KAPPIE EN DE TRIL-MAGNEET Voorbereiding op onze scholen van de geestelijke defensie LEZERS SCHRIJVEN uit [ir AFTHER DE KAMPIOENSCHAPPEN ZIJN IN VOLLE GANG BICAHPRN VRIJDAG 29 JANUARI 1954 PROVINCIALE ZEEUW8E COURANT 11 SCHRIJVEN AAN MINISTER CALS Synode Ned. Herv. Kerk keert zich tegen militaire propaganda Het moderamen van de synode van de Ned. Herv. Kerft heeft zich, na voorlichting door de Hervormde Raad voor de zaken van kerk en school, in een schrijven tot de minister van O. K. en \V. ge>vend. In dit schrijven wordt gezegd, dat het moderamen met bezorgdheid heeft kennis genomen van de wijze waarop de scholen worden betrokken bij de werving van kader voor leger, vloot en luchtmacht. Het meent de dezer zake zich in eerste instantie te moeten wenden tot de minister van oorlog, doch behalve dit schryven. dat over de werving van krachten voor de militaire defensie handelt, meent het moderamen zich tot de minister van O. K. en W. te moeten richten met de vraag: Hoe kan door middel van de scho len de geestelijke defensie en de voor bereiding van een positieve vrede het best worden bevorderd? Het moderamen ziet een des te gro ter en positiever taak voor de school weggelegd in de bevordering van al les wat kan dienen, om de geestelijke goederen van onze Westerse bescha ving aan de jongere generatie bewust te maken en toe te eigenen, en tege lijk de leerlingen reeds van den be- f'inne af aan het besef bil te brengen at zri leven in een wereld waarin zij „for bet ter and for worse" verbonden zijn met het lot van alle andere bewo ners van deze planeet Amsterdamse Beurs 27 Jan. 28 Jan Bank van Ned. Gem. 4V4 108% Bank van Ned Gem. 0-5-10 129% Nederland 1951 (VA) 102 >'4 102% Nederland 1948 (3%) 99'4 99 Nederland 1947 (VA) 3 99 Ti 99% Nederland 1937 3 97 97% Dollarlening 1947 3 pet. 05 H 95% Investeringscertificaten 3 100% 101 Nederland 1962-64 3 101 101% Nederland N W.S. 2 79 79 Ned. Indië 1937 A 3 98% 98% Grootboek 1946 3 98% 98% Nat. Handelsbank 130% 130% Ned Handelmlj. 170% 170% A.K.U 187% 186 V* Bergh's en Jurgens 280% 281 Calvé-Delft 142% 142% Centrale Suiker 189 189 Kon. Ned. Hoogovens 174 174 Unilever 232% 235 Ned. Kabelfabrlek 232'.* 233% Philips 206% 209-% Wilton- Feijenoord 187% 187 Blliton 331 336 Kon Petroleum MIJ. 356% 358% Amsterdam Rubber 110% 111% Holland Amerika Lyn 147% 147% Kon. Paketvaart 129% 130% Rotterdamse Lloyd 132% 133 Ncd Scheepvaart Unie 136 137% Stv. Mij. Nederland 141 141% H.V A. 124% 125% Deli My. 106% 106% Baltimore-Ohio 19% 19% Missouri K T. 4'/j New York Central 21 21% Pennsylvania 18% 18% Anaconda 32% 31% Be'hlehem Steel 53% 53% General Motors 64% 63% Intern Nickel 35% 35% Kenneeott 67% 67% Republic Steel 50 49% U.S. Steel 40% 40% North American Cy. 22% 22% Mid"ontlnental 66% 66% Shell Union 79 V, 80 Tide Water 21% 21% Kon. My De Schelde N B. 120 119% ZATERDAG 30 JANUARI. HILVERSUM I. <02 m. 746 kc/s. 7.00 VARA 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 19,30 VPRO. 20 00—24.00 VARA. VARA: 7 00 Nws. 7.13 Gram. 8 00 Nws 818 Gram 8 55 Voor de huisvrouw 9.00 Gym. voor de vrouw. 9 10 Gram (9 30— 9.33 Waterst.) VPRO: 10 00 „Tijdelijk uit- geschakeld", caus 10,05 Morgenwijding VARA: 10.20 Voor de arbeiders In de con tinubedrijven 11.30 Kamerkoor 12.00 Cram. 12.30 Land- en tuinb meded 12.33 Gram 13.00 Nws 13.15 VARA-varia. 