PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Amerikaanse vliegtuigen weldra in Nederland gestationneerd BILT In de gerst Kruiningse polder alleen dit voorjaar... GEEN HOOP VOOR NEDERLANDS KUSTVAARTUIG „JOSIEN" OPBRENGST Z0MERZEGELS KRIJGT NIEUWE BESTEMMING 197e Jaargang No. 38 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdred.G. Ballintljn: Pl.-verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week. f 5.85 per kw„ £r. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 16 Febr. 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie f 3,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.— Iedere regel meer 20 cent ..Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60. telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, te lel 16; Terneuzen. Brouwerijstr. 2: Zierlkzee. N. Bogerdstr. C 160. telef. 26. VOOR AANVULLING VAN DE NEDERLANDSE LUCHTMACHT Minister Staf naar Ver. Staten om wapenlevering te bespreken Er bestaan plannen om onderdelen van de Amerikaanse luchtmacht in Nederland te stationneren", aldus heeft de Nederlandse minister van defensie ir. C. Staf Maandagmiddag verklaard. Volgens de minister zul len deze onderdelen waarschijnlijk in 't najaar komen en het zullen, zo zei- de hy „geen geweldige aantallen zyn", Primair zag hy in deze stationne ring een bewys „dat men vertrouwen in ons heeft en dat men verwacht dat wy op militair gebied ons uiterste best zullen doen". De Amerikaanse eenheden zullen bestemd zijn om de gaten in ons lucht verdedigingssysteem op te vullen. Het zullen zeker geen vliegtuigen voor strategische doeleinden zyn. De minister zeide zelf het liefst hier „all wea ther fighters" te hebben, als hy 'n keus moest doen uit vliegtuigtypen. Als een van de velden die voor het stationneren van de Amerikanen in aanmer king komen noemde ir. Staf het in aanbouw zijnde vliegveld Venray. De minister zeide geen aanwijzingen te hebben, dat van Nederlandse zy- de bezwaren zouden zijn tegen de stationnering. Minister ir. C. Staf (Oorlog en Ma rine) is gisteravond naar Amerika vertrokken voor het voeren van be sprekingen met zyn ambtgenoot Wil son, met het bureau Stassen (Militai re hulpverlening) en een bezoek aan enkele militaire centra. Ook zal hij president Eisenhower ontmoeten, die hij voor diens presidentschap als op perbevelhebber van de Nato-strija- perbevelh krachten in Europa herhaaldeiyk in Nederland heeft ontvangen. Voor de ze reis bestaat in Nederland grote be langstelling, daar kortelings in de Tweede Kamer ongerustheid over het toekomstig defensie-beleid tot uiting is gekomen, resulterend in een ver zoek van de Kamer een defensie-nota te verstrekken, die over een week of zes wordt verwacht Voordien echter Tsjiang-Kai-Sjek wil niet herkozen worden Generaal Tsjiang Kal Sjelc heeft Maandag het bestuur van zyn Kwo- mintangparty medegedeeld, dat hy niet herkozen wil worden, als presi dent van nationalistisch China. Hy zou er de voorkeur aan geven ais dr. Hoe SJih zou worden aangewezen als nïet-partij-candidaat voor het presi dentschap. Wel was de generarf be reid de fuctie van premier of opper bevelhebber te vervullen. Dr. Hoe Sjih, schryver en histori cus, is een vooraanstaand Chinees fi losoof. Hij bezit dertig eredoctoraten van Amerikaanse en Europese uni versiteiten. Dr. Hoe woont op het ogenblik in de Verenigde Staten. In 1949 werd hij benoemd tot minister van buitenland se zaken van nationalistisch China, doch hy nam deze functie niet op zich. Men verwacht, dat vandaag bekend zal zyn welke candidaat het party- bestuur wil voordragen. Generaal Tsjiang Kai Sjek, die 66 jaar oud is, werd in 1943 president en premier. In 1945 deed hy afstand van het premierschap,' doch hij bleef vol ledige militaire bevoegdheid, bezitten. Het centrale bestuur van de Kwo- mintangpartij heeft eenstemmig be sloten Tsjiang Kai Sjek te vragen het presidentschap te blyven bekleden, on. danks het feit, dat c* had deze te kennen niet herkozen te willen Automatische telexcentrale in