PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VietminhrebeUen vandaag aan de conferentietafel te Genève In de Braakmanpolder kan dit jaar nog geoogst worden BILT Kantlijn VERLIEFDE JONGEMAN TROK ZIJN BEMINDE UIT DE TRAM NEDERLANDS VOORSTEL TOT HULP AAN VLUCHTELINGEN Vandaag 197e Jaargang-No. 103 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directit: F. van de Velde en F B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 4 Mei 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie f 3. Ing- mededelingen inemaal tarief. Kleine advertenties mux. 8 regels) van 15 regels f I.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P-Z.C. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160); Middelburg. Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstr. 2, telef 16; Terneuzen, Brouwerijstr 2; Zlerikzee. N. Bogerdstr. C 160. telef. IN EEN AFZONDERLIJKE ZAAL Lang en vruchteloos debat over de Koreaanse kwestie Nadat de Grote Vier en Rood China het Zondag te Genève eens gewor den waren over het richten van uitnodigingen tot de staten, die aan de be sprekingen over Indo-China zullen deelnemen, zijn de uitnodigingen direct uitgegaan. De drie Westelijke mogendheden nodigden de Indochincse staten Vietnam, Laos en Cambodja uit. De invitatie aan de Vietminh-rebellen werd verzon den door Rusland en Rood-China. Maandagavond kwamen de Franse minister Bidault en de Russische on der-minister Gromyko overeen, dat de besprekingen over Indo-China zo spoedig mogelijk zullen aanvangen. Er zal een afzonderlijke zaal in het Volkerenbondspaleis voor deze be sprekingen ter beschikking worden gesteld. Radio Moskou meldde, dat de delegatie van de Vietminh-rebellen Maandagavond Moskou passeerde en intussen reeds in Oost-Berlijn arri veerde. De delegatie die onder leiding staat van Pham Van Dong, die zich vice- president van de Ho Tsji Minh-rege- ring noemt, zal Dinsdagochtend in Genève aankomen. Radio Moskou riep Maandagavond om, dat 90 van net grondgebied, dat tot. de staat Vietnam behoort in feite in handen van de Vietminh-aan- Vanavond wordt in vele steden en dorpen de Stille Tocht weer ge houden. Vanavond zullen weer twee minuten stilte in acht worden genomen. Vanavond zullen op alle be graafplaatsen, waar oorlogsslachtof fers werden toevertrouwd aan hun laatste rustplaats, de scharen van mensen weer staan en stil herdenken. Vanavond wapperen de vlaggen half stok. Een ogenblik lang zullen namen, die in de harder en harder wordende strijd om het bestaan door de leven den reeds vergeten dreigen te wor den, weer tof leven worden gewekt. Vanavond zal menig man aan zqn vrienden denken, die vielen, zo lang al geleden. Een vrouw denkt aan haar man, aan de jongen, met wie zij verloofd was. Kinderen denken aan hun vader, vaders en moeders aan hun kinderen. Omdat zij behoorden tot degenen, die het grote offer brach ten. Er zal dan veel reden tot naden ken zijn. Om alle teleurstelling, die er gekomen is. Want wie zijn leven offerde, in de jaren 1940-'45, deed het omdat hij in verzet kwapi te gen onderdrukking en dictatuur, om dat hjj voor zich en de znnen een vrije wereld verlangde, omdat hg ge loofde in die betere wereld en ver wachtte, dat hg komen zou als die ene oorlog nu nog maar voorbij zou zijn. Kon men vermoeden, dat de over winnaars in nieuwe kampen geschei den zouden worden Dat de verslage nen de vrede zouden winnen en de overwinnaars de vrede zouden ver liezen? Dat de H-bom-dreiging zou komen? Korea, Indo China? Zo lang geleden lijkt de tijd, waar in niemand al deze dingen ook maar vermoeden kon. Zij zijn intussen werkelijkheid ge