13,20 Roemeens ork 13 45 Sportpraatje 14.00 Orgelspel. 14.25 Fries forum 15 00 Gram 15.15 ..Van de wieg tot het graf", caus 15.30 Dansmuz. 16.00 Kamerork en solis ten 17.00 Act. 17.30 Populaire muz. 1800 Nws. en comm 18.20 Dansmuz 18.40 Re geringsuitzending: „Atlantisch allerlei", één en ander over de 14 leden van het Atlantisch Pact. 19 00 Artistieke staal kaart. VPRO: 19 30 ..Passepartout", caus 19.40 „De Heidense wereld waarin het Christendom ontstond", caus 19 55 „Deze week", caus VARA: 20.00 Nws. 20.05 Ge var. progr 22.00 Socialistisch comm. 22.15 Franse chansons. 22.40 ..Onder de pan- HTLVERSUM n. 298 m. 1007 kc/s. 73)0 —24 00 KRO. KRO 7.00 Nws. 7.10 Gram 7.15 Gym 7.30 Gewijde muz. 7.45 Morgengebed en liturg kalender 8.00 Nws. en weerber 15 Gram 9.00 Voer de vrouw 9.40 Gr 10.00 Voor de kleuters. 10.15 Ork. conc 11.00 Voor de zieken. 11.45 Gram. 12.00 Angelus. 12.03 Gram 12.30 Land- en tulnb. meded 12,33 Amus. muz 12.55 Zon newijzer. 13.00 Nws en kath nws 13.20 Amus ork 14.00 Boekbespr 14.10 Gram 14.20 Engelse les. 14.40 Vrouwenkoor. 15 00 Kroniek van Letteren en Kunsten 15,35 Politie Kapel. 15.55 Gram. 16.00 Pla- tenpremières 16.30 De schoonheid van het Gregoriaans 17.00 Voor de Jeugd 17.55 Sport 18.00 Gevar. liedjes 18.15 Journalistiek weekoverzicht 18.25 Dans- orkest. 18.45 Bulten!, correspondenties 19 00 Nws. 19.10 Lichte muz 19.20 Pari overz 19.30 Gram 20 25 De gewone man 20.30 Lichtbaken 20 50 Gram 21.00 Ge- var progr 21.50 Act. 22.00 Wedstrijd In sterke verhalen 22.30 „Ziedaar Uw Moe- der" klankb Hierna: Avondgebed en li turg kal 23.00 Nws 23 15 Nws In Espe- ranto 23 25—24.00 Rotterdams Philh. or kest en soliste. Het moderamen meent, dat de school hieraan nog niet voldoende dienstbaar is gemaakt en ziet hier nog grote mogelijkheden liggen. Daarom neemt het moderamen thans de vrijheid, al dus het schrijven, de njinister te ver zoeken. een studie-commissie in te stellen, die de opdracht ontvangt een rapport samen te stellen, dat sugges ties bevat omtrent de mogelijkheden die er op dit gebied voor de verschil lende scholen liggen. Werving. In het schrhven worden enige re denen genoemd: Het moderamen meent dat de pri maire taak van de school. n.l. oplei ding en opvoeding der leerlingen, ern stig bedreigd wordt door werving voor het kader van onze defensie. Té gen objectieve voorlichting kan geen bezwaar worden gemaakt. Het moderamen noemt het paeda- gogisch volstrekt onverantwoord, jongeren in de leeftijd van 15-18 jaar op bovengenoemde wijze tot de keuze van een levensvervulling te dringen, daar deze leeftijd enerzijds reeds een sterke drang naar romantiek heeft, en anderzijds nog de bezonkenheid van oo-de-1 mist om onder deze om standigheden tot een gefundeerde be slissing te kunnen komen. Er is grote kans dat, waar jonge ren, overigens begrijpelijk, uit tech nische interesse aan de legerdaven willen deelnemen en ouders dit zouden verbieden, er conflicten worden opge roepen tussen ouders en kinderen, waarbij de kinderen te-enover hun ouders een steun zouden vinden in de wens of de aandrang van de overheid. Wanneer de zaak waar wij in het Westen voor staan werkelijk recht vaardig is. en de moeite waard om verdedigd te worden, zullen wij gees telijk oneindig sterker staan, indien wij niet onze toevlucht, hebben geno men tot methoden, die bij voorkeur gehanteerd werden en wórden door die machten waartegen wij ons te weer stellen. Passagier tegen wil en dank Ten gevolge van de Z O.