Dankbaar ziet Walcheren terug op het jaar 1952 Markante punten; Z.L.M.-festijn, Braakman en bezoek van de prins WOENSDAG 31 DECEMBER 1952 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT OOST-VLAANDEREN VLAGDE. „Kungsholm" en Abdijkerken als symptomen van herleving en bloei Groeiende zorgen over de zeewering. /WANNEER OVER ENKELE UREN de klok haar twaalf slagen laat klinken, breekt voor Walcheren een jaar van victorie aan. Het moge vreemd lyken een overzicht over wat achter ons ligt, in te leiden met een blik vooruit, maar ditmaal is dat wel gerechtvaardigd. Want in het nieu we jaar, dat wy straks met oliebollen, maar stellig ook met die telken male terugkerende merkwaardige bewogenheid zullen verwelkomen, zal op Walcheern op grootse wjjze de heropstanding van het eiland worden herdacht. Met onpeilbare dankbaarheid zal de bevolking demonstreren, dat een dierbaar brokje van Nederland herwonnen is, dat wederopbouw en be planting met succes zijn bekroond, dat de aarde weer vruchtbaar is en de oude welvaart is teruggkeerd. Als wy nu uit de veelheid van gebeurtenissen, welke het afgelopen jaar ook voor Walcheren gedenkwaardig maken, er twee speciaal op de voor grond stellen, is dat, omdat zy symptomen zijn van die herleving en die nieuwe bloei. Het waren onvergetelijke momenten, toen de „Kungsholm" van de werf De Schelde te Vlissingen af in het water gleed en de gerestau reerde Abdijkerken te Middelburg opnieuw voor de eredienst konden wor den bestemd. Op 18 October vertrouwde de charmante Zweedse prinses Sy- bille een machtig schip aan zyn element toe, een schip, dat een symbool is van Zeeuws kunnen en Zeeuwse energie en waarop Walcheren trots mag zyn. Precies een week tevoren, op 11 October, viel de ingebruikne ming van de Abdijkerken, schoner herrezen en een lofzang in steen op het vakmanschap, het geduld en de liefde van allen, die aan de restauratie van dit monument hun krachten gaven. Twee gebeurtenissen die terecht opnieuw in heel ons land en ook daarbuiten de aandacht op Walcheren vestigden en getuigden van geestkracht, durf en vertrouwen. 1952 weer enorm was en dat ook fi nancieel gezien voor Walcheren niet weinig betekende. Het aantal moties, waarin tot uit drukking werd gebracht, dat af schaffing van het vrij vervoer op de Westerschelde-veren rampzalige ge volgen zou hebben, was legio; het resultaat was, dat de toestand voor lopig onveranderd blijft. Vlissingen gonsde van bedrijvig heid en tot was niet alleen aan „De Schelde" te danken! Aan de sluizen bouw wordt hard gewerkt en ook met de bouw van de Centrale Zee land der P.Z.E.M. schiet men goed op. In September vestigde zich een sleep- en bergingsbedrijf in de Schel- destad, die dezelfde maand haar in wonertal dank zij de geboorte van Marianne Leenhouls tot 25.000 zag stygen en waar in October het 300e herbouwgeval een nieuw gebouw voor de Alg. Ned. Metaalbedryfs- bond gereed kwam. Helaas wordt nog altijd gewacht op de terugkeer van de Mij. Zeeland. De Marine heeft men gelukkig terug, hetgeen o.a. leidde tot een internatio naal vlootbezoek ter gelegenheid van de oefening Bandeau IH. Het Loods wezen nam een nieuw betonningsma- gazijn in gebruik en nam afscheid n de nestor van de garue, de heer L. van Oppen, maar werd gemeen om de tuin geleid met valse alarm seinen. Dat Frans Naerebout een fraai standbeeld op het Bellamypark kreeg, verblijdde alle Vlissingers, die ook veel interesse aan de dag leg den voor de pogingen om het wrak van de in 1944 in de Wielingen ge zonken tanker „War Diwan" met be hulp van lucht boven water te krij gen; pogingen, die reeds ten dele succes hadden. Een bezoek van ko ning Boudewijn, die in Vlissingen zijn vader en stiefmoeder terug van een verre reis begroette ont snapte echter aan hun aandacht. Aan die eigenschappen