ituin SflUofjiM Concentratie van polders op Noord-Beveland besproken Zcmmiwsp Almanak SECRETARIS VAN MELISKERKE NAM AFSCHEID VAN GEMEENTE Waarom ik graag Roxy rook? Je kunt altijd op de kwaliteit vertrouwen. SLOAN'S liniment Agenda 2 PROVINCIALE ZEEUWSE O V R A N'1 DONDERDAG 18 MAART 1954 VERGADERING TE KORTGENE Toezegging van minister nam groot bezwaar weg Ruim een jaar geleden deden de zen en twintig polders van Noord-Beve land aan Ged. Staten het vezoek de samenvoeging tot één Waterschap te willen bevorderen, daar men tot de conclusie was gekomen, dat dit de op lossing zou zyn om de waterkering in zodanige toestand te brengen, dat z\j tegen eventuele stormvloeden weerstand zou kunnen bieden. Geruime tijd werd hierover niets vernomen, hetgeen achteraf bezien begrijpelijk was. Immers 6 van de 26 Noord-Bevelandse polders zjjn calamitous, die jaarlijks een aanzienlijke bijdrage van Rijk en Provincie ontvangen. Wat zou hier mee na samenvoeging gebeuren? De onlangs door minister van Water staat gedane toezegging, dat de rijksbijdragen aan deze polders zullen wor den bestendigd, heeft echter een der grootste problemen weggenomen. Gcd. Staten kunnen thans voortwerlcen aan de plannen en in verband hiermee vond Woensdagmiddag in de Stadswijnkelder te Kortgene een samensprc- king plaats met de Noord-Bevelandse polderbesturen. ze polder geklemd ligt tussen de zwaar belaste Oud en Nieuw Noord Beveland en de Jonkvrouw Annapol- der. Het moet billijk en rechtvaardig worden geacht, dat de blnnenpolders ook een zeker bedrag aan het buiten- beheer mee betalen. Ook de dijkgraaf van de Oud- en Nieuw Noord Bevelandpolder, de heer M. W. van Arenthals, een der initia tiefnemers van het plan tot samen voeging, onderstreepte deze wense lijkheid. Mogelijk zullen de polders aan de zuidzijde van het eiland zich met het Drie-eilandenplan binnen afzienbare tjjd veiliger menen, doch Van de zijde van Ged. Staten waren hier tegenwoordig de heren C. Philip- se en C. Hamelink, terwyl vrijwel al- polderbesturen waren vertegen woordigd. In prettige sfeer werden de mogelijkheden tot samenvoeging be sproken en over het algemeen bleek hij de verschillende mo gelijk1 concentratie belichtte. Same men ter vergadering wei van de wen selijkheid doordrongen, dat er iets in deze richting dient te geschieden. Ged. Staten zullen plannen gaan voor bereiden. die mettertijd aan de ver schillende polders zullen worden voor gelegd. Het lid van Ged. Staten, de heer C. Philipse hield een inleiding, waarin 'ijkneden tot Samenvoeging zou ertoe leiden dat de gemiddelde lasten voor de calamiteuze polders ongeveer 53 en voor de vrije polders 38.70 per ha zouden worden. De neer Philipse legde in zijn be toog sterk de nadruk op de ongewens te situatie, dat tot op heden de ach terliggende polders nooit bijgedragen hebben aan de instandhouding van de oeververdediging, terwijl zij daar bij toch ook groot belang nebben. Zo is er bijv. de Oostpolder, waar geen dijkgeschot wordt geheven, terwijl de- Advertentie. men dient dan te bedenken, dat men toch zeker nog de eerste 25 jaar, tot het Deltaplan eventueel verwezenlijkt is, aan de Noordkant van het eiland met 20 25 km dijk blijft zitten, waar meermalen vallen optraden. In tegen stelling tot de Februari-ramp zou het gevaar in de toekomst wel eens uit net Noorden kunnen komen. üit de vergadering mochten stem men vernomen worden welke het met deze zienswijze volkomen eens waren. Er dient niet uitsluitend naar het en- !e eigen belang gekeken te worden, och de veiligheid van het gehele el- land en zijn inwoners moet voorop staan. Uiteraard kwamen nog verschillen de vragen naar voren, o.m. over de lastenverdeling