PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Berlijnse conferentie kan in drie weken worden beëindigd Ontwikkeling van het loonpeil wekt bezorgdheid BILT Kantlijn RUIM 30.000 ELECTRICIENS LEGDEN HET WERK NEER VANMORGEN OVERDRACHT VAN KRIJGSGEVANGENEN OP KOREA 197e Jaargang - No. 15 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F van de Velde en F B. den Boer. Adjunct: W de Pagter Hoofdred.: G Ballintijn: Pl.-verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week. f5.85 per kw.. fr p. p. f6,10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 20 Jan. 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent por mm. Minimum p. advertentie 13^— Ing. mededelingen driemaal Uriel Kleine advertenties (max 8 regels) van 1—5 regels f 1,— Iedere regel meer 20 cent. .Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg Bur. VUsslngen. Walstr. 58—60. telel 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160): Middelburg. Markt 51. telef. 3841; Goes. Lange Vorststr. 63. telef 2475 (b.g.g. "128): Oostburg. Finlandstr. 2. teleL 16: Teraeuzen. Brouwerijstr. 2; Zierikzee. N. Bogerdstr C 160. telcf FOSTER DULLES MEENT Bevrijding van Oostenrijk en vrije verkiezingen in Duitsland De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Foster Dulles, ver klaarde op zijn persconferentie in Washington, dat de conferentie van Berlijn in drie weken beëindigd zou worden. Hy zal zich Donderdag naar Berlyn begeven. De conferentie zou op niets uitlopen als de Sowjets geen constructieve houding aannamen. In het verleden heeft Moskou steeds gepoogd de Westerse wereld te verdelen en te verzwakken. De Westelijken zouden zich niet om de tuin laten leiden door een dergelijke politiek. Dit te meer niet als zij gevoerd werd door een land, dat 800 millioen mensen in één militair blok verenigde. Niets staat de bevrijding van Oos tenrijk in de weg, aldus Foster Dulles. Duitsland kan verenigd worden door het houden van vrye verkiezingen in het gehele land. De Westelijken zijn daartoe bereid, maar de Sow jet-Unie moet daarin meegaan. De minister zal zijn besprekingen over de atoom-energie met de Sow- jet-ambassadeur Zaroebin voortzet ten. Tijdens de conferentie in Berlijn zal hij deze zaak ook met Molotof bespreken. Overigens zouden deze be sprekingen slechts kunnen gaan over procedure-kwesties, voortkomende uit liet voorstel van Eisenhower om een atoombank in te stellen. Dit voorstel hield niet in. dat er niet naar andere voorstellen zou worden geluisterd. Figl naar Berlijn Het Oostenrijkse kabinet besloot de minister van Buitenlandse Zaken Le- Van geen enkele instantie zou men meer eerbied voor recht en wet en voorschrift mogen verwach ten, dan van de wetgevende lichamen, de beide Kamers der Staten-Generaal. Zij immers bepalen uiteindelijk wat er in de wetten komt te staan en van wie zou men mogen aannemen, dat zij getrouwe de door henzelf opgestel de leefregels zouden volgen? Edoch, meer en meer blijkt, dat zelfs de volksvertegenwoordiging met deze naleving bereid is de hand te lichten. Er zijn daarvan de laatste we ken enkele opmerkelijke voorbeelden te signaleren geweest. Men herinnere zich de verhoging van de vergoeding der Kamer leden. Nog juist voor het aan breken van het Kerstreces werd tot die verhoging besloten. Het ging daarbij om een aardig duit je, want de verhoging zou terugwer kende kracht hebben tot 1 Januari 1953. Begrijpelijk was dus, dat de Ka merleden er prijs op stelden deze ver goeding zo spoedig mogelijk te incas seren. Er