Geen duidelijke uitspraken over verdwenen Joodse pleegkinderen President Eisenhower keert zich tegen vrees en hysterie Reflexen MR. STIKKER ZOU IN LONDEN ANTI-PROPAGANDA VOEREN H DONDERDAG 18 MAART 1954 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 3 MINISTER DONKER HIELD ZICH OP DE VLAKTE Gratiebeleid ten opzichte van politieke delinquenten verdedigd (Van onze parlementaire redacteur) De Minister van Justitie, mr. Donker, heeft Woensdagmiddag in de Eer ste Kamer tijdens de verdediging van zijn begroting voor het jaar 1954 ten aanzien van de verdwenen Joodse pleegkinderen de opmerking van mr. Witteman, de dag daarvoor in de Kamer gemaakt, onderschreven, dat hier sprake is van een drama. De rechterlijke uitspraken behoren te worden ge ëerbiedigd. Mr. Donker zeide eigenlijk weinig aan het debat te kunnen toe voegen. Hij achtte zich niet competent in een beoordeling te treden van de maatregelen, waartoe de kerkelijke overheid bij de vervulling van haar taak ten aanzien van de tot het betrokken kerkgenootschap behorende ge lovigen al of niet meent gerechtigd en verplicht te zyn voor zover daarbij de grenzen van het wereldlijke recht niet worden overschreden. De bewindsman vond, dat het niet op zijn weg ligt een mening uit te spreken over het standpunt, dat de aarts-bisschop co-adjutor in dez< zaak heeft ingenomen. Verdere-feite lijke mededelingen kon de Minister niet doen, omdat zij het opsporings werk zouden kunnen belemmeren. Tenslotte verklaarde mr. Donker, dat te zijner tijd beoordeeld zal worden in hoeverre en door wie strafbare feiten zijn gepleegd. Sprekend over de van de Duitse grensboeren in beslag genomen gron den betoogde Minister Donker met verheffing van stem, dat de kern van de zaak is, dat Duits privaatvermo gen in beslag is genomen als waar borg voor de claim op de van Duits land geëiste schadevergoeding van 25 milliard gulden. Als de Duitse boeren schadeloos gesteld willen worden, al dus de bewindsman, dan moeten zij niet bq de Nederlandse regering aan kloppen, maar naar hun eigen rege ling gaan. De indiening van het wetsontwerp op de rechtvaardige echtscheidingen, zo deelde de Minister mede, wacht op het lot van het wetsontwerp omtrent - de voogdijraden, dat bq de Tweede Kamer aanhangig is. Hq wilde de ze kerheid hebben, dat de voogdijraden niet worden gedesorganiseerd. Als het voorlopig verslag van de Tweede Ka mer nu maai' gauw komt; de memorie van antwoord ligt, zo deelde de Minis ter onder hartelijk gelag van de afge vaardigden mede, al in concept op zijn departement gereed. Wat de straigestichten aangaat 765. Voor een tram-neming is tijd nodig. Vroeger meende men dat de geleiding langs zenuwbanen geschiedde „met de snelheid der gedachten"Hoe snel een gedachte zich voltrekt is tot op dit moment een onopgelost geheim, maar in ieder geval stelde men zich destijds voor dat gedachten een snelheid had den die niet meetbaar was en vergele ken kon worden met de lichtsnelheid. Wat hiervan waar is, laten we in het midden, maar door proeven van Helmholtz die inmiddels al weer een eeuw oud, zijn weten we dat voor de geleiding van een prikkel langs zenuwbanen tijd nodig is, die voor dieren zoals kikkers 33 m per seconde bedraagt, dat is dus 10 mil- Hoen maal zo langzaam als de snel heid uxiartnee een bericht langs de te lefoondraad ijlt. Bij icarmbloedige wezens is de prik kelgeleiding in de zenuwen veel snel Ier dan bij een kikker, want zij be draagt by de mens bijv. 12 4 m per se conde. Dat is toch nog maar 0,0000001j deel van de snelheid der electrische golven. Deze, verhoudingsgewijs be trekkelijk trage, geleidingssnelheid van de zenuwen heeft echter waar- sohtjnlijk weinig invloed op de func- tionnering van het lichaam. Indien u bijv. plotseling op het idee komt uw voet op te tïttenvliegt het bevel van uw hersenen naar de beenspieren in 1/100 seconde, want de afstand dei- zenuwbanen