PROVINCIALE ZEEUWSE COURANi Binnendringen communisme op het Westelijk halfrond In Nieuwerkerk wordt gewerkt door de jeugd van Europa BILT TOENADERING TUSSEN OOST EN WEST-DUITSLAND WELDRA VRIJE EN DIRECTE VERKIEZINGEN IN EGYPTE JONGE VROUW IN DEN HAAG OM HET LEVEN GEBRACHT 197e Jaargang - No. 55 Dagblad uitgave van de örma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F van de Velde en F. B den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week, f 5.85 per kw„ fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Jaandag 8 Maart 1954 ing. mededelingen driemaal «aricf. kleine advertentie* (max. 8 regels) .an 1—5 regels f 1.—. Iedere regel -neer 20 cent. ..Brieven ol adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen. Walstr. 58-80, telef. 2355 4 lijnen (b.g g. 2861 of 2160). Middelburg. Markt 51. telef. 3341; Goes, Lange Vorststr. 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Ftnlandstr. 2. telcf 16; Terneuren. Brouwerijstr. 2. Zierikzee. N. Bogerdstr C 160. telef. PAN-AM ERIK A AN SE CONFERENTIE OVER: Foster Dulles stelt controle op rode propaganda voor De Amerikaanse delegatie bij de tiende Pan-Amerikaanse conferentie te Caracas heeft Zaterdag aan de pol tieke commissie 'n ontwerp-resolufie doen toekomen over „het binnendringen van het internationale communis me op het Westelijk halfrond". Volgens de resolutie zou „de overheersing of beheersing van politieke instellingen van elke Amerikaanse staat door de internationale communis tische beweging" een bedreiging van de souvereiniteit en de politieke on afhankelijkheid van de Amerikaanse staten vormen, wpardoor de vrede in Amerika in gevaar gebracht wordt en geschikte maatregelen vereist zijn in overeenstemming met de bestaande verdragen. Aanbevolen wordt, de toepassing van maatregelen, waarbij iedereen di« propaganda van de internationa le communistische beweging ver spreidt of die voor deze beweging reist, verplicht wordt zijn indentiteit, werkzaamheden en de herkomst van de hem verleende gelden te onthul len. De resolutie verzoekt de regeringen der Amerikaanse landen, inlichtingen hierover uit te wisselen, teneinde de toepassing van de anti-communisti sche resolutie, aangenomen door de Pan-Amerikaanse conferentie van 1948 en de bijeenkomsten van de Amerikaanse ministers van buiten landse zaken, te vergemakkelijken. De Amerikaanse ontwerp-resolutie zal Maandag in de politieke commis sie besproken worden. De Ameri kaanse minister van buitenlandse za ken, Dulles, zal dan het standpunt van zijn delegatie uiteenzetten. De Amerikaanse ontwerpresolutie is matiger geformuleerd dan men in Noord-Amerikaanse kringen ver wacht had. Sommige Zuid-Ameri- kaanse afgevaardigden zyn echter van mening dat de tekst voor ver schillende uitleg vatbaat is. De Dominicaanse delegatie heeft plan een radicaler ontwerp in te die nen dan dat van minister Foster Dulles. De strekking van het ontwerp kan in 3 punten worden samengevat: 1 Aanbeveling aan alle Amerikaanse Argentijnse basis in het Zuidpoolgebied Nabij Hope Bay Volgens te Buenos Aires ontvangen berichten heeft Argentinië een nieuwe militaire basis gevestigd bij Hope Bay in het Zuidpoolgebied. Zoals be kend maken ook Engeland en Chili aanspraak op dit gebied. De nieuwe basis zou Vrijdag offici eel zijn ge.opend door de Argentijnse minister van marine, die een rondreis door deze streken maakt. Hope Bay is de Noordelijke punt van Graham land. een schiereiland van het Zuidpool vasteland Hoewel Engeland niet officieel op de hoogte was gesteld