bedrijf gesteld De secretaris-generaaJ van het mi nisterie van Verkeer en Waterstaat, mr. D. G. W. Spitzen, heeft Maandag in het PTT-gebouw te Amsterdam de nieuwe telegraafcentrale officieel in gebruik gesteld. Dit is de eerste en enige installatie van deze aard ter wereld. Voor de ingebruikneming sprak de heer L. Neher, de directeur-generaal van de PTT, een kort openingswoord uit. Hy gaf in zjjn rede een terugblik op de ontwikkelingsgang der commu nicatiemiddelen, in net Dijzonder van het telexverkeer, dat thans voor Am sterdam automatisch is geworden, binnenkort nationaal en eens interna tionaal. „Eens zal men mogelijk el ders ons voorby streven", aldus de heer Neher, „doch dit zou slecht mo gelijk zyn met hulp van wat hier is gepresteerd". Hij noemde de installa tie een wereldprimeur, waar men erg trots op kon zyn. komt zeer waarschyniyk de defensie begroting aan de orde in de Eerste Kamer, aie juist dit week-einde haar evenmin van critiek ontblote voorlo pig verslag heeft uitgebracht. Het lag dus voor de hand, dat minister Staf gistermiddag tussen vijf en zes uur, nadat hy enige mededelmgen over het doel van zijn reis had gedaan, door binnen- en buitenlandse journalisten met een mitrailleurvuur van vragen werd begroet. Amerikaanse luchtmacht De voornaamste uit dit vraag- en antwoordspel voortgesproten concre te mededelingen zyn wel: Dit najaar worden in Nederland eenheden van de Amerikaanse tactische luchtmacht gestationneerd. Over aard en omvang wilde de minister zich niet uitlaten. Minister Staf blijft van oordeel, dat de landstrydkrachten in Nederland vier volwaardige en één reserve-divi sie moeten bedragen, volwaardige divisies. sie moeten :en, zo mogeiyk vijf Gehoord recente uitlatingen van Amerikaanse congresleden zal minis ter Staf trachten meer zekerheid te krijgen over de Amerikaanse steun, die na 1956 verwacht kan worden, met name voor die vijfde divisie. De minister wil zich de vrijheid voorbe houden in 1956 opnieuw te bezien, of de strijdkrachten verder uitgebouwd of op peil gehouden moeten worden. De uiteenzetting van minister Staf droeg een sterk polemisch karakter, zonder dat hierdoor overigens de ge- moedeiyke sfeer in 't gedrang kwam. De laatste maanden hebben vele bla den ook ons blad critische kant tekeningen geplaatst by het door de ze minister aangestippelde toekom stige defensie-beleid en men kreeg de indruk, dat de bewindsman verheugd was, op de dagbladcritiek eens te kun nen ingaan. Volledig ingelicht „Eén dagblad heeft zich afgevraagd, of ik wel van alle belangrijke Ameri kaanse Dublicaties kennis nam", zei minister Staf op een gegeven mo ment. „Mijn antwoord luiat: Neen, ik kan niet van elk gebazel kennis ne men". Later kwam hy daar zelf op terug en zei lachend, dat hy dax woord 1v natuurlijk niet had moeten gebruiken, maar hy wilde er slechts ie nadruk op leggen, dat de leiding gevende figuren in de wereldpolitiek lem tydig vertrouweiyk en volledig (Vervolg op pag. 4.) Rendieren op reis Duizend rendieren zyn Zondag jl. in twaalf open wagons, waarvan de vloeren met een laag sneeuw waren bedekt, uit Zweden naar het Noorse berg gebied naby Hardanger ver trokken. Men had de dieren aanvankeiyk in kudden over het land willen voortdrijven, doch dit mislukte. De dieren ontsnapten en keerden naar hun weiden in Zweden terug. Daarop werd besloten de ver huizing per trein te doen ge schieden. De rendieren krijgen onderweg hun geliefde mos. De sneeuwlaag zal gedurende de lange reis van tyd tot ver nieuwd worden. Tenslotte rydt de locomotief jij dit merkwaardige transport niet voor-, doch achteraan, du wend in plaats van trekkend, om te voorkomen dat de ren dieren in tunnels door de rook- jntwikkeling zouden stikken. SINDS 3 FEBRUARI VERDWENEN Met man en muis vergaan De redery J. Vermaas' Scheepvaart bedrijf te Rotterdam is op het ogen blik de gedachte toegedaan, dat er geen hoop meer is voor het kustvaar tuig „Josien", waarvan men voor het laatst gehoord heeft op 3 Februari jJ. toen het schip zich