SECRETARIS VAN ZIERIKZEE NAM AFSCHEID Zeeuwse A'raanak MASSACHUSETTS IPUSTIIliS TRUST JAN MUSCH GEEFT NOG DRIE AFSCHEIDSVOORSTELLINGEN HET NIEUWE GEMEENTEHUIS TE KORTGENE BIJNA GEREED 0e zagende pijnen KERSTFEEST VOOR ONTHEEMDE RUSSEN IN GOES 2 PROVINCIALE ZEE VWS E COVRANT WOENSDAG 31 DECEMBER 1952 WAARDERENDE WOORDEN EN GESCHENKEN „Veranderde secretarie werd modern gemeentelijk apparaat" In tegenwoordigheid van tal van autoriteiten, hoofden van dienst en het personeel van de secretarie, heeft de heer G. Grolleman Dinsdagmiddag af scheid genomen van de gemeenteraad als gemeentesecretaris van Zierik- zee. Zooals bekend, vertrekt de heer Grolleman per 1 Januari naar Arn hem. Tijdens dit afscheid werden van verschillende zyden hartelijke en waarderende woorden tot dc scheidende secretaris gesproken. Ook werden hem enige herinneringsgeschenken aangeboden. De heer Grolleman werd, tezamen met zyn echtgenote, binnengeleid door ue raadsleden J. Catshoca en A. Groenendijk. Door mej. Mat tie Constandse werden aan mevrouw Grolleman namens het gemeentebe stuur bloemen aangeboden. Als eerste spreker nam burgemees ter mr. J. Schuurbeque Boefje het woord. Deze wees er op, dat de „ver nieuwing van de kalender" voor Zie- rikzee ditmaal een grote verandering meebrengt. Met de heer Grolleman gaat Zierikzee een voortreffelijke se cretaris verliezen, die zich niet be paald tot het „behulpzaam zijn van B. en W. en de raad" (een verouderd begrip overigens), maar die de ge meente in elk opzicht diende met ad viezen en vondsten en gold als een getrouw en betrouwbaar raadsman. HU kwam in een moeilijke tyd, maar slaagde er toch in van een verouder de secretarie een modern gemeente lijk apparaat te maken. Van hoger hand is hem hiervoor verschillende malen waardering betuigd. De bur gemeester prees de uitstekende ver houding tussen de secretaris en het secretarie-personeel en ook die met de wethouders en met andere instan ties. Ook persoonlijk dankte spreker de heer Grolleman voor de prettige samenwerking en de ondervonden vriendschap. Steeds gold tussen hen beiden, dat ook uit verschil van in zicht de waarheid geboren kan wor den! Het glashelder betoog en scher pe inzicht in tal van kwesties zal men in Zierikzee node missen. Met de wens, dat het de heer en mevrouw Grolleman in hun nieuwe omgeving goed zal gaan, eindigde de burge meester zijn toespraak onder aanbie ding namens het gemeentebestuur van een boekwerk Jïet jongste ver leden", parlementaire geschiedenis van Nederland 1918-1940, door mr. P. Oud.) ANDERE SPREKERS Enige andere sprekers voerden hierna nog het woord. Wethouder R. Gerritsen roemde de deskundigheid van de heer Grolleman in personeels zaken en wees er daarbij op, dat bij hem de mens steeds zwaarder woog dan de ambtenaar. Onder dankzeg ging voor de deskundige voorlichting, bood spreker de heer Grolleman een ets aan van de Oude Haven, zoals de ze er voor 1890 uitzag. De heer A. Groenendijk dankte de heer Grolleman als oudste raadslid en wees er op, dat de tijd, welke de ze ln Zierikzee heeft doorgebracht (drie jaar) eigenlijk veel te kort is geweest. Ook deze spreker wenste de heer Grolleman en zijn gezin onder Gods zegen nog een gelukkige tijd toe. DANKWOORD De scheidende secretaris sprak hierna een woord van dank voor de vele