PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Zeeland telt 20 landbouwbedrijven van meer dan 100 ha. BILT Westduitse politie maakt jacht op zes gevluchte misdadigers Kantlijn BIDAULT GEEFT ZIJN POGINGEN OM REGERING TE VORMEN OP Vandaag He NEDERLAND GETROFFEN DOOR AMERIKAANSE MAATREGEL DE VERWACHT: 195e Jaargang-No. 307 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj W de Pagter Hoofdred. G. Ballintijn PI verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week. f 5.45 p. kw.. £r. p. p. I 5.70 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 31 Dec. 1952 ADVERTENTIEPRIJS O ct p«r mm Minimum p. aavertenue t 3.— Tng mededelingen driemaal tarief Kleine advertentie» (max 8 regel») van 1—5 regel» t 1— iedere regel meer 20 cent- ..Brieven oi adre» Bureau van dit Blad' 25 cent meer. Giro nr. 3593CK) P Z C. Middelburg Bur. Vlissingen Walstr 58—60. telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160) Middelburg. Markt 51, telef 3841. Goes. Lange Vorststraat 63. telef 2475 (b.g.g 2228) Oostburg. Flnlandstraat 2. telef 16. Terneuzen BrouwerUstr 2 Zierikzee N Bogerdstr C l'P» EEN VAN DE ZEVEN GEARRESTEERD Uitlevering als ongewenste vreemdelingen mogelijk geacht Mr. In 't Veld zal Dinsdag in de Eerste Kamer interpelleren De opzienbarende ontsnapping van zeven politieke gevangenen uit de strafgevangenis te Breda blyft de gemoederen bezig houden. Een hunner, Herbertus Bikker, een ex-S.S.'er, die dood en verderf zaaide in vele plaat sen van ons land, is Dinsdag in Hagen (Kuhrgebied) gearresteerd. Hij meldde zich voor ondersteuning by een sociale dienst. Zowel Nederlandse als Westduitse autoriteiten overwegen wat gedaan kan worden om de zeven misdadigers uitgeleverd te krijgen. In de Eerste Kamer heeft de heer In 't Veld (arb.) verlof gevraagd en verkregen om op korte termyn vragen over deze aangelegenheid te mogen stellen. Dins dagmiddag zal in de te houden vergadering de interpellatie-In 't Veld aan de orde komen. Na hun vrijlating in Kleef hebben de overige zes ontsnapten de vlucht genomen. Vermoedelijk bevindt De Jonge (de man, die in kamp Ommen mishandelingen pleegde) zich in Neu renberg Polak en Borgers (Silber- tannemoordenaars) zouden in Leer (Oost-Friesland) zijn; Faber (eens lid van executiepeloton) in Rhöndorf, Touseul (voorheen S.S. en S.D.) in Munster en Van der Neut (Beul van Amersfoort) in Bremervörde. Signa lementen zijn over geheel West-Duits- land doorgegeven en de Westduitse politie maakt jacht op de mannen. Volgens een woordvoerder van het Weer verlaat vandaag de mens heid een jaar om een nieuw jaar binnen te gaan. Menigeen zal zich de eerste dagen by het da teren van brieven nog wel eens ver gissen en een 2 zetten, waar toch heus een 3 hoort te staan voortaan. Zo gaat het nu eenmaal, als de mens vastgeroest zit in een gewoonte. Maar ook de 3 zal weldra gewoonte zyn. Omkijken, terugblikken wil de mens op een dag als Oudejaar. Voor uitzien wil- hij op 1 Januari. Vol op timisme. En uit datgene, wat voor bij is, wil hij de grondslag putten voor dat optimisme. Maar vandaag gaat het toch aller meest om de terugblik. Zeeland heeft geen klagen over 1952. Onze provincie bleef voor grote rampen gespaard. Het welvaartspeil ging langzaam maar zeker omhoog. Er heerste op econo misch, sociaal en cultureel terrein 'n alleszins bevredigende activiteit. De werkloosheid baart nog geen al te grote zorgen. En er deden zich vol doende feiten voor, die Zeeland in de nationale belangstelling plaatsten. Nog is Zeeland in vele opzichten een oase in Nederland. Er is hier gelukkig nog geen spra ke van overbevolking. Nog is de ene stad niet aan de andere vastge- bouwd. De bevolking heeft haar eigen karakter nog behouden en wordt nog niet overheerst door aan haar wezen vreemde elementen. Het levenstempo ligt in Zeeland nog al tijd een paar polsslagen trager, dan