PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Vesting Dien Bien Phoe ging Vrijdagmiddag ten onder Minister Cals weet nog geen oplossing onderwijzerstekort BILT HET LOT DER OVERLEVENDEN NOG ONBEKEND Generaal de Castries: „Leg het artillerievuur op mijn commandopost! Verklaring van Premier Laniel in Franse Nationale Vergadering Kantlijn GROTE DRIE AANVAARDDEN EEN FRANS VREDESPLAN 197e Jaargang-No. 107 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 8 Mei 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm Minimum p advertentie I 3.—. Ing mededelingen Inemwu tarief. Kleine advertenties max. B regelsi van 15 regel; 1.—Iedere regel meer 20 cent ..Brieven ol adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No 359300 P.Z.C. Middelburg Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 Ujnen (b.g.g. 2861 of 2160); Middelburg, Markt 51. telef. 3841; Goes, Lange Vorststr 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, telef. 16; Temeuzen. Brouwerijstr 2; Zierikzee. N Bogerdstr C 160. telef 26 Vrijdagmiddag maakte de Franse premier Laniel in de Franse Kamer bekend, dat de vesting Dien Bien Phoe in Noord Indo-China is gevallen. De Franse Kamerleden hoorden de mededeling staande aan, met uitzondering van de communisten, die zich niet van hun zetels verhieven. Volgens te Parijs ontvangen berichten waren des middags alle steun punten gevallen met uitzondering van de versterking Isabelle, die ten Zui den van het eigenlijke Dien Bien Phoe ligt. In deze versterking houden voornamelijk de mannen van het Vreemdelingenlegioen nog stand. Naar schatting had de rebellen-generaal Giap ongeveer 30.000 man in de strijd geworpen. Er ontstond een verwoed handge meen, waarbij de artillerie niet meer gebruikt kon worden, omdat er geen scheiding meer was tussen de linies. Een der laatste bevelen van ge neraal de Castries aan de veröe digers van „Isabelle" was om met hun zware artillerie het vuur op zijn eigen commandocentrum te openen als de onstandelingen door de verdediging zouden breken. Het wordt onwaarschijnlijk geacht, dat In de voor ons liggende week wordt in Weenen een internationaal pers congres gehouden, dat georganiseerd is door het Internationaal Press In stitute, een instelling, welke na de oorlog gesticht is en waarvan lid kun nen zijn hoofdredacteuren en redac teuren, wier werk richting bepalend is voor hun blad, uit de vrije landen der wereld. Het doel van het instituut is de voorwaarden te scheppen voor een zo goed mogelijke voorlichting van de bevolking juist in de vrije, democra tische landen. Het instituut heeft prachtig werk gedaan in de achter ons liggende ja ren en de in 1952 en 1953 gehouden congressen hebben hun vruchten ze ker afgeworpen. Thans staat het derde congres voor de deur. Er komen wederom zeer belang rijke onderwerpen aan de orde. Zo zal gesproken worden over de verhouding tussen pers en overheid, welke door de voortdurende vrij heidsbedreiging, waaraan de pers bloot staat in tal van landen, zelfs een probleem vormt in staten, waar men het niet zou vermoeden. Een ander onderwerp, waarvan men de belangrijkheid gemakkelijk in zal zien is de berichtgeving over grote misdaden. Juist nu in vrijwel alle Ne derlandse dagbladen de Berkelse moordzaak in geuren en kleuren wordt opgedist er waren Vrijdag bladen, die er practisch een gehele pagina aan besteeddenzal men beseffen, hoe gevaarlijk deze berichtgeving is. Soberheid nastreven, ook internatio naal,, kiesheid en terughoudendheid, is zeker een doel dat waard is om voor te pleiten. De internationale samenwerking op persgebied komt aan de orde: er be staan plannen om internationaal re dacteuren uit te wisselen, die vol doende talenkennis bezitten om in een blad in een ander land te schrijven. Ook de voorziening der regionale bladen van gedegen internationaal nieuws is een punt op het