PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT De slag om Dien Bien Phoe woedt voort in alle hevigheid Jhr. mr. A. F. C. de Casembroot over het Delta-plan D£ BILT Kantlijn DE WATERSTOFBOMEXPLOSIE WAS PHEN0MENAAL ISRAËLISCHE PASSAGIERS IN AUTOBUS VERMOORD 197e Jaargang - No. 64 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F van de Jelde en F B den Boei Adjunct: W de Pagter Hoofdred G Ballintijn. Pl.-verv. W Leertouwer en H A Busshardt ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week. f5.85 p. kw fr p p. f6.10 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 18 Mrt '54 ADVEKTEN1 IEPRL#S Z3 vtni per rnm Minimum p advertentie f 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» max o regels) van 1—5 regel» 1.— ledeie regel meer 20 cent .Brieven ot «dree Bureau v a Blad" 2S vent meer. Giro No 3S9300 t» Z.C Middelburg BUr Vliaslngen. Walstr 58—60, telef 2355 4 lijnen ib.g.g 2861 of 2160». Middelburg, Markt 51. telef 3841; Goes. Lange Vorstatr 63. telef 2175 (b.gg 2228). Oostburg Finlandstr 2. telel 16: Terneuzen. Brouwerijs!» 2: Zierlkzee, N Boge-dstr C 160. telet REEDS 6000 DODEN EN GEWONDEN De Franse troepen kregen opdracht stand te houden Het Franse opperbevel te Hanoi (Indo-China heeft Woensdag he kend gemaakt, dat in de afgelopen vtff dagen de Y'ietminh rebellen ruim 5000 man aan doden en gewonden verloren bobben by de gevechten rondom het versterkte kamp Dien BLen Phoe. Het aantal gesneuvelden bedraagt alleen al 3000. De Fransen zouden 1000 man aan gesneuvelden en gewonden verloren hebben. Te Saigon zeide men te geloven, dat de opperbevelhebber van de Viet- minh, generaal Vo Nguyen Giap. bij zjjp eerste hevige aanval op Dien Bien Phoe, ongeveer een van de drie divisies heeft verloren, waarmede hy Dien Bien Phoe belegert. Woensdagavond bereidde de Franse bezetting, die op 14.000 man wordt geschat, zich voor op het afslaan van een nieuwe, zware aanval. Waarnemers zeiden te geloven, dat generaal Vo Nguyen Giap de ge vechtspauze van de laatste twee nachten heeft gebruikt voor het ver- Rlaatsen van zirjn lichte artillerie van et Noorden naar het Zuiden of het Midden. De Franse opperbevelhebber in In do-China, generaal Navarre, heeft Woensdag bevel gegeven, dat alle be schikbare vliegtuigen moeten worden gebruikt om het omsingelde garni- Zozeer staat het probleem der ont voerde Joodse kinderen in de algemene belangstelling, dat zowaar het toch waarschijnlijk impo nerende Deltaolan erdoor naar de achtergrond is verschoven. Tegelykertyd is het een uitermate netelig probleem, waarover het zeer moeilijk is een oordeel te vellen en dat men dan ook met de nodige voor zichtigheid dient te benaderen. Wat is er gebeurd? Joodse kinaeren werden tijdens de oorlog liefderijk opgenomen door R. K. pleegouders. De ouders overleef den de oorlog niet en de pleegouders hadden zich by de bevrijding sterk aan hun pleegkinderen gehecnt, een gehechtheid welke vanzelfsprekend nog toenam in de daaropvolgende ja ren. Na de oorlog werden echter in be paalde gevallen pleegkinderen toege wezen aan de Commissie Oorlogs pleegkinderen en men zal gemakkelijk kunnen begrijpen, dat dit voor de pleegouders uiterst pijnlijk was. Omdat echter de toewijzing der voogdij aan deze Commissie geschied is door de hoogste rechterlijke colle- {res, zou het voor de hand hebben ge- "egen, dat de pleegouders gehoor zaamden. Zy kwamen echter in verzet, zij weigerden. En daarmede trad dit pro. bleem in een nieuwe fase. De pleegouders wendden zich om advies tot de R.K. geestelijkheid