PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Hartelijke ontvangst van Deens Koninklijk Paar in Amsterdam Experimentele helicopterdienst voor Zeeland gewenst D£ BILT Vandaag CONFERENTIE TE GENEVE MAANDAGMIDDAG GEOPEND 197e Jaargang - No. 97 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 27 April 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie 13. Ing. mededelingen driemaal tanef. Kleine advertentie* i max. 8 regels) van 1—5 regels f 1— Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer Giro No 359300 P.Z.C. Middelburg Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, lelef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160); Middelburg. Markt 51, telef. 3841; Goes. Lange Vorststr. 63, telef, 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr 2. telef. 16; Terreuzen. Brouwerljstr 2; Zlerlkzee. N. Bogerdstr. C 160. telef. 26 DAVERENDE TOEJUICHINGEN Kranslegging bij nationaal monument in Damplantsoen Het Nederlandse volk heeft 3Iaandag aan Koning Frederik IX en Konin gin Ingrid van Deneraarken een hartelijke ontvangst bereid. Zij waren het eerste regerende koningspaar, dat sedert de bevrijding een bezoek brengt aan onze Koningin en Prins. In Amsterdam gaf het gejuich van duizenden, minstens zo duidelijk als de versieringen en de vlaggen, uitdrukking aan de vreugde over dit staat- siebezoek. Te circa tien uur kwam de Deen se koninklijke trein waaraan in Oldenzaal de Nederlandse koninklijke rijtuigen waren gehaakt voor het eerste perron te Amsterdam aan. Achter het Centraal station was een erewacht saluutbatterij in stelling gebracht. Op hetzelfde ogenblik, dat de ko ning van Denemarken op het perron stapte, loste de batterij het eerste van 21 saluutschoten. Op datzelfde ogenblik traden Ko ningin Juliana en Prins Bernhard uit de koninklijke wachtkamer hun gas ten tegemoet en verwelkomden nen met gfote hartelijkheid. In de wachtkamer bevonden zich de volledige ministerraad, alle staats secretarissen en vele andere civiele en militaire autoriteiten. Op het station speelde de mariniers kapel en vormden leden van- het corps mariniers de erewacht. Koningin Ingrid was gekleed in een licht rood ziiden complet met veren kapje in gelijke kleur. Zij droeg een drie kwart bontjas. De koning droeg het uniform van generaal der vlie gers. Na de begroeting begaf het gezel schap zich in de voor het station ge reed staande rijtuigen en langs de feestelijk versierde weg, waarlangs gich een menigte van duizenden jui chende Amsterdammers bevond, werd naar het paleis op de Dam gereden. Daar werd de erewacht van de gar degrenadiers geïnspecteerd nadat de volksliederen waren gespeeld. Even later verscheen het koninklijk gezel schap op het balkon van het paleis om de minutenlange ovatie in ont vangst te nemen van de gelukkigen, die op de Dam een plaatsje hadden Te kwart voor drie ontving het Deense koningspaar in het paleis de buitenlandse diplomatieke missies, waarna te kwart voc vier een tocht door de stad werd gemaakt. NAAR RIJKSMUSEUM. In de eerste calèche namen Konin gin Juliana en Koning Frederik IX plaats, in de tweede Koningin Ingrid met Prins Bernhard. In matige draf ging het langs de dichte hagen van mensen naar het Rijksmuseum. Koning Frederik toonde bijzondere belangstelling voor de Nachtwacht van Rembrandt. Het gezelschap split ste zich, waardoor het vormelijke karakter aan de rondgang werd ont nomen. Nadat in het restaurant de thee was gebruikt, werd te kwart over vijf teruggereden naar het pa leis. Des avonds was er een eala-diner in de burgerzaal van het Paleis. TOESPRAKEN. Tijdens het diner sprak H. M. Ko ningin Juliana een rede uit, waarin zij getuigde van de vriendschap, die tussen Nederland en Denemarken be staat. Zij wees