NIEUWS UIT ZEELAND WISSEL SCHOUWEN SCHOUWEN EN DUIVELAND ZEBRA-KEURCORPS WERKT MEE AAN JUBILEUMUITVOERING INGEWIKKELDE AUTOBOTSINGEN BIJ GOES EN SCH0RE woensdag 31 december 1952 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Noodaanlegplaats voor veerboten in Breskens Dinsdag is te Breskens de Bailey brug gearriveerd, welke de ponton, die in noodgevallen dienst zal doen als aanlegplaats voor de provinciale boten, zal verbinden met de vaste wal. De oude ponton en de oude verbin- dingsbrug voldeden niet meer aan de gestelde eisen en behoefden dringend verbetering. De ponton wordt thans hersteld en zal binnenkort in Bres kens arriveren. Thans heeft men de brug op een noodbalk gelegd. reünistenvereniging goese lyceum Op de dezer dagen gehouden leden vergadering van de Reünistenvereni ging van Het Goese Lyceum te Goes werd het bestuur voor 1953 als volgt samengesteld: Voorzitter, K. J. Walraven; vice- voorzitter, A. F. R. van Opdorp; le secretaris, H. W. A. Koch; penning- meesteresse, J. Broekhoven. herbenoeming burgemeester. Met ingang van 1 Januari is her benoemd tot burgemeester der ge meenten Ellemeet en Eikerzee de heer A. J. de Bruyn. RAAD BURGH. Accomodatie sportveld wordt verbeterd Dinsdagmiddag kwam de raad der gemeente Burgh in vergadering bij een onder voorzitterschap van loco burgemeester Joh. Bolkenbaas. Aller eerst werd een wijziging in de ver ordening op de begraafrechten met algemene stemmen aanvaard, hetgeen eveneens het geval was met de ver lening voor drie jaar van de overeen komst, waarbij de gemeentegelden te gen fraude verzekerd zijn. Voorts werd z.h.s. een voorstel aan genomen om een bijdrage van f 200.— te verlenen aan de sportvereniging „Burgh" voor de verbetering van de terreinaccomodatie. Daarna kwam de gemeentebegro ting 1953 aan de orde. De heer J. Du- son wees er bij de behandeling op. dat er nog altijd twee wensen zijn en wel een doorverbinding voor de tele foon op het gemeentehuis en het plaatsen van een wisselcabine tijdens het badseizoen op het strand. De be groting, die z.h.st. werd vastgesteld, wijst in de gewone dienst aan inkom sten en uitgaven een bedrag aan van f 93.481,55 met een post onvoorzien van f 81.733.De kapitaaldienst heeft een nadelig saldo van f 191.195,43. De inkomsten zijn f 10.209,07 en de uit gaven f 201.404,50. Bij de rondvraag bracht de heer L. v. d. Klooster de kolentoeslag voor minderdraagkrachtigen ter sprake en wees daarbij op de wenselijkheid bij de toekenning zo soepel mogelijk te zijn. Tevens vroeg deze spreker aan dacht voor de minder fraaie palen, waaraan de straatnaamborden beves tigd zijn. RAAD DREISCHOR Zes duplexwoningen kunnen worden gebouwd De raad van Dreischor kwam Dins dag in vergadering bijeen onder voor zitterschap van burgemeester A. H. Vermeulen. Bij de ingekomen stuk ken was een extra toewijzing van vier woningen voor de jaren 1951, '52 en '53. Hierdoor kunnen thans zes du plexwoningen worden gebouwd, waar toe reeds vroeger werd besloten. De THOLEN RAAD POORTVLIET Openbare school krijgt vierde leerkracht De gemeenteraad van Poortvliet kwam onder voorzitterschap van bur gemeester W. J. van Doorn in verga dering bijeen. Aan de Z.L.M. zal een vaste bijdrage van f 87.50. een gedu rende 40 jaar en maximaal f 20.