goede woorden en verzekerde daarbij, dat hij Zierikzee nooit zal kunnen vergeten, ook al omdat hij hier tien maanden na zijn benoeming in het huwelijk getreden is. Een be langrijk deel van de hem toegezwaai de lof bracht spreker over op het per soneel, zonder welker toewijding en Zr. C. S. Weverin!) ie Haamstede teraardebesteid Dinsdagmiddag werd op de be graafplaats te Haamstede het stoffe lijk overschot van zr. C. S. Weverink vroeger directrice van het Tjikini-zie- kenhuis te Djakarta, ter aarde be steld. In he sterfhuis werd vooraf een dienst gehouden door as. J. H. Mey ers, Geref. predikant te Haamstede. Op de begraafplaats sprak ds. Meij- ers de geloofsbelijdenis en het Onze Vader uit, waarna dhr G. J. Gerrit sen. oud-bestuurslid van het Tjikini- ziekenhuis zijn dank uitsprak, voor hetgeen de overledene van 1916 tot 1935 in het belang van het ziekenhuis en in het bijzonder voor de kinderaf deling gedaan hoeft. Een broer van de overledene dankte voor de be langstelling. OP DE GRENS.... In de reeks van cursieve regelen, welke wij in het afgelopen jaar in dit hoekje schreven, hebben wij getracht u, lezeres en lezer, dagelijks een onza kelijk hoekje in een krant vol zakelijk nieuw te schenken. Een luchtig brouwsel, soms gekruid met wat hu mor, soms met wat weemoed, maar nimmer streng en nimmer volgens uit gestippelde liinen. Een beetje „Wahr- heit", een beetje ,;Verdichtung", veel al dooreengemengd en soms geschei den. Beelden uit het Zeeuwse leven van alledag. Van alledag uit 1952, waarvan ge thans de laatste dag beleeft. Wellicht ruikt ge reeds de geur van de oliebollen, of zijl ge bezig met het doorlezen van uw Nieuwjaarsposl en glimlacht ge wat vertwijfeld bij het drie-en-twintigste „Gelukkig Nieuw jaar" En omdat ge nog glimlacht, wel daarom durven wij er nog een wens aan toe te voegen. Echier niet dan na een dankwoord te hebben gericht lot degenen, die ons in 1952 een briefje stuurden, een verhaaltje uit 't Zeeuw se leven van alledag, met de vraag: Js dit misschien iets voor een alma- nak?". Daarvoor dus nu. op de grens 1952 1953, onze hartelijke dank! En bovenal: Gelukkig Nieuwjaar! deskundigheid hij nooit vruchtbaar had kunnen arbeiden. Tot de burge meester zelde spreker, dat deze als magistraat in een centrumstad vele en veelzijdige werkzaamheden te ver vullen heeft. Ondanks dit, staal de burgemeester steeds klaar om de ge meenschap te dienen. In het bijzonder dankte de heer Grolleman voor de prettige sfeer, waarin hy zyn werk heeft mogen verrichten. Ten slotte richtte spreker zich ook tot de raad en tot het secretariepersoneel, om daarna te eindigen met de wens, dat burgemeester Schuurbeque Boeye de mooie stad Zierikzee nog vele Jaren in wijs beleid zal mogen besturen. Wethouder van Zaamslag nam ontslag De heer A. J. de Visser, wethouder van de gemeente Zaamslag voor de A.R. Party sedert 1945, heeft per 1 Januari ontslag genomen als lid van de gemeenteraad. Hij was reeds se dert 1935 raadslid. De heer J. J. van Ham zal als op volger van de heer de Visser als raadslid worden aangewezen. Naar wij vernemen, zou de ontslag aanvrage van de heer de Visser ver band houden met diens toetreden tot het Geref. Politiek Verbond. Twee portretten voor de raadszaal van Poortvliet VAN OUD- BURGEMEESTERS Na afloop van de in