-storm kon de loods van de „Ryndam" Woens dagavond het schip niet veriaten. na dat hfl het schip van de Ierse kust naar open zee had geloodst. Hrj vaart thans mee over de Atlantische Oce aan. Het verblijf van ds. F. Don in Zuid-Afrika Ds. F Don, praeses van de kerke- raad der Ned. Hervormde Gemeente te Middelburg en oud-praeses van de classis Walcheren, verblijft momenteel met zijn echtgenote mevrouw Don Verboon in Zuid-Afrika. Begin De cember van het vorig jaar vertrok het predikantenechtpaar met de „Water- man'5' die op 18 December te Kaap stad arriveerde Mevrouw en ds Don logeerden daar enige tijd bij ds. Brand die indertijd in Nederland studeerde en ook een tijdlang in Middelburg verbleef. - - ging in een dienst, die te Kaapstad Reformed Church (Herv Keritl werd gehouden. Ds. Don hield zijn preek in de Nederlandse taal. omdat 80 pet. van de kerkgangers uit Nederlanders bestond. Van Kaapstad uit vertrokken me vrouw en ds. Don vervolgens naar Ladysrnith, waar zij werden ooge- wacht door hun zoon. ds. J. A Don Ds. Don Jr. heeft gestudeerd aan de universiteit te Pretoria en deed op 1 December zijn proponentsexamen. Onmiddellijk daarna nam hij een be roep aan .ïaar Piet Retief. hoofdstad van hpt gelrknami<Te district. In deze plaats, die prachtig Is ge legen op een bebost en heuvelachtig gebied, werd ds. Don op Zondag 10 Januari j.l. door zijn vader als predi kant bevestigd, waarna hij dezelfde dag zijn intrede deed. Aan de handoplegging tijdens deze plechtigheid namen deel prof. dr. S. P. Engelbrecht, dr. W. K. H. Grave- mener oud-secretaris van de Genera le Synode van de Nederiands Her vormde Kerk die een tijd in Zuid- Afrika verblijft, en voorts de predi- Intrede cand. J. J. Wisse te Grijpskerke Op Zondag canaidaat J. J. 7 Februari a.s. hoo^t Wisse zijn intrede doen als predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente te Grijpskerke 's Morgens zal hij worden bevestigd door zijn voorganger ds. J. van Win terswijk. thans predikant in de Wie- ringermeer. NED. HERV. KERK. Aangenomen naar Elburg: B. G. A van der Wiel te Tholen, die bedankte voor Hasselt GEREF. GEMEENTEN. Bedankt voor Middelharnls: Dieleman te Yerseke. kanten van Bergen en Roos. Onder de aanwezigen was een lid van de Zuidafrikaanse Volksraad en enkele hoogleraren van de Pretoriase uni versiteit De tekst van ds Don's in tredepreek luidde: „Ek is 'n vreemde ling op die aarde, verberg Uw ge- booie nie ver mtf nie", terwijl ds Don Sr. zjjn zoon bevestigde met de woor den. ontleend aan Jesaja 6:8b: .Hier is ek, stuur mij". Op de Zaterdagavond, die hieraan voorafging, werden ds. Don en zijn echtgenote door de Hervormde ge meente van Piet Retief een overweldi gende ontvangst bereid, tijdens velke 15 sprekers het woord voerden er waar zowel de burgerlijke als de Ker- keinke overheid in groten getale was vertegenwoordigd. De echtgenote van ds. Don jr., mevrouw Don-Geers eveneens uit Middelburg afkomstig bespeelde op die avond „het kla vier". Het ia de bedoeling, dat ds. Don ook te Piet Retief in enkele kerkdiensten als voorganger zal optreden. Daama zal hij nog enige tijd in Pretoria ver blijven. waar ds. Don in verschillende kerken