PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Sowjet-Unie tot Atlantisch kan niet toetreden Verdrag Statenverkiezingen hebben grote betekenis BILT Kantlijn ONENIGHEID OVER DE E.V.G. BEHEERST FRANSE POLITIEK Vandaag BALKANPACT VERANDERD IN EEN BONDGENOOTSCHAP 197e Jaargang - No. 89 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; i 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 16 April 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie f 3, Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 15 regels i 1.—Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau v. d- Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen. Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g, 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, telef 16. Terneuzen, Brouwerijstr. 2; Zierikzee, N. Bogerdstr. C 160, telef. 26. ANTWOORD OP RUSSISCHE NOTA Collectieve veiligheid is probleem voor Verenigde Naties De permanente Noord-Atlantische Raad heeft volledige overeenstemming bereikt over het antwoord, dat zal worden gegeven op de Russische nota van de vorige maand, waarin de Sowjet-Unie de mogelijkheid van haar toe treden tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie aan de orde stelt. Een commissie van drie, bestaande uit een Frans, een Engels en een Ame rikaans lid, is nu belast met het uitwerken van een tekst op basis van het overleg dat in de raad heeft plaats gehad. In Navo-kringen te Parijs wordt aangenomen, dat de antwoordnota de volgende week aan de Russische regering zal worden overhandigd. Daar de ministers van buitenlandse zaken van de Navo-landen op 23 April in Parjjs bijeenkomen, is het mogelijk, dat de overhandiging van de nota tot die datum wordt aangehouden, om de ministers in de gelegenheid te stel len een formeel fiat aan de tekst te geven. In de antwoordnota zal er op wor den gewezen, dat de Sowjet-Unie, om lid van de Navo te worden, zou moeten voldoen aan een aantal voor waarden, die uit de artikelen van het Noord-Atlantische Verdrag voortvloeien, voorwaarden, die onge twijfeld óf onverenigbaar zijn met het tegenwoordiee Sowjet-regiem, óf onaanvaardbaar voor het Kremlin moeten worden geacht. Zo zal de aandacht van de Russische regering er vermoedelijk op worden gevestigd, dat landen van de Navo de verplich ting op zich nemen, vrije democra tische instellingen en regeringsvor men in stand te houden en te bevor deren, zich verbinden tot het ver strekken van volledige inlichtingen over hun strijdkrachten, wapen- en munitie-depots, reserves enz. en tot 't toelaten van geallieerde inspec tie-missies op hun grondgebied en het gezag van de geallieerde opper bevelhebber over alle Navo-strijd- krachten moeten erkennen. Met betrekking tot de opmerkin gen, in de Russische nota gemaakt over de andere kwesties, zoals die van de collectieve veiligheid en van de beperking der atoomwapens, zal de antwoordnota naar men in Pa rijs aanneemt waarschijnlijk vol staan met er op te wijzen, dat die De Nederlandse regering heeft, zo als men gisteren in de dagbla den kon lezen, geantwoord op de Indonesische nota van 22 Maart over het voeren van besprekingen over de betrekkingen tussen beide landen. In donesië had duidelijk als doel ge steld: de opheffing van het Unie statuut en de overdracht van de sou- vereiniteit over Nieuw Guinea. Ter wijl de Nederlandse regering in haar antwoord mededeelt, dat zij zich niet bereid verklaart de status van Nieuw Guinea in de besprekingen te betrek ken, heeft zij zich wel bereid ver klaard tot overleg over het Uniesta tuut. De besprekingen zullen wor den gevoerd