Terneuzen moet beslist meer kunnen bouwen Zeeuwse Almanak Dertig runderen omgekomen bij brand in Nieuwland _100JAAR_ WED. J. DE KOttm-VERMEVLEN TE GRAAVW162 JAAR Ziffle IR. H. N. COOLMAN GAAT NAAR GELDERLAND-OVERIJSSEL IR. G. A. WIERSMA NAM AFSCHEID VAN DE POLDER WALCHEREN Age. n da s PROVINCIALE ZEEUWBE COURANT VRIJDAG 29 JANUARI 1954 BURGEMEESTERTELLEGEN Propaganda voor de haven moet naar het Zuiden gericht worden De Nieuwjaarsrede, welke de burgemeester van Terneuzen, mr. P. H. W. Tellegen, Donderdagavond in de raadsvergadering hield, stond in het teken van het geringe bouwvolume dat de gemeente werd toegewezen. De bur gemeester wees er op, dat het aantal inwoners In 1953 steeg van 13.790 tot 14.102. Er is in Zeeland geen gemeente, die in de Jaren na de oorlog zo sterk is geroeid, terwijl de belemmer ing in de vrye huizenbouw deze groei toch nog belangrijk heeft geremd. Dit icit mag er toe lelden nog eens op de noodzakelijkheid te wijzen, dat" Terneuzen bi) de toewijzing van bouw volume op de eerste plaats moet komen. In Terneuzen zou het toch al heel vreemd zijn, wanneer men zou moe ten ervaren, dat andere Zeeuwse ge meenten grote bouwvolume zou wor den toegewezen. De regering zelf heeft door liet verlenen van een bij drage in de' aanleg van het terrein voor de klein-industrie getoond het belang in te zien, dat Terneuzen zlrh vrij zal kunnen ontplooien. Hoe ls dat mogelijk, wanneer de woningsitu atie slechter wordt in plaats van be ter? Eind 1952 was het werkelijk wo ningtekort 238 woningen, doch thans niettegenstaande een'toeneming van de woningvoorraad van 3652 tot 8737 panden, bedraagt het. werkelijke wo ningtekort reods 397. Het aantal wo ningzoekenden steeg van 486 tot 602, tertvlll het aantal samemvoningen nog 242 bedraagt en 310 panden In aanmerking komen voor onbewoon baar verklaring. Het wekt dan ook verbazing, dat de minister van wederopbouw op aan dringen van het prov. bestuur wel nog een 300-tal woningen aan Zee land meer heeft toegewezen, doch met de uitdrukkelijke bepaling dat, dit contingent alleen voor herbouw bestemd is. Het is dus zó, dat de mo gelijkheid niet is uitgesloten, dat een gemeente als Middelburg, die in Inwonertal achteruit gaat, meer wo ningen krijgt toegewezen dan Ter neuzen, dat sterk groeit, maar geen herbouwgevallen heeft. Nóg verwar der wordt de situatie wanneer men verneemt, dat de herbouwgevallen, voortgekomen uit de watersnood, zul len worden geregeld buiten dit bouw volume om. Aan de hand van de cHfers voor de provincie Zeeland wees de heer Telle gen er vervolgens nog op, dat het duidelijk is, dat wanneer er in Ter neuzen maar voldoende had gebouwd kunnen worden, de bevolkingsaanwas nog veel groter zou ztjn geweest. De Haven Het verkeer In de haven, de levens ader van Terneuzen, nam in 1953 toe. Hierbg mag worden aangetekend, dat op het gebied van samenwerking in de havensfeer veel tot stand kwam. Het doel, dat bij de oprlchtine van de Ver. Havenbelangen voor ogen stond, is belangrijk dichterbij gekomen door enerzijds de oprichting van de N V Haven Terneuzen, welke als voorlo pige taak heeft het aanschaffen en Slechts zéér vertrouwde bedrij- van kunnen op deze leeftijd bogen. Wendt U voor GOEDE PIANO'S of VLEUGELS tot 18 x£§ 5* RIJKENt de LANGE <0pte lijnbaan ?8 hoek «**1 rottfrdam exploiteren van kranen en waarin de gemeente voor 300.000.deel neemt, en anderzijds door de oprich ting van een Havenreserve, waardoor de werknemers