op de bijdragen, die kleine naties ook Denemarken leveren tot de Europese cultuur. Zij bracht tenslotte een toast uit te. ere van het Deense koninklijk paar. op de luisterrijke toekomst van het Deense volk en óp de vruchtbar, sa menwerking in dienst der mensheid. Koning Frederik beantwoordde de toespraak. Hij herinnerde aan de ou de banden tussen Nederland en De nemarken, aan het gelijke lot van de beide landen in de jongste wereld oorlog en aan de gemeenschappelijke inspanning om thans de vrede en de vrijheid te bewaren. Na zijn bewondering geuit te heb ben voor het herstel in Nederland, besloot de koning met een dror.I: op de Nederlandse koninklijke familie en het volk van Nederland. Ter gelegenheid van het bezoek aan Nederland heeft de Deense ko ning een groot aantal onderscheidin gen in de Danebrogorde toegekend aan hen, die direct of indirect hun medewerking bij dit bezoek verleen den. Ondanks de gure Oostenwind wa ren des avonds nog honderden Am sterdammers getuige van de rit. die de beide koninklijke paren maakten naar het Concertgebouw, -vaar een gala-concert werd gegeven. veroverd. KRANSLEGGING. Te half elf begaven de koning en koningin van Denemarken zich naar het tijdelijke nationale monument in het Damplantsoen waar dr. W. Drees met een aantal autoriteiten aanwezig was. Zes B.S.-ers in blauwe overalls hadden de erewacht bij 't monument betrokken. De koning en koningin legden een enorme krans aan de voet van het monument en namen enige ogenblik ken stilte in acht. Het koninklijk paar begaf zich daarop terug naar het paleis voor het noenmaal. Ernstige bos- en heide branden in N.-Brabant. Maandag zijn er in Noord-Brabant in de omgeving van Woensdrecht ernstige bos- en heidebranden uitge broken. Het vuur kon slechts met moeite worden bedwongen, nadat aan zienlijke contingenten militairen wa ren ingeschakeld. Bij Woensdrecht werd aanvankelijk het vuur bestreden door de plaatse lijke brandweer, doch het bleek al spoedig, dat de vlammenzee zich te snel uitbreidde, zodat assistentie noodzakelijk was. De Bergen op Zoomse brandweer kwam te hulp, terwijl voorts alle beschikbare man schappen van de vliegbasis Woens drecht naar de bedreigde plaatsen werden gedirigeerd. Inmiddels was de brand overgeslagen in de z.g. bossen van Cuypers, zodat ook militairen uit Ossendrecht (400) en Bergen op Zoom (200) aan de blussingswerk- zaamheden moesten deelnemen. Na urenlang werken had men succes en kon de vuurzee bedwongen worden. Ongeveer 27 ha bos en heide werden vernield. Te zelfder tijd brak ook bos brand uit bij Huybergen, waar even eens militairen aan de blussings- werkzaamheden deelnamen. Hier gin gen 9 ha verloren. Door onbekende oorzaak brak Maandagmiddag omstreeks half één brand uit op de zogenaamde „Hoog hei", gelegen tussen de gemeenten Berlicum en Rosmalen. De brandwe ren uit Berlicum en 's Hertogenbosch spoedden zich naar de plaats van de brand en om ongeveer één uur is men de brand met behulp van zand mees ter geworden. In Tilburg en omgeving braken niet minder dan 6 bosbranden uit. De Tilburgse brandweer met hulp van be- drijfsbrandweren bestreed krachtig het vuur, maar toch gingen in totaal 50 ha verloren. Commandanten van Brabantse en Zeeuwse gemeenten, in Tilburg in vergadering bijeen, onderbraken de lunch om krachtdadig de branden mee aan te pakken. Het was letterlijk en figuurlijk een hete dag voor de Tilburgse brandweer. De raad van commissarissen en di recteuren van de N.V. Koninklijke Ne- dcrlandsche Petroleum Maatschappij hebben besloten aan de in Juni te hou den algemene vergadering van aandeel houders voor te stellen over het boekjaar 1953 een dividend van in totaal 16 pet. la contanten uit te betalen. Onmiddellijk na aankomst van de