PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Indochinese onderhandelingen nog steeds niet concreet Record aantal op Zeeuwse belangstellenden Nijverheidsdag BILT KOREAANSE KWESTIE IS IN GENEVE OP DOOD SPOOR GEWONDEN NOG STEEDS TE DIEN BIEN PH0E 197e Jaargang-No. Ill Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant- Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 13 Mei '54 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm Minimum p. advertentie f 3.—. (ng mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties imax. regels) van 15 regels t 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2. telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstr 2; Zierikzee, N Bogerdstr C 160. telef. 26 DE GENEEFSE CONFERENTIE Vragen van minister Eden over concentreren van troepen De Geneefse conferentie heeft zich Woensdagmiddag wederom bezig ge houden met de Indochinese kwestie. De afgevaardigde van de staat Viet nam, minister N. Q. Dinh, zeide, dat zijn land de door de Vietminh ingedien de voorstellen niet als een serieuze basis voor bespreking kon aanvaarden. Een staken van de vijandelijkheden zou internationaal gecontroleerd moe ten worden en er zouden waarborgen moeten zyn voor het handhaven van de vrede. Dinh sprak zich uit tegen een verdeling van het Vietnamese grondgebied. Hij stelde vrije verkiezingen voor on der toezicht van de Verenigde Naties en erkenning van de regering Bao Dai als de enige wettige in Vietnam. Er moet een Vietnamees leger ko men, waarin ook soldaten van de Vietminh opgenomen kunnen worden en er dienen internationale waarbor gen gegeven te worden voor de politie ke en territoriale integriteit van de Vietnamese politieke en territoriale integriteit van de Vietnamese staat. Deze staat zal twee verdragen met Frankrijk sluiten, namelijk een ver drag, waarin de volledige onafhanke lijkheid van Vietnam wordt erkend, en een, waarbij op basis van gelijk heid de Frans-Viernamese samenwer king binnen de Franse Unie wordt ge regeld. Gezin bedwelmd door uitstromend gas. Vijfjarig kind overleden. Het vijfjarig dochtertje van de fa milie D. te Stadskanaal is tengevol ge van gasvergiftiging om het leven gekomen. Woensdagmiddag vervoegde de heer E. K. uit Winschoten zich aan de wo ning van de 31-jarige timmerman W. D. m de Hoofdstraat te Stadskanaal. Hij had met hem een afspraak. De deur werd evenwel niet opengedaan. Toen K. een blik wierp door het raampje in de voordeur, zag hij de heer D. in pyama op de grond lig gen. K. forceerde de deur en bemerkte dat D. was bedwelmd door gas, dat uit het gaskraantje in de keuken stroomde. Hij ontdekte in de slaapka mer de 29-jarige mevr. J. D. H. en haar beide kinderen, de driejarige Bertus en de vijfjarige Janny. De laatste bleek reeds te zijn overleden. De anderen waren bedwelmd door gas. De heer en mevr. D. en Bertus D. werden onmiddellijk naar het Aca demisch ziekenhuis in Groningen ver voerd. Gebleken is dat de vergane gasslang van de aansluiting is gegleden, waar door het gas vrij spel heeft gekregen. Vermoedelijk is de heer D., die ge woonlijk om zeven uur opstaat, op weg naar de keuken, waar hij theewa ter wilde opzetten, bedwelmd ge raakt. Prins Bernhard was in Genève. Koningin ontving Frans ordeteken. Prins Bernhard is gistermorgen uit Zürich in Genève aangekomen, in een door hem zelf bestuurd vliegtuig. Op het vliegveld werd hij ontvangen dooi de Nederlandse consul-generaal en de heer Franklin Gowen, permanent ge delegeerde van de Verenigde Staten by