PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Uitbarsting van beruchte vulkaan Merapi op Midden-Java Productiviteit en activiteit in 1953 bevredigend waren BILT Kantlijn DE KOMENDE CONFERENTIE DER GROTE VIER Vandaag RUIM TWEEDUIZEND GULDEN VOOR GOUDEN SOUVEREIN 197e Jaargang - No. 14 Dagblad uitgave van de tinna Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F van de Velde en F. B den Boer. Adjunct: W de Pagter Hoofd ed.: G Ballintijn; PL-verv.: W. Le ertouwer en H. A. Bosshardt. AE 1 MEMENTSPRÏJS 47 cent per week, f5.85 per kw.. fr p. p. f6,10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 19 Jan. 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per min. Minimum p. advertentie f 3.— Ing. mededelingen driemaal tariaf. Kleine advertenties (max. 8 regeis» van 1—5 regel» f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adree Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg Bur. VTissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160); Middelburg. Markt 51, telef. 3841; Goes. Lange Vorststr. 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg. Finlandstr. 2, telef. 16: Terneuzen, Brouwerijstr. 2: Zierikzee. N. Bogerdntr. C ICO, tclef BEVOLKING GEËVACUEERD Vijf en twintig doden en talrijke gewonden De vulkaan de Merapi (vuurberg) in Midden Java is Maandag tot uit barsting gekomen, maar gelukkig is bet aantal slachtoffers niet zo groot als by vorige uitbarstingen. In December 1930 voltrok zich wel de meest tragische eruptie, toen niet minder dan 1300 doden vielen en gehele dorp jes werden weggevaagd door gloedwolken, die uit de krateropening om laaggeblazen werden langs de berghelling. Ook nu heeft zich weer dat verschijnsel van gloedwolken voorgedaan, maar in minder ernstige vorm dan in 1930. Door de hoge temperatuur van de gloedwolken worden mens en dier vrijwel op slag gedood. Maandagmiddag begon de jongste uitbarsting van de beruchte vulkaan de Merapi in Midden Java. Om 7 uur voelde men twee aardschokken, waar na tegen het middaguur een grote gloedwolk volgde, die zich bewoog in de richting van Kampong Kladah Bojolali). Door de zware bewolking en regen daalde de gloedwolk, waardoor 25 door Fanfani In Rome is officieel bekend gemaakt, dat de Christen-Democraat Amintore Fanfani er in is geslaagd een nieuwe Italiaanse regering te vormen. Fanfani zelf wordt premier. Hij is vroeger reeds minister van binnen landse zaken, van landbouw en van arbeid geweest. Attilio Piccioni, 61 jaar, gaat bui tenlandse zaken beheren. Hij is een voormalige vice-premier en minister van justitie. Binnenlandse zaken krijgt de 35-ja- rige Giulio Andreotti, in de afgelopen zes jaar een nauw medewerker van ex-premier De Gasperi. Enkele andere ministers zijn: Se nator Adone Zoli, financiën en Sena tor Salvatore Aldisio, industrie en handel Het doet weldadig aan, dat de wit te pokken in Den Haag geen paniek hebben verwekt. Toen voor de oorlog de alastrim heerste en toen voor kort de pokkenepidemie in Brabant heerste, begon het er op te lijken, dat zich een enorme onrust van de mensen meester maakte. Uit het feit, dat zulks thans niet geschiedt, kan men de gevolgtrek king maken, dat men meer vertrou wen is gaan stellen in de doelmatig heid van het medisch preventief in grijpen. En dat men er op vertrouwt, dat als er werkeiyk gevaar mocht dreigen, men zeer tgdig gewaar schuwd zal worden. Met onze Nederlandse melk schijnt het niet al te best ge steld te zijn. In het officieel or gaan van de Nederlandse Zuivelbond vonden wg althans een verslag