PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Frans-Westduitse besprekingen over Saarkwestie onderbroken BILT Inpoldering van Dijkwater zou drie belangen dienen K.LM.-VL00T VAN ZESTIG ZEER MODERNE VLIEGTUIGEN BEZORGDHEID IN V.S. OVER TOESTAND IN IND0-CHINA NIEUW ONDERZOEK NAAR DOOD VAN WILMA M0NTESI Vandaag 197e Jaargang - No. 68 Dagblad uitgave van do firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F van de Velde en F B den Boer. Adjunct: W de Pagtei- Hoofdred.: G Ballintijn; PL-verv.: W. Leertouwer en H A E'osshardt ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week: f5.85 p kw.; fr. p. p. f6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 23 Maari 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie f3.—. ing mededelingen Jrlcmaal tarief. Kleine advertenties max. 8 regels) .an 1-5 regels fl,— Iedere -egel meer 20 cent. ..Brieven ol adres Bureau v d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlisslngen. Walstr. 58—60. telef. 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160); Middelburg. Markt 51, telef 3841; Goes. Lange Vorststr 63, telef. 2475 (b.g.g 2228): Oostburg. Finlandstr 2. telef 16; Terneuzen. Brouwerijstr. 2; Zlerikzec. N. Bogerdstr. C 160. iclef. 26 ECONOMISCHE BELANGEN STRUIKELBLOK V.S. pogen Adenauer en Bidault tot bijeenkomst te bewegen Volgens diplomatieke kringen te Parys zijn de Frans-Westduitse bespre kingen 'onderbroken. Er is geen datum vastgesteld voor een olgende be spreking tussen de Franse Hoge Commissaris in Duitsland, Francois Pon- eet. en het hoofd van de afdeling politieke zaken van het Westduitse mini sterie van buitenlandse zaken, Blankenhora. De voornaamste meningsver schillen zouden op economisch gebied liggen. Te Parijs is men van oordeel, dat een nieuwe bespreking tussen Adenauer en Bidault nodig zal zyn om de onderhandelingen weer op gang te brengen. Men verwacht, dat de twee staats lieden elkaar binnenkort zullen ont moeten, zelfs indien de conferentie te Brussel over een Europese politieke gemeenschap op 30 Maart, welke zij beiden zullen bywonen, wordt uitge steld. Volgens de „New York Times" doet he' merikaanse ministerie van bui- t( idse zaken pogingen om een brj- ec mst van Bidault en Adenauer tot stand te brengen, in de hoop de impasse te doorbreken. In Westduitse regeringskringen worden intussen de besprekingen van een subcommissie van de Raad van Europa te Londen over het herstel van de politieke vrijheid in Saarland als een moreel succes voor West- Duitsland beschouwd. De subcommis sie stelde nl. vast, dat op het ogenblik in Saarland geen politieke vrijheid heerst Te Londen hield men zich bezig met een voorstel van jhr. mr. Van der Goes van Naters ter nadere uit werking van artikel 16 van diens plan tot „Europeanisering" van Saarland. Het voorstel van mr. Van der Goes voorzag in een herstel van de politie ke vrijheid in drie phasen. Sleutel tot E.V.G. Van Franse zijde neigt men ei steeds meer toe in het Frans-West- Duitse overleg de sleutel tot verwe zenlijking van de E.V.G. te zien. Men vestigt er daarby nog eens opnieuw de aandacht op, dat Frankryk zijn aanspraken op het economisch poten tieel van Saarland alleen reeds wenst Prof. Lieftinck heeft Turkije verlaten. Missie van de Wereldbank werd opgeheven. Uit Londen wordt gemeld, dat de missie van de Wereldbank in Turkije op verzoek van de Turkse regering wordt teruggetrokken. Deze missie stond onder leiding van prof. dr. P. Lieftinck. Naar verluidt zou de Turk se regering bezwaar gemaakt heb ben tegen een advies van de missie, die aan Turkije geen nieuw crediet van 25 millioen dollar voor economi sche projecten wilde toestaan, zolang deze projecten niet zorgvuldiger waren uitgewerkt. Aangenomen wordt, dat het ver zoek van de Turkse regering de ge hele missie van de Wereldbank als zodanig betreft en niet persoonlijk gericht was tegen het hoofd van de missie, prof. Lieftinck. Laatstge noemde neeft de afgelopen 6 weken in Syrië vertoefd, hetgeen eveneens in opdracht van de Wereldbank ge schiedde. GEEN BREUK TUSSEN BANK EN