volgde een „run" op de schatkist en wie dat begeerde kon ,.met de buit" huiswaarts keren. Het geen niet wegneemt, dat deze run een onverkwikkelijke vertoning was. Bovendien wordt een wetsontwerp nog geen wet doordat de volksver tegenwoordiging het goedkeurt Daar na moeten H.M. de Koningin en de ministers er hun handtekening nog onder zetten. Tenslotte moet de wet in de Staatscourant worden afgekon digd. Dan pas is een wetsontwerp wet geworden. En ware het goed geweest, dan zou den dus de heren Kamerleden tot dat ogenblik hebben moeten wachten met het incasseren van hun achterstallige verhoging. Dat zij dat niet deden, getuigt van weinig eerbied voor de wettelijk vast gelegde procedure. Dat zij hun uitbetaling bij wijze van terugvorderbaar voorschot kregen, doet daar weinig aan af. Ook de Eerste Kamer heeft dezer dagen de hand gelicht met een in wezen toch niet onbelang rijke procedure. Het ging daarbij om een op zich zelf niet schokkende verandering in de pensioenwet. Zowel in de Tweede, als in de Eerste Kamer rezen enkele bezwaren. Om oponthoud te voorko men besloot de Tweede Kamer op verzoek der regering geen amende menten in te dienen. Er zou n.l. zo spoedig mogelijk een nieuwe wet ko men, die met de wensen van de Twee de Kamer rekening hield. Voor de Tweede Kamer was dit alles accoord. Toen kwam de Eerste Kamer aan de beurt. De Eerste Kamer heeft zoals be kend minder wetgevende bevoegdheid dan de Tweede. Zij mag een wet. na dat deze de Tweede Kamer is gepas seerd. niet meer veranderen. Zij mag deze wet slechts aannemen of ver werpen Voor de hand liggend is. dat als er gegronde bezwaren bestaan, de wet verworpen wordt. De Eerste Kamer had bezwaren. Evenzeer als de Tweede. Maarzij nam niettemin het on derhavige wetsontwerp aan, ook al op grond van de belofte, dat er zo spoe dig mogelijk een andere wet zal ko men. Io principe is dit natuurlijk fout Prof. Molenaar in de Eerste Kamer en prof. A. C. Josephus Jitta in de „Haagse Courant" hebben op deze misstanden de aandacht gevestigd. Zij vonden het terecht onjuist, dat de Kamers een wet aannamen, terwijl zij weten, dat op hun verlangen deze wet zo spoedig mogelijk weer zal worden opgeheven, om door een nieu we te worden vervangen. Onze democratie is een kostbaar be zit. Zij hangt af van het juist hante ren van wetten en voorschriften. Ook de beide Kamers der Staten-Generaal mogen dit wel bedenken! opold Figl en zijn staatssecretaris naar Berlijn te zenden om daar te spreken over het Oostenrijkse staats verdrag. Figl zal vragen om spoedig een vredesverdrag voor zijn land te sluiten. Militairen en burgeremployé's zijn druk doende om het gebouw van de Geallieerde bestuursraad in de Ame rikaanse zone van Berlijn in gereed heid te brengen. In Oost-Berlijn zijn arbeiders bezig het voormalige nazi ministerie van propaganda in te rich ten als perscentrum, dat gebruikt zal worden in de weken dat de staats lieden in Oost-Berlijn, in de Russische ambassade aan de UiH J" zullen vergaderen. Maandag is reeds aan de gevel van het voormalige propagandaministerie met neonletters het woord „Presse- zentrum" aangebracht. Het grote be tonnen gebouw staat tegenover de bouwvallen van Hitiers kanselarij aan de Wilhelmstrasse en het wordt gebruikt door de nationale raad van het Oost-Duitse nationale front en de regeringspersdienst. Het ligt dicht bij de Russische ambassade en slechts 400 meter van de grens met West- Berlijn verwijderd. Besprekingen over „Atoomvredesplan" De Sowjet-Russische minister van