van een inleiding over de Nederlandse zuivelpolitiek, waarin nog al wat cri- tische noten werden gekraakt. Zo wordt er opgemerkt, dat de kwaliteit van de Nederlandse melk achterstaat bg die in naburige landen en dat er aan de melk nog al wat verprutst wordt, voor zn de consument bereikt. Een onderzoek in Amsterdam wees uit, dat bg 70 procent van de melk- siyters de melk rondweg als slecht moest worden aangemerkt. Zo sterk is de beschadiging van de melk op de weg van boerderij naai' verbruiker, dat men zelfs de vraag stelt, of het wel enige zin heeft, dat een boer zich grote moeiten en kosten getroost om een zo goed mogelgke melk van zijn vee te winnen. Dit geldt met name voor de melk productie in het Westen des lands. Maar ook bij de boeren in „Holland" schijnt niet alles te kloppen. Het zal bijvoorbeeld de Zeeuwse boeren wel goed doen, dat in het Officieel Or gaan wordt opgemerkt, dat de Hol landse boeren gerust een voorbeeld kunnen nemen aan die in andere pro vincies, die voor een tbc-reactievrije veestapel zorgdenOverigens: melk blijft goed voor elk, ook al is zg met altijd honderd procent. Niettemin: eens waren wg een voorbeeldig zuivelland De levensgewoonten van de mens veranderen. Zo constateert „Ho tel-restaurant en cafébedrijf", dat vroeger de mensen twee verzet jes hadden: het café en de comedie. Het cafébezoek is evenwel belangrnk verminderd, want behalve de comedie hebben de mensen tegenwoordig ook de bioscoop en de sport en de huiskamer. Het blad constateert, dat de huis kamer de mensen practisch alles biedt, wat vroeger een café bood: ra dio, televisie, grammofoon, kamerbil jartBovendien is de welstand van de arbeider toegenomen, maar ook zgn hang naar luxe. Men wil lid zijn van een sportclub, men rookt en snoept, men wil een bromfiets, een zomerreis, de vrouwen willen een stofzuiger, een wasmachine, een koel kast, permanent wave, nieuwe japon nen, cosmetische artikelen, galante rieën. Bij dit alles in het cafébezoek aan de verliezende hand. Terwijl het aantal inwoners van ons land steeds toeneemt, laait het aantal vergunnin gen voortdurend. Inderdaad: de levensstijl verandert. personen gedood én 66 gewond wer den. Politie en militairen evacueer den de bevolking van de bedreigde gebieden. Zo werden tot Maandag middag ruim 2000 personen geëva cueerd. Uit de krater daalt een lava stroom in de richting Bojolali. In Se- lo viel 16 centimeter as. Het uitzicht bedroeg daar slechts vier meter. Uit Poerwakarta en Ambarawa werden asregens gemeld. Het ministerie van sociale zaken richtte te Solo een gaarkeuken in. De evacuatie- en reddingsmaatregelen waren acht maanden geleden reeds voorbereid, toen de eerste tekenen van een uitbarsting geconstateerd werden. De gouverneur van Midden- Java, Boediono, begaf zich in de mid dag naar het bedreigde gebied. Eisenhower wil werk voor 660.000 invaliden President Eisenhower heeft Maan dag in een speciale boodschap aan 't congres voorgesteld een vijf-jaren plan uit te voeren voor de herplaat sing van invaliden. Volgens dit plan j zouden 660.000 invaliden weer a's werkende burgers betrekkingen met volledige verantwoordelijkheid kun nen bekleden. De president deelde het congres mede dat particulieren jaariyks ne gen milliard dollar per jaar voor me dische hulp. medicijnen e.d. betalen, een gemiddelde van 200 dollar per gezin. Het bedrag stggt nog steeds, aldus de president. De Amerikaanse vrnheid en indivi duele verantwoordelijkheid betekenen, dat op het terrein van de gezond heidszorg de traditionele band