PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Berlijuse conferentie voor alles bedoeld voor In Februari Zeeuwse collecte voor Jeugdwerk en Jeugdzorg 0£ BILT NAAR BETER CONTACT TUSSEN RUSLAND EN JOEGO-SLAVIE AFTREDEN VAN BELGISCHE REGERING GEEIST 197e Jaargang - No. 23 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F van de Velde en F B den Boer. Adjunct: W de Pagter Houfdrcd G. Balllntljn; PJ.-verv.: W. Leertouwer en H A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week. f 5.85 per kw.. fr p, p f 6.10 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 29 Jan. 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per «run Minimum p advertentie f 3. (ng mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties <max 8 regelaj van 1—5 regels t 1— Iedere regel meer 30 cent. ..Brieven of adres Bureau e d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P Z C Middelburg. Bur Vllssingen. Walstr. 58—60. telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160), Middelburg. Markt 51. telef. 3841; Coes. Lange Vorststr. 83. telef 2475 (b.g.g 2228); Oostburg. Finlandstr. 2. telef 16; Terneuzen, Brouwerljstr. 2; Zlcrlkzee N B^'gerdsti C ieo. t.-n-? PROPAGANDA ALLES WAT DE KLOK SLAAT Wereld zal er niet veel vruchten van kunnen plukken (Telefonisch van onze speciale verslaggever). BERLIJN. DONDERDAGAVOND. Dit is de meest fantastische confe rentie in de diplomatieke geschiedenis der wereld. Nooit is er een conferen tie van grote mogendheden gehouden, die zo duidelijk het stigma der pro paganda droeg als deze. Nooit hebben de machtshebbers der aarde zich zo veel aan de kranten gelegen laten liggen als nu. En nooit is het ook voor gekomen dat de deelnemers hun resnectieve standpunten ten opzichte van de te behandelen problemen reeds weken te voren opzettelijk hebben doen nitlckkcn. Hoe langer wjj met oor en oog de conferentie in deze neurotische stad proberen te volgen, des te meer komen wij tot de conclusie, dat zjj alleen voor ons is geprojecteerd. Dit klinkt waarschijnlijk niet erg bescheiden, doch men zie de handelingen der vertegenwoordigers der deelnemende lan den maar. Met uitvoerig voorbereide rede voeringen. verklaringen en persconfe renties hopen zij de journalisten (en daarmee het publiek!) gerust te stel len. dat er om niets gesjacherd wordt. Elkeen is er op uit zoveel mogelijk prestige-doelpunten te scoren en zo weinig mogelijk af te wijzen, dat in het eigen, doch vooral in het andere kamp verkeerd kan worden uitgelegd. En als er iets moet worden afge wezen, dan gaat dit niet dan met de uitgifte van een uitvoerig lijstje van beweegredenen gepaard. Dulles b.v. kwam vanmiddag voor de derde keer op zijn weigering om een Vijf Mogend- hedenconferentie te houden terug en wel in een verklaring, welke hij voor de aanvang van de vierde zitting aan zijn stencildienst had laten brengen. Dit Is zeker niet de conferentie, die Churchill zich had gewenst: een bij eenkomst namelijk, die in het teken van de vooroorlogse geheime diploma- Kantlijn „N° foem het een weelde bij 't sui zen der biaren Zomers de koelte te drin ken in 't woud; 's Avonds te npjm'ren aan d'oever der baren. Onder een hemel, besprankeld met goud; 't Luwtje nochtans der belommerde dreven, 't Starrengeglim op het golvend ver schiet; Moest ik er 't ijs en de schaatsen voor geven. Lach wie het lust! Ik begeerde ze niet. Aldus dichtte in een vorige eeuw de Nederlandse dichter Bogaerts en wie zijn vers „De Schaatsen rijder" leest, voelt in net rhythme van zijn woorden het zelfde rhythme, dat de schaatsenrijder in zijn slagen heeft. En is er één üsliefheboer, die het niet met de dichter eens is? Het ijs heeft in zeer vele mensen een nieuwe geest doen varen Er heerst een vreemde onrust Bij dui zenden zijn ze te tellen, die heimelijk telkens de gedachte voelen opkomen, dat volwassenen net als de jeugd „ijs vrij" zouden moeten hebben. Met moeite