Poortvliet ge houden raadsvergadering heeft bur gemeester W. J. van Doorn aan de gemeente de portretten van twee oud-burgemeesters aangeboden, n.l. van de heren W. Dronkers en B. J. van Oeveren. Hij herinnerde daarbij aan de grote verdiensten van beiden voor deze gemeente. De portretten zullen worden opge hangen in de raadszaal. Deze on-officiële bijeenkomst, tij dens welke ook het woord gevoerd werd door de Deide wethouders, en het raadslid, de heer M. C. van Rast, werd bijgewoond door oud-burge meester van Oeveren, de oud-gemeen teontvanger, de heer C. J. Steenpoor- I te, de districtsopzichter, de heer J. Blaas, en de gemeentearts, de heer A. A. Kugel Vier wetenswaardigheden omtrent de OPGERICHT IN 1924 - GEVESTIGD TB BOSTON U.S.A. 1. Grootste beleggingsmaatschappij ter wereld Netto actief cirta 500 000 000. Geringe kosten van beheet door grote omvang. 2. Zeer ruime risico-spreiding Belegging in aandelen van 140 vooraanstaande Amerikaanse en Canadese ondernemingen. 3. Het beheer wordt gevoerd in Amerika Beste waarborg voor continuïteit in geval van oorlog. 4. Certificaten officieel genoteerd te Amsterdam Beurswaarde circa f 440.per certificaat. IN AXEL, MIDDELBURG EN GOES Z.V.U.-programma voor de komende maanden Op veler verzoek organiseert de Z.V.U. in enkele piaatsen van Zeeland nog afscheidsvoorstellingen van Jan Musch met „De Vrek" van Molière, te weten op 26 Januari in Axel, op 27 Januari in Middelburg en op 28 Ja nuari in Goes. Bij wijze van proef wordt de voorstelling in Middelburg georganiseerd in samenwerking met de personeelsvereniging van de Raad van Arbeid aldaar. Aan het Z.V.U.-programma voor de eerstvolgende maanden ontlenen wij voorts nog de volgende bijzonderhe den. De beroemde Franse pianiste Janine Dacosta geeft op 15 Januari een recital in Middelburg, waar zij sonates van Scarlatti, de Fantasie Op. 17 in C. gr. terts van Schumann, Thè- mes et Variations van Fauré, de Sona tine van Ravèl en de Islamey van Balakirew ten gehore zal brengen. Van het successtuk „Bobbeltje" van André Roussin geeft de toneelgroep Comoedia op 5 Januari in Goes en op 6 Januari in Middelburg een voor stelling. Guus Hermes in de hoofdroL Verder worden in Januari weer en kele lezingen georganiseerd. Op 22 Januari spreekt de radiocommentator Rutger Schoute in Vlissingen over „Wenen en de muziek", op 16 Januari houdt dr. P. H. Ritter Jr. een in sa menwerking met de Vereniging „Stad en Lande" en de V.V.V. te Zierikzee georganiseerde lezing over „De bete kenis van Zeeland in mijn leven" en de journalist Hans Schintz vertelt op 20 Januari in Goes, op 21 Januari in Terneuzen en op 22 Januari in Oost burg over de avonturen van een brandwacht in de Canadese Rocky Mountains. OP 24 APRIL RESIDENTIE-ORKEST Op 24 April geeft het Residentie- Orkest een concert in Middelburg Herman Krebbers (viool) en Willem Hielkema (piano) concerteren op 17 Februari in Goes, Elisabeth Lugt (so praan) en Liesbeth Riimke-Hoppen (piano) op 20 Maart in Zierikzee en Doorbraakplan 1953 te Axel in eerste stadium De gemeenteraad van Axel, die Dinsdagavond in vergadering bijeen kwam, kreeg onder meer het door braakplan te behandelen. Voorgesteld wordt een traverse via Markt en Bui tenweg. Van Ged. Staten was bericht ingekomen, dat een bedrage, groot f 50.000.beschikbaar zou worden gesteld voor egalisering van gronden, voor de afgraving van de Armen- dijk, voor de aanleg van een speel weide enz. Voor een bedrag van f 38.000 worden diverse percelen grond overgenomen en f 12.000 is be stemd voor schadeloosstellingen. Met dit alles ging de raad êccoord, even als met net voorstel tot ruiling van gronden met het R.K. kerkbestuur, waarbij het pand Kolenstraat 1 door de gemeente wordt overgenomen voor t 2250.