van de reis van de Argentijnse minister, wordt toch hel vaartuig, waarop de minister zich be vindt, begeleid door een Brits fregat. RUSSEN ZIJN NIET GEÏNTERESSEERD Duitsers moeten het zelf doen De Sowjetrussiscbe hoge commissaris in Duitsland W'ladimir Semjonow, heeft Zaterdag het Westelijke voorstel tot het voeren van viermogendhe- denbesprekingen om te komen tot verlichting van de gevolgen der verde ling van Duitsland afgewezen. In gelijkluidende brieven aan de drie Weste lijke hoge commissarissen verklaart de Russische hoge commissaris, dat de onderwerpen, die zy ter bespreking hadden voorgesteld het best door de Duitsers zelf behandeld zouden kunnen worden. Op 22 Februari hadden de Westelij ke noge commissarissen de Sowjet- Russische autoriteiten schriftelijk het voorstel gedaan besprekingen van de vier hoge commissarissen en de vier commandanten van Berlijn te openen over vereenvoudiging van het personen- en goederenvervoer tussn Oost- en West-Duitsland en tussen Oost- en West-Berlijn. Bij en kele dezer besprekingen zouden Oost- en Westduitse deskundigen toegelaten kunnen worden. Semjonow heeft thans het oude Russische voorstel herhaald dat er conferentie van Berlijn reeds werd gedaan. Rusland wil twee aparte Oost- en Westduitse commissies in gesteld zien een voor het coördi neren van maatregelen voor de han del, de financiën, het verkeer en de grensvraagstukken en de tweede ter bevordering van de culturele betrek kingen tussen Oost- en West-Duits- lana. „De vorming van dergelijke Duitse commissies zou een oplossing van de Z.K.H. Prim Bomhard, die op het ogenblik in de Verenigde Staten ver toeft, werd Zaterdag door president Eisenhower op het Wiffe Huis ontvan gen. De prins en de president poseer den in opgewekte stemming voor dc fotograaf. (Radiografisch overge brachte foto A.N.P.). interne Duitse vraagstukken het best bevorderen, daar dit een inter ne aangelegenheid van de Duitsers zelf is", alaus Semjonow. Vraagstukken die Berlijn aangaan zouden eveneens door de Duitse auto riteiten opgelost kunnen worden. Bij autobotsing een dode en zes gewonden Een dame is om het leven geko men en zes personen zijn meer of min der ernstig gewond toen Zondagmid dag in Maarsbergen twee personen- auto'5s met elkaar in botisng kwamen. Voor het leven van een der gewonden wordt nog gevreesd. Van de twee auto's die op elkaar reden awam de ene uit Nijmegen en de andere uit Den Haag. De beide in zittenden van de Haagse wagen, de heer en mevrouw B. kwamen er het beste af Zij werden niet zeer ernstig gewond Van de familie W. uit Nij megen werd mevr W. op slag gedood. Haar zoon Th. W. is zeer zwaar ge wond. Voor zijn leven wordt gevreesd. De overige drie leden van de familie W. werden wel zwaar gewond, maar voor hen bestaat geen levensgevaar. Alle gewonden zijn overgebracht naar „De Lichtenberg" bij Amersfoort republieken om de communistische partij of communistische groeperin gen te verbieden; 2 Vorming van een „waakzaamheids commissie", die onderzoek kan in stellen en aanbevelingen kan doen aan de regeringen inzake ondermij nende en anti-democratische commu nistische bedrijvigheid; 3 Zo spoedig mogelijk benoeming van leden dezer waakzaamheids-com- Kerkje te Eefde afgebrand Zondagochtend brak brand uit in het kerkje van de protestants chris telijke opvoedingsinrichting „Neder lands Mettray" te Eefdc, onder Ziit- phen. Toen de brand werd. ontdekt sloegen de vlammen reeds uit het dak. Het kerkje brandde geheel uit. Het eerst enkele jaren in de kerk aanwe zige