internationale conferenties in Ge nève. De prins gebruikte de lunch met generaal Walter Bedell Smith, leider van de Amerikaanse delegatie op de conferentie over het Verre Oosten, die momenteel aan de gang is. Gistermiddag keerde de prins in ons land terug. Aan H. M. de Koningin is gister morgen op het paleis door een uit vier personen bestaande delegatie van de Franse ambassade het Grand Col lier de l'Ordre des chevaliers de la courteoisie frangaise aangeboden. Brandstichtende jeugd Met inbegrip van de laatste drie bosbrandjes heeft Zandvoorts jeugd dit voorjaar niet minder dan 24 grote en kleine terreinbranden op haar ge weten, waardoor ettelijke hectaren kostbaar natuurschoon verloren zijn gegaan en de plaatselijke brandweer bijna dagelijks in touw moest zijn. Na Dinh kwam de Chinese minister van buitenlandse zaken Tsjoe En Lai aan het woord, die heftige aanvallen deed op de Verenigde Staten en die de voorstellen van de Vietminh steunde. Tenslotte stelde de Engelse minis ter van buitenlandse zaken Eden, een aantal vragen. Hij wilde weten of men het er over eens is, dat de troepen in Vietnam in bepaalde gebieden gecon centreerd moeten worden, of men aanvaardt, dat de troepen van de Vietminh uit Laos en Cambodja te ruggetrokken moeten worden, wie de gebieden van Vietnam zou aanwijzen, waarbinnen de Vietminh-troepen ge concentreerd zouden worden, of on geregelde troepen ontwapend moes ten worden en of men geporteerd was voor internationaal toezicht en zo ja, in welke vorm. Westelijke waarnemers beschouw den de vragen van Eden als een po ging om practische problemen voor net hetrstel van de vrede in bespre king te brengen. Vrijdag zal de Indo chinese kwestie opnieuw in de confe rentie aan de orde komen. Onbekende duikboot waargenomen bij N.-Guinea. Uit Hollandia (Nieuw Guinea) wordt gemeld, dat op 8 Mei jL een duikboot van onbekende nationaliteit is waar genomen tussen het Karaseiland en Kaap Tongerai (ten Westen van het schiereiland Bombaraï). Verkorting dienstplicht in Nederland? Vragen van Kamerlid. Het Tweede Kamerlid de heer Romme (R.K.) heeft aan de minister president en de minister van oorlog en van marine gevraagd of verkor ting van de militaire diensttijd tot 18 maanden, zoals thans in België, geschiedt, mogelijk geworden is bin nen het leader van de nakoming van de defensieve taken der N.A.V.O.? Het Kamerlid vraagt voorts, of ook voor Nederland een overeenkomstige of andere verkorting van de militaire dienstplicht in overeenstemming kan worden geacht, of gebracht, met de nakoming van de defensieve taken der N A.V.O. en met de daarbij aan gegane of aan te gane verdragsver plichtingen en tenslotte vraagt het Kamerlid of de regering die verkor ting voor Nederland wil bevorderen. Motorrijder verongelukt Woensdagmorgen is omstreeks kwart over negen op de nieuwe Hil- versumse weg te Bussum de 34-jari- ge motorrijder C. G. uit Aalsmeer verongelukt. VRAAGGESPREK MET MINISTER LUNS Voor Indo-China nog kansen De Nederlandse minister van buitenlandse zaken, mr. J. M. A. H. Luns verklaarde Woensdag voor zyn vertrek uit Genève in een exclusief inter view met de speciale correspondent van het A.N.P. dat hy zeer pessimis tisch gestemd was voor wat betneft de kansen der conferentie om een op lossing van de Koreaanse kwestie te bereiken. Dit pessimisme was niet uitsluitend maar toch wel voor een groot deel het gevolg van de rede, die Molotow Dinsdagmiddag hield en waarin de Sowjet-minister een einde maakte aan alle nog bestaande hoop in dat op zicht. Molotow