- Krebbers en Hielkema op 18 Februari in AxeL De Haagse Comedie speelt op 24 Februari in Middelburg, op 23 Fe bruari in Vlissingen en op 25 Februari in Zierikzee, de Ned. Comedie komt op 9 Maart in Goes en een dag later in Middelburg, Comoedia is op 4 Maart in Terneuzen en op 5 Maart in Oostburg en Het Vrije Toneel speelt op 7 Mei in Middelburg en op 8 Mei in Vlissingen. Tenslotte staat nog een aantal jeugd- concerten op het programma. Jaap Stotijn (hobo) en C. de Roo-Vierdag (piano) spelen op 12 Maart in Mid delburg en op 13 Maart in Middelburg en Vlissingen. Elizabeth Lugt en Lies beth Riimke-Hoppen laten zich op 20 Maart in Zierikzee en een dag later in Oostburg horen en op 14 Maart wordt in Terneuzen een radiojeugd- concert gehouden, waarvan de solis ten nader bekend worden gemaakt. Museum voor Zuid- en Noord- Beveland heef! nog te weinig leden De vereniging Museum voor Zuid en Noord Beveland mocht in het af gelopen jaar door een wervingsactie van het bestuur verschillende nieuwe leden boeken, doch het ledental blijft heiaas nog te gering. Het bezoek aan het museum bleef ook stationnair. In een Dinsdag onder voorzitterschap van mr. W. C. ten Kate in „de Prins van Oranje" te Goes gehouden leden vergadering werden daarom verschil lende mogelijkheden besproken om meer belangstelling voor dit museum te wekken. De rekening van de penningmees ter, de heer J. M. van Bommel van Vloten, gaf over 1951 een nadelig slot van 39,88 te zien, waardoor het tekort tot 2926,34 steeg. Bij de bestuursverkiezing werden de heren J. M. van Bommel van Vlo ten en F. G. C. Rothuizen herbe noemd, terwijl in de vacatures-wijlen de heren E. C. van Dissel en A. M. Wessels werd voorzien door de benoe ming van de heren drs. D. Barends en F. Wessels. De voorzitter kon nog mededelen, dat in het afgelopen jaar verschillen de schenkingen werden ontvangen o. a. een arreslee, een aquarel van de kerk van Baarsdorp, antieke kleding stukken, plaatwerken, enz. Nieuwe directeur voor R.K. ziekenhuis te Hulst. Met ingang van 1 Januari werd tot geneesheer-directeur van het R. K. Ziekenhuis te Hulst benoemd dokter J. Kalmpthout uit 's Gravenhage. Waarnemend notaris benoemd. De voorzitter der Kamer van Toe zicht op notarissen en candidaat-no- tarissen heeft de heer M E. J. F. van Dissel benoemd tot wnd.-nota ris voor wijlen notaris E. C. van Dissel te Goes. Nieuwe directeur gasfabriek Goes. Voordracht van B. en W. Ter vervulling in de vacature van directeur der gemeente-gasfabriek te Goes, als opvolger van de heer K. K. Brink, die de dienst met pensioen gaat verlaten, hebben B. en W.. na overleg met de gascommissie, de volgende voordracht opgemaakt: 1 P. J. de Klerk te Den Helder; 2 Ir. E. Dikker, te Arnhem en 3 Ir. W. R. Sweep, te 's Gravenhage. De te benoemen functionaris zal tevens worden benoemd tot adviseur van het Prov. Gasbedrijf. Dijkafgraving bij Axel begint 5 Januari Naar wij vernemen zal Maandag 5 Januari a.s. begonnen worden met het afgraven van de z.g. „Armendijk", welke juist buiten de kom der stad Axel begint. Dit werk zal worden uit gevoerd in D.U.W.