Noord- en Midden-Zeeland in 52 Jaar van grote krachtsinspanning is voo rbij Op Schouwen-Duiveland werkte men in 1952 gestadig door WERKLOOSHEIDSPROBLEEM OP THOLEN BLEEF URGENT Op velerlei terrein was er sprake van flinke ontwikkeling WOENSDAG SI DECEMBER 1952 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BEVELAND MAAKT DE BALANS OP. Ondanks tegenslagen mag tevredenheid de boventoon voeren De laatste twaalf klokslagen in 1952 zullen voor de Bevelanden een jaar van grote activiteit uitluiden. De stryd om de „duurder wordende dubbeltjes" is met grote krachtsinspanning voortgezet en op verschil lend terrein niet zonder succes. Handeldrijvend Beveland zal gelukkig over het algemeen geen bijzondere reden tot klagen hebben al is er nog een teruggang te bespeuren. De landbouw kan ook tevreden zyn, hoewel de weersomstandigheden niet altijd hebben meegezeten. Eén der pylers waarop de welvaart van Beveland rust, ging aan het wankelen. Het was de fruitteelt, waar de hagelschade en de lage pryzen voor de kwekers 1952 tot een jaar hebben gemaakt, dat men liefst zo snel mogelijk zal willen vergeten. Voor de mosselcultuur is de concurrentiestrijd met het buitenland sterk toegenomen en contingenteringsmaatregelen in Frankrijk hebben de mossel financieel ook niet zo vet doen zijn, dan wel gehoopt mocht worden. 1952 een jaar van grote activiteit! Dit geldt ook voor de Bevelandse ge meentebesturen, die weer veel heb ben gedaan om hun gemeenten tot verdere bloei te brengen en zich daarbij op het bouw-front geducht hebben geweerd. Om met de bouwnijverheid te be ginnen, is het een jaar geweest, waarin het onderwijs in al zijn ge ledingen zeker goed bedacht is ge worden. Er is vrijwel geen maand voorbij gegaan of er kon een nieuw schoolgebouw in gebruik worden ge nomen of plannen voor nieuwbouw kregen him beslag. Het jaar was nog slechts enkele dagen oud, toen in Goes de derde nieuwe 8-klassige school voor R.K. en openbaar lager onderwijs in gebruik kon worden genomen. In de loop van het jaar kon de bouw van een vierde nieuwe lagere school voor het openbaar on derwijs worden aanbesteed en in No vember werd met grote luister het nieuwe gebouw voor het Chr. Ly ceum voor Zeeland geopend. In 's Heer Arendskerke werd in Februari de Chr. lagere landbouw school van C.B.T.B. en Chr. landar- beidersbond geopend, terwijl de Z.L. M. in December tot de aanbesteding van een landbouwschool in Oudelan- de kon overgaan. Evenzo viel dit jaar bij Zeelands Proeftuin het besluit om de fruit- teeltschool te Wilhelminadorp een nieuwe behuizing te geven en in het zelfde dorp werd een kleuterschool aanbesteed. Nieuwdorp beleefde een feestdag in Mei, toen de Commissaris der Koningin een nieuw schoolge bouw, verenigingsgebouw annex badhuis officieel opende. De gemeen te Wolphaartsdijk ging over tot de aanbesteding van een nieuwe open bare lagere school en de verbouwing van het oude gemeentehuis tot gym nastieklokaal, terwijl in Kortgene met de bouw van het nieuwe scho lencomplex voor openbare lagere en Uloscholen kon worden begonnen. Geersdijk kreeg een Chr. kleuter school, in Ovezande is een nieuwe R. K. landbouwhuishoudschool in aan bouw. De Chr. school te Kamperland betrok een nieuw gebouw, terwijl aan het eind van het jaar de Commissa ris der Koningin de practisch geheel nieuwe openbare school te Colijns- plaat opende. BEDRIJVIGHEID IN GOES. Er viel in de bouwsector echter nog meer bedrijvigheid waar te ne men. In Goes was er op het eind van