TURKIJE. De Wereldbank heeft de berichten tegengesproken, als zou er een breuk zyn ontstaan in de betrekkingen tus sen de Bank en Turkije. De Wereldbank zal met Turkije biyven samenwerken bij de nog in uit voering zijnde projecten. Functionarissen van de Wereld bank in Washington hebben medege deeld, dat prof. Lieftinck is terugge roepen naar Damascus voor voortzet ting van zyn taak in het Midden-Oos ten. Ex-S.S.'er Polak zou Duits staatsburger kunnen zijn Dan geen uitlevering Het Westduitse hooggerechtshof te Karlsruhe heeft uitgemaakt, dat bui tenlanders „van Duitse stam" door vryvvillige toetreding tot de Waffen- SS het Duitse staatsburgerschap heb ben verworven. Dit gelat echter niet voor burgers uit Frankrijk en Luxem burg. Deze uitspraak werd gedaan naar aanleiding van een verzoek van het gerechtshof van Celle, dat een Neder lands verzoek tot uitwijzing van Wil lem Albertus Polak, een van de uit gevluchte oorlogsmisdadigers, idelt. Polak was in 1940 vrywil- beham lig tot de Waffen-SS toegetreden. Het hof te Celle moet uitmaken of Polak van „Duitse stam" is. Volgens een Duitse wet van 1935 is een ieder van Duitse stam, wiens voorouders Duitsers waren, ongeacht zijn eigen nationaliteit. Te Karlsruhe is men van oordeel, dat Polak als Duits staatsburger moet worden be schouwd. als hy aan deze voorwaarde voldoet. In dat geval mag hy volgens de Westduitse grondwet niet uitge wezen, of uitgeleverd worden. te handhaven, omdat het zonder de Saarlandse kolen- en staalindustrie in een Europese gemeenschap een al te zwakke partij tegenover het indus trieel sterkere West-Duitsland zou zijn. Bovendien herinneren de Fran sen er aan, dat het streven om tot een nieuwe status voor Saarland te komen niet van Frankryk is uitge gaan. Het plan-Van der Goes wordt overigens als een deugdeiyke basis voor ae onderhandelingen beschouwd, ofschoon het ook voor Frankrijk niet geheel aanvaardbaar is. .Aan Duitse kant wordt de oppositie tegen de voorgenomen „Europeanise ring" van Saarland steeds groter. Be halve de socialisten, die zich steeds tegen het plan-Van der Goes hebben verzet, hebben nu ook de kleinere partijen van de regeringscoalitie, waaronder de liberalen, protest aan getekend tegen het prijs geven van Duitslands „nationale rechten" in Saarland. Tsjiang Kai Sjek herkozen. Tsjang Kai Sjek is als president van Nationalistisch China herkozen. De stemming geschiedde in het Chi nees-nationalistische parlement te Haipong (Formosa). De eerste stem ming werd Zaterdag j.I. gehouden. Tsjiang Kat-Sfjek heeft in Februari j.I. verklaard zich niet herkiesbaar te willen stellen, daar hfj er de voor keur aan gaf nationalistisch China als premier of als opperbevelhebber der strijdkrachten te dienen. Op aan dringen der Chinees-nationalistische leiders is hij evenwel van dit besluit teruggekomen. Amerikaanse filmindustrie klaagt. De „filmraad van Hollywood" heeft de Amerikaanse minister van buiten landse zaken Foster Dulles om me dewerking verzocht bij zyn streven het aantal films, dat door Ameri kaanse filmmaatschappyen in het buitenland wordt vervaardigd, te verminderen, dit met het oog op toe nemende werkloosheid onder ile werknemers in de Amerikaanse film industrie en de „snelle verminde ring van het aantal films, dat i- de Verenigde Staten zelf wordt ver vaardigd". De filmraad vertegenwoordigt ruim 24.000 werknemers in de Amerikaan se filmindustrie. 0 Op 6 Juli hoopt de bekende architect W. M. Dudok. die o.a het Hilversumse raadhuis en de stadsschouwburg te Utrecht op zijn naam heeft staan, zijn zeventigste verjaardag te vieren. Analyste m laboratorium in vlammen omgekomen Tragisch ongeval In het laboratorium van het Bre dase diaconessen h ii is is Maandag middag een ongeluk gebeurd, waathjj een ongeveer 25-jarige analyste, me juffrouw Van der Winden, om het le ven is gekomen. Een van de drie in het laboratori um aanwezige laboranten wilde een proef nemen, waarbij petroleum- aether gebruikt moest worden. Door tot nu toe onbekende oorzaak is eon hoeveelheid petroleum-aether in brand eeraakt. waardoor