-verband. Een groot aantal Axelaars zal aan dit object tewerkgesteld kunnen worden. Men is reeds begonnen met de voor bereidende werkzaamheden. Weg Kwadendamme- Hoedekenskerke wordt verbeterd Bij het gemeentebestuur vaD Hoe dekenskerke is de mededeling ont vangen, dat de verbetering van de weg Kwadendamme-Hoedekenskerke spoedig zal worden uitgevoerd. Met de voorbereidende werkzaamheden is inmiddels een aanvang genomen, zo dat de uitvoering van het werk vóór 1 Maart 1953 kan aanvangen. Voor de aankoop van de gronden, nodig voor het verbreden van de weg, is van gemeentewege een schatter benoemd, terwijl de gezamenlijke grondeigenaren, in een vergadering een tweede schatter hebben aangewe zen. De verbetering van deze weg be tekent voorziening in een reeds renlang gevoelde behoefte, aange zien de weg de rechtstreekse verbin ding tussen de beide dorpskernen Hoedekenskerke en Kwadendamme is, terwyl voor het huidige verkeer de weg in geen enkel opzicht meer voldeed. Zo moest de busdienst via Hoedekenskerke naar Baarland enz. reeds enkele jaren geleden worden beëindigd, wegens onvoldoende be rijdbaarheid. Gedeputeerde commissaris N.V. Breskens-Maldeghem Naar wij vernemen is op een Dins dagmiddag te Middelburg gehouden algemene vergadering van aandeel houders der N.V. Stoomtram Bres- kens-Maldeghem de heer A. Hame link uit Axel, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, tot commissaris benoemd. Restauratie van toren en kerk in Dreischor In de vergadering van de gemeen teraad van Dreischor heeft burge meester A. H. Vermeulen medege deeld. dat thans besprekingen worden gevoeld om niet slechts tot een ge deeltelijke, maar tot volledige restau ratie van de toren en de kerk in deze gemeente te komen. Zeeuwse fruitteeltdayen te Goes De jaarlijkse fruitteeltdag zal Vrij dag 9 Januari a.s. in zaal-Krijger te Goes worden gehouden. In de morgenbijeenkomst vormen Bodem en Bemesting het onderwerp, waarover zullen spreken de heren, prof. dr. A. C. Schuffelen, ir. J. Bu-' tijn en A. op 't Hof. Des middags zullen ir. W. van Soest en de heer A. van Oosten spreken over .Rooien en herplanten" en „Wijzigin gen in boomvormen en sortiment". Nieuwe lonen in de tuinbouw. Het college van Rijksbemiddelaars heeft thans het contract-c.a.o. voor 1952'53 voor de tuinbouw in Zeeland goedgekeurd. Per 1 Januari a.s. zullen voor de vakarbeiders de volgende uurlonen gelden: 17 j.: 51 ct.; 18 j.: 58 ct.; 19 j.: 67 ct.; 20 j.: 73 ct.; 21 j.: 79 ct.; 22 j.: 84 ct.; 23 j. en ouder: 88 ct. De weeklonen voor de win termaanden en de zomermaanden zijn voor: 17 j.: resp. f 25.72 en f 30.35: 18 j.: f 29.10 en f 34; 19 j.: f 33.55 en f 39.39: 20 j.: f 36.43 en f 42.67; 21 j.: f 39.20 en f 45.90; 22 j.: f 41.69 en i.45; 23 j. en ouder f 43.75 en f 50.57. FRAAI GEBOUW. Officiële opening waarschijnlijk op 31 Januari a.s. De vreemdeling, die op zoek is naar de zetel van het gemeentebestuur van Kortgene zal deze momenteel moeilijk kunnen vinden. In 'n kaal lokaal van de oude, donkere en verveloze school aan het eind van de