Groede bereidde driedaags feest in grote eensgezindheid voor OOFT-EN INGROEDE TUINBOUWFEEST GEESTDRIFTIGE GRIJSAARD LIET BOOM VERLICHTEN „HET FEEST VAN MOEDER AARDE ZELF" „ALS ER IN DE GROE FEEST IS, IS HET AL FEEST Het fraaie gemeentehuis van Groede, waar ook gedurende het „Ooft- en Tuinbomcfeesf' nog de expositie van pottenbakkerskunst wordt gehouden op wélke gebeurtenis men de door trekkende reizigers door middel van vlaggen en spandoeken attent maakt. I JEUGDIGE OVERMOED In 1931 sprak hij met Prinses Juliana Drie en tachtig jaren telt Willem van der Walle thans, maar de geest drift, waarmede hy medewerkt aan de voorbereidingen voor het Ooft- en ïuinbouwfeest in Groede, doet zeker niet onder voor het vuur, waarmede hy ook in 1912 nu ruim veertig jaar geleden voor een soortgelijke gebeurtenis geijverd heeft! Willem van der Walle bezit nog de overmoed van de jeugd en het is die overmoed, welke hem doet uitroepen: „U zult het zien. Ik ga met de medailles strij ken"! Vertrouwelijk deelt hij mede, dat er op het punt van prijzen sinds 1912 enige verbetering is ingetreden. „Vroeger kregen we geld, maar die centen gaan toch op; geef my maar een medaille" Wel, hij hééft een medaille van de Maatschappij voor Ooft- en Tuinbouw in West Zeeuwsch Vlaanderen en Van der Walle is er trots op; zo trots, dat hij de onderscheiding opspelt om er mee „op de foto te gaan". Aan het komende feest heeft ook deze vitale grijsaard nog zijn beste W. VAN DER WAIXE ...liever een medaille... (foto P.Z.C.) Fruit, bloemen, groente De kern van de inzendingen voor de tentoonstelling van de 75-jarige Maatschappij voor Ooft- en Tuin bouw in West Zeeuwsch-Vlaanderen fruit, bloemen en groente is aanwezig en de secretaris van de Maatschappij, de heer M. Maas uit Biervliet, is er van overtuigd, dat het aantal inzendingen bevredigend zal zijn. Niettemin: de inzendtermijn is nog niet gesloten en vooral particulie ren kunnen nog terecht met hun kweelcproducten. Op de expositie zullen voorts In zendingen van de schooljeugd uit o.m. Biervliet. Oostburg, Groede en Nieuwvliet te zien zijn, inzendingen, welke voornamelijk zullen bestaan uit bloemen en planten. Maar daar naast zal ook een aantal door kin deren gemaakte tekeningen van bloemmotieven geëxposeerd worden; een „nieuw snufje", dat de heer Maas „meebracht" uit Engeland, waar hij en of hij gelijk heeft, wel, daarvan een ooft- en tuinbouwtentoonstelling bezocht. krachten gegeven. Op zijn initiatief is de zogenaamde „Wilhelminaboom" geïllumineerd en toen dat gebeurd was, meende Van der Walle, dat ook de „Julianaboom" verlicht diende te worden. En zo is geschiedt! Enthousiast weet hij nog te ver tellen over het feest in 1912. „Zes weken", zegt hij, en gaat van geestdrift op zijn hoed zitten, „zes weken werkten we aan de voorbe reidingen en zo hard regende het, dat we er de oliejas bij aantrok ken en de Zuidwester er bij opzet ten, maar gewerkt werd er!" Opgetogen raakt hij, wanneer hij ver telt van het bezoek van Prinses Ju liana in 1931 aan de tentoonstelling te Zuidzande. Hare Koninklijke Hoog heid heeft toen met dit oude, getrou we lid van de Maatschappij gespro ken en dit gebeuren staat nog met gulden letters in zijn memorie ge grift. „Ze kwam recht op me toe", zegt Van der Walle nu; „ik maakte een buiging, zei „Vorstelijke Hoogheid" en toen heeft ze met me gesproken over de tentoonstelling". Een oude man, Willem van der Wal le, 83 jaar, oud naar lichaam, maar naar de geest? Geenszins! De jonge ren kunnen moeilijk met meer vreug de uit zien naar de komende festivi teiten, dan deze