JO FIBBE OPRUIMING LEDERWAREN EN KOFFERS J0 FIBBE BIGGEKERKE DOMBURG Er is iets gedaan in 1952 NW- EN ST. JOOSLAND GAPINGE KOUDEKERKE OOSTKAPELLE MELISKERKE ST. LAURENS SEROOSKERKE SOUBURG WESTKAPELLE HOEDEKENSKERKE KRABBENDIJKE WAARDE PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 31 DECEMBER 1952 Aan vrienden en clientèle een gelukkig 1953 E. SCHIPPER Schildersbedrijf J. WIJKHUIS Levensmiddelenbedrijf en agentschap Panorama en Li belle wenst allen een gelukkig 1953 toe. Alle vrienden en bekenden wensen wij een gelukkig Nieuwjaar W. SCHREIJENBERG Timmerman- Aannemer Onze beste wensen aan onze cliënten voor 1953 toegewenst M. MEULENBERG Bakkerij en Levensmiddelen Onze beste wensen voor '53 P. DE LANGE en Echtg. Melkhandel H. BIMMEL en Farn. Bakkerij Noordstraat W. BRAND Hoveniersbedrijf „Bloemhove" p.f. Een gelukkig Nieuwjaar toegewenst door H. JANSE en Echtg. Timmerman J. CORRÉ Café en Speeltuin „Wilhelmina" Noordstraat p.f. Technisch Installatiebedrijf A. A. JELLEMA p.f. Firma VAN EIJZEREN Smederij Loodgietersbedrijf p.f. Fam. C. MINDERHOUD Boerenleenbank p.f. DE KAM'S Winkelbedrijf „KAMA" ,,'T GROENTJE" p.f. Fam. LABRUYÈRE Bakkerij Domburg Fam. TRIELLER Levensmiddelenbedrijf Ooststraat C 7 p.f. L. MAAS en Echtg. Café „Veldzicht" wenst vrienden en begun stigers een gelukkig Nieuwjaar. Bodega Restaurant „De Dolpliijn", J. F. SEIJDEL, Fa. T. P. ROSENDAAL Lunch- en Tearoom Ooststraat DE PAGTER en VAN SLUIJS Aannemers P-f. A. P. MOGGRÉ Café „Tramzicht" W. GELDOF Levensmiddelenbedrijf Herenstraat E 56 p.f. Een gelukkig Nieuwjaar toegewenst door J. HUGENSE en Echtg. Slagerij Ooststraat C 5 Dameskapsalon POSTMA P-f. Fa. A.'WISSE ZONEN Landbouwers Expeditie-onderneming Schuitvlotstraat C 33 P-f. L. AKKERDAAS en Echtg. Smederij, Rijwielhandel, Garage en Taxibedrijf Markt E 11 p.f. Een gelukkig Nieuwjaar toegewenst door Fam. J. DINGEMANSE Hotel „Zonneduin" Hotel „Diana" wenst clientèle, vrienden en relaties een gelukkig Nieuwjaar A. C. O VERDIJK L. FRAIPONT Er is in het afgelopen jaar weer heel veel gepraat. En voor velen is het bij praten gebleven. Maar niet voor de coöperatie! Die heeft opnieuw duidelijk getoond, dat zij op het woord ook de daad laat volgen. Het is onbegonnen werk in een paar regels te vertellen wat de coöperatie in 1952 voor de gezinnen heeft gedaan. Toch mogen hier twee gebeurtenissen worden genoemd. Reeds in het vroege voorjaar begon de coöperatie met een reeks belangrijke prijsverlagingen, waarvan sommige pas vele maanden later door andere bedrijven werden nagevolgd. Daar door konden de huisvrouwen, die hun boodschappen bij de coöperatie baalden, honderdduizenden guldens besparen. Een ander belangrijk feit was bet in gebruik stellen van de nieuwe coöperatieve meelfabriek te Rotterdam, Europa's mo dernste bedrijf op dit gebied, dat van zo grote betekenis is voor de dagelijkse beboeftenvoorziening van de verbruikers. Door daden als deze werden tienduizenden Nederlandse gezinnen voor de coöperatie gewonnen. Ook in het Nieuwe Jaar zullen zich weer talloze gezinnen aansluiten. Want met kracht zal de Coöperatie in 1953 voortgaan haar