakelaar De persin richting en een hoeveelheid geperst vlas ging In vlammen op, terwijl de turbine en de brakelmachine veel wa terschade opliepen. Omstreeks drie uur in de middag werd de brandweer gealarmeerd. De ze was spoedig ter plaatse en bestreed het vuur met drie stralen. Een hoe veelheid van 2500 liter water stortte zich per minuut in de haard. Na twee uren hard werken was de brandweer het vuur meester. De 16-jarige Remy Geernaert, die door de vlammen heen het gebouw uit rende, liep ernstige brandwonden aan gezicht en armen op. Hij werd naar het ziekenhuis te Oostburg overge bracht. Dank zij het kranig optreden van de brandweer en de personeelsleden kon de schade, die toch zeer aanzienlijk is, tot het uiterste beperkt blijven. De vlasserij was verzekerd. Ere-comité voor viering Axels bevrijding. Het ere-comité voor de feestelijke viering der tiende verjaardag van Axels bevrijding op 12, 13 en 14 Au gustus is als volgt samengesteld: jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, voorzitter, en leden: H. A. A, baron Collot d'Escury, C. Hamelink, A. L. S. Lockefeer, C. Philipse, A. Schout, ir. C. A. L. Horstmann, ir. C. F. J. M. Wats, drs. R. V. H. Verschaffel, P. L. D. J. van Oeveren, P. J. van Bende- gem, C. de Putter en J. L. J. Maris. Commando-overdracht Marine Vlissingen. Vrijdagvoormiddag a.s. te elf uur zal de kapt. t. zee J. G. Broekhuysen, commandant der maritieme middelen Vlissingen, tevens commandant van H.M.'s Jacob van Heemskerck, zijn commando overdragen aan de kapt. t. zee N. W. Sluyter. De plechtigheid geschiedt aan boord van de Heemskerck. Onderwijzer benoemd. De heer Abr. Goedhart te Ritthem is benoemd tot onderwijzer aan de Herv. Chr. school te Terneuzen. OVERTUIGING VAN MINISTER: Verschenen is cle nota naar aanlei ding van het verslag van de vaste commissie voor binnenlandse zaken betreffende het ontwerp van wet tot gemeentelijke indeling van een nieu we polder in het Sloe. Aan deze nota is het volgende ontleend: In het algemeen kan een waterloop ee nnatuurlijke en logische grens vor men .omdat hij twee gebiedsdelen van elkander scheidt. Het Sloe bezit deze scheidende functie echter slechts in beperkte mate- oZals de minister in de c3,WU1 TOT De „Spekoorlog" aan de Belgisch-Ne derlandse grens is weer in al haar woede losgebarsten. De Nederlandse slagers smaakten enkele maanden lang het genoegen de klandizie te mogen hebben maar een drastische verlaging der spekprijzen aan de an- BROMFIETSPLEZIER Het is natuurlijk geen wet van Me den en Perzen, maar het kan meer voorkomen en daarom Daarom dit brokje bromfietsge- schiedenis, tot leringhe ende ver- maeck. Een man beklom, ijverig mee- stappend, met z'n bromfiets de Vlis- singsc boulevard, totdat de ketting va n het vervoermiddel brak. Toen viel er niets meer te klimmen. Alleen maar te wandelen en óp ging het naar een rijwielherstel-inrichting. Na een vrij uitvoerige voettocht be reikte de wandelende bromfietser zulk een inrichting, doch de baas bleek niet thuis. De volgende reparateur moest zich onbevoegd verklaren. Het ging hier om een bromfietsketting en het ont brak hem aan de verbiste documenten, die het herstellen van bromfietsen moeten rechtvaardigen De derde ambachtsman op rijwiel terrein werd juist aan de tand gevoeld door een belastingambtenaar. „En of meneer kon wachten" Dat kon me neer niet, maar dat moest meneer in de vierde rijwielherstél-inrichting ook wat daar was de directeur juist in ge sprek met een vertegenivoordiger. „Of meneer maar vast naar de werkplaats wilde gaan". Dat wilde meneer wél, maar nadat de vertegenwoordiger was verdwenen, verscheen er een ad- spirant-koper voor een rijwiel en deze transactie had uiteraard voorrang. Meneer heeft toen in wilde wanhoop zélf de gereedschappen gegrepen en z'n ketting geheeld. Juist toen het karwei gereed was, verscheen de repa rateur. Néé, er hoefde niet betaald