hoogbejaarde dorp- genoot Wederom zal het feest zijn in West Zeeuwsch-Vlaanderen. Nog onlangs vierde Breskens opgewekt en met luister het Visserijfeest; thans maakt Groede zich op om ter ere van het 75-jarig bestaan van de Maatschappij voor Ooft- en Tuinbouw in West Zeeuwsch-Vlaanderen (over welk jubileum wij onlangs reeds schreven) eveneens feest te vieren. Groede gaat de jubi lerende maatschappij een feestelijke ontvangst bereiden, zodat de traditionele tentoonstelling, welke dit jaar in deze gemeen te wordt gehouden, nog lang in de herinnering zal voortleven. Minstens zo lang als de herinnering aan de tentoonstelling welke in 1931 in Zuidzande werd gehouden en waar Prinses Juliana op bezoek kwam. Dat is een hoogtepunt geweest in hel 75-jarig bestaan van de maatschappij! „Groede" kan wederom een hoogtepunt worden! Elk feest kan in een mensenbestaan een hoogtepunt worden. Kdn het worden, mits Misschien mogen wij hier enkele passages aanhalen uit een roman van Clare Lennart; passages, welke eveneens handelen over het begrip „feest" ,^.ltijd is er feest gevierd, door alle volkeren op aarde, in alle tijden. De Chinezen, de Eskimo's, de Indianen, de Zoe loekaffers, de oude Grieken en Romeinen, de Joden, de Bata vieren, het Quartier Latin, de Jordaan, de filmsterren van Hol lywood, de veenarbeiders van Emmer Compascumnoem maar op wie je wilter is geen mensengemeenschap, of ze viert zo nu en dan feest. En al deze mensen, die schijnbaar niets gemeen hebben, worden naar het feest gedreven door eenzelfde verlangen: te ontkomen aan de druk van het dagelijks leven, er onder door te glippen, het pak van de rug te gooien. Het feest schemert allen voor ogen als een illusie van blijheid en licht. Zingen zullen ze, dansen, zweven in de luchtschommels, glijden van de rutsbaan in tomeloze vaart, draaien tot een duizel ze bevangt. En hoe zwaarder het zorgenpak, hoe fana tieker ze de zwaarteloze blijheid begeren. En als het pak van zelf niet los wil laten, moet de drank maar helpen. Ach, eigen lijk weten ze haast altijd wel van tevoren, dat het zonder drank niet gaan zal. Maar als dan zélfs met drayik de blijheid niet wil komen, ontaardt het feest in razernij. Komen zal ze! De een drinkt een teveql, de ander een te weinig. De uitersten van rijk dom en armoe zijn steeds het fanatiekst, omdat zowel het te veel als het te weinig zwaar drukt. Zo is het feest bijna altijd een krampachtig blij willen zijn.... een reiken, vaak boven de macht, va/n duister naar licht. Misschien zijn er nog enkele gezegende oorden op aarde oorden, waar het brood aan de bomen groeit waar men zo maar feest viert uit een overmaat van vreugde. Kinderen kun nen het soms nog. Ze huppelen langs de weg op een voorjaars dag, ze lopen te zingen met de armen om eikaars hals, ze dan sen bij een draaiorgel op straat. Als een bloem bloeit het feest in hen open Wel, in Groede, groeit het brood niet aan de bomen, maar vjt hetgeen ons gebleken is, zal men er feest kwnnen vieren uit een overmaat aan vreugde, zonder „krampachtig" blij te willen z\jn, maar alleen omddt men blij wil zijn! Groede beloofd zulk „een gezegend oord op aarde te zijn", waarvan Clare Lennart het bestaan veronderstelt. Moge het feest inderdaad als een bloem openbloeien en moge het drie dagen 12,13 en lh September in volle pracht bloeien! Het feest van ooft- en tuinbouw; het feest van Moeder Aarde zélf. UITGEBREID PROGRAMMA SAMENGESTELD Miniatuur-muziekfestival als attractief intermezzo Veertien dagen na Pasen kwam in Groede voor de eerste maal het feest comité, onder voorzitterschap van de heer