bedwingen zij hun verlangen naar de gladde ijzers en het spiege lend ijs. Wie kinderen heeft, constateert eensklaps een beangstigend vermin derde belangstelling voor de rijste brijberg van huiswerk. Het ijs gaat voor En zie trouwens het leraren corps eens fraaie krullen op het ijs- vlak schrijven! Jammer alleen, dat er in Zeeland geen ijstoerisme mogelijk is. Baantje rijden is mooi, maar het haèlt niet bij een tocht. Het ijs heeft zijn bezwaren, de kou althans en zonder koude geen ijs, niet waar Men stookt feller En waar vuur is dreigt gevaar. De kranten staan weer vol met branden. De loodgieters lachen Het is voor hen een gouden tijd. De leidingen springen bij tientallen Maar wie bui ten moet werken, lacht allerminst In de zomer kan men de* Bakker en de melkboer benijden, om van de boer maar niet te spreken. Maar zie de melkboeren kleumen en de bakkers en de politie-aaenten op hun ronde. Een lange ijsperiode zal het ver keer desorganiseren. Het Is niet alles goud wat er blinkt in een ijstijd. Het kwaadst zijn de dieren er aan toe. Wie des morgens langs het water loopt, ziet zwanen en eenden en meeuwen op het ijs liggen, bewegingloos. In de struiken zitten de vogels als vastgekleefd aan hun tak Het voedsel, dat zij normaal vinden, op het land. in de tuinen, in het wa ter. is onbereikbaar geworden. Wie wat brood voor de vogels weet te sparen, wie een spekzwoerd in zijn tuin hangt, wie wat aardappelen uit strooit. die doet een goed werk. De vogels hebben het nodig. Straks zal het glad worden, door sneeuw, of ijzel, of opdooi Als iedereen dan de moeite neemt om wat sintels voor zijn huis te strooi en op het trottoir, maar liefst ook op de rijweg, helpt mede om gebroken armen en benen te voorkomen en waar net slippende auto's betreft er ger dingen, dan gebroken ledematen. Het zijn maar kleinigheden Maar wie er aan denkt, zal met extra ge noegen de hierboven zo dichterlijk omschreven ijsvreugden smaken. En wie helpt daar niet graag aan mee? tie zou staan en die zonder de ambte lijke rompslomp zou plaats vinden. Noch van een terugkeer naar de ge heime diplomatie, noch van een ne gatief standpunt tegenover alle over bodige bureaucratie is in Berlijn ech ter sprake. Integendeel zelfs! Openhartigheid en ambtenarij vieren meer dan tijdens een andere Vier Mogendheden-confe- rentie hoogtij. In de vergaderzaal van het gebouw van de machtige Geallieerde Contró- leraad zien wij raadgevers, secretaris sen en experts, een miniatuur van die der Verenigde Naties. Elk der vier delegaties houdt na afloop van de dagzitting een eigen persconferentie. Alle al of niet betrokken partijen: Bonn, Wenen, de Europese Federa listen. de Emigrantenbureaux enz. hebben mensen naar Berlijn gestuurd om bij de-pers ..begrip te kweken" of met andere en betere woorden gezegd reclame voor haar eigen standje te maken. De propaganda loopt overal in drup pels en straaltjes af. Bij emmers een ter kan zij opgevangen worden in het perscentrum, dat de Russen in de Oost-sector van Berlijn hebben later, inrichten. Zijn de bureaux en schrijf tafels van het Kathreinerhaus het perscentrum, dat in West-Berlijn staat van een betere soort vuren hout gemaakt, die waaraan wjj de volgende week in Oost-Berlijn komen te zitten, zijn van het prachtigste ma honiehout dan wel van cederhout ver vaardigd. Neemt men in het Kathrei nerhaus genoegen met linoleum op de grond, aan de Th£lmannplatz kunnen het alleen vaste kleinere tapllten ziin Kunnen wij in West-Berliin slecht» te gen betaling van 20 pfennig een stadsgesprek voeren, in Oost-Berlijn kost het niets. Zo kunnen wfl door gaan. Het persrestaurant in Oost- Berlijn is zeker zo goed als dat ir. West-Berlijn. Het gevolg is. dal thans reeds de meeste Westerse iournalis- ten bij de Russen gaan eten. Alle por ties. inlichtingen-mensen enz. in het Oost-Berlijnse perscentrum hebben opdracht gekregen onder alle omstan digheden hoffelijk