— per leerling worden gegeven voor de te bouwen landbouwschool te Scherpenisse. De heer E. C. W. A. de Graaff wenste geacht te worden te hebben tegengestemd. Er loopt in de gemeente nog altijd een toewijzing van drie woningen. Na enige bespreking werd voorgesteld om de bouw van de woningen op te dra gen aan een bouwbureau, maar dat het werk zal worden uitgevoerd door ambachtslieden uit Poortvliet. Bericht is ontvangen, dat een vierde leerkracht aan de openbare lagere school benoemd kan worden; de wa- terleidingmij. Tholen deelde mede, dat de huur van de brandkranen van f 5.op f 7.50 gebracht wordt. De raad ging accoord met een verzoek van de Vereniging voor alcoholbestry- ding om geen benzinepompen bij ca- fé's te plaatsen. Bij de rondvraag uitte wethouder C. K. J. Krijger de wens om aan min der draaglcrachtigen een kolentoeslag te verlenen. KERSTFEEST. In het hotel van de heer A. J. Kes- teloo te Poortvliet werd een Kerst feest gehouden door de Bond van Plattelandsvrouwen, afd. Poortvliet. Na eerst gezamenlijk enige liederen gezongen te hebben werd een voor dracht gehouden door de heer J. Kes- teloo. Verder werden nog enige voor drachten gehouden door jeugdige me dewerkers en het schimmelspel „De postkoets", opgevoerd. realisering van de bouw zal afhan gen van de aanbestedingsprijs. Voor de Z.L.M. tentoonstelling '53 te Zierikzee zal de gemeente 10 cent per inwoner beschikbaar stellen. Met de N.V. Bank voor Nederlandse ge meenten werd voor 1953 een reke ning-courant-overeenkomst aange gaan tot een bedrag van 60.000. De rekening 1951 en de begroting 1953 van de gemeentelijke instellipg voor sociale zorg werden goedgekeurd. De voorzitter deelde in dit verband me de, dat de gemeentelijke subsidie is verhoogd tot 85.00.in verband met de vaststelling van nieuwe nor men ter verkrijging van ondersteu ning. By de behandeling van de gemeen tebegroting 1953 die z.h.st. werd vastgesteld deelde de voorzitter op desbetreffende vragen van dhr. P. Klompe en J. v. d. Doe mede, dat over de bouw van een Groene-Kruis- gebouw nog niets definitiefs bekend is, maar dat deze kwestie binnenkort met het bestuur van de vereniging besproken zal worden. Dan zal ook de bouw van een badhuis ter sprake komen. Wat betreft de onhoudbare toestand van de Slotgracht, zeide de voorzitter het eveneens te betreuren, dat nog geen beplanting langs deze gracht was aangebracht. De plannen voor een sportterrein verkeren in een vergevorderd stadium. ZUID-BEVELAND Oudelande verwarmingsprobleem. De verwarming van de Ned. Herv. kerk te Oudelande vraagt op het ogenblik de volle aandacht. Zy laat nog veel te wensen over. De kerk voogdij heeft thans in verband met de noge kosten van de P.Z.E.M. be sloten het plaatsengeld met 10 te verhogen. Hoedekenskerke toneeluitvoering. Zaterdag jl. graf de toneelvereniging „De Amateurin het verenigingsge bouw te Hoedekenskerke een geslaag de uitvoering van het blyspel „Een baby van duizend weken". Het geheel werd opgeluisterd door het ensemble „de Wamas" uit Goes onder leiding van Adri den Toonder, hetgeen door het talryke publiek ten zeerste werd gewaardeerd. vVilhelminadorp onderhoudswerken gegund. Aan fa. A. de Bourgraaf te Wilhel- minadorp is voor drie jaar gegund het onderhoud van de provinciale wegen op Zuid-Beveland en het onderhoud voor drie jaar van de provinciale aan legplaatsen op Zuid- en Noord-Beve land, Rilland-Bath verhuiswagen werd deur afgerukt Maandagmorgen omstreeks half acht kwam er op de Rijksweg te Ril- land-Bath een verhuiswagen van J. de B. uit Rotterdam in botsing met een zg. bellewagen van het aanne mersbedrijf G. S. uit Nieuwendyk (N. Br.). Van de verhuiswagen, die de zijweg