had met die rede de deur dicht geslagen ten aanzien van elke mogelykheid om in Noord-Korea verkiezingen onder controle van de V.erenigde Naties te organiseren. Met betrekking tot Korea zal de conferentie van Genève dus volgens mr. Luns weinig of niets kunnen uit richten. De mogelykheid dat de conferentie een oplossing van het Indochinese conflict zal kunnen vinden achtte de minister groter. Maar hij durfde zich niet te wagen aan voorspellingen over de aard van een eventuele oplos sing, want, zei hij, „de besprekingen kunnen nog allerlei kanten uitgaan". Minister Luns, die in Genève uit voerige informele gesprekken heeft gevoerd met Eden, Bidault, Bedell Smith en andere Westelijke delega tie-leiders, zei met voldoening te hebben kunnen vaststellen dat de een heid van het Westelijke politieke front weer geheel hersteld is. „Die eenheid is nimmer zo ernstig verstoord geweest als sommigen het hebben willen laten voorkomen", zei hij. De communistische regeringen zou- Met aandacht beluisterden de véle belangstellenden gisteren de lezin gen, gehouden op de Zeeuwse Nijver heidsdag. Hier ziet men o.a. v.r.n.l. de heer A L. 8. Lockefeer, lid van Gedep. Staten en voorzitter van de Zeeuwse werkgroep voor de Nijver heidsdag, drs M. C. Verburgdirec teur van het E.T.I. en secretaris van de werkgroep, prof. ir. D. Dresden, voorzitter van de Nijverheidsorgani satie T.N.O. en de heer J. Fukken, bedrijfsorganisator N. V. Zeeuwse Confectiefabriekendie sprak over het voordeel van goede werkverhou dingen. (Foto P.Z.C.J den de grootste en mèest tragische vergissingen van hun bestaan maken als zij meenden dat het Westen-alleen maar aan het bluffen is om een po litiek pokerspel te winnen en dat zij dus gerust stapje voor stapje verder kunnen gaan tot zij heel Azië hebben veroverd, aldus minister Luns. „Want als ze dat zouden proberen, zouden ze de ervaring opdoen dat het Westen niet bluft, en dat het bereid is, de beginselen die het als heilig be schouwt te verdedigen met alle mid delen die daarvoor nodig zyn". De boomgaarden op Zuid-Bevéland staan thans in volle bloei. Zo is in de omgeving van Kapelle te genieten van een sprookjesachtige bloesempracht. (Foto P.Z.C.J Rapport waterwegen gepubliceerd! Aan een gesprek van meer dan honderd jaar tussen Bel gië en Nederland over de wa terverbindingen tussen beide landen, schijnt een voorlopig einde te komen. De commis sie Van CauwelaertSteen- berghe, die een poging heeft aangewend overeenstemming te bereiken, is namelijk op 26 Fe bruari j.l met haar arbeid ge reed gekomen en heeft thans haar rapport gepubliceerd waarvan wtj op pagina 7 en 8 een uitvoerig overzicht geven. Dit rapport is in Maart rechtstreeks aan de regeringen overgelegd. De onderhandelaars hebben een advies uitgebracht waaraan de regeringen niet ge bonden zijn. Hoewel dit niet in hun opdracht stond: hebben zy reeds in dit stadium een for mule overgelegd, die de inhoud van het voorstel in zodanige vorm weergeeft, dat zij in een later verslag kan worden ge ïncorporeerd. De vergaderingen zijn beurte lings in Den Haag en Brussel gehouden. een tijgerin met staaf te lijf. In het circus „Espana" dat te Delft staat, werd een oppasser door een tij gerin aangevallen. De heer H. Dijk stra, uit de Ternatestraat te Delft, hoorde het 'Hen van de oppasser, die door de tijgerin werd meegesleurd. Hij sprong over het rondom de circus tent aangebrachte hek, greep een ijzeren staaf van de grond, ging daar mee de tent binnen en bewerkte het roofdier zodanig, dat het