in het havenbedrijf bestaanszekerheid ls verschaft. Het lijkt, aldus de burgemeester, alsof ook ten opzichte van het ver voer te land het inzicht doorbreekt, dat de Ned. Spoorwegen gebaat zjjn met het aantrekken en beter verzor gen van het vervoer per rail, dan in de eerste jaren na de overname van de Spoorweg Mechelen-Terneuzen het geval bleek. Toch wil het hier nog niet vlotten en het gemeentebestuur heeft zich van harte aangesloten by het koor van protesten, dat zich ver tegen de voorgenomen heven heeft opheffing van de busverbinding Ter- neuzen-Breda, terwijl ook aangedron gen wordt op verbetering van het z hoefijzerverkeer, dat vooral voor i industrieën langs het kanaal van het grootste belang, is. Ook by deze pun ten treft een tegenstrijdigheid van be leid, dat industrieën wil aantrekken, maar het uitbreiden van bestaande Industrieën bemoeilijkt. Mede hierom ls het zaak zich te bezinnen op de propaganda voor de Terneuzense haven. Steeds iveer ver geefs werd getracht de belangstelling van overig-Nederland te wekken voor de grote mogelijkheden, welke hier voor het grijpen liggen. Waar ook in het verleden die belangstelling steeds In meerdere mate werd gevonden by het buitenland dan binnen de gren zen, zal het gemeentebestuur ook dit Tot slot wierp de heer Teilegen een blik in de toekomst. Daarbij zag hij naar het Oostelyk Bolwerk, dat ver rijst, en naar het nieuwe stadhuis. Dan ziet men de flats en de losstaan de woningen met een doorgaande weg naar het dan voltooide ziekenhuis. Daarachter het zonodige recreatieter rein met het zwembad, waarvoor nu eindeiyk met het grondwerk kan worden aangevangen. De gemeente haven zal gedempt moeten worden om een behoorlijke toegang tot deze nieuwbouw te verkrijgen en uitbrei ding van parkeerruimte. In de nieu we wyken zullen verschillende scho len verrijzen. De burgemeester wees er op, dat niet alleen de volurne-kwestie, maar ook de financiën het gemeentebe stuur een zwaar obstakel ln de weg leggen brj het uitvoeren van deze plannen, die toch nodig zHn. wil men in Terneuzen niet door stilstand tot achteruitgang gedoemd zijn. Heel het dorp viert feest Vandaag viert men feest in Graauw en dat is geen wonder, want mevrouw de wed. J. de Koning-Vermeulen, in het dorp beter bekend als „ons Doka", viert vandaag haar verjaardag. ..Do ka" is onbetwist de oudste vrouw in Zeeland! Ze heeft vandaag de leeftijd van 102 jaar bereikt, voorwaar een grote gebeurtenis en het hele dorp deelt dan ook in de feestvreugde. Doka krijgt het druk. Haar uitge breide familie komt haar feliciteren. Hoe groot die frmille is, bewijst het feit dat er thans vHf opeenvolgende generaties ln leven zijn. Niet alleen haar familie, ook de bur gemeester en vele vrienden zullen Do ka feliciteren. Bovendien zal de plaat selijke muziekvereniging Zondag ter ere van haar verjaardag concerteren, zodat het twee dagen feest is. Doka is nog goed gezond en zeer kras voor haar hoge leeftijd. Ze heeft een goede eetlust en is dol op spek. Als het goed weer is, maakt zij haar dagelijkse wandelingetje door hel dorp, maar nu het vriest blijft Doka binnen bjj de gezellig snorrende ka chel. Zrj woont bij haar jongste doch ter aan de Achtereindstraét op de plaats, waar eens het huis stond, waarin zij op 29 Januari 1852 het levenslicht aanschouwde. Doka heeft veel belangstelling voor hetgeen er rond haar heen geschiedt en zy is goedlachs. Overdag zit zij wel eens te dutten in een gemakkelijke