naar Rilland-Bath wilde in- ryden werd de deur van de cabine af gerukt. Persoonlijke ongelukken de den zich niet voor. De politie stelt een onderzoek in. Kioetinge kerstfeest zondagsschool In de Ned. Herv. kerk te Kloetin- ge werd het Kerstfeest van de Zon dagsschool gehouden. De leiding be rustte bij de plaatselijke predikant ds. J. Jellema, die ook de Kerstgeschie denis vertelde. Mej. J. Beenakker ver telde een Kerstverhaal. De leiding van de samenzang was in handen van de heer D. Weststrate de nestor van de Zondagsschool leiders en leid sters. De'kinderen, die de school verlieten, werden door de heer M. Straub toe gesproken. NOORD-BEVELAND Kortgene kerstcantate In de Ned. Herv. Kerk te Kort- gene werd tijdens de liturgische dienst een kerstcantate „Gloria Deo" van J. Nauta ten gehore gebracht. In deze kerstdienst, die onder lei- d'ng van ds. Van Schuppen stond, werkte ook het Kerkkoor mede. WALCHEREN RAAD MELISKERKE Een speelweide voor de schooljeugd raadslid nam afscheid. De gemeenteraad van Meliskerke kwam Maandagavond voltallig in openbare vergadering bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester A. J. Huijsman. Door de heer J. L. R. Kapitz, kringhoofd Burgerbescher ming voor Walcheren (uitgezonderd Vlissingen) werd een uitvoerige uit eenzetting gegeven over de dienst Bescherming Burgerbevolking. De raad bleek door dit betoog overtuigd te worden van de noodzakelijkheid aan deze dienst volledige medewer king te geven.'Nadat hem dank was gebracht verliet de heer Kapitz de vergadering. Op voorstel van B. en W. werd vervolgens besloten aan de Bewaar school ruimte ter beschikking te stellen in de nieuwe school aan de Corn. Jaspersestraat. Accoord werd gegaan met een voorstel tot aankoop van enige stukken grond tegen een prijs van f 1.per vierk. meter dit om het herbouwplan volledig te kun nen afwerken. Wegens vertrek van de heer P. Dekker, werd het ophalen van het huisvuil opgedragen aan de heer A. Francke. Enige tijd werd gediscussieerd over de aankoop van een speelweide voor de leerlingen van de drie scholen. In onderwijskringen bleek hiervoor veel animo te bestaan. De heer de Korte vreesde, dat de rijpere jeugd van dit terrein on ruime schaal gebruik zou maken. Nadat de voorzitter er nog op had gewezen, dat het plan voor de gemeente een niet dure oplossing be tekent, werd het voorstel om een perceel weiland van de heer L. Mat- thïjsse aan te kopen met alg. stem men aangenomen. Het is een terrein van 0.40 h.a. aan de Com. Jasperse straat; de pry's bedraagt f 1.per vierk. meter. Bij de rondvraag vroeg de heer Pro voost aandacht voor de water-opstop ping in de Valkenburgstraat en voor de electriciteitsvoorziening van de buitenwijken. Ten slotte werd afscheid genomen van het raadslid, de heer L. Mattijs- se, die naar de Noord-Oost-polder vertrekt. De heer Matthïjsse dankte voor de prettige samenwerking en de voorzitter bracht het vertrekkende raadslid dank voor het vele, dat de ze in de afgelopen zes jaar heeft ge daan voor de gemeente. De voorzitter sloot de vei'gadering met het uitspreken van zijn goede wensen bij de jaarwisseling, welke wens door wethouder Francke werd beantwoord. PREDIKBEURTEN SCHOUWEN EN DUIVELAND WOENSDAGAVOND 31 DECEMBER. Ned. Herv. Kerk. Brouwershaven 5.15 ds. Nagelkerke; Bruinisse 5 ds. Bremmer. 