PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Russisch protest tegen vestigen Amerikaanse bases in Nederland Witte schijven in het Zeeuwse herverkavelingsgebied D£ BILT 00K RUSSISCH PROTEST BIJ GRIEKENLAND EN TURKIJE Vandaag VOOR NEDERLAND IN 1954 PRODUCTIESTIJGING MET 4 VIER DODEN BIJ AUTO-ONGELUK NA EEN FEESTAVOND 197e Jaargang - No. 67 Dagblad uitgave van de örma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F van de Velde en F B. den Boer Adjunct: W de Pagter. Hoofdred. G Balüntijn; Pl.-verv.: W Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f5,85 p. kw.; fr p p, f6.10 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 22 Maart '54 ADVERTENTIEPRIJS 22 cem per mm Minimum p advertentie t 3,—. Ing mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties max regels) van 1—5 regels f 1.- Iedere regel meer 20 cent „Brieven of adres Bureau v d Blad" 25 cent meer. Giro No 358300 P.Z.C.. Middelburg Bur. Vltssingen. Walstr 5860. telef i (b.g.g 2861 of 2160): Middelburg, Markt 51. telef 3841; Goes, Lange Vorststr 63. telef. 2175 (b.g.g. 2228): Oostburg, Finlandstr 2, telef 16; Temeuzen. Brouwertjstr 2: Zlertkzee. N Bog<-'dstr C 160. telei 26 NOTA AAN NEDERLANDSE REGERING OVERHANDIGD Amerikaanse ivoordvoerder zegt „Poging om schrik aan te jagen De Sowjet-TJnie heeft by Nederland geprotesteerd tegen het vestigen van Amerikaanse bases op Nederlands grondgebied in vredestyd, aldus meldde Zaterdag het Russische persbureau Tass. Het protest werd twee dagen geleden overhandigd door de Russische ambassadeur in Nederland, S. P. Kirsanov. In de Russische nota wordt gezegd: „Kortelings heeft de Nederlandse pers verklaringen van de Nederlandse minister van oorlog en marine, C. Staf, gepubliceerd, waaruit blykt, dat de Nederlandse regering heeft in gestemd met de legering van personeel van de Amerikaanse luchtmacht op Nederlands grondgebied". „Het is geheel duidelijk, dat het vestigen van Amerikaanse bases op Nederlands grondgebied in vredestyd niets gemeen heeft met welk de fensie-oogmerk dan ook, aangezien het goed bekend is, dat Nederland niet door een aanval wordt bedreigd". „In het huidige tijdsgewricht, nu maatregelen worden genomen om de internationale spanning te verminde ren en de vrede te versterken, moe ten dergelijke acties van de Neder landse regering als des te onge- rechtvaardiger worden beschouwd". Tenslotte wordt in de nota gezegd, dat het legeren van vreemde strijd krachten op Nederlands grondgebied op geen enkele wijze tot de verbete ring van de internationale toestand en van de betrekkingen tussen de landen kan bijdragen". Volgens Tass heeft de Nederlandse minister van buitenlandse zaken de Russische ambassadeur medege deeld, dat de Nederlandse regering Burgemeester W. ff. van der Heide van Arnemuiden werd Zaterdag in deze gemeente ingehaald. Bij de Ar- nebrug werd hij door de feest-com- missie ontvangen. Bij deze gelegen heid bood Roosje ScJvroevers in Arnemmdse dracht mevrouw Van der Heide bloemen aan. Het meisje in gesprek met de burgemeesters- vrouw. (Voor verslag zie pag. 2). (Foto P.Z.C.j Engeland en de jese defensie Europe Engeland is met Frankrijk en de andere vijf landen van de Europese Verdedigingsgemeenschap in overleg getreden over de definitieve vorm van zyn associatie met de E.V.G., zo deelde het Britse ministerie van bui tenlandse zaken mee. Nadere publicaties over de Britse garanties en betrekkingen met de E.V.G. zullen waarschijnlijk worden gedaan kort voor het debat in de Franse nationale vergadering over de ratificatie van het E.V.G.