tussen I dokter en patiënt en het recht van de enkeling om vrgelgk de manier te kiezen, waarop hij wil worden behan deld, bewaard moet biyven, aldus Eisenhower. Eisenhower beval de instelling aan van een beperkte federale verzeke ringsdienst om particuliere verzeke ringsorganisaties aan te moedigen meer onkosten te dekken van meer gezinnen. Deze dienst zou de extra risico's van een dergelijke uitbreiding moeten dekken. Thans liggen, zo zeide de Ameri kaanse president, slechts een van el ke zes kanker-, jicht- en hartpatiën ten in een ziekenhuis. Dag en nacht wordt aan laatste technische voorbereidingen gewerkt De drie Westelgke ministers van buitenlandse zaken, die op 25 dezer met hun Russische ambtgenoot Molotof aan de conferentietafel zullen -plaats nemen, zullen waarschgnlgk reeds Vrgdag a.s. in Beriyn aankomen. De Franse minister, Georges Bi- dault, zal worden vergezeld door ze ventien ambtenaren van zijn ministe rie, onder leiding van secretaris-ge neraal Alexandre Parodi, die in 1951 zijn land heeft vertegenwoordigd op de mislukte besprekingen met de Sowjet-Unie in het „Palais Rose" te Parijs. Als de Oostenrijkse kwestie aan de orde komt, zal mogelijk ook de Franse Hoge Commissaris in We nen, Payart, worden uitgenodigd aan de onderhandelingen deel te nemen. De Britse delegatie zal uit een vijf tigtal leden bestaan. Minister Eden en zijn naaste medewerkers vertrek ken Vrijdagochtend per vliegtuig naar de oude Duitse hoofdstad, al waar zich leden van de Britse Hoge Commissie in Duitsland bij het gezel schap zullen voegen. De diensttijd voor de lichting 1953 De duur van de eerste oefening voor de dienstplichtigen van de lich- tingsploegen 1953 zal 20 maanden be dragen. Voor de groepen die behoren tot de opleiding voor reserve-officier of dpi. onderofficier en voor de z.g. specia listen is echter een termijn van 24 maanden gesteld. Ook de in de toe komst aan de minister van oorlog voor te stellen groot-verlofregelingen zullen op het bovenstaande zgn ge baseerd. viert Prinses Margriet haai ?lfde verjaardag; viert de bekende roman schrijfster Marie Koenen haai 15ste verjaardag. Hr. Ms. kruiser ,J)e Ruyterdie een operationeel bezoek aan Vlissin- gen heeft gebracht, moest als gevolg van de storm tijdens het achter ons liggende weekeinde op de rede blij ven, zodat de inwoners van Vlissin- gen niet de gelegenheid kregen, deze nieuwe aanwinst van de Nederlandse vloot te bezichtigen. Thans is de kruiser vertrokken voor een reis naar de Noorse wateren. Foto P.Z.C. Minister Dulles vertrekt Donder dag per vliegtuig uit de V.S. Wat de faciliteiten voor de correspondenten betreft, zullen er in het internatio nale pershuis 202 telefoonverbindin gen, waarvan 25 procent via de ra dio, ter beschikking staan. In het mo derne elf verdiepingen tellende ge bouw tegenover het gebouw van de geallieerde controleraad wordt dag in nacht aan de laatste technische voor bereidingen gewerkt. In de nacht van Zaterdag op Zondag, om drie uur, is voor het station Die renDoesburg, in de nabijheid van het Apeldoorns-Dierens kanaal een goederentrein, komende uit de rich ting Zutphen, op een stilstaande goe derentrein gereden. De electrische „loc" stootte met enorme kracht in de met papier geladen laatste wagon van de stilstaande trein. Een ongehuwde leerling-conducteur werd bij dit onge val gedood; de machinist Zwart uit Nijmegen werd ernstig gewond, hij verloor een been. Koning en Koningin van Denemarken naar Nederland Naar wy van het ministerie van buitenlandse zaken vernemen