het jaar een 200-tal nieuwe wonin gen gereed gekomen of nog in aan bouw. Hiermede werd het huisves tingsprobleem in 'de Ganzenstad weer een flink eind dichter naar de oplos sing gebracht, hoewel de woningnood in deze gemeente nog geenszins op geheven is. Er kon ook begonnen worden met de bouw van het Me disch Centrum annex badhuis. Aan nieuwe riolering en bestrating werd ruim 2V2 ton in Goes verwerkt. De vierde industriehal kwam gereed, op het industrieterrein kwam een spoor-» lijn, ongeveer 1500 m2 straten in plan West werd vernieuwd, de riool waterzuiveringsinstallatie die ruim 3 ton vergde, kon in bedrijf worden ge steld en het besluit werd genomen om de straatverlichting te electrifice- ren. Verschillende andere gemeenten bleven, voor zover de beperkte toe wijzing van bouwvolume dit mogelijk maakte, niet achter. Zo opende de inmiddels naar Oudenbosch vertrok ken burgemeester B. Funk te Hein- l'.enszand in Maart een badhuis, dat geflankeerd wordt door twaalf ge riefelijke huisjes voor ouden van da gen. In Kortgene nadert de bouw van het nieuwe gemeentehuis zijn vol tooiing en in Kattendijke kregen de plannen tot restauratie van kerk en toren vaste vorm. Kruiningen en Kloetinge openden fraai aangelegde sportterreinen. GOED JAAR VOOR KRUININGEN. Kruiningen deed dit jaar nog meer van zich spreken. Door taaie vast houdendheid van het gemeentebe stuur is men erin geslaagd de scheepswerf te Hansweert tot nieuw leven te brengen. Een nieuwe N.V. nam de exploitatie van deze werf ter hand en verschaft hiermee thans reeds aan een 70-tal mensen werk. Het gemeentebestuur, dat hiermee een fraai „industrialisatie"-succes mocht boeken, bleef niet achter met zijn steun om dit bedrijf tot verdere ontplooiing te brengen en besloot een veertigtal woningen voor het werf- personeel te doen bouwen. Niet minder verheugend voor Krui ningen was het bericht, dat „Algi- nae", de zeewierverwerkende iijdus- trie, een rijksbijdrage werd toege zegd om dit bedrijf verder te ont wikkelen. Andere tekenen van activiteit wel ke zeker ook gememoreerd mogen worden zijn: de succesvolle jubileum viering van „Handelsbelangen" met de Hajuto-tentoonstelling en de Licht- en Bloemenweek die ruim 33.000 bezoekers naar Goes trok, de Woningdag met expositie van de Bond van Plattelandsvrouwen, de Zeeuwse slagersvaktentoonstelling, de Luchtmachttentoonstelling en de Bijbeltentoonstelling te Goes. In Wemeldinge werd in de Ned. Herv. kerk begonnen de gemeente zang met bazuinen te begeleiden, waarmee het „beruchte" testament dat plaatsing van een orgel verbood, werd omzeild. De Herv. kerk te Yer- seke wiste de herinneringen aan de oorlogsschade uit met de ingebruik neming van een nieuw orgel. De Gèref. gemeente te Biezelinge mocht een nieuw kerkgebouw in gebruik nemen, terwijl de Herv. jeugdraad te Goes voor het massa-jeugdwerk de beschikking over een honk kreeg. In de landbouw-sector werden ook en kele belangryke besluiten genomen. NOORD-BEVELAND. Noord-Beveland kreeg dit jaar eveneens enkele prettige verrassin gen. Bij een bezoek van Ged. Staten aan dit eiland, kregen de Noord-Be velanders de toezegging dat zij vol gend jaar door middel van een plas tic-leiding door de Zandkreek van drinkwater zullen worden voorzien. Enige dagen vóór Kerstmis kon de Commissaris der Koningin op enigs zins feestelijke wijze de eilandbewo ners ook een nieuwe, ruimere veer boot en nieuwe aanlegsteigers bezor gen. Hoewel het nog geen vaste oeververbinding is, zullen de