cnsoiH I. FOKKE AUSTIN Locomotief HOLLAHDIA NI GOES A. W. VERSCHOORE, GOES Fa T. FABERY DE JONGE „SCHUTTERSHOF" - GOES 1 1 C. HARINCK FIRMA GEBR. MULDER NISSE Aalscn Van Westen 1 FIRMA TILROE WOLPHAARTSDIJK HEINKENSZAND BIEZELINGE ELLEWOUTSDIJK BORSSELE KATTENDIJKE 's-GRAVENPOLDER LEWEDORP PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 31 DECEMBER 1952 GARAGE„CENTRUM" v. d. VLIET BAK G.N. Jacob Valckestraat 5, Goes, FIRMA VAN REESEN Houthandel Havenoord - Telefoon 226£ p.f. Goes Brandstoffenhandel I. FOKKE Zusterstraat Goes F. VAN ZEE ZN. Herenmodes - Kleermakerij St. Adriaanstraat 5a, GOES G.N. **IIUIII**llllllll**l!llllltt*ll!l]ll!**lllllll]**llll|l||**l|||||||**t|||||||**||||||H De N.V. AUTO MIJ. ZEELAND te GOES wenst haar clientèle een voorspoedig 1953 toe. De Directie. •*llill**lllllin*MIIIIIII**llllllll*MIIIII**lllllll!*WIIIIIIW«lllllll**|U|] FIRMA A. L. VAN MELLE wenst haar clientèle een gezegend 1953. Fotograaf - Fotohandel GROTE MARKT 7 p.f. TAMMINGA kleedt U goed en billijk ook in 1953 Oostsingel 154 GOES p.f. Aannemers-Bouwbedrijf Fa. J. M. J. SCHRIJVER ZONEN, GOES, Telefoon 2162 en 2537, wenst haar cliëntèle een gelukkig 1953. Fa. VLEUGEL 's Heer Hendrikskinderenstraat 33, GOES Telefoon 3065. G.N. HOFLEVERANCIER JUWELIER HORLOGER p.f. Lange Kerkstraat 30, Goes Goud- en Zilversmeden sinds 1834. Directie van WENST U EEN VOORSPOEDIG 1958. Voor uitvoeringen, partijen, vergaderingen in 1953 wederom beleefd aanbevelend. J. BRANDENBURG (pachter) •T MODEHUIS. Wij wensen U een Gelukkig 1953 en hopen in het Nieuwe Jaar U weer, naar Uw genoegen, van dienst te mogen zijn. W. J. DOMINICUS Goes. Korte Kerkstraat 13. Middelburgsestr. 16 24, Goes, wenst alle Locomotief berijders 'n voorspoedig 1953. „HORAF" Radlateurenfabriek A. J. HOEKSTRA 's Heer Hendrikskinderenstraat 26, GOES wenst allen een voorspoedig Nieuwjaar. p-f. J. DE KOK Aannemer Beestenmarkt 25 Goes Z.N. Brood- en Banketbakkerij JACOBS Kreukelmarkt 14 Goes. P-f. Een voorspoedig en geze gend Nieuwjaar wordt U toegewenst door Magazijn POLEY Goes. Fa, L. J. Hillebrand Zn. Schoenhandel Schoenrepai'atie, Ganzepoortstraat 17, Goes. G.N. BAKKERIJ KLOOSTERMAN St. Jacobsstraat 13, Goes. P-f. B%a*axB*fl-X,B*-flXB*B-X-fl-X-B*a*B-X-B*BXB-X-B-X-B<£ Een voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar wordt U toegewenst door directie en per soneel van LOUISSE GOES N.V. Chevrolet Opel DAF ■*a*K-axH.a*B*a*a*a*a*axBxa«a«B*a-x.Bs Brandstoffenhandel Zusterstraat 10—12, Tel. 2705, Goes. G.N. GENEESMIDDELEN - BANDAGES - BUIKBANDEN Z u H Z u S D a z Veel heil en zegen toege wenst aan familie, vrienden en begunstigers voor 1953. H. P. KEUKELAAR Schoenhandel en Schoen makerij, uZsterstraat 57. Wij wensen onze cliëntèle een gelukkig 1953. GEBR. HIJMAN Tel. 3376, Oostwal 11, Goes G. BUISE 's H. Hendriksk.straat 22 Goes Z.N. J. D. DE JONGE Fa. G. J. TEMPERMAN Slagerij Goes Voorspoedig 1953. A. C. VAN DER REST Lange Kerkstraat Telefoon 2468 Goes GELUKKIG NIEUWJAAR n o S3 t/l PI >4 PI Z ELASTIEKEN KOUSEN, VERPLEGINGSARTIKELEN Een voorspoedig