bedraagt sleolits onge veer 1,25 m. We reageren, ech tere meestal niet met snelheden van honderdste delen van seconden. Het best is in dit op zicht de kniepees reflex onderzocht. Zoals u weet toipt 't onderbeen naar boven wanneer iemand op de kniepees tikt. Deze reflex speelt zich af in on geveer 1/50 seconde. Maar de gevoels prikkel heeft slechts 0.0032 seconde nodig om 't ruggemerg te alarmeren, terwyl in een zelfde tijd het bevel tot opwippen van het ruggemerg naar de spieren kan worden gezonden. Wan neer rekening wordt gehouden met het feit dat de spieren ongeveer 0,00b seconde nodig hebben om. aan het be vel te gehoorzamen dus om samen te trekken zou de hele reflex zich kunnen voltrekken in 0,010b, of iets méér dan 1/100 seconde. De reflex heeft echter 1/50 seconde nodig ge had, dus 1/100 seconde méér. Deze honderdste seconde is nodig geweest om de in het ruggemerg ontvangen prikkel om te zetten in het bevel: „wippen." Deze omzetting geschiedt niet met dezelfde snelheid 10aarmee prikkels langs de zenuwbanen lopen, maar met een aanzienlijke vertraging. Immers, in deze 1/100 seconde had langs normale zenuwbanen een af stand van ongeveer 120 cm kunnen worden afgelegd, terioijl in het rugge merg deze tijd nodig is geweest om over een afstand van slechts enkele centimeters tussen liet ingekomen be richt en het uitgaande bevel aan de spieren, de verbinding tot stand te brengen. Men kan zich voorsteilen dat bij meer ingewikkelde reflexen deze vertraging nog veel groter zal zijn. Maar nu weer iets anders, weet u waarom de Zwarte Zee zwart wordt genoemd f Hij is namelijk helemaal niet. zwart H. Petition. deelde de Minister mee, dat in Breda een aantal beperkingen is ingevoerd. GRATIEBELEID. Vervolgens verdedigde de Minister uitvoerig zqn gratiebeleid ten opzich te van de politieke delinquenten. De Minister kan het billijken, dat gezocht is naar een methode om de zaak te liquideren. Dat was een kwes tie van barmhartigheid van noodza kelijke politiek. Er komt een moment, dat er een streep onder gezet moet worden. Zodoende is een recidu over gehouden van politieke gevangenen, die zich niet anders hebben gedragen dan de commune misdadigers. Het betreft hier 159 levenslangen 153 mannen en 6 vrouwen van wie er 90 onmiddeliyk levenslang kre gen en de rest ter dood veroordeeld zijn, die gegratieerd werden. De mees ten hebben zich schuldig gemaakt aan een complex van misdrijven. De ernstige gevallen kwamen voor uit de volgende groepen: Bloedgroep Norg, Groep 10 te Rotterdam, Colon ne Henneicken en Colonne Feldmeqer te Amsterdam, Colonne Scholtenshuis te Groningen, Documentatiedienst Haagse Politie, Arbeidscontröledienst, heidstelling in aanmerking komen, wordt voor politieken het voorarrest meegeteld en voor de gewone crimi nelen niet. Het gevolg is, dat de met twaalf jaar gestraften die kort na 5 Mei gevangen genomen werden nu al vrij zijn. Dc van 12 tot-15-jarigen ko men in de eerstvolgende tijd vrij en de met achttien jaar gestraften zijn over drie jaar op vrije voeten. De Minister moest de vertrouwelij ke ter inzagelegging van het rapport Reuling over ae gratie-verleningen tot zijn spijt weigeren. Tenslotte zeide mr. Donker, dat voor het gratiebeleid niet de commis- sie-Reuling en niet de rechter verant woordelijk is, maar alleen de Minister van Justitie. De begroting van Justitie werd z.h. s., doch met aantekening-dat de C.P. N. tegen was, goedgekeurd. Eerste Kamerleden verontwaardigd Vele Eerste Kamerlede» hebben moeten ervaren, dat mr. D. C. Stik ker, Nederlands ambassadeur te Londen, in een aantal redevoeringen voor z.g. besloten gezelschappen, heeft genomen tegen de integratiepo. litiek der regering. Met deze politiek, zo blijkt «uit het voorlopig verslag der Eerste Kamer over de oegroting van het departe ment van buitenlandse zaken, hadden deze Eerste Kamerleden reeds eerder - J - hun instemming betuigd De