z NIEUWS UIT ZEELAND WALCHEREN ZEBRA-KEURCORPS WERKT MEE AAN JUBILEUMUITVOERINC INGEWIKKELDE AUTOBOTSINGEN BIJ GOES EN SCH0RE WOENSDAG 31 DECEMBER 1952 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 Noodaanlegplaats voor veerboten in Breskens Dinsdag is te Breskens de Bailey brug gearriveerd, welke de ponton, die in noodgevallen dienst zal doen als aanlegplaats voor de provinciale boten, zal verbinden met de vaste wal. De oude ponton en de oude verbin- dingsbrug voldeden niet meer aan de gestelde eisen en behoefden dringend verbetering. De ponton wordt thans hersteld en zal binnenkort in Bres kens arrlvèren. Thans heeft men de brug op een noodballc gelegd. REÜNISTENVERENIGING GOESE LYCEUM Op de dezer dagen gehouden leden vergadering van de Reünistenvereni ging van Het Goese Lyceum te Goes werd het bestuur voor 1953 als volgt samengesteld: Voorzitter, K. J. Walraven; vice- voorzitter, A. F. R. van Opdorp; le secretaris, H. W. A. Koch; penning- meesteresse, J. Broekhoven. HERBENOEMING BURGEMEESTER, Met ingang van 1 Januari is her benoemd tot burgemeester der ge meenten Ellemeet en Eikerzee de heer A. J. de Brugn. Middelburg SCHOLIEREN BOUWDEN POORTJE Het poortje achter hotel „De Burg" te Middelburg, dat door leerlingen van de Technische School onder lei ding van hun leraar werd gebouwd, is dezer dagen klaar gekomen. Het poortje is een aardige afsluiting ge worden van de gang achter de Korte Burg en betekent ongetwijfeld een aanwinst voor de stad. SANERING IN DE BINNENSTAD In Middelburg is men begonnen met het slopen van het rijtje bouw vallige woningen op de hoek van de Stadhuisstraat en de St. Sebastiaan- straat. Door deze sanering zal tevens de eigenaardige bocht in de Stadhuis straat weggenomen kunnen worden. DODE BOMEN WORDEN GEVELD. Middelburgs toch al niet zo rijke bezit aan bomen ondergaat thans een geduchte aderlating nu de aan de ïepenziekte gesneuvelde iepen suc cessievelijk worden opgeruimd. Met weemoed zien de Middelburgers ruim veertig grote bomen op het Mo lenwater. op en bij de kaden en op de bolwerken uit het stadsbeeld verdwijnen JAARVERGADERING SCHUTTEVAER De afdeling Middelburg van de Ko ninklijke Schippersvereniging „Schut- tevaêr" hield, nadat een tweetal films over de werking en smering van mo toren was vertoond, haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het af tredende bestuurslid, de heer N. van Oost, werd bij acclamatie herkozen Uit het jaarverslag van de penning meester bleek, dat er een batig saldo was. De voorstellen voor de jaarlijkse algemene hoofdbestuursvergadering werden vlot behandeld. Tot afgevaar digden naar deze vergadering, welke waarschijnlijk ditmaal in Terneuzen wordt gehouden, werden de heren J. Vermeulen en R. Wissel benoemd. Het bestuur deed verder toezegging om zoveel als m zijn vermogen ligt, te trachten voor de binnenscheepvaart verbeteringen te verkrijgen. FILMS IN ZEELAND Pleidooi voor broederschap De belangrijkste film van de week is De Bron (The Well), een meesle pend pleidooi voor broederschap tus sen de mensen en dus wel een goed begin in het nieuwe jaar van Electro, Middelburg. In een Amerikaans plaatsje is een negermeisje spoorloos verdwenen en ogenblikkelijk wordt een blanke jongen er van verdacht, dat hij het kind heeft aangerand. Hij is de neef van de machtigste man uit het stadje en dadelijk verspreidt zich het gerucht onder de negerbevolking, dat hij vrij-uit