door delegaties, welke uit ministers bestaan en geleid wor den door de ministers van buiten landse zaken. De conferentie zou ge voerd worden in de tweede helft van Juni. Met deze bereidverklaring van de Nederlandse regering is een nieuw hoofdstuk begonnen in de ontwikke lingsgeschiedenis der Nederlands-In donesische betrekkingen. Het is duidelijk waarom het gaat. Indonesië wenst de Unie onge daan te maken en te vervangen door een aantal gewone verdragen betreffende de betrekkingen tussen beide staten. Het heeft de Unie des tijds met vreugde begroet, maar het ging zoals het reeds vele malen ge gaan was: het nastreven van een succes diende alleen om zodra het behaald was, met verder strekkende eisen te komen. Nauwelijks was de Unie gesloten, of Indonesië begon er tegen te ageren. Nederland heeft tot nu toe aan het Uniestatuut vastgehouden. Het be vat een aantal waarborgen op ver schillende gebieden, die voor ons land van niet te onderschatten bete kenis zijn. Om deze waarborgen niet te moeten missen, heeft Nederland erin berust dat de ter Rondetafelcon ferentie met Indonesië gesloten over eenkomsten talloze malen door In donesië met voeten vertreden werden. Thans staat kennelijk de ophef fing van de Unie voor de deur. Dat wij aan Indonesië bij de te voe ren onderhandelingen 'n gevaar lijke partner zullen hebben be hoeft nauwelijks gezegd. Men kan ken nis nemen van de perstsemmen uit de nationalistische Indonesische bla den, men kan nota nemen van de behandeling welke Nederlandse staatsburgers in Indonesië wordt aangedaan. Indonesië laat nu reeds maanden lang gearresteerde Neder landers zonder Nederlandse bijstand, dwars tegen de gewoonten in, die in een rechtsstaat gebruikelijk zijn en de Nederlandse regering kan er ken nelijk niets tegen doen. Veel hoop op een normaal verloop der besprekingen behoeft men dan ook niet te hebben. Indonesië wil vol komen los van Nederland. Indonesië wil Nieuw Guinea. Zonder dat Ne derland deze beide wensen inwilligt, zal er geen rust komen en zal iedere overeenkomst wederom met voeten worden getreden. Er zijn echter, zoals gezegd, bij de komende besprekingen zeer be langrijke aangelegenheden in het l\j ralten onder meer de positie dei- Nederlanders in Indonesië, zij raken eveneens onze economische belangen in deze jonge staat. Het schynt allerminst denkbeel dig, dat op een gegeven ogenblik Indonesië zal zeggen: Hef eerst het Uniestatuut maar op, dan komen 'n bevredigende economische regeling en een accoord omtrent de positie der Nederlanders er zonder moeite. Dat de Nederlandse regering hier mede accoord zal gaan lijkt echter even onwaarschijnlijk. De ervaring heeft ons wijs gemaakt. De volgorde zou omgekeerd moeten zijn. Eerst accoorden en verdragen, met waar borgen. Daarna pas opheffing van het Uniestatuut. Nieuw Guinea komt niet voor be spreking in aanmerking, zegt Den Haag. Vermoedelijk zouden ook noch Amerika, noch Engeland daarin be rusten. Er is iets veranderd, sedert wij genoodzaakt waren onze handel wijze in Indonesië door anderen te laten bepalen. Nu hebben Engeland en Amerika belang bij handhaving van alles, wat in Azië nog naar Wes terse invoed zweemt. Dat verandert de situatie. i opmerkingen stanties van dienen te worden aan de betrokken in de Verenigde Naties 3en gericht. In verband met het laatste punt zal er vermoedelijk ook aan worden herinnerd, dat de Verenigde Staten reeds vlak na de oorlog- (in de vorm van het zgn. „plan JBaruch") een voorstel tot beperking en controle van de atoomwapens hebben gedaan, welk voorstel toen door de Sowjet- Unie werd verworpen. Russisch