Nieuwjaar wordt U toegewenst door Garage J. VAN FRAASSEN, Nieuwstraat 19, Goes, Patijnweg 70 Telefoon 2744 Telefoon 2961 Onze beste wensen voor 1953 CORNs. VAN DE REEPE Schoenhandel, Papegaaistraat 8, Goes. De zaak waar U als kind reeds kwam. -K-K****#**-»*»**»**- FIRMA GEBRS. ADRIAANSE Ganzepoortstraat 14 Telefoon 2401 I Rimmelandstraat 16, Telefoon 2033 GOES Wij wensen U allen een voorspoedig en gelukkig I Nieuwjaar. HORLOGERIE LANGE VORSTSTRAAT 35 p.f. GOES Geneesmiddelen Engros - En detail Keizerstraat 1 Korte Kerkstraat 17 G.N. GOES A. M. JANSEN WONINGINRICHTING EN STOFFEÉRDERIJ Dorpsstraat 33, Nisse wenst vrienden en cliëntèle een voorspoedig Nieuwjaar. A. HOOGESTEGER— HOOGENBOOM Wenst familie en vrienden een voorspoedig 1953. Nisse. C. VAN DE KREEKE Ijzerhandel 's H. Hendrikskinderenstr. Telefoon 3124 Goes P-f. Onze beste wensen voor 1953 ALKAMPMAN in 't hartje lange vorst Tel. 209^N/GOE5 Voor Uw sanitair W. KERKHOVE Zn. Lange Vorststraat 25, Goes P-f. Fabriek van melkproducten Afdeling Goes, wenst hare melkleve- ranciers en melkrij ders een gelukkig en voorspoedig Nieuw jaar. Wij wensen onze geachte cliëntèle van harte een ge lukkig Nieuwjaar. P. PIETERSE Keizerstraat 7 Goes. Lange Vorststraat 76-78 Goes, wenst familie, vrienden, kennissen en cliëntèle een'gezegend Nieuwjaar toe. GOES. G.N. -X- -X- -X 4f -X- -X- -X- -X -X- -X- -X- -X- -X- -X- 44 44 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- BRILLEN SPECIALISTEN Markt 17, Middelburg. ijl Walstraat 99, Vlissingen, ;-]• wensen al hun cliëntèle een gelukkig Nieuwjaar. jjj Fa. D. BAKKER Broodbakkerij Lange Vorststraat 24, Goes P-f. M. BAAYENS Opticiën Lange Vorststr. 106, Goes, wenst U een voorspoedig 1953. Coöp. Roomboter fabriek „HET HART" Wemeldinge, wenst al haar leveranciers en afnemers en voorspoedt" afnemers een gelukkig 1953 toe. Gebr. P. L. GEUS, Hengstenhouders, vee- en paardenhandel 's Heerenlioek wensen familie, vrienden en begunstigers zalig Nieuw jaar in 1953. p.f. A. L. KOSTER, Carrosseriebedrijf, Pr. Benihardstraat 41 Oud-Sabbinge Wolphaartsdijk Fam. A. M. v. WEELE In tractoren, auto's, motoren, alle reparatie wensen allen een gelukkig 1953. Klanten, vriendén en be kenden een voorspoedig 1953 toegewenst Fa. SCHUIT ZONEN Wolphaartsdijk WISSE-BOSSCHAART Timmerman, aannemer wensen allen een gelukkig 1953 toe. Wolphaartsdijk, C124. Wij wensen onze geachte cliëntèle een voorspoedig 1953. C. A. CORSTANJE Kappei' Wolphaartsdijk Fam., vrienden en begun stigers een voorspoedig '53 J. VAN DE KREEKE— HOEK VAN DIJKE Aardappelhandel enz. Oud-Sabbinge. Wolphaartsdijk Wij wensen alle Familie leden, vrienden en bekenden een voorspoedig 1953. geschiere Zuivelbedrijf, Heinkenszand. HET STOFFENPALEIS wenst U een voorspoedig 1953. Het stoffenpaleis, Zeeland's grootst ge sorteerde speciaalzaak in Zijden- Wollen en Cocktailstoffen. Lange Kerkstraat 44, Goes, Telefoon 2273 Voor 1953 G. N. GARAGE „DE KOEPOORT" E. A. SPEL1ER GOES. Familie, vrienden en be gunstigers bij de intrede van 1953 Gods onmisbare zegen. C. PAAUWE, Brandstoffen