PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT In Egypte werd de staat van beleg afgekondigd In de polder Waarde kan weer worden geoogst BILT Kantlijn D D' Vandaag ISRAËLISCHE AANVAL OP JORDAANSE DORPEN NEDERLANDSE STRIJDKRACHTEN IN EUROPEES LEGER 197e Jaargang - No. 74 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F van de Velde en F B den Boer Adjunct: W de Pagter Hoofdred.: G Ballinttjn; Pl.-verv. W Leertouwer en H A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f5.85 p kw.; fr p. p. f6.10 per kw. Losse WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 30 Maart 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per min. Minimum p. advertentie f 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarief- Kleine advertenties max. B regels) van 1—8 regels f 1.— Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v d. Blad" 25 cent meer Giro No 359300 P.Z.C., Middelburg Bur. Vlissingen. Walstr 58-60. telef 2355 4'lijnen (b.g.g 2861 of 2160); Middelburg. Markt 51. telef. 3841; Goes, Lange Vorststr 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr 2. telef 16; Terneuzen. Brouwerljstr 2; Zlerlkzee. N. Bogerdstr C 160. telef 26 PRESIDENT NAGUIB KREEG FLAUWTES Stakingendemonstraties en vecht partijen in Cairo Egyptische militairen betrokken Maandag posten op de voornaamste punten van Cairo en legerauto's patrouilleerden door de stad. In verschei dene bedrijven braken stakingen uit. Ook werden betogingen gehouden. Te Alexandrië, Suez en Port Said werd eveneens gestaakt. Men schatte het aantal stakers op circa een millioen. Maandagmiddag vielen betogers het gebouw van de Raad van State te Caïro aan, waarbij de voorzitter van deze raad, de heer Sanhoeri, werd mis handeld. Sanhoeri trok een revolver en schoot twee van de aanvallers dood. Twee anderen werden gewond. Zelf liep Sanhoeri enige gevaarlyke messteken op. Hy wordt thans in zyn woning verpleegd. Zeeuwse schatten 1 Aldus luidt de titel van een on langs verschenen twee en dertig bladzijden tellend boekje, dat werd uitgegeven door de Werkcommissie voor de Visserijen op de Zeeuwse Stromen, in samenwerking met de Directie van de Visserijen. Op de omslag zit een Zeeuws meis horizon strekt zich de Oosterschelde uit. Er boven drijven witte wolken. Vijf hoofdstukken telt dit boekje. De Zeeuwse Oestercultuur. De Zeeuw se Mosselcultuur. De Kreeftenvisserij en de Kreeftenhandel. De Weervisse rij op Ansjovis. De Botvisserij van Tholen. Henri Pieck tekende er de plaatjes by. Een Oostinjevaarder voor een Zeeuwse haven. Oesterputten bij Yerseke. Mosselschuiten op de Oos terschelde, Thoolse schepen en flitsen de ansjovisjes naast begerenswaardi ge kreeften Meer behoeft er niet gezegd te wor den. Iedereen weet, waar over het gaat, dit boekje. En iedereen weet waar om het gaat. Het gaat over het Deltaplan en de bedreiging, welke dit vormt voor de cultures, welke zeer terecht als Zeeuwse schatten worden aangeduid. Het gaat om iets, dat in hart en nieren Zeeuws is en de trots van ie dere Zeeuw. Moet dit zo zuiver Zeeuwse ver dwijnen, roemloos ten onder gaan, zonder verzet, zonder strijd? Of dient er gevochten te worden om het te behouden? e eerste impuls is natuurlijk strij. den, tot het bittere einde. Omdat in onze ontluisterde we reld. die van jaar tot jaar meer ont luisterd wordt, zo bitter weinig over blijft om te bewonderen. Omdat tegenover alle H-bompaniek de schoonheid van Zeeland een werk zaam tegengif is. Omdat die oester- en die mosselcultuur, die weervissery, de botvisserij en de kreeftencultuur in wezen zo zuiver en edel zijn en men alleen al bij het uitspreken van de na men dezelfde goedheid proeft, als bij het noemen van de namen der zui verste. zondoorgloeide Franse wijnen. En omdat deze cultures en visse rijen inderdaad een bezit zijn, als schatten moeten worden beschouwd. Omdat het om millioenen harde Hol landse guldens gaat. Hoe klein is