PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Kleine oplossing van Duitse vraagstuk overwogen Provinciale Staten gaan naar Schouwen en Duiveland BILT Kantlij n MINISTER STAF LEGDE TE NEW YORK VERKLARING AF Vandaag ilhl 111*111 f V- nn d r.fvl I ZONDERLINGE ONTMOETING MET RUSSISCHE TREILER 197e Jaargang - No. 39 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F van de Velde en F. B aen Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred G. BallinHJn; Pl.-verv.: W Leertouwer en H A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week. f 5.85 per kw.. fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 17 Febr. '54 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm Minimum p advertentie f 3,—. Ing- mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.— Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C- Middelburg. Bur. VllBSlngen, Walstr. 5860, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160): Middelburg. Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, telef 16; Terneuzen. Brouwerljstr. 2; Zlerikzee. N. Bogerdstr C 160. telef. 26. DE CONFERENTIE TE BERLIJN Donderdag as. wordt weer over Oostenrijk gepraat Westelijke deskundigen werken op het ogenblik aan voorstellen tot een „kleine oplossing" van de Duitse kwestie. Naar verluidt, overweegt het Westen in de slotfase van de Beriynse conferentie de Sowjet bepaalde verruimingen in het verkeer en de han del tussen Oost- en West-Duitsland voor te stellen. Er wordt daarby ook aan Beriyn gedacht. De ministers van buitenlandse za ken der „Grote Vier" hebben Dinsdag niet de minste vordering gemaakt bij hun besprekingen over het sluiten van een vredesverdrag met Oostenrijk verklaax-de een Britse woordvoerder na afloop van de 23ste bijeenkomst (de vierae waarop over Oostenrijk is Minièter Staf heeft onthuld, dat Amerika luchtstrijdkrachten in Nederland zal stationneren. Ter aanvulling van de Nederlandse lucht macht Men aanvaardt die mededeling, als of zij de gewoonste zaak van de we reld is En men vergeet, dat vóór de tweede wereldoorlog het afstaan van bases aan een vreemde mogendheid, zelfs aan een bondgenoot, niet alleen in Nederland orkanen zou hebben ont ketend. maar ook aanleiding zou heb ben gegeven tot zeer ernstige diplo matieke verwikkelingen. Wel zijn de tijden veranderd! En wel is de situatie eenvoudiger gewor den. Er zijn maar twee partijen in Europa. Rusland en het Westen. Bij een land als Nederland weet men waar men aan toe is: het moet van Moskou absoluut niets hebben. Waarom dan geen grotere veiligheid met behulp van vreemde strijdkrachten? Toch zullen er onder ons zijn. die deze vreemde strijdkrachten on prettig vinden Omdat zij de illusie verstoren, dat Nederland nog enige zelfstandigheid bezit. Als iemand 't waagt te twijfelen aan het feit, dat Amsterdam de hoofd stad van Nederland is loopt Am sterdam in 't geweer. Hoewel iedereen weet, dat Amsterdam in menig opzicht achteraan huppelt, in plaats van een leidende rol te spelen. Als Amsterdam evenwel gaat kib belen met Utrecht om beurzen, vak beurzen, die nóast de Jaarbeurzen worden gehouden, doet dat wat kin derachtig aan. Utrecht is nu eenmaal de Jaaibeursstad, Utrecht is dank zij haar centrale ligging de aangewezen stad voor allerlei kleinere beurzen. Dat de hoofdstad van die kleinere beurzen ook wel wat mee wil hebben, is begrijpelijk. Zij brengen wat leven in de brouwerij. Maar dat de burgemeester van Am sterdam openlijk gaat kibbelen over de moeite, die Utrecht doet om zo veel mogelijk beurzen te krijgen, dat past toch kwalijk bij de waardigheid van een hoofdstedelijk burgemeester. Staan Amsterdam geen andere mid delen ten dienste? Is het dan waarlijk nodig, dat de burgemeester in het openbaar beschuldigingen laat horen, die opzien baren' Men