te wor den dcre kant van de grens is oorzaak, dat vele Vlaamse huisvrouwen thans Hollandse sla met „Belze spekskes" op tafel brengen. OP DE FILM Sint Annaland en Souburg zullen bin nenkort worden verfilmd, aldus be sloten de muziekvereniging „Accele rando" te Sint Annaland en de zang vereniging „Soli Deo Gloria" te Sou burg. Niet alleen zullen karakteris tieke plekjes op de gevoelige strook worden vastgelegd, maar ook het ver enigingsleven en het zakenleven. Op deze wijze hoopt men het nageslacht een indruk van het huidige dorpsle ven te kunnen geven. MATINEUS. Een zeer jonge man in Sint Anna land trok dezer dagen midden in de nacht om 2 uur het bed uit en ging, gewapend met een zaklantaarn, buiten spelen. Dit ging toch wel iets te ver en het duurde dan ook niet lang of de kleine lag weer onder de wol. „ONTSPOORD" Een autobus van de Stoomtram Bres- kens-Maldcghem reed bij Draaibrug van de weg af en kwam juist naast een sloot op het land tot rust. De oorzaak was het breken van de stuurstang tengevolge van het slechte wegdek. Alvorens de bus tot stilstand kwam, velde hij nog twee bomen. De passagiers en de bestuur der kwamen met de schrik vrjj. DUINBRAND Door tot nu toe onbekende oorzaak brak Dinsdagmorgen brand uit aan de voet van het duin nabij Westkapelle. Dijkwerkers, die in de onmiddellijke omgeving waren, wisten het vuur spoedig te blussen, doch niet dan na dat een aanmerkelijke oppervlakte duinhelm in de as was gelegd. De brandweer, die ook uitrukte, behoefde geen dienst meer te doen. SERENADE De muziekvereniging „Euterpe" te Heinkenszand bracht een harer meest actieve leden een serenade. Het was de heer M. Mallekoote, die zyn zil veren bruiloft vierde. memorie van toelichting reeds op merkte, is het juist in verband met het wegennet in de Quarlespolder twee van de drie toegangswegen ko men de polder aan de Oostzijde door het Sloe binnen niet aan twijfel onderhevig, dat de toekomstige bewo ners van de polder zich naar de ge meente 's Heer Arendskerke zullen richten. Reeds op grond van deze omstan digheid is de minister overtuigd van de wenselükheióf dat de genoemde polder aan het grondgebied van de gemeente 's Heer Arendskerke wordt toegevoegd. „Spaar je geld en je leven"- Expositie in Middelburg. Zoals men zich zal herinneren, werd enige tijd geleden in het gehele land de tekenwedstryd „Spaar je geld en je leven" gehouden, die georgani seerd was aoor het Verbond van Vei lig Verkeer en de Nationale Spaar- raad. Daarbij vervaardigden de leer lingen van lagere scholen en van in richtingen voor voortgezet l.o. teke ningen, waaraan zowel het thema verkeersveiligheid als de spaarzin ten grondslag lagen. Ook in Zeeland werd hieraan actief deelgenomen. De Vereniging voor Veilig Verkeer Middelburg e.o. is er thans in ge slaagd een groot deel van de in de landelijke wedstrijd bekroonde teke ningen naar Middelburg te krygen. Er werden 88 tekeningen met een prijs beloond; 51 komen er naar de Zeeuw se hoofdstad, de overige waren niet meer voor expositie geschikt. De tentoonstelling van de bekroon de tekeningen wordt gehouden in de zalen van het Middelburgse Kunst museum, waar zij op Vrijdag 21 Mei a.s. om 10 uur door burgemeester mr. dr. N. Bolkestein wordt geopend. De expositie duurt voort tot en met Vrijdag 28 Mei; de openingsuren zijn elke dag van 14 tot 17 uur behal ve des Zondags en bovendien Dins dag 25 Mei van 20 tot 21.30 uur. SOEPEN een naam met wereldvermaardheid een waarborg voor sublieme kwaliteit en zuiverheid. OXO ..CHICKEN" - OXO VERMICELLISOEP - OXO TOMATENSOEP OXO CHAMPIGNONSOEP - OXO JULIENNESOEP Postzegelruilbeurs op 22 Mei in Middelburg De afdeling Walcheren van de in ternationale „Philatelica" heeft een voor de postzegelliefhebbers op Wal cheren verblijdend initiatief genomen. Zij zal namelijk op Zaterdag 22 Mei a.s. in de Graanbeurs op de Dam te Middelburg een postzegelruilbeurs or