-verdrag. Vrijer kapitaalverkeer Benelux-regeling op komst „Het herstel van de normale toe stand is belangrijk dichterbij geko men," aldus geldkringen te Amster dam, nadat Zaterdagmiddag om één uur door de Nederlandse Bank de ge deeltelijke liberalisatie van het kapi taalverkeer was aangekondigd. Van zeer groot belang acht men de bijzondere regeling van het kapitaal verkeer die in voorbereiding is tus sen Nederland en de Belgisch-Luxem burgse economische imie. Officieel is hierover nog niets bekend, maar men meent te weten, dat deze rege ling in een vex'gevorderd stadium zou zyn. Van de Zaterdag ingevoerde nieuwe bepalingen voor ae verruiming voor het internationaal kapitaalverkeer vermelden wij de volgende Niet-ingezetenen, woonachtig of 3 in landen waarmede het be talingsverkeer wordt afgewikkeld via de Europese Betalingsunie, kunnen voortaan bij realisatie van in Neder land geïnvesteerd kapitaal (daaron der begrepen verkoop in Nederland van binnenlandse effecten, ook wan neer deze in hpt buitenland berusten) de opbrengst naar het land hunner in woning doen transferen. Het deviezentechnische onderscheid, dat tot dusver werd gemaakt tussen locaal en internationaal verhandelba re binnenlandse effecten, is opgehe ven. de nota van de Sowjet-regering zal bestuderen en beantwoorden. In Washington heeft een woord voerder van het Amerikaanse minis terie van buitenlandse zaken ver klaard, dat het Russische protest „nog weer een poging is om onze dappere bondgenoten schrik aan te jagen". Er was geen andere onmiddellijke reactie noch van de kant van het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken, noch van het minis terie van defensie. De zaak Wilma Montesi Wie is de moordenaar? In het proces tegen de Italiaanse journalist Silvano Moto, die er van wordt beschuldigd „valse en tenden tieuze" berichten over de dood van de 23-jarige Wilma Montesi te heb ben verspreid, is een rapport van de economische recherche voorgelezen. Daarin wordt gezegd, dat de centra le figuur in deze zaak, markies Ugo Montagna, weliswaar „een avontu rier is, die snel fortuin heeft ge maakt", maar geen handelaar in ver dovende middelen, zoals zijn vroege re vriendin Anna Maria Moneta Cag- lio verklaarde. Op verzoek van Muto's verdediger zal een vroegere hospita van Anna Caglio worden gehoord over een „geestelijk testament", dat Anna haar had gegeven „voor het geval, dat zij zou sterven, voordat zij had kunnen getuigen". Volgens Muto's verdediger wordt in dit testament „de moordenaar van Wilma Montesi" aangewezen. De moordenaar zou Piero Piccioni zijn, een zoon van de Italiaanse mi nister van buitenlandse zaken. Toen deze mededeling werd voorgelezen, ontstond er opschudding in de recht zaal. EEN REEKS VAN BEZWAARSCHRIFTEN Tegen bases en verdrag De Sowjet-Unie heeft bij Grieken land geprotesteerd tegen het geven van militaire bases aan de Verenigde Staten, zo meldt het Russische pers bureau Tass. Dit is het derde protest van deze söört in vier dagen tijds. Vrijdag pro testeerde de Sowjet-Unie bij Turkije over stappen in de richting van een „pro-westers militair blok" en Zater dag bij Nederland tegen het vestigen van Amerikaanse bases. In de Russische nota, waarin ge protesteerd wordt tegen het Turks- Pakistaans verdrag, wordt gezegd, dat „een dergelijk streven der Turk se regering slechts een prikkelende uitwerking kan hebben op de toe stand in het nabije Oosten en Midden- Oosten en in Zuid-Oost-Azië. Ook zou het van rechtstreekse invloed zyn op de veiligheid der Sowjet-Unie. De kolenprijzen binnen de Gemeenschap K. en S. De hoge autoriteit van de Europe se Gemeenschap voor Kolen en Staal heeft Zondag meegedeeld, dat haar beslissingen met betrekking tot de kolenmarkt binnen de gemeenschap Zaterdag zyn genomen. Het publi catieblad van de gemeenschap, waar in de reeks van besluiten zal worden afgedrukt, zal Woensdag 24 Maart verschynen. Volgens betrouwbare inlichtingen zouden maximum-prijzen zyn vast gesteld voor de Ruhrkolen en die van Noord-Frankrijk met een lagere prijs voor bepaalde soorten. Voor de ove rige kolen zouden de vrije prijzen beslissend zyn, doch de berekening daarvan dient bij