6 BIJOU Firma J. KONRAAD&ZOQN J. Damman VLISSINGEN 80B8E j De Firma G. W den Boer I j wenst U in 1953 veel geluk en voor- j Provincale Zeeuwse Courant Firma J. J. de Vlieger Co. MIDDELBURG i J§ ¥188S I Garage HUYBREGTS P. H. A. R00VERS f JAN HOOVERS WêNSSN VOOR 1953 P. DE KAM WOENSDAG 31 DECEMBER 1952 PROVING! ALE ZEEUWSE COURANT T p.f. Uw modehuis! Vlissingen G.N. KAPSALONS A. S. PIHL Paul Krugerstraat 47 p.f. GARAGE „DE BALJUW" V.W. DEALER. Koudekerkseweg 4, Vlissingen, Telefoon 2133 35"X,lllll!ll**llllllll**llllllll**llllllll**llllllll**llllllll*''frllllllll*,X'llllllll'X,*IIIIIIH J. P. DE JONGE, Glacisstraat 159, Vlissingen wenst zijn clientèle een succesvol 1953. lll1lllt**llllllll**1IIIHII**ll!l11ll#*lll[|lll**llllllll**llll!!ll**llllllll**[illlllI** A. DE MARCO en O. L. SAVll'Z Granietwerkers Lam psinsst raat 19 VLISSINGEN wensen cliënlèle, vrienden en bekenden e Zalig Nieuwjaar. MAGAZIJN „DE OOIEVAAR", Walstraat 125, Vlissingen. G.N. *B*B*B*B*B*B*«*«*B*B*n*B*«*«*B*B*B*ll HEIJKAMP II BOUW- EN HANDELMAATSCHAPPIJ Boulevard Bankert 38 Vlissingen G.N. J. VERHAGE BOULEVARD BANKERT 38 VLISSINGEN G.N. Bllllllllfl ■II1I1IIIS Techn. Handelsonderneming „RUVL." Badhuisstraat 56, Vlissingen Onze geachte clientèle een voor spoedig Nieuwjaar toegewenst. BailllllIBBUIlllIBBlIINIIIEIBIIIÜlHBIIIÜINDI BBnillllIBBIIIMBB'IIIIIIIElBIIIIIIIISBIIIIIUI Garage „Centrum", Coosje Buskenstraat 49, Vlissingen, wenst U een voorspoedig 1953. ***********************************- C. J. VAN WESEL, Steenhouwerij Atelier: Van Dishoeckstraat 10 Woonhuis: Paul Krugerstr. 96, Vlissingen. G.N. G.N. ,,'t GESCHENKENHUIS" G. P. JONGEPIER Badhuisstraat Vlissingen B"MlflBllllllllBBIIIIIIIIBaillllll«E»!!lil!Bfl!lllllliaaill!l«lfla!l!l,!IIBailllllli IIÜBBÜI'IIIIBflIIIIIIIIBEIIIIllillflBIIIIIIIIBBIIKIIIIBBIIIIIIIIBBIIIIIIIIBBIIIlllllBB p.f. WALSTRAAT VLISSINGEN I/erfb^ P. A. GILLISSEN ZN. Walstraat 8, Vlissingen G.N. J. P. SMIT Kachelsmid en rjjwtelh. Palingstraat 15 p.f. P. W. MARIJS, „Concordia", Palingstraat Vlissingen, wenst fami- iie, vrienden, bekenden en cliëntèle een Gelukkig Nieuwjaar. Gelukkig Nieuwjaar aan alle donateurs, adsp. en Da mes en Heren leden V.T.V. BB""IIIIBBIIIIIIIIBBIIIIIIIIBBIIIIIIIIBBIIIIIIIIBBIIIIIIIIBBIIIIIIIIBBII!IIIIIBBiillll!l illllllIBBII'illlIBBIIIIIIüBDIIIIIIKBBIIIIIIIlBBIIIIÜIIBBIIIIIIIiBBlIIIIIIIBflllllllhBB DE JEL-COMBINATIE HOLLAND AFD. ZEELAND, wenst haar geachte cliëntèle in geheel Zeeland een voorspoedig 1953. *n*n*n«BivBi«n*m Gelukkig Nieuwjaar BAKKERIJ DE WAAL Kasteelstraat 95. WeKa's Kiosk wenst U een voorspoedig 1953. Hogeweg, Vlissingen. SchoenreparatiebedrQf L. DE PAGTER ZOON Walstraat 105, Vlissingen wenst zijn geachte cliëntèle een Gelukkig Nieuwjaar. boei Coosje Buskenstraat 58 Vlissingen p.f. Hotel-Café „Schelde" Van Dishoeckstraat 21, wenst zijn cliëntèle een voorspoedig 1953. C. F. HINTZEN **iiiiiiii**iii'iiii**iiiiiiii**iiiiiiii**iiiiiiii**iiiiiiii**iiiiiiii**iiiniii**iiinin Middelburg spoed Mogen al uw plannen verwe- g j zenlijkt, al uw wensen vervuld worden en uw leus onveranderlijk zijn en blij- venI en den Boer levert het drukwerk! I De Directie, de Redactie en de I Administratie van de S