orgel, ter waarde van 30.000 gul den. werd ook een prooi der vlammen. De schade wordt geschat op onge veer 100.000 gulden, die gedeeltelijk door verzekering wordt gedekt. Louis Zimmerman overleden In de nacht van Vrijdag op Zaterdag is op 80-jarige leeftijd in zijn woning te Amsterdam overleden de violist Louis Zimmerman, oud eerste-con- certmeester van het Concertgebouw orkest. Ook was hij jarenlang hoog leraar aan het A - -terdams Conserva torium. Behalve in Nederland trad hij ook in het buitenland met veel succes op. Tal van onderscheidingen werden hem verleend. Zo was hij o.a. officier in de orde van Oranje Nassau. Het Saarvraaestuk oonienwinbehaniWing De Westduitse staats-secretaris, pro fessor Walter Hallstein, ambassadeur Blankenhorn en de staats-secretaris van het Franse ministerie van buiten landse zaken Maurice Schumann hiel den Zondag in Parijs voorbesprekin gen over de Saarkwestie ter voorbe reiding van de besprekingen die de Franse minister van buitenlandse za ken, Bidault. en de Westduitse bonds kanselier Adenauer Dinsdag zullen voeren Ook de Franse premier, La- rücl, cn de Franse hoge sommiss is in West-Duitsland, André Francois— Poncet zullen aan de bijeenkomst van Dinsdag deelnemen. Amsterdamse tram bestuurder vrijgesproken De kantonrechter te Amsterdam heeft Zaterdagmorgen de bestuurder van een motorwagen van lijn 4, die in de avond van de 26ste Januari jL een op de trambaan stilstaande auto had aangereden, vrijgesproken. De auto stond daar in verband met een aanrij ding. Toen de eigenaar de agent, die proces-verbaal stond op te maken, wees op de naderende tram, antwoord de deze: „die stopt wel". Doch de tram stopte niet omdat de rem wei gerde zo verklaarde de bestuurder. Hij had toen gepoogd de handrem aan te trekken doch deze was te zwaar af gesteld. By het getuigenverhoor kon niet vastgesteld worden of de remmen van de wagen inderdaad niet goed werk ten. Verschillende getuigen spraken elkaar tegen of herriepen vroegere verklaringen. COMMUNISTEN GEARRESTEERD Nassir: „Leden Revolut ionnaire Raad worden politici" De Revolutionnaire Raad, Egypte's militaire bewind sinds bijna twee jaar geleden koning Faroek werd verdreven, heeft besloten de weg naar de par lementaire democratie in te slaan. Premier Abdoel Nassir heeft namelijk aangekondigd, dat in Juni of Juli vrije en directe algemene verkiezingen zullen worden gehouden voor een grondwetgevende vergadering, die 23 Juli. de tweede verjaardag van het afzetten van Faroek, vooi het eerst zal by- eenkomen. Deze constituante zal de wetgevende macht uitoefenen, todat een echt parlement baar taak zal overnemen. Dit zal voor het einde van de „overgangsperiode" welke begin 1956 afloopt, het geval moeten zijn. re officieren ran de Revolutionnaire Raad zouden zijn voorbeeld volgen. In Egypte zijn 41 communisten ge arresteerd. Van officiële zijde wordt verklaard, dat hiermede „de grootste communistische organisatie in Egypte onschadelijk is gemaakt". President Nassir is Zondag gouver neur van zijn land geworden. Deze functie werd voorheen vervuld door generaal Naguib. Nassir deed nog meer opzienbaren de aankondigingen. Nog voor de ver kiezingen zal de staat van beleg wor den opgeheven, terwijl een aantal vooraanstaande politieke gevangenen in vryheid zal worden gesteld. Hiertoe behoren de vroegere minister van Bin nenlandse Zaken. Foead Serag el Din, luitenant-kolonel Mehanha, beschul digd van een samenzwering tgen het revolutionnaire bewind, en de leider van de Mohammedaanse Broeder