kan de was beter binnenshuis doen Men staat ieder ogenblik weer versteld over de domheid der mensen. Zonder de minste moei te vinden huwelijkszwendelaars tel kens weer nieuwe slachtoffers, die zich maar al te graag van haar spaar duitjes laten beroven. Onophoudelijk lopen zieken naar kwakzalvers, hoe wel zij weten bedrogen uit te zullen komen. Amsterdamse politie-autori- teiten 'de hoogsten onder hen!) maak ten zich dezer dagen belachelijk door een olijke Amsterdamse knaap die zich voor Amerikaans journalist uitgaf Zij liepen de grapjas achterna en zelfs toen hij met een vooroorlogs boxje persfoto's maakte In een donkere school, vroegen zij nog altijd niet om een legitimatie Maar dat in een reeks van Nederlandse steden een echtpaar herencostumes kon kopen zonder te betalen zonder dat één der gedupeerden de poljtie in de arm nam, dat is toch verbazingwekkend. Toch gebeurde het! De booswichten wer den pas gesnapt, toen de politie in een der bedoelde steden constateerde, dat de pakken voor een abnormaal laag prijsje weer werden verkocht, na ont daan te zijn van de merk-etiketten. Is oplichting een zo veelvuldig voor komend kwaad, dat een winkelier niet de moeite neemt de politie te waar schuwen? Wat verwacht kon worden, is niet uitgebleven De Nederlandse regering heeft dezer dagen het voornemen aangekondigd om de ge zant in Spanje te verheffen tot am bassadeur- Nu hebben wij op grond van onze oorlogservaringen weinig sympathie voor Spanje. Wij houden niet van dic tatuur en terreur. En dus kon ver wacht worden, dat er wel protest zou komen tegen die nieuwe ambassadeur. Het was waar: we maakten een slechte beurt toen we ons verzetten tegen toelating van Spanje tot de Ver enigde Naties, omdat Spanje zo goed anti-Russisch is. Vermoedelijk wilde de Nederlandse regering thans wat goed maken. Het moment schynt echter niet bijs ter geschikt Want het P.v.d.A.-Kamerlid mr. J A. W. Burger heeft thans aan onze ministers van buitenlandse zaken ge vraagd of het nodig is een ambassa deur te benoemen juist nu Franco het Engeland en Frankrijk, onze bondge noten. zo lastig maakt. De vraag is nog zo gek niet gesproken) te Beriyn. Hij voegde hieraan toe Prinses Marijke zeven jaar Op 18 Februari a.s. zal Prinses Marijke haar zevende verjaardag vieren. (Foto Jos Zandvoort) sprekingen over Oostenrijk Donder dag a.s. de laatste dag der confe rentie zullen worden besloten. De Britse, Franse, Amerikaanse en Oostenrijkse ministers van buiten landse zaken hebben him Sowjetrus- sische collega Molotow Dinsdag op nieuw medegedeeld bereid te zijn het ontwerp-vredesverdrag met Oosten rijk in de oorspronkelijk overeengeko men vorm te tekenen. Molotow heeft echter, ondanks her haald aandringen van z$n vier colle ga's. geweigerd zijn wijzigingsvoor stellen in te trekken. Bovendien heeft Molotow Dinsdag nog een nieuwe wy'ziging van artikel 33 van het ontwerp-verdrag voorge steld. welke eveneens door de vier andere ministers werd verworpen. Deze wijziging hield in dat. terwfll de vier bezettende mogendheden hun bezettingsstrijdkrachten zullen hand haven tot het sluiten van een Duits vredesverdrag, zH verplicht zullen zijn niet later dan 1955 opnieuw te be raadslagen over een datum voor de terugtrekking harer troepen. Woensdagzitting De ministers zullen Woensdagoch tend wederom in geheime zitting bg- eenkomen om de mogelijkheid van een conferentie over Korea, met deel neming van Rood China, onder het oog te zien. Dit is volgens een ver klaring van Franse zijde, „het enige punt, waarover op ae conferentie werkelijk onderhandeld is". Woens dagmiddag zal de Europese veilig heid nogmaals aan de orde worden gesteld. De Gastelse Pyromaan weer in actie. Stak stromijt in brand. Voor de achtste maal sinds Novem ber van het vorige jaar heeft