de kans evenwel e harde nuchtere feiten spreken een harde nuchtere taal. Twee dingen beoogt men met het Deltaplan Tegengaan van de ver- zilting, die de Nederlandse tuinbouw in de kustgebieden met ondergang bedreigt en de Nederlandse landbouw schaadt. En ons volk veilig stellen te gen de herhaling van een ramp als die van Februari 1953. En twee dingen voert men tegen 't Deltaplan aan. In de eerste plaats, dat men alle zeegaten dicht kan ma ken en rond de Oosterschelde kan volstaan met het ophogen en ver sterken van de bestaande dijken. En in de tweede plaats, dat men zich af dient te vragen, of als men toch tot afdamming van de Oosterschelde be sluit, het offeren van de Zeeuwse schatten gemotiveerd mag heten. De Oosterschelde hoeft niet afge sloten, roepen de mensen van Yerse ke uit. Men sluit de Westerschelde toch ook niet af! Daartegenover staat dan Schouwen, staat Tholen, staat Sint Philipsland... Met al wat daar gebeurd is. Maar vergeet men dan Kruinin- gen en Waarde en Hontenisse? zul len die van Yerseke vragen. Als de Westerschelde geen interna tionaal vaarwater was en als Ant werpen er haar uitweg naar de zee niet in had, ach, dan zou ook de Westerschelde afgesloten worden. De dingen liggen niet zo eenvoudig. Hoe klein de kansen van de vech ters voor het behoud der Zeeuw se schatten zyn, het is gebleken tijdens de verleden week gehouden vergadering der Provinciale Staten. Het provinciaal bestuur, dat toch waarlijk wel vecht voor wat Zeeuws is, heeft de Zeeuwse schatten opgege ven. Het peinst over behoud van de visserij en van de bevolking, die aan de Zeeuwse schatten haar brood ver dient. Maar het opende geen perspec tieven voor een siryd tegen net Del taplan Toch zullen wij in de komende da gen de argumenten, die door de Com missie van Dertien tegen het Delta plan worden aangevoerd, nogmaals onder de aandacht onzer lezers bren gen. Men moet zich goed bedenken, voor men offert. Generaal-majoor Amer, de comman dant van de Egyptische strijdkrach ten, riep een aantal reservisten onder de wapenen en hij kondigde de staat van beleg voor het gehele land af. President Naguib, die des Zondags aan een vergadering van de revolu- tionnaire raad had deelgenomen, welke bijeenkomst niet minder dan negen uur duurde, deed Maandagmor gen op het vliegveld koning Saoed van Saoedie Arabië uitgeleide. De koning had geprobeerd te bemiddelen in het conflict tussen Naguib en de revolutionnaire raad, maar was daar in niet geslaagd. Flauwtes Op het vliegveld zakte president Naguib ineen van vermoeienis en overspanning. Na ongeveer drie uur op het vliegveld gerust te hebben, kon Naguib zich naar zijn woning laten vervoeren. Daar werd opnieuw een bijeen komst gehouden van de revolution naire raad. Algemeen werd aangeno men, dat Naguib de strijd tegen de revolutionnaire raad en zyn voor naamste tegenstander, kolonel Nas ser. niet zou kunnen volhouden. Later werd bekend gemaakt, dat Naguib tijdens de vergadering van de revolutionnaire raad opnieuw een flauwte kreeg. De vergadering, waarby ook de bur gerlijke ministers aanwezig waren, duurde drie en half uur. Daarna werd door Naguib nog af zonderlijk overleg gepleegd met leden van de revolutionnaire raad. Geen parlement Majoor Salem, de minister van voorlichting, deelde tenslotte mede, dat de door Naguib aangekondigde terugkeer tot het parlementaire stel sel voorlopig door de raad was uitge steld. Er zal onmiddellijk een natio nale raadgevende vergadering ge vormd worden, waarin alle lagen van de bevolking vertegenwoordigd zul len zijn. De overgangsperiode naar het par lementaire stelsel zal tot 1956 du ren. Des avonds werd gemeld, dat Na guib president van Egypte en pre mier zal blijven. Het kabinet zal ech ter worden gewijzigd en naar verluidt zal de macht van Naguib sterk be knot woeden. Overstroming in Irak Nieuw Bagdad onder water Door de overstroming van de rivier Tigris is Maandag