spionnagenet in Australië faalde Geen militaire geheimen Naar Reuter uit Australië meldt, bewijzen de door de Sow jet-Russische ex-diplomaat Petrof aan de Austra lische autoriteiten overhandigde do cumenten, dat de Sow jet-Russen er niet in zijn geslaagd door het veilig heidsstelsel te dringen van de proef stations voor geleide projectielen van Woomera of de Britse atoomproeven van Monte Bello en Midden-Austra- lië. De Sow jet-Russen beschikten in Australië over een wijdvertakt spion nagenet doch de verkregen gegevens beperkten zich hoofdzakelijk tot po litieke zaken. Premier Menzies noemde de verkla ring van Petrofs vrouw, volgens wel ke hij ontvoerd zou zijn, lachwekkend. Petrof had honderden documenten bij zich. Het zou wel van bijzonder veel geluk getuigen, als een te ontvoeren persoon op het moment wordt gevat, dat hij enige honderden documenten bij zich heeft. Een woordvoerder van de Sowjet- ambassade te Canberra heeft ver klaard, dat de ambassade mondeling om een onderhoud met Petrof heeft verzocht. Wens van Nehroe Portugese troepen uit Goa De Indiase minister-president, Nehroe, heeft in een verklaring in het parlement er bjj Portugal op aan gedrongen, al zijn troepen uit Goa terug te trekken, om de spanning te verminderen en de weg voor onder handelingen vrij te maken. KABINETSCRISIS NOG JUIST AFGEWEND Gaullisten zijn onverzettelijk De Franse regering heeft Donder dag een kabfhctscrisis kunnen ver meden, door geen datum vast te stel len voor de behandeling van het E. V.G.-verdrag in de Franse Nationale Vergadering. De agendacommissie van de Nationale Vergadering zal dat moeten doen als ze op 18 Mei a.s. bijeenkomt. De Franse regering zal echter aan de commissie geen datumoepahng vragen alvorens bevredigenue ar- spraken zijn gemaakt me; Engeland en Amerika over de militaire waar borgen, en overeenstemming is be- reikt over de Saarkwestie, en de toe gevoegde protocollen bij het E.V.G.- verdrag. In k ranse militaire kringen is men van mening, dat de Britse voorstel len tot samenwerking met de E.V. G. geen wezenlijke waarborgen be tekenen. Terwijl Britse officieren zu- len worden gedetacheerd bij de E.V. G., houdt Engeland zjjn militaire ge heimen buiten de E.V.G. De Britse voorstellen zijn eerder gericht op een nauwe samenwerking met Westduitse ondersteunende troe pen dan op samenwerxing op voet van gelijkheid met de E.V.G.-lan- den. Voor de eerste maal in de geschie denis, is men er in geslaagd de be roemde St Gotthard-pas, die Noord met Zuid-Zwitserland verbindt, vóór de Paasdagen open te stellen voor het verkeer. Tussen hoge snecuivmu- ren, langs een smalle weg, moet het verkeer zich een pad naar boven banen. Gaullistische leiders en parlements leden kwamen Donderdag bijeen om te beraadslagen over het eventueel ontslag van de vijf Gaullistische mi nisters. In een verklaring der Gaullisten wordt gesproken over „een Ame rikaanse schijngarantie, een schijn- overeenkomst over het Saargebied en druk om het absoluut onaanvaard bare E.V.G.-verdrag bekrachtigd te krijgen". Ook wordt gerept over pogingen om de conferentie van Genève reeds bij voorbaat tot mislukking te doe men. Zesjarig jongetje door vrachtauto gedood Donderdagmorgen omstreeks kwart over negen is te Overveen bij een ern stig auto-ongeluk een 6-jarig jongetje Bartje S., uit Overveen op slag ge dood. Zgn vriendje, de 6-jarige Paul- tje N., eveneens uit Overveen, werd gewond. Beide slachtoffertjes zijn naar het marinehospitaal te Overveen vervoerd. Extra-treinen met Pasen Gedurende het Paasweekeinde zul len de Nederlandse Spoorwegen op de hoofdlijnen