Dinsdag morgen in het dorpje Oud-Gastel een stromijt in brand gestaan. Het was opnieuw het werk van een pyromaan, die reeds maanden de streek onveilig maakt en die nu voor de eerste maal niet op Zondagavond of Maandag nacht, maar op een ander tydstip de brand stichtte. Voor de landbouwer Tak betekend* de brand van Dinsdag een schade post van duizend gulden. Het onder zoek van de politie leverde tot nu toe geen resultaat op. De consternatie te Oud-Gastel was intussen zeer groot, want angstig vragen de bewoners zich af, wanneer er een einde zal komen aan de reeks van branden. PROGRAM VOOR MILITAIRE HULP De samenwerking in de Nauo De Nederlandse minister van de fensie ir. C. Staf kwam op weg naar Washington te New York aan. Hg begaf zich naar de militaire luchtba sis Mitchell, vanwaar hy met een mi litair vliegtuig naar Washington doorreisde. Tevoren legde hy een ver klaring voor de pers af. Hg zeide, dat het doel van zyn bezoek was het be spreken van politieke vraagstukken en van de samenleving in de N.A. V.O. Een deel van de problemen betref fen de Amerikaanse militaire hulp aan Nederland. Ook zal over het E. V.G.-verdrag worden gesproken, al dus minister Staf. De Nederlandse minister zeide vol vertrouwen te zgn, dat de besprekin gen die hn te Washington met presi dent Eisenhower, de Amerikaanse mi nister van oorlog, Wilson, en militai re leiders zal hebben, vruchten zul len afwerpen. Hij grondde dit op het feit, dat in eerdere gevallen de Ame rikaanse regering steeds volledig be grip had getoond voor de Nederland se moeilijkheden. is het 20 jaar geleden dat J koning Albèrt van België over- leed. „President Robert'' onder het mes. De 28-jarige R. L. uit Maastricht, die het vorig jaar zoveel opzien baar de als de man van het luxe jacht de „President Robert" waarop een heel gezelschap Nederlanders het land verliet, zal thans aan een psychia trisch onderzoek onderworpen wor den. L. werd in Augustus van het vorig jaar, toen hg uit Engeland naar Ne derland terugkeerde, aangehouden Doordat de opvarenden voor en na het jacht verlieten, liep de tocht op niets uit. Aanvankelijk werd R. L. verdacht van oplichting; later werd hij vast gehouden op grond van overtreding der deviezenbepalingen. Op de vraag of hH om meer mili taire hulp zou verzoeken, antwoordde de minister, dat het zyn bedoeling is een afspraak te maken over het pro gram, zowel wat de Amerikaanse uit rusting n de Nederlandse manschap pen betrof. Hy zou misschien wel ver zoeken om meer uitrustingsstukken van een bepaald soort voor de op bouw van zekere eenheden, maar niet om een vermeerdering van de hulp in het algemeen. Wat de aflevering van de uitrus ting aangaat, is er met een paar stukken wel enige vertraging, maar in het algemeen is men bij. - .ryr <- „Oeen vier, geen drie, geen twee niet een kwinkslag weet de stand- iverker zijn koopwaar te slijten. Be langstelling heeft hjj genoeg, vooral van de jeugd. Op de markt te Goes wist een welbespraakt lid van het standwerkersgilde zijn aandachtig luisterend publiek een tijd bezig te houden. (Foto PJZ.C.J Mislukte orerval op kassier Boerenleenbank Na hevig gevecht sloegen rovers op de vlucht Ongeveci half negen gisteravond is de kassier van de boerenleenbank te Made (NJ3r.) in zijn kantoor door twee personen overvallen. Een van de overvallers plaatste 'n revolver op het hoofd van de kassier. Deze behield evenwel zgn tegen woordigheid "an geest en wist het wapen te bemachtigen. In een hevig gevecht met een van zgn belagers kreeg hfl een tweede wapen in han den. benevens een gummistok. Ach teraf bleken het alarmpistolen te zgn. De twee aanvallers, die niet ge maskerd waren, sloegen op de vlucht met achterlating van een actetas. Zij verdwenen in een verderop geoar- keerde luxe auto, waarvan het num mer niet precies door de aangevalle ne kon worden opgegeven. Door het resoluut optreden van de kassier is het de rovers niet gelukt iets mee te nemen. Diepterecord bij afdalen in Oceaan. De visvormige Franse bathyscaphe heeft Maandag by Dakar in Frans West-Afrika het wereldrecord diep- zeeduiken verbeterd met een dnik van 4050 meter. Aan boord van het toestel bevonden zich twee Franse marine-officieren. De bathyscaphe „FNR-S 8", die 15 meter lang is, be reikte de recorddiente In vijf nnr en elf minuten. 