de moderne voor stad van Bagdad, „Nieuw Bagdad" onder water gelopen. De meeste be woners konden zich redden. Ploegen van het Iraakse leger zijn koortsachtig bezig de achtergeblevenen in veilig heid te brengen. Volgens te Bagdad ontvangen be richten zijn in Noord-Irak. in het ge bied van Erbil en Kirkoek. veertig personen om het leven gekomen bij een overstroming van de rivier de Zab. viert de Nederlandse ex- C wereldkampioen schaatsen C. C N J. de Koning te Princenhage zijn 75ste verjaardag. y V\\\V\A\\\W^VV\\VVV\VW EEN WRAAKOEFENING Zal de Veiligheids raad ingrijpen Maandagmorgen werd uit Amman ge meld, dat twee compagniën Israëliërs een aanval hebben gedaan op de dorpen Djaba en Nahalecn in het tot Jordanië behorende gebied ten Westen van Bethle hem. In de berichten uit Amman is sprake van negen doden aan Jordaanse zijde en van 17 gewonden. De Israëliërs waren gewapend met mitrailleurs en voorzien van granaten en landmijnen. Ze legden een mijnversperring op de weg tussen de dorpen Nahaleen en Husan. Toen militairen van het Arabische le gioen aanrukten reed een van hun voer tuigen op de mijnversperring. Bij de gevechten zouden drie militairen van het Arabische legioen zijn gedood en vijf gewond. Het is niet bekend hoeveel doden en gewonden er aan Israëlische zijde zijn gevallen, want de aanvallers namen hun getroffenen mee. Maandag morgen kwam het Jordaanse kabinet bij een in tegenwoordigheid van koning Hoessein om over de aanval te beraad slagen. Minister Eden deelde Maandag in het Engelse Lagerhuis mede. dat met Frank rijk en de Verenigde Staten overleg gaan de is over het spoedig bijeenroepen van de Veiligheidsraad ter bespreking van De heiers te Rotterdam in staking Maandag is te Rotterdam een zo goed als algemene staking uitgebro ken onder de heiers. Het gaat hier om een loongeschil. Men schat, dat er ongeveer 150 man bij deze actie zijn betrokken. In de polder Waarde kunnen de gron den weer bewerkt worden en de eerste gewassen zyn reeds ingezaaid. (Foto P.Z.C de toestand aan de Israëlische grenzen. Israël heeft zijn leden uit de Israëlisch- Jordaanse wapenstilstandscommissie te ruggetrokken omdat deze commissie „vol ledig onbekwaam' zou zijn voor het ver vullen van haar taak. Van de wapenstilstandscommissies voor de Lybanon, Egypte en Syrië zijn de Is raëliërs lid gebleven. De minister-president van Israël. Mosje Sjarett noemde de aanval op Nahaleen een „plaatselijke reactie" omdat in de nacht van Vrijdag op Zaterdag in de om geving een Israëlisch wachtsman werd vermoord toen een Jordaniër poogde muilezels te stelen. De Empire Windrush" in vlammen. De foto werd genomen vanaf de „Mentor'5' van de K.N.S.M. die onder het bevel van kapitein G. Hazelhoff, een belangrijk aandeel had in de red ding. (Deze foto werd radiografisch van Algiers naar Parijs overgebracht en verder als Telefoto naar Amster dam Telefoto. Nieuwe waterstof explosie De Amerikaanse commissie voor atoomenergie heeft bekend gemaakt, dat Vrijdag jl. op het Amerikaanse proefterrein in de Stille Oceaan een tweede waterstofontploffing teweeg gebracht is. Prins terug in ons land Om kwart over elf Maandagoch tend is Z.K.H. Prins Bernhard, ver gezeld door zijn partieulie secretaris dr. F A. de Graaff en reserve-majoor vlieger G. Sonderman, van zijn reis door de Verenigde Staten in Neder land teruggekeerd. H. M. de Konin- verwelkomde hem toen hij Maan- „morgen met het lyntoestel der K. L.M. uit New York op Schiphol arri veerde. Voorts was o.m. aanwezig de minister van Oorlog en Marine, ir. C. c"af. Gekleed in het uniform van lucht- machtgeneraal en met een zonnebril op, stapte de prins als eerste uit de machine. Nadat de prins, die drie en een halvr week in Amerika geweest is. minister Staf en enkele vooraan staande figuren had begroet, begaf het koninklijk paar zich naar het ver- trekrestaurant, waar de prins de vele vertegenwoordigers van pers en radio