anti- Commando Pieters Groep „Sport und propaganda van mr. Stikker had hen Spiel'Het_dodencijfer waarvoor deze ^et aneen teleurgesteld, maar niet minder bevreemd. Naar dc mening duidelqk en bij herhaling ten over staan van de volksvertegenwoordi ging uiteengezet regeringsbeleid, dat daarenboven in de Staten-Generaal brede instemming geniet. Indien deze Kamerleden, zo betogen zij. goed zijn ingelicht, dan zou mr. Stikker de aanhangers van de integratie-gedach- I te hebben aangeduid als ..federasten". doch in werkelijkheid voor een t'a'nie- i Daarlatende of deze uitdrukking tot lijk massaal gehoor krachtig stelling j het Nederlandse taaleigen behoort. ilitieke misdadigers verantwoorde lijk zijn is ontstellend groot en niet by benadering te schatten. Slechts een deel van de misdreven kon worden berecht. Gevallen van 40, 100 en 200 doden per berechtingsgoval waren geen uitzonderingenEen man als Fischer heeft minstens 12.000 doden op zijn geweten. Voor zyn gratiebeleid had de Minis ter als grondstelling aangenomen, zo zeide hq, dat de politieke delinquen ten gelqkgesteld behoren te worden met de gewone criminelen en dan nog fenieten zij een voordeel. Bij de bere- ening namelijk van tweederden van de straftqd, die voorbij moet zijn, wil len zq voor voorwaardelqke in vrij- Groot kooloverschot in Nederland. Namens de veilingen te Broek op Langendijk. Noord-Scharwoude en Warmenftuizen is een telegram ver zonden aan minister S. L. Mansholt met het verzoek op korte termijn een audiëntie toe te staan, waar men de minister nader wil inlichten over de ernstige toestand, ontstaan door de.grote doordraai van de bewaar- kool. Men is van mening, dat er spoedig een oplossing moet worden gevonden om de grote hoeveelheden stapel groenten weg te werken, die bij de tuinders liggen opgeslagen. Economische crisis in Verenigde Staten? De Engelse econoom en adviseur van de Engelse regering, Colin Clarck, die enige maanden geleden heeft voorspeld dat zich omstreeks het midden van dit jaar in versneld tempo een economische inzinking in de Verenigde Staten zou ontwikke len, heeft een bezoek van enige we ken aan de Verenigde Staten ge bracht. Hij heeft na zijn terugkeer in Engeland een beschouwing gepu bliceerd in de Financial Times, waar in hq opmerkt, dat hij tijdens zijn be zoek aan de Verenigde Staten niets heeft gezien of gehoord.dat voor hem aanleiding zou kunnen zqn, zijn me ning inzake een te verwachten Ame rikaanse crisis te wijzigen. Dalende activiteit Amerikaanse scheepsbouw De bedrijvigheid op de Amerikaan- je scheepswerven neemt voortdurend af en het ziet er niet naar uit, dat er nieuwe opdrachten zullen worden ont vangen. Er zijn thans nog slechts 39 schepen in aanbouw. Op 2 na zullen al deze schepen nog dit jaar worden opgeleverd. van deze leden ligt het namelijk niet op de weg van een zo hoge functio naris zo apert te ageren tegen een Uitspraak in zaak- De Boer. De civiele kamer van het gerechts hof te Leeuwarden heeft Woensdag ruim een maand eerder dan was be paald. uitspraak gedaan in het ge ding van de heer P. de Boe uit Drachten, voorzitter van de vereni ging van mobilisatie slachtoffers, contra de Staat en mr. dr. F. Hol lander. destqds officier van justitie te Leeuwarden, thans te Amsterdam. De heer De Boei beschuldigde de of ficier van justitie er van door het verstrekken van een communiqué aan de pers een onrechtmatige daad te hebbén begaan. De civiele kamer heeft de heer De Boer ten aanzien van de Staat niet ontvankelijk verklaard. Het beroep ten aanzien van mr. dr. Hollander werd wel ontvankelqk verklaard, maar ontzegd. Eiser is veroordeeld in de kosten, die werden gesteld op twee maal 169,25. had het hen bevreemd, dat zij blijk baar wel behoorde tot de woorden schat van oen van Hr. Ms. buitenge--, woon gevolmachtigde ambassadeurs. Zij keuren de actie van deze hoge ambtenaar ten zeerste af en zouden gaarne