ganiseren. die voor alle verzamelaars toegankelijk zal zijn. De beurs is ge opend van 15 tot 17 uur. Het ligt in de bedoeling wanneer op 22 Mei voldoende belangstelling wordt getoond deze beurs regel matig te herhalen. Een en ander ge schiedt op soortgelijke wijze als in de grotere steden van Nederland, waar men ruilbeurzen reeds langer kent. Zij worden daar steeds druk bezocht. Eerste aardbeien aangevoerd. Woensdag werden op de veiling „Kapelle-Biezelinge en Omgeving" te Kapelle de eerste aardbeien in het nieuwe seizoen aangevoerd door de fa. A. van Liere en de heer C. Baas te Kapelle. Er werd 4156 cent per doosje be taald en 4.50 tot 5.10 per 100 stuks. Kordate 70-jarige redde drie kinderen. Uit vijver in Volkspark te Bergen op Zoom. Drie kinderen, die in het Volks- fiark te Bergen op Zoom met een ietsje speelden en daarmede de hel lende paden afreden, konden op zeker ogenblik niet tijdig stoppen en kwa men in de vijver terecht. De 70-jari- ge Th. van Broekhoven. (Ce het zag gebeuren, bedacht zich geen moment cn ging de kinderen gekleed en wel na. Tot zijn middel in liet water en de modder staand gelukte het hem de drie drenkelingetjcs op het droge te brengen. Een inmiddels gearriveerde agent van politie bracht hen naar het bu reau over, vanwaar zij naar huis wer den vervoerd. Dief „en gros'' sloeg ook in Middelburg zijn slag. De Middelburgse recherche heeft dezer dagen een verdachte verhoord, di enoga! het een en ander op zijn kerfstok had. Het was de Amsterdam mer C. J. A. B die in de hoofdstad werkt, maar vorige week bij een Mid delburgse familie te logeren was. Men zou hem een dief „en gros" kunnen noemen. Tijdens dit verblijf in de Zeeuwse hoofdstad maakte hij misbruik van de afwezigheid van zijn gastheren; B. nam geld, sieraden en een compleet servies mee en trok naar Den Haag. Op de avond van diezelfde dag pleeg de hij daar ee ninbraak, in de woning van zijn zwager, die agent van politie is..--.. - - -■ -• - Geld, sigaren en sorloges vormde ditmaal zijn buit. 's Nachts werd bij door de Haagse politie in een café' aangehouden. B. had het gestolene nog in zijn bezit. Naar Middelburg over gebracht, legde hij een volledige be kentenis af. Dit is echter nog lang niet alles, want ook de Amsterdamse politie bleek een appeltje met B. te schillen te hebben, reden waarom de man spoedig naar de hoofdstad werd ge bracht. Zijn grootste misdrijf had hij namelijk begaan op de zaak waar hij nog slechts 14 dagen werkte. Hier was zijn oog gevallen op de kas: hij nam er ongeveer f 3000 uit. Het laatste feit, Waarvoor B. terecht zal moeten staan is het ontvreemden van een herenrijwiel De Middelburgse familie heeft haar sieraden en het servies weer terug. Het geld was niet meer te vinden IN MIDDELBURG Tot dusver werden 961.117 planten op het eiland verwerkt. De Stichting „Nieuw Walcheren" hield gisteravond in hotel „Nieuwe Doelen" te Middelburg onder voorzitterschap van de heer J. L. Verhagen haar jaarvergadering. In het jaarverslag van de secretaris, do heer G. Ballintyn, wordt herin nerd aan de oprichting van de Stichting „Nieuw Schomven-Duiveland", waarbij „Nieuw Walcheren" met raad en daad steunde. Voorts wordt op gemerkt, dat het uitstel van de plechtigheden tot dit jaar eerder meer, dan minder werk met zich mede bracht, omdat o.a. besloten werd de viering van Walcherens herstel en wederopbouw een bredere strekking te geven. Uit het verslag over 1953 van de penningmeester, de heer G. H. Luyen- dyk, bleek, dat de stichting over het afgelopen jaar een nadelig saldo heeft geboekt. De staat van baten en lasten sluit op een totaal van f 4.933,51. Het kapitaal van het bo- menfonds bedraagt thans nog f 89.388,89; hiervan was op 31 De cember 1953 f 83.516,79 voor beplan tingen toegezegd. De heer P. H. Blaauw maakt er in zijn verslag over de werkzaamheden van de beplantingseommissie melding van, dat in het afgelopen jaar