en deze gaf als haar mening te kennen, dat de pleegkinderen aan de Commissie Oorlogspleegkinderen moesten worden overgegeven. Tege lijkertijd echter meende deze geeste lijkheid, dat hier gesproken kon wor den van een gewetenskwestie en dat de gewetensvraag in laatste instantie beslissend zou moeten zijn. In wezen verschoof men dus de be slissing weer naar de pleegouders, die nu voor de vraag werden gesteld, of zij het met hun geweten in over eenstemming konden brengen de kin deren af te staan en al evenzeer of een weigering strookte met hun ge weten. In een aantal gevallen hebben de pleegouders geweigerd de voogdij over te dragen aan de Commissie en waar deze overdracht desnoods met dwang geschiedde, werden later de kinderen soms bij herhaling ont voerd. Tot hiertoe kan men spreken van een menselijk, bijna schokkend naoorlogs arama. Wie met het hart over de hou ding van de pleegouders oordeelt, zal vele argumenten ter veront schuldiging aan kunnen voeren, ontschuldiging aan kunnen voeren, zal zelfs de neiging gevoelen om de ze pleegouders gelyk te geven. Me nigeen zal de vraag stellen, of het noodzakelijk was de pleegouders en de kinderen, om welke het ging, de pijn van een scheiding aan te doen. Daartoe moeten wel zeer dringende reden aanwezig zijn geweest. Wederom echter komt er een nieuw element in het gedinp. Het blijkt namelijk, dat de opzette lijk aan de voogdij der Commissie Oorlogspleegkinderen onttrokken kin deren in het geheel, niet meer bij de pleegouders vertoeven. Zij zjjn in con crete gevallen naar het buitenland vervoerd en werden verborgen in R. K. kloosters, terwijl wel vast schijnt te staan, dat ontvoering en verber- H ging geschiedde met medeweten medewerking van de RJC. geestelijk heid. In feite hadden dus R.K. instel lingen de voogdij van de ouders over genomen. et is hiertegen, dat thans gepro testeerd wordt. Terwijl de R.K. geestelijkheid zich op het stand- Eunt stelt, dat in gewetenskwesties et ingaan tegen rechterlyke beslis singen, zelfs als zij in hoogste instan tie genomen werden, volkomen ver antwoord is, verzet zich hiertegen het rechtsgevoel van een groot deel van het Nederlandse volk. Daarbij is de redenering, dat ook de R.K. geestelijkheid zich bij de rech terlijke uitspraak neer had moeten leggen en in ieder geval niet zover had mogen gaan, dat zij ontvoering en onderbrenging der kinderen in kloosters mogelijk maakt. Dat heeft niets te maken met pro- of anti-rooms katholiek. Het gaat hier om een opvatting, die wortelt in normaal ontwikkeld rechtsgevoel. Een opvatting, zeker niet minder begrijpelijk dus dan het verzet der pleegouders in eerste aanleg. zoen te steunen aan de van de tweede grote aanval op Dien Bien Phoe. Communistische artillerie stellingen werden gebombardeerd, terwijl andere vliegtuigen voedsel en munitie boven de ingesloten vesting uitwierpen. De twee kleine vliegvelden van Dien Bien Phoe zijn voor de Fran sen niet te gebruiken door het artil lerievuur van de rebellen. Ter versterking van het door de Vietminh-rebellen bedreigde Dien Bien Phoe in Noord-Indo-China zijn Woensdag zeven honderd parachutis ten neergelaten, aldus werd door het Franse opperbevel medegedeeld. Het Franse kabinet heeft besloten, dat de Franse troepen Dien Bien Phoe zullen blijven verdedigen. Het kabinet stuurde een boodschap aan generaal Henri Navarre, de Franse opperbevelhebber in Indo- Chlna, waarin het uiting geeft aan zyn „dank en vertrouwen." De conferentie te Genève Sowjet-Unie antwoordde op Westelijke suggesties. De Amerikaanse