zal gaan. Ernstige rel letjes zijn hiervan het gevolg, maar dan wordt ontdekt, dat het kind in een put is gevallen en eensklaps zijn blank en zwart verenigd in hun po gingen om het te redden. Deze red dingsoperatie is knap verfilmd en stellig de beste passage uit dit door onbekenden vervaardigde, opmerke lijke werk. Oosterse avonturen en exotische romantiek in de beste Hollywoodtra- ditie biedt de kleurenfilm Arabische nachten (Flame of Araby), waarmee Alhambra, Vlissingen het nieuwe jaar begroet. Wanneer men zich niet al te critisch instelt en zich laat mee voeren op de troon van bizarre bele venissen van held en heldin, garan deert deze film wel anderhalf uur ge zonde ontspanning. Abbott Costello ontmoeten de onzichtbare man in de Middelburgse Schouwburg is niet de slechtste film van het komiekenduo, ditmaal twee pi'ivédetectives, die werken voor een onzichtbare cliënt, een bokskampioen die moet bewijzen, dat hij zijn mana ger niet heeft vermoord. Het humo ristische hoogtepunt vormt een boks wedstrijd, waarin Lou Costello een werkzaam aandeel heeft. In Luxor, Vlissingen, gaat ander maal een avontuerenfilm uit de serie van Jungle Jim, de held van het oer woud, gespeeld door Johnny Weiss- muller. Ditmaal speelt hetverhaal zich af in een verboden land en even als in de vorige uit de reeks wordt de spanning weer ten top gevoerd. KERSTWIJDING. De Vrijzinnig-Hervormde Vrouwen vereniging te Middelburg hield onder leiding van mevrouw M. Evers-Keg een Kerstwijdingssamenkomst. Mej. Kamermans begeleidde het dames koortje en verzorgde het muzikale ge deelte. De presidente las vervolgens het kerstverhaal „De brief van God" voor, waa.na nog enige kerstliederen werden gezongen. Vlissingen AANBESTEDING B. en W van Vlissingen hebben aanbesteed het verfwerk voor het jaar 1953 t.b.v. de Gemeente Vlissin gen. De uitslag was als volgt: fa. Grootjans f 13.240.— fa. Gillissen f 13.325.— fa. v. Noppen, f 13.330.— fa. v. Gelderen, f 13.389.fa. VVest- strate. f 14.130.— fa. Cupido, f 14.193-; fa. v. Oorschot, f 14.490.-; Gebr. v. LJzerloo, f 14.444.De be groting beliep een bedrag van f 12.900.—. Biggekerke VERGADERING Z.L.M. De afdeling Biggekerke van de Z. L.M. vergaderde onder voorzitter schap van de heer P. Lampert Pz. Het aftredende bestuurslid, de heer E. Korte, werd met grote meerder heid van stemmen herkozen. De he ren J. van Maldegem en L. Krijger Lz. werden benoemd tot leden van de rekeningscommissic cn dc heren E. de Korte en A. de Witte W.A.zn. tot kring-afgevaardigden. In de com missie, welke rapport moet uitbren gen over de vraagpunten van de Z. L.M., werden benoemd de heren J. Poppe, E. de Korte en L. Krijger. De heer Crjsouw gaf een uiteenzetting over het werk van het boekhoudbu- reau der Z.L.M. en ir. Wilten uit Bre da sprak over de teelt en verwerking van brouwgerst. Zgn betoog werd met lichbeelden toegelicht. RAAD MEUSKERKE Een speelweide voor de schooljeugd RAADSLID NAM AFSCHEID. De gemeenteraad van Meiiskerke kwam Maandagavond voltallig in openbare vergadering bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester A. J. Hujjsman. Door de heer J. L. R. Kapitz, kringhoofd Burgerbescher ming voor Walcheren (uitgezonderd Vlissingen) werd een uitvoerige uit eenzetting gegeven over de dienst Bescherming Burgerbevolking. De raad bleek door dit betoog overtuigd te vvoiden van de noodzakelijkheid aan deze dienst volledige medewer king te geven. Nadat hem dank was gebracht, verliet de heer Kapitz de vergadering. Op voorstel van B. en W. werd vervolgens besloten aan de Bewaar school ruimte ter beschikking te stellen in de nieuwe school aan de Corn. Jaspersestraat. Accoord werd gegaan met een voorstel tot aankoop van enige stukken grond tegen een prgs van f 1.