7 ds. v. d. Brink; Haam stede: 7 ds. Meijer: Nieüwerkerk: 5.30 ds. Tiemersma: Oosterland: 7 ds. Bremmer; Scharendijke: 7 ds. Kuitert; Zierikzee 7 ds. Tiemersma; Zonnemai- re: 7 ds. Nagelkerke. Geref, Kerk. Bruinisse 5 uur ds. Bremmer. Geref. gemeente. Nieüwerkerk: 6.30 leesdienst. Bruinisse 5 ds. Mallan. Chr. Geref. kerk. Zierikzee: 7 ds. v. d. Klis: Haamstede: 7 ds. Meyering; Evang. Lntli. kerk. Zierikzee: geen dienst. Oud-Geref. Kerk. geen dienst. DONDERDAG 1 JANUARI 1953. Ned. Herv. kerk. Bruinisse: 10 ds. v. d. Brink: Eikerzee: 10 ds. Nauta; Haamstede: 10 ds. v. Vliet; Nieüwer kerk: 10 ds. Westerhof; Noordgouwe: 10 ds. Barendrecht; Oosterland: 10 ds. Radstake; Sirjansland: 10 ds. Boer; Zierikzee: Nieuwe kerk: 10 ds. v. Roon Geref. kerk. Brouwershaven: 9,30 f leesdienst; Bruinisse: 10 ds. Bremmer. j Haamstede: 10 ds. Meijer; Nieuwer- kerk: 10 leesd.; Oosterland: 10 leesd.; Scharendijke: 10 ds. Kuitert; Zierik zee: 10 ds. Tiemersma; Zonnemaire: 10 ds. Nagelkerke. Geref. Gemeente. Nieüwerkerk: 10 leesdienst. Bruinisse 10 ds. Mallan. Chr. Geref. kerk. Zierikzee: 10 ds. v. d. Klis: Haamstede: 7 ds. Meijering; Evang. Luth. kerk. Zierikzee: geen dienst. Oud-Geref. Kerk: geen dienst. THOLEN DONDERDAG 1 JANUARI 1953. roxy-theater, markt, bergen op zoom, brengt Nieuwjaarsdag om 3, 5, 7 en 9 uur; Vrijdag 2 Jan. om 8 uur; Zaterdag 3 Jan. om 7 en 9 uur een adembene mend verhaal van stryd in een vergeten wereld. Johnny Weissmuller in de sterkste film sinds jaren: JUNGLE JIM IN HET VERBODEN LAND. Fantastische onderwater-opnamen van Jim's gevecht met een woedend nijlpaard. Half roofdier, half mens is het ras der geheime bergen. Toegang 14 jaar. Wij wensen onze bezoekers een voorspoedig 1953. Lyceum te Oostburg thans vrijwel gereed. In de eerste helft van het nieuwe jaar zal in Oostburg het nieuwgebouw de Koningin Wilhelmina Lyceum dat onofficieel reeds in gebruik is ge nomen geheel gereed komen. Aan het interieur wordt thans de laatste hand gelegd. De beide noodbarakken. welke nog als rijwielbergplaats dienst doen, zullen binnenkort worden weg gehaald en voorts zal een begin wor den gemaakt met het egaliseren van het sportterrein- Het veld zal geheel opnieuw worden ingezaaid, zodat het ongeveer één jaar zal duren alvorens de leerlingen over een (maar dan ook prima!) sportterrein zullen kunnen be schikken. Het nieuwe schoolgebouw, dat in October 1944 ten dele verwoest werd, bevat elf gewone leslokalen, zes vak lokalen, drie kabinetten, een 'gym nastiekzaal, een rector- en een leraren- kamer, een conciergekamer en een prachtige ruime halL Het is modern en uiterst doelmatig ingericht en werd gebouwd onder architectuur van de Rijksgebouwendienst. Vlissingen aanbesteding B. en W. van Vlissingen hebben aanbesteed het verfwerk voor het jaar 1953 t.b.v. de Gemeente Vlissin- §en. De uitslag was als volgt: fa. rootjans f 13.240.fa. Gillissen f 13.325.—; fa. v. Noppen, f 13.330.— fa. v. Gelderen, f 13.389.fa. West strate, f 14.130.fa. Cupido, f 14.193.-; fa. v. Oorschot, f 14.490.-; Gebr. v. LJzerloo, f 14.444.De be groting beliep een bedrag van Biggekerke VERGADERING Z.L.M. De afdeling Biggekerke van de Z. L.M. vergaderde onder voorzitter schap van de heer P. Lampert Pz. Het aftredende bestuurslid, de heer E. Korte, werd met grote meerder heid van stemmen herkozen. De he ren J. van Maldegem en L. Krijger Lz. werden benoemd tot leden van de rekeningscommissie en de heren E. de Korte en A. de Witte W.A.zn. tot kring-afgevaardigden. In de com missie, welke rapport moet uitbren- £en over de vraagpunten van de Z. .M., werden benoemd de heren J. Poppe, E. de Korte en