zullen de Koning en de Koningin van Dene marken in de tweede helft van April een staatsbezoek aan Nederland brengen. Vermoedelijk arriveren de koninklijke gasten op 26 April hier te lande en zullen zg' drie dagen in Nederland verblijven. Oud Sowjet-leider overleden Volgens een officiële bekendma king te Moskou is Matvei Feodoro- witsj Sjkiryatof, een van de oud Sow- j et-leiders en lid van het centrale co mité der communistische partij, Maandagavond overleden. Hg bereikte de leeftijd van 70 jaar. Volgens Tass was Sjkiryatof reeds lange tijd ziek. VEILING VAN KOSTBARE MUNTEN Gouden „halfje" bracht 140.op In Amsterdam werd Maandag een groot aantal kostbare munten geveild. De hoogste prgs werd geboden voor een gouden souverein zonder jaartal van de stad Kampen, die voor een bedrag van f 2150 een nieuwe eige naar kreeg. Voornamelijk kwamen gouden mun ten uit de zeven provinciën onder de hamer. De belangstelling voor deze veiling was zeer groot. Niet alleen Neder landse, maar ook Deense, Franse, Bel gische, Duitse en Zwitserse liefheb bers waren aanwezig. Bovendien zijn uit alle delen van de wereld opdrach ten aan tussenpersonen gegeven voor de aankoop van diverse stukken. Een proefslag van een gouden du- katon uit 1790 uit Holland bracht f1075 op. Het door de tegenwoordige generatie versmade „halfje" een halve cent— kwam op de veiling tot f 140. Degenen, die nog in het' bezit zijn van de thans uit de circulatie genomen halve centen behoeven ech ter geen illusies te hebben, want het betrof hier een gouden halve cent. die in 1822 ter gelegenheid van een hoog bezoek aan de munt is geslagen. Bij dergelijke gelegenheden geslagen munten waren c- n cent uit 1827, die f 235 opbracht, een vijf cents stuk uit 1818, dat voor f 76 van de hand ging en een dubbeltje uit 1822, dat voor f 140 van eigenaar veranderde. Er kwamen ook verscheidene gou den tientjes onder de hamer. Een der gelijk muntstuk uit 1850 met de beel denaar van V^illem ni kwam tot f 145 en een gouden tientje uit 1895 met de beeldenaar van Koningin Wllhelmina met „hangend haar" spande de kroon met een opbrengst van f 150. ECONOMISCHE KRONIEK VAN ZEELAND Buiten het watersnoodgebied waren de resultaten goed De bedrijvoigheid üi Zeeland heeft zich in het achterliggende jaar op een hoog niveau bewogen. Dat bleek onder meer uit de lage werkloos heidscijfers, waarop uiteraard het herstelwerk na de Februari-ramp in vloed heeft uitgeoefend. Het bleek ook uit de groeiende activiteit in de bouwnyverheid. Er was in het algemeen een redeiyke vraag naar de agrarische en industriële producten, welke deze provincie voortbracht, hetgeen stimulerend werkte. Er kan dus geconstateerd worden, dat de economische toestand van Zeeland in het afgelopen jaar wanneer men de Februariramp buiten beschouwing Iaat bevredigend geweest is. Ook de maand December vertoon de geen afwijking van dit algemeen- bevredigende beeld. Voor de Zeeuwse landbouw kon Ir M. A. Geuze enige belangrijke me dedelingen doen in een algemene vergadering van de Z.L.M. Hg kon digde de spoedige installatie van een provinciale voorlichtingsraad voor de landbouw aan. Bovendien kunnen vermoedelijk in de nabge toekomst de plannen voor een voorbeeld-be drijf in Zeeuwsch-Vlaar.deren verwe zen! giet worden, waarmee de serie voorbeeld-bedrijven in Zeeland vol tooid genoemd kan worden. Zgn betoog, dat de graanprijzen gemiddeld lonend moeten blijven, zal ongetwgfeld door velen in landbouw- kringen met sympathie zijn ontvan gen, want van deze prijzen hangt veel af voor