wensen alle lezers in het nieuwe jaar B veel geluk en voorspoed. llllllll**IISilll**llllllll**llllllll**llllllll**llllllll**llllllll**llllllli**llllllll**. A. DE JAGER—TOLHOEK Eternit - Triplex - Board Fioorbestvioeren en Tegelhandel Goes Middelburg Vlissingen wenst zijn familie, vrienden en cliëntèle in Zeeland en daarbuiten een voorspoedig en gezegend Nieuwjaar toe. Breestraat 31 Middelburg Telefoon 2870 Oranjestraat 9-11 Vlissingen G.N. Telefoon 2443 TERNEUZEN. G.N. Carosserfe-, Plaatwerkerij Lak- en Spuit-lnrichting Fa. G. P. v. d. BILT Zn. Tritonweg 37, Telefoon 2961, VLISSINGEN BERGEN OP ZOOM wenst cliënten en begunstigers een gelukkig en voorspoedig NIEUWJAAR. The FOLKESTONE Branch of the All Nations Sports d Cultural Association ex tends to their many friends in Middelburg Hearty Christmas Greetings and Best Wishes for the New Year. They remember with very great pleasure the happy time spent in Middelburg during this year's Sports Interchange. Alle cliënten, vrienden en bekenden wensen wij een gelukkig en voorspoedig 1953 toe. Garage „Zeeland" J. S U K K E L Automobielhandel, Stalling en Reparatie-inrichting Telefoon 2057 Automobieihadnel, Stalling en Reparatie-inrichting IJZERHANDEL Domburgs Schuitvlot 23 Motorhandel en Autoverhuur zonder chauffeur DE PREE Zusterstraat 8-10, Tel. 2344, Middelburg G.N. H. BAURDOUX Café Kanaalzicht, Stations straat 2. Tel. K 1180—2701. wenst zijn cliëntèle een ge lukkig Nieuwjaar. FIRMA J. GOEDBLOED ZONEN Kistenfabriek pX C. DANIÊLSE Wzn. Handel ln Zuivelproducten Oud Arnem. Voetpad 16 p.f. J. VAN OUVVERKERK Bree 5 Brood- en Banketbakker^ p.f. Fa. VAN OUWERKERK Zand- en Grindhandel Punt 5 pX H. VAN LEERZEM Levensmlddelenbedryf Molenwater 137 p.f. J. J. ANTHEUNISSE Woninginrichting Kinderdyk 14, Middelburg p.f. H. A. POI.VLIET Loodgletersbedryf Bree 38 p.f. EDM. ROEGIERS Middelburgse Glassiyperij Brakstraat 22 Brakstraat 24 pX W. LEUVENS Radio en electr. art. Gortstraat 77, Mddelburg p.f. C. REMIJN Kon. Julianastr. Tel. 3492 wenst zijn cliëntèle een gelukkig Nieuwjaar. G. T. VAN DEN HOVEN Schildersbedrijf St. Pieterstraat 4547 p.f. Telefoon 3180 LANGE DELFT 44 MIDDELBURG De zaak met de grootste sortering p.f. S. J. KLEINEPIER Rotterdamse Kaai 13 m.h.g. C. DE WOLF Bakkerij Brakstraat 24 wenst U in alle opzichten een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. I Vlissingen Middelburg N.V. HANDEL-, INDUSTRIE- EN SCHEEPVAART MIJ. „DE HOOP" Dir. G. J. W. VAN DER PEUL en J. G. VAN DER PEIJL Stationsweg 4 Tel. 2744 Levensmlddelenbedryf „KA VI" wenst haar cliëntèle een voorspoedig 1953 toe. G. v. d. WELLE Brandstoffenhandel Lange Geere 16 p.f. Het Bestuur van de V.A.R.A. Afdeling Middelburg, wenst zijn leden een voor spoedig 1953. Loodgietersbedryf P. C. JANSE Vlasmarkt 36 p.f. J. BLIEK, Breestraat 41, Electrische Smederij, Han- lel in Haarden en Huishou- deiyke artikelen. p.f. IN ALLE STILTE herdachten wQ deze i- ~and het 25-jarig bestaan van onze zaak. We danken U voor het genoten vertrou wen en hopen U In het ver volg op dezelfde wgze te mogen bedienen. Tevens wensen we U een rijk, gezegend en voorspoe dig 1953, zowel in familie alB in zaken. Mennes' Lampenhuis Lange Noordstraat 57—59 tegenover de Blindehoek, Telefoon 2492, Middelburg. „De verlichtingszaak sinds 25 jaar". Geluk eD voorspoed ln 1953. VAN SLUIJS ZONEN Cafébedrijf TurfkaaiVT.ss.straat Loodgietersbedryf Gas, Water, Sanitair enz. Herengracht 38, Telef. 