worden. En behalve tot teleurstelling zou dit kunnen leiden tot bitterheid. Bitterheid evenwel zou misplaatst zijn. Omdat het brengen van een of fer, hoe groot ook, terwille van een ideaal, omdat het sterven voor een grote illusie, nimmer zinloos is. En de daden van 1940-'45 vielen voor een grote illusie, voor een groot ideaal. Zij gaven hun leven voor vrede en vrijheid. Niemand weet, wat er straks gaat gebeuren. Maar als opnieuw de noodklokken over Nederland zouden luiden, zal het offer dergenen, die vielen in de tw-eede wereldoorlog, be zielend zijn voor wie dan de strijd aanvaarden voor vrijheid en voor vre de. Dat moge de troost zijn voor wie nog immer treuren, of zich herinne ren. Laat ons aan het einde van de dag van heden ons opmaken en deel vor men van de stoet dergenen, die de Stille Tocht maken. Moge die stoet lang zijn. Het is het enige, waarmede Neder land tonen kan, dat het dankbaar is voor al die offers en beseft, dat wat er goed is in ons leven van heden, me de te danken is aan hen die vielen. •k -rog altijd heeft de Stichting 1940- 45 gebrek aan geld. Trager en J- N trager beginnen de gelden te vloeien. Trager, naarmate de bevrij ding verder achter ons komt te lig gen. De Stichting 1940-'45 steunt de na gelaten betrekkingen der slachtoffers uit de illegaliteit en verhoogt de arm zalige pensioenen van de nabestaan den der gevallen militairen. Er blijft daarvoor geld nodig. Veel geld. Teleurstelling en bitterheid mogen geen reden worden tot het verwaarlo zen van een taak, die ons gehele volk zich vrijwillig stelde toen men nog reikhalzend naar het uur der vrijheid uitzag. Die verwaarlozing staat te vrezen. Maar het is niet te laat om de goe de weg opnieuw te kiezen. hangers is. Daaraan werd toegevoegd, dat „het voor een rechtvaardige be slissing nodig is, dit feit goea voor ogen te houden". Maandag hield de Geneefse confe rentie een openbare zitting onder lei ding van de Britse minister van bui tenlandse zaken, Eden. De Zuidkoreaanse minister Pjoen Joeng Tai bestreed de Noordkoreaan- se voorstellen voor het instellen van een verkiezings-commissie, bestaande uit een gelijk aantal Noord- en Zuid- Koreaanse afgevaardigden. Hij be toogde, dat het Chinese leger Noord- Korea uitmergelt. De Noordkoreaanse afgevaardigde Nam II, beval opnieuw de vorming van een gemengde commissie aan, die algemene verkiezingen zou moeten voorbereiden. Hij wilde, dat de Kore- anen hun eigen zaken zouden regelen. De Chinese premier, Tsjoe En Lai Goedkope waterstofbom. Een waterstofbom van een geheel nieuw type wordt, aldus schreef het Britse blad „Daily Express" Maan dagochtend, op het ogenblik in Groot-Brittannië vervaardigd. Deze nieuwe Britse bom zou veel eenvou diger en minder kostbaar zijn dan de Amerikaanse waterstofbommen. Als uitvinder van de nieuwe wijze van vervaardiging wordt sir William Penney genoemd, die de leiding had bij de Britse atoomproeven te Woo- mera in Australië. herhaalde een voorstel tot gelijktijdig terugtrekken van de buitenlandse troepen uit geheel Korea. China is be reid, zo zei hij, zich tesamen met an dere landen te verplichten tot niet-in- menging in de binnenlandse aangele genheden van Korea. De openbare vergadering te Genève duurde drie uur. Minister Foster Dul les, die de Geneefse conferentie ver liet, had Maandag te Milaan een on derhoud met de Italiaanse premier Scelba, en de Italiaanse minister van buitenlandse zaken, Piccioni. Dulles vertrok vervolgens naar Washington. Een woordvoerder in Washington ontkende, dat Dulles, ni zijn aankomst aldaar, zou aftreden. Tweede Kamerlid slachtoffer van aanrijding Een