stoel, maar dat mag ook wel «als je zo oud bentl Nieuwe commissaris van Polder Walcheren benoemd Tot commissaris in het bestuur van de Polder Walcheren, vertegenwoor digende de eigenaren van de onge bouwde eigendom, is Donderdag in de vacature, ontstaan door het overig- den van de heer W. Verhagen te Kou- dekerke, gekozen de heer P. Besun- en te Biggekerke. VAN <3.tui M TOT Zeeland ie toch maar een gezond Tand. Misschien denken de andere Nederlanders er niet zo over, omdat zü wel eens een beetje huiveren van al dat water in deze mooie provin cie, maar de werkelijkheid is toch Anders. Dat bewijzen de inwoners, die hier vaak een zeer hoge leeftijd bereiken. De leeftijd der sterken be- UIEN Het is een algemeen bekende wijs heid, dat een schoenmaker zich het beste bij zijn leest kan houden, niüar de practyk leert, dat het voor velen vaak verleidelijk is om de leest een weinig in de steek te laten Zoals dat het geval was met vier Zeeuwse artsen. De heren doktoren besloten begin 1353 „een gokje te icagen" in uien. voor uien, zo hadden zij gehoord, wer den beste pryzen gemaakt en dies be sloten zij via een handelaar een per ceel met deze veldvruchten aan te kopen. Een der artsen verhaalde Kijn echt- ?<enote opgewekt van de voordelige ransactie, welke iiuhet verschiet lag. maar ze reageerde niet bijzonder en thousiast. Wellicht speelde haar de zegswijze over de schoenmaker en zjjn leest door het hoofd De adspirant-uienhandelaar heeft nog getracht zich uit de affaire terug te trekken, maar het mocht hem niet meer gelukken. De transactie was ge sloten. Het is huilen geworden, hetgeen, met al die uien, niet zo verwonderlijk is De prijzen daalden en daalden en naar verluidt kunnen de vier artsen geen ui meer zien of ruiken reikten de oudste ingezetene van Yerseke, de heer Simon Paauwe, wo nend in de Wilhclminastraat en de heer Jakob Verhulst Lkz., Zuidstraat 51, in Westkapclle. De her Paauwe wordt Zondag maar liefst 95 jaar en de heer Ver hulst 90 jaar. Onze hartelijke gelukwensen! OMHOOG GEVAREN Het 158 ton metende motorschip „De oude Trouw" van schipper H. Ver woerd uit Eek en Wiel had het wel hard te verantwoorden. Met een la ding steen kwam schipper Verwoerd naar Sint Annaland gevaren. Toen deze lading gelost was wilde de schip per natuurlijk weer de haven van St. Annaland uit, maar dat ging niet zo vlot. Omdat het afgaand water was. zag hij geen kans zijn schip de vaar geul in te sturen met het gevolg, dat hij een hele dag op de zandplaat vast zat De loods, de heer Johs Scherpe- nisse. slaagde er na veel moeite in het schip los te krijgen en de haven in te loodsen. Na een dag oponthoud kon schipper Verwoerd, ditmaal by vloed, zyn reis voortzetten. VAN HET EEN. Van het een komt het ander. Dat on dervond een chauffeur van een vrachtwagen te Stoopeldijk, die plot seling moest uitwijken en in botsing kwam met een materiaalwagen van een timmerbedryf, welke aan de kant van de weg was geparkeerd. Het wa gentje werd tot splinters gereden en een wegvliegend stuk hout vernielde een spiegelruit van een winkelétalage De chauffeur reed weliswaar door maar meldde zich later by de politie. IN E E N REGEL De heer L. M. de Koeyer, brugknecht te Sluiskil is benoemd tot sluisknechl B te Terneuzen. De heer A. A Meer- tens werd benoemd tot brugknecht te Sluiskil. ,J)oka" de Koning-Vermeulen te Graauw is vandaag 102 jaar. (Foto P.Z.C.) Vloed verraste kudde schapen in Het Zwin Minister Algera