naar het Noorden. Oosten en Zuiden en op de voornaamste lijnen in het Westen extra treinen laten rij den. De dienstregeling van enkele dezer treinen is in het spoorboekje opgeno men. De overige zullen als voor- en volgtreinen kort voor en na treinen van de gewone dienstregeling rijden Het aantal van deze extratreinen. dat op Zaterdag 17 en Maandag 19 April (2e Paasdag) groot is. zal op Dinsdag ochtend 20 April beperkt zijn, omdat de Spoorwegen op die ochtend een zeer groot aanta' militairen per trein naai hun garnizoenen moeten terug voeren, waarvoor veel spoorwegmate- rieel nodig is. Dinsdagocntend bestaat dan ook de kans. dat in de eerste uren na zeven uur niet in alle treinen van de gewone dienstregeling voldoende plaats zal zijn. Woensdag is een autobus nabij Wyhe in botsing gekomen met een perso nenauto, waardoor drie personen ern stig werden gewond en de bestuurder van de personenauto werd gedood. De klap kwam zo hevig aan, dat de auto als het ware uit elkaar ge scheurd werd en het stoffelijk over. schot van de bestuurder, de heer H. Wagtevcld uit Wijhe, met behulp van snijbranders moest worden bevrijd. De foto laat zien welk een ravage er van de Citroen overbleef. viert kroonprinses Marga- rethe van Denemarken haar 14e verjaardag; is het 75 jaar geleden, dat Bernadette Soubirous (zuster Maria Bernarda), die in 1933 heilig werd verklaard te Nevers overleed. Door haar werd de grot van Massabielle bij Lour- des een bekende bedevaart plaats; wordt Charley S. Chaplin 65 Belgische basketbaspelers uit Nederland gezet Zij waren „progressief" Woensdagavond heeft de Kon Ma rechaussee uit Roosendaal die zoals men weet sinds enige tijd in de trei nen de vreemdelingencontröle uit oefent een 17-tal Belgische basketbal spelers die op weg waren naar Am sterdam voor een sporttournooi van „Progressieve Studerende Jeugd" de toegang tot ons land ontzegd Aan gezien hun trein op Nederlands grond gebied niet eerder dan r.e Rotterdam stopte, liet men de Belgen meerijden tot de Maasstad Daar werden zij ech ter. onder mededeling dat zij op dit ogenblik als ongewenste vreemdelin gen werden beschouwd, teruggestuurd naar hun land. Goedkope Paaseieren Hoewel de prijzen van de eieren wel iets gestegen zijn als gevolg van de grote aankopen door de handel met het oog op de komende Paas dagen. ziin de eieren toch bgna nog twee cent goedkoper dan in de twee voorgaande jaren, aldus wordt uit Barnevelcl gemeld. Hierbij dient op gemerkt te worden, dat sinds de af schaffing van de kuikenbon vorig jaar door de pluimveehouders een belangrijk groter aantal kippen ge houden wordt, waardoor de aanvoer van eieren aanzienlijk is gestegen ACCOORD TUSSEN TITO EN TURKIJE Besprekingen over kwestie- Triëst bevredigend De Zuidslavische minister van bui tenlandse zaken, Koea Popovik, heeft Donderdag te Istanboel bekend ge maakt., dat president Tito met Tur kije is overeengekomen, het Balkan- pact te maken tot een bondgenoot schap „met wederzijdse verplich tingen van militaire aard", wanneer Griekenland hiermee instemt. Het pact tussen Griekenland, Tur kije en Zuid-Slavië werd 28 Fefcru- ari 1953 ondertekend. Het sluiten van een bondgenoot schap was „het natuurlijk uitvloei sel van het pact", zei Popovik gedu rende een persconferentie. President Tito zou spoedig naar Athene gaan, waar de zaak, naar Popovik verwachtte, dan zou wor- Nederland en de defensie van Zuid Oost Mé Een politieke medewerker van het A.N-P. schrijft: De laatste dagen zijn verschillende berichten verschenen over een even tueel verdrag van collectieve verde diging in Zuid-Oost-Azië. Uiteraard