en Expeditiebedrijf. Fam. N. MEIJEIt DE RIJKE BakkerKruidenier wenst vrienden en beken den en relaties een geluk kig Nieuwjaar. A. DE WAARD—BURGER Slager wenst familie, vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. Fam. KLOOSTERMAN ROTTIER bakkerij Biezelinge wenst vrienden, bekenden en relaties een gelukkig 1953 toe. Onze beste wensen aan familie, vrienden en begun stigers in het pas begon nen jaar. JOH. DE JAGER Textielhandel. Onze beste wensen aan familie, vrienden en begun stigers in 1953 Bakkerij en Levensmiddelen. Wed. IZ. SMALLEGANGE en kinderen. Familie, vrienden en be gunstigers een gelukkig 1953. G. HUNDERSMARCK Rijwielhandel. Onze beste wensen aan familie, vrienden en begun stigers in 1953. C. MOELEKER—GOUD Onze beste wensen aan familie, vrienden en onze vele begunstigers in het nieuw begonnen jaar. F. J. PAULUSSE, winkelier en loodgieter. Onze beste wensen aan familie, vrienden en onze vele begunstigers in het nieuw begonnen jaar. Gebr. PRIESTER Molenaa-rs. Onze beste wensen aan familie, vrienden en onze vele begunstigers in het nieuw begonnen jaar. Firma J. DE JONGE, bakkerij en levensmiddelen. Wij wensen alle familie, vrienden en bekenden een voorspoedig 1953. CARELS Garage Heinkenszand. Familie, vrienden en be gunstigers een voorspoedig 1953 toegewenst. a. capello-de hond Woninginrichting Stoffeerderij. GELUKKIG NIEUWJAAR. Timmerfabriek A. C. DE MOL Heinkenszand. Familie, vrienden en be kenden een voorspoedig 1953 toegewenst. J. M. RIJK Schoenhandel. J. MAAS Garagebedrijf wenst vrienden, cliënten en relaties een voorspoedig 1953. C. J. WESTERWEEL Alle vrienden, begunstigers en familie gelukkig Nieuw jaar. Aan cliëntèle, familie, be- Familie, vrienden en be gunstigers en vrienden een gunstigers, een voorspoedig gelukkig Nieuwjaar. 1953. B. SMITS N Timmerman Kattendijke. cL BERGE, Rijwielhandel en Taxibedrijf Familie, vrienden en cliën tèle binnen en buiten de ge meente een voorspoedig 1953 C. Zwartepoorte-Bosman Bakkerij, 's-Gravenpolder.. Familie J. HOOGESTEGER Bakkerij Provincialeweg 19 's-Gravenpolder wenst vrienden, bekenden en relaties een gelukkig 1953. B. J. TRAMPER Koopman, Expediteur, Tel. 351, Boéseweide 33 's-Gravenpolder wenst vrienden, bekenden en relaaties een gelukkig 1953. J. MINNAAR—WALRAVE Rijwielhandel 's-Gravenpolder wenst zijn begunstigers en vrienden een gelukkig 1953. Familie, vrienden en be gunstigers een voorspoedig 1953. G. v. Damme J. v. Damme-Nieuwenhuyse Smederij, 's-Gravenpolder. Familie, vrienden en be gunstigers bij de intrede van 1953 Gods onmisbare zegen. B. MULDER, Echtgenote en Zonen Loondorser Familie, vrienden en be gunstigers bij de intrede van 1953 Gods onmisbare zegen J. van Baaien en Echtg. Timmerbedrijf Allen een gelukkig 1953 J. DE JONGE Inspecteur Hondius Zn. Lewedorp (Alle verz.) Allen een zalig 1953 J. MENHEERE Café Garage Lewedorp Aan onze geachte cliëntèle, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar toege wenst. J. H. v. d. DRIES, Echtg. en Kinderen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 24