A. Cammaert, bijeen. Sindsdien is men nog menigmaal bijeen geweest en sindsdien ook is er door alle 12 leden van het comité, onder de bezielende aanvoering van de secretaris, de heer A. W. Salomé, hard aangepakt om een feestprogramma samen te stellen, dat zou klinken als een klok. Enhet klinkt als een klok! Vele van de denkbeelden welke op die eerste vergadering reeds naar vo ren kwamen, konden verwezenlijkt worden. Het resultaat is, dat Groede drie dagen feest zal kunnen vieren, mét Groede geheel West Zeeuwsch Vlaanderen en bovendien degenen, die van elders willen komen! Zij zullen niet teleurgesteld worden. Met een bewonderenswaardige een dracht heeft de bevolking van Groede de schouders gezet onder het treffen van de voorbereidingen voor het drie daags festijn en reeds enkele weken heerst er in deze gemeente een iet wat geheimzinnige sfeer De praalwagens voor de gedeelte- vuldig gesloten deuren, gezwoegd aan lijk liistorische optocht worden ge reed gemaakt En teneinde het effect te verras sender te doen zijn, geschiedt zulks in alle stilte; de een wil voor de an der niet weten waarmee hij voor den dag zal komen en zo wordt van dag tot dag en ook in de avonduren - in schuren en loodsen, achter zorg de praalwagens en aan de straatver sieringen. Voorts zal ook in Groede de in onze dagen traditie geworden feestverlichting niet ontbreken en vele particulieren zijn reeds druk in de weer met het aanbrengen van ge velverlichting. terwijl ook de „straat- gemeenschappen" in deze dagen een hechte band vormen om „hun straat" een zo luisterrijk mogelijk aanzien te geven! Véél muziek. „Er is gezorgd voor véél muziek", vertelt de heer Salomé, en een blik op het programma bewijst, dat hg niet teveel heeft gezegd. De eerste dag reeds zgn er uitvoeringen door o.m. de muziekvereniging „Hosanna" uit Groede, door het populaire Westka- pels Dameskoor, door een accordeon gezelschap uit Groede en door de vooral op Walcheren ook zeer bekend geworden Ambonezenband „Soerara Maloekoe". In de avonduren concer teert dan nog de muziekvereniging „Eendracht maakt Macht" uit Groe de. Zondag is er zelfs een miniatuur muziekfestival, met medewerking van muziekverenigingen uit Groede, Nieuwvliet, Oostburg, St. Laureyns (B.), St. Margriete (B.) en Zuidzan de. De burgemeester van Groede, de heer J. A. Everaars, zal de Belgische muziekgezelschappen officieel op het tentoonstellingsterrein ontvangen, waarna na een rondgang van de verenigingen het festival zal be ginnen. Er zal gespeeld worden in een door de gemeente Oostburg ter beschikking gestelde verplaatsba re muziektent, welke voor het ge meentehuis in Groede zal komen te staan, op het Prinses Marykeplein en op het tentoonstellingsterrein. Voor de liefhebbers belooft het mu ziekfestival véél! Maandag, de derde en laatste dag van het feest, zal begonnen worden met een herhaling van de historische optocht met praalwagens, waarmede Zaterdag de feestelijkheden begonnen zullen worden. Naast muziekuitvoe ringen zullen dan ook reidansen wor den opgevoerd door de meisjes van de R.K. Boerïnnenbond uit Groede en bovendien zal dan optreden het be kende radio-ensemble „Vrij en Blij", onder leiding van Wèssel Dekker met enkele van de radio bekende mede werkers, onder de titel „Voor elck wat wils". In de ochtenduren zullen er voor de schooljeugd kindervoorstellingen worden gegeven in de can tine van het arbeiderskamp „Duinoord", zo dat ook voor de jeugd een apart plaatsje op het uitvoerige feestpro- gram is ingeruimd. De feestelijkheden zullen besloten worden met een „kleurenspel"; een spel, waarin