de verzekering ontvangen, dat herhaling van een zodanig optreden in de toekomst niet meer zal voorwal len. Nederland telt 1 arts op elke 1200 inwoners. Blqkens het statistisch jaarboek van de Verenigde Naties is er in Ne derland één arts op elke 1200 inwo ners en één tandarts op elke 6000 in woners. In Israël wordt op iedere 450 inwo ners één arts aangetroffen, doch in Brits Togoland het andere uiter ste heefr elke arts gemiddeld 69.000 mensen te verzorgen, ofwel een bevolking gelijk aan het totale aantal inwoners van Leeuwarden of MaastrichtIn West-Berlijn vindt men één arts op elke 550 mensen. In Indonesië heeft elke arts gemid deld een verzorgingsgebied van 65.000 inwoners ofwel de totale be volking van een stad als Delft. Tydens dr gisteravond gehouden uit voering van de Christelijke gymnas tiekvereniging ..Oranje Nassau" te Vlissingen. voerden dames-leden een Spaanse dans uit. (Foto P.Z.C.) Eerste Kamer ingenomen met beleid van minister Suurhoff. (Van onze parlementaire redacteur.) Als de wensen van de Eerste Ka mer in vervulling gaan, dan is de minister van Sociale Zaken, de beer Suurhoff, een lang politiek leven be schoren Een aantal leden toonde zich namelijk zo ingenomen met zijn be leid, en was zo erkentelijk voor wat hij reeds tot stand gebracht heeft, dat men het verlangen uitsprak, dat hij nog gelegenheid zou krijgen een aan tal in het vooruitzicht gestelde so ciale voorzieningen te verwezenlijken. De Anti-Revolutionnaire heer Schip per ging zelfs zo ver, dat hij hoopte, dat aan de definitieve wet betreffende de ouderdomsvoorziening de naam van de heer Suurhoff verbonden zal blijven. Men was verheugd, dat de minister veel aandacht besteedt aan het klem mende vraagstuk van de oudere werk nemers. de zogenaamd moeilijk plaats baren. Wat deze kwestie betreft, hoopte de heer Van Lieshout van de K.V.P.. dat de commissie, die het probleem bestudeert, met waardevolle suggesties zal komen. Een tweede punt dat zich tijdens de debatten over de begroting van Sociale Zaken en Volksgezondheid Woensdag in de Eerste Kamer op de voorgrond drong, betrof de geeste lijke verzorging in de D.t.W.-kampen De heer Schipper (A.R.) was van mening, dat binnen zekere grenzen gelegenheid tot humanistische ver zorging geboden moet worden, doch hij sloot zich, wat de beoordeling van het humanisme aangaat, aan bij zijn Het Wereldgebeuren Geschut 0 De Nederlandse Christelijke Beamb- tenbond heeft Dinsdag een ledental var. BB oau Ö4J tlJI1 15.000 bereik!Deze aanwas is voor een partijgenoot in de Tweede Kamer, de aanzienlijk deel vrucht van de propa- i heer Bruins Slot, die de opvatting hul- ganda-actie, die in deze dagen gemaakt digt. dat humanistische verzorging wordt met het oog op het feit, dat de bond op 20 November a.s. zestig jaar bestaat. Het gelukte om alleen na 1 Jan reeds 700 nieuwe leden in te schrijven. geen geestelijke verzorging is, omdat onder geestelijke verzorging uitslui tend verstaan mag worden godsdiens tige verzorging. DE AMERIKAANSE DEFENSIEPOLITIEK President, die bij aanval niet direct handelt moet opgehangen! „Er heerst teveel vrees onder ons vrees voor de mannen in het Krem lin, voor hetgeen deze zouden kunnen doen, voor een economische crisis, voor het verliezen van betrekkingen en voor onverstandige onderzoe kers. Dit alles bij elkaar maakt de Amerikanen bijna hysterisch. Het is noodzakelijk, dat wij alles in zijn juiste persperctief leren zien", aldus be sloot president Eisenhower zijn mededelingen op een persconferentie, die hij Woensdag hield. President Eisenhower verklaarde op deze persconferentie, dat naar zijn mening minister Stevens waarheid sprak in zijn conflict met senator Mc Carthy. Wat de integriteit en de eer van minister Stevens betrof, stond Eisenhower achter de minister. De president zeide dit naar aanlei ding van de vraag, welke invloed de controverse StevensMcCarthy op het moreel