NIEUWS UIT ZEELAND 1952 IS VOORBIJ 1953GAATdEGINN5N A. VAN DEN BRUELE ZFEUmtH-VLAANDEREN ZEBRA-KEURCORPS WERKT MEE AAN JUBILEUMUITVOERING INGEWIKKELDE AUTOBOTSINGEN BIJ GOES EN SCH0RE Wissel Zeeuws-Vlaanderen WOENSDAG 31 DECEMBER 1952 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Noodaanlegplaats voor veerboten in Breskens Dinsdag is te Breskens de Bailey brug gearriveerd, welke de ponton, die in noodgevallen dienst zal doen als aanlegplaats voor de provinciale boten, zal verbinden met de vaste wal. De oude ponton en de oude verbin- dingsbrug voldeden niet meer aan de gestelde eisen en behoefden dringend verbetering. De ponton wordt thans hersteld en zal binnenkort in Bres kens arriveren. Thans heeft men de brug op een noodbalk gelegd. REÜNISTENVERENIGING GOESE LYCEUM Op de dezer dagen gehouden leden vergadering van de Reünistenvereni ging van Het Goese Lyceum te Goes werd het bestuur voor 1953 als volgt samengesteld: Voorzitter, K. J. Walraven; vice- voorzitter, A. F. R. van Opdorp; le secretaris, H. W. A. Koch; penning- meesteresse, J. Broekhoven. HERBENOEMING BURGEMEESTER. Met ingang van 1 Januari is her benoemd tot burgemeester der ge meenten Ellemeet en Eikerzee de heer A. J. de Bruijn. RAAD HOOFDPLAAT Begroting 1953 vastgesteld Onder voorzitterschap van burge- meester J. F. C. Temmerman verga derde de raad van de gemeente Hoofdplaat. Naar aanleiding van de notulen vroeg de heer F. Dekker, hoe het ging met de uitkering uit het Terlingen- fonds. Geantwoord werd, dat thans een 10-tal aanvragen in behandeling is, terwijl in één geval reeds premie is toegekend. De brandstoffenbijslag werd ge bracht op 2.50 per week, toe te ken nen aan een 30-tal personen. De wijziging van de politieverorde ning werd na enige discussie in ge wijzigde vorm vastgesteld. De subsidie-aanvrage van het Fruitteelt-Proefbedrijf Zeeuwsch- Vlaanderen werd afgewezen in ver band met het geringe belang voor de gemeente. Een gedeelte weg in de z.g. Oester put werd gesloten verklaard voor het zware verkeer. Het bedrag per leerling voor de drie bijzondere scholen in de gemeente wordt voor 1953 evenals vorig jaar vastgesteld op 25. Een klein gedeelte particuliere grond, toebehorend aan de heer Bou- wens werd openbaar verklaard ten behoeve van net voetgangersverkeer over het trottoir. Met de Bank voor Nederlandse Ge meenten werd een kasgeldlening ad 130.000 gesloten voor een jaar, te- fen een rente van 1% Dit in ver and met het plotseling opzeggen van de bestaande kasgeldlening dooi de vorige geldgeefster. Daarna kwam de gemeente-begro ting 1953 aan de orde. De secretaris gaf een korte beschouwing, waarna door de heren C. de Smit en A. J. Cammaert enkele vragen werden be steld. Vooral de hoge kosten verbon den aan de bestrijding van de aan slibbing in de vaargeul van de haven vormden een punt van bespreking. Voorts roerden de heren Th. Wiele- man en E, Steijaert de slechte toe stand aan van de toegang tot de twee woningwetwoningen en het postkan toor in de Zuidlangeweg. De moge lijkheid tot het leggen van een gedeel te trottoir ten behoeve van deze eer ste nieuwe woningen in de Zuidlan geweg wordt onder het oog gezien. Behoudens enkele kleine opmerkin gen werd de begroting zonder verdere discussie vastgesteld met op de ge wone dienst een nadelig slot van 2.320,94 en een post onvoorziene uitgaven van 1386. Bij de rondvraag informeerde de heer Th. Wieleman naar de mogelgk- heid van plaatsing van een brieven bus