L. Krijger. De heer Cijsouw gaf een uiteenzetting over het werk van het boekhoudbu- reau der Z.L.M. en ir. Wilten uit Bre da sprak over de teelt en verwerking van brouwgerst. Zijn betoog werd met lichbeelden toegelicht. DERTIG JAAR „ACHILLES" Receptie en feestavond op 14 Februari De Middelburgse gymnastiek- en atletiekvereniging „Achilles" zal het komende jaar op feestelyke wijze her denken, dat zij dertig jaar geleden werd opgericht. Zo zal aan de jaar lijkse uitvoering een bijzonder karak ter worden gegeven door de mede werking van het herenkeurcorps van de Zeeuws-Brabantse Turnkring, waartoe behoren de gebroeders Van de Sande, respectievelijk no. 3 en no. 7 van het K.N.G.V.-keurcorps, Nieuws Notedop 9 De Ierse minister-president Eamon de Valera is Maandagavond op het vliegveld van Dublin aangekomen, waar de meeste leden van zijn regering ter verwelkoming aanwezig waren. 9 Ruim 8000 autobuschauffeur6 te New York zullen op Nieuwjaar staken, indien de eisen van hun vakbond op die dag niet zijn ingewilligd. De vakbond eist, dat de werktijd verkort wordt van 48 tot 40 uur en dat het loon met 25 dollarcent per uur wordt verhoogd. De 26-jarige arbeider A. van S.. te Tilburg is in het Wilhelminakanaal te water geraakt en verdronken. De man is waarschijnlijk door de duisternis mis leid. 9 In de zevende algemene vergadering van de Ned. Onderwijzersvereniging, wel ke zoals gemeld thans in Den Haag wordt gehouden, is o.m, besloten een fusie tus sen de N.O.V. en de Bond van Onder wijzeressen bij het voorbereidend onder wijs goed te keuren. 9 Paus Plus de twaalfde beeft Dinsdag in 'n zendbrief krachtig de ..communisti sche vervolging van Katholieken in Oost- Europese landen" veroordeeld. Zijn schrijven, dat gericht was aan de gees telijkheid van de Oosterse kerken in ge meenschap met Rome. gispte in het bij zonder vervolging van Katholieken van de Oosterse rite in Bulgarije. Oekraïne en Roemenië. 9 De Franse politie heeft Maandagavond veertien" Tunesiërs gearresteerd in het gebied van Mareth in hel uiterste Zuiden van Tunesië. De gearresteerden worden er van beschuldigd handlangers te zijn van gewapende groepen opstandelingen. Zes auto's op elkaar door mist en gladheid Dinsdagmorgen zijn op de Rijksweg tussen Krabbendijke en Kruiningen tengevolge van de mist en de glad- held van de weg zes auto's op elkaar gereden, waarbij één persoon werd gewond en een dame een zenuwschok opliep. Het begon, toen de heer M. uit Hon- tenisse, rijdend in de richting van Kruiriingen, zyn wagen rechts van de weg parkeerde om de voorruit schoon te vegen. De vrachtwagenbe stuurder A. M. de R. uit Breda be merkte de gemarkeerde wagen te laat, remde, gleed dwars over de weg en botste er tegen op. Vervolgens was het de chauffeur van de vracht- Het voor het Groene Kruis te Oude lande gebouwde magazijn voor verple- gingsartikelen en Groene Knus materialen is dezer dagen in gebruik genomen. Tot concierge van het parochiehuis, te Kloosterzande is benoemd de heer A. J. Smit. De in de kerk der Oud Ger. Gemeente te St. Philipsland gehouden collecte ten bate van de meisjesvereniging „Wees een Zegen" bracht f 241.11 op. Ned. Herv. kerk. Oud-Vossemeer: 10 ds. v. Putten; Poortvliet: 10 cand. Graafland; Scherpenisse: 10 ds. Brons; St. Annaland: 10 ds. van Dijk: Sta- venisse: 10 ds. Enkelaar; St. Maartens dijk: 9.30 ds. de Bres; Tholen: 10 ds. v. d. Wiel; St. Philipsland: 10 ds. de Lint. Geref. kerk. Oud-Vossemeer: 10 ds. v. d. Loo; Poortvliet: 