zal preken en hier en daar be groetingssamenkomsten voor Neder landers wil organiseren Het Middel burgse predikantenechtpaar hoopt in het begin van April weer in de Zeeuw se hoofdstad terug te keren. Drie eilandenplan en Noord-Beveland. In de Prov. werd door de redactie een gehele r iwerd overweldigd als in de schrikkelijke ramnnacht van 1 bruari ji. is geschied. Waterstaatkundige ingenieurs i; C. van 15 Januari i zen er 0p <jat de zeespiegel ten op- te een gehele Pa* zichte van het vaste land een voórt- crina gewjjd aan_. Noord-Beveland, burende stijging vertoont, zodat hetwelk door de Noord-Bevelanders natuurlijk met veel belangstelling is gelezen en op prfls gesteld. De be zwaren. aangevoerd door de burge meester van Kortgene tav. het drie- eilanden-plan worden echter niet ge waardeerd We hadden toch zeker mogen verwachten, dat door hem, dit voor Noord-Beveland zo hoogst be langrijke plan met veel vreugde zou worejen toegejuicht, te meer omdat door de vreselijke ramn, overduidelijk is gebleken dat juist Kortgene met omgeving nog het meest gebaat zou den zijn bij uitvoering van dit plan. Dr. L Lockefeer heeft enic-e jaren geleden in het hos ..SorgwHk" te Wissekerke een openluchtspel opge voerd getiteld „Toen Beveland ver zonk" Zelden heeft een spel zo dicht de werkelijkheid benaderd als dit stuk van de heer Lockefeer. Het merkwaardige in deze geschie denis is dat N">o"d-Bevelana in de jaren 1530 en 1532 op ongeveer de zelfde plaatsen door de stormvloed Advertentie Nieuwe stakingen in Frankrijk De Franse arbeiders beginnen van daag de eerste ronde van hun strijd tegen regering en werkgevers voor verhoging van de minimumlonen. Zij zullen staken of het werk als protest korte tijd stilleggen en protestbeto- gingen organiseren door het gehele Alle drie de grote vakbonden communisten, socialisten en katholie ken staan achter de campagne. Zii willen het minimumloon verhoogd hebben van 20.000 tot 25.166 francs per maand. Drie gouden en een platina anode gestolen Uit een verguldinrichting aan de Meeuwenlaan in Amsterdam Noord zijn drie gouden en een platina-anode gestolen. Zij hebben een waarde van bijna 3000 gulden. De dieven zijn dooi inklimming in de fabriek gekomen De anoden hingen in een bak van cyaankali, een zout, dat behoort tot Bestrijdingsmiddelen land- en tuinbouw Invoerrecht van 10 procent? Het Tweede Kamerlid, de lieer De Ruiter heeft de ministers van Finan ciën en van Landbouw schriftelijk de volgende vragen gesteld: 1. Is het juist, dat de invoer van bestrijdingsmiddelen voor de land en tuinbouw belast za! worden met een invoerrecht van 10 2. Is het waar, dat deze maatre gel getroffen wordt op aandringen van Nederlandse fabrikanten in deze bestrijdingsmiddelen 3. Is het de ministers bekend, dat de Nederlandse industrie niet in staat is alle nodige bestrijdingsmiddelen te leveren in kwaliteit en prijzen, zo als thans het buitenland die kan le veren 4. Verwachten de ministers ook, dat een dergelijke maatregel gevolgen zal hebben voor de uitvoer van onze land- en tuinbouw-producten, omdat hieruit tegenmaatregelen kunnen voortvloeien 5. Achten de ministers het thans niet noodzakelijk om te voorkomen. de sterkste vergiften in de chemie en dat de kostprijs van onze land- dat werkt als blauwzuur. j tuinbouwproducten verhoogd wordt? kansen op