Voorstraat kan men de gehele secretarie aantreffen. Rond een grote snorrende pot kachel staan de bureaux en tafels van secretaris, ontvanger en ambtena ren geschaard en geheel in het hoekje weggedrukt, heeft de burgemeester een bescheiden plaatsje gevonden. Het mag dan allemaal heel knusjes lyken, toch zal het afscheid van deze noodbehuizing niemand ,,pyn" doen. Het is immers veel gezelliger werken in een prettige omgeving. Het is nog maar een kwestie van een maandje en dan is het zover. Waarschijnlijk zal op 31 Januari as. het nieuwe gemeentehuis officieel geooend kunnen worden en tot die tyd" verlustigen de ambtenaren zich in dit blijde vooruitzicht door af en toe een blik te werpen op de kleuren tekening van hun nieuwe „home", dat in het hoekje van de burgemees ter de kale muur opvrolijkt. Op de plaats waar eens het oude gemeentehuis stond, is een fraai en doelmatig nieuw gebouw verrezen, naai' een ontwerp van de heer J. H. Valk, directeur van de Centrale Dienst Bevelanden. Reeds van ver treikt het slanke torentje met uurwerk de aandacht. Aan de voorzyde met het glazen op bals e.d. in Middelburg Meerderheidsvoorstel van B. en W. Een meerderheid van het college van B, en W. stelt de gemeenteraad van Middelburg voor, de vermakelijk heidsbelasting op sensatie-sport, café- chantants en bals te verlagen van 50% tot 25%. Deze meerderheid meent, dat dit noodzakelijk is om de belas tingopbrengst, welke zich de laatste jaren ir dalende lyn beweegt, weer omhoog te voeren cn om te voorko men. dat het in vermakelijkheidsin richtingen werkende personeel met- te-'.yd gedeeltelijk werkloos wordt. In 1949 bedroeg de opbrengst van de belasting op sensatie-sport, bals en café-chantants f 2839, in 1952 echter nog maar f 706, d.w.z. een verminde ring van 50 a 75%! De oorzaak Is het zeer hoge belastingtarief, dat. mede als gevolg van de verminderde koop kracht van het publiek, .en belem mering vormt voor het organiseren van dergelijke vermakelijkheden. Om d-.ze reden wordt in Middelburg geen van die vermakelijkheden meer ge organiseerd, waardoor de belasting opbrengst in het morgen aanbrekende nieuwe jaar waarschijnlijk nog meer zal dalen tot nihil. Het gevolg daarvan is, dat de ge meente n aanmerkelijk bedrag aan inkomsten derft. Daarbij komt nog, dat het dansminnend publiek dansge legenheden in Vlissingen bezoekt, waardoor de Middelburgse inrichtin- die toch al lijden onder het ver minderde bezoek, ook de inkomsten van vertering door het publiek moe ten missea Het is daardoor zelfs niet uitgesloten ,dat het in die inrichtin gen" werkende L rsoneel t.z.t. in de steun zal vallea Liquidatie A.V.O.-werkplaats te Tholen. In de gemeenteraad van Poortvliet is medegedeeld, dat op 17 Januari a.s. te Tholen een vergadering zal worden gehouden, waarin de liquida tieplannen voor de A.V.O.