— per vierk. meter, dit om het herbouwplan volledig te kun- I heer A. v. Esbroek uit Sluiskil, nen afwerken, wegens vertrek van de heer P. Dekker, werd het ophalen van het huisvuil opgedragen aan de heer A. Francke. Enige tijd werd gediscussieerd over ae aankoop van een speelweide voor de leerlingen van de drie scholen. In onderwijskringen bleek hiervoor veel animo te bestaan. De heer de Korte vreesde, dat de rijpere jeugd van dit terrein op luïme schaal gebruik zou maken. Nadat de voorzitter er nog op nad gewezen, dat het plan voor de Lyceum te Oostburg thans vrijwel gereed. In de eerste helft van het nieuwe jaar zal in Oostburg het nieuwgebouw de Koningin Wilhelmina Lyceum dat onofficieel reeds in gebruik is ge nomen geheel gereed komen. Aan het interieur wordt thans de laatste hand gelegd. De beide noodbarakken. welke nog als rijwielbergplaats dienst doen, zullen binnenkort worden weg gehaald en voorts zal een begin wor den gemaakt met het egaliseren van het sportterrein Het veld zal geheel opnieuw worden ingezaaid, zodat het ongeveer één jaar zal duren alvorens de leerlingen over een (maar dan ook prima!) sportterrein zullen kunnen be schikken. Het nieuwe schoolgebouw, dat in October 1944 ten dele verwoest werd, bevat elf gewone leslokalen, zes vak lokalen, drie kabinetten, een gym nastiekzaal, een rector- en een leraren- kamer, een conciergekamer en een prachtige ruime halL Het is modern en uiterst doelmatig ingericht en werd gebouwd onder architectuur van de Rijksgebouwendienst. Zeeuwsch-Vlaanderen Zaamslag BAZAR V.V. ZAAMSLAG. In de openbare lagere schooi te Zaamslag werd een bazar gehouden ter versteviging van de kas van de plaatselijke voetbalvereniging. Er be stond volop gelegenheid zich te amu seren, waarvan dan ook dankbaar ge bruik werd gemaakt. De toegangsbe wijzen, waarvan er op de twee dagen van de bazar bijna 1500 werden ver kocht, dienden tevens als lot. Het re sultaat van de bazar heeft dan ook ruimschoots aan de verwachtingen voldaan. Sluiskil PRIJSSCHIETING. Te Sluiskil organiseerde de schut- terssociëteit „De Brug" een schieting met als prijzen kalkoenen, waaraan deelgenomen werd door 102 schutters. De gedetailleerde uitslag luidde als volgt: Hoogvogel J. van der Walle, Assenede (B.), le zijvogel J. van Es- broek, Sluiskil, 2e zijvogel S. van Lemberge, Gijzegem (B.). De meeste vogels schoot C. Durinks, Sluiskil, terwijl de extra kalkoen ging naar C. Snoeys, Sluiskil. Groede TONEELUITVOERING. Tweede en derde Kerstdag werd in zaal Beun te Groede door de plaat selijke toneelvereniging „Hroede" het romantische toneelspel in drie bedi ij- ven „Het lied van alle tgden" door D. H. Scliéffer opgevoerd. Het stuk, dat in de Franse revolutie speelt, geeft een duidelijk beeld van het leven in die tijd. I Dit stuk, dat door de Groese to neelvereniging voor het toneelcon cours i953 zal worden gespeeld, heeft beide avonden een volle zaal getrok ken en het talrijke publiek heeft het febodene zeer gewaardeerd. Dinsdag Januari a.s. wordt te Groede voor de jury Toneelconcours 1953 ge speeld. Maandag 12 Januari