schap, dr. Hoessein Hodeiby. Ook verklaarde Nassir. dat zijn land bereid is de besprekingen met Enge land over de kwestie van de bases aan het Suezkanaal te hervatten. „De heer Churchill kan nu tenminste niet meer zeggen, dat onze regering fas cistisch is", zo voegde de premier met een wrange glimlach hieraan toe. Het Egyptische blad ,.AJ Kahira" heeft bericht, dat Nassir heeft'beslo ten al zyn functies in het Egytische leger neer te leggen na afloop van de overgangsperiode om aan de verkie zingscampagne deel te nemen. Ande- De onophoudelijk neerstromende re gen van een trieste Maartse Zondag was niet tn staat het voetbalvuur m het Feyenoord Stadion te Rotterdam te doven. Er werd gespeeld met groot enthousiasme, vooral door het Neder landse Elftal, dat door deze geestdrift dé Engelse Amateurs met een 01 ne- derlaag naar huis kon sturen. Het was Bennaars, die kort voor het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van deze ontmoeting maakte. Het winnen de doelpunt: vA.n.r. Farrerc. die ken nelijk een jammerkreet slankt. Ben- naars, juichend, .juist zichtbaar ach ter Adams, Topp. de verslagen doel man Brown en boven de bal Mc. Ghee. Uitstel van Bel^che verkiezingen Als gevolg van de obstructiepolitiek die de linkse partijen thans in de Bel gische Kamer voeren tegen het wets ontwerp houdende goedkeuring van het nieuwe verdrag tussen België en het Vaticaan betreffende de kerkelij ke organisatie in de Congo, houdt men het te Brussel niet voor onwaarschijn lijk dat de homogeen katholieke rege ling zal besluiten de verkiezingen op een later tydstip te houden dan de aanvankelijk genoemde datum van 11 April. Een roofmoord Zondagmorgen trof een kamerver- huurster in de Van Kinsbergenstraat te 's-Gravenhage haar huurster, de 31-jarige typiste Y. v. d. P., dood op haar bed aan. Het bleek, dat zy ge- VOOR DERTIG CENT PER DAG Studenten uit vele landen vechten tegen blubber en zeepokken Nieuwerkerk telde vóór de ramp vijfhonderd hnizen. Nu telt het vijfhon derd ruïnes. Met wat goede wil zijn er veertig bewoonbaar, met nog meer goede wil zijn er nog een vijftig te herstellen. En de rest? Ja, de rest Vraag dat maar eens aan de werkers van de internationale hulpcolonne. Zij halen dan de schouders op en er komt een zorgelijke trek op htm ge zicht. Even maar, want per slot zijn zy niet overal vandaan gekomen om de boel op te bouwen, maar om ordening in de chaos aan te brengen en de boel weer schoon te maken. En dat doen zij dan ook met een bewonderens waardige ijver en volharding. Francesco Sapiena heeft physica gestudeerd. Nu hanteert hij de blub- berschep met een virtuositeit, die hij bij zich zelf nooit vermoed had. Maar hy heeft last van de kou. En soms moet hij er met heimwee aan denken, dat in zrjn woonplaats Catania op Si cilië de zon al heerlijk sehynt. Dat duurt echter maar even. want ais hij samen met zijn maat Willem van der Waal, theologisch student te Utrecht, wordt „losgelaten" op een nog schoon te maken huis, vergeet hij Sicilië, staat even naar de chaos te kijken en stort zich in de strijd. Wat eerst? In zyn zware laarzen staat hij midden in de blubber. Na tuurlijk dè.t eerst. En zo beginnen „physica" en „theologie" de veertig centimeter dikke smerige en taaie brij te verwijderen. Een zwaar karwei. Het laat je spie ren kermen, 's Avonds is Willem nog te moe om zich behoorlijk të scheren. Daarom loont hij met een baard rond van zeven dagen. Lucien Réquier, de Parijse student in de kunstgeschiedenis, heeft voor vandaag een lichter