en voorkomend te blijven terwijl er in de receptiehal eer j groot boek is neergelegd, waar elke oersman ziin wensen, klachten en suggesties in kan schrijven En ten slotte kan men nog in behaaglHk ver warmde bussen rondrijden door de Oost-sector van Rerliln evena's men dit trouwens ook kan in West-Berlfln Weinig nut Wij zijn journalisten. Wij vinden deze conferentie met al haar bijzon der kleurige franje fascinerend en wij zijn graag in Berlijn, doch wij eelo- ven niet, dat de wereld veel vruchten van dit soort conferenties zal pluk ken. Het zou beter zijn geweest als Berlijn op dit moment in een waas van geheimzinnigheid in plaats van propaganda was gehuld en dat er vier in plaats van 200 mensen om de conferentietafel hadden gezeten. Mis schien was d» hoop op een werk el tike ontspanning van de internationale verhoudingen dan veel groter ge weest. TITO OVER MOSKOU Maar er blijven nog vele wensen De Joego-Slavische regering heeft aan het parlement een verklaring voorgelegd in de vorm van een door president Tito met de hand geschre ven rapport over binnen en buiten landse aangelegenheden, waarin uit drukking wordt gegeven aan voldoe ning over de bijdragen van de Sow let- nie en andere landen van het Sow,iet- blok tot het normaliseren der betrek kingen met Jocgo-S»->vië en wel sinds het voorjaar van 1952. Het rapport noemt het uitwisselen van diplomatieke vertegenwoordigers, de bereidheid van Albanië Roemenië en Hongarije, om deel te nemen aan het onaerzoeken van grensincidenten en het geven van gelijke rechten aan Joego-Slavië in de Donau-commissie. Een gehele reeks vraagstukken, wel ke tussen de Sow jet-Unie en Joego- Slavië bestaan, blijven echter onop gelost. aldus het rapport. In dit ver band worden de volgende kwesties o.m. genoemd: Het gevangen houden van Joego- Slavische burgers in kampen en ge vangenissen terwijl hun eigendom men niet teruggegeven worden en net Daar vrijwel al het materiaal dat ge bruikt werd b\j de uitvoering van de Zuiderzeewerken, naar Zeeland en Zuid-Holland moest worden overge bracht voor het dichten van de dij ken na de stormramp van het vorige jaar, moesten de werkzaamheden tot inpoldering van de Zuid-Oost-Polder worden stilgelegd. Wel werd doorge werkt aan het bouwen van Lelystad althans van de haven en de directe omgeving daarvan, als basis voor de uitvoering van de verdere werken. Ten gevolge van de vorst moest deze week ook in Lelystad het werk wor den gestaakt. deporteren van Joego-Slavische na tionale minderheden in Roemenië, zo dat hun dorpen leeg staan. Joego-Slavië, zo vervolgt de rege ringsverklaring. is echter bereid op alle voorstellen in te gaan die tot een normaal contact tussen de landen kunnen leiden. Bij hei blnss-n van de brand wrikt, in de nacht van Woensdag op Don derdag in een grote landhnnwsrhuur te Nieuwland ontstond, hadden de brandweerlieden een koud werkje. Het bluswater bevroor tot lange ijs pegels aan de verkooldbalken. (Foto P.Z.C Speciaal KNMI-station in Noordelijk Groningen Onlangs zijn klachten gehoord, vooral uit het Noordelijk deel van de provincie G~* rangen, over de te gerin ge betrouw hëid van de weersver wachtingen .n het K.N.M.I. Daarbij is toen ook de uiting vernomen, dat de verwachtingen, afkomstig uit Rambuig, meer dienstbaar zoude: Donderdag medegedeeld, dat hij hier over besprekingen in Groningen heeft gevoerd. Gebleken is toen. dat men in noordelijk Groningen inderdaad be hoefte heeft aar in bepaald opzicht nauwkeurige weersverwachtingen, o a. met het oog op de vlasteelt. Maar tevens is gebleken, dat de klachten over de te geringe waarde van de weersverwachtingen, niet staande zijn gehouden. Intussen heeft een en an der ertoe geleid, dat thans plannen bestaan voor de stichting van een speciaal station in noordelijk Gronin gen. dat er zich dan op zal toeleggen een bepaalde svstematiek in de afwij kingen voor het desbetreffende gebied te