deze provincie. Uit de agrarische sector kwamen in de maand December ook nog en kele mededelingen van betekenis Er werd een bietencampagne afge sloten, die meeviel Het cultuurtech nisch herstel van de drooggevallen gronden met uitzondering van Schouwen en Duiveland bleek een gunstig verloop te heben met name wat betreft de ontzilting. Voor Zeeuwsch Vlaanderen en in de toekomst ook voor Schouwen was van betekenis de voortschrij dende actie om tot omschakeling van de vlasindustrie te komen. Het is nu vrijwel zeker, dat deze industrie over vijf jaar zal overgaan op het groen- verwerken van het vlas, waarmee niet alleen een besparing wordt be reikt, maar ook de rootwaterellende verdwijnt. Verkeer In de Tweede Kamer zgn bg de begroting voor verkeer en water staat Zeeuwse belangen aan de orde gekomen, zonder dat daaruit grote dingen voor dit gewest werden be reikt. Aangeroerd werd het probleem van de veerhaven-Breskens, de vraag of 'n tunnel Brabant-Zeeuwsch Vlaanderen nuttig zou zijn, het ver dere herstel van het Kanaal door Zuid Beveland, het drie-eilandenplan en enkele kleinere verkeerskwesties. De ministeriële antwoorden waren vaag Blijkbaar verkeren de grotere vraagstukken nog allen in het stu diestadium. In dit verband is het be langrijk, dat het departement Zee land van de Mg. voor Nijverheid en Handel er in geslaagd is de discus sie over de afsluiting der zeegaten op landelijk niveau te brengen. Het hoofdbestuur van deze maatschappij zal namelijk dit grote Dlan oo haar a.s. jaarvergadering als hoofdon derwerp aan de orde stellen. De actie van de Zeeuwschvlaamse Kamer van Koophandel voor hand- Vervolg op oag De witte pokken in Den Haag Het aantal gevallen van witte pok ken bedraagt thans 27, terwyi 11 per sonen in observatie worden gehoudon. Margarmeprijs wordt verhoogd De prgs van de merkmargarine wortÖ; naar men ons van de zijde der fabri kanten mededeelt, voor de consument verhoogd met vier cent per kilogram, hetgeen voor de half pondspakjes das neerkomt op één cent. Deze verhoging is geen gevolg van de loonronde, doch vindt haar oor zaak in de pryzen van de verpakkin gen, die omhoog gegaan zgn. Goedkope sieraden lieten zij liggen In Parijs hebben inbrekers zich door drie winkels een weg gebaand naar een juwelierswin kel. Zg verdwenen met juwe len ter waarde van 200.000 gul den. Zij openden onder meer twee brandkasten met behulp van acetyleenbranders en le digden de vitrines. Goedkope sieraden lieten zij liggen. Derde slachtoffer van brand te Groningen overleden Thans is ook het derde slachtoffer tje van de brand, die Zondagavond in Groningen heeft gewoed, overleden. Omtrent de oorzaak van de brand kon men ons niets mededelen. Leider „Kleine opstand" in Mexico gesneuveld. Emiliano Laing. de aanstichter van de z.g. kleine opstand" in Mexico, is in de strgd met de regeringstroepen dodelijk gewond. Zijn stoffelijk over schot werd later door twee herders op een klein kerkhof nabij Delicias aangetroffen. Het schijnt, dat de door Laing ge leide aanval oi de kazerne en het po litiebureau van Delicias, waarbg. bui ten hijzelf, nog vijf mannen zijn ge sneuveld en drie werden gewond, zijn oorzaak vond in een persoonlijke grief jegens plaatselijke autoriteiten. VERWACHT: MEER WIND. Veranderlijke bewolking en overwe gend droog. Matige en later krach tige Zuidwestelijke wind. Dezelfde temperaturen als gisteren of iets ho gere. ^ON EN MAAN 20 Januari Zon: Op 8.38 Onder 17.05 Maan: Op 19.00 Onder 9.0Z

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1