-werkplaats te Tholen zullen worden besproken. trappenhuis krijgt men reeds een. foede indruk van dit gebouw, dat oewel eenvoudig van inrichting, toch smaakvol aandoet. Vanuit de hal be treedt men aan de linkerzijde de rui me secretarie met daarachter een ka mer voor de secretaris, terwijl aan de hal tevens de kamer van de ge meente-ontvanger grenst. Aan de rechterzijde krijgt de burgemeester een fraai uitgevoerde werkkamer. Voorts bevinden zich hierachter nog een kleine keuken, de centrale ver warmingskelder en een commissie kamer. Langs een open trap met smeedijzeren hekwerk wordt de bo venverdieping bereikt, waar aan de rechterzijde 'n ruime raad- en trouw zaal is gelegen, met een podium voor de tafel van B. en W. Vanuit de raadzaal kan de kamer van B. en W. bereikt worden, terwijl een trapje in deze zaal tevens toegang geeft tot de toren, van waaruit men een fraai ver gezicht over het eiland heeft. ARCHIEF. Voorts is de bovenverdieping benut voor archiefruimte en enkele dienst vertrekken. Tenslotte ls achter het gemeentehuis een arrestantenlokaal en een fietsenbergplaats gebouwd. Op het ogenblik wordt er nog druk gewerkt aan de afwerking. Zoals by ieder bouwwerk zal er de laatste maand nog veel gedaan moe ten worden, doch wanneer straks de nieuwe glimmende meubelen ook een plaatsje zullen hebben gekregen zal Kortgene een gemeentehuis bezilten, deze welvarende gemeente waardig. Zilveren priesterleesten Op 2 Juni 1953 vieren ook enkele Zeeuwse priesters van het oisdom Haarlem hun 25-jarig priesterfeest. De namen van de jubilarissen zijn: J. Dekker Zierikzee, H. A. A. Rouw, Yerseke, L. M. Franse, Ovezande en H. M. van der Togt, rector St. Jo- seph-ziekenhuis, Vlissingen. Advertentie. van rheumaiiek spit, ischias hoofd en zenuwpijnen worden snel en af doende verdreven duur 1 "gal Er ts geen beter middel 'egen dan lugal Togal oaat waar andere mlddeler falen. Togal zuivert de nieren en is onschadelijk voor hart en maag By apoth. en drog. f 0,95, f2,40 en f8,88. WEER EEN DAG ALS VROEGER Indonesische kinderen zongen het oude „Stille Nacht" Een martiale Don Kozalckengeneraal hief Dinsdagmiddag in het C. J.M.V.-gebouw te Goes een melancholieke melodie uit het oude Czarenryk aanEen theaterregisseur, een schrijver, een advocaat, een kolonel en enkele andere van huls en haard verdreven Russen stemden zachtjes mee in en met een glimlach rond de lippen, staarden zy stil voor zich uit. De liederen riepen voor hen herinneringen op aan lang vervlogen dagen toen zy zich nog vrjj in hun vaderland konden bewegen. Voor één dag vertoef den zy weer in de echte, oude Russische sfeer, sprekend en zingend in hun eigen taal Tien ontheemden, die jaren van kamp tot kamp hebben gezworven en thans in Zeeuwse rusthuizen te Sluis, Middelburg, Colynsplaat en Wisseker- ke een rustige levensavond hebben revonden, kwamen op deze dag door Ie goede zorgen van mej. J. M. Doot- jes uit Goes bijeen, om gezamenlijk het Kerstfeest te vieren. Des mor gens werden zy hartelyk ontvangen, waarby mevrouw van Empel-Bod- daert uit Middelburg de mannen en vrouwen in hun eigen taal een wel kom toeriep. Onder de Kerstboom kon hen door de milde giften van een aantal Zeeu wen een echt Russische maaltyd wor den bereid. De zwarte koffie, cognac en wodka gingen rond, er werd druk gepraat, de regisseur en de schryver droegen enkele oude klassieke Russi sche gedichten voor. Er werd gezon gen en ook gelachen om de goochel- trucjes, die een van de oudjes len bes te gaf. Een ontroerend moment op deze dag was, toen vyf Indonesische kinderen met heldere klare stemme tjes „Stille Nacht" en enkele andere Kerstliederen voor deze oudjes zon gen. De woorden waren hun vreemd, maar de melodie klonk vertrouwd in de oren... Aan het slot „chaarden allen 