ambassadeur in de Sowjet-Unie, Charles Bohlen, heeft Woensdag bekend gemaakt, dat het Sowjct-ministerie van buitenlandse zaken hem heeft geantwoord op de suggesties van de Westelijke „Grote Drie" over de technische regelingen voor de conferentie, die volgende maand te Genève zal worden gchou den over Aziatische kwesties. Bohlen weigerde bijzonderheden over de Westelijke „suggesties" en het Sowjet-antwoord hierop te geven. Naar verluidt gingen dc suggesties over de plaats van samenkomst ir Genève de samenstelling van het se cretariaat en de te gebruiken talen bij de onderhandelingen Het Russische antwoord is naar Washington doorgezonden. De Britse en de Franse ambassadeui te Moskou zijn van de inhoud op de hoogte ge steld. Nederlandse straaljager in IJsselmeer gestort. Vliegers omgekomen. Woensdagmiddag is een straalja ger, van de vliegbasis Soesterberg in het IJsselmeer gestort. De beide in zittenden kwamen om het leven. De straaljager kwam ongeveer tien kilometer ten Noord Oosten van het gemaal Lovinck te Harderwijk in het IJsselmeer neer. Het ongeluk werd pas bekend toer de schippers van een vrachtboot, de „Gebroeders Meijer", die in dienst vaart var de Zuiderzeewerken, het lijk van een der vliegers aanwal brachten. De rijkspolitie te water en ook de reddingboot van Lemmer, de „Hilda" voeren onmiddellijk uit om een nader onderzoek in te stellen. De beide slachtoffers zijn de 24- jarige sergeant-vlieger Nfeuwenhuls uit Rotterdam en de 23-jarige ser geant-vlieger A. D. Moeke uit Am sterdam. 500 MAAL STERKER DAN URANIUM Vele mensen onder de asregen. In het weekblad „Time" van Woensdag wordt medegedeeld, dat de Amerikaanse waterstofexplosie van 1 Maart j.l. op een van de Mars hall eilanden vijfhonderd maal ster ker was dan de bomexplosie op Hi- rosjima In 1945. De kracht van de explosie had de atoomgeleerden verbaasd. 28 Amerikaanse waarnemers en 236 eilandbewoners die zich op een, naar men dacht, veilige afstand van de ontploffing hadden verwijderd, werden overdekt met radio-actieve deeltles. aldus „Time". De commis sie voor de atoomenergie deelde me de. dat zij geen brandwonden hebben opgelopen. Volgens „Time" was de ontplof fing zo hevig, dat deze commissie Eerste kievitsei aan koningin aangeboden Woensdagmorgen heeft de konin gin het eerste kievitsei van dit jaar ontvangen. Hei ei werd Dinsdag gevonden door de 18-jarige J. Hubers, onder de ge meente Veldhoven in Noord-Brabant. Hjj bracht het ei onmiddellijk naar de burgemeester van Veldhoven, die het naar de koningin zond. De vinder is de zoon van een land bouwer. Hij werkt bij Philips. Enkele jaren geleden vond J. Hubers het derde ei in dat jaar. Dit laar heeft hij er alles op gezet de eerste te zijn. Zoals bekend, sprak De Bilt de verwach'ing uit, dat met het oog op de weersomstandigheden, het eerste ei van ongeveer 20 Maart af zou kun nen worden gevonden. Het vorige jaar werd het eerste kievitsei aan de koningin aangeboden op 18 Maart. Mr. Rohling nu buiten vervolging gesteld Het Gerechtshof te Amsterdam heeft bij beschikking van 16 Maart j.l. mr. F. P. Th. Rohling. oud-raadshoor commissaris van het Byzomler Ge rechtshof in de zaak Menton, in ho ger beroep buiten vervolging gesteld ten aanzien van de besehuldiging van meineed. Men zal zich herinneren, dat het Gerechtshof reeds op 12 Juni 1953 de beschuldiging van valsheid in ge schrifte heeft terzijde gesteld. In de laatstgenomen beschikking heef* het hof o.m. overwogen, dat door het na der onderzoek de onschuld van mr Rohling aan het hem ten laste geleg de