in het centrum der gemeente, nu het postkantoor naar de Zuidlange weg verplaatst is. De burgemeester verklaarde, dat pogingen daartoe worden aangewend, doch dat nog geen toezegging gedaan kan worden. Vervolgens werden de klachten met betrekking tot de keuring der huis- slachtingen ter sprake gebracht, ei gens deze klachten zou keuring niet voldoende zijn. De mening van raads lid A. J. Cammaert, dat de ingezete nen hier zelf debet aan zijn, in ver band met het niet tijdig keurings- klaar hebben der slachtdieren, werd ten stelligste bestreden door de he ren C. de Smit en E. Steijaert, welke de schuld elders zocht. De burge meester deelde mede, dat de klachten inmiddels zijn doorgegeven en reeds gedeeltelijk ondervangen zijn. Voorts gaf de burgemeester een korte uiteenzetting over de vergade ring te Terneuzen met betrekking tot de wegen door de Braakman. Tenslotte gaf de burgemeester een overzicht over hetgeen in 1952 in Hoofdplaat tot stand kwam. TONEELUITVOERING. De toneelvereniging „Door Een dracht Sterk" gaf te Hoofdplaat Za terdag- en Zondagavond beide ke ren voor een volle zaal een to neeluitvoering in de zaal van de Wed. Dierikx. De nog jonge vereniging gaf er blijk van op de goede weg te zijn. Sedert de vorige uitvoering viel een grote verbetering te constateren, en kele kleine onvolkomendheden daar gelaten. Opgevoerd werd het drama „Maai ke" een vissersspel in drie bedrij ven. Zeer natuurlijk spel gaven hier in te zien de gebrs. De Bruijcker, resp als Sjaert Feitsema en schip per Garm Paap en mej. N. Verstrae- te als Mariëtte. Ook de andere rol len werden verdienstelijk gespeeld. Vooral de scène in het eerste bedrijf tussen Sjoerd Feitsema. Willem Bon- selaer en diens vrouw Mariëtte, werd prachtig gesneeld. Ook de schets „Pas getrouwd" en de klucht „Papa strijkt de vlag", werden goed vertolkt. H erin viel vooral het spel van koopman Hagel slag en huishoudster Dientje, resp gespeeld door de heer W. Verstraete en mej. P. de Koster. In de pauze werd ter dekking van de kosten een verloting gehouden, waarvoor veel unimo bestond. RAAD SAS VAN GENT Er komen zeven arbeiders woningen aan het Bolwerk De raad van Sas van Gent, die Dinsdag in vergadering bijeenkwam, besloot de gemeentebode nog een jaar in dienst der gemeente te handhaven. De woningbouwvereniging „Sas van Gent" zag het toegekende voorschot verhoogd voor vernieuwing van toi letinstallaties in een groot aantal wo ningen. In de Stationsstraat zullen drie bomen worden gerooid. Het ver zoek van het bestuur der Katholieke Middelbare schoolvereniging te Hulst om de subsidie van 75.te verho gen tot 125.werd ingewilligd, evenals een verzoek om een bijdrage van het bestuur der stichting voor R. K. voorbereidend hoger- of middel baar onderwijs in het dekenaat Mid delburg te Goes. De raad ging accoord met de ver lenging van de overeenkomst, waar bij de gemeentegelden tegen fraude zijn verzekerd. Het verzoek van de stichting fruitteeltproefbedrijf te Phi lippine om subsidie werd afgewezen. Enkele aanvragen om een premie voor woningverbetering werden inge willigd. Voorts besloot de raad tot het rioen bouwen van zeven arbeiders woningen aan het Bolwerk. Tenslotte werd de gemeentebegro ting 1953 aangeboden. Bij de rondvraag informeerde de heer M. P. de Groff of het gemeente bestuur al had uitgezien naar werk- objecten daar te Sas van Gent veel werklozen staan ingeschreven. Hulst VOGELTENTOONSTELLING. De vereniging „Vogelvriend" te Hulst