buitenlandse zaken, Molotow, beeft er mede ingestemd te Berlijn inleidende besprekingen te voeren met zijn Ame rikaanse collega, Foster Dalles, over Eisenhowers „atoom-vredesplan". Ziekenfondsen contra specialisten Commissie met haar werk begonnen De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft enige vooraan staande personen uitgenodigd, zich op korte termijn een oordeel te vor men over.de moeilijkheden, gerezen tussen de organisaties van algemene ziekenfondsen, de landelijke specialis tenvereniging en de Nederlandse ver eniging van specialisten, en de weg aan te wijzen, waarlangs deze naar hun oordeel tot een oplossing kunnen worden gebracht. Tot voorzitter van deze commissie is benoemd prof. dr. J. E. de Quay, Commissaris der Koningin in de pro vincie Noord-Brabant. De andere le den der commissie zyn mr. C. R. F. van Roggen, president van de arron dissementsrechtbank te Middelburg, prof. dr. G. C. E. Burger, te Eindho ven, drs. C. P. Hazenbosch, lid van de Tweede Kamer en prof. mr E. H. van Esveld voorzitter van de Raad van Arbeid te Rotterdam. De commissie is inmiddels met haar arbeid aange vangen. IN ENGELAND Churchill tegenstander van regeringsmaatregelen In Engeland hebben Maandag ruim 30.000 electriciens het werk neerge legd. De communistische vakbondlei ders hebben te kennen gegeven, dat zü bereid zijn de staking voor onbe paalde tijd te laten duren en zo no dig uit te breiden. In het Lagerhuis beeft premier Kalverdrieling in Januari Een koe van de heer P. J. van Wil ligen te Brakel heeft drie kalveren ter wereld gebracht. Zij zijn alle drie van het vrouwelijk geslacht. Moeder en dochters maken het uitstekend. Vijf smokkelaars in arrest Te Putte, in de Zuid-Westhoek van Brabant, is een botersmokkel-affaire ontdekt. Het ging om een partij bo ter van 1500 kilogram, die smokke laars naar België vervoerden. Wegens deze smokkelarij zijn tbans vijf per sonen opgesloten. Het complot is nu geheel opgerold. Geen nieuwe alastrim- patiënten Sinds Maandag hebben zich in Den Haag geen nieuwe gevallen van alas- triin voorgedaan. Er zijn dus nog 27 patiënten en 11 personen zijn onder observatie. In Amsterdam gelegerde militairen worden ingeënt tegen de gokken. Churchill zich intussen een krachtig tegenstander verklaard van het denk beeld om stakingen onwettig te ver klaren, zo lang de arbeiders hiertoe niet bij geheime stemming, onder auspiciën van de regering, besloten hebben. De ultra-conservatieve afgevaardig de, sir Waldron Smithers, had een desbetreffend voorstel gedaan. Churchill was van mening, dat de vakbeweging haar eigen zaken vol ledig kan regelen, zonder dat de re gering tussenbeide komt. Tevoren had de minister van ar beid. sir Walter Monckton, een ver klaring afgelegd over de staking van de electriciens. Naast deze werkne mers eisen nog een vijf millioen ar beiders hogere lonen, waarmee jaar lijks een extra-bedrag van ongeveer 2.5 milliard gulden zou zijn gemoeid. De afgevaardigden waren het met de minister eens, dat men zich hoeden moest voor overijlde maatregelen in het geschil met de electriciens. Intussèn zijn duizenden electriciens. die Dinsdagmorgen op hun werk ver schenen, teruggestuurd. Woensdag zouden zij zich weer kunnen melden Opstand in Marokko Parijs in conflict met Madrid Volgens gewoonlijk betrouwbare kringen te Parijs bereidt de kallef van Tetoean zich er op voor in op stand te komen tegen het gezag van de Sultan van Marokko, Sidi Moham med Moelay Arafa. De Kalief. Moelay Hassan, zal zich volgens genoemde