Noord- Bevelanders toch zeker met dit (ho pelijk tydelijke) geschenk tevreden zijn. BLIJDE DAGEN. Beveland heeft ook in 1952 weer vele blijde feestdagen gekend. Hoe- dekenskerke, Borssele. Baarland en Oudelande konden hun nieuwe bur gemeesters feestelijk verwelkomen en talrijk waren ook de jubilea wel ke werden gevierd. Om slechts een kleine greep te doen: de heer J. de Jonge was 60 jaar in de Kruiningse muziek, het Leger des Heils te Goes bestond 60 jaar, de heren M. G. v. d. Ende en H. v. d. Veen te Goes waren 40 jaar bij het openbaar onderwijs, de zangvereniging te Borssele vierde haar 60-jarig bestaan met een zan gersfeest, het Groene Kruis te Goes en te Kruiningen waren een halve eeuw werkzaam in het belang van de bevolking, de gemeente Wisseker- ke vierde haar eeuwfeest, de heer N. D. van der Heyde, secretaris van deze gemeente, was 40 jaar in dienst: de Vrij Evang. gem. te Goes herdacht haar 100-jarig bestaan, de heer P. de Koeijer was een kwart eeuw wet houder van Yerseke, de Heinkens- zandse toneelvereniging K.N.K. vier de haar 25-jarig bestaan en het zie kenhuis „St. Joanna" herdacht een zelfde jubileum. Voorts bereidde Hoe- dekenskerke wethouder L. Lous bij zijn 75ste jaardag een hulde. Wanneer men dit alles overziet, kan bij de'jaarwisseling, ondanks de tegenslagen, welke ook moesten wor den geïncasseerd, in de harten van de Bevelanders toch tevredenheid de boventoon hebben! Tijdens de Goesse Licht- en Bloe menweek baadde de Ganzestad in een zee van licht. OOK HIER ACTIVITEIT. Men zat er echter niet stil om verbetering te krijgen. De steeds terugkerende seizoen-werkloosheid vormde ook in 1952 voor het eiland Tholen een knellend probleem, dat dringend om een oplossing vroeg. De eerste stappen daartoe werden genomen door de benoeming van een ontwikkelingscommissie voor het eiland, welke in September in het gemeentehuis van Tholen werd geïnstalleerd. In nauwe samenwerking met de betrokken instanties zal deze commissie het probleem van alle kanten bestuderen en wegen tot verbetering trachten aan te geven. Ruilverkaveling zou wellicht een oplossing zij het geen definitieve voor dit vraagstuk betekenen en daarom is het verheugend, dat in December het lid van Ged. Staten, de heer C. Phil ipse tijdens de Z.L. M.-vergadering, die in Middelburg werd gehouden, mededeelde, dat het provinciaal bestuur de stappen heeft ondernomen, die tot ruilverkaveling van het gehele eiland kunnen lei den. Uiteraard kan aan de plannen pas uitvoering worden gegeven, wanneer uit de streek zelf de wens hiertoe wordt kenbaar gemaakt. Wel zal echter de Cultuurtechni sche dienst thans voorbereidingen kunnen treffen, die op zich zelf reeds anderhalf twee jaar vergen. ACTIEVE MIDDENSTAND. TOEN ENIGE TIJD GELEDEN de vervoerscijfers van de provinciale stoombootdiensten over de eerste negen maanden van 1952 werden gepu bliceerd, bleek dat op de lijn Katse Veer-Zierikzee een stijging ten opzichte van 1951 viel te noteren. Er werden bijna vijfduizend passagiers meer overgezet, terwijl het aantal vervoerde auto's met bijna drieduizend toe nam. De vervoerscijfers over deze periode van hei- veer ZijpeAnna Jacobapolder zijn niet bekend, maar gevoeglijk kan worden aangenomen, dat ook op deze dienst het aanbod is gestegen. Deze kleine, maar niettemin gestage vooruitgang op Katse VeerZierikzee zou men kenmerkend kunnen noemen voor Schouwen-Duiveland: de bedrijvigheid op dit eiland neemt niet met grote schokken toe, maar ontwikkelt zich langs wegen