organiseerde onder leiding van de voorzitter, J. de Roos, in Apollo" een tentoonstelling. De leden hadden verschillende volières opgesteld, waarin de kanaries en andere exoti sche vogels werden ondergebracht. Er was een Keur van vogels aanwezig, o.a Dominicaner wieda's, Japanse meeuwen, goudfazanten en parkieten. Als keurmeester trad de heer Car- pentier uit Antwerpen op. JAARLIJKSE HOCKEYWEDSTRIJDEN In Hulst werd door de M.H.C. Ra- pide een toumooi georganiseerd, waarin een gemengd elftal uitkwam tegen Olympia uit Terneuzen. De Terneuzenaars bleken de sterksten te zqn en wonnen met 63. Vervolgens speelde 't le herenelftal van Rapide te gen het eerste elftal van M.H.C. Ra pide uit Brugge. Het werd een pittige wedstrgd, gespeeld in hoog tempo, waarbij de Bruggenaren de sterksten bleken te zijn. Ze wonnen verdiend met 30, nadat de rust met 20 was ingegaan. Tgdens de wedstrijd bood de captain van Hulst, de heer F. Za- man een geschenk aan terwijl mi Clays een vaantje aanbood aan de gastheren. Na afloop was er een bij eenkomst in „het Bonte Hert", waar op mr. Clays waarderende woorden sprak en als herinnering aan de goed geslaagde hockeydag een koperen wandbord offreerde. Voorzitter J. van Mierlo dankte in hartelijke bewoor dingen en zegde toe met Pasen naar Brugge te komen, waar wedstrijden tegen Brugge en Franse clubs zullen gespeeld worden, 's Avonds werd in „de Graanbeurs" 't jaarlijkse hockey bal gegeven. Wij vonden het heel prettig U in onze zaak te hebben mogen helpen. Van harte wensen wij U een oprecht, ZALIG en VOOR SPOEDIG Nieuwjaar toe. Schenkt U ons ook in 1953 uw vertrouwen? Wij zullen alles in het werk stellen om U steeds naar volle tevredenheid te bedienen. WOL- EN KOUSENHUIS NOORDSTRAAT 45 - Telefoon 2546, "ERNEUZEN. RAAD IJZENDIJKE Kermis op een andere datum De raad der gemeente IJzendijke kwam onder voorzitterschap van bur gemeester jhr. L. E. D. b. von Bö- xiinghausen tot Herinckhave in ver- gauenng bijeen. Bij de ingekomen stukken, die voor kennisgeving wer den aangenomen, bevoncx zich een bezwaarschrift van de classis IJzen dijke der Ned. Herv. kerk tegen eventuele openstelling van de win kels op Zondag. In principe werd besloten drie wo ningen te Douwen aan de Boulevard. Er is echter nog maar voor één wo ning Rijksgoedkeuring verkregen. Drie aanvragen om toekenning van een premie voor woningverbetering weruen ingewilligd. De nieuwe straat, welke aansluit op de Verl. Molen straat zal van nu af aan Molenveste heten. Van het bestuur van „Geduld overwint" werd als afgevaardigde van de gemeente de lieer A. Dallaert aangewezen. De jaarwedde vooi de schoonhoudster van het gemeente huis werd verhoogd met ingang van 1 Januari. De raau ging accoord met een voorstel om grond te kopen aan de Pontestraat nabij het industrieter rein. Vervolgens werd gunstig beschikt op een groot aantal verzoeken om subsidies. De Kath. Blindenzorgver eniging te Eindhoven kreeg 51).- het seminarie Eikelaar 25 per stu dent per jaar, de Bond tegen het schenden door het vloeken van Gods Heiligen Naam 2.50, het interparo- chiaal sociaal charitatief centrum van het dekenaat Aardenburg en de clas- sicale commissie gezinszorg gezamen lijk -"ent per inwoner, ae cursus tot opleiding van kleuteronderwrjze- -c...e .middelburg 75, het fruit teeltproefbedrijf te Philippine 50. en de stichting Kath. economische hogeschool te Tilburg 50.