kringen tot Sultan uitroepen of beweren, dat hij de eni ge wettige vertegenwoordiger van de afgezette Sultan. Sidi Mohammed Ben Yoe'ssef, is. Tetoean ligt in Spaans-Ma rokko. Frankrijk moet volgens de bestaande verdragen het gezag van de Sultan van Marokko zowel over Frans- als Spaans-Marokko handhaven. De Franse minister van buitenland se zaken. Bidault. heeft de Spaanse regering doen weten, dat een daad gericht op het loochenen van het ge zag van de Sultan van Marokko in de Spaanse zóne van Marokko, schen ding van bestaande verdragen zou betekenen. Eric Stx, het 5-jarig zoontje van een chemicus te Monie Carlo, is een duik-wonderkind. Uitgerust met zuurst cf masker en /luikschoenen" daalt hij met genoegen een meter of twaalf onder 'de zeespiegel, waar hij met gemak zwemt. Prinses Margriet werd elf jaar Grote taart van de koopvaardij Van vele gebouwen en huizen in den lande, wapperde gisteren de. na tionale vlag ter gelegenheid van de elfde verjaardag van Prinses Mar griet. Op Soestdilk bracht de post des morgens reeds duizenden brie ven en briefkaarten voor de jarige en vele (vaak eigen gemaakte) ca deautjes van kinderen uit het gehe le land. Dc jarige had des morgens nog geen tijd deze brieven en geschen ken te bekjjken, want ze moest, zo als ieder kind, ook naar school en haar klasgenootjes uit de vijfde klas van de Baarnse schoolvereniging hebben haar daar hartelijk geluk ge wenst. Vandaag, op de vrije Woensdag middag zullen 30 40 kinderen van het Prinses Margrietfonds uit alle delen van het land naar het paleis komen om met Margriet haar ver jaardag te vieren. Dan zal tevens de Nederlandse koopvaardij, waarvan het jarig prin sesje petekind is, een grote taart aan bieden, die op het feestje zal worden aangesneden. Geld wisselen bij automaten Winkelier ontslagen van rechtsvervolging De sigarenwinkelier J. B. V. te Schiedam werd ontslagen van rechts vervolging door de economische rech ter te Rotterdam van de hem ten las te gelegde overtreding der winkel sluitingswet. Door een luikje wisselde hij geld ten behoeve van het kopen na sluitingstijd van de winkel door mid del van een automaat. De economi sche rechter zag hierin een „bedie nen" in de zin der wet. De Hoge Raad heeft een tegen dit vonnis door de officier van justitie ingesteld cassatieberoep verworpen. De Hoge Raad overwoog, dat de be diening heeft plaats gehad niet met betrekking tot het in de winkel uit geoefende bedrijf, doch met betrek king tot het bedrijf, dat hij uitoefen de aoor middel van automaten, ter wijl deze vorm van bediening nergens strafbaar is gesteld. Communisten verzetten zich Volgens het commando van de Indische bewakingstroepen zullen van morgen de 22.000 anti-communistische krijgsgevangenen aan de Geallieer den worden overgedragen. Op 22 Januari te middernacht rallen de gevangenen als burgers worden beschouwd, zo deelde Foster Dulles mede. Hij zal maatregelen nemen voor het overbrengen van Chinese oud-krijgs gevangenen naar Formosa. De communisten hebben generaal Thimaja gevraagd zijn besluit te herzien. De Geallieerden hebben alles in ge reedheid gebracht om de gevangenen in ontvangst te nemen. Volgens de Geallieerden houden de communisten nog een aantal Zuid-Koreanen vast, die gerepatrieerd hadden moeten wor. Onderscheiding voor Prins Bernhard Door Utrechtse studenten De Senatus Veteranorum, het be sturend gezelschap van het Utrechts studentencorps, beeft Prins Bern hard bereid gevonden de benoeming tot membrum magnificum van de Senatus Veteranorum te