opnieuw naar Zeeland Lange tijd is de herder van de kud de schapen, welke zwerft rond het Zwin, er in geslaagd zfc'n schaapjes op het droge te houden, maar dezer dagen verraste de vloed schapen zo wel als herder! In korte tyd kwam JhL.d„e Ivincle op 18 Februari opnieuw naai ISf i Zeeland komen De minster zal dab het droge te krijgen, maar gelukkig besprekingen voeren met het provin- ciaal bestuur over dringende water- Naar wij vernemen zal de minister van verkeer en waterstaat, mr, J. Algera naast zijn eerstdaags plaats vindende werkbezoek aan onze pro- te was er hulp in de buurt. Met behulp van enkele voertuigen, waarmede men zich een weg door het water moest banen, slaagde men er in de dieren in veiligheid te bren- gen. staats- en verkeersaangelegenheden. Zoals bekend heeft het provinciaal bestuur by herhaling op deze bespre king aangedrongen. DE OPHEFFING VAN DE D.U.W. Hoofdinspecteur-directeur Districts Arbeidsbureau wordt hoofdinspecteur Arbeidsvoorziening (Van onze Haagse correspondent) Zoals reeds enige malen is gemeld, zal nog in de loop van dit Jaar de D U W. worden opgeheven en voor de arbeidsvoorziening en werkgclegen- heidsverruiming een nieuwe regeling worden getroffen. Deze regeling heeft inmiddels haar beslag gekregen. Zijn wy wel ingelicht, dan is eerst daags de benoeming te verwachten van dr ir D. R. Mansholt, die tol nu toe belast was met de leiding van de D.U.W., tot directeur-generaal der ar beidsvoorziening Onder deze direc teur-generaal zullen drie lichamen ressorteren, n.L het Rijks Arbeids Bu reau. een nieuw te vormen Dienst voor Aanvullende Werkgelegenheid en een Dienst Aanvullende Werkge legenheid civiel technische werken. Aan de Cultuur Technische Dienst, de Rijkswaterstaat en de Dienst Aan vullende werkgelegenheid Civiel technische Werken zal worden opge dragen om te zorgen voor voldoende werkobjecten. De subsidies voor deze werken zul len komen van het departement van Sociale Zaken middels de Dienst Aan vullende Werkgelegenheid. Deze dienst wordt dus het zoge naamde regulatiecentrum, met als top de Coördinatie-commissie Openbare Werken, een ambteiyke inter-depar- tementale commissie. VERANDERING IN ZEELAND Voor Zeeland brengt, deze regeling enkele veranderingen met zich mede. Zo is eerstdaags de benoeming te ver wachten van ir H. N. Coolman, hoofd- Reconstructieplan Schouwen in de Staten Naar vvjj vernemen zal het Recon structieplan Scliouwen-Duiveland na in Februari in de afdalingen der Pro vinciale Staten behandeld te zijn, op Dinsdag 23 Maart in de Provinciale Staten aan de orde worden gesteld, in een sneclaal hiertoe belegde by- eenkomst. Benoeming By beschikking van de minister van verkeer en waterstaat is met in gang van 1 Februari 1954 benoemd tot ingenieur van, de rykswaterstaat in vaste dienst, ir. H. J. M. Dieker- hof te Terneuzen. inspecteur van de D.U.W in Zeeland, tot hoofd-inspecteur voor Gelderland en Overyssel van de Dienst Aanvul lende Werkgelegenheid Cultuurtech nische Werken. Ir. Coolman, die van 1915 af in Zeeland werkzaam was, zal onze provincie verlaten en z-lcb in Anrhem vestigen. Dezelfde functie, welke ir Coolman in Overijssel en Gelderland krUgt. is voor Noord-Brabant en Zeeland toe bedeeld aan ir R. N. Hemmes te Den Bosch, tot dusver inspecteur van de D.U W aldaar. De hoofd-inspecteur-dlrecteur van bet Districts Arbeidsbureau Zeeland de heer K van Djjk, wordt nu hoofd inspecteur der Arbeidsvoorziening in Zeeland. De