is het ook; voor een niet gering deel te danken, dat de sporen van het oorlogsgeweld op het eiland nagenoeg uitgewist zijn. Het duidelijkst blijkt dit misschien nog wel op het platteland, het land, dat weliswaar nog kaal lijkt (al rei ken de boompjes van „Nieuw Wal cheren" steeds hoger naar de wol ken), maar dat goede vruchten op leverde en dat dank zij de voort schrijdende herverkavelingswerken in een voortdurend betere conditie komt te verkeren. Dat ook de rund veestapel en de paardenfokkerij weer meetellen, werd wel overduidelijk ge demonstreerd op zeer geslaagde fok- dagen te Middelburg. Progressie spreekt voorts uit de opening door niemand minder dan minister Mansholt van een voorbeeld-be drijf te Grijpskerke. De ontwikkeling van de brocoli-bloemkoolteelt en de constructie van een nieuw droogtoe- stel voor gladiolenbollen mogen in dit verband niet ongenoemd blijven. Het wegennet werd verder uit uitge breid en verbeterd tot een voor Wal cheren onschatbaar bezit. Ja, die wegenHield in 1951 het Streekplan de gemoederen van de Walcherse raadsleden bezig, nu was 't het Wegschap Walcheren, waar-' over vaak bewogen discussies werden gevoerd. De voorgestelde verdeling der kosten van het wegenonderhoud verwekte de nodige eritiek en onge rustheid en vooral Middelburg en Vlissingen kwamen in het geweer, daar zij relatief te zwaar zouden worden belast. Niettemin is het weg schap onlangs door het Prov. Be stuur aanvaard. DE ZEEWERING Maar Walcheren heeft nog grotere zorgen. De instandhouding van de zeeweringen betekent voor de Polder Walcheren een ondragelijke last, die zonder steun van het rijk niet langer kan worden getorst. Tot overmaat van ramp richtte 'n verschrikkelijke Novemberstorm enorme schade aan de Westkapelse zeedijk aan. Het her stel, waarmee 280.000 is gemoeid, kon niet worden uitgesteld en dus moest het dijkgeschot nog verder worden verhoogd. Onrustbarend is ook de duinafslag by Oostkapelle, waar de zee in snel tempo de natuur lijke wering wegvreet en waar de zeewind een juweel van een recrea tiegebied dreigt te verminken. Snel ingrijpen is ook hier geboden. Er is een enorm bedrag mee gemoeid, maar zuinigheid zou de wijsheid be driegen! Het Zuid-Sloe is er wel het beste bewijs van, dat de cost voor de baet uitgaat. In 1952 werd deze kostelijke aanwinst, die Quarlespolder zal he ten, verder bedrijfsklaar gemaakt en werden de kavels uitgegeven. Geluk kigen, die hier kunnen boeren! VEEEPERIKELEN Met de veerverbinding Vlissingen- Breskens was het ook dit jaar weer herhaaldelijk treurig gesteld. Ettelij ke malen waren er stagnaties en stremmingen, door mist, door laag water, door kapotte fuiken en andere ellende. Nergens in Zeeland is zo dik wijls geknarsetand als bij en op dit veerGelukkig tastte minister Algera enkele weken geleden flink in zijn beurs en heel Zeeland hoopt nu vurig, dat het einde van de al haast spreekwoordelijke narigheid op dit veer spoedig verleden tijd wordt. Dat is vooral van belang voor het vreemdelingenverkeer, dat ook Met de wederopbouw werden uit stekende vorderingen gemaakt. Het winkelcentrum van Middelburg is practisch weer een gaaf geheel, de kerken kwamen gereed, de spits van de Lange Jan kwam steeds verder boven de steigers uitkijken, het nieu we stadhuis, een prachtig geheel met het gothisehe gedeelte en een gran dioze aanwinst voor de Zeeuwse hoofdstad, werd étappegewijs geheel in gebruik genomen en van het Ab dijcomplex werd de kantoorruimte voor de Rijkswaterstaat betrokken, terwijl hard gewerkt wordt aan de restauratie van het gedeelte, waarin de Provinciale Bibliotheek zal wor den gevestigd en aan het herstel van het poortgebouw. Volgend jaar hoopt het dan tenminste 850 jaar oude Mid delburg de herbouwperiode af te kunnen sluiten! Het afgelopen jaar was