aanvaarden De Senatus Veteranorum ziet hierin wederom een verheugend bink van de grote belangstelling van Prins Bern hard voor de rijks-universiteit te Utrecht en het Nederlands studen tenleven. By de viering van de 140ste dies van de Senatus Veteranorum op 26 Febr. zal de ceremoniële installatie geschieden in een besloten plechtig heid in het groot auditorium der rijks universiteit te Utrecht. Prins Bernhard werd in 1946 tot ere-doctor van de Utrechtse univer siteit benoemd. Deze unieke positie is voor Prins Bernhard gecreëerd en het ligt ook niet in de bedoeling daaraan uitbrei ding te geven. Haarlem-Zuid een uur zonder stroom Door een iefect in een hoogspan- nïngstransformatorstation is eei groot gedeelte van Haarlem-Zuid gis teren éen uur van stroom verstoker geweest. Even na zes uur floepte in dit stadsgedeelte de straatverlichting uit en vele Haarlemmers hebben het avondeten br kaarslicht moeten nut tigen. Om kwart over zeven had men het defect tijdelijk verholpen. KAMER VAN KOOPHANDEL Z.-VLAANDEREN Spanningen en ontevredenheid in toekomst niet uitgesloten Di zijn Dinsdag in de jaarvergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeemvsch-Vlaanderen te Terneuzen uitgesproken jaarrede, verklaarde de voorzitter, ir. C. A. L. Horstmann, dat de ontwikkeling van het loonpeil in de streek hem met zorg vervult. Wel heeft ook het afgelo pen jaar geen verstoring van de arbeidsvrede te zien gegeven, maar in dit jaar is het loonpeil in de kanaalzone praetisch tot dat der eerste ge meenteklasse opgelopen, hoewel het theoretisch gelijk zou staan met dat der derde gemeenteklasse. By een toekomstige verhoging van de derde klasse tot het peil van dat der grote steden, kunnen z.L uit deze situatie alleen spanningen en ontevredenheid voortvloeien. De diepere oorzaak daarvan noemde ir. Horstmann de invoering van de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering, de veel hogere inkomens in de landbouw en de enorme ontwikkeling van het krooistelsel in de streek. Hoewel van verschillende zijden is aangedrongen op een onderzoek schijnt het ministerie van sociale zaken zijn ogen te willen sluiten. De voorzitter der kamer wees er verder onder meer nog op, dat indien de overheid de werkloosheid op een kunstmatig laag niveau houdt en de verhoudingen op dc arbeidsmarkt verstoort door haar full-employment-politiek, de gevolgen alleen kunnen zijn lagere arbeidsproductiviteit, hogere lonen en kleinere exportmogelijkheden. De vicieuze cirkel: hogere lonen hogere prijzen noemde hij nog steeds nabij en een reëel gevaar. In het be gin van zijn rede sprak de heer Horstmann zijn bewondering uit voor het Zeeuwse volk, dat zich na de ramp van 1 Februari 1953 van zijn beste zijde heeft leren kennen en bracht hulde aan de Rijkswaterstaat, die erin slaagde vóór de najaarsstor men de dijken te dichten. Ofschoon het dijkherstel in Zeeland voorrang had en het gebied der kamer slechts weinig heeft geleden is men hier in 1953 toch nog vooruit gegaan. Zo zijn de „blauwe keitjes" verdwenen, is het fietspad langs het kanaal bijna voltooid, is de weg Waterlandkerkje- IJzendijke bijna gereed, zal de Blik- straat eindelijk worden aangepakt en hebben G.S. zich uitgesproken voor de Middenweg door de Braakman. Wat het veer Perkpolder-Kruiningen betreft, dat binnen enkele maanden weer in bedrijf zal gaan, meende spr. dat deze veerdienst in de toekomst minder belast zal zijn, nu het bedrijfs leven de snellere weg via Antwerpen heeft leren kennen en waarderen. Ir. Horstmann