a.s. en Zater dag 10 Januari a.s. zal de Groese to neelvereniging het stuk resp. in Schoondijke en Oostburg opvoeren. SCHAKEN COMPETITIE.U1TSLAGEN VLISSINGSE SCHAAKCLUB. De uitslagen van de onderlinge competitie van de Vlissingse schaak club waren: Groep A: B. SchreuderS. Helder 10; A. BoerG. M. Steinhauser 10; J. JansenP. J. Hassau 10; G. Bak—H Meyers 01. Groep B: J. de Ruyter—P. J. An- theunisse 1—0; J. J. van de Sande— A. Smit 1—0; J. de Ruyter—J. Wij nen 01; G. van OorschotP. J. Antheunisse 01; P* WeelandJ. J. van de Sande 01. Burgerlijke Stand VLISSINGEN. Bevallen: M. E. J. de Reeper—de Wit te, d.; A. Roelse—Dingemanse. d.; N. M. Beijevan de Linde, z.; K. StokGe braad, z.; H. J. WisseBeverwijk, d.; R. C. M. ZonneveldVermande, z.; E. M. van der MeijdenGeers. z.; H. Masse- link—Weerman, z.; J. C. Koetsenruijter— van Merrienboer, d.; H. C. EiffPolfüet, z.: A. GeleijnKappen, d.: A. la Grand Metselaar, z.; A. Heijne den BakPool man. d. Ondertrouwd: C. Eisma, 24 j. en L. Polderman, 18 j.; J. H. de Zwart. 22 j. en H. Flux, 20 j. Getrouwd: A. F. Boogaard, 21 j. en M. Filius, 17 j.; R. J. Kruit. 24 j. en M. K. Hellingwerf, 24 j.: H. Ph. J. Strijers, 27 j. en M. A. Florusse, 25 j.; C. L. Sloof. 26 j. en C. Janssen, 26 j.; M. J. Pluijmers, 29 j. en W. Kopmels. 23 j.; J. A. Spruijt. 26 j. en J. W. Pluijmers, 24 j.; K. W. Ko ningstem, 27 j. en M. Steketee, 23 j.; I. P. van D(jke, 31 j. en C. D. Compeer. 22 j.: M. W. Bruynooge. 24 j. en J. A. Eekman. 20 j.; J. P. de Wijs. 24 j. en P. Klijn. 21 j.; C. H. G. Huijskens, 34 j. en L. M. de Kramer, 30 j.; P. van den Driest, 26 j. en J. de Wijze, 27 j.; J. Goedegebure. 20 j. en A. A. E. J. Bogerd, 20 j. Overleden: A. J. L. Hanssen. 72 j.. echt genoot van M. Lauret; R. de Bruijne. 71 j., echtgenoot van A. G. van Doorn; S. M. L Vinsioen, 83 j. OOST- EN WEST-SOUBURG. Bevallen: J. van Boven—Arendse. z.; C. L. WilleboordseTissink, d.; N. de VisserRoelse. d.; A. de KoningKlui- tenberg, d.; A. C. Werkmanvan Uffeien, zoon. Getrouwd: W. van Kuik, 61 j. en C. M. N. Kiviet, 39 j.; J. den Engelsman, 33 jr. en N. de Looff, 38 jr.: A, Roelse, 23 jr. en A. A. Lijk, 24 jr. Overleden: L. T. de Lange, wed. van J. M. Marcusse, 88 jr.; N. Polderman, wed- van P. v. d. Broeke. 79 jr. DERTIG JAAR „ACHILLES" Receptie en feestavond op 14 Februari De Middelburgse gymnastiek- en athietiekverp.niging „Achillea" zal het komende jaar op feestelijke wjjze her denken, dat zü dertig jaar geleden werd opgericht. Zo zal aan de jaar lijkse uitvoering een bijzonder karak- ter worden gegeven door de mede werking van het herenkeurcorps van de Zeeuws-Brabantse Turnkring, waartoe behoren de gebroeders Van de Sande, respectievelijk no. 3 en no. 7 van het K.N.G.V.-keurcorps. Nieuws in een Noiedop Q De Ierse minister-president Eamon de Valera is Maandagavond op het vliegveld van Dublin aangekomen, waar de meeste leden van zijn regering ter verwelkoming aanwezig waren. Ruim 8000 autobuschauffeurs te New York zullen op Nieuwjaar staken, indien de eisen van hun vakbond op die dag niet zijn ingewilligd. De vakbond eist dat de werktijd verkort wordt van 48 toi 40 uur en dat het loon met 25 dollarcent per uur wordt verhoogd. O De 26-jarige arbeider A. van S-, te Tilburg is in het Wilhelminakanaal te water geraakt en verdronken. De man is waarschijnlijk door de duisternis mis leid. In de zevende algemene vergadering van de Ned. Onderwijzersvereniging, wel ke zoals gemeld thans in Den Haag wordt gehouden, is o.m. besloten een fusie tus sen de N.O.V. en de Bond van Onder wijzeressen bjj het voorbereidend onder wijs goed te keuren. 