gedwongen werd zijn prooi los te laten. Thans in parachute-tenten. Blijkens een verklaring van Radio Vietminh is men te Dien Bien Phoe be zig de Franse gewonden uit de schuilkelders te halen en hen onder te bren gen in tenten van parachute-stof. Een geheel Vietminh-bataljon is hiermee bezig geweest. Van Franse zijde verwacht men, dat de Vietminh alleen zal toestemmen in de afvoer van de zwaar gewonden. Dat betreft ongeveer 700 man. De Vietminh soldaten zijn bezig het vliegveld van Dien Bien Phoe te her stellen. Verwacht werd, dat in Loeang Pra- bang overleg met de Vietminh ge pleegd zal worden over de afvoer van de Franse gewonden met hefschroef- en andere vliegtuigen. In de afgelopen 24 uur is in geheel Vreemde vliegtuigen boven Scandinavië. Nota's aan Engeland, Amerika en Rusland. De Noorse ambassadeurs te Moskou en te Washington hebben aan de Rus sische en de Amerikaanse regering gevraagd een onderzoek in te stellen naar het vliegen van vreemde vlieg tuigen boven Noorwegen. In Noorwegen heeft men namelijk in de laatste weken vliegtuigen waar genomen, waarvan men aanneemt, dat het Amerikaanse waren Ook werd een toestel gezien, dat vermoedelijk Russisch was. De regering van Zweden heeft aan de Engelse en Amerikaanse regeringen een soortgelijk verzoek gericht voor wat betreft het vliegen van onbeken de vliegtuigen boven Zuid Zweden. Dit Zweedse verzoek werd niet aan Moskou gericht, omdat niets wees in de richting van Russische vliegtuigen. De Russische ambassade te Stockholm had ongevraagd reeds verklaard, dat Russische toestellen niet boven Zuid- Zweden hebben gevlogen „INDUSTRIEEL EEN ROL SPELEN" Opvoering productiviteit werd van vele zijden belicht De eerste Ny verheidsdag voor Zeelan d, welke Woensdag- in „Hotel Rotter dam" te Terneuzen werd gehouden, is voor de organisatoren de Contact groep Opvoering Productiviteit en een Zeeuwse werkgroep onmisken baar een succes geworden! Niet minder dan rond 180 belangstellenden uit alle delen van onze provincie waren bijeengekomen om zich aan de hand van een vyftal lezingen te beraden ov er de mogelijkheden tot opvoering van de productiviteit, ook in middelgrote en kleine bedrijven. Uiteraard kwam ook de industrialisatie ter sprake en reeds in zijn namens de Com missaris der Koningin in Zeeland, uitgesproken openingswoord verklaarde het lid van Ged. Staten, de heer A. L. S. Lockefeer: „De Zeeuwse bevol king is werkzaam en bezit de potentie om ook industrieel een rol te spelen". Namens de Zeeuwse werkgroep sprak ir. J. P. Berdenis van Berle- kom een welkomstwoord tot de vele aanwezigen, onder wie de heer C. van Dongen, vertegenwoordiger van het ministerie van econ. zaken, de heer Gerli. Veldkamp, secretaris van het Ned. Instituut voor Efficiency, de leden van Ged. Staten C. Hamelink en C. Philipse, burgemeester en wet houders van Terneuzen en voorts vertegenwoordigers uit handel- en industriekringen, het bankwezen en onderwijskringen. De voorzitter sprak zijn vreugde uit over de grote belangstelling en wees er op, dat op dit gebied een record was bereikt. Nog geen enkele Nijverheidsdag in Nederland was zo goed bezocht ge weest, zo zeide hij. In zijn namens de jhr. mr. A. F. C. de Casembroot uitgesproken wel komstwoord zeide vervolgens de heer Lockefeer o.m. dat het goed was Zeeland nu en dan ook eens te bezien uit de industriële hoek. Spreker wees er op, dat zich in Zeeland een industriële ontwikkeling voltrok, die belangrijker is dan aan velen buiten Zeeland, maar ook dan in deze provincie bekend