feit overtuigend is komen vast te staan. Behoudens de mogelijkhei van cas satie is hiermede een einde gekomen aan deze zaak. haar oordeel, dat een vroegere proef op 1 November 1952 <*elukt was. zal moeten herzien. De ontploffing van deze „misluk king" op 1 November 1952 was 250 maal sterker dan de bom op Hiroshi ma, de vuurbal was 45 maal groter en de paddestoelvormige wolk steeg dertig kilometer hoog. De ontploffing van 1 Maart jJ. kleurde de hemel oranje en deed ge bouwen schudden op eilanden, enkele honderden kilometers verwijderd Drieling in Limburg In het Sint Laurentiusziekenhuis te Roermond heeft mevrouw Wolters— Peters uit Posterholt Woensdagmor- fen tegen zes uur het leven geschon- en aan een drieling. Zowel de moe der als de jonggeborenen, twee meis jes, die elk ruim vier pond wogen en een jongen, die ruim vyf pond woog, maken het goed. Volgens mededeling van de ai*ts is het acht jaar geleden, dat in Midden- Limburg een drieling is geboren. Speelbankmateriaal van „Arcadia" geconfiskeerd. Het Hol van Beroep tc Brussel heeft Woensdag uitspraak gedaan in de zaak tegen het bestuur van d« Ne derlandse speelclub „Arcadia", dat zich heeft moeten verantwoorden om dat het kansspelen zou hebb' inge richt in de Belgische enclave Baarle- Hertog. Di beschuldigden zijn ver oordeeld tc 100 boete elk er be taling van - kosten van het proces. Voorts zal al het speelbankmateriaal in beslag worden eenomen, De café houdster B. uit Baaiie-Hertog die haar café te» besehikkine had gesteld van de club voor frs 800 per dag. Ss vrijgesproken. De beklaagden waren op 8 December j.l door de rechtbank te Turnhout vrijgesproken, doch het openbaar minis'"was van dit von- rr in beroep gaan. Prins Bernhard bestuurde Douglas Globemaster Dinsdag heeft Prin Bernhard een Douglas Globemaster. een vliegtuig dat 200 personen kan vervoeren, ruim een uur bestuurd. Een invlieger van de dou glasfabriek vloog met de prins mee Hij was vol lof o ei de presta ties van Prins Bern bard. Z.K.H. besloot Dn lag een bezoek van vijf dagen aan vliegtuigfabrie ken in het Ziiiden van California te brengen Volgens de Nederlandse con sul te Los Angeles heeft de Prins besloten op het ogenblik geen be zoek te brengen aan Mexico, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Woensdag vertrekt Prins Bernhard naar El Paso in Texas. 3 Met ingang van 1 April zal het Ne derlandse programma van Radio Repu- blik Indonesië geheel komen te verval len Het Nederlandse programma was vanaf 1 Maart j.l. reeds van 25 uren per week op 14 uren per week teruggebracht Achter de schermen wordt hard ge werkt aan de internationale televi- sieverbinding, die gedurende onge veer een maand, acht verschillende landen met elkaar zal verbinden. In totaal zullen tussen 6 Juni en 4 Jult ongeveer twintig uitzendingen waar van èèn uit Nederland, plaatsvinden. De signalen zullen worden overge bracht door middel van straalzen ders. De apparatuur van de P.T.T voor deze „linkverbindingen" wordt thans gereviseerd in de werkplaatsen van Philips Telecommunicatie In dustrie te Hilversum. Opnieuw Britse militairen gedood. Twee kleine groepen Britse mili tairen zjjn Dinsdagavond door Egyp tenaren met automatische wapens in de kananlzöne aangevallen, aldus werd van Britse zijde te Cairo me degedeeld. Hierbij werden twee Britten ge wond, waarvan één ernstig. Een groep van vyf militairen keerde te rug naar hun kamp in het gebied van Fayid, toen de Egyptenaren op de spoorrails verschenen op een af stand van ongeveer 10 meter en het vuur openden. In het