mejuffrouw Van der '.Vinden is verbrand Hoewel de andere laboranten nog hebben ge tracht de vlammen rond het slacht offer te blussen, mocht dit niet ge lukken. De politie heeft de toedracht van het ongeluk in onderzoek: de oog getuigen konden nog niet worden ge hoord. De brandweer van Breda was spoedig ter plaatse, doch behoefde geen dienst meer te doen. Er is geen noemenswaardige materiële schade aangericht. Koeler, met enige regen (Van onze weerkundige medewerker). De lente heeft een goed be gin gemaakt, al konden wti het nog niet warm noemen. Plaat- selyk werd gisteren een tem- sland bleef de beneden de 15 ten, maar in temperatuur graden. Een verschijnsel, dat al ge durende twee weken op veilige afstand is gebleven, n.l. regen, komt nu dicht brj ons land De kans hierop is vanaf heden groot geworden Boven het Zui den van Engeland, treffen wy een depressie aan, die naderbij (;omt. Deze depressie zal enige regen of enkele regenbuien veroorzaken. Daarna zal koelere lucht ons 'and binnenstromen. Goed door- netten wil de lente nog niet. al zal enige regen een gunstige uitwerking hebben. vvwv\*<wvwv\*vvvvvv\*v NOG DIT JAAR Toeristendienst op Djakarta In 1954 zal de K.LJVL nog een aan tal Superconstellation-toestellen kry- gen en de vloot zal dan bestaan uit 91 vliegtuigen. Zestig daarvan zyn zeer moderne vliegtuigen; viermo torig en van een dnikcabine voor zien. Het restant bestaat uit Dakota's, les- en andere vliegtuigen en een tiental Douglas DC-4 machines. Deze vloot zal de K.L.M. in staat stellen een grotere productie te be reiken. De tonkilometer-produerie in 1958 bedroeg 276 millioen: verwacht wordt dat deze productie in 1954 niet onbelangrijk boven de 800 mil lioen zal uitgaan. Deze mededelingèn deed de heer F. von Balluseck, vice-president-direc- teur van de K.L.M. Maandag tydens een persconferentie, waarin hij de zo merdienstregeling van de K.L.M. be kend maakte. Met enige ogenblikken stilte werd dr. Alb. Plesman her dacht. Van 11 April af zal Colombo op Ceylon in het luchtnet van de K.L.M. worden opgenomen, n.l. op een der twee per week te vliegen diensten op Tokio. Het ligt in de bedoeling van Curagao uit een lijn te openen op Lima in Peru. Biak op Nieuw-Guinea zal behalve op de eenmaal per week te vliegen lijn naar Sydney, ook een verbinding krygen, die in die plaats eindigt. Voorts is he* aantal frequen ties op een groot aantal lijnen uit gebreid. De toeristenklasse zal thans worden uitgebreid tot het Verre Oos ten. Zo zal voorlopig eenmaal per week een toeristendienst op Djakar ta worden gevlogen. Het aantal In het haventje Nieuwe Veer by Drei- schor worden materialen voor de her stelwerkzaamheden aangevoerd. Op de achtergrond het Dykwater mei zijn schorren. (Foto P.Z.C. vluchten op Djakarta, vyf. zal onge wijzigd blijven. De Superconstellations zullen wor den gebruikt op de route over de Noordelijke Atlantische Oceaan en via de Azoren naar Centraal Ame rika; op de lyn naar Zuid-Afrika en, naar verwacht wordt, in de loop van 1954 ook op een of meer routes naar het Verre Oosten. NIEUWE HULP VOOR FRANSEN Uilige dagen geleden werd d' wereld opgeschrikt door het bericht, dat Ja panse vissersboten, die risten buiten de door de deskundigen als gevaarlijk afgestolen -.one naren getroffen door een experimentele atoombom-ontplof fing op Bikini. Twee opvarenden van een Japanse vissersboot vertellen hun ervaringen aan verslaggevers. Vietminh-blokkade doorbroken Franse en Vietnamese troepen van de belegerde vesting Dien Bien Phoe hebben Zondag de weg naar de Zui delijke buitenpost vrijgemaakt, die door Vietminh-troepen geblokkeerd werd. Generaal Paul Ely, stafchef van de Franse strijdkrachten, heeft Maandag een verslag uit de eerste hand over de kritieke toestand in Indo-China aan president Eisenhower uitgebracht De situatie in Indo-China geeft reden tot bezorgdheid in Amerikaanse militaire en diplomatieke kringen. Naar men aanneemt overweegt de commissie van stafchefs plannen voor nieuwe hulp aan de Franse uniestrijd krachten, o.a. het zenden van meer Oefeningen