program ma en ten slotte: de nieuwsvoorzie ning omtrent Rüsland. Men ziet, dat het een programma is, dat zeer belangwekkende perspectieven biedt en het congres zelve krijgt een wel zeer bij zondere betekenis, doordat journalis ten uit 22 verschillende landen, van alle vijf de continenten, naar Wenen komen om het bij te wonen. Men mag uit dien hoofde boeiende discussies verwachten en tastbare re sultaten. Zouden die niet verwacht worden, dan zouden niet uit Afrika en Azië, uit Amerika en Australië vooraanstaande journalisten de verre reis naar Wenen hebben aanvaard. Samenbundeling van alle krachten der vrije wereld is uiterste noodzaak, zolang Rusland een besluitvaardige, snel handelende sterke tegenstander blijft. Dit geldt in militair en politiek opzicht. Het geldt evenzeer waar het gaat om de vorming der publieke opinie en de voorlichting der mensen. In verband met het Internatio naal Perscongres, dat deze maand in Weenen gehouden wordt, zal onze hoofdredacteur van 9—23 Mei afwezig zijn. Ge durende deze 14 dagen zullen daarom - een kantlijnen in ons blad verschijnen „Isabelle" het zal kunnen houden, vooral nu er door de weersom standigheden geen bevoorrading uit de lucht kan geschieden. Over het lot der verdedigers is niets bekend. Niet tevergeefs President Eisenhower heeft aan president Coty van Frankrijk een boodschap doen toekomen, waarin hij de moed van de verdedigers van Dien Bien Phoe prijst als ,,een symbool van de vastbeslotenheid der vrije wereld om weerstand te bieden aan dictato riale agressie". De gesneuvelden heb ben hun leven niet tevergeefs geof ferd, aldus president Eisenhower. „De gehele wereld is door him moed ge ïnspireerd. De vrije wereld blijven aan de zaak, waarvoor in Dien - - zal trouw blijven Bien Phoe is gevochten en geleden". Ook premier Churchill van Enge land heeft een verklaring uitgege ven, waarin hij het garnizoen van Dien Bien Phoe prijst. Verklaring van Laniel „De val van Dien Bien Phoe zal geen wijziging brengen in de houding aer Franse delegatie te Genève", al dus zeide premier Laniel Vrijdag avond in een korte verklaring in de Franse Nationale Vergadering. „Frankrnk zal geen regeling aan vaarden, die onvoldoende waarbor gen voor zijn strijdkrachten en be langen bevat. Het zal ook zijn bond genoten er aan herinneren, dat het zeven jaar in aller belang heeft ge streden op dit zenuwenknooppunt van het Aziatische vasteland. De vijand wilde, dat Dien Bien Phoe zou vallen vóór de aanvang der be sprekingen te Genève over lndo-Chi- na. Hij meende hiermede een beslis sende slag aan het Franse moreel te kunnen toebrengen. Hij reageerde op Frankrjjks goede wil en zijn geneigdheid tot vrede met het opofferen van duizenden van zijn eigen soldaten, die hjj in een overwel digende overmacht in de strijd wierp tegen de helden van Dien Bien Phoe. Frankrijk zal op deze tegenslag, die geen invloed heeft op de onsterfelijke glorie der verdedigers van de vesting, INDOCH1NESE KWESTIE TE GENEVE Wordt voorgelegd aan de communisten Te Genève werd Vrydag bekend, dat de Westelijke Grote Drie in bre de trekken overeenstemming hebben bereikt over een vredesplan voor In do China. Dat plan zal aan de com munisten worden voorgelegd. Het plan komt in grote lijnen over een met de voorwaarden voor een wapenstilstand, die de Franse rege ring in Maart heeft gesteld. Bijzon derheden van het plan moeten nog besproken worden. Het Franse plan, dat door premier Laniel in Maart voor de Franse Nationale Vergade ring werd uiteengezet, omvat totale ontruiming van Laos en Cambodja door Vietminh troepen, concentratie van de Vietminh in bepaalde streken van Midden-Vietnam en ontruiming of ontwapening van alle opstandelin gen in Zuid-Vietnam. De aanvaarding van dit Franse plan door Washington betekent, dat de Verenigde Staten een belangrijke politieke ommezwaai hebben ge