baantje. Hij scheurt de tengel van de muren, krabt de zeepokken van kozijnen en deurposten en steekt even een verse pijp op voor hij aan de aangegroeide mossel!agen gaat beginnen. Hoe het gaat? Qa va bien. Merci. Alleenhij was de eerste dag wel erg geschrokken, want hij had zich nooit kunnen voorstellen, dat de chaos zó groot zou zijn. Dat had ook Fred Rohé niet, de Berlijnse zakenman. Samen met Ri chard Errington, die in Londen voor arts studeert, is hij bezig een ijzeren ledikant los te sjorren uit de drek. Fred is in dit gezelschap de enige Duitser en de intiemste vriend der Engelsen. Over oorlog en politiek wordt niet gesproken. Ze staan in de zelfde rom mel en kijken elkaar betekenisvol en met dichtgeknepen neuzen aan, als de stank even niet te verwerken is. Wir gehen weiter. zegt Fred la ter. Yes, we go, beaamt Richard. Belangrijker nog dan het schoon gemaakte huis, is het psychologisch effect. Natuurljjk waren in het begin de j mensen, die terugkwamen, een beetje flegmatisch. En om helemaal eerlijk te zijn: zij waren ook wel wat onte vreden. Het duurde allemaal zo lang en het kijken naar de bouwvallen al leen al was voldoende om de indruk I mee te nemen, dat ze alleen stonden, dat ze vergeten werden. En toen begonnen anderen Vele nationaliteiten Amerikanen, Duitsers, Italianen, Turken, Zwitsers, een hele waslijst van nationaliteiten, waarondei zelfs nog Pakistan en Peru. Overal van daan kwamen zrj zich melden voor o:o1- jy j met schoppen, bussen lysol. Het was een Engels initiatief en men noemde het leger de C.C.H. Coor dination Comittee Holland. Een tyde- lijke organisatie dus, maar men denkt er een permanente van te maken. Reeds hebben verscheidene zich vrij willig opgegeven voor het rampge bied in Griekenland. In Nieuwerkerk werd eerst om al die vrijwilligers gelachen. Wat moest nu b.v. zo'n tenger me vrouwtje als mevrouw Haneaoes uit Naarden beginnen tussen de mines (Vervolg op pag. 7) welddadig om het leven was gebracht. Politie en justitie stelden direct een onderzoek in. dat Zondag nog weinig resultaat opleverde. Dc vermoorde mej. van der P., een Indisch type. was volgens de verkla ringen van haar hospita iemand met een heel lief en rustig karukter, Moei lijkheden waren er nooit met haar ge weest. De hospita, een weduwe, deed haar vreselijke ontdekking Zondagmorgen om elf uur. Mej. "an der P/lag. ge kleed in een ochtendjas, dood op bed. Vermoedelijk is zij gewurgd. Er waren tekenen die er op wezen, dat er voor het bed een worsteling Is geweest. De hele kamer was overhoop gehaald De recherche acht het niet uitgesloten, dat de dader naar geld heeft gezocht. De kamer van mej. van der P. ligt aan de achterzijde van een beneden woning. Eveneens aan de achterzijde wonen in een uitbouw twee andere da mes. Het stoffelijk overschot van het slachtoffer is naar het ziekenhuis Zuidwal overgebracht. Twintig doden bij vliegongeluk Het wrak van een Amerikaans vlieg tuig. dat sinds Donderdagmiddag ver mist werd. is in de omgeving van Nice op een hoogte van 2500 meter op een berghelling aangetroffen De zestien passagiers en de vier le den van de bemanning zijn alle omge komen Alle inzittenden waren Ameri kanen. Het toestel verongelukte op een vlucht van Rome naar West-Duitsland. DE VERWACHT NU EN DAN REGEN Veel bewolking met nu en dan re en. Vrij krachtige, tot matige Zuid westelijke vind. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. 9 Maart Zon: Maan: Op Op 7.10 Onder 18.33 8.27 Onder

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1