de hoge autoriteit te worden ingediend. Oost-Pakistan zwenkte naar linkerzijde Het links georiënteerde Verenigde Front, waarin ook de communisten meedoen, heeft bij de parlementsver kiezingen in Oost-Bengalen (Oost- Pakistan) grote winsten behaald. Al le vijf ministers van de aftredende regering zijn door candi daten van het Verenigde Front verslagen. Deze ministers behoorden tot de Moham medaanse I-iga. Twee en vijftig an dere candidaten van de Mohamme daanse Liga verloren eveneens hun zetel tot dusver. Voor zover de uit slag bekend is, is de verdeling: Ver enigd Front 187, Onafhankelyken 10, Mohammedaanse Liga 7 en Gana- thantri Dal (een godsdienstige par ty) één. *VVVVVA*VVVVVVVVWAAAAA Tien paar benen zoek... Een zakenman belde Zater dag het huis voor onbehuisden te 's-Gravenhage op met het verzoek een partijtje oude rommel bij hem te komen weg halen. Later bemerkte hij dat zich onder de weggehaalde oude rommel een doos met zaagsel bevond, waarin tien paar plas tic damesbenen ter waarde van f 195.— Naar het vermiste wordt thans gezocht VVWWVVNAIVVWVVVVVVVW Ook Lady Lyttelton ontving een dreigbrief Van de MairMau Lady Lyttelton te Londen, de echt genote va'n de Engelse minister van' koloniën, Oliver Lyttelton, heeft een brief ontvangen, waarin zij met de dood wordt bedreigd. Zij heeft een lyfwacht gekregen. De politie wilde niet een bericht bevestigen, dat de brief afkomstig is van het „hoofdkwartier van de Mau Mau te Londen". Minister Lytteltor had reeds eer der een lyfwacht. is het 100 jaar geleden, dat de bekende Nederlandse horlogemaker L. Kiek (eerste blindenhorloge, eerste electri- sche klok) te Groningen werd geboren. viert dr. Ir. V. J. P. de Blocg van Kuffeler, oud-direc- teur-generaal der Zuiderzee werken zijn 75ste verjaardag VVVSAAA)VVVV\VV\<VVVVVVVVV CENTRAAL PLANBUREAU VERWACHT: Lagere werkloosheid en hogere uitvoer Het Centraal Planbureau te 's-Gra venhage heeft het Economisch plan 1954 voor Nederland gepubliceerd. Verwacht wordt een lagere werk loosheid en een hoger verbruik, gro tere investeringen doch een enigszins kleiner overschot op de lopende reke ning van de betalingsbalans dan in Naar verwachting zal het totale aan tal geheel werklozen dit jaar gemid deld 82.000 bedragen tegen 102.000 in 1953 en 137.000 in 1952. Voor 1954 wordt met een verdere stijging van de uitvoer rekening ge houden, doch deze stijging zal voorna melijk het resultaat zyn van byzonde- re factoren, die zich in de komende jaren niet opnieuw behoeven voor te doen. De goud- en deviezenreserves zul len naar verwachting in 1954 blyven toenemen, tenzij de kapitaalbeweging naar het buitenland grote omvang zou gaan aannemen. In vergelijking met 1953 zal de pro ductie dit jaar naar verwachting 4 procent hoger zijn. De grotere pro ductie wordt voornamelijk verwacht op grond van de vermoedelijke sty- ging van het verbruik en van de goe- derenuitvoer. Meer dan tot dusverre zal de binnenlandse markt tot de expansie bijdragen, waarvan in het byzonder de detailhandel en de dien sten zullen profiteren. Door de belastingverlagingen zal de stijging van het nationale product Oudjes wandelen naar Rome Opa Schram, die reeds twaalf keer de Vierdaagse heeft uitgelopen en in de kringen van de wandelsport-lief- hebbers een zeer bekende figuur is, zal Dinsdagmorgen om negen uur vertrekken voor een „monstertocht" van meer dan 3000 kilometer naar Rome en terug. Ter elfder ure heeft hy nog een reisgenoot gekregen: de heer J. Wilmsen uit Ast (N.