overstromingen eerder toe dan afnemen. Het wordt door des kundigen dan ook noodzakelijk ge acht dat de zeeweringen worden ver hoogd en versterkt, willen we onze zeer vnictVbare kustgebieden kun nen behoude 1. Het voornoemde plan ls een van de grote werken die niet alleen voorziet in meer veiligheid voor ons gebied, maar daarboven nog zoveel meer enonne nuttige aspecten biedt. Laat men niet onhouden de plan nen allerwepe krachtdadig te stimu leren, vooral van de bewoners van Noord-Beveland moet er een juich kreet klinkeo tot in het hart van ons .geliefd vaderland. Gaarne wil ik bij deze hulde bren gen aan de houding van de burge meester van Middelburg in zijn iaar- rede. die hierin een voor ons dank bare toon aangeeft Dank zh'n wij ook verschuldigd aan bet Provinciaal Bestuur, de heer Louwes en veel andere hooggeplaat ste personen, die allen in gunstige zin werken en streven voor dit grote doel. Wissekerke C. v. d. WEELE landbouwer. Hetgeen burgemeester Schuit naar voren Dracht over het Drie-Eilanden- Plan kan niet als een bezwaar Wor den aangemerkt doch moet be schouwd worden als een vraag over problemen van de toekomst Red. P.Z.C He! veer Vlissingen - Breskens. In de dagen van vorst is het niet zó erg, maar ais het regent dan is het wel een onhoudbare toestand bij het plaatskaartenbureau in Vlissin gen van de veerdienst Vüssingen- Breskens Ik ga elke week drie vier maal heen en weer Het zou voor de automobilisten bij regenweer wel aanbeveling verdienen hun laarzen aan te doen als zij een kaartje kopen Men kan niet bij het loket op ge wone schoenen komen zonder natte voeten te krijgen. De wachtdoende po litieman daar kan dit volledig onder schrijven. Ik vroeg vanmorgen aan de lokettlst of daarin geen verbete ring kon komen De man zeide me. dat er al zoveel over was geklaagd, maar dat er tot dusver nog niets ge beurd was. Goes, J. v. d. K. WEDSTRIJDEN OP DE SCHAATS IMft en weder dienende zal de Elf- Merentocbt in Friesland Maandag a.s. gehouden worden. Dc Dorpcntocht door Midden-Noord-Holland is bc- Maandag Elf-Merentocht Overal In Nederland worden mo menteel wedstrijden gehouden op de I paahl „p /ondag a-s. Zaterdag wordt schaats. Te Appingedam werd onder op het Zi grote belangstelling het provinciaal kampioenschap van Groningen lange baan voor lieren verreden. Ritspma uit Groningen won zowel op de 500 als de 1500 meter. Op de 5000 .neter werd hij tweede. In het totaalklasse ment bezette de Groninger de eerste plaats. Ter gelegenheid van deze kampi oenswedstrijden werden eveneensi twee wedstrijden gereden door leden 1 van de Nederlandse kernploeg. Hier bij liet vooral Van der Eist een uit stekende indruk achter. HU won de beide nummers, de 500 en de 1500 meter. Op het laatste nummer maak- i te hö een tijd \an 2 36 7 minuten, het geen een fraaie prestatie was. de fel le Oostenwind in aanmerking geno- men. Te Purmerend werden de provinci- itle kampioenschappen van Noord- Holland schoonrlJaen voor paren ge houden. Het paar Visser (Schagen) en mei. A. A. Waayboer Schagen l werd Kampioen. Te Zevenhuizen in Groningen werd onder grote belangstelling het pro vinciaal kampioenschap korte Daan voor mannen gehouden. Winnaar werd na felle strijd Bak ker Jr. uit Finsterwolde in de totaal tijd over 3 x 160 m van <13.05 sec. Tweede werd Bakker sr. (Finster wolde). Te Oosterhesselen werden korte baanwedstrttden gehouden om het provinciaa' Kampioenschap van Dren te voor mannen. Fideler (Assen) werd eerste. Hij deed 15.7 sec. over de 160 meter. luiilloardi üiiu-cr een lange baan wedstrijd over 75 en 60 km ge houden, de z.g. „Zuidlaarder T.T.". Advertentie uw maag 1 M.es.al I.els'e B»cARP„.!..en(bv maagpUn maagDezwa.e diuk oP 'ï.'i.'