in Duitsland De staf van het le legerkorps zal binnenkort, zoals ieder jaar gebeurt, -medewerken aan een staf-oefening in Duitsland onder leiding van de bevel hebber der landstrijdkrachten van Centraal-Europa. De oefening genaamd „New Al liance" zal worden gehouden in de omgeving van Munster in Westfalen. Aan de oefening zullen ongeveer 2000 militairen deelnemen, behorende tot de staf en verschillende hulporganen Van 1 April af zullen de onderdelen geleidelijk naar Duitsland worden verplaatst om van Vrijdag 9 tot en met Maandag 12 April deel te nemen aan de oefening. Op Dinsdag 13 April volgt de terugkeer naar Nederland. De procureur-generaal bij het gerechts hof te Amsterdam heeft zo vernemen wij geen gebruik gemaakt van de ge legenheid om binnen de daarvoor ge stelde termijn beroep in cassatie in te stellen in de zaak Rohling Hierdoor is thans de deponering definitief. lichte bommenwerpers en transport vliegtuigen. De voorzitter van de commissie van stafchefs, admiraal Radford. zei na de bespreking van een half uur met pre sident Eisenhower: „Ik ben optimis tisch gestemd over de toestand. De Fransen zullen de strijd met onze hulp winnen". Generaal Ely zei niet naar Washing ton gekomen te zijn om over militaire hulp te praten, maar om met admi raal Radford van gezichtspunt te wis selen. Admiraal Radford zei tot verslag gevers, dat een eventueel Frans ver zoek om meer lichte bommenwerpers ..zeker overwogen zou worden". Dodelijke val in ketel. In de nacht van Zondag op Maandag is op de bodem van een ketel op het terrein van de N.V. Amsterdamse Su- perfosfaatfabriek het stoffelijk over schot van de 50-jarige arbeider C. J. van der Nes aangetroffen. Men ver moedt, dat de man. die werkzaam was aan de in aanbouw zijnde ketel, van een hoogte van circa 16 meter is neer gestort. Het stoffelijk overschot is naar het Wilhelminagasthuis overgebracht. MARKIES MACABER MIDDELPUNT Proces-Muto in Rome wordt verdaagd Het openbaar ministerie te Rome heeft in het proces-Muto om verda ging van het proces en heropening van het onderzoek naar de dood van Wilma Montesi verzocht. Silvano Muto, tegen wie thans in Rome een proces gaande is, is een journalist, die verklaard heeft, dat een meisje, Wilma Montesi, die aan het strand bij Rome dood werd aan getroffen, het slachtoffer was van een „bedwelmingsorgie". waarbij en kele van de bekendste figuren in de hogere Romeinse kringen aanwezig waren. De politie had verklaard, dat het meisje per ongeluk verdronken was. De openbare aanklager verzocht Maandag om verdaging van het pro- ces-Muto. nadat de rechtbank verkla ringen had gehoord, dat Piero Picci- oni, bandleider en zoon van de Itali- SITUATIE IS VERANDERD Verhoging van de veiligheid - Winst aan landbouwgrond - Havenverbetering Als een lange, gebogen arm grijpt het Dykwater diep in het gebied van de Duiveland.se polders: een smalle vaargeul, die telkens weer dreigt dicht te slibben, tussen brede, veelal reeds sterk begroeide schorren, ein digend in het haventje van Beldert even buiten het dorp Dreischor. Een haventje, dat tezamen met drie andere miniatuur-haventjes toch al tijd nog een belangrijke rol speelt by de afvoer van landbouwproducten van de omliggende polders en thans ook by de aanvoer van materialen voor herstel en wederopbouw. Samen venverken ze een hoeveelheid goederen, welke na de „omzet" van Zierikzee de grootste van het eiland is. Dit Dykwater zal binnen afzienba re tijd dus zeer waarschijnlijk inge polderd worden. Men heeft er sinds 1949 in Dreischor steeds op aange drongen, maar vooral na de medede lingen van minister Algera tydens zyn jongste bezoek aau Sehouwen- Duiveland heeft men toch pas goede hoop gekregen, dat het er werkelijk van gaat komen. Burgemeester A. H. Vermeulen van Dreischor erkent, dat de ver wachtingen ten aanzien van de kwa liteit van de in te polderen gronden niet al te hoog gesteld mogen wor den. Men zou kunnen spreken van. een middelmatige kwaliteit en dat is ook de reden, dat men bij hogere in stanties een paar jaar geleden nog niet zo warm liep