-Br.), die met zijn 71 jaar de nu 67-jarige Opa Schram dus nog in leeftijd over treft. slechts leiden tot een beperkte verho ging van de inkomsten van de over heid, terwijl de overheidsuitgaven sterker zullen stijgen. Het financie ringstekort van de overheid zal dien tengevolge honderden millioenen gul dens groter zyn dan in 1953. Naar verwacht wordt zal dit tekort voor het overgrote deel kunnen worden ge dekt door het opnemen van langlo pende leningen. Jaarvergadering V.V.D. Zaterdag is te Arnhem de jaarver gadering van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie voortgezet. Tijdens deze vergadering sprak prof. mr. A. N. Molenaar, lid der Eerste Kamer, overde Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. Tijdens de mid dagsamenkomst kwam het beleid van de WD-kamerfractie ter sprake, waaruit bleek, dat er dienaangaande over het geheel grote instemming bij de leden bestaat. Tenslotte werd mr. Oud met alge mene stemmen herkozen als voorzit ter. Zondag 21 Maart eerste lentedag. Het was lente, niet alleen op de ka lender, doch ook in de natuur. Toch waren alle sporen van de winter nog niet verdwenendeze foto werd ge maakt op Zondag 21 Maart 195Jt, des middags te twee uur, aan het einde van de twaalf kilometer lange dijk, welke bfj Harderwijk in de 'richting van Lelystad in het IJsselmeer steekt. De blokken ijs liggen nog hoog over een afstand van vele kilometers op deze dijk. Kinderen speelden met oorlogstuig Drie jongens gewond Zondagmiddag zijr op het strand van IJmuiden vlak bij de Zuidpier drie kinderen gewond door een gra naatontploffing. De 13-jarige J. B. kreeg een shock, de 14-jarige F. H. kreeg letsel aan de buik, een duim, een lip en de kin en de 13-jarige F. S. kreeg een grote wond aan het hoofd en brandwonden aan het lin kerbeen. De jongens, allen uit Haarlem, hadden op de vloedlijn tussen de pie ren een vreemd voorwerp gevonden, dat in een uit wrakhout gestookt vuurtje werd geworpen. Het voor werp explodeerde toen vrijwel on- middellyk. Drie andere jongens kwa men met de schrik vrij. ROUW IN NOORDHORN (GR.) Jeep tegen boom Na afloop van een feestvergadering van de iandarbeidersbond te Zuidhorn reed in de nacht van Zaterdag op Zondag een jeep, waarin acht feest gangers zaten, tussen Zuidhorn Noordhor u ontzettende gevolg, dat drie inzitten den onmiddellijk dood waren, namelyk het echtpaar Busscher en mevrouw HekkemaBloemhof. De heer K. Post is tydens het ver voer naar het Academisch Ziekenhuis te Groningen aan de bekomen ver wondingen overleden. De vier andere inzittenden van de GÉÉN SPOKEN Zij zijn onmisbaar voor de luchtkartering IN OUDE TIJDEN verhaalden de boeren elkaar van de „witte wieven", griezelige verschijningen, die soms in nachtelijke uren over de landen spookten. De moderne landbouwer ziet weliswaar geen geesten meer over en rond zijn akkers rondwaren, maar heeft toch althans in sommige delen van Zeeland met iets „wits" op zijn grond te maken: met witte schijven namelijk. Zij werden er niet neergelegd door zwevende spoken, doch door nuchtere landmeters van de dienst herverkaveling. De schijven zijn ongeveer een halve meter in diameter en hun plaats op het land is uiterst nauwkeurig door de technici bepaald. Géén centimeter mogen de witte voorwerpen van hun plaats worden gehaald, want dat zou beteke nen dat by het in kaart brengen van een herverkavelingsgebied fouten zouden ontstaan, die allerlei nare gevolgen met zich mee zouden slepen. De „witte wieven" mochten dan in een ver en duister verleden van nach- telyke omzwervingen houden, aan de „witte schyven" is een dwingend „op de plaats rust" gecommandeerd Bij de herverkaveling kan men geen gebruik maken van de bestaan de kaarten van het kadaster; zij zijn per gemeente vervaardigd en voldoen daarvoor niet aan de eisen, die de herverkaveling stelt. Daarom wordt gebruik gemaakt van de moderne karteringsmethode, waarby de betrokken streek uit een vliegtuig wordt gefotografeerd. En hierby zijn de witte schyven nodig. Vandaar, dat thans op verscheidene filaatsen in het Zeeuwse herverkave- ingsgebied deze voorwerpen zyn ge deponeerd. By de luchtkartering worden van (en gebied verschillende luchtfoto's gemaakt, die op een bepaalde manier gecombineerd