0 Paus Pius de twaalfde beeft Dinsdag in *n zendbrief krachtig de „communisti sche vervolging van Katholieken in Oost- Europese landen" veroordeeld. Zijn schrijven, dat gericht was aan de gees telijkheid van de Oosterse kerken In ge meenschap met Rome. gispte in het bij zonder vervolging van Katholieken van de Oosterse rite in Bulgarije. Oekraïne en Roemenië. De Franse politie heeft Maandagavond veertien Tunesiërs gearresteerd in hei gebied van Mareth ln het uiterste Zuiden van Tunesië. De gearresteerden worden er van beschuldigd handlangers te zijn van gewapende groepen opstandelingen „Achilles" Jubileert op 15 Februari doch aangezien dit een Zondag is, wordt de receptie op Zaterdagmiddag 14 Februari, in het Ned. Koffiehuis, gehouden, 's Avonds is er een feest avond in het Schuttershof, waarvoor het cabaretgezelschap van André Carrell is geëngageerd. Dit feest wordt besloten met een bal tot 3 uur 's nachts. Ook de adspiranten wacht een feestavond, op 20 Febru ari in de Schouwburg. Op 20 Maart wordt in het Schuttershof de jaar lijkse uitvoering van de adspi ran ten- afdelingen gegeven. De jaarlgkse uitvoering der leden is een dag later, eveneens in het Schuttershof. Een bijzondere attrac tie belooft het optreden van het Ze bra-keurcorps te worden met oefe ningen aan brug, rek en ringen en individuele oefeningen. Onder ande ren werken mede ae gebroeders v. d. Sande, W. Floresse, Jac. Sinke. J. Pi- kaar, J. Smit, C. van Gent, A. P v. d. Ven en H. M. Mijnsbergen, leider. Na afloop wordt het tradionele gymr.as- tenbal gehouden. De Bondswandelcommissie van het KN.G.V. heeft de organisatie van de bondswandeltochten in 1953 ter ge legenheid van haar 30-jarig bestaan aan „Achilles" opgedragen. Verder ligt het in de bedoeling op een nader te Depalen dag weer een wandeltocht Middelburg-Bergen op Zoom te or ganiseren. VELE SUCCESSEN. De jubilerende vereniging heeft in de dertig jaar van haar bestaan vele successen mogen behalen. Zij ver wierf 278 verenigingsprijzen. terwijl 759 persoonlijke prijzen op naam van de ieden staan. De dames- en heren leden behaalden 39 kampioenschap pen gymnastiek en athletiek en 11 Zeeuwse records athletiek in het dis trict Zeeland. Aan 354 leden en ad- spiranten kon het vaardigheidsdiplo ma gymnastiek en athletiek worden uitgereikt en 484 leden en adspiran ten kwamen in het bezit van het marsspeldje K.N.G.V. Aan de Avond vierdaagse namen 121 leden en ad- spiranten met succes deel. Er wer den 49 uitvoeringen gegeven en de Signaaiafdeling verleende 282 maal medewerking aan festiviteiten in Middelburg en in en buiten Zeeland. Met de vereniging jubileert de heer J. A. Bal medé: hij is 30 jaar direc teur-leider en een kwart eeuw secre taris. Axel SCHIETING. Te Axel werd bij de heer E. Tiele- man een schieting georganiseerd op de „liggende wip" 61 Schutters na men hieraan deel. De uitslag was als volgt: 1. Ch. Boeye (hoogvogel). Axel, 2. F. Moerdijk, Zuiddorpe (zijvogel): 3. E. de la Ruelle, Overslag (zijvogel) Het grootste aantal vogels schoot de Agenda MIDDELBURG. Vandaag Electro: Het kind, dat haar gegeven werd (14 j.). 7 uur; Kunst museum: Tentoonstelling Coloriet. 3—5 uur. Morgen Electro: De Bron (14 j.), 3.30. 