meisjes uit Groede zul len optreden. „Het moet een feest worden voor iedereen", zo besloot het feestcomité en dit zal het ook kunnen worden, dank zy de medewerking van de bur gerij, van het gemeentebestuur en van de verenigingen. Het feest zal voor een ieder vrij toegankelijk zijn; van zelfsprekend een omstandigheid, wel ke naast de weersomstandigheden niet weinig aan het welslagen van de festiviteiten zal kunnen bijdragen! Het programma is met zorg en overleg samengesteld en dagen ach tereen is het feestcomité, en in het bijzonder ook de heer Salomé, In de weer geweest om het geheel zo aan trekkelijk mogelijk te maken. „Men moet- niet kunnen zeggen wat is hier weinig te doen", zo luid de het devies en er is voor gezorgd, dat er gedurende drie dagen in Groe de inderdaad „iets te doen" zal zijn! „Zou er nog te weinig muziek zgn, dan hebben we altijd nog een gramo- fooninstallatie achter de hand", zo vertrouwde men ons toe Men kan er van overtuigd zijn, dat er voldoende muziek zal zijn en dat Groede de jubilerende Ooft- en Tuin- bouwvereniging een waardige jubile um-viering zal bereiden. H. VAN PEENEN ..doet wat hij kan... (foto P.Z.C.) Burgemeester over de bevolking „See", zo vertelde de burgemees ter van Groede, de heer J. A. Ever aars. „nee, ik acht het niet zo zeer een gelukkige omstandigheid, dat de tentoonstelling van de Maatschap pij voor Ooft- en Tuinbouw nog juist samenvalt met de expositie van pot. tenbakkerskunst In het gemeente huis, want nu kunnen de offi ciële gasten niét In de raadszaal ont vangen worden!" Hetgeen dan ook bet enige be zwaar is, dat de burgemeester beeft tegen deze „samenloop van omstan digheden", want overigens is h(J dankbaar, dat „Ooft- en Tuinbouw" dit jaar in Groede komt, temeer daar zulks wellicht ook voor de expositie in het raadhuis nog gunstige resul taten zal afwerpen. ..Het zal een genoegelgk feest wor den", is zijn mening en hij voegt er aan toe: „In Groede kan men uit stekend feest vieren. De Maat schappij voor Ooft- en Tuinbouw is hieT erg populair en de gehele be volking werkt dan ook mee ora er onvergetelijke dagen van te maken." Ook de burgemeester wijst op de eendracht, waarmede de voorberei dingen voor dit feest worden getrof fen, maar het hoofd der gemeente voegt er nog met begrgpelyke trots aan toe: „En u zult zien, dat dezelf de mensen, die nu zo hard werken om de versieringen tot stand te bren gen, ook Dinsdagmorgen present zul len 2ijn om het dorp weer ztfn oude aanzien te geven"! „SPIL VAN MOLENSTRAAT" Jong en oud is in de weer. „Als er in De Groe feest is, dan is het al feest". Dat Is de mening van de 73-jarige Hubrecht van Peenen, een geacht en gewaardeerd ingezetene van Groede, de man, die op hoge leeftyd nog de zilveren medaille behorend b(J de Orde van Oranje Nassau, ontving voor zijn moedig gedrag tjjdens de beschietingen in 1945. Van Peenen is een bewoner van de Molenstraat, of eigenlijk, is hy niet „zo maar een bewoner". Van Peenen is, ondanks zjjn 73 jaren, de „spil van de Molenstraat". „Het is maar een gewoon straatje", meent hij zelf, maar hij voegt er aan toe, dat een mens doet, wat hij kan en dat Van Peenen doet wat hg kan, daarvan is iedereen in Groede over tuigd. In de Molenstraat hebben ze met een collecte maar liefst 330. opgehaald en daarvan gaan ze nu letterlijk de bloemetjes buiten zetten. De straat wordt, zoals alle straten in Groede, versierd, waartoe, zoals Van Peenen uitdrukt, o.m. „duizend me ter licht is aangekocht". Vanzelfsprekend komt er ook een erepoort, maar over de vorm van deze poort wil van Peenen zich nog liever niet uitlatenDat zullen ze wel zien zegt hij, en hij Feestprogramma ZATERDAG 12 SEPTEMBER: 2 uur: optocht met praalwagens en groepen (gedeeltelijk historisch). Hierna ontvangst op het gemeente huis van Groede. 