PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Hervatting van besprekingen over Korea in Panmoendjon Strijd om de gronden in het Noord-Sloe BILT Kantlijn D LINKS CONTRA RECHTS IN DE PARTIJ VAN PREMIER PELLA STOFFELI JK OVERSCHOT VAN PLESMN UITGEDRAGEN Bsltnsche treiler vergaan. 197e Jaargang - No. 3 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F van de Velde en F B den Boer. Adjunct: W. de Pagter Hoofdred.: G Balllnttjn Pl.verv.: W Leertouwer en A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week. f 5.85 per kw„ fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 6 Jan. 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct. per mm Minimum p advertentie t 3.-. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» «max 8 regela» van 1—5 egel» I I-— Iedere regel meer 20 cent ..Brieven of adre» Bureau van dit Blad' 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z C Middelburg. Bur. Vllssingen, Walstr. 5860. telef 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160); Middelburg. Markt 51. telef. 3841; Goes. Lange Vorstatraat 63. telef 2475 ib.g.g 22221. Oostburg. Finlandstraat 2. telet. 16. Terneuzen. Brouwerijstr. 2; Zierlkzee. N Bogcrdslr C 160. tcief TUSSENPERSONEN ZOEKEN CONTACT Ook Zuid-Korea betrokken in de onderhandelingen De V.N. hebben door middel van tussenpersonen met de Chinese com munisten de mogelijkheid besproken van een hervatting van de vredeson derhandelingen te Panmoendjon, die de vorige maand werden afgebroken. Dit werd verklaard door Henry Suydam, woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij meende, dat er ook te Panmoendjon besprekingen gevoerd waren. Functionarissen van het State Department hebben Maandag met Zuid- Koreaanse diplomatieke vertegenwoordigers gesproken over het hervat ten der onderhandelingen. De Noordelijken nitten indertijd de beschuldi ging, dat de V.N. „trouweloos" met met Zuid-Korea samenwerkten bil de vrijlating van 27.000 anti-communistische krijgsgevangenen in Juni. Over de besprekingen te Berlijn wordt vernomen, dat de Westelijke commandanten Sergei Dengin, de Berlijnse vertegenwoordiger van de Russische Hoge Commissaris, uitno- Nieuwe rijksdaal ders en guldens Zilveren munten Het voornemen bestaat de muntbil jetten (biljetten van 1.en 2.50) geheel te doen verdwijnen en de taak van deze biljetten door de nieuwe zil veren munten te laten overnemen. Voor financiële Instellingen en bedrij ven, die geregeld grote hoeveelheden papieren rijksdaalders en guldens in kas hebben, zal dit een aanzienlijke besparing betekenen, omdat gemunt geld snel en nauwkeurig machinaal lean worden geteld of gewogen. Ten aanzien van de suggestie tot Invoeren van een biljet van 5, merkt de minister op, dat in het ver leden is gebleken, dat deze coupure door het publiek niet op prijs wordt gesteld. Zowel het „gouden vijfje" als de in de eerste en tweede wereld oorlog ingevoerde vijfguldenbiljetten, zijn nooit populair .geweest. Daarom acht de minister van financiën het dan ook niet raadzaam thans tot in voering van een dergelijk biljet over te gaan. De dikte der nieuwe guldens zal on geveer 1.6 mm bedragen. Vlak voor Oudejaar hebben de mi nisters Cals, Algera en v. d. Kieft de nieuwe radiowet nog in ontwerp aan de Kamer voorgelegd en de lezer weet het reeds: veel ver anderen zal er niet. De Radioraad moge dan destijds hebben voorgesteld om een semi-nationale omroepin- stantie de helft van de zendtijd te ge ven en de andere helft aan de om roepverenigingen beschikbaar te stel len, de ministers willen er weinig van weten. Zij willen zelfs het gemeen schappelijke programma afschaffen, dat wy zot dusverre kenden. Kijkt de Radioraad dus op zijn neus, de Nederlander die na 1945 hoopte op een sterke nationale omroep kan zijn dromen ook rustig opgeven. Die om roep komt er niet: de A.V.R.O., de V.A.R.A., de N.C.R.V., de