de be plantingen veel arbeid hebben ge ëist. Het rapport van het Landschaps- architectomsch Bureau van de Stich ting, dat werd opgesteld door de land schapsarchitect, de heer C. P. Broer- se, getuigt hiervan. Zo konden, mede door liet verlenen van extra credieten ajan' 'gemeenten werken worden uitge voerd, waarvoor anders geen fondsen aanwezig geweest zouden zijn. In het afgelopen jaar werden 40.108 planten verwerkt, waarvan 1233 voor rekening van particulieren. Sinds de oprichting van het bureau zijn in to taal 961.117 bomen, struiken enz. op Walcheren geplant. De samensteller van het verslag merkt op, dat het verheugend is, dat het door zo velen bijeengebrachte bedrag voor de her beplanting van het eiland tot dusver toereikend is geweest om aan alle verzoeken tot Set schenken van plan ten te voldoen. Gedurende het afgelopen jaar was er veel werk aan het uitdunnen van reeds enige jaren oude beplantingen In Middelburg ontwikkelde de De- planting zich over het algemeen gun stig. Er werd begonnen met de aan plant by de sportterreinen; thans is ook de Schoorsteenvegerssingel ge- In de bovenzaal van de Middelburgse Schouwburg heeft gistermorgen en kele uren de afslager liet hoo woord gehad. De verkoping, onder leiding van makelaar A. Pot uit Den Haag werd gehouden, was een zeer byzondere. Het lijvige programma vermeldde namelijk „de gehele overcomplete inventaris van het gemeentelijk gasbedrijf van Mid delburg en van het waterleidingbe drijf te Oranjezon". Deze f sobere woorden hielden in, dat gedurende bijna twee uren op enkele honderden kavels kon worden geboden. Bijna twee uren heerste er spanning in liet zaaltje, want wat werd aangeboden was niet het eerste het beste. Met name het van de „prise d' eau" afkomstige materiaal dat waterschade had opgelopen was bij de diverse opkopers en andere be langstellenden zeer in trek. De hieronder begrepen metalen on derdelen van allerlei aard leveren uiteraard een menigte schroot op! Mede om die reden en misschien om elkaar in het vaarwater te zitten werd er druk en fel geboden, zodat de makelaar geen gemakkelijke taak had. Kruiwagens voor Kruiningen De agrarische bevolking van Apeldoorn, de gemeente die Kruiningen adopteerde, hield een geldinzameling welke zoveel opbracht, dat het comi té „Apeldoorn helpt Kruiningen" de zelfstandige landbouwers en fruitte lers van Kruiningen een practisch geschenk kon aanbieden, in de vorm van een kruiwagen. Woensdagmorgen mochten 140 Kruiningers een dergelyk geschenk in ontvangst nemen. De voorzitter van het Apeldoornse comité, de heer Bomhofbood met een toepasselijk woord de eerste kruiwa gen aan een der zwaarst getroffenen, de heer Jac. v. d. Parel, aan, waarna de burgemeester van Kruiningen, de heer A. Schipper, aan de heer Jb. Po-' ley een kruiwagen uitreikte. De heer M. A. Kostense, voorzitter van de plaatselijke adviescommissie van de Stichting van de Landbouw, vertolkte de dank van de Kruiningse landbouwers voor dit prachtige ge schenk. Ook de heer W. J. L. de Groof, voorzitter van de agrarische commissie Herstel Kruiningen sprak woorden van dank. De plaatselijke bureauhouder, de heer G. P. Blok, had voor een goede organisatie van deze uitreiking ge zorgd. Ook hetgeen het gemeentelijk gas bedrijf aan overcompleet goed pompen, ketels, vlampijpen, reser voirs en wat dies meer zij aan te bieden had, kreeg de nodige aan dacht. Dat de verkoping van deze .spullen" een gevolg was van de tot standkoming van de lange afstand- gasverbinding, interesseerde de bie ders naturlijk minder Zo kreeg de gemeente Middelburg nog iets vergoed van de schade aan de waterleidinginstallaties en werd datgene, dat eens de trots van de gasmensen is geweest „weggeha- merd" Er werden goede koopjes gedaan; ook de afslager had naar onze mening niet te klagen. Wy gelo ven, dat zowel de verkoper als de ko pers tevreden naar huis zijn gegaan... Bestuur