zelfde gebied hebben Egyptenaren Dinsdagavond twee Britse militairen doodgescho ten, toen deze met een boot kwa men aanvaren. Het verkeer tussen Oost- en West-Duitsland. Verzoek aan Semjonow. De drie Westelijke hoge commissa rissen in Duitsland hebben opnieuw een bijeenkomst met hun Russische collega Semjonof te Berlijn voorge steld om te spreken over een verge makkelijking van het verkeer tussen Oost- en West-Duitsland. Semjonof heeft vorige maand een soortgelijk voorstel afgewezen. De Westelijken wijzen in hun jong ste voorstel het argument van Sem jonof af als zou de opheffing van de verkeersbeperkingen een zaak zijn van Oost- en West-Duitsland zelf. ELF DODEN EN GEWONDEN Aanslag door Jordaniërs gepleegd? In de nabjjheid van Elath, In het Negeb-gebied (Israël), is een auto bus met Israëlische passagiers, die op weg waren van Elath uaar Beer- sjeba, door in khaki geklede personen aangevallen. Elf inzittenden werden gedood. Er waren slechts vier overleven den, een moeder met een dochter tje, die zich dood hielden, en twee soldaten, die gewond waren. Volgens ooggetuigen hadden de aanvallers een salvo op de chauffeur gelost op het moment, dat de auto bus een steile helling opreed en weinig vaart had. De chauffeur werd dodeljjk geraakt en de auto bus kwam voor éen ravijn tot stil stand. De aanvallers, die voor „geïnfil treerde" Jordaniërs worden gehou den. trokken zich na hun daad te rug „in de overtuiging, dat alle in zittenden gedood waren", aldus de overlevende vrouw. Een militaire Israëlische woord- Trein stopte even.. De chef van een klein station voor Milaan heeft Dinsdag een sneltrein laten stoppen om een luist getrouwd paartje de gele genheid te geven in de treir. naar Milaan te stappen. De pas gehuwden waren erg teleurge steld. toen zij op het station langekomen, hoorden dat de jerste boemeltrein pas velt uren later voorbij zou komen De stationschef .vergat" hei signaal op veilig te stellen, de sneltrein moest stoppen. De stationschef kreeg een zoen van de bruid ten afscheid! Provinciaal bestuur wachten omvangrijke nieuwe taken Bedreigde oester- en mosselcultuur een schaduw. „Het Provinciaal Bestuur juicht vanzelfsprekend het Deltaplan vai ganser harte toe. Het zou dat alleen reeds doen op grond van het feit dat het aan Zeeland veiligheid biedt en dus de vrees wegneemt voor her haling van de Februari-ramp. Een andere reden tot instemming is, da' het Delta-plan verlichting van de zwaar-drukkende polderlasten breng- >n dat Drie-Eilanden-Plan en Delta-Plan samen Zeeland totaal nieuwi mtwikkelingsmogelykheden bieden. •Het Provinciaal Bestuur ontveinst zich echter evenmin, dat de drei (ing, dat oester- en mosselcultuur ten onder zullen gaan, een zwari schaduw over het Delta-plan werpt. Er zyn trouwens daarmede niet slechts Zeeuwse, maar zelfs nationale belangen gemoeid." Aldus vertolkte de Commissaris I hoe het Delta-plan er straks defini- der Koningin in Zeeland jhr. mr. A. tief zal uitzien. F. C. de Casembroot de mening van I Het is wat de details aangaat, het Provinciaal Bestuur van ons ge- nog zeer vaag, zo zeide jhr. De Ca- west over het zojuist gepubliceerde sembroot en drie vragen rijzen dan interim-advies der Delta-commissie. ook onmiddeliyk op b(j het Provinci- DRIE VRAGEN I Bestuur: L Wat wordt droog en wat De Commissaris zette uiteen, dat op de provinciale griffie niets meer bekend is, dan aan de pers en dat dus afgewacht zal moeten worden blyft water 2. Welke worden de nieuwe verbindingsmogelykheden? 