moeten worden. Een hulpmiddel voor deze samenvoeging vormen nu deze witte schijven, die als kleine witte puntjes op de foto's ver schijnen. Het uitwerken geschiedt door de Meetkundige Dienst van de Rijkswa- terstaat, die gehuisvest is in het ge bouw voor de Geodesie te Delft. Deze dienst heeft de beschikking over de modernste stereoscopische uitwer kingsinstrumenten. HET WEER Er kan niet op elke tyd van het jaar worden gefotografeerd, want de weersomstandigheden spreken een geducht woordje mee. Een felle zon maakt om een voorbeeld te noe men op de foto schaduwen, die de kaart „vertroebelen". Doch ook an dere factoren spelen een rol: kroos in een sloot o.a. werkt camouflerend, waardoor de betrokken watergang onduidelyk of onzichtbaar wordt. Voor elk herverkavelingsgebied zijn vele foto's nodig. Op éen plaat gaan ca. 100 ha, maar er moet reke ning worden gehouden met het,, over lappen", teneinde stereoscopische waarneming mogelyk te maken. Een gebied als de Zak van Zuid- Beveland vraagt ongeveer 80 op namen. Zodra de fotovs per K.L.M.- vliegtuig zijn genomen, wordt in Delft met de uitwerking begonnen, waartoe in continu-dienst met drie ploegen wordt gewerkt. Het is duidelijk, dat het van het grootste belang is, dat niets aan de ligging van de schyven wordt ver anderd. Wanneer ze ver van hun plaats worden gehaald, is dat zelf3 minder erg dan een kleine verschui ving. Grote fouten vallen wel op, maar juist kleine verschillen zyn gevaar lijk en zy worden de oorzaak van to taal-verkeerde kaarten. Daarom is het onjuist om te proberen een ver schoven schyf op de oude plaats te rug te brengen. In zo'n geval dient via de burgemeester de herverkave- lingsdienst te worden gewaarschuwd, die onmiddellyk een landmeter de juiste plaats laat bepalen. Zo liggen thans op de getroffen Zeeuwse eilanden de „witte schyven" als basis-punten voor een nieuwe toe komst. Néén, met spoken hebben zy inderdaad niets te maken,... jeep, het echtpaar B.. de heer H. en mevrouw P. zyn ernstig gewond in dit ziekenhuis opgenomen. De acht personen keerden van Zuidhom naar Noordhom terug van een feestelyke vergadering ter gele- fenheid van het 35-jarig bestaan van e afdeling van de Algemene Neder landse Agrarische Bedrrjfsbond. Deze vergadering zou aanvankelijk het vo rige jaar worden gehouden, doch werd toen als gevolg van de watersnood ramp uitgesteld. De jeep, die be stuurd werd door de heer Busscher, is op de plaats, waar de nieuwe rijks weg overgaat op de oude rijksweg onder Noordhom gaan slingeren en tegen een boom gereden. De inzittenden werden allen uit de jeep geslingerd. Twee doktoren heb ben de eerste hulp verleend. Niet lang na het ongeluk was de officier van justitie uit Groningen en de burge meester van Zuidhom ter plaatse. Het echtpaar Busscher laat evenals me vrouw Hekkema, drie kleine kinde ren achter. Militaire parade niet op volksfeest Bezwaar van kerkeraad De kerkeraad van de Hervormde gemeente RotterdamDelfshaven heeft in zyn dezer dagen gehouden vergadering gesproken over de mi litaire parade, die op 30 April ter ge legenheid van Koninginnedag zal v-orden gehouden. Met meerderheid van stemmen besloot de kerkeraad tot de minister van oorlog het ver zoek te richten, deze parade niet te doen doorgaan. De kerkeraad spreekt daarbij uit, doordrongen te zyn van de noodzakelykheid van een weer macht. doch meent, dat een militaire parade op 30 April vermeden moet worden, omdat zy dan getrokken wordt in de sfeer van een volksfeest. Daartegen heeft de kerkeraad ern stige bezwaren. VERWACHT: DROOG WEER. Droog weer met overdrijvende wolkenvelden. Matige, nu en dan vry krachtige wind tussen Zuid-West en Zuid. Iets hogere temperaturen dan gisteren. (27 Maart Laatste kwartier). 23 Maart Zon: Maan: 7ON EN MAAN. Op 6.38 Op 23.54 Onder 18.58 Onder 7.22

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1