Stichting Landbouw naar Schouwen-Duiveland. Vrjjdag: a.s. zal het bestuur van dc Stichting voor de Landbouw, onder wie de voorzitter, de heer H. D. Lou- wes, een bezoek brengen aan Schou wen-Duiveland voor het voeren van enige besprekingen. Voorts zal de stand van de herstel werkzaamheden op landbouwgebied in ogenschouw worden genomen. Het gezelschap zal ontvangen worden door het bestuur van de Stichting voor de Landbouw in Zeeland. Examens De heer M. Schrier, brigadier van gemeentepolitie te Middelburg slaagde voor het examen ter verkrijging van het groot-diplom a autobestuurder, dat in Utrecht werd afgenomen. Geslaagd voor het Unie-diploma voor Waterschapsadministratie de heer J. A. Flipse te Middelburg, ad junct commies by de Polder Walche ren. Te Rotterdam slaagde als stuurman op de kustvaart de heer G. Aarnoud- ■se uit Anna Jacobapolaer. reed om beplant te worden. Ook in Vlissingen was de toestand der be plantingen goed, hoewel in het Nolle- bos een uitbreiding voorkwam van da plaatsen waar zoute kwel het groei en van de houtsoorten verhindert. In 1953 werd slechts één boerderij be plant. Voor de gemeenten Koudekerke, Domburg, Gapinge en Vrouwenpolder werden nieuwe begraafplaatsen ont worpen, waarvan het Gapingse pro ject reeds werd uitgevoerd. De on gunstige zomer van het vorige jaar maakte in Westkapelle veel slacht offers onder de beplanting; hier zal een aantal bomen moeten worden ver nieuwd. Voor de gemeente Arnemui- den werd een volledig beplantingsplan ontworpen. Ter vergadering werden voorts de aftredende bestuursleden, de heren G. Ballintyn en D. F. P. Höegeh/by ac clamatie herkozen. Oud-mariniers helpen de Kruiningse muziek. Gift van f 2500.-. Bij het afscheid van Luit.-generaal M. R. de Bruijne als commandant van de Mariniers in Februari van vorig jaar, boden de oud-mariniers hem een bedrag van f 2500 aan, met het ver zoek dit bedrag op de wijze, welke hem het meest geschikt voorkwam, te besteden voor leniging van de nood in zijn geboorte-provincie Zeeland. De generaal stelde zich hiertoe in verbinding met de Commissaris der Koningin, die hem enkele objecten voorlegde. Uiteindelijk werd de Krui ningse muziekvereniging „E.M-M.", welke bij de ramp een groot deel van haar instrumenten verloor, door de generaal uitverkoren om deze gift te mogen ontvangen. Onlangs heeft men hierover de beschikking gekregen. Tevens zal de vereniging een foto van de oorkonde ontvangen, welke met de gift aan de scheidende commandant der mariniers werd aangeboden. Brand in noodboerderij te Ritthem. Gistermiddag brak brand uit in een noodboerderij aan dc Bos- schaartsweg te Ritthem. Men was bezig het gebouw, eigendom van de heer O. W. uit Middelburg, te slopen en tjjdens deze werkzaamheden is vermoedelijk eeu onvoorzichtigheid met vuur begaan. Het strooien dak van de schuur vatte onmiddellijk vlam en was spoe dig een prooi van het vuur. De eigenaar, geholpen door enkele arbeiders, slaagde er echter in de brand meester te worden, zodat de inmiddels gealarmeerde brandweren van Souburg en Middelburg naar de kazernes konden terugkeren. Mede doordat de sloop van het gebouw reeds een eind gevorderd was, valt de schade mee; zij bedraagt enkele hon derden guldens. De boerderij was niet verzekerd. „Walcheren mars" gaat niet door. De „Walcheren mars" die de Mid delburgse Gymnastiekvereniging „Me dioburgum" zich voorgesteld had op Zaterdag 15 Mei a.s. te organiseren, gaat niet door. Van de zijde van de wandelaars blijkt namelijk een te ge ringe belangstelling voor deze wan deltocht te bestaan. Collecten. De opbrengst van de Emmabloem- collecte bedroeg te Nisse 40, De collecte voor de Stichting 1940 1945 te Heinkenszand heeft bracht een bedrag van 61.15. De Emmabloem-collecte bracht te Wolphaartsdijk f 83.15 op. OPEJ- MIDDELBURG. Vandaag Electro: „Klokslag 12". 19 en 21.15 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 2