3. Hoeveel cultuurgrond en hoeveel recreatiegebied krjjgt Zeeland er by? De thans gepubliceerde bijzonder heden omtrent het Delta-plan geven daaromtrent geen uitsluitsel. Maar hoe belangrijk de zoet-waterbekkens ook zyn, ook voor de Zeeuwse land bouw, als er niet gelijkertijd ingepol derd wordt, zijn de dammen en wa ter bassins toch heel wat mindei in teressant. Hoe meer grond er. met behoud van voldoende water, droog zal komen, hoe liever het ons z?' zijn Wat het Drie-Eilanden-Plan aan gaat weten we nu het belangrijkste en we kunnen daar rekening mee houden. Het zou echter prettig zyn, als we spoedig ook meer definitiefs weten ook omtrent het Delta-Plan. omdat met name de wegenaanleg bijvoorbeeld toch op dit plan geba seerd zal moeten zyn. Ook voor de bevolking is trouwens snelle zeker heid gewenst Philippine kon tijdig op fruitteelt overschakelen dit be wijst, hoe belangrijk zekerheid is. EIS VAN HET OGENBLIK. Jhr. De Casembroot wees er voorts op, dat het Delta-Plan op zichzelf aan Zeeland geen veiligheid biedt Die zal er eerst zijn als het plan ge realiseerd is, dat wil zeggen: over twintig a vijf en twintig jaar. In die tussenperiode zyn in Zeeland speciale maatregelen eis van het ogenblik ter versterking van de (Vervolg op pag. 2) voerder noemde het voorval het „ernstigste incident in deze streek sinds ae stichting van Israël." De Israëlische radio sprak van een „weerzinwekkende moord in koelen bloede", die de Israëlische regering ate een oorlogsdaad beschouwt. De Israëlische stafchef, generaal- majoor Mosje Dayan, verklaarde Dinsdag, dat „het in de huidige sfeer onmogelijk is te zeggen, dat er geen oorlog zal komen". Hy onthul de, dat twee weken geleden tydens de regeringscrisis in Syrië de Isra ëlische reserve-eenheden waren op geroepen en binnen 48 uur gereed waren om langs de Syrische grens tot actie over te gaan. Penningmeester hevelde 6000.— over. Ten nadele van gedupeerden Oudewaterse bank. De Stichting Gedupeerden Oude- watersche Bank heeft enige tijd ge leden een geding aanhangig gemaakt tegen het borgstellingsfonds voor Gouda en omstreken. De Stichting eist teruggave van een bedrag van f 6000, die de gewezen penningmees ter van de Stichting, de heer L., heeft geleend uit de kas van de Stichting. De heer L. werd vorig jaar gearres teerd, omdat bij een contróle var de boeken een tekort van 300 werd ge constateerd. De heer L. had namens het borgstellingsfonds voor Gouda en Omstreken zitting in het bestuur van de stichting. Gedupeerden Oudewa- tersche Bank. Deze stichting werd, zoals bekend, opgericht nadat het faillissement was uitgesproken over de N.V. Oudewatersche Bank. De heer L., die penningmeester was van de stichting, heeft zonder overleg te plegen met zijn medebestuurslede uit de kas van de stichting een lening van 6000 verleend aan het Borg stellingsfonds voor Gouda en Omstre ken. Hij zou op deze wijze een tekort aan middelen u— *-"! fonds hebben 1 bii het "borgstrtlings- •illen aanvullen. Zonder pas naar W. Duitsland. Naar het West-Duitse ministerie van buitenlandse zaken meedeelt, zuilen buitenlanders binnenkort geen pas meer nodig hebben als zij naar West- Duitsland gaan. Dit zal echter niet gelden voor reizigers uit de Oost- Europese landen. VERWACHT: RUSTIG WEER. Geldig tot Donderdagavond: Droog weer met enkele overdrij vende wolkenvelden. In de ochtend hier en daar mist. Dezelfde tempe raturen als gisteren of iets hoger. Zwakke tot matige Oostelijke wind. 19 Maart Zon: Maan: ZON FN MAAN. Op 6.47 Op 19.16 Onder 18.51 Onder 6JL8

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1