EVEREST ..:iK„»nen Amerikanen 9 Van de Velde (Atv izukkcz! Hervormde Scholen te Goes. PERSONEEL gevraagd. Hier is de een huishoudelijke hulp, Wat zullen Uw kinderen blij zijn met die 10 glazen stuiters Geen wonderde moderne, lange sigaret geeft méér en zuiverder rookgenot voor hetzelfde geld. Ook U kunt thans Amerikaanse sigaretten van lang formaat roken, dank zij de komst van de echte Hier ziet U het verschil Ais n normale siga ret al is uitgedoofd, geniet U nog van EVEREST. De rook wordt door de lengte ge zuiverd. Het bestuur der Water kering van het calamiteuze waterschap BRUINISSE, zal op Vrijdag 28 Mei 1954, des voormiddags half elf ure, in het „Hotel Storm" te Bruinisse, volgens par. 2 de A. B., onder nadere goed keuring van Ged. Staten van Zeeland, trachten aan te besteden: het gewoon herstel, de vernieuwing en het on derhoud tot 80 April 1955, van de aarde-, kram-, rijs- en steen- glooiïngswerken aan bovengenoemde water kering. Het bestek ligt vanaf 17 Mei 1954 ter lezing in het „Hotel Storm" en ten kan tore van de Secretaris-Ont vanger, bij wien het tegen betaling van 2.per exemplaar verkrijgbaar is. (Postrekening no. 376559). Aanwijzing geschiedt op Vrijdag 21 Mei en Dinsdag 25 Mei 1954, des voormid dags van 11 tot 12 uur. Sa menkomst in het „Hotel Storm". Buitendien ge schiedt geen aanwijzing. Het bestuur voornoemd, P. L. KREPEL, voorz. M. KRIJGER, Secr.-Ontvanger Prinses Beatrixschool, Nieuwstraat 40 Prinses Ireneschool, Kamperfoeliestraat 63. 0 Ouders, die hun kinderen nog niet hebben aangegeven, voor de nieuwe cursus, kunnen dit alsnog doen aan de adressen der scholen of ten huize van de Hoofden: Voor de Beatrixschool, de heer W. C. GEUZE, Lelie straat 72 (telefoon 2857). Voor de Ireneschool de heer C. C. VELTHUIZEN, Lelie straat 89 (tel, 2806). Aan beide scholen gelegenheid tot opleiding voor U.L.O. en M. O. Toelatingseis voor de centrale V.G.L.O. Afdeling der Ireneschool: het doorlopen hebben van de 6e klasse ener lagere school. Aan deze afdeling wordt ook onderwijs gegeven in de vakken handelsrekenen, boekhouden, patroonknippen, costuumnaaien. Electr. Timmer- en Meubelfabr. „DE TOEKOMST", Grijpskerke, Tel. K. 1189—206. Wat een verrassing, die Sneeuuiwit-stuiters Prettig wassen en... 'n resultaat om trots op te zijn. Er gaat toch maar niets boven zo'n heerlijk overvet zeepsop als van Snelwerkend Sneeuwwit, 't Geeft U meer voldoening. En kijk eens als U klaar bent met wassen! Wat 'n prachtig schoon goed! Wat 'n heldere kleu- ren! Wat 'n prettige frisse genr! Ja, 'n Sneeuwwit was mag gezien worden! Een verbluffend resultaat! En dat voor maar 37 cent. Ja, want zo weinig kost een pak Snelwerkend Sneeuwwit. GARANTIE De bekende Zeepfabriek „De Klok" geeft U hier in het openbaar deze schriftelijke garantie Als Snelwerkend Sneeuwwit niet beter schuimt en geen vetter sop geeft, of als Snelwerkend Sneeuw wit Uw was niet inderdaad sneeuwwit maakt, dan kunt U het lege of halflege pak eenvoudig opsturen naar Zeepfabriek „De Klok" te Heerde en U ont vangt én de 37 cent van het pak én het geld van Uw postzegel terug! Garantie 1 Haal deze week 2 pakken Snelwerkend Sneeuwwit bij Uw win kelier en verras Uw kinderen met 10 prach tige stuiters! PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 13 MEI 1954 Zondag 16 Mei a.s. verlo ven zich TINY KLEINEPIER en ARNOLD VAN BEUSEKOM. Middelburg, Rotterdamse kade 13. Utrecht, Prof. Wentlaan 36. Ondertrouwd: L. W. WILLEBOORDSE en P. J. STROO Huwelijksinzegening op Woensdag 2 Juni D.V., te 2.30 u. in de N.H. kerk t Zand, door de Weleerw. Heer ds. E. Durkstra. Gele- genh. tot felic. van 56 u. in het Ver. Geb. 