7 en 9.15 uur; Schouwburg: Abbott Costello ontmoeten de onzichtbare man (14 j.). 2.30 en 8 uur; Kunstmu seum: Tentoonstelling Coloriet. 10 12, 3—5 en 7—9 uur. VLISSINGEN. Nieuwjaarsdag Alhambra: „Arabische nachten". 3. 7 en 9 uur: Luxor: „Jungle Jim in het verboden land' (14 j.). 3. 7 en 9 uur; Concertgebouw: Nieuwjaarsbal. 8 uur. tekent, werd het voorstel omeen perceel weiland van de heer L. Mat- thijsse aan te kopen met alg. stem men aangenomen. Het is een terrein van 0.40 h.a. aan de Corn. Jasperse straat; de prijs bedraagt f 1.— per vierk. meter. Bij de rondvraag vroeg de heer Pro voost aandacht voor de water-opstop ping ïn de Valkenburgstraat en voor de electricileitsvoorziening van de buitenwijken. Ten slotte werd afscheid genomen van het raadslid, de heer L.'Mattijs- se, die naar de Noord-Oost-polder vertrekt. De heer Matthijsse dankte voor de prettige samenwerking; en de voorzitter bracht het vertrekkende raadslid dank voor het vele, dat de ze in de afgelopen zes jaar heeft ge daan voor de gemeente. De voorzitter sloot de vergadering met het uitspreken van zijn goede wensen bij de jaarwisseling, welke wens door wethouder Francke werd beantwoord. ZUID-BEVELAND Wilhelminadorp ONDERHOUDSWERKEN GEGUND. Aan fa. A. de Bourgraaf te Wilhel minadorp is voor drie jaar gegund het onderhoud van de provinciale wegen op Zuid-Bevelgnd en het onderhoud voor drie jaar van de provinciale aan legplaatsen op Zuid- en Noord-Beve land. Oudelande VER WARMINGS PROBLEEM. De verwarming van de Ned. Herv. kerk te Oudelande vraagt op het ogenblik de volle aandacht. Zij laat nog veel te wensen over. De kerk voogdij heeft thans tn verband met de hoge kosten van de P.Z.E.M. be sloten het plaatsengeld met 10 te verhogen. Miand-Bath VERHUISWAGEN WERD DEUR AFGERUKT Maandagmorgen omstreeks half acht kwam er op de Rijksweg te Ril- land-Bath een verhuiswagen van J. de B. uit Rotterdam in botsing met een zg. bellewagen van het aanne mersbedrijf G. S. uit Nieuwendrjk (N. Br.). Van de verhuiswagen, die de zijweg naar Rilland-Bath wilde in rijden werd de deur van de cabine af gerukt. Persoonlijke ongelukken de den zich niet voor. De politie stelt een onderzoek in. <ioetinge KERSTFEEST ZONDAGSSCHOOL In de Ned. Herv. kerk te Kloetin- ge weid het Kerstfeest van de Zon dagsschool gehouden. De leiding be rustte bij de plaatselijke predikant ds. J. Jellema, die ook de Kerstgeschie denis vertelde. Mej. J Beenakker ver telde een Kerstverhaal. De leiding van de samenzang was in handen van de heer D. Weststrate de nestor van de Zondagsschool leiders en leid sters. De kinderen, die de school verlieten, werden door de heer M. Straub toe gesproken. HGedekenskerke TONEELUITVOERING. Zaterdag jl. gaf de toneelvereniging „De Amateur in het verenigingsge- douw te Hoedekenskerke een geslaag de uitvoering van het blijspel „Een baby van duizend weken". Het geheel werd opgeluisterd door het ensemble .,de Wamas" uit Goes onder leiding van Adri den Toonder, hetgeen door het talrijke publiek ten zeerste werd gewaardeerd. NOORD-BEVELAND Kortgene KERSTCANTATE In de Ned. Herv. Kerk te Kort- gene werd tijdens de liturgische dienst een kerstcantate „Gloria Deo" van J. Nauta ten gehore gebracht Tn deze kerstdienst, die onder lei- d'ng van ds. Van Schuppen stond. 