van het leger zou kunnen hebben. In het bijzonder op dat van de officieren Hij zeide geen gegevens over genoemde invloed te hebben, doch er van overtuigd te zijn, dat vele zich innerlijk gekwetst voelen Plotselinge aanval. Journalisten vroegen vervolgens aan de president, hoe hij zou hande len bij een plotselinge aanval op de Verenigde Staten. Eisenhower ant woordde: „Een president van de Ver enigde Staten, die bij een onverhoedse aanval op Amerikaans gebied niet on middellijk zou handelen en een ver geldingsactie zou gelasten, ongeacht of het Congres al dan niet te bereiken zou zijn om de aanvaller de oorlog te Meliskerlce heeft gisteren tijdens een bijzondere raadsvergadering in „Ons Huisafscheid genomen van gemeente-secretaris TV. H. van der Heide, die Zaterdag a.s. te Arnemui. den zijn intrede als burgemeester zal doen. Burgemeester Huysman spreekt de scheidende funcionaris toe. Links dc lieer Van der Heide (Foto P.Z.C.) (Voor verslag zie pag. 2) verklaren, zou opgehangen moeten worden". „Gesteld dat ik in deze kamer sta en er komt een bericht binnen dat vijandelijke vliegtuigen de Verenigde Staten naderen, om ons land aan te vallen, als ik dan niets doe en af wacht tot het congres de ontstane si tuatie heeft besproken, zou er dan ie mand onder u zijn die mij niet voor schuldig zou houden?" aldus Eisen* hower. Hij voegde hieraan toe dat dit een extreem voorbeeld was, .doch het in stinct van zelfbehoud vergt in zo'n geval een onmiddellijke reactie. Een man. die wordt aangevallen, wacht niet tot de politie hem komt ontzetten. Hij vecht voor zijn leven", aldus de president. Niet generaliseren. Tenslotte werd Eisenhower's me ning gevraagd over het nemen van onverwijlde vergeldingsmaatregelen, indien er in een ander deel der we reld een plaatselijke oorlog zou uit breken. De president antwoordde: „Wij kun nen niet generaliseren. De moderne wapens zijn zo enorm verwoestend, dat de onverhoedse aanvaller een reusachtig aanvankelijk voordeel heeft. Ook het element der verrassing is zeer vergroot omdat men deze wa pens kan gebruiken voor het snel aanrichten van verwoestingen on gro te schaal". Eisenhower zeide dat het nieuwe militaire regeringsprogramma waarop enige democratische congres leden critiek hebben geoefend de best mogelijke aanwending betekende van moderne wapens in een eventuele oorlog en een vermindering van de in de strijd te wei-pen militairen moge lijk maakt. ..Er is niets revolutionnairs aan onze nieuwe militaire politiek. Zij bete kent slechts, dat de Amerikaanse lei ders de algemene wereldtoestand en de verdedigingstechniek voortdurend bestuderen", zo constateerde de presi dent. O p de veertiende Maart in het pril le namiddaglicht zag de Franse bezetting van Dien Bien Phoe franaten aansuizen, die explodeerden innen de stellingen. Voor het eerst in de zevenjarige Indochlnese oorlog constateerde» de Fransen hoe hun vliegtuigen, welke op do airstrips van Dien Bien Phoe wilden landen, om ringd werden door de witte wolkjes van luchtdoelprojcctielen. De zo druk besproken, maar nog nimmer opgemerkte artillerie van ge neraal Giap, die de Vietminh-rcbellen in Noord Indo-China aanvoert, was in actie gekomen. De tijd was goed gekozen. In het namiddaglicht konden de rebellen nog juist de uitwerking van het vuur be palen om zich in te schieten voor het nachtelijk bombardement. De Franse vlieguigen daarentegen waren bij de naderende schemering met meer bij machte de artilleriestel lingen aan te vallen. Met enige bitterheid constateerden de Franse verdedigers, dat generaal Giap beschikte over Amerikaanse 10.5 centimeter geschut en even later moesten ze vaststellen, dat een bonte verzameling kanonnen uit velerlei wapensmidscs dood en -erderf spuw de over het Franse garnizoen van Dien Bien Phoe. Daarna kwamen de infanterie-aan- vallen. Zelfmoord-brigades van de rebellen bewogen zich naai de