PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Re-vaccinatie tegen „Witte pokken" noodzakelijk geacht Kortgene in volle herbouw wachf een belangrijk voorjaar BILT Vandaag NOG NIET GEREPATRIEERDEN TERUG OP 20 JANUARI IN DE OOSTENRIJKSE ALPEN DREIGEN NIEUWE LAWINES 197e Jaargang - No. 11 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F van de Velde en F B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdred G BalllntiJn; PL-verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week. f5.85 per kw.. fr p. p. f6,10 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 15 Jan. 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cenl p«r mm Minimum p. advertentie i 3,— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» <max 8 regels) van 1—6 regels f 1.— Iedere regel meer 20 cent ..Brieven o» adres Bureau v d. Blad" 26 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg ^ur^V^Assirteer^—Walstr^oS—2355 4 1ijnen(b.g.g 2861 of 2160): Middelburg. Markt 51. telef. 3841; Goes. Lange Vorststr. 63. telef 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg. Finlandstr. 2. telef. IC: Terneuzen. Brouwerijstr 2; Zterlkzee. N Bogerdstr C 160. telef 26 DEN HAAG NEEMT VOORZORGSMAATREGELEN Kans bestaat dat besmetting zich heeft uitgebreid Tot op heden worden in het Haagse gemeenteziekenhuis aan de Zuidwal 22 patiënten, lijdende aan zogenaamde witte pokken, verpleegd. Bovendien zün twee personen in het gemeentelijk sanatorium aan de Stevïnstraat ter observatie opgenomen. Voorts zijn acht personen, die overigens niet ziek zijn, in hun eigen woning in quarantaine. Dit verklaarde Donderdagochtend de geneeskundige hoofdinspecteur van de volksgezondheid, dr. C. Banning, op een gehouden persconferentie. Voor zover men tot nu toe kan na gaan, mag niet worden gesproken van echte pokken of variola major. Er zijn duidelijke klinische verschillen met de echte pokken, terwijl ook de laborato riumproeven in een richting wijzen, die niet de diagnose pokken wettigen Het klinisch verloop en de laborato riumproeven geven aan, dat men hiei te maken heeft met wat de Engelsen melkpokken, kafferpokken of witte pokken noemen. De officiële interna tionale naam daarvoor is alastrim of variola minor. De verschijnselen van de thans heer sende witte pokken zijn bij de patiën ten gelijk aan die, welke bij alle be smettelijke ziekten optreden. De pa tiënten gevoelen zich de eerste dagen ziek. met hoofdpijn, pijn in de rug enz Vrijwel alle patiënten, die op het ogenblik worden verpleegd, hebben verklaard, dat zij nooit zijn ingeënt tegen pokken. Er is ook een assistent van het gemeentelijk ziekenhuis aan de Zuidwal, die aan de witte pokken lijdt. Het verloop van de witte pokken toont dat de patiënten voordat de uit slag optreedt, enkele dagen echt ziek zijn. Van het ogenblik af, dat de erup ties of blaasjes verschijnen voelt bijna elke patiënt zich veel beter, dit ook in tegenstelling met echte pokken. Dr. Banning sprak uitdrukkelijk van blaasjes en niet van pokkenpuisten In het eerste geval dus inderdaad de verschijnselen van witte pokken, in het tweede geval van echte pokken. De maatregel tot sluiting van het ziekenhuis aan de Zuidwal is uitslui tend uit veiligheidsoverwegingen ge nomen. Uiteraard wenst de hoofdin spectie van de volksgezondheid te voorkomen, dat de epidemie zich in Den Haag uitbreidt. Dr. Banning achtte het niet nood zakelijk tot massale herinenting van de bevolking over te gaan. Des avonds werd evenwel het vol gende door dr Banning medegedeeld: Aangezien een geval van witte pok- Huwelijbszwendelaar in Drie vrouwen tegelijk bedrogen. De recherche te Amsterdam heeft de 30-jarige zich ingenieur noemen de E. H. P. uit de hoofdstad gearres teerd onder ernstige verdenking van huwelijkszwendel. De man, die geen ingenieur is, zegt metallurg te zijn. Hij bezit een Mulo diploma en heeft als amanuensis op een laboratorium gewerkt. In Mei 1953 kwam hij uit de gevangenis, waar hij een vonnis van Vh jaar had uitgezeten voor een op lichting in Bloemendaal. Een maand later, maakte hij in het Bosplan bij de hoofdstad kennis met een 30-jarige vrouwelijke kantoorbediende uit Am sterdam P. gaf zich uit voor ingenieur werkzaam bij General Motors. De ken nismaking met het meisje verliep bij zonder vlot. Al spoedig werd dan ook over trouwen gesproken Zo ver is het nooit gekomen. Het meisje is ech ter al haar zo zuinig opgespaarde geld dat zy in gedeelten aan hem ter hand had gesteld in moeilijkheden geraakt Tezelfdertijd knoopte hij relaties aan met een 25-jarige verpleegster uit een zenuwinrichting te Ermelo en korte tijd daarna trad hij in relatie met een 29-jarige vrouwelijke kan toorbediende uit een klein plaatsje in het Oosten van het land. Het is de Amsterdamse geweest, die nadat zij haar droom in rook had zien vergaar P. bij de politie heeft aangegeven De politie vermoedt dat het aantal slacht offers van de „ingenieur" zich niet tot dit drietal beperkt is het 10 jaar geleden, dat zich in het concentratiekamp te Vught het bunkerdrama af- l speelde, waarbij 74 vrouwen in een enge cel werden samen ge- drukt, zodat in één nacht 10 van haar stierven; is het 300 jaar geleden dai de bekende Nederlandse die- renschilder Paulus Potter te Amsterdam werd begraven. ken is geconstateerd bij één bezoe ker van een patiënt, liggende op de chirurgische afdeling van bet zieken- hnis Zuidwal, kunnen wü aannemen, dat er kans bestaat, dat andere stad genoten ook geïnfecteerd zijn- Na rtfp beraad heeft de geneeskundige hoofd inspectie. aan de gemeentelijke ge neeskundige en gezondheidsdienst verzocht, de gelegenheid open te stel len voor een herenting van de bevol king. De plaatsen, waar men zich kan melden, worden door de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst bekend gemaakt Degenen, die nog nooit zijn geënt en ouder zijn dan twee jaar wordt geadviseerd zich nog niet te laten enten". De financiële hulp aan de rampgemeenten. Enige leden van de Eerste Kamer zouden gaarne het oordeel van de m'nistei- vernemen over het géven 'oor versche'dene emeenten va gel deltfke bijdragen aan het Nationaal Rampenfonds ten bate van de slacht offers van de watersnood. Deze leden juichten het toe, dat de gemeenten met personeel, materieel, technische hulp en outillage haar zustergemeenten te hulp kwamen, maar zrj stelden de vraag of het ge ven van overheidsgeld niet moest worden beperkt tot het rijk. Zii achtten het in elk geval beden- tlifk. dat gemeenten met een tekort op haar begroting deze bijdragen verleenden. Deze leden, zo staat in het voorlopig verslag van de begro ting van Binnenlandse Zaken, be tuigden hun instemming met het be sluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel, die een dergelijk besluit van de raad van Zwolle niet hadden goedgekeurd. BESLISSING VAN INDIA Neutrale toezicht niet verlengd India heeft het opperbevel der V. N. en van de Noordelijken op Korea medegedeeld, dat het op 20 Jan. de meer dan 22.000 krijgsgevangenen, die nog niet gerepatrieerd zjjn, weer aan heii zal overdragen. India