— voor elke leerling uit de gemeente. Daarna kwam de kermisviering ter sprake. Voorgesteld was de Zaterdag voor Pinksteren te laten vervallen en daarvoor in de plaats de Zondag na Pinksteren te nemen. De heer C. Rie- mens wilde liever de bestaande toe stand handhaven. Besloten werd eerst desbetreffende verzoeken van belang hebbenden af te wachten. De begroting 1953 werd z.h.st. vastgesteld met in de gewone dienst aan inkomsten en uitgaven een be drag van 445,181.met een post onvoorzien van 2298,63; De kapi- taalsdienst vertoont aan inkomsten en uitgaven bedragen van respectie velijk 378.138,02 en 824.683,41. Bij de rondvraag merkte de heer P. B. Taelman op, dat hij graag de bushalte in de Koninginnestraat ver plaatst wilde zien naar de Markt. Zaamslag BAZAR V.V. ZAAMSLAG. In de openbare lagere school te Zaamslag werd een bazar gehouden ter versteviging van de kas van dé plaatselijke voetbalvereniging. Er be stond volop gelegenheid zich te amu seren, waarvan dan ook dankbaar ge bruik werd gemaakt. De toegangsbe wijzen, waarvan er op de twee dagen van de bazar bijna 1500 werden ver kocht, dienden tevens als lot. Het re sultaat van de bazar heeft dan ook ruimschoots aan de verwachtingen voldaan. Sluiskil PRIJSSCHIETING. Te Sluiskil organiseerde de schut- terssociëteit „De Brug" een schieting met als prijzen kalkoenen, waaraan deelgenomen werd door 102 schutters. De gedetailleerde uitslag luidde als volgt: Hoogvogel J. van der Walle, Assenede (B.), le zijvogel J. van Es- broek, Sluiskil, 2e zijvogel S. van Lemberge, Gijzegem (B.J. De meeste vogels schoot C. Durinks, Sluiskil, terwijl de extra kalkoen ging naar C. Snoeys, Sluiskil. Groede TONEELUITVOERING. Tweede en derde Kerstdag werd in zaal Beun te Groede door de plaat selijke toneelvereniging „Hroede" het romantische toneelspel in drie bedrij ven „Het lied van alle tijden" door D. H. Scheffer opgevoerd. Het stuk. dat in de Franse revolutie speelt, geeft een duidelijk beeld van het leven in die tijd. Dit stuk. dat door de Groese to neelvereniging voor het toneelcon cours 1953 zal worden gespeeld, heeft beide avonden een volle zaal getrok ken en het talrijke publiek heeft het febodene zeer gewaardeerd. Dinsdag Januari a.s. wordt te Groede voor de jury Toneelconcours 1953 ge speeld. Maandag 12 Januari a.s. en Zater dag 10 Januari a.s. zal de Groese to neelvereniging het stuk resp. in Schoondijke en Oostburg opvoeren. Axe! SCHIETING. Te Axel werd bij de heer E. Tiele- man een schieting georganiseerd op de „liggende wip" 61 Schutters na men hieraan deel. De uitslag was als volgt: 1. Ch. Boeye (hoogvogel). Axel; 2. F. Moerdijk, Zuiddorpe (zijvogel); 3. E. de la Ruelle, Overslag (zijvogel). Het grootste aantal vogels schoot de heer A. v. Esbroek uit Sluiskil. Terneuzen PREMIEKEURING. Een door de Postduivenhoudersver- eniging „De Eendracht" in café ,,'t Scheepje" te Terneuzen gehouden tentoonstelling met premiekeuring gaf de volgende uitslag: Oude doffers: 1. eig. P. de Ruijter; 2. eig. C. van Driel; 3. eig. G. Luijk; 4. eig. J. v. d. Peijl; 5. F. v. d. Veen. allen te Terneuzen. Oude duiven: 1. eig. A. van Kou teren; 2. eig. P. A. Pieters; 3. eig. A. Faas: 4. eig. H. F. Koch; 5. eig. C. v. d. Bulck. allen te Terneuzen. Jonge doffers: 1. eig. A. Faas; 2. eig P. de Feijter; 3. eig. A. van Kouteren; 4. eig. P. A. Pieters; 5. eig. A Faas, allen te Terneuzen. Jonge duiven: 1. eig. G. van Driel: 2. eig. P. de Ruijter; 3. eig. L. Bree- poel: 4. eig. L. Balnikker; 5. eig. A. Dieleman. allen te Terneuzen. WALCHEREN RAAD MEUSKERKE