auto, die bestuurd werd door een chauffeur uit Amsterdam en waarin zich bevond het Tweede Ka merlid E. A. Venneer is nabij Hoorn in botsing gekomen met een vracht auto. In de vrachtauto-cabine be vond zich een chauffeur en een 26- jarige juffrouw, die uit Leeuwarden mee-lifte. Deze juffrouw, die uit Am sterdam afkomstig was, werd uit t'e cabine geslingerd. Zij moest met een hersenschudding in een zieken huis worden opgenomen. Het Twee de Kamerlid en de vrachtautohe- stuurder werden licht gewond. De tweede chauffeur brak enkele rib ben. De beide wagens werden zwaar beschadigd. De stookolieplaag op de stranden Op de internationale conferentie over vervuiling van de zee door olie, welke te Londen gehouden wordt, heeft men Maandag besloten geen af- f evaardigden van Continentaal China oe te laten, ondanks krachtige pro testen van Russische en Poolse zijde. De conferentie zoekt naar een op lossing voor het dringender worden de probleem van de vervuiling der stranden door olie. Vele zeevogels vinden de dood als gevolg van de aan raking met de olie. WILD WEST IN DEN HAAG Per auto ontvoerd. Het wachten moe op een teder beminde 17-jarige jongedochter, be sloot een 20-jarige Haag-se monteur handelend op te treden. Het meisje reed Zondagmiddag in gezelschap van enige jongelieden per blauwe tram naar Scheveningen. De jonge man ging niet een auto er achter aan. Bij een halte, vlak voor het eindpunt, haalde hij zyn aangebede ne uit het openbare vervoermiddel, sleurde haar in de auto en reed weg. Bij deze gewelddaad werd hH door een paar vrienden geassisteerd. Ietwat zenuwachtig wegrijdende zag de ontvoerder een verkeerspaal- tje niet. Dat paaltje ging dan ook radicaal ondersteboven, hetgeen voor enkele toeschouwers aanleiding was het nummer van de auto aan de verkeerspolitie door te geven. De jeeps gingen snorren. De jon geman leverde ondertussen zijn ge roofde maagd aan de ouderlijke wo ning af. Hg keerde, nadien waar schijnlijk opgelucht door de afge troefde concurrentie, met zijn auto- tje naar Scheveningen terug. De bemanning van een politiejeep ontdekte het autootje op de boule vard. De sirene ging huilen, maar inhalen was er niet bij, wan' de jeugdige bestuurder ging bg voor keur links houden en gaf een extra dotje gas. De race liep voor de politieman nen op minder prettige wijze af. Van de boulevard af snelden beide voer tuigen het dorp Scheveningen in. De bocht bij de Groningsestraat werd door de bestuurder van de jeep te kort genomen. Het rechtervoorwiel raakte het trottoir en de jeep vloog over de kop. Wonder boven wonder kwamen de politiemannen met slechts wat schaafwonden en kneuzingen uit de ravage. De achtervolgde jongeman zocht een goed heenkomen. De recherche arresteerde hem later te Rijswijk en stopte hem in het cachot. Hij beweert van de politiesirene niets gehoord te hebben. De jongedochter heeft een klacht wegens vrijheidsberoving tegen hem ingediend. De liefde komt dus blijk baar van één kant. Helihaven te Maastricht geopend David Schine, één van de medewer kers van McCarthy, is als getuige opgetreden in het conflict McCarthy- leger. Nieuw Duits voorstel in Saar-kwestie Uit goede bron wordt te Parijs vernomen, dat het onderhoud tussen de Franse secretaris-generaal van buitenlandse zaken Maurice Schu mann en zijn Duitse collega Walter Hallstein over de Saarkwestie. van middag. twee uur heeft geduurd. De Duitse Staatssecretaris van buiten landse zaken heeft aan Schumann een nieuw plan overhandigd, dat door Frankrijk zal worden bestudeerd. Daarna zullen de beide staatslieden opnieuw van gedachten wisselen. Naar van gewoonlijk