heer B H. Franke Insnecteur van de D U W. in Zeeland wordt in specteur Aanvullende Werkgelegen heid en wordt als mdanlg toegevoegd aan de heer Van Dyk. Geen stadsbussen in Middelburg In de Middelburgse gemeenteraad is enige tyd geleden de vraag ge steld, of het mogelijk zou zün in de Zeeuwse hoofdstad stadsbus!ijnen te exploiteren. Een onderzoek en een deskundig rapport van de directeur der NV. Stoomtram Walcheren, de heer C. Bruins, heeft uitgewezen, dat derge lijke verbindingen in een kleine stad als Middelburg niet rendabel te ma ken zyn. Middelburg zal daarop) geen stadsbussen krijgen. Hartelijke woorden en afscheidsgeschenken Ir. G. A. Wiersma, ingenieur van de Polder Walcheren, die per 1 Febru ari by het Hoogheemraadschap Delfland is benoemd, nam Donderdagmid dag afscheid in het Polderhuis te Middelburg. Tijdens een besloten bijeen komst van bestuur en personeel werd de scheidende ingenieur toegesproken door de voorzitter van de Polder Walcheren, mr. dr. R. VV. Graaf van Lyn- -den. Spreker memoreerde tie gebeurtenissen van de dertien jaren, geduren de welke ir. Wiersma de polder heeft gediend. Hij wees er op, dat Walche ren aan ir. Wiersma zeer veel te danken heeft en dat de polder hl hem een niet genoeg te waarderen kracht verliest. Tenslotte zegde mr. van Lynden ir. Wiersma, namens het bestuur, een albiun toe met foto's van alle werken, die onder zyn leiding op Walcheren zijn uitgevoerd. De heer J. C. Biaupot ten Cate, de nestor van de commissarissen van de polder, zwaaide de scheidende inge nieur namens dit college lof toe voor de wijze waarop hy de belangen van de polder ïeeft behartigd en voor de prettige samenwerking, die men met hem mocht hebben, voor het perso- Brandweer stond machteloos Zoals in ons blad van gisteren bij het ter perse gaan nog juist kon worden gemeld, is ln de nacht van Woensdag op Donderdag brand ontstaan in een grote schuur aan de Molendijk te Nieuwland. Dertig jonge runderen vonden hierbijeen gruwelijke dood in de vlammen. Eén vaars wist zich los te rukken en ontsnapte, overdekt met brandwonden. De eigenaar, de heer C. Markussen uit Nieuwland, vond het zwaargewonde dier de volgende mor gen op de mesthoop. Een grot« nar tij hooi en stro, een partijtje vlas. ruim 200 mud gedorst graan, voederbieten, landbouwma chines en verder landboinvgerei wer den door het vuur vernield. De met riet gedekte schuur brandde geheel af. Het aangebouwde huis, een zoge naamde gebruikswoning, welke over dag door een zuster van de eigenaar wordt bewoond, maar 's nachts verla ten ls. liep weinig schade op. De schade, welke zeer aanzienlijk is, wordt gedekt door verzekering. Woensdagnacht omstreeks 2 uur ontdekte een der omwonenden de brand. Direct waarschuwde hy de brandweer te Nieuwland, welke on der leiding van de heer J. Poppe zeer spoedig ter plaatse was. TegelH- kertyd zag een bewaker van de VI- triteworks te Middelburg vlammen en waarschuwde, in de veronderstel ling dat er te Middelburg brand was uitgebroken, de Middelburgse brand weer, welke onder leiding -an com mandant Schuitemaker onmiddellijk uitrukte. Zo arriveerden de twee brandweerploegen byna gelgktiidig op de plaats aes onheils. Hoewel de vlammenzee met vijf stralen werd aangepakt, was het pleit reeds be slecht. De schuur stond in lichter laaie. Het vuur breidde zich snel uit door de voorraden hooi en stro en met moeite slaagde de brandweer er in de woning te behouden. Direct na het ontdekken