Een speelweide voor de schooljeugd RAADSLID NAM AFSCHEID. De gemeenteraad van Meliskerke kwam Maandagavond voltallig in openbare vergadering bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester A. J. Hu gsm an. Door de heer J. L. R. Kapitz, kringhoofd Burgerbescher ming voor Walcheren (uitgezonderd Vlissingen) werd een uitvoerige uit eenzetting gegeven over de dienst Bescherming Burgerbevolking. De raad bleek door dit betoog overtuigd te worden van de noodzakelijkheid aan deze dienst volledige medewer king te geven. Nadat hem dank was gebracht, verliet de heer Kapitz de vergadering. Op voorstel van B. en W. werd vervolgens besloten aan de Bewaar school ruimte ter beschikking te stellen in de nieuwe school aan de Corn. Jaspersestraat. Accoord werd gegaan met een voorstel tot aankoop van enige stukken grond tegen een prijs van f 1.per vierk. meter, dit om het herbouwplan volledig te kun nen afwerken. Wegens vertrek van de heer P. Dekker, werd het ophalen van het huisvuil opgedragen aan de heer A. Francke. Enige tijd werd gediscussieerd over de aankoop van een speelweide voor de leerlingen van de drie scholen. In onderwijskringen bleek hiervoor veel animo te bestaan. De heer de Korte vreesde, dat de rijpere jeugd van dit terrein op mime schaal gebruik zou maken. Nadat de voorzitter er nog op had gewezen, dat het plan voor de gemeente een niet dure oplossing be tekent. werd het voorstel om een perceel weiland van de heer L. Mat- thijsse aan te kopen met alg. stem men aangenomen. Het is een terrein van 0.40 h.a. aan de Corn. Jasperse straat; de prijs bedraagt f 1.per vierk. meter. Bij de rondvraag vroeg de heer Pro voost aandacht voor de water-opstop ping in de Valkenburgstraat en voor ae electriciteitsvoorziening van de buitenwijken. Ten slotte werd afscheid genomen van het raadslid, de heer L. Mattijs- se, die naar de Noord-Oost-polder vertrekt. De heer Matthijsse dankte voor de prettige samenwerking en de voorzitter bracht het vertrekkende raadslid dank voor het vele, dat de ze in de afgelopen zes jaar heeft ge daan voor de gemeente. De voorzitter sloot de vergadering met het uitspreken van zijn goede wensen bg de jaarwisseling, welke wens door wethouder Francke werd beantwoord. Tot concierge van het parochiehuis, te Kloosterzande Is benoemd de heer A. J Smit. DERTIG JAAR „ACHILLES" Receptie en feestavond op 14 Februari De Middelburgse gymnastiek, en athletiekverenlging „Achillea" zal het komende jaar op feestelijke w|jze her. denken, dat zjj dertig jaar geleden werd opgericht. Zo zal aan de jaar lijkse uitvoering een byzonder karak ter worden gegeven door de mede werking van het herenkeurcorps van de Zeeuws-Brabantse Turnkring, waart-oe behoren de gebroeders Van de Sande, respectievelijk no. 3 en no. 7 van het K.N.G.V.-keurcorps. Nieuw s Notedop O De Ierse minister-president Eamon de Valera is Maandagavond op hel vliegveld van Dublin aangekomen, waar de meeste leden van zijn regering ter verwelkoming aanwezig waren. 9 Ruim 8000 autobuschauffeurs te New York zullen op Nieuwjaar staken, indien de eisen van hun vakbond op die dag niet zijn ingewilligd. De vakbond eist. dat de werktijd verkort wordt van 48 tot 40 uur en dat het loon met 25 dollarcent per uur wordt verhoogd. 9 De 26-jarige arbeider A. van S., te Tilburg is in het Wilhelminakanaal te water geraakt en verdronken. De man js waarschijnlijk door de duisternis mis leid. 9 In de zevende algemene vergadering van de Ned. Onderwijzersvereniging, wel ke zoals gemeld thans in Den Haag wordt gehouden, is o.m. besloten een fusie tus sen de N.O.V. en de Bond van Onder wijzeressen bij het voorbereidend onder wijs goed te keuren. 