4 uur: opening der tentoonstelling door de Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot. Uitvoeringen op het Prinses Ma- rijkeplein: 6.307.30 uur: uitvoering door de Groede, o.Lv. de heer Jac. Brakman, muziekvereniging „Hosanna" te Groede, oi.v. de heer Jac. Brakman. 7.309 uur: uitvoering door het Westkappels Dameskoor o.l.v. de heer P. de Rooy. 910 uur: uitvoering door het ac cordeon-ensemble, o.l.v. de heer J. Oosterling te Groede. 1011 uur: uitvoering door de Am bonezenband „Soeara Maloekoe" uit Middelburg. Uitvoering op het tentoonstellings terrein: 56 uur: uitvoering door de mu ziekvereniging „Eendracht Maakt Macht" te Groede, oJ.v. de heer A. Verschoore. ZONDAG 13 SEPTEMBER: 2.30 uur: vertrek van de muziek verenigingen vanaf het Prinses Ma- rrjkeplein. Uitvoering op het tentoonstellings terrein: 35.30 uur: muziekuitvoeringen door de verenigingen van: Groede, Nieuwvliet, Oostburg, Sint Lau- reijns, Sint Margriete en Zuidzande Uitvoering op hét Prinses Marg keplein: 6.3010 uur: muziekuitvoeringen door de verenigin" n van: Sint Mar griete, Oostburg en Groede. vertelt er by, dat je in deze dagen in Groede voor een „spion", wordt aangezien, wanneer je 's-avonds door een straat loopt, waar je „niet thuishoort" Ja, het enthousiasme is waarlijk groots. Er wordt van dag tot dag ge ploeterd om het dorp, dat tengevolge van herbestrating, aanleg van een nieuwe weg en rioleringswerkzaam heden, nu nog een ietwat chaotisch uiterlijk heeft, op 12, 13 en 14 Sep tember „op ordete hebben. Zelfs vrouwen steken de handen krachtig uit de mouwen en schromen niet om desnoods eigenhandig de stapels ste nen voor haar huizen met benulp van een kruiwagen te verwijderen. Jong en oud is in de weer om het dorp een feestelijk aanzien te geven en men doet het met zorg. Van Peenen weet zelfs mede te de len, dat men beschikt over plastic vlaggetjes. De ouderdom weet van de moderne techniek een dankbaar ge bruik te maken, want, zo redeneert hij, plastic vlaggen kunnen tegen re gen en daar is dundoek niet tegen bestand! En hoewel men ongaarne stilstaat bij de gedachte, dat het zou kunnen regenen op de feestdagen, be zit men voldoende^werkelijkheidszin om te beseffen, dat ook dit zou kun nen gebeuren. Daarom: plasticvlag- gen! Uitvoering voor bet gemeentehuis: 6.3010 uur: muziekuitvoeringen door de verenigingen van: Sint Lau- reijns, Zuidzande en Nieuwvliet. Na 10 uur muzikale rondgang door de gemeente. MAANDAG 14 SEPTEMBER: 2.30 uur: herhaling optocht met praalwagens en groepen. Uitvoering op het tentoonstellings terrein: 67 uur: uitvoering door de mu ziekvereniging „Hosanna" te Groe de, o.l.v de heer Jac. Brakman. Uitvoering op het Prinses Marij ke plein: 67 uur: reidansen door de meis jes van de R.K. Boerinnenbond te Groede, o.l.v. mejuffrouw Hiel te Aardenburg. 78 uur: uitvoering door de mu ziekvereniging „Oefening Kweekt Kunst" te Schoondgke, o.T.v. de heer A. Luteijn. 810 uur: uitvoering door het ra dio-ensemble „Vrij en Blij", m.m.v. Mandolinata. Henk Dorel, Peter Ovan (de eerlijke zakkenroller); het geheel onder leiding van Wessel Dek ker, met het programma „Elck wat wils". 1011 uur: Opvoering „kleuren spel", o.l.v. de heer J. Oosterling. Na 11 uur rondgang doo- de ge meente door de muziek .eniging .Eendracht Maakt Macht" te Groe de.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1953 | | pagina 3