nam dit besluit omdat men het niet eens werd over een verlenging van het neutrale toezicht en omdat de bepalingen van de wapenstilstands overeenkomst met betrekking tot de krijgsgevangenen niet zyn toegepast. India heeft alleen deze beslissing genomen. De V. S. zijn bezig met de opbouw van het Zuid-Koreaanse leger doch dit is thans nog niet in staat zonder hulp het hoofd te bieden aan een eventuele nieuwe aanval der commu nisten over de gehele linie. De sterkte van alle communisti sche strijdkrachten in Korea iïgt thans niet ver onder een miilioen man. Aan de V.N. en de Noordelijken is verzocht vóór 16 Jan. te antwoor den. De Zwitserse delegatie heeft bezwaar tegen het feit, dat de ge vangenen niet als burgers zullen worden overgedragen. Voor de Senaatscommissie spraken Robert Stevens, minister voor het leger en generaal Ridgway. stafchef van de Amerikaanse landmacht, zich uit voor een snelle goedkeuring van het Amerikaans-Koreaanse veilïg- heid8verdrag. Korea zou met Amerikaanse steun een betrouwbaar onderdeel van de verdediging in het Verre Oosten vor men. Ridgway deelde mede, dat nog geen datum is vastgesteld voor de terug trekking van twee Amerikaanse di visies uit Korea. Ten aanzien van het voornemen van India zeide Ridgway, dat een dergelijke vervroegde terugzending ernstige gevolgen kan hebben. Nóg haalt men zo het drinkwater in Kortgene op Noord-Beveland, waar drie van deze watertanks staan. Bin nenkort zal dit lot het verleden be horen, wanneer de huizen zullen zyn aangesloten op de drinkwaterleiding die o.a. werkt met plastic aanvoer- buizen. (Foto P.Z.C.J Ben helicopter, voorzien van qlijers van de Zwitserse luchtmacht landt bij Blons, het Oostenrijkse dorpje, dat geheel onder de sneeuw door lawi nes werd bedolven. Op de draag baar naast de helicopter ligt een zwaar gewonde vrouw, die men uit ham huis heeft kunnen redden. Eleonora is terecht. De 19-jarige Haagse blondine Eleo nora, die zich op 4 Januari zoek maakte, toen haar familie zich voor Australië inscheepte, is thans te recht. Zij heeft zich Woensdagavond bij de Haarlemse politie gemeld De Haagse voogdijraad heeft zich over haar ontfermd. Eleonora wilde niet emigreren en verdween de dag voor het vertrek naar Australië uit de oudprlljke wo ning aan de Appelstraat in L)en Haag Haar hartje bleef bii haai ver loofde uit Haarlem Samen maakten zij zich uit de voeten. Auto in DelfTÜl te water, twee doden. Een auto. waarin drie personen wa ren gezeten. Is Donderdagavond in de haven van Delfzijl gereden Twee der inzittenden zijn verdronken De slachtoffers zijn de 46-jarige J Z.. die een vrouw en een kind en de 32-jarige G. V.. die een vrouw en 2 kinderen achterlaat Beiden zijn af komstig uit Hoogezand. BOER S3 UUR BEDOLVEN ONDER SNEEUW Reddingswerk gaat voort ondanks mist. Volgens de jongste officiële cijfers zijn in geheel Oostenrijk 114 personen door lawines omgekomen. Zestien slachtoffers worden nog vermist. In de Oostenrijkse Alpen dreigen nieuwe lawines, maar het reddingswerk gaat onafgebroken voort ondanks een inmiddels opgekomen mist. Hef- schroefvliegtuigen konden echter door de mist niet aan het reddingswerk deelnemen. een trein door een lawine werd mee gesleurd, zeilen: „eerst hoorden wij een schel sissend geluld, vervolgens een dof «-erommel. Een der riitnlgon vloog als een speelgoedballonnetje omhoog en werd over de rots. 130 me ter verder, geslingerd. Walsertal in Vo- rarlberg zijn 1500 man bezig met het reddingswerk. De hoop. dat 18 Derso- nen in Blons nog gevonden zullen