2ich nogmaals rond de feestelijk versierde tafels voor een avondmaaltijd en hier na keerden zy naar hun tehuizen te rug, met een Kerstpakket en een schat van goede herinneringen aan deze blyde feestdag. Landbouwbedrijven in Zeeland (Slot van pag. 1). HET VEE. Dezelfde tabel geeft ook een inzicht in de aantallen stuks vee. Zeeland tel de 76.124 runderen op 6728 bedrijven, 38.487 varkens op 17.273 bedrijven, 18.936 landbouwpaarden op 5767 be- dryven, 17.095 schapen op 864 bedrij ven, 363.525 hoenders op 17.095 be dryven en 2764 eenden op 360 bedrij ven. Ten opzichte van de totaalcijfers voor het gehele land (2.722.925 run deren, 1.860.453 varkens, 255.200 landbouwpaarden, 389.582 schapen, 23.443.153 hoenders en 526.196 een den) zinken de cyfers van Zeeland echter betrekkelijk ver weg. Zeeland is nu eenmaal een echte landbouvvpro- vincie, waai de veehoudery nu een maal een secundaire plaats inneemt. Alleen het aantal landbouwpaarden steekt daarbij naar verhouding na tuurlijk gunstig af, DE VERKAVELING. Tenslotte ditmaal nog iets over de verkaveling. Lang niet ieder bedryf verkeert nu eenmaal in de gelukkige omstandigheid, dat het zijn land als een aaneengesloten geheel bij zijn be drijfsgebouwen heeft liggen De en quêteurs hebben ook dit probleem in hun onderzoek betrokken. Het aantal kavels per bedrijf blykt in Nederland gemiddeld 3,2 te bedragen. Merk waardigerwijs ligt dit gemiddelde voor de provincie Zeeland eveneens op 3,2. Zeer gunstig liggen op dit punt de cyfers bijv. in Utrecht (1,9), Zuid- Holland (2,1) en Groningen (2,2), Bepaald ongunstig is de toestand in Limburg (5,3), Drenthe (4,2) en Noord-Brabant (4). In Zeeland neemt het aantal kavels per bedryf toe met de bedrijfsgrootte, wat natuurlyk geenszins te verwonde ren valt. Dat is vrijwel in elke pro vincie zo. De onze heeft dan een ge middelde voor de kleine bedrijven (tot 5 ha.) van 1,9. Voor de bedrijven van 510 ha. is het reeds 4,5 en dan stijgt het gemiddelde regelmatig tot 8,7 voor de bedrijven van meer dan 100 ha. Dit gemiddelde moge hoog lijken, maar ih Drenthe is het voor de grote bedrijven zelfs 20,9! Dat moet voor die boeien beslist geen pretje zijn! Voor de kleinste bedrijven bedraagt in Zeeland de gemiddelde kavelgroot te 0.72 ha., voor de grootste 25.57 ha. Deze gemiddelden zijn voor Nederland resp. 0,75 ha. en 51,87 ha, Maar daar- by zet de provincie Overijssel met een gemiddelde kavelgrootte van 401,33 na, voor haar 10 bedryven van meer dan 100 ha. natuurlyk flink zoden aan de dijk! In Zeeland komen toch altijd nog 9 bedryven met meer dan 25 kavels voor. Veel is dit echter niet, want het gehele land telt er 595. 180 bedrijven (Ned. 4642) hebben huurland over 1524 kavels verdeeld, 210 (3335) over 12—14 kavels, 599 (7368) over 9—11, 1588 (17.533) over 6—8, 4639 (45.021) over 3—5 en 9564 (92.535) over 1 of 2 kavels. Men ziet dus, dat verreweg de meeste bedrijven ln Zeeland hun grond ln één of hoogstens twee kavels hebben liggen. Wanneer een deel van de grond aan de andere zijde van een weg, spoorbaan of kanaal ligt. geldt dit reeds als een tweede kavel. Ten aanzien van de bedryven met een groot aantal kavels zullen ruilverka velingen op den duur wellicht nog enige verbetering ki f kunnen brengen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 2