is Nederland hierin geïnteresseerd en men mag aannemen, dat de Neder landse regering door Amerika ook van de Amerikaanse zienswijze op de hoogte is gesteld. Bovendien heeft Ne derland langs diplomatieke kanalen nog nadere informaties ter zake in gewonnen. In politieke kringen te s-Gravenha- ge bleek duidelijk, dat Nederland, on der meer gezien zijn souvereiniteit over Nieuw-Guinea, zeer geïnteres seerd is in de gang van zaken in Zuid- Oost-Azië. Doch men voegde hieraan toe. dat er op het ogenblik geen si tuatie bestaat, waarin bepaalde con crete stappen genomen dienen te wor den. Brand op Nederlands schip te Londen. Aan boord van het Nederlandse vaartuig „Hondsbosch" (217 ton), is Donderdagochtend, bij aankomst in Londen, brand uitgebroken. De brand, die door de zeelieden en 40 brandweerlieden bestreden werd, kon in drie kwartier onder controle gebracht worden. Het voorschip en de verblijven van de bemanning zijn beschadigd. den besproken. Op een vraag of het bondgenootschap bij zou dragen tot aansluiting bij de Navo, antwoordde t dit punt besproken was. Er" bestónd reeds een verbinding met de Navo, daar twee leden van het pact tot de Navo behoren. De Zuid-Slavische minister zei, dat grote voortgang is gemaakt met de besprekingen over de kwestie Triest. Deze naderden, naar hij meende, een bevredigend einde. Rondetafel-conferentie met de West De regeringsraad van de Antillen heeft een telegram van de Neder landse regering ontvangen, waarin deze voorstelt de Ronde-Tafelconfe rentie met de Antillen en Suriname 18 Mei a.s. te doen beginnen. Het Nederlandse voorstel wordt thans door de Antilliaanse delegatie besproken. POSITIEVE TAAK PROVINCIAAL BESTUUR Graadmeter voor de politieke verschuivingen (Van onze parlementaire redacteur) Als de Nederlandse stemgerechtigden zich om één verkiezing weinig druk maken, dan is het om die voor de Provinciale Staten. De Staten spreken het minst tot de verbeelding. Wat weet men er eigenljjk van 7 Het plaatselijke bestuur is belangrijk. Het bemoeit zich met de bouw van een nieuw badhuis, met 't verkeer in de binnenstad of in de kom van het dorp, met de vernieuwing of de uitbreiding van de verlichting en met het subsidie voor het Groene, het Witte of het Gele Kruis. Ook de beide Kamers der Staten-Generaal en dan voornamelijk de Tweede Kamer genieten de belangstelling van brede lagen der bevol king. Want zjj beslissen over belasting-verhoging of -verlaging, over de hoogte van de ouderdomsuitkering, over de aanleg van Rijkswegen, het aantal trekkingen van de Staatsloterij, de grenswijziging van gemeenten, t.b.c.-bestrijding onder het rundvee en de oprichting van een bedrijfstak voor bier. Het is niet geheel van belang ontbloot, wie er in de gemeente raad of in de Kamer komen. Maar in de Provinciale Staten Deze onverschillige houding van zeer velen is begrijpelijk, maar niet juist. Ook voor de Provinciale Sta ten zal men bewust moeten kiezen, hetzij door nuchtere vergelijking van wat de verschillende politieke partijen zo men geen lid is van een zodanige organisatie te bie den hebben, hetzy door steun te ver lenen aan de partij, waarbij men is, of die de meeste sympathie van de kiezer geniet. Het is gewenst enige belangstel ling voor de op Woensdag 21 April a.s. te houder verkiezing voor de Provinciale Staten op te brengen Om meer dan één reden. In de eerste plaats om de arbeid zelf, die de Staten verrichten. Om slechts enkele van him taken te noemen: zij bemoeien zich met de drinkwatervoorziening in de provin cie en met de electriciteits- en gas- voorziening; zij subsidiëren verschil lende