9 Paus Pius de twaalfde beeft Dinsdag in 'n zendbrief krachtig de „communisti sche vervolging van Katholieken in Oost- Europese landen" veroordeeld. Zijn schrijven, dat gericht was aan de gees telijkheid van de Oosterse kerken In ge meenschap met Rome. gispte in het bij zonder vervolging van Katholieken van de Oosterse rite in Bulgarije. Oekraine en Roemenië. 9 De Franse politie heeft Maandagavond veertien Tunesiërs gearresteerd in het gebied van Mareth in het uiterste Zuiden van Tunesië. De gearresteerden worden er van beschuldigd handlangers te zijn van gewapende groepen opstandelingen. Zes auto's op elkaar door mist en gladheid Dinsdagmorgen zijn op de Rijksweg tussen Krabbendijke en Kruiningen tengevolge van de mist en de glad. heid van de weg zes auto's op elkaar gereden, waarbij één persoon werd gewond en een daine een zenuwschok opliep. Het begon, toen de heer M. uit Hon- tenisse. rijdend in de richting van Kruiningen, zijn wagen rechts van de weg parkeerde om de voorruit schoon te vegen. De vrachtwagenbe stuurder A. M. de R. uit Breda be merkte de geparkeerde wagen te laat, remde, gleed dwars over de weg en botste er tegen op. Vervolgens was het ae chauffeur van de vracht wagen met aanhangwagen van een bierbrouwerij uit Rotterdam, de heer A. V die achter de andere wa gen kwam, niet op t^jd kon remmen en eveneens op de beide verongelukte wagens schoof. De heer B. uit Ber gen op Zoom. die eveneens uit de richting Krabbendijke naderde, slaag de erin met zijn auto voor de ravage te stoppen. Een personenauto van de heer C. W. Mc. L. uit Rotterdam was inmiddels gestopt achter de auto van de heer B. en werd later geramd door een vrachtwagen met aanhang wagen, bestuurd door een heer A. R. uit Barendrecht. Deze laatste botsing kwam zo hard aan, dat beide laatste wagens op de eerste drie auto's wer den geschoven. Mevrouw B. uit Ber gen op Zoom kreeg een zenuwschok, de heer M. L. liep een óogwond op. De materiële schade was met gering. CHAUFFEURS HADDEN MENINGSVERSCHIL. Dinsdagavond deed zich bij de Vla- kebrug te Schore een dergelgk onge val voor, hetgeen min of meer te wij ten was aan twee chauffeurs, die een verschil van mening hadden en daar bij nun wagens midden op de weg hadden geparkeerd. Op een gegeven ogenblik naderde een vrachtwagen, die met glas was geladen. Deze wa- ÏU1D-BEVELAND Kloetinge KERSTFEEST ZONDAGSSCHOOL In de Ned. Herv. kerk te Kloetin ge werd het Kerstfeest van de Zon dagsschool gehouden. De leiding be rustte bij de plaatselijke predikant ds. J Jellema, die ook de Kerstgeschie denis vertelde. Mej. J. Beenakker ver telde een Kerstverhaal. De leiding van de samenzang was in hanaen van de heer D. Weststrate de nestor van de Zondagsschool leiders en leid sters. De kinderen, die de school verlieten, werden door de heer M. Straub toe gesproken. Hoedekenskerke TONEELUITVOERING. Zaterdag jl. gaf de toneelvereniging „De Amateurin het verenigingsge bouw te Hoedekenskerke een geslaag de uitvoering van het blQspel „Een baby van duizend weken". Het geheel werd opgeluisterd door het ensemble „de Wamas" uit Goes onder leiding van Adri den Toonder, hetgeen door het talrijke publiek ten zeerste werd gewaardeerd. gen moest krachtig remmen, met het gevolg dat een daarachter komende