1 werkte ook het Kerkkoor me Zes auto's op elkaar door mist en gladheid Dinsdagmorgen /.yn op de Ryksweg tussen Krabbendyke en Kruiningen tengevolge van de mist en de glad- heid van de weg zes auto's op elkaar gereden, waar by één persoon werd gewond en een dame een zenuwschok opliep. Het begon, toen de heer M. uit Hon- tenisse, rijdend in de richting van Kruiningen, zijn wagen rechts van de weg parkeerde om de voorruit schoon te vegen. De vrachtwagen be- THOLEN Poortvliet KERSTFEEST. In het hotel van de heer A. J. Kes- teloo te Poortvliet werd een Kerst feest gehouden door de Bond van Plattelandsvrouwen, afd. Poortvliet Na eerst gezamenlijk enige liederen gezongen te hebben werd een voor dracht gehouden door de heer J Kes- teloo. Verder werden nog enige voor drachten gehouden door jeugdige me dewerkers en het schimmelspel „De postkoets", opgevoerd. PREDIKBEURTEN WOENSDAGAVOND 31 DEC. Ned. Herv. kerk. Nw-, en St Joos- land: 7 uur ds. Pijnacker Hordijk. NeiL Herv. Kerk. Ritthem: 7 ds. Van Woerden. NIEUWJAAR. Ned .Herv. Kerk. Arnemuiden: 10 dhr. Matze; Biggekerke: 10 ds. Ab- b:ng; Domburg: geen dienst; Grijps- kerke. 10 ds. Van Winterswijk; Mid delburg: (Nieuwe Kerk): 10 ds. Van Woerden; Oost- en West-Souburg: 11 ds. De Stoppelaar: Serooskerke: 10 ds. v. d. Wind, Vlissingen: (Sint Jaeobskerk)10 ds. Kloosterman; Westkapelle: 10 ds. Oosthoek; Zou- telande: 10 leesdienst. Geref. Kerk. Arnemuiden. 10 ds. Veldhuijzen; Gapinge: geen dienst; Grijpskerke: 10 ds .Veldkamp; Koudekerke: 10 ds. Elshout; Meiiskerke: 9.30 ds. v. Nes; Middelburg: (Hofplein)9.30 ds. Meister; Oost- en West-Souburg: 9.30 ds. Brederveld; Oostkapelle: 10 ds. Dercksen (bev. ambtsdr.)Seroos kerke: 10 ds. Van Wouwe (bev. ambtsdr.i; Sint Laurens: 10 ds. Bom (bev. ambtsdr.); Veere: 10 ds. Streefkerk; Vlissingen: 9.30 ds. v. d. Schaaf; Westkapelle: 10 ds. Ver schoor. Geref. Gemeente. 9.30 leesdienst- stuurder A. M. de R. uit Breda be merkte de geparkeerde wagen te laat, remde, gleed dwars over de weg en botste er tegen op. Vervolgens was het ae chauffeur van de vracht wagen met aanhangwagen van een bierbrouwerij uit Rotterdam, de heer A. V die achter de andere wa gen kwam, niet op tyd kon remmen én eveneens op de beide verongelukte wagens schoof. De heer B. uit Ber gen op Zoom, die eveneens uit de richting Krabbendgke naderde, slaag de erin met zijn auto voor de ravage te stoppen. Een personenauto van de heer C. W. Mc. L. uit Rotterdam was inmiddels gestopt achter de auto van de heer B en werd later geramd door een vrachtwagen met aanhang wagen, bestuurd door een heer A R. uit Barendrecht. Deze laatste botsing kwam zo hard aan, dat beide laatste wagens op de eerste drie auto's wer den geschoven. Mevrouw B. uit Ber gen op Zoom kreeg een zenuwschok, de heer M. L. liep een oogwond op. De materiële schade was niet gering. Dinsdagavond deed zich bij de Vla- kebrug te Schore een dergelijk onge val voor, hetgeen min of meer te wij ten was aan twee chauffeurs, die een verschil van mening hadden en daar bij nun wagens midden op de weg hadden geparkeerd. Op een gegeven ogenblik naderde een vrachtwagen, die met glas was geladen. Deze wa gen moest Krachtig remmen, met het gevolg dat een daarachter komende vrachtauto van de fa. D uit Goes op de eerste vrachtwagen reed. Achter deze tweede wagen, welke beschadigd werd, kwam nog een andere vracht wagen van de fa. De R. uit Goes en de bestuurder hiervan zag geen kans om zijn wagen tijdig tot stilstand te brengen, zoaat een tweede botsing 't gevolg was. De auto van de fa. De R. werd eveneens beschadigd. Van