Deense koninklijke gasten ten paleize op de Dam werd met welwillende medewerking van het Hof een statie foto gemaakt van Hunne Majesteiten, Koning Frederik (staande links), Koningin Ingrid (zittend links). Ko ningin Juliana en Prins Bernhard. Artisten honoraria bij televisie-uitwisseling. Er is nog geen regeling. De uitwisseling van televisie-pro gramma's tussen Nederland en Bel gië zal voorlopig niet kunnen door gaan. De technische moeilijkheden, ontstaan door de brand op de Boe- rentoren te Antwerpen, zijn uit de weg geruimd, en het was de bedoe ling geweest dat op 1 Mei a.s. de uit zendingen van Nederland naar België zouden worden hervat, terwyl België op zijn beurt voor het eerst televisie programma's naar Nederland zou uit zenden. Nu zjjn er echter nieuwe moeilijkheden gerezen dbor een con flict over de honoraria der artisten. De internationale organisaties van acteurs, musici en variëté-artisten, die vorige week in Parijs bijeen zijn geweest, hebben besloten hun leden te adviseren, niet in naar het buitenland gerelayeerde televisieprogramma's op te treden, zolang er geen regeling voor een verhoogd honorarium is ge troffen. Zoals bekend is kort geleden besloten tot een Europese televisie- Uitwisseling, waaraan België. Dene marken. Frankrijk, Italië. Zwitser land, West-Duitsland, Engeland en Nederland zouden deelnemen. De Europese Radio-Unie heeft on langs bepaald dat bij relayering geen verhoogd honorarium zal 'worden toe gekend. behoudens enige uitzonde ringen. Zo'n uitzondering is gemaakt voor de Nederlandse uitzendingen naar België, waarvoor 25 procent extr a mag worden gegeven. Tot dus ver heeft de Nederlandse televisie stichting echter vijftig procent extra betaald. Zij is daartoe, naar wrj van haar vernamen, in principe nog steeds bereid, maar zij is gebonden aan het besluit van de Europese Unie. De BBC geeft geen verhoogd honorari um. Havenstaking in Zweden verloopt. De staking van 4000 Zweedse haven arbeiders is Maandagochtend begon nen te verlopen, nadat zowel de vak bond als de werkgevers met krachtige maatregelen hadden gedreigd. De ha venarbeiders te Halmstad. Helsmg- borg, Kalmar. Karlskrona en andere havensteden hervatten het werk, maar in Zwedens grootste havenstad. Goteborg, werd nog gestaakt. Bij de Deense luchtmacht vielen te veel doden. Nadat er in één jaar achttien onge lukken waren voorgekomen met Deen se straalvliegtuigen, waarbij twintig piloten de dood vonden, verzocht de Deense minister van defensie. Hansen, aan Amerikaanse Navo-deskundigen het gehele systeem van beveiliging, opleiding en organisatie van de Deen se luchtmacht aan een onderzoek te onderwerpen, aldus meldt de „Times" uit Kopenhagen. Het Amerikaanse rapport over het ingestelde onderzoek is thans ingediend en de minister heeft verklaard, dat de luchtmacht geheel gereorganiseerd zal worden. Het aan tal deskundigen zal worden uitgebreid en de opperbevelhebber van de lucht macht, generaal Foersley. zal een bui tenlandse deskundige in de rang van luchtmaarschalk naast zich krijgen Maandag arriveerden de Deense Ko ninklijke gasten per trein in Amster dam, waar zij in het paleis op de Dam verblijf zullen houden, tijdens hun vierdaagse staatsbezoek aan Neder land. Per open rijtuig reden de vor stelijke personen Koningin Juliana en Prins Bernhard waren aanwezig en heetten de koninklijke gasten wél- kom van het C.S. naar het paleis op de Dam. Deze foto werd genomen tijdens de rit over het Damrak. ...is het 550 jaar geleden dat graaf Philips de Stoute te Halle by Brussel overleed; j ...viert de Nederlandse toneel- speler en radio-acteur Louis de Bree zijn 70ste verjaardag. PROCEDUREKWESTIES TE VOREN GEREGELD Dinsdag houden de Koreanen hun eerste redevoeringen Met verrassende