in koortsachtig industrialiserende andere provincies. Zeeland mag be schouwd worden als een welvarend landsdeel, met zijn ernstige noden natuurlijk, maar waar het toch goed is te leven. Nederland is niet in de afgrond gestort, zoals pessimisten enkele jaren geleden voorspel den, dat het doen zou. Het is inte gendeel voortgegaan op de weg van het na-ooriogse herstel. De gulden is weer aardig op weg een gave gul den te worden, handel en industrie zyn actief, het agrarische volksdeel klaagt niet, dus mag zich eveneens verheugen in bevredigende levens voorwaarden. Natuurlijk is niet alles even roos kleurig. De belastingen knellen. De werkloosheid neemt toe. Het schep pen van nieuwe werkgelegenheid is verre van gemakkelijk. De huren moeten verhoogd en dat zal in 1953 ook wel weer leiden tot een verho ging van de lonen. Op de een of an dere manier moeten de huren worden gecompenseerd. Verblijdend, maar anderzijds be grijpelijk is het, dat er in Nederland geen afglijden naar uiterst links ge constateerd kan worden. Moskou krijgt op de kiezers geen vat. Wie constateert, dat in 1952 de arbeids- vrede slechts zèer zelden en nimmer ernstig werd verstoord, kan daaruit afleiden, dat het Nederlandse volk terdege beseft, dat het in Nederland zo slecht nog niet is. Internationaal ziet het er voor de mensheid nog altijd niet zo heel best uit. Evenmin als men er in slaagt de Benelux riu eens gezellig op gang te brengen, evenmin lukt dat op hoger niveau. Wel slaagde Engeland erin om het Europese be wapeningstempo een beetje te druk ken, waardoor er althans voldoende geld overblijft om aan onze be- staansmargarine een roomboter- smaakje te geven, maar daar mede zijn we er niet. Zo lang de grote mo gendheden bewapenen, is altijd de kans zeer groot, dat zij vandaag of morgen eens willen zien, wat zij met hun wapenen kunnen presteren. Eu ropa is daar in de twintigste eeuw niet veel beter van geworden. Hoe Westduitse ministerie van binnen landse zaken wendde de Nederlandse politie zich op 28 December tot de Duitse autoriteiten. Tot Zaterdag 27 December zijn de mannen vermoede lijk in handen geweest van de Duitse douane- en justitie-autoriteiten. Zo als gemeld beriepen zij zich op het asylreeht voor politieke vluchtelin gen, maar men vraagt zich af of de Britse' bezettingsautoriteiten hier geen woordje over mee te spreken hebben. TOCH UITWIJZING In Bonn wordt aangenomen, dat de uitbrekers als ongewenste vreemde lingen, zonder geldige papieren, uit gewezen kunnen worden. De gevan gen genomen Bikker zou Dinsdag voor een gerechtelijke instantie wor den geleid. Dinsdagavond gaf het ministerie van binnenlandse zaken van de Bondsrepubliek te kennen, dat de ge- vluchten criminele misdadigers zijn Daarom had de „Bundeskriminiaipo- lizei" een bevel tot inhechtenisne ming uitgevaardigd. ALARM KWAM TE LAAT Naar thans bekend is geworden, zijn de grensautoriteiten in het ge- 'bied van Nijmegen eerst twee en een halt' uur na de ontvluchting gewaar schuwd. De afstand Breda-Nymegen konden de vluchtelingen in anderhalf uur per auto afleggen, i Nu gesloten cordon rond strafgevangenis Een detachement van de Rijkspolitie vormt momenteel een gesloten cordon rond de strafgevangenis te Breda. De politiemannen patrouilleren in groepjes van twee man, gewa pend met revolvers en karabij nen, rond het gebouw. Binnen de muren, waar reeds langer een opgewonden stemming heerste na het weigeren van 6 gratieverzoeken, is de span ning gestegen. Alle gevange nen zijn thans in afzonderlijke cellen ondergebracht en de be waking is verscherpt. Zodra het alarmerende bericht bin nen was, werd de gehele machinerie van rijkspolitie en grenscontrole in werking gesteld. Toen zijn de zeven vluchtelingen, die waarschijnlijk zelf de drie auto's bestuurden, vermoede lijk reeds over de grens geweest. Er zijn tal van sluippaden. Merkwaardig