ook belang- ryk voor Middelburg omdat er een aantal gewichtige besluiten werd ge nomen, die tot verwezenlyking van lang gekoesterde verlangens zullen leiden: de zo hoogst noodzakelijke, grootscheepse uitbreiding van het ziekenhuis, waaraan nu ook subcen tra voor de kanker- en de rheuma- bestryding worden verbonden, de zeer gewenste bouw van een nieuw zwem bad geniesoldaten verrichtten dit najaar reeds het grondwerk en de aanleg van een nieuw sportvelden- complex. Dank zij een lofwaardige geste van enige ingezetenen zal hierop een overdekte tribune kunnen worden geplaatst. Op 2 December keurde de raad de oprichting van een Streek- laboratorium voor de volksgezondheid goed. Voor het nieuwe stadhuis wer den 13 schilderijen aangekocht, die geëxposeerd waren op een door dr Vroom geopende tentoonstelling in het Kunstmuseum van het werk van jonge kunstenaars, waarvan Middel burg de primeur had. BOOMPLANTACTIE AFGESLOTEN De traditie getrouw werd op 1 November weer door de Stichting „Nieuw Walcheren" een Boompiant- dag gehouden, die echter tevens de laatste was. „Der Boede" en het voor beeldbedrijf werden beplant en daar na volgde de aanbieding van een le zenaar lydens een zeer plechtige by- eenkomst in de Vlissingse Jacobs- kerk. De boomplantactïe van een stichting, die zo ontzaglijk veel voor Walcheren heeft gedaan, was afge sloten Het was van deze stichting zeer juist gezien om de tiende Mei te restemmen tot dag van de Walcher se jeugd. Op die dag werd in Dom burg het jeugdcentrum „Nieuw Wal cheren", dat 's zomers tevens als jeugdherberg dienst doet, door meis jes en jongens van het eiland ge opend, leden van allerlei jeugdvereni gingen, die elkaar vonden in een verkwikkende rondedans. Dezelfde middag gingen in Vlissingen de poor ten van de jeugdherberg „De Sehel- destroom" voor de trekkers open. BENELUX IN DE PRACTIJK Een hoogtepunt was dit jaar de tentoonstelling „Oost-Vlaanderen vlagt" in Middelburg, waar onze Zui derburen hun cultuurschatten toon den en ons een veelomvattend beeld gaven van wat er in Oost-Vlaanderen leeft. Twee weken lang stond Middel burg in het teken van deze exposi tie, waaraan talrijke manifestaties waren verbonden, die de Benelux tot een levende werkelijkheid maakten. Het slot van deze „Oost-Vlaamse veertiendaagse" viel samen met de komst van een groot aantal sport vrienden uit Folkestone en de finish van de jaarlijkse Beneluxronde, het geen voor Middelburg voldoende aan leiding was om een groot feest te or ganiseren, culminerend in een door een fantastisch-grote menigte gade geslagen vuurwerk. In Vlissingen was het in Augustus ben gehele week volop feest ter ge legenheid van het 60-jarig bestaan der V.V.V. Het programma omvatte o.m. een interessante tentoonstelling, Zaterdag 18 October 1952 liep op de werf van de N.V. Kon. My. ,,De Schelde" te Vlissingen het trotse Zweedse passagiersschip „Kungsholm" van stapel. Een gebeurtenis, waarvoor Prinses Sibylla van Zweden naar Zeeland was gekomen. Deze foto toont het moment waarop de charmante prinses de laatste banden van het schip met de wal verbrak: een lichte slag met een zilveren byltje. een moment van aarzeling, en toen gleed de „Kungsholm", onder het gejuich van de duizenden toeschouwers, majestueus te water. Kinderstad, een kermis, feestverlich ting en vele andere evenementen. Congressen zyn er op Walcheren weer talrijke gehouden en ook waren er enkele gedenkwaardige militaire plechtigheden. In Vlissingen werd het monument voor het 4e Commando onthuld, in Middelburg eerde het 3e militaire gewest de gevallenen. In Mei bracht minister Wemmers van verkeer en waterstaat een bezoek en in April was de staatssecretaris van sociale zaken. mr. dr. van Rhijn, gast van de Stichting Zeeland. Minister Beel sprak op een bijeenkomst te Middelburg, gewijd