van geleidelijkheid. In elk geval: de ontwikkeling is er! Dat verzekerden ons enkele vooraan staande inwoners van het eiland en mede daarom kan 1952 niet slecht worden genoemd. Op velerlei terrein werden initiatieven genomen en tot uitvoering gebracht met de bezadigde rust, die de Schouwenaar en de Dui velander kenmerkt. Men zat er niet stil op dat Noordelijkste eiland van de provincie, dat in het voorjaar en in de zomer weer ontdekt werd door talloze toeristen. Ook Prinses Beatrix kwam weer in Haamstede kamperen en maakte vele uitstapjes in de om geving, en koning Leopold vertoefde eveneens op Schouwen. Voorts con centreert zich hier in de zomer het watertoerisme meer en meer, waarbij Zierikzee de centrale plaats inneemt. MIDDENSTAND. Met de ontwikkeling van het vreemdelingenverkeer, die zich ook in 1952 voortzette, ging nauw samen een steeds groter wordende activiteit van de middenstand, zowel in de stad De helling van de scheepswerf te Hansweert, voordat de exploitatie opnieuw ter hand werd genomen. als op het platteland. In de zomer maanden waren het dikwijls de win keliers, die mèt en in de V.V.V.'s at tracties voor de zomergasten uitdok terden. Maar niet alleen in de zomermaan den waren de zakenmensen actief, in sommige plaatsen van het eiland trokken zij juist in de wintermaanden de aandacht door de organisatie van een winkelweek, die er mede toe bij droeg de aandacht er op te vestigen, dat ook de winkelstand van 't eiland de concurrentie van elders goed aan kan. GEMEENTELIJK LEVEN. Van het gemeentelijk leven in net afgelopen jaar moeten in de eerste plaats genoemd worden de benoe ming van enkele nieuwe burgemees ters: In Oosterland de heer S. W. A. Laurense, in Kerkwerve de heer S. Francke en in Brouwershaven de heer J. L. van Leeuwen. Burgemeester Baas van Kerkwerve ging naar Sint Laurens en burgemeester Gast van Brouwershaven kreeg op zyn verzoek eervol ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De huidige tendenz in het gemeente beleid is vooral samenwerking met andere gemeentebesturen o.a. in ge meenschappelijke regelingen. Deze tendenz is op Schouwen-Duiveland eveneens merkbaar en hoewel daar toe hier en daar wel eens kleine moei- lykheden ontstaan, kan toch worden geconstateerd, dat de samenwerking over het algemeen bevredigend was. De nieuwe BL.O.-school, die in Mei in Zierikzee werd geopend, is hiervan een sprekend voorbeeld. In Nieuwerkerk kwam in 1952 een nieuw aangelegde speelplaats voor de kleuterschool gereed. In Kerkwerve kwam de nieuwe ha venbeschoeiing aan Flaauwers ge reed, terwijl verder belangrijke on derhoudswerken aan beide scholen werden verricht Een aanvang werd gemaakt met de bouw van een nieu we secretarie achter het gemeente huis. In Noordgouwe namen de plan nen voor een nieuw gemeentehuis vas te vormen aan en in Duivendijke be sloot de raad tot de bouw van een gemeente-secretarie. De huidige secre tarie zal dan te zijner tijd als raads zaal worden gebruikt en tevens ten goede komen aan het plaatselijk ver enigingsleven. In Duivendijke werd de nieuwe algemene begraafplaats ingebruik genomen. Te Zonnemaire kwam de vroegere woning van prof. dr. P. Zeeman (het gemeentehuis) gereed, terwijl hier voor enkele schenkingen werden ont vangen. In Oosterland werd het oude ge meentehuis omgebouwd tot verga derlokaal. Vermeldenswaard op gemeentelyk terrein is nog de totstandkoming van de restauratie van het gemeentehuis te Dreischor en de benoeming van de heer J. Grolleman, gemeentesecreta.