is, dat in het grensgebied tussen Berg en Dal (bij Nijmegen) en Kleef geen enkele „verdachte" auto is ge vonden. Ofschoon het onderzoek met grote ernst wordt voortgezet, heeft men tot nu toe nog niets gevonden, dat tot enigerlei oplossing zou kun nen leiden. Koningin en prinsessen op de ski's De vacantie van de koningin in Sankt Anton voltrekt zich onder gun stige weersomstandigheden. Regel matig maakten de koningin, de prin sessen en haar gezelschap skitochten in de omgeving. Vooral de drie prin sessen ondernemen grote tochten. De koningin werkt 's moi'gens in haar kamer van het hotel en wanneer haar dagelijkse plichten volbracht zijn, binat ook zij de ski's onder. Churchill aan boord van de „Queen Mary" De Britse premier, Winston Chur-, chili, heeft zich Dinsdagavond aan boord van de „Queen Mary" begeven voor zijn reis naar de V.S. NIET GELUKT Te weinig steun van radicale partij Georges Bidault, de leider der Ka tholieke M.K.P., is er niet in geslaagd een nieuwe Franse regering te vor men. Dinsdagavond heeft hij zijn po gingen opgegeven. Bidault had de gehele dag getracht de steun van de radicalen, onafhan- kelijken en boerenpartijen te verkrij gen. De radicale partij besloot haar steun te geven maar slechts met een meer derheid van één stem (32 tegen 31). De socialisten weigerden Maandag hun medewerking te verlenen. Bi dault ging van het standpunt uit, dat zijn programma in het geheel aan genomen, of anders verworpen dien de te worden. Onder meer wenste hij grotere vol machten voor de regering, bezuini gingsmaatregelen en uitbreiding der industrie, teneinde de financiële sta biliteit van het land te verhogen. De Franse Nationale Vergadering heeft Dinsdag in een bijzondere ver gadering een voorlopige begroting voor Januari 1953 ten bedrage van 288,731 milliard francs met 418 te gen 100 stemmen goedgekeurd. eindigt de geldigheid voor de frankering van de zomer- postzègels 1951 en van de postzegels „Voor het Kind" 1951; MORGEN is het 150 jaar geleden, dat alle posterijen hier te lan de genationaliseerd werden. viert de bekende Neder landse toneelspeler Ko Arnol- di zijn 70e verjaardag. goed de zaak voor die tijd ook ge marcheerd mag hebben. Daar komt nog bij, dat Azië en Afrika de trom roeren. Wellicht zal 1952 in de wereldgeschiedenis het jaar heten, waarin Afrika zich heeft aangemeld. De klanken Mau-Mau zijn niet welluidend voor blanke oren. Maar ze dringen door alle watjes heen, die men daarin zou vul len stoppen. uit. Het nieuwe be- et jaar is gint! Dat het wede en voorspoed brenge en waarachtig geluk aan de mensheid! George Bidault niet geslaagd Groot en klein in Nederland doet zich hedenavond weer te goed aan oliebollen. GEDROOGDE MELKPRODUCTEN Invoerbeperking op zuivelproducten in V.S. Het Amerikaanse ministerie van landbouw heeft Dinsdag quotabeper kingen vastgesteld voor de invoer van gedroogde volle melk, gedroog de room en gedroogde karnemelk. Volgens het ministerie heeft de in voer van deze producten bijgedragen tot een sterke daling van de prijs van binnenlandse boter, kaas en gedroog de melk. Het ministerie deelde verder mede, dat het alle quota"beperkingen op de invoer van caseine en van smeerkaas (processed cheese) verwaardigd uit Edammer of Goudse kaas heeft op geheven. Volgens ambtenaren van het minis terie zijn de landen, welke het meest Franse toeristenbezoek zal verminderen Nieuwe valutabeperkingen in Frankrijk afgekondigd Dinsdag zijn te Parijs nieuwe va lutabeperkingen afgekondigd, waar door naar verwacht wordt het Fran se touristenbezoek aan het buitenland het volgend jaar zal verminderen. Met ingang van 1 Januari zullen Franse toeristen, die naar landen van de Europese Betalings Unie rei zen, maximaal 60.000 francs aan bui tenlandse valuta toegewezen krijgen, ongeacht het aantal landen, dat zij denken te bezoeken. Voorheen kre gen de toeristen 30.000 frs. voor elk land dat bezocht werd. getroffen worden door de beperkin gen op de invoer van gedroogde zui velproducten Nederland, Zweden, Nieuw-Zeeland en Denemarken en wel in de genoemde volgorde. 