200 kilometer in zee. Het record is 900 meter lager dan het vorige, dat op naam stond van de Zwitserse professor dr. Auguste Piccard. De twee „helden-van-de-dag", die door hun scheepsvrienden aan boord van het moederschip prompt tot „de 'aagste mannen ter wereld" werden uitgeroep, waren twee jonge leden van de onderzoek!nrss taf van de ma rine. korvettenkapitein Nicolas Hou- ot en scheepsbouwkundig Ingenieur Henri Willm die mee heeft geholpen by het ontwerpen van het vaartuig. NEDERLANDSE TREILERS HADDEN Een aanvaring was het het gevolg De IJmuIdense treller „Herman" IJ. 2 heeft op de Noordzee ter hoog te van de 60ste breedtegraad een ietwat vreemde ontmoeting gehad met een Russische treiler, die als merkteken M 416 en de naam ..Mij- knahc" droeg. Het schip heeft de „Herman" eni ge tijd vergezeld en de treiler daar na aan bakboordzyde aangevaren. Ais je „nog maar" 75 bent. dan past het je niet om hele dagen niets uil te voeren, zo denkt althans de be roemde clown Grock erover, die na een korte periode van rust zijn on weerstaanbare wapens van humor en spotternij were te voorschijn gaat ha len, Voor het eerst zal hjj weer voor het voetlicht treden in het circus Amar, dat op 19 Februari a.s. van uit Nice een tocht over de gehele we reld begint. Wachtend op dit moment houdt Grock zich in een werkplaats bij zijn villa te Imperia aan de Ita liaanse Rivièra bezig met het in orde brengen van een van zijn requisieten. RECONSTRUCTIEPLAN AAN DE ORDE Bevolking zal opvattingen kenbaar kunnen maken De Dinsdagochtend in de Statenzaal te Middelburg gehouden vergadering der Provinciale Staten van Zeeland heeft door een onverwacht voorstel van het Statenlid M. den Boer (CM) uit Haamstede een min of meer verrassende wending gekregen. De heer Den Boer stelde voor, dat de Provinciale Staten, met het oog op de behandeling van het Reconstructie-rapport Schonwen-Duiveland. een bezoek zouden brengen aan dit eiland ten einde een grondige indruk te krijgen van de schrikbarende toestanden die er heersen- Tevens vroeg hij om een vergadering in- Zierikzee te beleggen, waarop ten aanhore der Provinciale Staten vertegenwoordigers der bevolking hun stem zonden laten horen over de Reconstructie-plannen. had betoogd, dat men nog te weinig beseft, wat er op Schouwen-Duive land leeft en dat slechts een beperkt aantal vertegenwoordigers der bevol kingsgroepen aan het woord zou ko men, met vastgestelde spreektijd, ver klaarde de heer D. W. Lindenbergb zich met het gehele voorstel accoord Mevr. E- J. van den Broecke-de Man sloot zich eveneens bij het voorstel aan en mr W. F. baron van der Feltz betoogde zelfs, dat het voorstel betref fende de vergadering psychologisch 't belangrijkst was. Dit voorstel was ondertekend door de vyf Statenleden van Schouwen- Duiveland. de heren A. A. van Eeten (AR.) H. Flikweert (SGP.). A. H Vermeulen (P.v.d.A.), P Boudeling (A.R.) en M. den Boer (C.H.). De neren A. H- S. Stemerding (C. H.). Ll P. van Oorschot (P.vd.A.) Vercauteren (K V.P.) en J Hommes (A.R.) betuigden hun bijval met het eerste gedeelte van dit voorstel, maai opperden bezwaren tegen de gevraag de vergadering. Nadat evenwel de heer M. den Boei Gedeputeerde Staten adviseerden hierna om het gehele voorstel aan te nemen en excursie en vergadering