9.15 ds, v. Halse- S- - "a!2.cma: AnnaDtepHvïST'm™'w.Tsóörté» 'v Kieldiep, Jonkman, naar Delfzijl. Am- SCHEEPVAART DOOR HET KANAAL VAN ZUID-BEVELAND. Gepasseerd op 2-9 December. Energie. Kuijpers. India, den Dikken. Libia. Mud- de. Kembs. Mallentjer. St. Petrus, van Steen. Hendrika, van Wijnen. Catharina, Bouman. Piet, van Wageningen. Acyon, Nötzel. Limousin, Kornel. Roveredo, v. d. Tak. Onderneming, Broken. Vrijheid, v. d. Wygerd. Johanna 2. Schipper. Zee- lands Luister 2, Dane. Ame, Snijders, allen naar Rotterdam. Amstel 8. Heijboer. Amstel 6, Schreuders. Stad Amsterdam 8. Kooy. St. Amsterdam 4. Schouwenaar. Albatros. Verbiest. Italia. Radema. allen naar Amsterdam Spes. Raukema. naar Vreeswijk. Tony. Gelmaert. naar Ros- sum. Clementine, van Schijndel. naar Zaandam. Machïensteen 24. Oppeneer. naar Maassluis. Christina. Slager, naar Middel- harnis. Avontuur, Kamst, naar Nijme gen. 3 Gezusters. Remie, naar Gastelveer. Jacobapolder: 10 ds. Allaart. Geref. Gemeente. Poortvliet: 10 lees dienst; Scherpenisse: 10 leesdienst; St. Annaland: 9.30 leesdienst; Stavenisse: 9.30 leesdienst; Tholen: 10 leesdienst; St. Philipsland: 10 leesdienst. Oud-Geref. Gemeente. St. Philips land 9 30 leesdienst; St Maartensdijk; 9.30 leesdienst. Oud Geref. kerk. St. Maartensdijk; 9.30 leesdienst. Chr. Geref. kerk. Tholen: 10 dhr. Gebraad. Rehoboth. St. Maartensdijk: geen dienst. Ned. Protestantenbond. Tholen: geen dienst. ST. PHILIPSLAND WOENSDAGAVOND 31 DECEMBER. Geref. Gemeente. St. Philipsland 7 uur leesdienst. Oud Geref. Gemeente. St. Philips land: 7 uur leesdienst. Geref. kerk. Anna Jacobapolder: 7 uur ds. Allaart. bulant, v. d. Venne. naar Groningen. Vauvenarges, Zöller. Gerolstein, Gouds waard. beiden naar Straatsburg. Fram. Kaufer. Vanadis. Verschelden. Emilie. v. d. Meersche. Sani 2. Ceulemans. Stad Me- chelen, de Roeck. Eveline, Kerkhof. Pru dence. de Roeck. Ibis, v. d. Putte. Rijn Scnelde 21, Blommaert. Argo, de Vries. Deo Datis, Ekeveld. Ruhrtank 2, Kop pen. Hanseat 3. Moerder. Wtm 2, Boer Fluviale 26! Rycquert. Sahara, van Schijndel. Fluviale 9, van Schijndel. Rhe- nania 19, Bisdorf. Obi, Lesage. Sulina, Schott. Damco 44. Van Geyn. Matterhom 1, Spaan. Bremen, Rauert. Ernst Schweckendick, Frey. Graves. Picard. >1 Gebroeders, van Pelt. Han. Kurier 24, Beek. Rheinfahrt 302, Weiier. Rhenus 44. Eichelhardt. Floto. v. d. Veen. allen naar Duitsland. Centrust 1, v. d. Horst. Wallo- nia. Buisman. Silezia. NIeuwdorp. Sol- danella, Verschure. Damco 227, Van Strien. Morcote, Sprauer. Moron, Kern- pers. Edelweiss 16. de Keukelaere. Nor- 'mannia. v. d. Werken. Harmin. v. d. En- de. Basodino. Verschure. Frauenberg. wagen met aanhangwagen van een bierbrouwerij uit Rotterdam, de heer A. V., die achter de andere wa gen kwam, niet op tijd kon remmen en eveneens op de beide verongelukte wagens schoof. De heer B. uit Ber gen op Zoom, die eveneens uit de richting Krabbendijke naderde, slaag de erin met zijn auto voor de ravage Le stoppen. Een personenauto van de heer C. W. Mc. L. uit Rotterdam was inmiddels gestopt achter de auto van de heer B. en werd later geramd door een vrachtwagen met aanhang wagen, bestuurd door een heer A. R. uit Barendrecht. Deze laatste botsing kwam zo hard aan, dat beide laatste wagens op de eerste drie auto's wer den geschoven. Mevrouw B. uit Ber gen op Zoom kreeg een zenuwschok, de heer M. L. liep een oogwond od. De materiële schade was met gering. CHAUFFEURS HADDEN MENINGSVERSCHIL. Dinsdagavond