welingelichte zijde te Parijs wordt vernomen, wijkt het Duitse voorstel in verscheidene opzichten af van het plan van der Goes van 'Naters. Russisch schip beschiet Deense en Zweedse vissers Een Deense visser heeft de autori teiten te Bornholm medegedeeld, dat een klein Russisch marinevaartuig gevuurd had op Deense en Zweedse vissersboten binnen de 12-mijiszóne bij Pilau aan de Poolse kust. Ongeveer 20 Deense en Zweedse kotters, aldus de visser, waren Vrij dag bij Pilau aan het vissen toen het oorlogsschip zonder waarschuwing be gon te schieten. De kotters verlieten terstond het gebied, enkele met ach terlating van hun netten. Het oorlogs schip vuurde niet meer en deed geen poging om ook maar één van de vis sersboten op te brengen De kotters waren op de zalmvangst, evenals de dag daarvoor. Russische noch Poolse wachtschepen hadden er bezwaar te- Meisje aangevallen met een bijl Het 19-jarig meisje C. A. A. wo nende aan de Bosscherweg bij de Ne derlands-Belgische grens te Maas tricht is Zaterdagavond omstreeks 11 uur door een onbekende man overval len. Deze sloeg het meisje met een bijl waardoor zg ernstig aan het hoofd werd gewond, zodat zij naar het zie kenhuis moest worden overgebracht. Het slachtoffer zag tijdens de over val nog kans de aanrander een trap te geven waardoor deze in de berm van de weg viel. Aan de voet van de berm vond de politie de bijl en een pet. Speurhonden werden aan het werk gezet, tot nu toe echter zonder resultaat. Omstreeks half elf Maandagmorgen is per nelieopter uit Brussel de direc teur van de „Sabena" de heer YV De- swarte. met enkele vooraanstaande fi guren van deze Belgische luchtvaart maatschappij in Maastricht aangeko men, teneinde de opening van de helihaven aldaar bU te wonen. Het gezelschap werd met vele an dere luchtvaart-, burgerlijke en mili taire autoriteiten verwelkomd door de burgemeester van Maastricht, mr W. baron Michiels van Kessenich. De commissaris der Koningin in Lim burg. dr F. Houben. heeft vervolgens in een toespraak het belang in het licht gesteld van de totstandkoming van de Maastrichtse helihaven. De heer Deswarte wenste Maastricht geluk met de inrichting van het heli- copterterrein. dat voor geen der heli- copterhavens in België. Nederland en Duitsland onder doet. Hij achtte het mogelijk dat deze Maastrichtse lucht haven in betekenis zal winnen, wan neer ook andere Westeuropese lucht vaartmaatschappijen zullen worden ingeschakeld. Hij noemde de K.L.M. en de nog steeds in oprichting zijnde „Deutsche Lufthansa". VORMING VAN TWEE FONDSEN gen, welke in het land, waar zg wo nen worden beschouwd als te zijn van vreemde nationaliteit of statenloos. Voor hen dient op internationaal ni veau iets gedaan te worden. Het betreft hier enige honderd duizenden personen, voornamelijk in West-Duitsland, Israël, Oostenrijk en Griekenland. De Nederlandse regering is bereid als haar aandeel in deze gemeen schappelijke daad 4 voor het eer ste fonds nog in de loop van dit jaar behoudens goedkeuring van het parlement te storten in het nood fonds van de hoge commissaris voor de vluchtelingen. Zij hoopt, dat de an dere leden van de Raad van Europa eveneens een evenredige bijdrage zul len willen geven, zodat nog dit jaar door de gemeenschappelijke inspan ning van de leden van de Raad van Europa het bedrag zal worden opge bracht. waarmede de „moeilijke ge vallen" op afdoende wgze kunnen worden geholpen. Tevens stelt de Nederlandse rege ring voor, dat het comité van minis ters in beginsel besluit de regeringen der sta ten-leden aan te bevelen mede te werken aan pogingen om in de ko mende vijf jaar het