vinden. Kosten levensonieHmud Daling in eerste maand van dit jaar De federatie van organisatie* van groothandelsbedrijven in kruldenlrr»- waren deelt o.m. mede: I f de b :- rijke verlaging van de siifkerprij il» gevolg van de a< linsverlagln - vloei de ook een verlaging voort van de prijzen van een aantal artikelen, waarin veel suiker verwerkt is. Voor enkele van deze artikelen gel den reeds sedert enige weken lagere prijzen, welke algemeen zjjn toege past en het is zeker niet onmogelijk, dat in de nabije toekomst nog verdere prijsverlagingen van suikerhoudende artikelen zullen volgen. De prijzen van rijs: bewegen zich in dalende richting Gelet on het prtysverloop van de wereldmarkt stond dit voor iedere ingewijde reeds lang vast. Daai tegenover staat, dat tegenover verlagingen door prijsverhogingen op deze wereldmarkt als gevolg van 1 --ere oorstramlngen bijv de prijzen van koffie, "hoe en cacao aanzienlijk zijn gestegen. Maakt men echter de balans van de levensmiddelensector on. dan is net wel waarschijn lijk dat de kosten van levensonderhoud voor wat de ccrrte levensbehoeften betreft in de eerrte maand van dit iaar veeleer zijn ge daald dan gestegen. Hm is goed dat bij de beoordeling van de ontwikke ling van het Nederlandse nrijzenni- veau met dit feit rekening wordt ge houden. Tegen bijeenroepen V.N. Nederland is tegen de Dijeenroe- ning van de V.N. in verband met de Koreaanse kwestie De ''er Staten en naar in Pariise diplomatieke krin gen verl ildt ook Frankrijk jjn er eveneens tegen. GESCHIL OVER OUDERDOMSPENSIOEN Verwijzing naar Kamercommissie De vergadering van de Belgische Kamer is gisteren geschorst onder ra moer en geschreeuw van „treedt af". De aanleiding hiertoe was. dat een regeringswelsontwerp tot het verle nen van ouderdomspensioen aan kleine zelfstandigen werd verworpen met 99 tegen 84 stemmen, bij IS onthoudingen. De socialistische leider Paul-Heart Spaak sprong op en eiste het ontslag van de regering. De leider van de katholieke meer derheid in de kamer. Gaston Evskens zei dat de regering dat in de verste verte niet van plan was. Het wets ontwerp, zei hq, is sinds de indie ning door de regering ingrijpend ge wijzigd door de parlementaire com missie». en kan niet meer als een re geringswetsontwerp worden be schouwd. Bovendien, aldus Eyskens heeft de regering haar aanhangers ir. de Kamer bij de stemming vrijgela ten. De tegenstanders van het wetsont werp voeren aan. dat een pensioen- sehema ais voorgesteld desgewenst door de kleine zelfstandigen zelf in "t leven kan worden geroepen. Het be- STICHTING ZEELAND LANCEERT Het oog op de toekomst gericht In October 1952 lanceerde de Stichting Zeeland voor Maatschappelijk en Cultureel Werk de trotse 'euze: .Oetobermaand—Zeeuwse maand!" Toer werd de eerste collecte gehouden om met speciaal voor dit doel bUeen gebrachte gelden maatschappelijk en cultureel werk te kunnen stimuleren Het was de bedoeling en het is dat nog om iedere Octobermaand dezr collecte te houden, maar de ramp heeft ook hier desorganiserend gewerkt Onder de druk der omstandigheden werd besloten om de collectes voor 1953 en 1954 gekoppeld te houden in Februari 1954, daarmede de gelegen l-.eid tevens openend om dankhaarheid voor gespaard blijven en voor her stel te uiten in een stoffelijke vorm. In Februari zal dns in alle Zeeuwse gemeenten de Zeeuwse collecte 19531954 worden gehouden. Tevens werd besloten om nn na de ramp vooruitzien in de toekomst meer dan ooit gebod van het ogenblik is. de opbrengst van de collecte te bestemmen voor de jeugd, de Zeeuwse jeugd, die haar mogelijkheden heeft, maar ookhaar moeilijkheden. Nijpend is het jeugdprobleem ln Zeeland gelukkig allerminst' in het befaamde of zo men wi) beruchte Bronnenboek zou Zeeland geen slecht figuur slaan Maar geldt daarom luist hier niet. dat voorkomen beter is dan genezen en dat men dus trachten moet ieugdverval. dat met name