200.000 voor fontein op Hofplein te Rotterdam Geschenk van Phs. Van Ommeren N.V. De heer Phs. van Ommeren, voor zitter van de Raad van Beheer van Phs. van Ommeren N.V., heeft aan de burgemeester van Rotterdam een brief aangeboden, waaraan wij het volgende ontlenen: Op 22 Mei 1939 werd ter gelegen heid van het 100-jarig bestaan der firma van Ommeren de gemeente Rotterdam een monument aangebo den, op te richten uit erkentelijkheid jegens de stad, waar zij sedert haar oprichting gevestigd is geweest. Ten gevolge van de oorlog kon e ?hter aan het toen ontworpen plan geen uitvoe ring worden gegeven. Thans acht de N.V. Van Ommeren het ogenblik gekomen om haar aan bod te herhalen. Uit het overleg met de technische dienst is voortgespro ten een plan voor een fontein, te plaatsen op het middengedeelte van het onlangs voltooide Hofplein. Het ligt in de bedoeling van Phs. Van Ommeren N.V. voor dit doel ter be schikking te stellen een bedrag van f 200.000. De burgemeester van Rotterdam heeft de N.V. Van Ommeren medege deeld, dat het gemeentebestuur deze schenking onder voorbehoud van goedkeuring door de raad gaarne zal aanvaarden. UITKOMSTEN LANDBQUWTELLING-1350. De bedrijf sverkaveling vertoont hier geen verontrustende aspecten Onlangs hebben wij in een artikel, ontleend aan de door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde resultaten van de Landbouwtelling 1950, reeds enkele merkwaardige cyfers gegeven met betrekking tot de landbouw in Zeeland. Ook ditmaal diende ons de publicatie van het C.B.S. tot bron; wij bepaalden ons thans echter tot de cijfers, welke betrekking hebben op het aantal bedreven, de bedryfsgrootte, verkaveling, e.d. Volgens de z.g. landbouwtelling 1950-1 (d.w.z. de telling van alle be drijven, waarin land- en tuinbouw wordt beoefend, ook de niet zuiver- agrarische) telde Nederland in 1950 rond 410.000 bedrijven, waarin land- of tuinbouw werd beoefend met een totaal oppervlakte van cultuurgrond van 2.335.268 ha. Stellen we daar naast direct de cyfers van Zeeland, dan vinden we daar 23.497 bedrijven met 140.715 ha. cultuurgrond. Onge veer een achttiende deel van het to taal aantal bedrijven in Nederland dus met ongeveer een zestiende deel van de totale oppervlakte aan cul tuurgrond Aangezien by de eerste landbouw telling van 1950 ook bedrijven en be drijfjes werden medegeteld, die eigen lijk niet tot de agrarische sector be horen (bijv. ook alle lieden die maar één varken, rund of schaap hielden) zijn er van 23.497 bedrijven in Zeeland nog 6708, die helemaal geen cultuur grond bezitten (in geheel Nederland 71.233 zonder cultuurgrond). Interessanter wordt het echter, wanneer men de statistieken beziet, welke betrekking hebben op de groot te der bedrijven. Bijna de helft van de bedrijven in Zeeland, 10.710 n.l., zijn kleiner dan 5 ha., 2016 liggen tussen de 5 en 10 ha., 1809 tussen de 10 en 20 ha., 922 tussen de 20 en 30 ha., 966 tussen de 30 en 50 ha.. 346 tussen, de 50 en 100 ha. en 20 boven de 100 ha. Dit laatste cijfer moge slechts ge ring lijken, het ligt, landelijk gezien, toch helemaal niet zo gek. In totaal telde Nederland in 1950 nl. 165 agrari sche bedrijven met meer dan 100 ha. cultuurgrond en de kleine provincie Zeeland neemt met 20 bedrijven (bijna het achtste deel!) lang geen slechte De kroon spant natuurlijk Gronin gen, van oudsher hèt land van de gro te boeren. Hier zijn er 27. Dan volgen Noord-Brabant met 23, Zuid-Holland met 21 en Zeeland met 20. Gelderland heeft er 16, Noord-Hollarid 13, Dren the en Limburg elk 11, Friesland en Overijssel 10, Utrecht komt helemaal achteraan met slechts 3 bedrijven van meer dan 