worden, neemt af. Een boer, die Don derdag gered werd, was 53 uur >ndei de sneeuw bedolven. Vrijwilligers uit geheel Europa zijn naar Walserta) gekomen. In de meeste delen 'an Oosten rjjk is Donderdag sneeuw gevallen en er wordt nog meer verwacht. Warmere lucht, die eeds in het Westelijk deel van het land was gekomen, ver- Elaatst zich thans ook laar het Oos- m, waardoor het gevaar voor lawi nes toeneemt Spoorwegarbeiders te Dalaas, waar Frati2 Schier. Wenens meest geliefde „zingencie waard' en verzamelaar van Oostenrijkse volksliedjes, ts Donderdag na een blinde darmoperatie. In een Weens ziekenhuis overleden. Hij ts 44 jaar geworden. CENTRUM VAN NOORD-BEVELAND Woningbouw, nieuwe scholen en de huisaansluiting op waterleiding Vlak voor het bezoek van Prinses Wilhelminn aan Kortgene op de Dins dag n£ de rampnacht heeft burgemeester A. A. Schuit voor de radio ver teld van de strijd, die Noord-Beveland te doorstaan had. In sobere, onop gesmukte woorden trachtte hij luisterend Nederland, dat in die dagen beangst en ontzet meeleefde, een beeld te geven van wat er gebeurd was. Hoe Kortgene worstelde en leed, hoe men in Colynsplaat 'ui een gevecht van man tegen man als het ware zich keerde tegen het wassende water, het herleefde gisteren voor ons. Direct en indringend door deze stem, die nu via een gramofoonplaat van de Nederlandse Radio Unie tot ons sprak. Even tevoren weerklonk die stem óók. Maar toen In een rustig, prettig onderhoud in de werkkamer van het fraaie gemeentehuis, dat gelukkig niet al te veel geleden heeft van de ramp. Nog géén jaar later: de woning bouw volop op gang, de nieuwe scholen bijna gereed, aansluiting van de waterleiding op de huizen, opruiming van krotten en plannen tot dichting van de watergang Plannen voor een frisse groenvoorziening, plannen, die Kortgene mooier én aantrekkelijker zullen maken. Het is natuurlijk ;emeester Schuit, dat wij betr ijk snel de ergste gevolgen van de ramp te boven konden komen. Ander- zijds brengt ook dit weer zijn speci fieke problemen mee, want men moet er voor zorgen by te blijven en voort te gaan. Belangrijk is het besluit, dat dit centrum van Noord-Beveland nu zal vallen onder het concessie-gebied van de waterleiding mg. Zuid-Beveland waarvan de directie te Goes zetelt. De verbinding met een plastic buis kan zeker als een definitieve oplos sing worden aanvaard. Weldra zal men op de schorren een buis van eterniet aanleggen en .iet andere ma teriaal gebruiken voor de aar.leg van een tweede plastic buis. Dan zullen de drie watertanks, die nu in Kortge ne zijn met een inhoud van 8 10 m3. kunnen verdwijnen. Men vertrouwt dit voorjaar te kun nen beginnen met de aansluiting van de huizen op deze waterleiding. Het wachten was op de concessie-o ver gen lijk dracht. Gerekend kan worden op een raadsvoorstel om die aansluiting ver plicht te stellen. Bovendien zijn er veel regenbakken door de ramp verwoest, zodat er niet veel oppositie tegen dit voorstel ver wacht behoeft te worden. De inspectie van de volksgezond heid en net provinciaal bestuur on derstrepen de noodzakelijkheid van de dichting van de watergang, een open riool, die vooral in de zomei be paald onaangenaam is. Doorbraakplan. Het doorbraakplan in de richting van de Torendijk komt weldra in uit voering. De grond daarvoor is aan gekocht en een en ander wacht nog op de notariële acten. Binnenkort komt dan de aanbeste ding van de wegen en 'rottoirs in dit febied. Deze grond is bestemd voor e bouw van 30 woningen, waarvan er reeds 22 aan