idealen in daden om te zetten. Ook in het belang van Uw gezin Ni ei om hei gewin - maar voor hei gezin! Banketbakkerij, Lunch- en Tearoom „JULIANA" wenst clientèle, vrienden en kennissen een gelukkig Nieuwjaar. S. VAN ZETTEN. A C. POLDERDIJK en Echtgenote Timmerman-aann. Nieuwland wensen familie, vrienden en relaties een gelukkig 1953. K. J. D. WALRAVEN BakkerKruidenier Kerkstraat 12, Nieuwland G. N J. DE NOOIJER, Schilder B 19, Gapinge. p.f. Familie, vrienden en be gunstigers, bij de intrede van het nieuwe jaar Gods onmisbare zegen. M. LUTEIJN en Fam. A. FRANCKE L. M. FRANCKE—WISSE wenst familie, vrienden en bekenden een gelukkig 1953. St. Laurens Kersenburg 221. C. DE KROO Fruithandel Koudekerke. wenst zijn geachte cliëntèle voor 1953 Gods zegen toe. Fam. FLIPSE Hotel „Walcheren" Koudekerke, wenst alle vrienden en cli entèle een voorspoedig 1953 toe. Fa. G. J. DE REGT Zn. Molenaarsbedrijf, Koudekerke, wensen hun cliëntèle, vrien den en bekenden, een voor spoedig 1953. J. KLUIJFHOUT en Echtgenote, café-pension „Duinlust", Koudekerke, wensen vrienden en beken den een gelukkig .Nieuwjaar Fam. JAC. COPPOOLSE Slagerij Serooskerke (W.) G.N. Levensmiddelenbedrijf K. B. DE DREU Végé kruidenier Serooskerke (V/.) GELUKKIG NIEUWJAAR. p.f. Garage WISSE JANSE en ALEWIJNSE Schildersbedrijf. A. S. HELMSTRIJD Café Oostkapelle wenst al zijn klanten en vrienden een gelukkig 1953 toe. D. J. v. d. Hoven en Echtgenote Woninginrichting, Meubelen, Manufacturen en Schilder. p.f. Ondergetekende wenst al len een gelukkig 1953 toe en biedt zich beleefd aan voor aanleg en onderhoud van tuinen. J. TA VENIER. M. FRANCKE en Zonen Timmer- en Metselbedrijf Oostkapelle. p.f. J. DAVIDSE Wagenbouw en Schildersbedrijf, Meliskerke, wenst vrienden en relaties een voorspoedig 1953. VOS TAX Koudekerke. Tel. K 1184—2223 J. DE VISSER Molenaar, Meliskerke, wenst vrienden en relaties een voorspoedig 1953. G.N A. JONGEPIER Meliskerke Winkelier en Bakker wenst vrienden en relaties een voorspoedig 1953. A. ADRIAANSE M. ADRIAANSE-MELSE, Agent Prov. Z. C. Meliskerke A. DE VOS Brandstoffenhandel Koudekerke. J, A. BLAAKMAN Végé Kruidenier Koudekerke. Een gezegend 1953 toege wenst aan zijn geachte cli entèle en bekenden L. KOOLE en Echtg., Agent Centrale Suiker Mij, Noordweg 102, St. Laurens, G.N. J. DE KEIZER Schildersbedrijf Serooskerke (W.) Fam. P. MEIJERS-KODDE Betonhandel enz. Serooskerke (W.) p.f. L. JOBSE Vrachtrijdersbedrijf, Burgem. Dregmanstraat 2, wenst familie, vrienden en cliëntèle een gelukkig 1953 toe. Loonspuitbedrijf Bestrijdingsmiddelen Gebr. DEN HERDER Serooskerke (W.) wenst familie, vrienden en relaties een gelukkig 1953 toe. Schoenhandel en reparatie-inrichting B. SINKE Serooskerke (W.) wenst familie, vrienden en relaties een gelukkig 1953 toe. p.f. Fam. W. HUIJSSE Serooskerke (W.) Café Westdorp „Radiotechnisch Bureau' Fam. F. S. KOOLE wenst familie, vrienden en relaties een gelukkig 1953 toe. Serooskerke (W.) De Courantenbezorgers van Oost. en West-Souburg wensen hun abonné's een gelukkig en voorspoedig 1953. M. HOOGESTEGER J. DE LANDMETER C. KLEMANS C. BERREVOETS A. VAN DAMME