100 ha. Maar uit dezelfde statistiek zijn nog meer interessante gegevens te halen. Van die 23.497 bedrijven in Zeeland bezitten er 15.172 bouwland, tezamen 102.210 ha. De oppervlakte aan grasland bedraagt 30.495 ha. verdeeld over 7492 bedrijven) en die aan tuingrond 7725 ha. (verdeeld over 7446 bedrijven). Telt men daar bij nog 285 ha. cultuurgrond van Zeeuwse bedrijven, die in het buiten land, d.w.z. in het Belgische grensge bied, liggen, dan komt men precies weer aan het totaal van 140.715 ha. Ook op andere wijze is nog een splitsing gemaakt: 130.108 ha. cul tuurgrond is in bewerking bij echte landbouwers, 3979 ha. by tuinders, 1416 ha. bij landarbeiders en 5212 ha. bij niet-agrariërs. (Vervolg op pag. 2). Daders van grote inbraak tot 6 jaar veroordeeld De Haarlemse rechtbank heeft de twee Amsterdammers, die in de Kerstnacht van 1951 hebben ingebro ken in de Coöperatieve Boerenleen bank te Ruigoord, nabij Halfweg, en daarbij een bedrag van bijna f 50.000 meenamen, tot zes jaar gevangenis veroordeeld. Het zijn de 73-jarige G. J. en de 58-jarige A. J. C. van B. KORTE PREDICATIE SILV ESTERAVOND. Maria bewaarde al deze din gen in haar hart. Lukas 2 51. Tot enkele uren is het jaar, dal aan het begin zo lang scheen, ineen ge schrompeld. Lang heeft de laatste avond van het jaar gestaan in het te ken van 't sentimentele. Hoeveel dier bare gemeenplaatsen keren niet ieder jaar weer terug tot zelfs in 'het lied toe. Oudejaarsavond is tenslotte een fic tieve avond. Het jaar zou even goed kunnen eindigen op een andere da tum en bovendien, het is heus niet al leen heden nodig de liederen te zingen over de vluchtigheid van het leven. Niet speciaal vandaag vliegen de uren, dagen, maanden, jaren als een scha duw heen. Wij hebben zo de indruk dat het bij zondere kenmerk dat deze dag had, wel enigszins begint te vervagen. Wan neer we denken aan de drukte die er in onze jeugd van werd gemaakt, dan is het nu toch anders geworden. Vroeger gingen er ook meer ter kerk, die er anders niet kwamen. Noordmans constateerde „dat de be hoefte om aan de oever van de snel le vliet van ons leven tranen te plen gen", minder sterk is geworden. In het middeleeuwse kerstlied zin gen we van de herdertjes die naar Bethlehem gingen en dan: 't liep tegen het nieuwe jaar. Het is goed vandaag er aan te denken dat het feest van de Kerk aan Oud en Nieuw vooraf gaat. Er is ons dit jaar een heleboel „ver kondigd" en zéker hebben wij op de een of andere wijze Kerstfeest gevierd. Wanneer wij van het afgelopen jaar, misschien met een zuchl van verlich ting of misschien met spijt in ons hart, moeten zeggen: Hei is voorbij, daar moeten we met beslistheid zeggen van hetgeen ons in Christus Jezus geschon ken is: Het is niet voorbij! Het is ons verkondigd; het is ons ge geven, opdat wij het bewaren zouden en mee dragen in de komende jaren, die ook weer heen zullen snellen. Wanneer we terug zien, bewaren we uit het verleden alleen wat bly- vende betekenis voor ons heeft, zo wel van de liefelijke ogenblikken als van de donkere. Wat wij bewaren is ons eigendom geworden. Het is een deel van ons verleden, maar ook van onze toekomst. Zo kunnen we meedra gen haat en liefde, vervloeking en ze gen, smart en vreugde. Maria heeft bewaard al wat haar van Jezus gezegd is. Daaruit heeft zij geleefd, ook toen naar Zoon aan het kruis hing. En zo wil hetgeen ons in het Evangelie verkondigd is, met ons zijn en bij ons blijven. Ga niet alleen door 't leven.' H. Dit nummer bestaat uit 24 pagina's. GELEIDELIJK ZACHTER. Half tot zwaar bewolkt met plaat selijk enige lichte regen of sneeuw. Matige langs de waddenkust vrij krachtige zuidelijke tot zuidwestelij ke wind. Aanvankelijk in het binnen land temperaturen om het vriespunt, maar in de loon van de dag binnen dringen van zachtere lucht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1