prikkeldraadversperringen... Aan bamboestokken waren explosieven bevestigd om de versperringen te ver nietigen. Honderden aanvallers vonden de doodnieuwe honderden kropen aan om door spaarzame bressen een man Legen man gevecht te beginnen met Franse verdedigersVijf aan vallen werden afgeslagen on het Noordeiyke front. Kort daarop wer den de aanvallen hernieuwd en met gedeeltelqk succes. Twee Franse stellingen moesten ontruimd worden. Zondag, Maandag. Dinsdaggin gen de uiterst heftige gevechten door Woensdag had de Franse bevelheb ber kolonel de Castries nog goede hoop. dat hij de bedreigde vesting kon houden. Zijn tankcolonne had al enige ma len moeten ingrijpen om bressen af te sluiten, maar zijn hoofd-defensielijn hield nog stand. et is duidelijk, dat de communis tenleider Ho Tsji Minh een laat ste poging doet om door het be zetten van een belangrijk strategisch punt de conferentie van Genève te be ïnvloeden. De Franse voorstellen voor die Ge- neefse conferentie zqn zo ongeveer bekend Premier Laniel wi! een soort wapenstilstandsiyn in Indo-China, waarby alleen in het uiterste Noorden een gebied gereserveerd blijft voor het rebellen-leger. Ho Tsji Minh heeft op het aanbod van Laniel niet geantwoord met te genvoorstellen. riiaar met een om vangrijke militaire actie. Voor hem zullen de Franse voorstellen dus wel onaannemelijk zijn. Even onaannemelijk zijn ze vermoe- delqk voor communistisch China, dat achter Ho Tsji Minh staat. Het is wel opmerkelijk dat blij kens een mededeling van de Ameri kaanse minister van nuitenlandse za ken Foster Dulles China op eens geen haast meer heeft om naar Genè ve te komen. Blijkbaar wil Peking aan Ho Tsji Minh alle gelegenheid laten om zqn positie te versterkenen er zo no dig de Geneefse conferentie voor uit stellen. Overeenkomst voor Europees wegvervoer. Woensdag is te Genève door tien landen een overeenkomst onderte kend, waarin het internationale ver voer langs de wee in Europa gere geld wordt. Volgens de bepalingen van deze overeenkomst moeten be stuurders van vrachtauto's, die Eu ropese grenzen nasseren. ouder dan 21 jaar zijn en een bewijs van Iicha- melqke geschiktheid bezitten. Ver der moeten zij in het bezit z\jn van een bewqs. dat %'oldaan werd aan de bepalingen, ook ten aanzien van ver zekering. bouw van het voertuig en arbeidstijd van de chauffeurs. De ondertekenende landen waren België. Engeland, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Italië, Lux emburg. Nederland. Zweden en Joe- go-Slavië Geen wapenuitverkoop in Suriname. Naar aanleiding van het bericht betreffende de verkoop van overtol lig oorlogsmateriaal in Suriname deelt men ons van de zijde van het ministerie van oorlog het volgende mede: In Suriname zqn totaal 18 onbruik bare middelzware tanks als schroot verkocht, nadat deze tanks van alle nog bruikbare onderdelen zyn ont daan, terwijl voorts de opkoper de verplichting had deze voor het over grote deel gesloopte tanks ter plaat se tot schroot te versnyden. alvorens tot afvoer over te gaan. Verkoop van andere wapens en ex plosieven in Suriname is nimmer ter sprake gekomen en daartoe zal ook niet worden overgegaan. BEN BOEKJE OVERI WETTEN EN VOORSCHRIFTEN'. Bij G. B. van Goor Zonen's Uitge vers-mij. N.V. in Den Haag verscheen de vqfde druk van „De advocaat in zakformaat" (deel II). Dit bijzonder handige gidsje, samengesteld door mr. Kasse Zegel, bevat voor de leek een beknopte uiteenzetting van aller lei wettelqke bepalingen op het ge bied van "iet belastingrecht en socia le verzekeringen, met daaraan toege voegd een aantal belastingtabellen. De uiteenzettingen ziin beknopt maar daardoor juist duidelyk. er ongetwij feld zullen velen, die zo nu en dan met deze materie te maken hebben, er hun voordeel mee kunnen doen. Ook al door zyn practisch formaat, zal „de advocaat in zakformaat" ziin weg wel vinden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 5