deed zich bij de Vla- kebrug te Schore een dergelijk onge val voor, hetgeen min of meer te wy- ten was aan twee chauffeurs, die een verschil van mening hadden en daar bij bun wagens midden op de weg hadden geparkeerd. Op een gegeven ogenblik naderde een vrachtwagen, die met glas was geladen. Deze wa gen moest Krachtig remmen, met het gevolg dat een daarachter komende vrachtauto van de fa. D. uit Goes op de eerste vrachtwagen 'reed. Achter deze Lweede wagen, welke beschadigd werd, kwam nog een andere vracht wagen van de fa. De R. uit Goes en de bestuurder hiervan zag geen kans om zijn wagen tijdig tot stilstand te brengen, zodat een tweede botsing 't gevolg was. De auto van de fa. De R. werd eveneens beschadigd. Van de consternatie, welke deze botsingen veroorzaakte, hebben de twee chauf feurs die het meningsverschil had den, gebruik gemaakt om er vandoor te gaan. De politie stelt een onder zoek in. Persoonlijke ongevallen de den zich niet voor. Hug. Sirene. Zuiddam. Cumiéres, Hoch. Express 24, Schmitt. ünterwalden. Meng. allen naar Basel. Wiljo. Borsje. Geertje. Wever. Stad Doornick. Mertens. Dalma- tia. Wilting. Johanna Maria. Oomens. De- ma. Peulen. Polonia, Poelle. Liguria, Nie- man. Adri, den Hollander. Centrust 5. Deen. Jadi. Wilson. Amethyste. Veryeys. Stad Amsterdam 3. Durinck. Eider; de Bruyn. Columbia. Machielse Moldau. Stoop. Vinotra 1. Mees. Cïtema 12, Struyff, Broedertrouw. Broeken. Annie, de Wijs. Vinotra 12. Olsen. Tijdstroom. Hamete. Variatie. Mannak. Stema. Burm. Goeland. de Haas. Proserpina, van Reenen. Glover. Mertens. Hendrika, v. d. Adel. Roger. Platteeuw. Assam 2, de Jong. Elma, v. d. Laan. Fratemite 10. van Hemelrijk. Oscar Wanckel 44. Böttschen. Mineraal 7. Lesa ge. Gean 1. v. d. Giesen. Johanna, v. d Linden. Amja. Muyshjondt. Maria, Ver mant. Ajadi, Verdoom. Telegraaf 5. Staal Amstel 9. Akkermans. Friedel, Haferecht. Stockhom, Baayens. Hobbema. Ten Haaf. Telegraaf 18. v. d. Mast. Telegraai 17, Snoek. Baden 345, Achilles. Amazone 2, van Straten. Damco 64. Kaasjager. Vihila. Ruitenberg. Johanna, v. d. Haar. Primu la. Hess- Vergoeding, de Cleene. Rhenus 146. Weisenburger. Toiler 4. Verhoek. Diaz, de Vries. Elma. v. d. Tuuk. Anjo, Vermey. Weser 16. Bahlke. Catharina Ma ria, v. d. Sluis, allen naar België. „Achilles" jubileert op 15 Februari doch aangezien dit een Zondag Is. wordt de receptie op Zaterdagmiddag 14 Februari, in hel Ned. Koffiehuis, gehouden, 's Avonds is er een feest avond in het Schuttershof, waarvoor het cabaretgezelschap van André Carrell is geëngageerd. Dit feest wordt besloten met een bal tot 3 uur 's nachts. Ook de adspiranten wacht een feestavond, op 20 Febru ari in de Schouwburg. Op 20 Maart wordt in het Schuttershof de jaar lijkse uitvoering van de adspiranten- afdelingen gegeven. De jaarlijkse uitvoering der leden is een dag later, eveneens in het Schuttershof. Een bijzondere attrac tie belooft het optreden van het Ze bra-keurcorps te worden met oefe ningen aan brug, rek en ringen en individuele oefeningen. Onder ande ren werken mede de gebroeders v. d. Sande, W. Floresse. Jac. Sinke, J. Pi- kaar, J. Smit, C, van Gent, A. P. v. d. Ven en H. M. Mjjnsbergen, leider. Na afloop wordt het tradionele gymnas tenbal gehouden. De Bondswandelcommissie van het KN.G.V. heeft de organisatie van de bondswandeltochten in 1953 ter ge- ligt het in de bedoeling op c te oepalen dag weer een wandeltocht Middel burg-Bergen op Zoom te or ganiseren. VELE SUCCESSEN. De