in de nabyheid van Ouessant bevond. De „Josien" was een kustvaartuig van 499 brt, met een laadvermogen van 860 ton. Op 31 Januari vertrok het uit Bayonne, met een lading hout. De directie van de rederij achtte het toen niet onwaarschijnlijk, dat de „Josien" tengevolge van het slechte weer in het Engelse Kanaal een schuil plaats had gezocht. Daar het schip zich in een druk bevaren route be vond werd in de buurt varende sche pen verzocht uit te zien naar het ver miste schip, doch ondanks alle moeite bleven atöe pogingen om iets van het schip gewaar te worden tot dusverre vruchteloos. De „Josien" had een bemanning van elf koppen: tien Nederlanders uit Rot terdam, Den Haag, Vlaardingen, De nieuwe brandweergarage annex badhuis te IJzendijke, welke Woens~ dag n Februari in gebruik wordt genomen. Het moderne gebouw, dat tevens een slangendroogtoren bezit, bestaat voor een gedeelte uit een ver bouwde tramremise. Met de bouw werd eind October 1952 aangevan gen. (Foto P.Z.C.J Maassluis en Enkhuizen en een Duit ser uit Hamburg. De „Josien", die gebouwd werd by de N.V. Scheepsbouwwerf voorheen De Groot en Van Vliet te Slikkerveer werd in November 1952 te water ge laten. Maandag heeft een vliegtuig van de Britse luchtmacht wrakstukken waargenomen op zee ter hoogte van Devonshire, die afkomstig zouden kunnen zyn van de Nederlandse kust vaarder „Josien". De „Josien" was op weg naar Lon den met een lading timmerhout. De piloot van het Britse vliegtuig dat laag vloog, zag ettelyke roodge- ringde boomstammen J gezaagd De aanval van de Viet mi n h-ops tan de lingen op Loeang Prabang, de hoofd stad van Laos en residentie van Ko ning Sisavong, is voorlopig afgesla gen. De stad en ook de omgeving 'zijn in staat van verdediging ge bracht. Op volle kracht werkt men aan de versterkingen. Onze foto toont de post Moeong-Sai een van de sterkste punten. Weer sabotage aan boord van Brits vliegdekschip Officieren zijn verontrust Aan boord van het 36.000 ton me tende Britse vlieedekschtn Eagle", dat op weg is naar de Middellandse zee, waar ae oorlogsbodem zich bii de overige schepen der Britse thuisvloot in dit zeegebied zal voegen, hebben zich nieuwe gevallen van sabotage voorgedaan. Het ernstigste van deze gevallen is het overboord werpen van electro- nisch materiaal, dat wordt gebruikt bij de contföle der vuurleiding van het scheepsgeschut. Ook zijn tele foons afgerukt. De correspondent van de „Daily Express" meldt, dat dit opzettelijk door ontevreden beman ningsleden is gedaan, waaraan hij toevoegt: „De scheepsofficieren ma ken zich ernstig ongerust, daar deze toestand een slechte uitwerking heeft op het prestatievermogen van het schip als geheel". Er is een officieel onderzoek naar de sabotagedaden ingesteld. De ..Eagle" is het grootste vlieg dekschip der Britse vloot. Er is een bemanning van 2.400 koppen aan boord. Protest tegen arrestaties Het Ned. Hoge Commissariaat heeft Maandag by de Indonesische re gering geprotesteerd tegen de gang van zaken by de arrestatie van 'n der tigtal Nederlanders en met name te gen het uitblyven van een bevredigend antwoord op verzoeken om Inlichtin gen over deze arrestaties, welke tot het Indonesische ministerie van bui tenlandse zaken zyn gericht. Dit protest werd ingediend namens de Nederlandse regering. Het hoge commissariaat wijst er op, dat 't zich sinds 29 December j.l. zeven maal schriftelijk tot het Indonesische mi nisterie van Buitenlandse Zaken heeft gewend om verzoeken om inlichtingen en dat daarop aldus het communi qué van het Ned. Hoge Commissariaat als enig antwoord werd ontvangen een verwijzing naar de tevoren uitge geven bekendmaking der regering, waarin over deze aanhoudingen en kele algemene, summier gestelde me dedelingen werden gedaan. Levensgroot standbeeld van een koe In September a.s. zal, zoals bekend, het Fries rundvee stamboek znn 75-jarig bestaan vieren. De leden heb ben besloten het bestuur ter gelegen heid van dit feit aan te bieden een in brons vervaardigd levensgroot beeld