Brood- en Banketbakkerij Vlissingsestraat 3 G.N. Vrienden en begunstigers een voorspoedig Nieuwjaar A. PIETERSE en Echtg. Bode Burchtstraat 11 L. BOSSCHAART Groentehandel Ritthemsestraat 37 M. DE JONG—CASTEL Manufacturenhandel Kanaalstraat 27 p.f. Slagerij VAN DEN DRIES Oranjeplein 79 G.N. De Christelijke Zangvereni ging „SOLI DEO GLORIA" te Souburg wenst haar do nateurs, vrienden en beken den vrede en voorspoed in 1953. Wed. BRIL Schildersbedrijf Middelburgsestr. 21 p.f. Fa. DE LANDMETER Levensmiddelen en Petroleum Kanaalstraat 105 G.N. Wij wensen onze geachte cliëntèle een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar DE VLIEGER'S Bakkerij. FIRMA D. TANGE Loomverkersbedrijf Julianastraat 38, Souburg. G.N. Fa. M. A. DE PREE Zn. Garage, Kanaalstraat 7. Alle geachte cliëntèle een voorspoedig 1953. Voor 1953 onze beste wensen aan familie, vrienden en begunstigers J. A. VAN BOVEN Manufacturen M. ARENDSE Levensmiddelen en Manufacturen Ritthemsestraat 9 G.N. J. DE PAGTER Suikerbietenagent wenst zijn geachte cliëntèle een voorspoedig 1953 toe. Ritthemsestraat 18 G.N. C. LEIJNSE Loodgieter Vlissingsestraat 15 Onze beste wensen aan fa milie, vrienden en cliëntèle voor 1953 J. J. DUINKERKE Levensmiddelenbedrijf Buteuxstraat 11 Rijwielhandel P. MARIUS—FONSE Kanaalstraat 88 p.f. Papierhandel L. v. d. BERGE Spoorstraat 2 wenst zijn geachte cliënten een voorspoedig 1953. Onze beste wensen aan fa milie, vrienden en cliënten in het nieuw begonnen jaar 1953. J. M. DEURWAARDER en gezin. Wijnhuis, Paspoortstr. 38 D. RUIS SEN Aannemer Ritthemsestraat 35 wenst zijn geachte cliëntèle een voorspoedig 1953 toe. Alle geachte cliëntèle gelukkig 1953. Bazar KE ME LING Paspoortstr 5, Telef. 3' De Verenigde Melkslijters van Souburg wensen hun cliëntèle een gelukkig 1953. GEBR. MACHIELSE Vrachtrijders, Ritthem wensen vrienden en cliënten een voorspoedig 1953. R. DE MEYER Bakker Braamstraat 13 Familie, vrienden en be gunstigers bij de intrede van 1953 Gods onmisbare zegen A. BALJEU Schoenhandel, Nieuwstr. 33 A. C. HAECK Aannemer A. WILLEBOORDSE Schilder en Behanger Nieuwstraat 7 p.f. A. ROELSE In fijne vleeswaren Buteuxstraat 25 A p.f. Fa. A. van Maldegem Zn. Timmennan en Aannemer Buteuxstraat 12 p.f. M. MEIJERS Handel in Boter, Melk en Eieren Buteuxstraat 29 p.f. A. P. VAN ZWEDEN Levensmiddelenbedrijf „De Spar" Souburg Dijkstraat 23 p.f. Sigarenmagazijn „Speciaal" Wij wensen al onze cliëntèle vrienden en kennissen een gelukkig en voorspoedig '53 W. A. BARENTSEN— SUURMOND Kanaalstraat 44, Tel. 391 Oost-Souburg Het Bestuur der Souburgse Toneel- en Cabaretvereni ging S.T.E.C. te Souburg wenst leden en donateurs in alle opzichten een ge lukkig en voorspoedig 1953 toe. HET BESTUUR. Aan cliëntèle, vrienden en kennissen een gelukkig en voorspoedig 1953. Café „De Vriendschap" Fam. KORFF. Slagcry A. MINDERHOUD Kanaalstraat 39 wenst alle cliënten, vrien den en bekenden een voor spoedig Nieuwjaar. J. J. POUWER Groentehandelaar Kanaalstraat 50. Alle geachte cliëntèle een gelukkig 1953. M. P. MEIJERS Smederij, Rijwielhande en Huishoudelijke artikelen, wenst zijn geachte cliënten een