vrachtauto van de fa. D. uit Goes op de eerste vrachtwagen reed. Achter deze tweede wagen, welke beschadigd werd, kwam nog een andere vracht wagen van de fa. De R. uit Goes en de bestuurder hiervan zag geen kans om zijn wagen tijdig tot stilstand te brengen, zodat een tweede botsing 't gevolg was. De auto van de fa. De R. werd eveneens beschadigd. Van de consternatie, welke deze botsingen veroorzaakte, hebben de twee chauf feurs die het meningsverschil had den, gebruik gemaakt om er vandoor te gaan. De politie stelt een onder zoek in. Persoonlijke ongevallen de den zich niet voor. PREDIKBEURTEN WOENSDAGAVOND 31 DEC. Geref. kerk. Zaamslag: 4.30 ds. Pest man. Chr. Geref. kerk. Zaamslag: 2.30 ds. van Leeuwen. Geref kerk (Art. 31). Zaamslag: 5 uur ds. Krijten burg. Ned. Herv. kerk. Oostburg 19 uur en niet 17 uur ds. Fournier. Geref. Gemeente. Terneuzen: 6.30 ds. Aageenbrug. Vrij Evang. Gemeente. Nieuwvliet 6.30 ds. Praas; Breskens: 8.30 ds. Praas. Geref. berk (Art. 31): Terneuzen: 7 ds. ten Hove. DONDERDAG 1 JANUARI. Ned. Herv. kerk. Aardenburg: geen dienst. Biervliet: 10.30 ds. Wiebosch. Breskens: 10 ds. v. Beusekom. Groede: geen dienst. Hoek: 10 ds. ten Haaft. Hoofdplaat: 10 ds. Eijgendaal. Hulst: 10.30 ds. Homan, Nieuwvliet: 10 wij- dingsdienst. Oostburg: 10.30 ds. Four nier. Schoondijke: 10 morgengebed. Sluis: 10.30 ds. Groenveld (wijdingsd.). Sluiskil: geen dienst St Kruis: geen dienst. Terneuzen: 10 ds. v. d. Vlugt. Waterlandkerkje: geen dienst Zaam slag: 9.30 dhr. Heijboer. Gerei. kerk. Aardenburg: 10 ds. Ringnalda. Axel: 11 ds. Couvee. Hoek: 10 cand. Noteboom. Oostburg: 10 ds v. Mechelen, Terneuzen: 10 ds. Pest man. Schoondijke: 9.30 ds. Rienks (bev. ambtsdr.). Zaamslag: 9 ds. Pest man. Geref. Gemeente. Axel: 10 leesd. Terneuzen: 9.30 ds. Aageenbrug. Geref. kerk (Art. 31). Terneuzen: 10 ds. Ten Hove. Zaamslag: 9.30 ds. Krij- tenburg. Chr. Geref. kerk. Zaamslag: 9.30 ds. v. Leeuwen. „Achilles" jubileert op 15 Februari doch aangezien dit een Zondag is, wordt de receptie op Zaterdagmiddag 14 Februari, in het Ned. Koffiehuis, gehouden, 's Avonds is er een feest avond in het Schuttershof, waarvoor het cabaretgezelschap van André Carrell is geëngageerd. Dit feest wordt besloten met een bal tot 3 uur 's nachts. Ook de adspiranten wacht een feestavond, op 20 Febru ari in de Schouwburg. Op 20 Maart wordt in het Schuttershof de Jaar lijkse uitvoering van de adsplranten- afdelingen gegeven. De jaarlgkse uitvoering der leden is een dag later, eveneens in het Schuttershof. Een byzondere attrac tie belooft het optreden van het Ze bra-keurcorps te worden met oefe ningen aan brug. rek en ringen en individuele oefeningen. Onder ande ren werken mede de gebroeders v. d. Sande. W. Floresse. Jac. Sinke, J. Pi- kaar, J. Smit, C. van Gent, A. P. v. d. Ven en H. M. Mansbergen, leider. Na afloop wordt het tradionele gymnas tenbal gehouden. De Bondswandelcommissie van het K N.G.V. heeft de organisatie van de bondswandeltochten in 1953 ter ge legenheid van haar 30-jarig bestaan aan „Achilles" opgedragen. Verder ligt het in de bedoeling op een nader te oepalen dag weer een wandeltocht Middelburg-Bergen op Zoom te or ganiseren. VELE SUCCESSEN. De jubilerende vereniging heeft in de dertig jaar van haar bestaan vele successen mogen behalen. Zij ver wierf 278 verenigingsprijzen, terwgl 759 persoonlijke prgzen op naam van de leden staan. De dames- en heren leden behaalden 39 kampioenschap pen gymnastiek en