- ris van Zierikzee te Arnhem. Hij wordt te Zierikzee opgevolgd door de heer E. H. Mulder. De rector van het openbaar lyceum te Zierikzee, dr. J. J. Westendorp Boerrna, werd gehuldigd in verband met zijn jubileum. Hem werd de ere penning van de stad Zierikzee aan geboden. ZIEKENZORG. Op het gebied van de ziekenzorg trokken ook enkele zaken de aan dacht: het jubileum van de Cornelia- stichting (75 jaar) in October en van het ziekenhuis Noordgouwe (50 jaar) in December. Bovendien kwam er de mededeling, dat de minister er in toe stemde een nieuw ziekenhuis te doen bouwen in Zierikzee. De eerste stap pen om zo ver te geraken werden on dernomen. LANDBOUW. In de landbouwsector was het jaar evenmin ongunstig. Enkele maanden geleden werd in Zierikzee onder grote belangstelling de nieuwe kunstmest- loods van de coöperatieve aankoop vereniging in gebruik genomen. De ruilverkaveling in de polder de Vier bannen ging verder en kort voor de jaarwisseling werd bekend, dat het waterschap Schouwen verder zal gaan met het aanvragen van ruil verkaveling (De Schelphoek is zoals bekend reeds in uitvoering). Een betere bemaling kwam tot stand, o.a. door ingebruikneming van het impo- nante gemaal Schelphoek. Ook de herbouw ging voort: in Bruinisse werd de nieuwe Hervormde Kerk in gebruik genomen in verband met het wederopbouwplan en de riolering. De kerken van Noordgouwe en Renesse worden gerestaureerd, terwijl in Zie rikzee de Gasthuiskerk uiterlijk althans gereed kwam. Met het in terieur is men echter nog lang niet zover, mede omdat de financiering geen eenvoudige zaak is. Om de be nodigde gelden niettemin bijeen te krijgen staan er thans grote plannen op stapel. VISSERIJ. De mosselvisserij werd gelukkig ig zou een periode van omstreeks 15 jaar om vatten. Een definitieve oplossing wordt dus niet gevonden zodat daar naast moet worden uitgezien naar andere middelen. In dit verband is industrialisatie belangrijk en daarom is het verheu. gend, dat kort voor het einde van het jaar bekend werd, dat in St. Maartensdijk een belangryke indus trie zal worden gevestigd, een vlas- bewerkingsbedriji, dat voorlopig aan 250 mensen werk zal verschaffen. Overigens werd niet stilgezeten op Tholen: zo werd een begin ge maakt met de definitieve herstelling van de schade aan de werken van de waterleidingmaatschapp ij Thol en Het pompstation te Halsteren kreeg nieuwe machines en de watertoren te Scherpenisse werd grondig ge restaureerd, terwijl andere plannen op uitvoering wachten. In St. Maar tensdijk kon eindelijk beslóten wor den tot herstel van de toren der Ned. Herv. Kerk. Daardoor zullen de klok ken van deze gemeente, die jarenlang noodgedwongen zwegen, over enige tijd weer op hun oude plaats kunnen terugkeren. Met het gemeentehuis Schouwen Vacantieland. Schouwen-Duiveland is in de zo mermaanden vacantieland bij uitstek: het wordt speciaal bezocht door die genen, die het op prijs stellen om in een rustige omgeving hun vacantie door te brengen. Van hoe groot belang het vreemdelingenverkeer voor de streek is, blijkt uit de cijfers van het vreemdelingenbezoek. Als voorbeeld hiervan nemen wij de gemeente Burgh. Op 6 Augustus 1952 werd een huis-aan-huis-telling verricht en het bleek toen, dat in deze gemeente niet minder dan 752 gasten waren met een gemiddelde verblijfsduur van llVx dag. Dit betekende een verdubbeling van het aantal inwoners! Tussen Mei en eind-Augustus werden bovendien nog 588 kampeerders geregistreerd. Dat