tweede fonds ter waarde van ongeveer 12 millioen dol lar in Europese valuta samen te bren gen, waaruit leningen kunnen worden verstrekt ten behoeve van in tweede groep genoemde vluchtelingen. De Nederlandse regering heeft ver zocht de beide door haar voorgestelde initiatieven op de agenda van het co mité van ministers te plaatsen. Totaal 17 millioen dollar De Nederlandse regering heeft aan de secretaris-generaal van de Raad van Europa het vormen voorgesteld van een tweetal fondsen voor hulp aan vluchtelingen. Het eerste fonds zou moeten bestaan uit een bedrag van ongeveer vjjf millioen dollar voor de blijvende verzorging van de moei lijke gevallen, welke men in 't vluch telingen vraagstuk ontmoet. Uit het tweede fonds, ter waarde van onge veer twaalf millioen dollar, zouden credieten worden verleend voor het blijvend inschakelen van vluchtelin gen in het arbeidsproces in de landen, waar zij thans vertoeven en voor het voortzetten van de initiatieven, welke reeds eerder werden genomen met geld van de Ford Foundation. De moeilijke gevallen betreffen on geveer 10.000 personen. Wat de vluch telingen betreft, die in het arbeids proces ingeschakeld moeten worden, heeft men het ook op die vluchtelin- wordt voor geheel Zee land te Axel bg het Poolse monument een dodenherden king gehouden, die geleid wordt door de bevelhebber in de vijfde militaire afdeling; wordt op het ere-veld Ka li Banteng te Semarang het monument onthuld voor de vrouwen, die omkwamen In de Japanse interneringskampen in het voormalige Ned. Indië; worden in de Ridderzaal te Den Haag de gesneuvelden van de Nederlandse land-, zee- en luchtmacht herdacht. Twaalf doden bij noodweer in Verenigde Staten Stormen en overstromingen hebben in het afgelopen weekeinde de Ame rikaanse staten Mississippi en Okla homa geteisterd, waardoor twaalf per sonen zijn omgekomen, tientallen ge wond en grote schade is aangericht. De sneeuw lag hier en daar in de staten Minnesota. Noord- en Zuid-Da- kota en Wisconsin twaalf centimeter dik. In de Noordelijke staten vroor het negen graden Celcius. BINNEN TWEE JAAR NA DE SLUITING Nog dit jaar verpachting van de eerste acht boerderijen In Juni 1952 werd de Braakman gedicht en thans, nog geen twee jaar later, kan het ogenblik worden tegemoet gezien, waarop de eerste officiële oogst wordt binnengehaald. Dit is mogelijk, omdat de oniginningswerkzaam. deden bijzonder vlot verliepen. Rijkswaterstaat nam daarbij het technisch gedeelte, zoals het aanleggen van wegen, kanalen, dijken en kavels voor haar rekening, de Domeinen droegen en dragen nog steeds zorg voor de ontginning, het egaliseren, dichten van kreken, de inzaai en het bouwen en verpachten van de boerderijen. Ex-koningin Narriman van Egypte is Maandag te Heliopolis, bij Cairo, getrouwd met dr Adham el Nakib. Dr Nakib, wiens vader lijfarts van ex-koning Faroek is geweest en on langs wegens corruptie tot 15 jaar ge vangenisstraf is veroordeeld, is 27 jaar oud. Ex-koningin Narrimon is 20 jaar. In Februari van dit jaar verkreeg zij echtscheiding van ex-koning Fa- roek. Hard, zeer hard is hier gewerkt en wie thans een bezoek aan de Braak man brengt, kan zich nauwelijks voor stellen, dat nog geen twee jaar gele den eb en vloed op dezelfde plaats vrij spel hadden. Nog in de loop van dit jaar hoopt men, technisch gezien, de Braakmanpolder gereed te krijgen voor wat betreft de wegen en kana len. En in het voorjaar van 1955 zul len ook de bruggen bij de Isabella- sluis en by de Middenweg gebouwd zijn. De omlegging van de weg bij Isabellasluis komt dit jaar eveneens gereed, terwijl er hard gewerkt wordt aan