maakt. Amerika had zich eerst inge steld op een volledige militaire over winning van de Fransen. Een Chinese woordvoerder heeft te Genève meegedeeld, dat de „verzets- regeringen" van Laos en Cambodja, in Indo-China, bij de Geneefse be sprekingen over Indo-China verte genwoordigd willen zijn. De woord voerder zei, dat China dit verzoek „in een later stadium" zal steunen. Gisteren bracht de staatssecretaris van onderwijs, kunsten en weten schappen, me), dr De Waal een be zoek aan de landbouwhuishoudschool te Zierikzee. Enkele leerlingen in Schouwse klederdracht boden bloe men aan. De heer A. M. Geluk (rechts), kringvoorzitter van de Z. L.M. en burgemeester J. Vader van Krabbendijke (links), voorzitter van de verenigde landbouwhuishoud- scholen kijken toe. Een Franse woordvoerder heeft verklaard, dat zijn land er zich tegen zal verzetten. Vrijdagmiddag is de Geneefse conferentie weer in voltallige zitting bijeen geweest. De Philippjjhse verte genwoordiger Carlos P. Garcia sprak zich uit tegen het terugtrekken van de troepen der Verenigde Naties uit Zuid Korea. Hij drong op het vast stellen van een verkiezingsregeling, aan. die aanvaardbaar zou zijn voor het gehele Koreaanse volk. Zij zijn overal De laatste woorden die gene raal De Castries radiotelefo- nisch tot het opperbevel in Ha noi heeft gesproken, zijn: „Zij zijn op een paar meter afstand nu zijn zij overal" Daar na waren nog slechts atmosfe rische storingen over de ver- oinding te horen. reageren met de manmoedigheid van een groot volk. Onze eerste gedachten zijn voor de Franse expeditionaire strijdmacht in Indo-China. De nodige maatregelen zijn reeds genomen, opdat de kracht hiervan niet verminderd worde", aldus besloot minister-president Laniel zijn toespraak. Onmiddellijk nadat Laniel was uit gesproken werd de vergadering, als teken an rouw, voor een uur ver daagd. Het Franse kabinet kwam. onder voorzitterschap van president Coty, onverwijld bijeen. De Parijse radiostations hebben alle lichte programma's door ernstige ver vangen. President Eisenhower heeft voor vandaag (Zaterdag! een speciale bij eenkomst van de nationale veiligheids raad uitgeschreven- Aangenomen wordt dat de toestand in Indo-China zal worden besproken. De Gasperi mogelijke opvolger van Spaak. Als president van KSG-parlement. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Italiaanse ex-premier, Aleide de Gas peri, Dinsdag te Straatsburg verko zen worden tot president van het parlement van de Kolen- en Staalge meenschap. Hij zal Paul Henri Spaak opvolgen, die als nieuwe minister van buiten landse zaken in België zijn functie moet neerleggen. De grote partijen in het K.S.G.-par- lement bereikten in voorbesprekin gen, naar in parlementaire kringen te Bonn vernomen wordt, reeds over eenstemming aangaande de candida- tuur van De Gasperi. In deze kringen wordt deze can- didatuur toegejuicht, aangezien De Gasperi hier geldt grote Europeanen." Aanhoudende droogte met zonneschijn (Van onze weerkundige medewerker) Het beetje regen, dat er deze week is gevallen, heeft bij lan ge na niet in de behoefte voor zien, die er bij de land- en tuinbouw bestaat. In Zeeland viel in de eerste week van Mei weinig meer dan 5 mm, en dat na een zeer droge Aprilmaand. De barometers stegen gisteren voortdurend onder invloed van een hogedrukgebied, dat zicb over Frankrijk naar de Noord zee uitbreidt. Dit hogedrukge bied zal ons gedurende het weekeinde droog en zonnig weer bezorgen. Overdag krijgt de zon kans om de temperatuur tot omstreeks 18 graden C. te doen oplopen, om de nachturen weer sterk te dalen. In de och tenduren kan vooral op be schutte plaatsen zware nacht vorst voorkomen. De kans op regen, waar de land- en tuin- oouw nog naar blijft uitzien, is door deze ontwikkeling de eerstkomende dagen weer zeer klein geworden. Dertig doden bij ontploffing in