.r.r ssehlkhetd maagzuur) Elfstedentocht nog niet vastgesteld In ztjn Donderdagavond gehouden vergadering heeft het bestuur van de Friese elfsteden vereniging zich bera den over het houden van de elfsteden- wedstrijd en tocht. Het kwam tot de conclusie dat het houden in deze week niet mogelijk zal zijn. Of zulks -noge- lijk zal zijn in een van de eerste iagen van de komende week zal afhangen van de binnenkomende ijsberichten. Op het ogenblik zijn er nog te veel wakken, vooral op het traject Leeu wardenDokkum en bezuiden Bols- ward. Zes rijders nemen deel aan Europese kampioen schappen Naar het A.N.P. verneemt heeft de coach van de Nederlandse ploeg Klaas Schenk ze9 Nederlandse rijders ingeschreven voor de Europese kam pioenschappen. welke 6 en 7 Februa ri a.s. te Davos worden gehouden. Kees Brookman. Wim van der Voort. Anton Huiskes. Gerard Maares. Wim de Graaff en Henk Schuier zullen ons land op deze kampioenschappen ver tegenwoordigen. waarbij eerstge noemde zijn titel, het vorig seizoen te Hamar veroverd, zal verdedigen Schaatstochten in Holland Het Hollandse Merendistrict van de K.N S B organiseert op Zaterdag 30 en Zondag 31 Januari twee tour tochten nl de Molentocht en de Drie Provinciën tocht, beiden ongeveer 50 km. De start van de Molentocht is om 10 uur te Leiden en te Oidewate ring. Voor deze rit bestaat ook in Zee land belangstelling. Vijfde Ilsy pas in 1955 Met het oog op de uitbreldings- erkzaamheden op Ypenburg is net houden van een luchtvaartshow ln de eerstkomende tijd nog onmogelilk Het hoofdbestuur der Kon. Ned. vereniging voor Luchtvaart is der halve genoopt de vijfde internationa le luchtvaart show Ypenburg (Ilsv) uit te stellen tot het voorjaar van 1955. "«G-caCHCTS-^KERj BRIDGE Viertallencompetitie. AFDELING B. HOOFDKLASSE. Terneuzen ITerneuzen IT1 2 0; Terneuzen ii—Terneuzen iv 0--2; Terneuzen iv—Sas van Gent 10 2; Seis van Gent i—Terneuzen 10 2. Door twee overwinningen verdrong Terneuzen I Sas I van de eerste plaats. Uit de stand blijkt, dat de laatste wedstrijd Terneuzen II- Sas I, de beslissing moet brengen. Ter neuzen II en IV eindigden gelijk de beslissingswedstrijd werd d<v>r Ter neuzen IV gewonnen, zodat Terneu zen in degradeert. De stand ln deze afdeling luidt: Terneuzen I Sas van Gent I Terneuzen II Terneuzen IV Terneuzen II EERSTE KLASSE: Luctor I—Hulst II 2- 8 5 0 3 7 4 12 7 3 13 -0: Luctor II— Luctor II Sas II 0 HOOG EN LAAG WATER 30 Januari Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge 10.21 10.45 11.29 11.46 Ü.+N.AP. N.A.P. 1.29 1.50 1.02 1.21 23.07 23.32 23.58 1.39 1.60 1.78 U.—NAP. 4.00 1.35 4.13 4.49 5.02 4.59 1.56 1.71 1.20 U.