van een koe. De opdracht hiervoor zal worden verstrekt aan de Leeuwarder beeld houwer G. J. Adema. Het beeld zal in het plantsoen voor de bureaux van het stamboek een plaats krygen. BELGEN ROKEN STUG Volgens de officiële statistieken zyn in 1953 in België 8.210.924.000 siga retten gerookt, netgeen een gemiddel de per hoofd der bevolking betekent van 1000 sigaretten per iaar. In de zelfde Deriode zijn 443 millioen kfleine sigaartjes, 131 millioen sigaren en 10.000 ton tabak gerookt. MAATSCHAPPELIJK EN CULTUREEL WERK Een kwart voor werk in de provincies Het „comité zomerzegels" heeft de bestemming van de opbrengsten der zomerzegels, die dit jaar weer in Mei en Juni worden uitgegeven, gewyzigd. Een kwart zal gaan naar provinciale organisaties voor maatschappelijk werk volksgezondheid en culturele belangen. Amsterdamse politie nam tramwagen in beslag De vijfde in 4 weken Voor de vijfde keer in nog geen vier weken tijds is een tramwagen door de Amsterdamse politie in beslag geno men voor onderzoek. Maandagmiddag is op de vluchtheuvel Koninginneweg- Emmastraat een 86-jarige vrouw on der het voorbalcon van een motorwa gen van lyn 2 gekomen. De dame stond op het uiteinde van de vlucht heuvel en wilde voor de uit de stad komende tram oversteken. De be stuurder belde en remde, doch de wa gen gleed tot voorby de kop van de vluchtheuvel door. Om de dame te bevrijden moest de tram worden op gevijzeld. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Van de vjjf in beslag genomen wa gens zijn drie na onderzoek weer vry gegeven. Twee. waaronder de Maan dagmiddag uit de dienst genomen wa gen, blyven voorshands nog onder be slag. 25 doden bij omslaan van een sloep Zondag is in de baai van Rio de Janeiro (Brazilië) een sloep met veer tig mensen omgeslagen, Er zyn vijf tien lyken geborgen en een tiental personen wordt nog vermist. De meeste slachtofers zijn Portugezen. Men was een Portugees passagiers schip tegemoet gevaren. Door de zui ging van de scheepsschroeven sloeg de sloep om. 200 HA MET ZAND BEDEKT En rogge om verstuiving tegen te gaan De zoutcyfers in de Kruiningse polder laten het niet toe, dit voorjaar iets anders te zaaien dan gerst- Het was ongetwyfeld voor velen een te- curstellende mededeling welke de h oofdassistent van de Landbouwvoor- lichtingsdienst de heer K. Buwalda, Maandagmiddag in de vergadering van de Aan- en Verkoopvereniging „Kruiningen" moest doen, doch helaas er is geen andere mogelykheid. Er is by deze gerstenzaai wel een lichtpuntje, namelyk, dat er een vry redelyke kans op een behoorlijk gewas is. Dit in tegenstelling tot bij de vorig jaar in zoute polders Ingezaaide gerst, die toen veelal slechts werd ingezaaid om een begroeiing te krygen. De heer Buwalda, die de rjjksland- bouwconsulent, dr. ir. C. W. C. van Beekom wegens ziekte verhinderd verving, wees erop, dat door het later droogkomen van de polder en de minder goede ontwatering, de ont- zilting nog gering is. De zoutcyfers welke aanvankelijk 25 of hoger wa ren, zyn nog slechts gedaald tot 14 15. In de komende maanden mag geen aanzienlyke verdere verlaging wor den verwacht, zodat de teelt van an dere meer zoutgevoelige gewassen niet verantwoord zou zyn. Als het meest gewenste gerstras noemde spreker de Balder, Er zal een lichte stikstofbemesting gegeven moeten worden, uitgezonderd de percelen, welke met 10 of meer cm slib zyn opgehoogd. echter De inzaai van gerst zal alleen kunnen geschieden op de niet met zand bedekte gronden. Er blyven dan nog plm. 200 ha gronden over, waarop een dikke zandlaag ligt, welke door ver stuiving ernstige schade kan gaan opleveren. Hierop zal men als begroeiing rogge dienen te zaaien, hoewel niet gegarandeerd kan worden, dat hiermee het stuiven volledig kan worden te gengegaan. Er is van deze rog ge geen gewas te verwachten, doch er zal een vergoeding van de gemaakte kosten worden ge geven. Het verdient daarby aanbeveling de rogge zo vroeg mogelijk te zaai en, waarby gedacht wordt aan het ras Petkuser zomerrogge, met