Schouwen niet alleen in trek is bij de Nederlanders zelf kwam even eens vast te staan: in Burgh logeerden Engelsen, Belgen. Zwitsers, Fransen en zelfs een Ceylonese! van Tholen en zijn klokkentoren is het zover helaas nog niet Aanbesteed werd de aanleg en ver betering van de weg Stavenisse-St. Annaland, terwijl gronden werden aangekocht voor de aanleg van de zandweg bezuiden Poortvliet, deel van de provinciale weg Tholen- Seherpenisse. Gereed kwam een deel van de zandweg rond Tholen en het verbindingsvak tussen de Singel te Tholen en de Provinciale weg Tho- len-Poortvliet. Poortvliet kreeg een nieuwe bur gemeester in de heer W. J. van Doorn, die tot dusver zijn beste krachten aan de gemeente Hulst had gegeven. In Stavenisse kwam de Commissaris der Koningin de geheel verbouwde nieuwe openbare school openen. ST. PHELIPSLAND St. Philipsland zag dit jaar de C. B.T.B. binnen „zijn dijken" voor het houden van de jaarlijkse algemene vergadering van het gewest Zee land. Uiteraard bracht dit veel druk te met zich mee, terwijl er boven dien enkele typische kwesties van dit eiland naar voren werden ge bracht, o.a. de eendenkooi. In Wemeldinge werden bazuinblazers aangesteld voor de begeleiding van de gemeentezang, teneinde niet in conflict te komen met het tes tament van Maria Coomans. ruchte parasiet, al betekende dit niet, dat de mosselvissers een jaar zonder moeilijkheden achter de rug hebben. Daar is bijv. de toenemende concur rentie met Denemarken en Duitsland, als gevolg waarvan ook de maat van de mossel een reden tot zorg was. De Zeeuwse mossel is immers niet zo grootBovendien viel de export naar Frankryk tegen, hoewel België een behoorlijk kwantum afnam. VERKEER. Op het gebied van het verkeer trok het E.T.I.-rapport de aandacht, waar in becijferd werd hoeveel er voor Schouwen-Duiveland verloren gaat tengevolge van 't feit, dat er op 't veer ZypeAnna Jacobapolder geen boten met koplading worden gebruikt Overigens kwam in de toestand al daar nog geen verbetering. ANDERE ZAKEN. De voorzieningen aan de zeedijken gingen ook in 1952 onverdroten ver der, alsook het herstel van de haven- dijken van Zierikzee. Wanneer men thans met de provinciale boot de ha ven binnenvaart is er weinig meer te zien van de oude verbrokkelde glooi- ook in 1952 gevrijwaard voor de be- 1 ing, maar vallen de fraaie diabool- blokken in hun hechte constructie op. Ook op het gebied van de woning bouw, woningsplitsing en boerderij- bouw kwam veel tot stand, waarbij de Centrale Dienst Noord-Zeeland uitstekend werk verrichtte. Ook kwamen tal van wegverbeterin- gen tot stand: o.a. de weg Zierikzee— Renesse tussen Klerksweg en Pikgat, terwijl de plannen gereed kwamen voor de aanleg en verbetering van de weg Noorddijk (bij Stevensluis) tot de rijksweg (bij de Zuivelfabriek „De Duif'). De Hervormde Kerk van Renesse onderging een flinke restauratie. De toren kwam zo goed als gereed. Op 30 Juni werd de veerdienst Scharendijke (Duivendijke)—Oud dorp (Z.-H.) onder grote belangstel ling officieel door burgemeester H. R Nieborg geopend. Gebleken is, dat deze dienst, welke gedurende de zo mermaanden wordt onderhouden, in een grote behoefte voorziet Tenslotte vermelden wij het feit, dat Ouwerkerk thans weer een eigen Hervormde predikant heeft sinds ja ren. Vicaris Kuin werd tot predi kant beroepen en bevestigd, terwijl bovendien eind December de bouw van de Ned. Herv. Kerk met consis torie werd aanbesteed.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 9