—N.A.P. 1649 1.51 17.03 17.37 1.73 17.36 17.39 1.38 1.85 i. „Hossende haaien nog an toe mompelde Kappie, „ik schijn ja een deksels ge vaarlijk apparaat in wer king te hebben gesteld I" Mei het angstzweet op het gelaat bleef hij plat op de grond liggen, terwijl boven hem bliksemende ontladin gen met dreigend gebrom rondflitsten Maar plotse ling klonk er een montere stem: „Gefeliciteerd, kapi tein. dat hebt U knap ge daan!" Het was professor Wobbe. die. ondanks het feit. dat hij nog gebonden op een stoei zat. de situatie zeer bevredigend bleek te vinden. „U hebt die boef op een keurige wetenschap- ment I Wees thans zo goed mijn boeien even los te ma ken'. „De boef?" herhaalde Kappie verbluft, „buiten gevecht gesteld?? Waar zit die kerel eigenlijk?" „Boven Uw hoofd natuurlijk", riep de geleerde letsvai ongeduldig anti-magnetische kruistrilboilen Hulst I 0— 2; Sas H—Huist I 0-2. Hulst I blijft eerste, maar won slechts met 34 30 van Sas ii. De stand in deze afdeling Is: Huist I 7 6 1 0 13 Luctor I 7 5 1 1 11 Sas II 8 3 14 7 Hulst n 7 2 14 5 Luctor ii 7 0 0 7 0 De wedstrijd Huist I—Luctor I moet dus de beslissing brengen. afdei.tng a. zuid-r e'veland en walcheren). hoofdklasse: Vlissingse Bridge Club ITT Vllsslng- se Bridge Club II 2 -0: Vlissingse Bridge Club IT Zutd-Bevelanrl 2 0; Vlissingse Bridge Club II - Middel burg II 2 0: Midde'burg IVlissing se Bridge Club I 2- 0. Vlissingse Bridge Club ITI leverde uitstekend werk ioor Vlissingse Brid ge Club n en Middelburg ii te ver slaan. Het steeg daardoor naar de derde plaats. Vlissingse Bridge Club TT behaalde een verrassende zege op Zitid-Beveland (Goes), dat hierdoor zijn eerste néder laan leed Ook Mid delburg 1 verrichtte meer dan ver- .warht werd- het ontnam Vlissingse Bridge C'ub I de kans om op G< in 'e lonen. Uit de stand blijkt, hoe ge ring het onderling krachtsverschil is: Zu'd-Beveland V B C. I vbc in M'ddelhurg I VBC II Middelburg II eerste klasse: Vlissingse Fles TT Fles ttt 20; Fles T—Middelburg TTI 2 0: Vlissing se Bridge Club TV Fles ii 2—0: F1»s III Fles 10 2. Fles I behaalde twee overwinnin gen. terwijl Fles II op hot nippertje verloor van Vlissingse Bridge Club TV. en won van Fles TTI Fles II blijft nog no 1. doch heoft 2 wedstrijden meer gespeeld dan Fles I. dat cr dus relatief beter voor staat. De stand luidt: Fles II 8 6 0 Fles I 6 5 0 V B C. IV 5 3 117 Mirtdelhyrg iii 6 114 3 Fles III 7 0 0 7 0 Zaterdag 30 Januari as. wordt de 5e zitting der narencompetitie ge houden te Middelburg. open parencompetitie. Aan deze competitie kunnen ook niet-leden van de Nederlandse Bridge Bond deelnemen De zittingen worden gehouden: 13 Februari te Terneuzen ln Hotel „Rotterdam" des avonds om 8 uur 13 Februari te Vlissingen in „het Rtrandhotel" des avonds om 8 uur. 18 Februari te Goes in hotel ..Cen traal" des avonds om 7 15 uur. 12 Maart te Oostburg ln hotel ..Een hoorn" des avonds om 7.30 uur. 7 4 2 1 10 8 4 2 2 10 8 4 0 4 8 7 2 3 2 7 8 3 1 4 7 8 1 2 5 4 12 U hebt toch zelf de in werking ge steld, die dat ongunstige individu met hun straling hebben getroffen? Hierdoor heeft hij uiteraard zijn gewicht verloren en is omhooggezweefd!" Verstomd keek Kappie omhoog. En inderdaad, daar spartelde Kits kruisgetrild tegen het plafondt Nagekompn advertentie MIDDELBURGSE IJSCLUB Us en weder dienende Za terdagmiddag 2 uur WEDSTRIJDEN voor kinderen van leden tot en met 16 jaar. Indeling in"groepen Fraaie grijzen. Inleggeld 20 cent. 'pgave aan de baan. Nieuwe leden kunnen zich ook nog aan de baan mel den. Maandag de gebruikelijke SCHOOI.WED STRIJDEN. Aanvang 10 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 9