een hoeveelheid zaaizaad van plm. 150 kgper ha. Er zal een stikstofgift van 40 h 50 kg toegediend moeten worden. Voorts gaf de heer Buwalda nog het advies, van de dit jaar ontvan gen gips ongeveer een ton per ha te reserveren voor de inzaai van de vooriaarsgewassen 1955. Bi) de aanvang van de vergadering merkte de voorzitter, de heer J. Gle- rum. op, dat er ondanks de enrstige toestana in de polder, toch reden tot dankbaarheid is over het vele dat werd bereikt. Men kan ook de Rege ring dankbaar zijn voor het doortas tend optreden. Wanneer de ramp zich een vijftigtal jaren geleden had voor gedaan, hadden de betrokkenen de gevolgen zelf moeten dragen. Dankbaar is men ook over de vele ontvangen hulp. ..Laten we hopen met Gods zegen en in een drachtige samenwerking de gronden weer in orde te zullen krijgen", zo besloot de voorzitter zijn openingswoord. De rekening van de penningmees ter sloot met een batig saldo van f 2274.34. De bestuursleden, de heren C. van Iwaarden en C. van Nieuwen- huyze werden by acclamatie herbe noemd, terwijl in de commissie van toezicht weraen benoemd de heren J. de Jonge, H. C. Poleö en H. A. Polderman. In het verdére verloop van de ver gadering deed de plaatselyke bureau- nouder, de heer Blok, enkele me dedelingen over de schadevergoedin- fen. Men is voornemens na het be- end worden van de vergoedingsnor men en de regeling voor levenson derhoud, hierover op de verschillen de gemeenten praatmiddagen te be leggen. Voorts gaf de directeur van de Coöperatie „Wemeldinge", de heer B. W. Alink nog enkele nuttige wen ken en deed mededeling van enige cjjfers over de jaaromzet over 1952 1953, welke reden tot tevredenheid geven. Van de resterende 75 percent gaat de helft naar de landeiyke instellin gen voor maatschappelijk werk en volksgezondheid en de andere helft naar landeiyke instellingen voor cul turele zorg. Onder de uitkeringen voor maat schappelijk werk zullen het erefonds voor oud-verpleegsters, het nationaal fonds voor byzondere noden, het Koningin Julian af onds, de instellin gen voor de ongehuwde moeder en haar kind en „Arbeid voor minder validen" A.V.O.) vallen. De centrale vereniging voor T.B.C.- bestrijding, het Prinses Irene-fonds, de stichtingen voor het asthmatische kind en de centrale voor gebrekki- genzorg zullen eveneens een aandeel ontvangen. Tot ae culturele organisaties, die dit jaar hun aandeel uit de opbrengst der zomerzegels zullen ontvangen be horen het Prins Bernhard fonds, het bijzondere fonds van het voorzie ningsfonds voor kunstenaars, het on dersteuningsfonds van letterkundi gen, het steuncomité voor beelden de kunstenaren en het Ned. Kunst verbond. Het stichtingsbestuur heeft beslo ten in de toekomst geen enkele in stelling meer automatisch in het ver delingsschema van de gelden der zo merzegels op te nemen. Dit besluit betekent dus een radi cale wyziging in de koers, die tot dus verre werd gevaren. De koning van Laos De Franse minister van landsver dediging. René Pleven, heeft te Loe ang Prabang, de hoofdstad van de Inaochinese staat Laos, verklaard: „Er is geen sprake van dat wy Loe ang Prabang niet zullen behouden". Later bezocht Pleven de 69-jarige koning Sisavong-Vong in zyn paleis aan de oever van de Mekongrivier, van waaruit hij de verdediging zijner residentie leidt. Na het bezoek verklaarde Pleven: „Kleine vorstendommen kunnen gro te koningen hebben. Het moreel en de geesteskracht van de koning zyn bewonderenswaardig". De Fransen zyn van mening dat zy thans voldoende versterkingen naar Loeang Prabang hebben aan gevoerd, om elke Vielminhaanval te kunnen afslaan. Maandag hebben twee Franse colonne's de eerste te genaanvallen ingezet. DE VERWACHT: TEMPERATUREN OM HET VRIESPUNT Zwaar bewolkt en nevelig met plaatselyk enige motregen. Zwakke tot matige wind, voornamelijk tus sen Noordoost en Noord. Tempera turen om het vriespunt. £ON EN MAAN 17 Februari Zon: Op 7.53 Onder 17.50 Maan: Op 17.57 Onder 7.29

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1