in de toekomst. Wan neer de binnenpolders hun lasten met een bepaald bedrag voor het buiten- beheer verhoogd zouden zien en de onderlinge verschillen zouden nog it zijn, was het naar de persoon- mening van de heer Philipse ge wenst. daf de polders geleidelijk in lasten naar elkaar zouden toegroeien. Vele berekeningen zullen nu nog moeten worden gemaakt, alvorens na dere voorstellen kunnen worden ge daan. Ged. Staten hebben echter thans de mening van de streek ge hoord en mèt de toezegging van mi nister Algera inzake de calamiteuze polders, kan thans met ontwikkeling van de plannen worden voortgegaan. groot l\jke n SMAKEN VERSCHILLEN maar alles smaak* beter met REMIA MARGARINE Vele hartelijke woorden. Ttjdens een bijzondere vergadering van de gemeenteraad van Meliskerke, dip gistermiddag onder voorzitterschap van burgemeester A. J. Hutfsman in het vergaderlokaal „Ons Huis" werd gehouden, heeft de heer^ W. H. van der Heide, secretaris-ontvanger van die gemeente, die per 16 Maart tot burgemeester van Arnemuiden is be noemd. hartelijk afscheid genomen van het gemeentebestuur, het ge- meentepersoneel en vertegenwoordi gers van de verschillende verenigin gen en instellingen uit de gemeente. De raad besloot voorts de heer Van der Heide eervol on'slag te verlenen met ingang van 16 Maart en hem op dezelfde datum tijdelijk te benoemen tot waarnemend secretaris. De heer Van der Heide, die na het officiële gedeelte van de vergadering het woord kreeg, wierp een korte te rugblik op de periode, gedurende welke hij in Meliskerke werkzaam was. Spr zei, steeds met plezier zijn ambt te hebben waargenomen. Hij dankte het college van B. en W en de raadsleden voor het in hem ge stelde vertrouwen en de verleende medewerking en het gemeenteperso- neel voor de prettige samenwerking. Burgemeester Huijsman verklaarde, I dat Meliskerke de heer Van der Heide VAN TOT Het gebeurde dezer dagen in de buurt van Oudelav.de. Of om precies te zyn: langs de dijk b\j de buurt schap Coudorpe. -Een onbekend ge bleven auto met twee eveneens on bekend gebleven inzittenden raakte daar op een ongelukkig moment in de modder en kon er op eigen kracht niet meer uitkomen. Langs de dijk waren twee paardenknechts aan de arbeid met hun paarden. Deze wer den te hulp geroepen en die hulp werd vanzelfsprekend ook spon- taan verleendDe paarden werden weer water. De waterleiding is n.l. weer aangesloten op het net van de Waterleiding Maatschappij waartoe door de kreek bij het dorp een twee- duims buis van 130 meter lengte moest worden gelegd. Het spreekt wel vanzelf, dat de Ouwerkerkers en vooral de huisvrouwen deze ver betering beschouwen als een zeer gro te stap vooruit op de weg van het her stel van normalere toestanden. HENGELEN MAAR.. In Sint Jansteen heeft men een hen voor de auto gespannen en toen ioas he, spoedig gebeurd. Verheugd con- stateerden de beide automobilisten, h„__ dat hun voertuig weer op de verhar. de rijweg stond en van puur enthOH- ™fkT jï<S ».r- siasme tracteerden zeelkaar op een sigaret. De beide helpers moch ten toekijken, tot de auto wegreed zonder dat een van de inzittenden het ook maar tot een dank je wel" had kunnen brengen. Een ogenblik wa ren ze sprakeloos. Toen moet de één gezegd hebben: „Do's sterk!" De an der zei niets, maar hij dacht des te meer. In Ouwerkerk geven de kranen VANDALISME De nu snel naderende lente kondigt zich op verschillende manieren aan en zo kunt ge bijvoorbeeld vandaag in deze krant lezen, dat het eerste kievitsei van dit jaar gevonden ia. Een kleine, maar verblijdende ge beurtenis. Andere voorboden van het voorjaar zijn de katjes en menigeen stelt er als het ware een eer in zijn woning deze