voorspoedig 1953. Fa. J. J. RISSEEUW Kanaalstraat 63, Handel in Brandstoffen, wensen cliënten een geluk kig 1953 toe. M. UFKES Radiohandel Kanaalstraat 59. Slagery A. LEYNSE Kanaalstraat 9, Gelukkig Nieuwjaar. P. VAN SIGHEM— VERHAGE Smederij en Huish. Art. Zuidstraat 101 Westkapelle. p.f. Familie LOUWERSE Brandstoffenhandel Westkapelle Jacob Brasserstraat 1 p.f. Firma L. MINDERHOUD Goud, Zilver en Optiek Westkapelle. p.f. Gez. KALAND Café Westkapelle. G. N Firma GABRIËLSE Westkapelle. p.f. L. VERSTRAATE en Echtgenote Groente- en Fruithandel Westkapelle. p. f. G. VAN SIGHEM en Echtgenote Brood- en Banketbakkerij Westkapelle. p.f. P. VERHAGE en Echtg. Confectie en Manufacturen Westkapelle. p.f. J. LIEVENSE Kleermaker Manufacturen en Confectie. p.f. P. SLABBER en Echtg. Groente- en Fruithandel Westkapelle. p.f. FAM. R. BOOGAARD Landb.- en transportbedrijf Noordkerkepad 14, Westka pelle, wenst vrienden en be gunstigers een Gelukkig Nieuwjaar. De Arbeiders Kiesvereni ging te Westkapelle wenst alle leden en begunstigers een gelukkig 1953. Fa, J. MEIJERS— DE MEESTER Levensmiddelen, manufac turen, wenst familie, vrien den en bekenden een geluk kig Nieuwjaar. L. LOUS Slagerij, Kerkstraat 3, wenst familie, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. M. DEN DEKKER— OTTE Hotel „Otte" G.N. J. J. BAKKER Bakkerij G.N. A. HOLLESTELLE in kruidenierswaren en textiel. P.f. Familie, vrienden en begun stigers bij de intrede van 1953 Gods onmisbare zegen. C. KOK, Molenaar, Krabbendijke. MATH. VAN HOUTE— ROELANDS en ZOON wenst vrienden en cliëntèle een voorspoedig 1953. Familie, vrienden en begun stigers een voorspoedig 1953 toegewenst P. v. d. MAAS- VAN WEELE Manufacturen Waarde Familie, vrienden en cliën tèle een voorspoedig 1953 toegewenst P. SONKE—DE BRUIN en ZOON Commissionnair M. KOPMELSDEK Timmerman-Aannemer Waarde p.f. GEBR. SCHRIER Bode en transportbedrijf wenst allen een voorspoe dig 1953. Ondergetekende wenst zijn geachte cliëntèle een voor spoedig 1953 D. SONKE—KOLE en ZOON Vee- en varkenshandel A. J. WATERMAN— LOUISSE Bróód- en Banketbakkerij Waarde, Dorpstraat. p.f. Een voorspoedig 1953 toe gewenst aan familie, vrien den en cliëntèle. J. NELIS, Groentehandelaar Hansweert. A. Bianketiburgh, Aannemers- en Bouwbedrijf te Nieuwdorp wenst alle vrienden, bekenden en rela ties een Gelukkig Nieuwjaar. W. DE JONGE Wissekerke llllllimilllllllBHIIIIÜIHBIIIIIIinslllllllIBBIIIIIIIIBDIIIIIIIimilllllIHHIIIIIIIIH ■■IIIIIIIIBHIIIIIIIBBIIIIillIBBIIIIIIIIBBIIIIIIIIHBIIIIIIIIHIIIIIIinUilllllUHIIIIIII begint a.s. Zaterdagmorgen 9 uur een grootscheepse in alle soorten tegen fantasie-prijzen Moderne schoudex-tas van 8.75 nu alleen bij ons 2.7O Pracht envelop visitetasje van 7.95 nu alleen bij ons 2.98 Prima boxlederen Herenportemon- naies nu bij ons 2.65 De beste kwaliteit tuiglederen acte- tas met 2 voorvakken en riem nu al- leen bij ons 17.95 Moderne linnen tassen emmermodel pracht afwerking nu bij ons 3.96 Zie eerst onze etalages en profiteert van deze unieke prijzen, welke nog nooit zo laag zijn geweest. VLISSINGEN MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 28