snelheid hebben de Engelse minister van buitenlandse zaken. Eden, en de Russische minister van buitenlandse zaken, Molotow, Maandagmorgen te Genève overeenstemming bereikt over de vraag wie voorzitter van de Geneefse conferentie moet zijn. Zy besloten, dat dit voor zitterschap afwisselend bekleed zal worden door Eden, Molotow en de 61- jarige prins Wan Waithajakon, minister van buitenlandse zaken in Thai land. Bovendien kwamen zy overeen, dat Dinsdag het eerst de afgevaardigden van Noord- en Zuid-Korea aan het woord zouden komen. De eerste bijeenkomst van de con ferentie werd te kwart over drie door Prins Wan Waithajakon geo pend. De zitting duurde slechts 20 minuten en werd aaarna verdaan 1 tot Dinsdagmiddag drie uur. De sfeer in de opentngsbrjeenkomst was kalm en bijna onnatuurlijk. Er was weinig of geen verbroedering tus- voor Dien Bien Phoe. Volgens een bericht uit Parijs zou Frankrijk aan Engeland en Amerika verzekerd hebben, dat de vesting Dien Bien Phoe alleen te redden is. wan neer ogenblikkelijk 100 zware bom menwerpers beschikbaar worden ge steld. Deze bommenwerpers zouden dan strategische bombardementen moeten uitvoeren om de aanvoer van troepen en munitie voor de Vietminh- rebellen onmogelijk te maken. Intussen voerden Franse vliegtui gen, waaronder pas aangevoerde Amerikaanse Corsaire-jagers. Maan dag een zeer zwaar bombardement uit op de belegeraars van Dien Bien Phoe en op de aanvoerwegen. In Hanoi acht men het niet nodig nog meer parachutisten uit te werpen boven Dien Bien Phoe. Slechts grootscheepse luchtaanval len kunnen redding brengen voor de bedreigde vesting. Te Genève heeft minister Bidault een beroep op de Vietminli-rebellen gedaan om de afvoer van gewonden gedurende een aantal uren toe te staan. Hij herinnerde er aan, dat ge neraal de Castries aan de Vietmmh reeds eerdor gedurende 6 uren gele genheid gaf om gewonden af te voe ren. Amerikaanse veiligheids raad Donderdag bijeen. De Amerikaanse nationale veilig heidsraad zal Donderdag a.s. bijeen komen. Admiraal Radford, voorzitter van de commissie van stafchefs, zal de vergadering bijwonen. MENING VAN DE HEER C. KOLF F Met drie vluchten per dag een tekort van 6 ton per jaar Jeeland is bij uitstek geschikt om hierop van het Westen des lands uit een experimentele helicopterdienst te openen. De kaarten liggen gunstig, om deze provincie uit haar luchtvaartisolement te verlossen, doch het. zal van belang zijn. dat men deze zaak als een streekbelang ziet. Om binnen afzienbare tijd iets te bereiken, zal het daarom goed zijn in Zeeland te ko men tot de oprichting van een commissie bestaande uit leden uit alle delen der provincie, die in samenwerking met het Syndicaat voor de heliport In Rotterdam de mogelijkheden in studie nemen. Deze mening gaf de heer C. Kolff, voorzitter van de Kon. Ned. Ver. v. Luchtvaart en voorzitter van het Syndicaat voor de heliport te Rotterdam, in een Maandagavond op uitno diging van de Bevelandse V.V.V. in hotel „de Korenbeurs" te Goes gehou den lezing over de mogelijkheden van de helicopterdiensten. De voorzitter van de Bevelandse V. V.V., de heer E. N. C. van Riessen, kon een aantal belangstellenden uit verschillende delen der provincie ver welkomen. Bedoeling van deze bijeen komst was om de zakenmensen e.d. op de hoogte te brengen van de mogelijk heden van helicopters. In zijn inleiding begon de heer Kolff eerst met een terugblik te werpen op het korte afstandsverkeer Verschillen de gemeenten gingen voor de oorlog over tot de aanleg van vliegvelden om hierdoor ingeschakeld te worden in het internationale luchtverkeer. Door de steeds groter wordende vliegtui gen en de hiermede hoger wordende eisen, waaraan de vliegvelden moeten voldoen, kon deze opzet niet