is. Zeeland bezit ongeveer 260 industrieën waar van ongeveer de helft 10 tot 25 per sonen in dienst heeft, maar waarbij zich ook ca. 20 bedrijven bevinden met een bezetting van 100 tot 500 personen, aldus spreker. „Wij kunnen niet meer zeggen, dat Zeeland een zuiver agrarische provincie is, al do mineren nog de agrarische wel vaartsbronnen", aldus de heer Locke feer. die in het vervolg van zijn rede tot de conclusie kwam, dat een dui delijk gerichte welvaartspolitiek nö- digi s. „Van de Rijksoverheid", zo vervolg de spreker, met name van de minis ter van economische zaken, mogen wij verwachten, dat aan onze provin cie de mogelijkheden voor behoud en verbetering van industrialisatie ge boden worden. De provinciale en ge meentelijke overheid kunnen hiertoe eveneens bijdragen en bet is bewezen, dat zy deze taak verstaan". De heer Lockefeer legde er nog de nadruk op, dat bevordering van industrialisatie geen sta-in-de-weg is voor de uit bouw van andere ontwikelings-mo- geJijkheden in Zeeland. Hij besloot met de wenstiit te spre ken, dat deze Nijverheidsdag het be gin mocht zijn van een levend con tact tussen dc Zeeuwse bedrijfsgeno- ten en dat Zeeland een volwaardige plaats zal gaan innemen in de indu striële ontwikkeling van Nederland. Na deze officiële openingswoorden hield ir. Berdenis van Berlekom een korte inleiding, waarin hrj zeide. dat de Nijverheidsdag beoogt het verbrei den van het besef, dat de opvoering van de productiviteit nuttig is, en het aanboren van de bronnen tot ver hoging van de productiviteit. De C.O.P. propageert en stimuleert deze gedachte, de Zeeuwse werkgroep, waarin zitting hebben vertegenwoor digers van handel en industrie, E.T. I., Kamers van Koophandel in Zee land, bankwezen en onderwijs, wil zijn een klankbord en een steun voor de moeilijkheden van de ondernemers, aldus spreker, die aandrong op het uitwisselen van inzichten. (Vervolg op pag. 8) Indo China de activiteit van de Viet minh guerilla's toegenomen. Het spoorwegverkeer tussen Ha noi en Haiphong is tengevolge van deze acties met 40 procent vermin derd. In de delta vah de Rode Rivier, waar ongeveer 100.000 man Viet- minh-guerilla's in actie zyn, zou vol gens de Franse onderbevelhebber Bo- aet, de toestand wel ernstig, maar verre van hopeloos zijn. Eisenhower. Op een persconferentie te Wash ington heeft president Eisenhower verklaard, dat" de vrye wereld Indo China niet dient af te schrijven. De resident sprak de hoop uit, dat de rie Indochinese staten vrijwillig zul len toetreden tot een Zuidoost-Azia tisch verdedigingsverdrag. Namens de Zeeuwse werkgroep sprak ir. J. P. Berdenis van Berlekom op de gisteren te Terneuzen gehouden Nijverheidsdag een welkomstwoord. (Foto P.Z.C.) In Nairobi werden 25.000 personen gearresteerd. Een officiële woordvoerder te Nai robi (Kenya) heeft verklaard, dat er weinig twijfel bestaat, dat de Mau Mau in Nairobi uitgeroeid is na de jongste zuiveringsoperatie van het le ger en de politie. Meer dan 25.000 verdachten een kwart van de inheemse bevolking van Nairobi bevinden zich in hechte nis. Zij vertoeven in kampen. De zuivering, die twee weken gele den begon, wordt voortgezet totdat de overheid van mening is, dat het normale leven in de stad is terugge keerd. DE VERWACHT DROOG EN ZONNIG. Droog en zonnig weer. Zwakke tot matige wind, in hoofdzaak tussen Oost en Noord. Dezelfde of iets lagere temperaturen. /.o.s KM 14 Mei Zon Op: 4.49 Maan Op: 17.14 V A Onder: 20.24 Onder: 3.00

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1