van de ty-and werd de eigenaar gewaar schuwd. Toen Hij omstreeks kwart over twee aan de Molendijk arriveer de was de schuur tot zijn grote ont zetting reeds ingestort. Toen de dag aanbrak restte er slechts een schroeiende, walmende ruïne, waaruit dichte witte rook op- kringelde. Aan zwartgeblakerde, ge broken balken hingen lange ijspegels van bevroren bluswater. Brandweer lieden, diep in hun kraag gedoken waren bezig met de nablus'singswerk- zaarnheden. Over het ontstaan van de brand tast men volledig in het duis ter. De politie stelt een onderzoek in. Varkenspest te Tholen In de varkensstal van de heer C. Q. te Tholen Is varkenspest uitge broken. Twee dieren zUn reeds be zweken en in de destructor vernie tigd. Ir. A. E. Kempes overleden Te Arnhem is op 74-jarige leeftijd overleden ir. A. E Kempees, oud hoofdingenieur-directeur van de Ryks waterstaat in de directie N.-Brabant. Ir. Kempees was van 1909 tot 1912 werkzaam in het arrondissement Goes. Van de grote landbonwschuur te Nieuwland, waarin 30 stuks jongvee, hooi, stro, vlas, gedorst graan', bie ten en landbouwmachinesbleef niets andere over dan een rokende mine. (Foto PJZ.C.) neel werd het woord gevoerd door de heer A. Hoefkens, hoofdopzichter. Spreker zei. dat het personeel het be treurt, dat ir. Wiersma de polder gaat verlaten. Hij noemde de schei dende ingenieur een humaan chef on der wie het personeel altyd met ple zier heeft gewerkt, en overhandigde als afscheidsgeschenk een radiotoe stel. Van de griffier van de polder, jhr. mr. G. C. D. Rutgers van Rozenburg, die een operatie heeft ondergaan en nog het ziekbed moet houden, was een te alle sprekers voor de woorden van waardering en de aangeboden ge schenken. Daarna hielden mevrouw en ir. Wiersma een afscheidsreceptie, die zeer druk werd bezocht. Onaer 1ege- nen, die de scheidende ie hand kwa men drukken, bevonden zich mr. dr. Bolkestein burgemeester van Mid delburg, ir. W. J. E. Crommeliri, burgemeester van Domburg, mr M. Tydeman, jurgemeester van Westka- pelle, ir. G. Snip. hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat, ir T. Michielsen, directeur ••an de PZEM., majoor W. H. van Ballegoven de Jong, districts commandant van de Rijkspolitie in Zeeland, majoor J. Pottoboom, com mandant C.O A.K. te Middelburg en voorts vertegenwoordigers van vele diensten instellingen en verenigingen die rechtstreeks of zijdelings met do Polder Walcheren te maken hebben. Televisie-reportage uit NieuwerLerk uitgesteld De aanhoudende strenge vorst heeft de oprulmings- en herstelvveik- zaamheden op Schouwen en D»ive- tand vrijwel lamgelegd. Aan de re portage. die de Nederlandse Televi- slestfchtmg Zaterdag 30 Januari uit Nieuwerkerk wi'de geven, is daar mee de basis ontvallen Noodgedwon gen is daarom besloten deze repor tage tot nader ordei uit te stellen. Mr J W Muller Mr. J. W Muller, die reeds benoemd werd tot griffier van de arrondisse mentsrechtbank te Middelburg, komt nos voor op de alphabethische lijst van aanbeveling vooi de functie van griffier van de rechtbank te Alk maar. MIDDELBURG. Vandaag Electro: „Het gebeurde in Rome", (14 jr.). 7 en 9.15 uur; Schouwburg: „For men only", (18 jr.), VLISSINGEN. Vandaag - Alhambra: .Rechter Thomas", (a.i 7 en 9 uur: Luxor: „De schrik van de tweede compagnie", ia.1 i, 8 uur; Concertgebouw Uitvoering adspiranten VTV, 7.30 uur. GOES. Vandaag Grand: „Rechter Thomas". (aJ.), 8 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 2