vormen van onderwjjs en voor al het nijverheidsonderwijs, zoals de landbouwhuishoudscholen; zij heb ben zeggenschap over de ziekenver pleging en met name over de ver pleging van geesteszieken; zij hou den toezicht op de waterschappen; zij zorgen voor de aanleg; en het on derhoud van wegen. Gedeputeerde Staten, dat zijn de dagelijkse be stuurders van de provincie onge veer zoals de wethouders in een ge meente moeten hun goedkeuring hechten aan alle besluiten van de gemeentebesturen in hun provincie, aie de gemeente-eigendom raken en aan de begroting van de gemeenten in hun provincie. En aangezien Ge deputeerde Staten gekozen worden door en uit de Provinciale Staten, is het in het belang van de gemeen te zijner inwoning, wie de kiezer naar de Provinciale Staten afvaar digt. SAMENSTELLING DER EERSTE KAMER Van niet minder gewicht zjjn de verkiezingen van 21 April a.s. om de zeer bijzondere taak, die de Pro vinciale Staten is toebedeeld ten aanzien van de Eerste Kamer. De Statenleden en dus niet de gewo ne kiezers kiezen de Eerste Ka merleden, hetgeen zeggen wil, dat de politieke samenstelling van de Eerste Kamer een afspiegeling is (Vervolg op pag. 8) KORTE PREDICATIE GOEDE VRIJDAG Moest de Christus niet al deze dingen lijden en alzo in zjjn heerlijkheid ingaan Lukas 2.'f 26. Waarom dat kruis, dat kwellende kruis Het kruis dat er eenmaal op Gol gotha gestaan heeftis het einde ge- geweest van schone dromen. Als een somber beeld stond het gebrand in de ziel der discipelen. Ze hadden gehoopt dat Jezus degene icus die Israël zou verlossen. Nu hopen ze niet meer. Hun hoop was op Golgotha gestorven. Zo bleven ze zitten met de vraag: Waar om toch drt k. .lis? Zij hebben op die vraag geen antwoord gekregen dan pas na de opst onding en nog teel uit de mond van hun Meester zelf. Toen heeft hij hen de Schriften geopend, tul. die van het Oude Testament. Toen pas gingen zij er iets van ver staan dat de Christus deze dingen moest lijden en alzo in zijn heerlijk heid ingaan. Waarom dat kruis, aat kwellende kruis f Waarom dat nw i Moest de Christus niet al deze dingen lij den? Komen we niet in verzet tegen alles wat „moeten" is? En aan nog wel dit moeten.' Had God in de hemel voor Zjjn Zoon niet voor een betere afloop kunnen zorgen. Onbegrijpelijk toch eigenlijk dat moetenvan het kruis van Jezus Christus. We zullen van dit „moeten" niets verstaan, tenzij wij verstaan, door de Schriften, dat het een goddelijk moe ten is. ,jlet behaagde de Here Hem te verbrijzelenzegt Jesaja reeds. Het behaagde tenslotte niet aan Kajaphas en Pilatus en ook niet aan het volk, hoe hard zij dan ook geroepen hebben om Jezus te kruisigen. Het behaagde den Here. Het is de Schrift die ons dit zegt. Het is een goddelijk moeten, waarom het hier gaat en daa-bij ver bleekt al wat mensen willen of met willen. Jezus Christus is onschuldig ter dood gebracht. Maar er worden meer onschuldigen ter dood veroordeeld. Soms is het een vergissing. Maar op Golgotha is het geen vergissing. De vervloeking van de goddelozen wordt op Jezus Christus gelegd. Het lijden van Hem is, naar Gods wil, plaats vervangend en daarom mogen wij zondaren vandaag danken voor Zyne gerechtigheid die ons toegerekend wordt. Waarom dat kruis? „Och dat het mij, wie ooit er spot mee drtjve, Gods wijsheid blijve". H. DE VERWACHT: VRIJ ZONNIG MAAR SCHRAAL. Opklaringen met een enkele ver spreid optredende bui. Krachtige tot matige wind tussen Noord en Noord-Oost. Vrij koud. 17 April Zon: Maan: ZON EN MAAN. Op: 5.41 Onder: 19.40 Op: 19.24 Onder: 4.53

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1