verwe zenlijkt worden. In de vlieghaven Schiphol moest bijv. tot dusver ruim 70 millioen gulden geïnvesteerd wor den. Het nationale luchtverkeer heeft zich geruime tijd kunnen handhaven, doch daar de treinverbindingen en de wegen steeds beter werden en voor het natiónale luchtverkeer slechts van kleinere toestellen gebruik gemaakt kan worden, was het begrijpelijk, dat de K.LM. haar nationale lijnen om economische redenen heeft opgeheven. Vele vliegvelden hebben toen een an dere bestemming gekregen. Met de ramp is echter de helicopter in het brandpunt der belangstelling komen te staan. Vele gemeenten heb ben zich reeds aangemeld om in een helicopternet te worden ingeschakeld. Een helicopterverbinding heeft ver schillende voordelen, o.a. minder tijd verlies tegenover gewone vliegtuigen bij starten en landen, waardoor on danks de geringe kruissnelheid tijd winst »ralt te boeken. Toch zyn er vele bezwaren aan een overijlde uitbreiding van het helicop- terverkeer, daar byv. de S55. waar van de Sabena thans gebruik maakt, nog volkomen als een prototype moet worden gezien. De kruissnelheid van deze toestellen (190 a 200 km), moet onvoldoende geacht worden, ter wijl de weersgesteldheid nog teveel in vloed heeft op de regelmaat van de diensten. In December moesten bijv van de dienst tussen Botterdam en Brussel 17 diensten geannuleerd wor den). Ook de kostprijs ligt aanzienlijk bo ven die van het andere luchtverkeer en het grondverkeer. Volgens Ameri kaanse gegevens bedragen de directe kosten per gevlogen km oijv. voor een S55 f 10.80 en voor een gewoon vliegtuig, de Convair 240 f 4.Per geproduceerde zitplaats zijn deze cij fers resp." f 1.07 en f 0.10. Toch is er reden voor optimisme. De practijk heeft bewezen, dat de heli copter geschikt is voor personenver voer. De veiligheid is groot Daarby worden de toestellen steeds groter en vervolmaakt, zodat verwacht mag worden, dat de thans reeds ten dele opgeheven bezwaren, in de toekomst geheel of althans grotendeels zullen verdwijnen. (Vervolg op pag. 7) sen de afgevaardigden toen de con ferentie aanving. De 19 delegaties begaven zich direct naar de aange wezen plaatsen. Na afloop van de zitting; schudde Eden minister Molotow de hand, waarna Molotow Eden liet kennis maken met de Chinese premier en mi nister van buitenlandse zaken Tsjoe En Lai. Tijdens de zitting werd uit sluitend gesproken over enkele pro cedurekwesties. De regelingen, die Maandag wer den vastgesteld, gelden slechts voor de besprekingen over het Korea- vraagstuk en niet voor de kwestie Indo China. Na afloop van de conferentie was er voor het gebouw van de Verenigde Naties enig gedrang. Er werd ge juicht voor Eden en Bidault. Te Genève liep het gerucht, dat twee vertegenwoordigers van de In- dochinesche rebellen-regering zich in Zwitserland zouden bevinden. De ministers van de Grote Drie kwamen Maandagavond nog gedu rende een uur bijeen. Ook Molotow was uitgenodigd, maar hij bleek verhinderd te zijn door een bespreking met de Chinese pre mier Tsjoe En Lai en de Noord Ko reaanse minister Nam H. De drie Westerse ministers behandelden de toestand in Indo China. Dinsdagmorgen zal minister Molo tow een bezoek brengen aan Bidault. Verwacht wordt, dat de bespreking zal gaan over de vraag wie tot de behandeling vande Indochinese kwes- ie toegelaten dienen te worden. VERWACHT: IETS MINDER W IND. Geldig tot Dinsdagavond: Droog weer met over het alge meen weinig bewolking, maar in het Noorden van het land kans op over drijvende wolkenvelden. Overwegend matige wind tussen Noord en Noord oost. Ongeveer dezelfde middagtem- peraturen. 28 April Zon: Maan: ZON EN MAAN Op: Op: 5.18 Onder: 10.53 3.07 Onder: 14.21

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1