jubilerende vereniging heeft in de dertig jaar van haar bestaan vele successen mogen behalen. Zij ver wierf 278 verenigingsprijzen, terwijl 759 persoonlijke prijzen op naam van de leden staan. De dames- en heren leden behaalden 39 kampioenschap pen gymnastiek en athletiek en 11 Zeeuwse records athletiek in het dis trict Zeeland. Aan 354 leden en ad- spiranten kon het vaardigheidsdiplo ma gymnastiek en athletiek worden uitgereikt en 484 leden en adspiran ten kwamen in het bezit van het marsspeldje K.N.G.V. Aan de Avond vierdaagse namen 121 leden en ad- spiranten met succes deel. Er wer den 49 uitvoeringen gegeven en de Signaalafdeling verleende 282 maal medewerking aan festiviteiten in Middelburg en in en buiten Zeeland. Met de vereniging jubileert de heer J. A. Bal mede: hij is 30 jaar direc- KERKNIELTWS. NED. HERV. KERK. Beroepen te Etten en Leur: ds. W. L. Heijmans te Oudelande. GEREF. GEMEENTE. Bedankt voor Rilland-Bath: ds. G. Zwerus te Middelharnis. Marktberichten VEILING ZUID-BEVE^AND GOES 29 December. Spruiten 1542: Savoye kool 1215; Rode kool 6; Boere kool 6 11: Peen 7.50: Uien (stek) 1.50; Witte kool 5. alles per 100 kg.: Knolselderij 5— 10: Bloemkool 14—53. beiden per 100 kg. 30 Jan.: Exportveiling; Cox AA 62. A 60.05. BC 42.20. I grof 56, I 38.30. II 11. Goud Reinette AAA 23. A 21. BC 13. I grof 18.46, I 14.60. II 6.70. Jonathan A 26. BC 22. I grof 23. I 14, H 7.30. Golden Delicious A 32. I grof 33. I 21—27. 1 8. Doyenne du Cornice I 53.70—55.70. II 45. Hard fruit: Cox 1834. Goudreinette 5 —15. Jonathan 419. Zure Bellefleur 4. Pondspeer 35. Gïeser Wildeman 62. Kleipeer 812. Doyenne 3145. In gul dens per 100 kg. VEILING MIDDELBURG 30 Dec.: Doyenné du Cornice 2832. Golden Delicious 1330. Jonathan 6—30. Gieser Wildeman 523. Goudreinette 9 19. Bellefleur 4—7. Fr. Borgia 10. Wins ton 814. Appel val en kroet 3—10. Peren: Conference 1020. Comtesse de Paris 4—12. Beurré Alex. Lucas 19. St. Rémy 1011. Jodenpeer 4. Peren kroet 3—7. Groenten: Bioemkooi A 21—55, KJ. B 28—37. id. C 10—30. id. D 8—16. Spruiten 2963. Sav. kool 7.5025. Kroten per kg 515. Kroten per bos 3. Rode kool 7—15. Bospeen 17. Andijvie 52—89. Boere kool 2—11. Prei 11—24. Witlof 60—94. Witte kool 10. Uien per kg 223. Veldsla 29 33. Sla 14—15. EIERNOTERING GOES Prijs voor verse kippeneieren t 2.83 per kg. Voor vuilschalige en gewassen eie ren wordt 2 ct. per stuk minder uitbe taald. Bericht van handelaren: Kipeieren 15 ct.: Poelje eieren 12 ct.; Eendeieren 10 ct.; Kalkoen eieren 20 ct.; Gans eieren 30 ct. VEILING BERGEN OP ZOOM. 30 Dec.: Sav. kool 816bospeen 21 —23; waspeen 15—23: rode kool 7—13: witte kool 6—8; kroten 8—9: spruiten 47 80; boere kool 6—18: witlof 73—85: prei 1622; schorseneren 51; bloemkool A 39 -58. idem B 30—43. id. C 15—35. Appelen: Goudreinette 17—28: Jona than 1727; Golder. Delicious 20—20. VEILING TERNEUZEN. 30 Dec.: Bloemkool A 55. C 26—36. afw. 11. boere kool 10—13. rode kool 11. sav. kaol 13, witte kool 6—9. peen 10—13. kro ten 6. prei 20—30. knolselderij 9—14. spruiten 44—48, uien.: afw. 11. witlof eer ste soort 83. afw. 52. goudreinetten huish. 12. keuken 9. fabr. 6, Jonathan A 23, keuken 20. St. Remy. keuken 11. fabr. 7. Pondsperen, keuken 9. VISMIJN VEERE 30 Dec.: Export garnalen 18 kg 80. Schardijn 41 kg 25. Beiden per kg. VISMIJN BRESKENS. I Dec.: Schar 200 kg 44—58. Kabel jauw 80 kg 80—92. Schardijn 7156 kg 15 34. Alles per kg. 1

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 29