aan de gerepa- triëerdenzorg. NOG NIET VERGETEN Tenslotte nog een greep uit de la wine van gebeurtenissen, die stuk voor stuk het memoreren waard zijn. Souburg, waar de oorlogsschade vrij wel geheel hersteld is, kreeg een bad huis, Ritthem een dorpshuis en West- kapelle een muziektent. In Vlissin gen, waar de kwestie van de water leidingtarieven vrij veel beroering wekte, werd de Prinses Irene-kleu- terschool en een paviljoen bij het St. Joseph-ziekenhuis geopend, in Mid delburg, waar het Middelburgs Mu ziekkorps een crisis doormaakte, een R.K. rusthuis en een nieuw Chr. mi litair tehuis. In St. Laurens werd de gerestaureerde Ned. Hervormde kerk opnieuw in gebruik genomen en in Veere, waar Dirk van Gelder het be kroonde postzegelontwerp voor de V.N. maakte, de vernieuwde o.l. school. Een nieuwe school was ook voor Biggekerke weggelegd. Het echtpaar I. Flipse-Flipse te Middel burg was 70 jaar getrouwd, een hu welijksfeest, dat wel tot de hoge uit zonderingen zal blijven behoren. Burgemeesters gingen en burge meesters kwamen. Op 8 Maart werd mr. W. J. E. Crommeling geïnstal leerd als burgemeester van Domburg, op 22 Maart de heer J. v. d. Bos als burgemeester van Aimemuiden, op 27 Mei deed de heer W. Baas zijn intre de te St. Laurens en op 3 October werd de heer A. de Kam te Vrouwen polder ingehaald. Burgemeester J. W. van 't Hoff van St. Laurens en burgemeester W. N. van Liere van Vrouwenpolder werd een hartelijk af scheid bereid. Het oude jaar is rond en Walche ren wacht thans het nieuwe af, onze ker over wat het brengen zal, maar vol vertrouwen, dat het gelegenheid zal bieden tot verdere energie-ont plooiing, tot verdere verhoging van de welvaart. Want Walcheren wil in 1953 niet slechts wat tot stand is gekomen op zinvolle wijze herden ken, maar ook verder bouwen aan de toekomst! ZEEUWSCH-VLAANDEREN IN 1952. Voorts weer vele mijlpalen in de wederopbouw Grondslagen voor verdere ontplooiing. HET MASSAAL BEZOEK aan de zonovergoten tentenstad der Z±,.M. welke einde Juni te Axel werd opgericht; direct daarna op 30 Juni de laatste phase van de stille strijd om de afsluiting van de Braakman en tenslotte het werkbezoek van Z.K.H. Prins Bernhard op 15 en 16 October j.l. aan geheel Zeeusch-Vlaanderen: ziedaar drie markante punten uit het jaar 1952. Drie gebeurtenissenwelke het afgelopen jaar tot een voor ZeeuWsch-Vlaanderen uitermate belangrijk jaar stempelden en die bij een terugblik sterk de aandacht opeisen. Daarnaast zijn er dan de vele zaken van meer plaatselijk belang, mijlpalen in de wederopbouw, waarvan er ook in 1952 weer meerdere geslagen werden! Zulke mijlpalen waren bijvoorbeeld de opening van de eerste Zeeuwse schippersbeurs in Terneuzen op 18 Februari en het in gebruik nemen van de nieuwe technische school te Oostburg op Vrijdag 25 April, toen op het voorplein van dit moderne school gebouw veertien vlaggen van een ge lijk aantal West Zeeuwsch-Vlaamse gemeenten feestelijk in de wind wap perden. Het was „de dag der dagen" voor de directeur van de T.S. Een gans ander gebeuren, maar toch ten volle waard om nog even aan de vergetelheid ontrukt te worden, was de glorieuze intocht vanKonin gin Victoria in Terneuzen op de na tionale feestdag, 5 Mei, toen de geest van Willem van der Decken, de „Vlie gende Hollander", voor een dag weer rondwaarde door de straten van zijn aloude geboortestad Minder vreugdevol waren de reac ties op het bezoek van de minister van verkeer en waterstaat, de heer Wemmers, en met name op diens uit latingen over de voorgenomen weder invoering van de tarieven op de veer- Een groots moment in de vredige strijd om de drooglegging van de Braakman: een vloot driftig puffende sleepboten duwde centimeter voor centimeter de betonnen, 3300 ton wegende kolos een Phoenix-ponton op zyn