weken op te fleuren met dit tere bloemhout, dat op verscheidene plaat sen bloeit. Minder eervol wordt het evenwel wanneer de mens het voorjaar in zyn woning haalt ten koste van de natuur, zoals dit gebeurde bt het Nollebos te VHssingen. Daar moest namelijk de jonge aanplant het ontgelden! Een tiental personen ontzag zich niet de boompjes kaal te plukken en daarna te ontwortelen. Protesten van voorbijgangers mochten niet baten. Dat nu is zuiver vandalisme en van dalisme ten koste van de natuur bi het voorjaar wekt dubbel ergernis. En leidt tot wrange voorjaarsstuk jes. Wat niet plezierig is. den een voorzitter en een secretaris gekozen, n.l de heren Rob. van Re- mortel en Aug Zwarteié Getracht zal worden in de kreek pootvis uit te zetten. In Serooskerke op Walcheren heeft de plaatselijke sportvereniging grote plannen Zij heeft onlangs een afde ling voor gymnastiek opgericht en nu gaat het er om hiervoor zo spoedig mogelijk ook de nodige toestellen te kunnen aanschaffen. Dat kost echter geld en om dit bijeen te krijgen, wordt nu op Tweede Paasdag en de daarop volgende Dinsdag 'n grote ba zar georganiseerd. Men rekent op een groot succes. Ook in Terneuzen wordt iets op touw gezet, in dit geval om de middelen bijeen te brengen, waaruit dit iaar weer de traditionele trip voor ouden van dagen georganiseerd zal moeten worden. Men zal daarvoor volgende week Woensdag in het Concertge bouw een filmvoorstelling organise ren, waar de film „Seven Sweet hearts" ten bate van het goede doel vertoond wordt. JUBILARIS. En dan tot slot ditmaal nog een ju bilaris. De heer P. de Rooze te Aar denburg herdacht dezer dagen het feit, dat hij 35 jaar geleden in dienst trad als tuinarbeider op het fruitteeltbe- drijf van de heer C. M. van de Broe- cke en sindsdien ook trouw deze pa troon bleef dienen. De jubilaris werd in tegenwoordigheid van zijn colle ga's door de heer Van den Broecke toegesproken, die hem daarbij de ge bruikelijke enveloppe mèt overhan digde. Van de Z.L.M. kreeg de heer De Rooze een fraai diploma. Advertentie. node «let gaan. HU herinnerde aan alles wat in de afgelopen jaren door en met medewerking van de schei dende in de gemeente werd verricht en bracht de heer Van de' Helde dank voor zijn aandeel in de bevordering van Meliskerke's bloei. Als oudste raadslid sprak de heer W. de Buck een afscheidswoord, waar in hij er zijn vreugde over uitsprak, dat de heer Van der Heide zich op zulk een uitstekende wijze aan het leven in een Zeeuwse gemeente neeft aangepast. Spr. bood de scheidende secretaris namens het gemeentebe stuur. raadsleden en gemeenteperso- neel een polshorloge aan. Voorts werd nog het woord ge voerd door de heren M. de Groot na mens het personeel van de gemeente secretarie, J. de Korte. Burgerlijk Armbestuur, L. Jacobsen, oud-secre taris van Meliskerke, J. L. Dregmans. burgemeester van Koudekerke, na mens de Vereniging van Burgemees ters en Secretarissen op Walcheren. G. Beukelman namens de beide scho len, ds. C. van Nes, A. Provoost en J. Sturm, resp. uit naam van de Geref. en de Hervormde kerkeraad, wacht meester le klas J. Stroo, Steunt Wet tig Gezag", opperwachtmeester J. Buscop, commandant groep Westka- pelle Rijkspolitie, B. J. la Soe, wet houder van Arnemuiden, J. D. P. de Smit. directeur van de Centrale Dienst Bouw- en Woningtoezicht op Walche ren, P. Wisse, commandant brand weer Meliskerke en S. van Keulen, gemeentewerkman. Allen spraken de heer Van der Heide in waarderende bewoordingen toe, bedankten hem voor het werk, dat hij in zijn diverse functies heeft verricht en gaven hem hun beste wensen voor zijn nieuwe ambt mee. Tot slot dankte de scheidende se cretaris alle sprekers afzonderlijk, mede namens zijn echtgenote voor him welgemeende woorden en voor de verschillende geschenken. Jeugdleidster voor 0.