een vraaggesprek toestond. Hg vertelde een bijzonder goede in druk te hebben gekregen van de vliegtuigfabrieken en -bases, die hij met zyn metgezellen in de Oostelijke, Zuidelijke en Midden-Westelijke sta ten heeft bezocht „Wij hebben gezien hoe de piloten er getraind worden en hebben o.a. een dag doorgebracht by de luchtlan dingstroepen en wel de 82ste Airbor- Division. Dit alles is bijzonder in drukwekkend". BESPREKING TE LONDEN Minister Beyen bij Eden en Butler Mr. J. W. Beyen, de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, Butler. Naar verluidt wisselden de minis ters Beyen en Eden van gedachten over de jongste Britse vooretellen voor nauwe Britse samenwerking met het Europese leger. Men meent te weten, dat volgens deze voorstellen een aantal Britse eenheden onder E.V.G. bevelhebbers zouden komen en Groot-Brittannië de tactische luchtmacht zou steunen. Deze voorstellen worden op het ogen- Hondsdolheid op 20 km afstand van Ned. grens De hondsdolheid in West-Duitsland geeft aanleiding tot de grootst moge lijke waakzaamheid, omdat in de af gelopen weken deze ziekte op 20 ki lometer van onze Oostelijke grenzen is geconstateerd. Hondsdolheid is sedert 1923 niet meer in Nederland voorgekomen. Gebleken is, dat de ziekte hoofd zakelijk wordt verspreid dooi vossen. Hierbij treedt als gelukkige omstan digheid op, dat de vossenscand in ons land niet aanzienlijk is. Vanwege het ministerie van Land bouw wordt nu tot 1 Juli een premie uitgeloofd voor iedere dode vos. Deze premie bedraagt 10 voor een vol wassen dier en 5 voor een vos jon ger dan twee maanden. Alle gedode vossen dienen bij het hoofd van de plaatselijke politie te worden ingele verd, wil men voor het verkrijgen van een premie in aanmerking ko men. ONTZANDING BIJNA GEREED blik bestudeerd door de interim-com missie van de E.V.G. in Parijs. Het Nederlandse legercorps zou bij het Britse Rynleger worden Ingedeeld. Voorts bespraken de beide minis ters vraagstukken met betrekking tot de komende vergadering van de N.A. V.O.-ministerraad en de Geneefse conferentie over het Verre Oosten, die op 26 April zal beginnen. Met minister Butler besprak de Ne derlandse minister o.m. de toekomst van de Europese betalingsunie, die op 30 Juni van dit jaar afloopt. Eindhoven bereikt 150.000 Adrianus Johannes Busio is de 150.000ste inwoner van Eindhoven. Zijn vader, die dezelfde voornamen draagt en machine-bankwerker van beroep is, deed Maandagmorgen aan gifte van de geboorte. Hij werd door burgemeester en wethouders feeste lijk ontvangen. Burgemeester mr. H. A. M. T. Kolfschoten hield een toe spraak en overhandigde vyf premie obligaties ter waarde 500 in totaal voor de kleine Adrianus Johannes. Prof. Lieftinck brengt verslag uit Prol Lieftinck is in Washington aan gekomen om aan de Wereldbank ver slag uit te brengen over zijn geschil met de Turkse regering. Herverkavelingswerken beginnen deze zomer In de polder Waarde, waar de akkers vorig jaar door liet late droogko- men van de polder nog kaal moesten blijven liggen, trekken thans de zaai- macliines over het land. Waarde zal dit jaar weer oogstenNiet alleen veel zomergerst en wat zomertarwe, doch tevens suikerbieten, zelfs hier en daar uien. De gladiolen zullen ook de velden kleuren, terwijl pootaardappe- len eveneens een goede kans van slagen hebben. De zoutcyfers variëren er namelijk van 0.5 tot 8.5, zodat er reden tot optimisme is. Ook voor de boe ren in de „zandwoestijn" van de Westhoek, want zy zullen eveneens kun nen zaaien. De Heide My heeft in het afgelopen jaar rond 400.000 mS zand afgegraven en over ongeveer een maand zal de grote karwei van de ont- zanding practisch afgelopen zijn. Met het nieuwe voorjaar is er nieu we hoop in de polder gekomen. Voor al ook dank zy de gunstige zout cyfers, die een grotere variatie in het bouwplan mogelijk maken dan aanvankelijk gedacht werd. De spo ren van de ramp zijn nog wel niet