het aanbrengen van een water zuiveringsinstallatie tussen het riool stelsel van de Braakman en Philip pine. Het is een unicum, dat binnen twee jaar na de sluiting van een polder reeds kan worden geoogst. Behalve enkele zandvlakten werd tot dusver de gehele Braakmanpolder reeds in gezaaid. Deze vroege oogst betekent dan ook voor de staat een aanzienlijke winst. De ontginning was geen een voudige taak, doch bulldozers en draglines hebben hiertoe veel bijge dragen. De verpachting van de eerste boer derijen, voorlopig een achttal ter grootte van gemiddeld 30 ha, gelegen in de Zuid-Westelijke hoek van de polder, zal nog dit jaar geschieden. De moeilijkheden, die overwonnen moesten worden, waren velerlei en zo dienden o.m. vele kleine en grotere kreken te worden volgespoten met zand, waarop later een laag slootgrond ter dikte van 70 cm werd aangebracht Daarbij werd gebruik gemaakt van de zandzuigers, die nog aanwezig wa ren. Een deel van het zand, dat vrij kwam door het graven van de ka nalen, wordt in depót gehouden en zal straks gebruikt worden voor het aanleggen van circa 55 ha grasland. Vermeld zij nog, dat thans de Braak, manpolder als volgt is verdeeld: 464 ha koolzaad, 70 ha rogge. 142 ha win tertarwe, 190 ha zomertarwe, 10 ha zomergerst, 65 ha grasland In aanleg zijn verder 135 ha grasland en 142 ha bos. In de toekomst zal 820 ha van de Braakman geschikt zün voor ak kerbouw en/of fruitteelt, 200 ha voor grasland, 142 ha zou uit bos en 203 uit water bestaan, terwijl wegen, enz. circa 30 ha znllen beslaan. Verwacht mag worden, dat het nog ongeveer drie jaren zal duren, eer de Dienst der Domeinen, die zich met de ontginning van de nieuwe polder be zig houdt, zich kan terugtrekken. Nationale radioprogram op 4 en 5 Mei Aan de vooravond van 4 Mei zal over de beide radio-zenders in een nationaal programma de dodenher denking worden uitgezonden. Dit programma opent om zes uur met een toespraak door mr G. J. van Heuven Goedhart en met het voor dragen van het gedicht van Jan Campert „de achttien doden." Ver volgens zullen gedeelten worden uit- gezonden van de des middags in de iddarzaal te 's-Gravenhage gehou den officiële herdenkingsbijeenkomst, waarin zullen spreken mr. J. A. Jonk man, voorzitter van de Eerste Ka mer en opperrabgn J. Tal van de Ned. Israëlitische hoofd-synagoge te Amsterdam. Na een muzikaal tussen spel zal een reportagetocht volgen langs verscheidene plaatsen, waar Nederland die dag zgn doden her denkt. Het nationaal programma op de bevrijdingsdag begint eveneens om zes uur. Het bevat o.a. de uitzen ding van de bijeenkomst „Vernede ring, volharding, victorie", die ter herdenking van de bevrijding in de Grote Kerk te Alkmaar wordt ge houden. Hier spreken ds. J. C. Ko ningsberger, pater G. Lohuis en prof. dr. G. Stuiveling. Het muzikale ge deelte wordt verzorgd door een groot omroepkoor, de Kon. Militaire Kapel en Piet Kee aan het orgel. Het hoog tepunt van het avondprogarmma vormt ook ditmaal het traditionele „elf droppings", waarin ter herinne ring aan de voedseldroppings van 1945 drie vliegtuigen met repor ters aan boord Doven alle elf pro vinciën verlichte parachutes zullen uitwerpen. De vinders van de para chutes zullen prijzen ontvangen. DE VERWACHT: TAMELIJK KOUD. Veranderlijke bewolking met plaat selijk enkele buien, voornamelijk landinwaarts, hier en daar mogelijk met hagel of onweer. Zwakke tot matige, maar in de middag af en toe vrij krachtige Zuidelijke tot Zuidwes telijke wind. Tamelijk koud weer. 5 Mei Zon Maan ZON EN Op; Op: 5.04 Onder: 20.10 6.27 Onder:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1