-Zuid-Beve!and. Mej. C. J. van de Klift. De Ned. Herv. kerk heeft met in- gang van 29 Maart a.s. mej C. J. van I de Klift te Amsterdam oenoemd tot I jeugdleidster in Oostelijk Zuid-Beve land, omvattende de gemeenten Ril- land-Bath, Krabbendijke Kruinlrgen en Waarde. Zij heeft als speciale op dracht het jeugdwerk, dat vooral aoor en na de ramp met moeilijkheden te kampen heeft, weer op gang te helpen, zo mogelijk uit te breiden en tevens de training van kader te verzorgen. Mej. v. d. Klift ontving aan de C.I. C.S.A., de school voor maatschappe lijke werksters te Amsterdam, haar opleiding. Zij specialiseerde zich daar bij als jeugdleidster. Na het beëindi gen van de studie, werkte zij enige tijd op het bureau van de landelijke Herv. Jeugdraad te Amsterdam. Voorlopig zal zij zich in Krabbendijke vestigen De classis Goes der Ned Herv. kerk moet haar benoeming nog officieel goedkeuren. De tijdelijke commissie, die sinds een half jaar besprekingen voerde over de aanstelling van een jeugdleid ster. is thans omgezet in een streek- jeugdraad voor O.Z. Beveland. Hierin hebben uit alle vier gemeenten afge vaardigden van de plaatselijke kerke raad en de jeugdraad zitting. De com- Die milde en toch 20 karaktervolle smaak, die heerlijke geur, die altiid constante kwaliteit vind je alléén bij Röxy. En waar je Roxy ook koopt, je krijgt ze nu steeds labrieksvers uit die F.S. packs. Woensdag vierde het echtpaar P. HollestelleDe Looff te Kortgene zijn vijftigjarig huwelijksfeest. De man, die zeventig jaar is en zijn be roep als loondor- ser nog uitoefent, gpeelt. ook eer* vooraanstaande rol in het organi- satieleven. Sinds 1936 is hij voor zitter van de Bond- van loonwerkers in Zeeland, terwijl hij tevens 15 jaar deel uitmaakte van het hoofdbestuur van de landelijke bond, l Zijn echtgenote, die 71 jaar is, Sedert 1922 is hij voorts bestuurslid i mag zich ook noe in een goede ge- ufS., ïw&lSï! WerkmaasvoM- -ondheid verheugen. VM^e^ereni Vanzelfsprekend entbrak het het ging. Verder was de heer Hollesteï- ?o"den bruidspaar gisteren niet aan le een vijftiental jaren voorzitter 1 belangstelling. Des avonds bracht van de kolenverenigmg „Helpt Elk- j het muziekgezelschap „E.M.M." een ander." 1 serenade aan de jubilarissen. li m SPROETEN* komen vroeg ir> t voorjaar Koop tijdig SPRUTOL missie bestaat uit ds. G den Boer Waarde voorzitter, mej. wika M. A. de Vlieger, Goes, secretaresse. M. Won- dergem. Kruiningen. penningmeester mevr. E Dek, Kruiningen. de heren J. P. Walraven en C. G Lobbezoo Rilland Bath, J. J. Strauo Waarde. M. Schouten en J. Koster, Krabbendijke. G. de Voogd. Goes, voor het C.J.M.V. Griffier te Middelburg candidaat'kantonrecbter Ter voorziening In de vacature van kantonrechter te Den Helder is dooi de arrondissements-rechtbank te Alk maar een lijsfwan aanbeveling samen gesteld, waarop in alphabetische volg orde zijn geplaatst: mr. C. W. F Pot, kantonrechter plaatsvervanger te Haarlem: mr H Ruis. ambtenaar van het openbaar mi nisterie bij de kantongerechten in het arrondissement Amsterdam, kanton- rechter-plaatsvervanger te Amsterdam en mr. A. Veenhoven, griffier van het kantongerecht te Middelburg, kanton- rechter-plaatsvervanger te Middelburg Bij spit, rheumatiek spierpijn, jicht dringt de genezende warmte van SLOAN'S LINIMENT diep doo> en geeft direct verlichting In ons kil Tiaat moet U altijd SLOAN'S In huls nebben SLOAN'S doodt de pijn Extra-subsidie in '54 voor Zeeuws Drankweer Comité Nader voorstel van G. S. Het Zeeuwse Drankweer Comité zal een extra-subsidie van f 