voor deze indijking „Maar nu ligt de situatie griieel anders" meent de burgemeester. „De ramp heeft ons geleerd dat de kwaliteit van de dyken rond het Dykwater in elk geval verre van goed was cn nu gaan de kos ten van verbetering en onderhoud dus een een woordje meespreken. Een beslissend woord zelfs!" Dijk-verkorting. Wanneer het Dijkwater zou inpol deren, zou inderdaad een zeer belangrijke dyk-verkorting verkre- fen kunnen worden. Het meest voor e hand liggend is een afsluiting op I Dijkwater het smalst is. In dat ge val zou een nieuwe zeedijk van pl.m 1200 meter de plaats gaan Innemen van 7300 meter bestaande dyken Gaat mea de nieuwe dyk nog iets meer naar buiten leggen, dan zo- zij 2600 meter lang moeten worden en 9300 meter bestaande dijken vervan gen. In elk geval zal dus minstens een verkorting van de zeewering met 6100 meter bereikt kunnen worden. De winst aan landbouwgrond wordt voor beide gevallen op resp. 155 en 255 hectare geschat en al moge de kwaliteit dan niet van de allerbeste zyn, belangrijk is deze landaanwinst toch zeer zeker, vooral nu men in verband met de herverkaveling en sanering zo dringend behoefte aan nieuwe grond heeft. Aanval in de rug. Maar de eisen van veiligheid voor de rond het Dykwater liggende pol ders staan toch voorop. Welke geva ren hier dreigen, heeft de ramp van vorig jaar wel geleerd. Hoog en woest werd toen het water tot diep in het eiland in het Dykwater opge stuwd en terwijl de dijken aan de Noordzyde van de polder het in deze omgeving hielden, kwam de aanval in de rug. Eerst begaf vla'- bij Beldert de dnk van de Adriana Jo- hannapolder net en daarna werd de ene bres na de andere geslagen, tot ze er als een zeef b'j lagen de zee weringen rond het Dykwater. De bin- nendyk tussen de Nieuwe Polder en de Polder Dreischor spoelde zelfs volledig weg. Daarvan is niets meer terug te vinden Het ligt dus voor de hand, dat men alleen reeds uit een oogpunt van vei ligheid thans wel tot inpoldering van het Dykwater zal besluiten. de loop der eeuwen is reeds veel van het watergebied, dat by de beruchte St. Agathenvloed tegen het einde van de (Vervolg op pag. 2) aanse minister van buitenlandse za ken Atllio Piecioni. een „moordenaar, behorende tot een bende smokkelaars in verdovende middelen" was. Anna Maria Moneta Caglio. een vroegere vriendin van de markies Ugo Montagna, die de leider van de bende zou zijn, heeft in een testament verklaard, dat de bende „de verdwij ning van vele vrouwen" op haar ge weten had. De officier van justitie zeide Maandag, dat dc rechtstreekse beschuldiging van moord tegen Piecioni zo ernstig was, dat een verder onderzoek vereist was. Volgens een voor de rechtbank voorgelezen rapport van de carabi nieri was de markies een spion van de fascistische geheime politie. Na de bevrijding van Rome organiseerde hij partijen voor Britse en Amerikaan se officieren. Hy speculeerde verder in landgoederen De carabinieri heeft een lyst verstrekt van de zakenrela ties van de markies, onder wie zich functionarissen van het Vaticaan zouden bevinden. De markies maakte op zijn beurt een lijst bekend van zijn vrienden en relaties, onder wie hoge officieren van de carabinieri. H(j liet doorsche meren. wellicht een nog langere lijst te zullen publiceren, indien de „las ter" tydens het proces-Muto zou voortduren. ......wordt op de Keukenhof te Lisse een bloemententoonstel ling gehouden, waar men bin nenkort ook een Zeeuwse streekdag zal organiseren; is het 350 jaar geleden, dat de zeeheld Jan van Galen in Essen, voormalige graafschap Mark (DJ, wera geboren; is het 150 jaar geleden, dat de Ned. landschap- en portret schilder Cornelis Kimme' te Middelburg werd geboren. DE VERWACHT VERANDERLIJKE BEWOLKING Veranderlijke bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. Matige tot krachtige wind in hoofdzaak tus sen Zuid en Zuidwest. Dezelfde tem peraturen als gisteren of iets lagere. (27 Maart laatste kwartier). 24 Maart Zon: Maan: ZON EN MAAN. Op 6.35 Op Onder 18.59 Onder 7.49

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1