K.R.O. zul len de radiowereld blijven beheersen in Nederland, de vier zuilen dus. Of de Vrijzinnig Protestantse Ra dio-Omroep in de toekomst haar partij mee zal kunnen bljjven blazen, staat nog niet vast. De zendtijd zal namelijk verdeeld worden naar gelang van het aantal leden, dat de omroepverenigingen hebben en bepaald is daarbij, dat niet meer de oplage van het omroep- orgaan meetelt, maar het aantal echte leden. Welnu, volgens de voor gestelde regeling heeft men thans rond 115.000 leden nodig om zendtijd te krijgen. En... de V.P.R.O. heeft die niet. Zij heeft er maar rond 100.000 Geen wonder dus, dat de V.P.R.O reeds op Oudejaarsavond een leden- wervingsactie gestart heeft. Het is te hopen, dat de V.P.R.O. het vereiste ledental haalt, want de programma's van deze omroepver eniging zijn waarlijk niet de slecht ste. Als het nieuwe omroepbestel zou leiden tot het verdwijnen van de V. P.R.O., zou dit ongetwijfeld een ver lies zijn. e V.P.R.O. is dus de eerste om roeporganisatie, die op de le den jacht gaat Zij zal niet de laatste zijn. Het ligt namelijk in de bedoeling om de zendtijd iedere vijf jaar op nieuw te verdelen. Wie de meeste le den heeft, krijgt de meeste zendtijd. Dat zal dus al beginnen bij de eerste verdeling en het zal iedere vijf jaar nieuw leven in de brouwerij brengen. Hier zit iets hoopgevends in. Er ontbreekt helaas immers nog al wat aan de kwaliteit van vele Ne derlandse radioprogramma's. Als nu de omroepverenigingen maar tot de ontdekking komen, dat goede pro gramma's een doeltreffender middel zijn om leden te trekken, dan groot scheepse reclame-campagnes, dan biedt de nieuwe radioregeling de kans, dat de programma's be'er wor den. Dat streeft de nieuwe wet wel niet na. Maar è.ls de programma's beter worden, is er zeker reden tot juichen. bereiding vier mogendheden. Zij waren door hun hoge commis sarissen aangewezen om met hun Russische collega een plaats voor de conferentie te kiezen en andere nood zakelijke technische regelingen te treffen. Met opzet werd de juiste tijd en nlaats van de bespreking geheim ge houden. Naar verluidt zullen de commandan ten vergaderen in. het gebouw van de geallieerde bestuursraad in de Ame rikaanse sector van Berlijn, dat aan vankelijk door het Westen was ge dacht als plaats voor de vier-mo- gendhedenconferentie. Beroep uit Wenen De Oostenrijkse regering heeft Dinsdag op de ambassades van En geland, Frankrijk, de Sowjet-Unie en de V.S. nota's doen overhandigen, waarin zij een dringend beroep op de vier mogendheden doet om op de ko mende Berlijnse conferentie een defi nitieve en bevredigende oplossing voor de Oostenrijkse kwestie tot stand te brengen. Procuratiehouder geeft zich aan bij politie De 55-jarige Van JL, procuratie houder te Zaandam, heeft zich b(j de politie aangegeven met de medede ling, dat hij over een tijdvak van verscheidene jaren geld ten nadele van 'n bedryf heeft verduisterd tot, naar schatting, een bedrag van 70.00Ü. Van L. was 38 jaar bjj de Orlon- fabrieken werkzaam en bezat het vol ledig vertrouwen van zijn directie. Tegen het einde van het vorig jaar begon men enige verdenking te koes teren, doch nog achtte men „deze zo integere persoon niet tot malversa ties in staat". Jarenlang heeft hij verduisteringen kunnen plegen, door het verrichten van foutieve boekin gen, die lang geheim konden blijven, omdat hij twee kassen beheerde. Bij controle vulde hij het tekort in de te tellen kas aan mèt geld uit de andere. Vordering van Duitse arbei ders op Volkswagenfabriek. Het hof van appél te Celle in Ne- der-Saksen heeft beslist, dat de volkswagenfabriek contractueel ge bonden is aan duizenden Duitse spaarders, die sedert 1938 regelma tig stortingen hebben gedaan ter verkrijging van een volkswagen. Het deed deze uitspraak naar aanleiding van een door twee van deze spaar ders ingediende aanklacht. De volkswagenfabriek