't Zand. Middelburg, 12 Mei 1954. Souburg, Spoorstraat 48. Middelb., de Ruyterstr. 22. By mijn vertrek naar Z. Afrika groet ik alle fami lie, vrienden en kennissen. L. DE WITTE. Middelburg, p.a. Oostkerkplein 20. W. VAN DEN BORN en M. C. ROSENDAAL hebben de eer, mede namens wederzijdse Ouders, kennis te geven van him voorgeno men huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats heb ben te Domburg, op Dins dag 25 Mei a.s., des namid dags 2 uur. Amsterdam, Rooseveltlaan 43III. Domburg, Ooststraat A 113 Mei 1954. Gelegenheid tot feliciteren van 34.30 uur in hotel „Rosendaal" te Domburg. Tijdelijk adres: Roosevelt laan 43 m, Amsterdam. Toekomstig adres: Vrolik- straat 46 Hl, Amsterdam. ROYALE MAN biedt zich aan. Het is de VéGé-kruidenier bij U in de buurt, die U op prettige wijze bedient en U op royale wijze geldzegels geeft by alle boodschappen. Zaterdag 15 Mei 1954 hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en jj; Grootouders, EVERTJANSE en A CORNELIA JANSE— MAAS, ij; hun 40-jarige echtver- eniging te herdenken. Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkin- deren en Verloofden. Biggekerke, Bakkersgang 2. De ondergetekenden zeg gen hartelijk dank voor de vele blyken van belangstel ling, ondervonden bij hun 40-jarig huwelijk. J. DEN DEKKER J. DEN DEKKER— BURGEL. Hoedekenskerke, Mei 1954. Niemeijer's Koffie is niet alleen heerlijk geurig, maar DE MODERNE LANGE AMERIKAAN in cellophaan verpakt 85' VERKOOP VOOR NEDERLAND: N.V. ALVANA, DEN HAA8 In het Asthma centrum „Heideheuvel", Witte Kruislaan 12, Hilversum, wordt zo spoedig mogelijk gevraagd intern, niet beneden 20 jaar. Aanmelden tussen 7 en 8 uur 's avonds of schriftelijke sollicitaties richten aan de Directrice. de getonde sport en zomerschoen. OPENBARE AANBESTEDING. Namens het bestuur van de woningbouwvereniging „BETER WONENte Zierikzee, zal A. Komter, archi tect B.N.A., Joh .Verhulststraat 155 te Amsterdam trachten in het openbaar aan te besteden: Het bouwen van 131 woningen met schuren en 8 garages in het plan ,,Buyze>', gelegen tussen Slabberswerf en Zevengetijstraat te Zierikzee. Bestek en tekeningen worden van 15 Mei 1954, na be taling van 25.(per postwissel 25.50) aan de N.V. Wed. J. Ahrend Zoon te Amsterdam, door genoemde firma toegezonden. Restitutie voor inschrijvers, by in levering op de dag van aanbesteding 15.per onge schonden bestek. De aanbesteding vindt plaats op Donderdag 8 Juni 1954, om 14 uur in café-restaurant „Mondragon", Oude Ha ven, Zierikzee. KING SIZE AMERICAN CIGARETTES GRATIS bij 2 pakken Snelwerkend Sneeuwwit Breek met de sleur en kies ook EVEREST voor langer èn zuiverder rookgenot. Extra lengte en extra kwaliteit zijn gecombineerd in EVEREST, de zachte geurige Amerikaanse sigaret. ook zeer krachtig en daar om voordelig in het gebruik. Vraag Uw kruidenier naar Niemeijer's Koffie in het bekende paarsgeruite pak. om van te genieten Ziet U die vrolijke gezichten al, hoort U die geluk kige stemmen 'i Dat zijn Uw kinderen als U ze verrast met 10 prachtige, gevlamde glazen stuiters. Is 't niet heerlijk' om U\y kinderen zo blij te maken? En 't kost U niets! U neemt alleen nu eens twee Ëakken Snelwerkend Sneeuwwit tegelijk. Dan krijgen (w kinderen hun cadeautje!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 10