bracht dank aan al le instanties, die naar vermogen heb ben getracht, de moeilijkheden, voort spruitende uit de ramp. op te lossen en was erkentelijk voor de facilitei ten, die de douanediensten aan het wegverkeer hebben verleend. Spr. hoopte echter, dat men er in de toe komst in zal slagen het hoefijzerver- keer over de weg te bestendigen en uit te breiden. Verder sprak nij de wens uit, dat het bedrijfsleven te Breskens binnen zeer korte tijd uit de onzekerheid zal worden verlost, voor wat betreft de plaats van de veerhaven aldaar. Zowel de verplaatsing van het be vrachtingscommissariaat van Ter- neuzen naar Middelburg, als het in trekken van de busdienst naar Bre da, meende spr. onrechtvaardig te (Vervolg op pag. Z) den, doch die zijn opgenomen Jn de Noordelijke strijdkrachten. Het besluit om de gevangenen over te dragen zou afkomstig zyn van pre mier Nehroe van India. De gevange nen, die er de voorkeur aan geven aan de communistische zijde te blij ven, zullen niet aan de Chinezen en Noord-Koreanen worden overgedra- f en. De communisten verzetten zich egen overdracht in het algemeen en eisen verlenging van de periode voor uiteenzettingen. Bejaarde invalide man verbrand De 63-jarige invalide fabrieksarbei der P. H. B. te Enschede is gisteren aan ernstige brandwonden overleden. Zijn kleren waren in brand geraakt. Toen B. thee wilde zetten vatten zijn kleren vlam, omdat hij in de na- byheid van een straalkacheltje stond. De man trachtte nog de aandacht te trekken van de medebewoners van het huis. Zn zagen hem in vlammen gehuld op de trap staan en deden al net mogelijke om het vuur te doven. Men bracht B. naar buiten. Op het trottoir werd een jas over hem ge legd, maar het bleek dat hy reeds aan de verwondingen was overleden. On 31 December '53 99.800 werklozen Blykens mededelingen van het C.B. S. waren er op 81 Dec. 1953 in ons land 99.800 werklozen, waarvan 91.200 mannen. Een maand daarvoor, op 30 Nov. 1953, was het aantal werklozen 74.400, waarvan 66.300 mannen. Op 31 Dec. 1952 waren deze aantallen resp. 144.100 en 134.300. Het totale aantal werklozen op 31 Dec. 1953 bedroeg in de nijverheid 32.900, in de '.andel 4800, in de land bouw 16.000. in het verkeer 10.400, kantoorpersoneel, ambtenaren en on derwijzend personeel 6100 en losse ar beiders 16.000. Bij de nijverheid wordt het grootste aantal werklozen gevon den in de bouwnijverheid, namelijk 16.800. In Dec. 1953 kwamen by de ar- beidsbureaux 19.700 aanvragen van werkgevers en 14.300 aanbiedingen van werknemers binnen Tenslotte waren op 31 Dec. 1953 op D.U.W.-objecten 20.100 arbeiders werkzaam tegen 15.900 op 30 Nov. 1953 en 31.800 op 31 Dec. 1952. Voormalig propagandist van de B.B. veroordeeld. De Haagse rechtbank heeft de ge wezen referendaris van de gemeente Den Haag J. B. G. M. van P. veroor deeld tot 9 maanden gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaarde lijk met een proeftijd van drie jaar en onder toezichtstelling van de R.K. re classering. Tegen van P. waren 9 maanden voor waardelijk geëist met een proeftijd van drie jaar en onder toezichtstelling van genoemde reclassering wegens verduistering van 5824,ten nadele van de propagandadienst van de Be scherming Burgerbevolking. DE VERWACHT: ZACHT. Veranderlijke bewolking met vrij wel overal droog weer. Overwegend matige wind uit Westelijke richtin gen. Zacht voor de tijd van het Jaar. ZON EN MAAN 21 Januari Zon: Op 8.36 Maan: Op 20.14 Onder Onder 17.07 9.23

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1