heeft al tijd verklaard, dat deze contracten de spaarders bonden aan het vroegere „Arbeitsfront", welke organisatie tij dens het Nazi-regime in de plaats trad van de vakverenigingen. Italiaanse regering treedt af De regering-Pella is Dinsdagavond afgetreden. De Italiaanse premier had, alvorens dit besluit te nemen, twee weken gepoogd, zjjn party te be wegen, in te stemmen met het opnemen van vertegenwoordigers van de rechtervleugel in de regering. Maandagavond had men reeds vrywei over eenstemming bereikt over een kabinet, waarin alle belangryke stromin gen in de christen-democratische partij zouden zijn vertegenwoordigd on dat geheel de steun zou geniéten van'de sterk rechtsgeoriënteerde monar chistische party. De fracties van de Christen-Demo craten, waarin jonge links-georiën teerde leden de overhand nebben, deelden de minister-president echter Dinsdagavond mee, aat zij zijn nieu we lyst van ministers niet konden aanvaarden. Zij waren in het bijzon der gekant tegen de vervanging van de linksgeoriënteerde minister van Landbouw door een vertegenwoordi ger van de rechtervleugel. Verzekeringen, dat het uitgebreide program voor herverdeling van grond onverminderd zou worden uit gevoerd, konden de Christen-Demo cratische volksvertegenwoordigers niet tot andere gedachten brengen. Hierop besloot het kabinet op een snoedbijeenkomst, zijn ontslag in te dienen. De afgetreden regering werd vijf maanden geleden gevormd. President Einaudi heeft premier Pelia verzocht, de zaken te biyven waarnemen totdat een nieuwe rege ring is gevormd. Men verwacht, dat Einaudi Donderdag besprekingen met de partyleiders zal beginnen. Dinsdag is het stoffelijk overschot vade President-Directeur van de K.Jj.M Dr A. Plesman ten grave gedragen Kort va het verlaten van het sterfhuis aan de Tapijtweg in Den nnag. trekt de lijkauto met de vier volcioagens langs het gebouw van de K ti.M. Twee vrouwen en 100 vossenvellen Een Eskimofamilie uit Zuid- Groenland heeft hij een firma i)i Birmingham een tractor be steld tegen betaling van twee vrouwen en mnrht dit niet voldoende geacht worden 100 vossenvellen. De firma heeft noo geen besluit geno men doch zij heeft hel advies ingewonnón van een bont firma Bescherming Bevolking benadeeld Voorwaardelijke straf geëist Negen maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en onder toeziohtstelüng van de R.K Reclasse ring werd door de Officier van Justi tie bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag geëist tegen (de gewezen referendaris) J B. G- M. van P. Hem was ten laste gelegd dat hij het vorige jaar ten nadele van de pro- pagandadienst van de commissie tei bevordering van de bescherming Dur- gerbevolking f 5824 had verduisterd Van P was secretaris van de propa gandacommissie en later werd hij te vens penningmeester. Financiële moeilijkheden waren de oorzaak van de misstap geweest Generaal Orsborn trekt zich terug. Generaal Albert Orsborn, hoofd van het Leger des Heils, zal op 30 Juni a.s aftreden. Hij zal dan 48% jaar hebben ge diend als officier en acht jaar als generaal. Een raad van leiders van het Le ger des Heils uit alle delen van de wereld zal zijn opvolger benoemen. Groot landgenoot in plechtige rouwdienst geëerd Duizenden hebben gisteren tn Den Haag (le koude getrotseerd om de laatste eer te betuigen nan (lr Albert Plesman. Omstreeks vijf minuten over half één vertrok de rouwstoet van de Willemskerk naar de algemene begraafplaats. By de kerk en langs de route, die de stoet volgde, hadden velen een nlaats gevonden. In de kerk. die vrijwel tot in alle hoeken was gevuld en waar naar schat ting tussen dp twee- en drieduizend nersonen minwerig waren, gaven de minister-president dr W. Droes, de m inisters Bcyen, Luns en Mansholt blijk van hun medeleven. De herdenkingssamenkomsi en de rouwdienst hadden vele diep ontroe rende momenten. Met de