de consternatie, welke deze botsingen veroorzaakte, hebben de twee chauf feurs die het meningsverschil had den, gebruik gemaakt om er vandoor te gaan. De politie stelt een onder zoek in. Persoonlijke ongevallen de den zich niet voor. DOKTER S DIENST OP NIEUWJAARSDAG. Bg spoedgevallen is op Nieuwjaars dag te Vlissingen te bereiken de heei G. J. M. de Greef, arts, Koudekerkse weg W 13, tel. 2121. Apotheek Vlis singen: Apotheek Engering, Singel 60, tel. 2025. VAN "TOT WIN IJPE: Westkapelle: Chr. Geref. Kerk. Vlissingen: ds. De Vuyst. Doopsgezinde Gemeente. Vlisi gen: geen dienst. Het voor net Groene Kruis te Oude lande gebouwde magazijn voor verple- gingsartikelen en Groene Kruis materialen is dezer dagen in gebruik genomen. De in de kerk der Oud Ger. Gemeente te St. Philipsland gehouden collecte ten bate van de meisjesvereniging „Wees een Zegen" bracht f 241.11 op. Tot concierge van het parochiehuls. te Kloosterzande is benoemd de heer A. J. Smit. KERKNIEUWS. NED. HERV. KERK. Beroepen te Etten en Leur: ds. W. L. Heijmans te Oudelande. GEREF GEMEENTE. Bedankt voor Rllland-Bath: ds. G. Zwerus te Middelharnis. Marktberichten VEILING ZUID-BEVELAND GOES 30 Jan.: Exportveiling: Cox AA 62. A 60.05. BC 42.20. I grof Ï6 I 38.30. 11 11. Goud Reinette AAA 23. A 21. BC 13. I grof 18.46. I 14.60. II 6.70. Jonathan A 26. BC 22. I grof 23. I 14. 7-30. Golden Delicious A 32. I grof 33. I 21-27. i 8. Doyenne du Cornice I 53.70—55.70. U 45. Hard fruit: Cox 1834. Goudreinette 5 —15. Jonathan 419. Zure Bellefleur 4. Pondspeer 35. Gieser Wildeman 62. Kleipeer 812. Doyenne 3145. In gul dens per 100 kg. VEILING MIDDELBURG 30 Dec.: Doyenné du Cornice 28—32. Golden Delicious 1330. Jonathan 639 Gieser Wildeman 5—23. Goudreinette 9 19. Bellefleur 47. Fr. Borgia 10. Wins ton 8—14 Appel val en kroet 3—10. Peren: Conference 10—20 Comtesse de Paris 412. Beurré Alex. Lucas 19. St. Rémy 1011. Jodenpeer 4- Peren kroet 3—7. Groenten: Bloemkool A 2155. id. B 28—37. id. C 10—30. id. D S—16. Spruiten 29-63. Sav. kool 7.50—25. Kroten per kg 515. Kroten per bos 3. Rode kooi 7—15. Bospeen 17. Andijvie 52—89 Boere kool 2—11. Prei 11—24. Witlof 60—94 Witte kool 10. Uien per kg 2—23. Veldsla 29— 33. Sla 14—15. EIERNOTERING GOES Prijs voor verse kippeneieren t 2.83 per kg. Voor vuilschalige en gewassen eie ren wordt 2 ct. per stuk minder uitbe taald. Bericht van handelaren: Kipeieren 15 ct.: Poelje eieren 12 ct.: Eendeleren 10 ct.; Kalkoen eieren 20 ct.: Gans eieren 30 ct. VEILING BERGEN OP ZOOM. 30 Dec.: Sav. kool 8—16'/2; bospeen 21 —23: waspeen 15—23: rode kool 7—13: witte kool 68: kroten 89: spruiten 47 —80: boere kool 6—18; witlof 73—85; prei 1622; schorseneren 51: bloemkool A 39 -58. idem B 30-43. id. C 15—35. Appelen: Goudreinette 17—28: Jona than 17—27; Golden Delicious 20—30- VEILING TERNEUZEN. 30 Dec.: Bloemkool A 55. C 26—36. afw. 11, boere kool 1013. rode kool 11. sav. kaol 13. witte kool 6—9. peen 10—18. kro ten 8. prei 2030. tnols^iderQ 914. spruiten 4448. uien.: afw. II. witlof eer ste soort 83. afw 52. goudrelnetten huish. 12. keuken 9. fabr 6. Jonathan A 23. keuken 20. SL Remy. keuken 11. fabr. 7, Pondsperen, keuken 9. VISMIJN VEERE 30 Dec.: Export garnalen 18 kg 80. Schardijn 41 kg 25. Beiden per kg. VISMIJN BRESKENS. 30 Dec.: Schar 200 kg 44—58. Kabel jauw 80 kg 80-92. Schardijn 7156 kg 15 34. Alles per kg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 5