volledig uitgewist, maar men is op de goede weg. „Het knapt flink op", zegt men in Waarde. In net dorp zelf leggen de ambachtslieden de laatste hand aan het herstel van de wonin gen en n de westhoek rond de Ka- dijk, ronken de draglines en tuffen de locomotors met kipkarren om het laatste zand af te voeren, dat de kost bare landbouwgronden soms met een meter bedekte. Zoals reeds gezegd, ongeveer 400.000 m3 zand werd er af- fevoerd. De stroomgaten aan de ou- e Kadijk werden er mee gedicht en de lage Vliet werd van Luchtenburg tot aan Gawege met gemiddeld een meter zand opgehoogd en daarna van een nieuwe teeltlaag voorzien. Onge veer 30.000 m3 zand aan de voet van de Kadijk wordt nog in reserve ge houden voor de aanleg van nieuwe wegen in het kader van de herver kaveling. HERVERKAVELINGSWERK Want, zoals bekend, zal de polder Waarde ook worden herverkaveld. Diverse lage percelen zijn reeds op- fehoogd met zand, doch de eigenlijke erverkavelings-„schoonmaak"' moet noe beginnen. Het plan is om dit jaar alle nieuwe wegen aan te leggen, ter wijl men tevens voor een groot ge deelte de nieuwe waterlopen wil gra ven. Deze werken zullen binnenkort worden aanbesteed, waarna de uit voering onder directie van de Heide Mij. zal geschieden. Deze zomer zal ook een begin worden gemaakt met de bomv van een electrisch gemaal naast de suatiesluis. Het gemaal zal een capaciteit van 85 m8 per minuut krijgen, zodat men in de toekomst de waterafvoer volledig in de hand zal hebben. Zo zal de polder Waarde straks na de herverkaveling geheel verjongd uit de ramp te voorschijn komen. Maar voordat het zover is, zullen er belang van de toekomst van de polder moeter accepteren. Voorlopig kan men echter tevreden zijn. Waarde kan weer oogsten, hoe wel menig fruitkweker nog vaak met een b-oedend hart zal kijken naar de hopen brandhout, die eens zijn vruchtbare boomgaard vormden... Doch zoals de voorjaarszon thans haar milde tralen over het herwon nen land werpt, zo za) ook voor deze groep van overwegend kleine grond gebruikers in figuurlijke zin de zon weer gaan schijnen. 0 Bij het oversteken van de rivier de Djamoe in India zijn Vrijdag jl. 43 Indi sche soldaten verdronken, aldus werd Maandag te Nieuw Delhi oeKend gemaakt Het oversteken van de rivier was een onderdeel van militaire oefeningen. Laatste Maartdagen met regen (Van onze weerkundige medewerker). Het front, dat Zondagavond 2 mm regen in Vlissingen bracht, was maar van weinig betekenis. Tijdens opklaringen wordt het overdag weliswaar iets voor- j aarsachtiger, maar mooi en warm lenteweer laat nog op zich wachten. Uit het Westen is een volgende depressie boven de Britse eilanden aangekomen, waarvan de fronten eerst in Zeeland en later ook elders in ons land weer regen zullen brengen. De wind kan daarbij tot krachtig toenemen uit Zui delijke richting. Ook de komen de dagen zullen luchtstromin gen van de Oceaan afkomstig over West-Europa blyven stro men. Over enkele iagen zal ook uit de weercijfers blijken, dat Maart aan de koude kant is ge- oleven met te weinig zonne schijn. Hierdoor zien wij des te meer met verlangen uit naar de Aprilmaand, die hopelijk wat warmer weer gaat brengeen. Vrije dag op 1 Mei In het bedrijfsleven blijkt het voor nemen te bestaan, in aansluiting op Koninginnedag (Vrijdag 30 April as.) om bedrijfstechnische redenen de daarop volgende Zaterdag 1 Mei de bedrijven gesloten te houden. De staats-secretaris van sociale zaken heeft nu een algemene vergunning verleend aan het bedrijfsleven om in de periode van heden tot 15 Mei a.s. de daardoor .verzuimde werkuren te doen inhalen. DE VERWACHT: MEER WIND. Zwaar bewolkt en tijdelijk enige re gen. Matige tot krachtige Zuidelijke wind. Ongeveer dezelfde temperatu ren als gisteren. (3 April Nieuwe Maan). 31 Maart Zon: Maan: ZON EN >1 AAN. 6.18 4.47 Onder: 19.11 Onder: 15.23

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1