Brazilië Dertig brandweerlieden zijn om 't leven gekomen tengevolge van een grote ontploffing, die zich Vrijdag voordeed op het „Ilha do Braco for te", een eiland in de baai van Rio de Janeiro. „GESCHOKT DOOR WAT IK HIER ZAG" Scholenbouw op Schouwen-Duiveland najaar 1955 voltooid De kern van de problemen, welke vrywel alle by het onderwys betrok ken instanties Donderdag en Vrjjdag met minister Cals tydens diens be zoek aan Schouwen-Duiveland hebben besproken, lag zonder enige twyfel in de vraag: hoe houden wy voldoende leerkrachten om het onderwijs naar behoren voortgang te doen vinden? Onderwijzers en onderwijzeressen trekken veelal weg omdat ze elders onder prettiger omstandigheden en op aantrekkelijker voorwaarden gemakkelijk een baan kunnen vinden en an deren komen er vrywel niet voor in de plaats. Ongeveer dertig scholen heeft de minister in de afgelopen dagen bezocht en waarschijnlijk is hij evenzovele malen met dit probleem geconfronteerd. Wat er aan te doen Ook de minister kon helaas het antwoord niet ge ven. Verlenging van de ramptoelage kan enig soelaas geven, maar men zit tenslotte met een landelijk tekort aan onderwijzers. De minister meen de zelfs, dat een salarisverhoging van b.v. 10 pet. niet eens voldoende zou zyn, om onderwijzers te bewegen naar het rampgebied te gaan. Mr. Cals heeft er op gewezen, dat tijdens de persconferentie welke hij aan het einde van zrjn bezoek te St.- Philipsland gaf, dat de ramptoelage voor onderwijzend personeel door de regering is vastgeknoopt aan de ge dragslijn, van het departement van binnenlandse zaken. Hier en daar wellicht binnenkort ook op Schou wen-Duiveland wordt in de ge meenten langzamerhand de ramptoe lage niet meer gegeven en dat zou dan betekenen dat zy ook voor de on derwijzer ophoudt. Dc Commissaris der Koninrin voegde hieraan nog toe, dat het provinciaal bestuur, dat deze zaak ernstig bestudeert, om althans een norm te hebben, zich refererend aan de beslissingen ter zake van het College van Rrjksbemiddelaars. Wel licht zouden de Heidemaatschappij en de Grontmij. de ramptoelage nog blij ven uitkeren. Zou dit met toestem ming van de Rijksbemiddelaars zijn, dan zou men dit een hoopvol teken kunnen noemen. Een andere vraag welke in dit verband met het ohderwijzerstekort van groot belang mag worden ge noemd, is de mogelijkheid van op leiding van onderwijzers op het eiland zelf. De minister wees in dit verband op de grote kosten, verbon den aan de oprichting van 'n kweek school, gebouw en leerkrachten, maar kon tevens mededelen dat de beurzen voor de kwekelingen aanzienlijk ver hoogd worden (van 800 tot 1500) en dat ook tegemoetkomingen gege ven zullen worden bij het volgen van cursussen voor hoofdakte en bijak ten. Hierdoor zou men het onderwij- zers-in-spé van het eiland gemakke lijker maken, elders lessen te volgen. Mr. Cals zeide ten zeerste ge schokt te zijn door hetgeen hy op het rampeiland, dat hij voor de eerste maal bezocht, had zien. Nadrukkelijk betuigde zijn diep respect voor al degen die hier willen werken, in het bijzonder de onderwijzers die toch zo heel gemakkelijk elders een betrekking kunnen krijgen. Bij hen heeft de liefde voor de streek en mensen het gewonnen van de zucht naar persoonlijk gemak. Een belangrijke mededeling voor de schoolbesturen betrof nog de tel datum voor het aantal leerlingen dat beslissend is voor het aantal leer krachten, in verband met het door evacuatie teruglopende leerlingental maakte men zich hierover wel eens ongerust. De minister deelde thans echter mede. dat voor 1954 en zo no dig voor 1955 de laatste teldatum vóór de ramp, 15 Juni 1953 zal wor- aan aangehouden zodat er voorlopig geen reden voor ongerustheid be staat. Voorts erkende de minister, geschrokken te zijn van de cijfers be treffende de kosten van de eerste le vensbehoeften, ook in de dorpen van Schouwen-Duiveland. Wellicht dat deze ervaring van belang zal zijn bij het bepalen van de ramptoelage en van de gemeenteclassificatie. Op een vraag naar het tempo, waarin de scholen op het eiland ge bouwd kunnen worden, antwoordde de minister, dat hy hoopte dat men bij het begin van de cursus 1955'56 een heel emd gevorderd zou zijn. In de .