in de rampgebieden niet denkbeeldig is. te voorkomen? In een Donderdag te Middelburg ge houden persconferentie hebben de he ren A. Schout, lid van Gedeputeerde Staten en voorzitter der Stichting en mr J F Hornstra. directeur der Stich ting, op deze noodzaak de aandacht gevestigd. Mits men de zaken goed aanoakt. zo meenden zij. kan men in Zeeland on- critiscb bioscoopbezoek, het trekken naar de stad hei rondhangen in dan cings pn het slenteren en mets doen binnen de perken houden Men moei de jeugd de gelegenheid geven in naai eigen organisaties^ tot ontplooiing te komen en daartoe is een goed 'eiders- kader nodig Vooral de plaatselijke leiders kunnen niet goed genoeg ge schoold worden. Naast het aldus te verrichten jeugd werk staat de jeugd zorg. Die strekt zich uit over de ongeorgani seerde ieugd. welke door instuifwerk kan worden gegrepen en geestelijk zedelijk en godsdienstig gevormd Dit instuifwerk zal echter naar de jeugd organisaties toe moeten werken, het mag geen zelfstandig doel zijn Bij de collecte denkt men daarom met name aan het georganiseerde jeugdwerk en de georganiseerde jeugd zorg. De verdeling der gelden zal zo danig zijn. dat een zo groot mogelijk nuttig effect gegarandeerd is Het jeugdwerk zal daarom slechts provin ciaal gesteund worden, de jeugdzorg echter plaatselijk Met de levensbe schouwelijke instelling der bevolking zal daarbij rekening worden gehou den. Aan het slot der persconferentir rlchtte de heer Schout zich nog tegen de critiek, die hier en daar gerezen Zon: Is tegen de verdeling der gelden uit Maan: hoorde hen niet bij de wet te worden opgelegd. Het wetsontwerp wilde aan kleine zelfstandigen van af hun 05-jarige leeftijd een pensioen van fr. 18 000 per jaar uitkeren waarbij zij als te genprestatie jaarlijks 3 procent van hun inkomen zouden moeten storten tot een maximum van fr. 3000. Verscheidene 'eden van de C.V P. waren echter tegenstandei \an het ontwerp omdn! zij van oordeel zijn dat indien op deze basis en zonder een voldoende financiële steun van de regering, een pensioen wordt uit gekeerd aan de kleine zelfstandigen, het betreffende pensioenfonds binnen 25 jaar geheel zou zijn uitgeput. De heer Lefebvre Lib.bestempel de het wetsontwerp als ^en improvi satie en verklaarde dat het geenszins de instemming heeft van de organi- sa,!es der kleine zelfstandigen. Men verwacht dat de regering haar oorspronkelijk wetsontwerp in een enigszins gewijzigde vorm terug zal verwijzen naar de betreffende Kamer commissie. ConflictGrornncer Salon" opgelost Medewerking van de R A.l. Het conflict tussen de RAI te Amster dam enerzijds en de „Groninger Salon 1954" de tentoonstelling van rijwielen motoren, bromfiefset en scooters, anderzijds, is na langdurige bespre kingen ongelost. Door interventie van het ministerie van eionom'*v-he zaken zijn nartiien tot elkaar gekomen. De desbetreffende verbodsbepalin gen worden opgeheven, m'ts deze ten toonstelling zal worden gehouden on der auspiciën van de R A I Het bestuur van ..De Groninger Salon" is autonoom evenwel in zijn handelen. Het bestuur van „De Groninger Salon' heeft dit voorstel dat door het min'sterie van econom;=ehe zaken werd «wdaan gearronteerd. de vorige collecte Hii noemde het on juist dat toen het F K vo'ksdeel be voordeeld is boven ndere gezindten. Schouwen Duivelan.i Tbolen en Oost Zuid-Reveland werden toen evenwel wat het maatschappelijk werk hetrpft lanes indere wegen ee»-olren De eol- leete-ophrenert kon voor overig Zee land worden aangewend Bedenkt men dit dan Is de verdeling der gel» den volkomen evenwichtig uitgeval- VERWACHT. MEEK WIND. Veranderlijke bewolking en in de Zuidelijke helft van het land plaatse- Matige tot t krachtige lijk wat lichte sneeuw, lichte vorst. Matige Oostelijke wind. Nieuwe Maan 3 Februari. ZON EN MAAN 30 Januari Op 8.25 Op 5.28 Onder Onder 17.23 12.34

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1