400 alleen over het .laar 1954 ontvangen, indien bet voorstel van Gcd. Staten wordt aangenomen. Het comité heeft des tijds verzocht om verhoging van de provinciale subsidie van f 600 tot f 1000 per Jaar. maar Ged. Staten na men een afwijzend standpunt in. In antwoord op het a.gemeen ver slag van het afdelingsonderzoek dei Staten heeft het college thans mede gedeeld, dat het verzoek van het Z D.C. door de verstrekte nadere toe lichting wel In een enigszins ander licht 's komen te staan. Voor de ge meenten, waar drankbestrijdersver enigingen bestaan, ligt echter wel een taak ten aanzien van de subsidiëring van dit werk. Ged. Staten menen, dat bij de sub sidieverlening de verhouding tussen het aandeel van de provincie en dat van de gemeenten onevenredig is. Middelburg en Vllssingen zijn de enige gemeenten in Zeeland, die bijdragen resp f 100 en f 150 ter bestrij ding van het alcoholisme, zodat dit werk. wat subsidiëring betreft, oijna geheel en al op de provincie drijft. Het college acht het principieel on juist. dat het Z.D.C. plaatselijke ver enigingen ondersteunt met gelden, die van de provincie afkomstig zijn, terwijl de gemeenten, waar die ver enigingen gevestigd zijn, niets of wei nig bijdragen. De extra-subsidie van f 400 is be doeld om het comité in de gelegen heid te stellen zodanige activiteiten te ontplooien, waardoor ook de ge meenten het belang dei bestrijuing van het drankmisbruik zullen gaan in zien en de financiële consequenties hiervan zullen aanvaarden. Jhr. mr. A. F. C. de Casembroot over het Deltaplan. (Slot van pag 1) zwakke punten der zeeweringen, die tegenover de in de toekomst vermin derende lolderlasten. een verzwaring van de taak der polders en water schappen in de nabye totkomst plaatsen. REV OLUTIONN AIR. In ieder geval, zo meeade de Com missaris der Koningin, brengt het Delta-Plan voor Zeeland een revolu- tionnaire omwenteling en wij zijn ons terdege bewust, dat het Delta-Plan het Provinciaal Bestuur omvangrijke nieuwe taken op de schouders legt, die hopelijk weldra concrete vorm zullen aannemen. Het 1» duidelijk, dat de poeitie van Zeeland als Nederlandse provincie een andere wordt en dat Zeeland zich zal moeten bezinnen op «Un toe komstige functie in het grote Neder landse geheel en paraat zal moeien zijn om zijn belangen te behartigen. De afsluiting der zeegaten is welis waar een rijksaangelegenheid maar er zijn tevens provincial# le ven'h-langen mee gemoeid. „Hot Provinciaal Bestuur", aldus besloot jhr. De Casembroot het inter view, dat «ij met hom mochten heb ben, „zal daarom zHn nieuwe plichten zeker niet verwaarlozen!" Het Z.L M,-monument te Goes. Opdracht aan'Ph. ten Klooster. Het comité uit de Goesse burgerij, dat bij de Z.L.M.-tentoonstelling In Juni a s aan de feestelijkheden luister wil bijzetten, heeft de beeldhouwer Ph. ten Klooster te Veere opdrachi ge geven een schetsontwerp te maken voor een monument, dat de banden tussen de landbouw en Goes zal sym boliseren Volgende week zal dit ont werp aan het comité worden voorge legd. Deze opdracht moet echter alleen worden gezien als een eerste stap Uit werking van het plan zal hoge kos ten vergen, waarbij overheidssteun niet zal kunnen worden ontbeerd. Vandaag jaari VLISSINGEN Alhambra: „Ninotchka". (18 en 9.15 uur; Luxor; „Schar laken tunieken'. (14 iaar), 8 uur; Kunstzaal Boekhandel Bikker: Ten toonstelling van schilderijen van „De- nivan", 8.30—12.30 uur en 2—8 uur; Stedelijk Museum: i entoonstelHng kleurenreproducties, 10—12,30 uur en 1.30—5 uur: Concertgebouw: Uilvoe ring „Oranje Nassau". 8 uur. GOES. Vandaag Grand: „Verborgen stroming". (18 iaar), 8 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 2