familieleden kwamen mee tv.'re kleinzoons van dr Albert Plesman Nadat de kist met hét stoffelyk overschot voor het spreek gestoelte was neergezet, werd zij bedekt met enkele kransen bloemen. De krans van het Koninklyk Paar werd op de grond tegen het hoofdeinde ge plaatst. De slippendragers, rechts de hoofd- den van dienst en links de oudsten in dienstjaren van de vier categorie- en van vliegend personeel stelden zich naast de baar op en daarna nam de herdenkingssamenkomst een aan vang. Talrijke vooraanstaande land genoten behoorden tot de nanwezi- gen, alsmede leden van het Corps Diplomatique, en vele anderen. Ver tegenwoordigd was ook de directie van de Kon. Mij. „De Schelde", afde ling Dordrecht. Ook uit het buitenland waren vele bekende persoonlijkheden gekomen Minister spreekt In zijn herdenkingsrede betuigde de minister van Verkeer en Water staat. mr J. Algera. namens de rege ring innige deelneming met het verlies, dat mevrouw Plesman cn de kinderen trof Er is ook een diepe smart bij regering, volk en in het bijzonder bij de K.L.M. Minister Algera herinnerde aan de ontwikkeling en de geschiedenis van de K.L.M. Er was niet een steeds op gaande lijn, maar er moesten ook haast vernietigende tegenslagen woi- den overwonnen. Het dwingt grote bewondering af, dat de nedergang in Dit is de 18-jarige Guda Klopper uit het Noord-Hollandse plaatsje Jisp. Zij is door de Jipse P.7.T. uitgekozen tot het mooiste en liefste meisje van het dorp. De P.T.T. is tot dat besluit gekomen door een briefje uit Mel bourne De Nederlander H. van Me- keren moet zich daar in Australië eenzaam hebben gevoeld, toen hij hel volgende briefje opstelde: ,J)ear Miss, Ik weet- niet of deze kaart over zal komen. Mocht hij overkomen, schrijf me eens terug. Hopenlijk heb ik succes. In afwachting enz." Van Mekeren kende geen enkel meisjein ieder geval geen waarop de adjectieven „mooi" en ,Jief" van toepassing waren, in Nederland. Hy richtte het epistel aan de P.T.T. te Jisphet aan Tante Pos overlatend deze op hel juiste adres te bezorgen. Zij zorgde ervoor dat hel schrijven terecht kwam \n de brievenbus van Guda Klopper die inmiddels een klin kende brief aan Van Mekeren heeft teruggeschreven. Misschien vertrekt „Miss -Jisp" in de toekomst wel naar Melbourne, hoewel zij zegt dat Australië haar in het geheel niet trekt. Maar ja, als een goed correspondentievriend op je wacht, misschien BIJ GEBREK AAN CULTUURGROND Tussen staat en particulieren Terwyi er een groot gebrek aan cultuurgrond is, wordt zoals wij en kele maanden geleden reeds uitvoerig schreven een stryd gevoerd tus sen de Staat en particuliere eigenaren om de gronden in het Noord-Sloe. De eigenaren willen 193 h.a. aan de Bcvelandse kant indyken, waarbjj zy zich beroepen op een in 1881) lussen hun rechtsvoorgangers en de Staat aangegane byeenkomst. Hierbij werd uitdrukkelijk bepaald, dat zowel het Rijk als de particuliere eigenaren het recht hadden hun schorren afzon derlijk in te dijken. Het RUk wil hiervoor echter thans geen toestemming geven. In antwoord op vragen van Kamerleden by de behandeling van de Begroting van Verkeer en Waterstaat in de afdelingen, heeft de minister nog geantwoord, dat aan deze overeenkomst van 1880 geen aanspraak kan worden ontleend op het verkrygen van een concessie, welke thans Is vereist op grond van de wet van 14 Juli 1904. Van particuliere zjjde wordt echter opgemerkt, dat men kan aannemen, dat tegen deze „agressie" van de Staat, de verdediging vla de rechter zal worden gevoerd. Zodra de particuliere eigenaren het voornemen te kennen hadden ge geven. dat zij hun gronden of schor ren wilden gaan bedijken en de eer tijds verloren gegane Calandpolder wilden herbedijken. verklaarden de vertegenwoordigers der Domeinen begeerden en zouden trachten deze te onteigenen. De particuliere eigena ren dienden een concessie-aanvraag in by