particulieren zyn ver kocht. Het terrein aan de Molenweg, I Nog vele problemen op NoorJ-Beveland. In de worsteling met het wa ter en de gevolgen an de ramp aeeft Noord-Beveland, evenah de andere Zeeuwse eilanden lijn successen en tegenslagei gehad. Het dijkherstel is gereed, in net centrum herleefde de oouwactiviteit en aam het her stel grote voortgang, maar de u rub lemen zijn nog vele. Op deze pagina en pagina fc vindt men een tantal artikelei verlucht met eigen toto'9, ge wijd aan het streven en werken van Noord-Beveland en de ken merkende oroblemen van dit eiland waar de druivenkassen .varen, wordi ook benut voor particuliere woning bouw. Aan de Pompweide komen acnt nieywe woningen. Van belang on al deze activiteit op het gebied van de woningbouw is niet alleen het feit, dat een en ander valt onder een her- bouwplan m Jus uitvoerbaar is met een Rijksbijdrage, maar ook de "rjze waarop burgemeester Schuit en zijn gemeentebestuur dit opzetten. de nieuwe scholen zal men een gemeen schappelijke -roenstrook vinden, die weer aansluit op de groenstrook voor de woningen. Terecht vindt de burgemeester het van het grootste gewicht dat zijn ge meente Je 'leur en het levm «ent van de mooie groenvoorziening, die luist een woonwijk zo aantrekkelijk maken kan. De -chool bij de kerk in het cen trum van de gemeente wordt afge broken, zodat dus de eeuwenoude kerk geheel vrij komt. Van de bomen in de hoofd-'- M In Zwitserland zijn 20 ioden ,e be treuren Vier personen worden nog vermist. Men heeft weinig hoop op redding. fdstraat meenden deskundi- Vervolg op pag, 2) Phil'innns vlic?!"*» n-bij Rome vero"HnkL Alle Inzittenden (16) omgekomen. Aan boord van een uit Manilla naar Londen vertrokken viermotori ge „D.C. 6" van de I'lillippijiiM- lucht vaartmaatschappij heeft zich Donder dagochtend. op ongeveer drie kilo meter van de luehthaven van K<«me en circa dertig meter boven de grond een ontploffing voorgedaan, waar door het toestel op een stuk onbe bouwde grond van een Romeinse voorstad is neergestort. De zestien inzittenden- zeven passagiers en ne gen leden van de bemanning zyn al len om het leven gekomen. Ooggetuigen hebben verklaard het vliegtuig ort voor het onveluk met een brandende motor te hebben zien rondcirkelen, op zoek naar een plaats om te kunnen landen. Daarna ^'eek het rakelings over de daken van een groot blok in aanbouw zijnde wonin gen heen, om vervolgens omlaag te storten. Rijksstudietoelage voor onderwijzersopleiding. De minister van Onderwns. Kunsten en Wetenschappen heeft goedge keurd, dat met ingang van ae cur sus 1954 -1955 de studietoelagen aan leerlingen 'Tin kweekscholen voor onderwijzers kunnen worden ver hoogd tot maximaal 1500 per laar, indien de financiële omstandigheden der ouders daartoe aanleiding geven. In het bijzonder Is hierbij oedaeht aan leerlingen uit afgelegen streken, die om een kweekschool te kunnen bezoeken en pension moeten gaan. De helft van deze toelagen zai als beurs worden verstrekt, de and.-re helft als renteloos voorschut Bg aanvaarding van een betrekking als onderwijzer zal voor elk dienst'aar een tiende gedeelte van het rente loos voorschot worden kwijtgeschol den. DE VERWACHT: ZACHTER. Geldig tot Vrijdagavond; Overwegend zwaar bewolkt met plaatselijk wat regen of motregen. Matige, af en toe vrij krachtig Zuidwestelijke wind lets hogere middagtemperaturen. (Volle maan op 19 Januari). ZON EN MAAN 16 Januari Zon: Op 8.41 'Maan: Op 14.01 Onder Onder 16.59 6.50

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1