vast te stellen in overleg met de vijf Schouwse Statenleden. BEHANDELING IN AFDELIN GEN GAAT GEWOON DOOR De heer Van der Feltz stelde nog de vraag of het niet nuttig zou zijn de behandeling van het Reconstructie rapport in de afdelingen uit te stellen tot na de excursie en de vergadering maar de Staten waren van oordeel, dat zulks niet noodzakelijk was, om dat men voor de openbare behande ling van het rapport zijn thans ge vormde oordeel nog kan toetsen aan de werkelijkheid. Een verzoek van de heer Den Boer om voor de behandeling in de afde lingen de Schouwse leden te verde len over de drie afdelingen vond in verband met reglementaire bezwaren geen genade in de ogen van de voor zitter. ihr mr A F C. de Casembroot Besloten werd het Reconstructie- rapport gewoon in de afdelingen te behandelen. Nadat de vergadering in afdelingen was gesplitst, gingen deze over tot de behandeling De volgende openbare vergadering werd vastgesteld op 23 Maart, des morgens om 10.30 uur. woordoor de verschansing over een lengte van tien meter werd ontzet en gescheurd. Toen de Urn. 2 Donderdag j.l. aan het vissen was begon het Russische schip aan bakboordzgde met de „Herman" op te varen. Op een af stand van ongeveer twintig meter werd van de brug af met kgkers voortdurend naar de Nederlandse treller getuurd. Laat in de middag kwam het Russische schip plotseling recht op de „Herman" toe en raakte de IJm. 2 aan bakboordzijde. Aange zien het vistuig uit stond kon de trei ler niet stoppen. De Russen, zo deelde de beman ning van de „Herman" mede. trok ken zich van de aanvaring niets aan en voeren normaal door. Ook de U- muidense treiler „Maria van Hat- tum" heeft gemeld, dat dezelfde Rus sische treiler ruim drie kwartier met de „Maria" was opgevaren. Ex-humorist krijgt 2l/z jaar. De Amsterdamse rechtbank heeft Dinsdag de 39-jarige ex-conferencier en humorist J. J. V., die kans had ge zien, binnen een tijdsbestek van zes jaar een Amsterdamse deurwaarder voor maar lief3t 60.000.op te lich ten .veroordeeld tot twee en een half jaar gevangenisstraf met aftrek. De officier van Justitie had voor de ze „laaghartige oplichting ten nadele van een oud man de maximumstraf van drie jaar geëist. Het gaat weer vriezen (Van onze weerkundige medewerker). Vorige week hebben wij al een klein voorproefje van de lente gehad. Het zal menigeen nebben verbaasd, dat de vorst jpnieuw terugkomt. De Oos- enwind transporteert koude vorstlucht over Polen en Duitsland in de richting van >ns land. In het Oosten en Noorden van ons land vroor 't ie afgelopen nacht al v(jf gra- ien. Het leek er eerst op, dat ie koude lucht Zuidwest-Ne- ierland niet zou bereiken, naar door het aanhouden van le Oostelijke winden zal het X)k in Zeeland weer gaan vrie- ien. Voorlopig zal dit nog in ichte mate zgn. In Oost Europa komt, o.a. n Polen, 15 tot 20 graden vorst voor, maar *vij willen ho- oen. dat deze zeer koude lucht ins land niet meer zal berei- ten. Wanneer er de eerstko- nende dagen geen belangrgke /eranderingen in de luchtdruk verdeling optreden, is 'n lang zame toeneming van de vorst >ok in Zeeland te verwachten. WEER OVER HET IJS NAAR MARKEN Doordat een nieuwe vorstperiode intrad kon de autodienst van Monni kendam naar Marken over het ijs van de Gouwzee hersteld worden. Op het ijs. dat zich in goede conditie bevindt, is een baan uitgezet. Bij doorgaand vriezend weer worden Zondag a.s. vele bezoekers op 't eiland verwacht VERWACHT: MINDER BEWOLKING Overwegend droog weer met plaat- seiyk flinke opklaringen Zwakke tot matige Noordoostelijke wind. In de ochtend lichte vorst in de middag temperaturen om het vriespunt ZON EN MAAN 18 Februari Zon: Op 7.51 Onder 17.58 Maan: Op 19.09 Onder 7.44 Volle Maan: 20.17.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1