de Kroon voor de bedijking van hun schorren, liggende binnen de in de overeenkomst van 1880 vastgestel de delimitatielrjn, welke door de zich tegen deze ondernemingen. Zij Staat zélf was vastgesteld en goed- den z culiere 2 1 schrijft men ons van parti- wezen, omdat de Staat een economi- dat zij zelf deze grond scher en logischer plan had. Dit laat ste areument wordt door de eigena ren afgewezen, omdat zij het recht hadden afzonderlijk te bedijken en dus onafhankelijk van de plannen van de Staat konden bedijken. Van particuliere zijde is ook gewe zen op de mogelykheid van een ge lijktijdige bedijking, waartoe ook ver schillende voorstellen zijn gedaan- Bij de bedijking van het gehele Noord Sloe, wilde men de helft van de drjklengte voor particuliere rekening nemen. Hoewel dit een royaal aan bod is. daar de Staat twee'derde der ei eendommen heeft, wilde men van Rijkswege op dit aanbod niet ingaan Dit is ook begrypelyk zo schrijft men ons verder daar het er hier niet om gaat, hoe men het voordeligst kan bedijken of hoe men het alge meen belang het best kar. dienen, door zo vlug mogelijk geduDeerde of jonge boeren aan grond te helpen en achterliggende gebieden voor hoge vloeden te beschermen. Het gaat hier om de eigendom van de grond. Men vraagt zich af hoe het moge- lyk is, dat de Staat eerst een over eenkomst ondertekent en deze later niet wil nakomen. Wanneer men ech ter de tijd in ogpnschouw neemt waar in deze overeenkomst werd gesloten en deze vergelijkt met de huidige tijd. kan men enigszins begrijpen hoe de Staat tot zulk een houding komt. Toen de overeenkomst gesloten werd in 1880. zat men in de periode tvervolg op pag de tweede wereldoorlog door Ples- man's energie en inzicht in zijn te gendeel werd omgezet Onmiddellijk na de bevrijding reisde hij naai de V.S. Een jaar later vloog de K LM. weer naar vele delen der wereld. Plesman beschikte over een ziener» schan, dat niet kan worden aange leerd, een enorme geesteskracht, on onderbroken doorzettingsvermogen en een voortdurend optimisme. Dat het mogeiyk was een bedrijf als de K.L.M. te grondvesten en groot te maken in een klein land, dat is ongetwijfeld daarom, omdat zij werd geleid door een groot man als dr Plesman. De zorg voor de levensvoorwaarden van de K.L.M. versterkte deze idea list in zijn gedachten omtrent een door hem gepropageerde komende wereldorde, in zyn verlangen om de volkeren dichter bij elkaar te bren gen. „Het luchtruim verenigt de vol keren". dat was zijn stelling. Hij toornde tegen de vele nationale restricties, die in de laatste jaren zo veel nieuwe zorgen op zijn weg heb ben gevormd Dr Plesman heeft vele medewerkers van zijn geest en idea len doord-ongen en zij zullen trachten het bedrijf voort te zetten tn de geest die de K.L.M. heeft gemaakt, tot wat zij is. Tenslotte zetde de minister, dat het heengaan van deze nationale fi guur ons met diepe droefenis ver vult maar daarnaast is er ook de dankbaarheid voor het vele. dat on der Gods zegen dr Plesman voor ons land en ons volk tot stand bracht. Regering en volk: zij zullen dr Ples man in dankbare herinnering hou den. (Zie verder pagina 3) Het Belgische schip ..Prince Bau- douin" heeft geseind, dat het een op varende heeft opgepikt van de Bel gische treiler 0-137, die Dinsdag ochtend voor de Belgische kust tussen Oostende en Nieuwpoort is gezonken. Vier leden van de bemanning van de 0-137 worden nog vermist. DE VERWACHT: MINDER WIND. Godig van Woensdagochtend tot Woensdagavond Aanvankelijk weinig later in het Noorden van 'iet land toenemende be wolking Matue tot zwakke Ooste lijke tot Zuid Oostelijke wind, later ïd het Noorden veranderlijk In de oeftteno lichte to matige vorst, in de middag temperatu.»* nrr. hei vriespunt. AOS e» maan. 7 Januari Zon: Op 8.47 Onder 16.46 Maan: Op 10.02 Onder 20.01

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1