3964 Middelburg G.N. C. BRASSER ZONEN Landbouwwerktuigen It. Janstraat 15. Tel. 2812 p.f. A. P. TRES Behangerij, Stoffeerder!) Zusterstraat 60, Middelburg p.f. Wij wensen onze cliëntèle een gelukkig Nieuwjaar en een voorspoedig 1953 toe C. P. C. BOGAERT Grossierderij in textiel, huishoudelijke artikelen enz., Langevieie 51. L. W. G. DE KE1JSER Loodgietersbedryf Klein Vlaanderen 7. P-f- M. H. ANNOT Electr. Schoenmakerij Burgerweidestr 24, M'burg G.N. 't Zand J. M. DE KEIJSER Loodgietersbedrqf Klein Vlaanderen 7. p.f. TH. J. DE BAKKER Rtjwielfabriek-industrie Plein 1940 p.f. P. JONGENEEL Sigarenmagazijn Turfkade 21 p.f. |:llllllllllllll!l!llllllllllllllllllllll!llllllllllll!!l!!llllll!!llllllllllllll!llllllllIllllllllll!lllll!lillllllll)lllll!tiiC Familie, vrienden en begun stigers gelukkig Nieuwjaar. B. v. d. ENDE Bakkerij Korte Noordstraat 39 A. L. FRANSE Houtdraaier Vissingsestraat 38 p.f. „DE UIVER" Meubelmagazijn Korte Delft, Middelburg p. f. P. WATTEL „Vitamin" Lange Noordstraat 44 p.f. Middelburg J. JANSEN en W. JANSEN—VOGEL Kruidenier en Melkhandel wensen hun geachte cliën tèle, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. Noordweg 156. MODEHUIS Lange Delft 20, M'burg Tel. 2092 G.N. FIRMA R. R.VAN DE V/OESTIJNE St (bij Lmnge Delll) Middelburg, iel 3221 wenst allen een gelukkig en voorspoedig 1953. J. RIEMENS BLOEMISTERIJ Nieuwe Oostersestraat 28 Telefoon 2496 wenst zijn geachte cliënten een voorspoedig Nieuwjaar. MIDDELBURG G.N. BLAUWEDIJK MIDDELBURG wenst zijn geachte cliëntèle, vrienden en bekenden een gelulalseg «iflcuwjaiir iiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii J. J. PUNDKE J- DE MEIJ STUCADOOR, Huurautobedrijf en Rijwielhandel Zuidsingel 120. Mlddelburg,Tel K 1183_232 Ritthem. wenst U een gelukkig N Nieuwjaar. Speciaal Lederwaren en Kofferzaken Vlasmarkt 9 Middelburg Walstraat 82 Vlissingen t G.N. onze bbsi F Lange Delft 29 MIDDELBURG Onze beste wensen aan vrienden en begunstigers in het nieuw begonnen jaar. „Hotel Centraal", Wed. v. d. EIJK en Zoon, Terneuzen. Met hartelijke dank voor het genoten vertrouwen in het afgelopen Jaar, wordt U een gelukkig en voor spoedig 1953 toegewenst door: J. AUGUSTIJN Inspecteur N.V. Ned. Lloyd- Levensverzekering, Axelsestraat 11, Terneuzen D A DAMcN Wij wensen onze Cliëntèle *n Voorspoedig 1953 en hopen U ook dit jaar weer van dienst te mogen zijn. K. Noordstr. 44, Middelburg naast de Kazerne. Tel. 3331. Horlogerie Vlasmarkt Middelburg Pi OLBAHUIS CORNELISSE Korte Delft Middelburg G.N. G. VOGEL Vrachtautodienst Goes, Middelburg, Vlissin gen. Goes, J. Valckplein 1, Tele- 'oon 3305, Middelburg, Vlis- singse singel 26, Telefoon 2853. pX J. CHRIST1AANSE Sleperjj en Bodebedrijf MiddelburgVlissingen Zuidsingel 74 - Middelburg Tel. 2107. pX Mr. en Mevrouw VAN DER BURGT— HAG F.MAN, Vlissingen. oieden U voor 1953 hun beste wensen aan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 7