(Vervolg op pag. 1) De overdracht van het Nederlands carillon te Washington. Een over zicht van de plechtigheid in het West Potomac Park. KORTE PREDICATIE HALVE CHRISTENEN ,J2n Ananias bracht een deel Hand. 5 Z Wat hebben mensen die nooit naar de kerk gaan vaak een scherpe cri- tiek op de kerkgangers! En die critiek is nog juist ook! Een christen teil zo graag dat een n:~t-gelovige naar hem luistert, om dat hy meent hem iets te zeggen te hebben, maar hij deed goed eerst eens te luisteren naar wat do ander hém te zeggen heeft over hem en zijn mede gelovigen, met wie hij iedere Zondag in een prachtig lied zijn geloofsbelij denis bevestigt dat hij niet alleen ge looft in God, maar ook gelooft dat er is een „heilige en christelijke kerk". Van dat „heilige' en „christelijke" op Christus-gelijkend) bespeurt de wereld buiten de kerk niet veel, juist eerder het tegendeel. En wij moeten erkennen dat deze kijk op de kerk juist is. Wy christenen zyn niet zo als wy zyn moesten en zoals van ons verwacht wordt dat we zijn zouden. Ik kan hier ook aan toevoegen, dat we evenmin zyn wat God van ons ver wacht. Immers, ons leven kan nooit iets anders zijn dan een uiting van hetgeen er innerlijk in ons leeft. We zijn zoals men ons ziet. Veel erger wordt het als christenen krampachtig anders willen schijnen dan ze in we zen zijn, beter, vromer, godsdiensti- ger, „heiliger". Het vermaan: „hoedt u voor de schijn des kwaads" nemen we vandaag de dag al niet bijzonder meer ter harte. Daarvoor zijn we te realistisch, te eerlijk geworden, zeg gen we. Maar een christen is al weg als hij zich niet meer gaat hoeden voor de sc hij n van het goede. Als hij meer icil schijnen dan hy zijn wil. Dat nadert bedenkelijk schyn-heiligheid. Daarvan is de man uit de eerste christengemeente, waarin zulk een spontaan en verbluffend echt geloofs leven gevonden werd, het kerklid Ananias, een afschuw-wekkend voor beeld. Ik schreef hierboven uit de Bij bel de tekst over,En Ananias bracht een zeker deelomdat hij zich zelf maar gedeeltelijk, maar tot op zekere hoogte" aan God had gewijd maar „tot op 'ekere hoogte" chris ten wüde zijn. Christen zijn is een ge wéldig risico dat men aan moet dur ven. En dat God zulke „halve christe nen" waarmede HIJ niets kan be ginnen even scherp oordeelt als de wereld, ja hen ver-oordeelt, kunt u lezen in de Bijbel, neemt u eens de moeite dit na te slaan in Handelin gen 5 111. Een vrouw heeft aan de halve lief de van haar man nietsja gaat daar aan te gronde. God heeft aan zo'n „halve christen" niets, aan mensen die zich slechts „voor een deel" geven en toch wülen doen alsof het echt is bij hen. Veel willen schijnen en niets zyn, kan in de wereld niet, maar in het Rijk van God nog minder. Voor Ananias van toen en van nu, en voor ieder mens geldt altijd weer het tooord van Jezus: „Gij zult lief hebben den Heer uw God met geheel uw hart en met dl uw krachten. Zijn er zulke mensen nog Ze kunnen er zijn, nu evengoed als vroeger, als ze maar willen. Die hebben ook hun naaste lief als zichzelf. En dan is het echt. Dan wordt én het oordeel der wereld én het oordeel van God geheel anders over hen. E. DURKSTRA. t Zand. DE VERWACHT:. ZONNIG. Droog en over het algemeen zonnig weer. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Dezelfde temperatuur als gisteren of iets hogere 9 Mei Zon Maan 10 Me Zon Maan ZON EN MAAN. Op: 4.57 Op: 11.24 Op: 4.56 Op: 12.37 Onder: 20.16 Onder: 1.45 Onder: 20.18 Onder: 2.04

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1