athletiek en 11 Zeeuwse records athletiek in het dis trict Zeeland. Aan 354 leden en ad- spiranten kon het vaardigheidsdiplo ma gymnastiek en athletiek worden uitgereikt en 484 leden en adspiran ten kwamen in het bezit van het marsspeldje K.N.G.V. Aan de Avond vierdaagse namen 121 leden en ad- spiranten met succes deel. Er wer den 49 uitvoeringen gegeven en de Signaalafdeling verleenae 282 maal medewerking aan festiviteiten in Middelburg en in en buiten Zeeland. Met de vereniging jubileert de heer J. A. Bal mede: Hij is 30 jaar direc teur-leider en een kwart eeuw secre taris. DOKTERSDIEN ST OP NIEUWJAARSDAG. Bg spoedgevallen is op Nieuwjaars dag te Oostburg, Aardenburg en Eede te bereiken de heer N. J. Rijk, arts te Aardenburg, tel. 104. Te Breskens. Groede en Schoondij ke is te bereiken de heer A. C. Osse- waarde, arts te Breskens, tel. 91. Kraamz. W. Z.-Vl.: te bereiken is zr. Catsman te Groede, tel. 52. Dierenartsen: te bereiken is de heer W. van Veen, te Oostburg, tel 141. KERKNIEUWS. NED. HERV. KERK. Beroepen te Etten en Leur: ds. W. L. Hegmans te Oudelande. GEREF GEMEENTE. Bedankt voor Rilland-Bathds. G. Zwerus te Middelharnls. Marktberichten VEILING ZUID-BEVELAND GOES 30 Jan.: Exportveiling: Cox AA 62. A 60.05. BC 42.20, I grof 56. I 38.30. II 11. Goud Reinette AAA 23, A 21, BC 13. I grof 18.46. I 14.60. II 6.70. Jonathan A 26. BC 22, I grof 23. I 14. n 7.30. Golden Delicious A 32. I grof 33, I 21—27, I 8. Doyenne du Cornice I 53.70—55.70. II 45. Hard fruit: Cox 18—34. Goudreinette 5 —15. Jonathan 4—19. Zure Bellefleur 4. Pondspeer 3—5. Gleser Wildeman 6—2. Kleipeer 8—12. Doyenne 3145. In gul dens per 100 kg. VEILING MIDDELBURG 30 Dec.: Doyenné du Cornice 28—32. Golden Delicious 13—30. Jonathan 6—30. Gieser Wildeman 5—23. Goudreinette 9 19. Bellefleur 4—7. Fr. Borgia 10. Wins ton 8—14. Appel val en kroet 3—10. Peren: Conference 1020. Comtesse de Paris 4—12. Beurré Alex. Lucas 19. St. Rémy 1011. Jodenpeer 4. Peren kroet 3—7. Groenten: Bloemkool A 21—55. id. B 28—37. id. C 10—30. id. D 8—16. Spruiten 29—63. Sav. kool 730—25. Kroten per kg 5—15. Kroten per bos 3 Rode kool 7—15. Bospeen 17. Andijvie 52—89. Boere kool 2—11. Prei 11—24. Witlof 60—94. Witte kool 10. Uien per kg 2—23. Veldsla 29— 33. Sla 14—15. E IERNOTERING GOES Prijs voor verse kippeneieren 1 2.83 per kg. Voor vuilschalige en gewassen eie ren wordt 2 ct. per stuk minder uitbe taald. Bericht van handelaren: Kipeleren 15 ct.: Poelje eieren 12 ct.; Eendeieren 10 ct.: Kalkoen eieren 20 ct.; Gans eieren 30 ct. VEILING BERGEN OP ZOOM. 30 Dec.: Sav. kool 8—16%; bospeen 21 —23; waspeen 1523; rode kool 7—13: witte kool 6—8; kroten 8—9: spruiten 47 —80: boere kool 6—18: witlof 73—85; prei 1622; schorseneren 51; bloemkool A 39 —58, idem B 30—43, id. C 15—35. Appelen: Goudreinette 17—28: Jona than 17—27; Golden Delicious 20—30. VEILING TERNEUZEN. 30 Dec.: Bloemkool A 55. C 26—36. afw. 11. boere kool 10—13, rode kool 11. sav. kaol 13. witte kool 6—9, peen 10—18. kro ten 8. prei 20—30. inols-ldery 9—14. spruiten 4448. uien.: afw. II. witlof eer ste soort 83, afw 52. goudreinetten hulsh. 12, keuken 9. fabr. 6. Jonathan A 23, keuken 20. St. Remy. keuken 11, fabr. 7. Pondsperen, keuken 9. VISMIJN VEERE 30 Dec.: Export garnalen 18 kg 80. Schardijn 41 kg 25. Beiden per kg. VISMIJN BRESKENS. 30 Dec.: Schar 200 kg 44—58. Kabel jauw 80 kg 80-92. Schardijn 7156 kg 15 34. Alles per kg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 27