plaats. Op 30 Juni 1952 werd de afsluiting van de Braakman op deze wyze een feit. diensten over de Wester-Schelde. De „inboorlingen" verklaarden vrijwel unaniem, dat zij zulk een maatregel als funest voor de Zeeuwsch-Ylaam- se belangen zouden beschouwen. Ge lukkig heeft de opvolger van de heer Wemmers intussen andere, meer hoopgevende geluiden, doen horen! De Meimaand hield de aandacht nog even voor Oost Zeeuwsch-Vlaanderen gevangen; op Vrijdag 16 Mei kon de Commissaris der Koningin de vlag hijsen op het hoogste punt van het betonskelet van het in aanbouw zijn de nieuwe Prot. ziekenhuis in Ter neuzen; een plechtigheid op hoog ni veau, waarvan velen getuige waren. De week daarop, Vrijdag 23 Mei, be vond jhr. de Casembroot zich te Axel, waar hij het „monument voor de me chanische intensivering van de land bouw" de 32 meter hoge graansilo officieel in gebruik stelde. Een hoogtijdag voor de afdeling Oost Zeeuwsch-Vlaanderen van de C.B.T.B. GROOTS LANDBOUWFESTIJN. Waarlijk groots was het landbouw- festijn, dat de Z.L.M. in 1952 te Axel had georganiseerd en dat op 26, 27 en 28 Juni duizenden en nog eens duizenden deed optrekken naar de tentenstad aan de Kleine Kreek, waar de grootste Z.L.M.-tentoonstelling sinds de bevrijding wa3 ingericht Een machtige manifestatie van alle facetten der Zeeuwse landbouw en veeteelt op bewonderenswaardige wijze gedemonstreerd door de Oost- Zeeuwsch-Vlaamse boeren en aange vuld door „beelden uit het zakenle ven" van de actieve Axelse midden stand. Een hoogtepunt vormde in de ze drukke dagen de demonstratie met bekroonde dieren en een welkome afwisseling voor de dames was de modeshow, georganiseerd door de Bond van Plattelandsvrouwen! De Z.L.M.-tentoonstelling 1952 werd, begunstigd door stralend zomerweer, een onverdeeld succes, met als bezin nend middelpunt de behartigenswaar dige rede van de voorzitter, ir. M. A Z.K.H. PRINS BERNHARD. mét u, en voor u Geuze, op de algemene vergadering en de kernachtige woorden van de Commissaris der Koningin: „Mijn warme hulde voor de prestaties van de „inboorlingen"! TOEN LOEIDEN DE SIRENES... 28 Juni 1952, de Z.L.M.-tentoonstel ling was nog niet afgelopen, loeiden de sirenes van een achttal sleepboten een rauw overwinningsgehuil over 't rimpelloze water van de Braakman; een gehuil, dat terugkaatste tegen de dijken van de omliggende polders en dat uitvloeide over de Wester-Schel de De eerste phase van de slotacte in de strijd om de Braakman was begon nen; Maandag 30 Juni was de strijd gewonnen. De driekleur werd ont plooid op de massieve betonen kolos, de basis voor de afsluitdijk. De Braakman was gesloten en het in 1440 bij een watervloed verloren land was in beginsel heroverd: 1350 H.A vruchtbaar polderland, het resultaat van jarenlange voorbereiding en van ingespannen arbeid. Slechts in Philippine hing de vlag halfstok.... In Axel zowel als Zuidzande heer ste daarentegen op 5 Juli vreugde; in de eerste gemeente werd de eer ste Zeeuwsch-Vlaamse jeudgherberg geopend, in Zuidzande ging men na jaren weer ter kerke aan het Dorms- plein en wel in een nieuw gebouwde kerk. Beide bouwwerken, zowel te Axel als Zuidzande, betekenden hoe uiteenlopend ook van aard en bestemming voor Zeeuwsch-Vlaan deren twee aanwinsten op architec tonisch gebied. Een gedenkwaardige dag beleefde TJzendijke. deze schakel tussen Oost en West-Zeeuwseh Vlaanderen, op 20 Augustus. Daar werd op die dag het gerestaureerde raadhuis in gebruik genomen, een schilderijen- expositie (De Nederlandse Romanti sche School) geopend en tevens wa ren bestrating en verlichting in de kom van de gemeente gereed. Bo vendien beierden voor het eerst de klanken van het carillon in de Her vormde Kerk „officieel" over het dorp. Dubbel feest was het 24 Augustus in Graauw, waar toen de handboog sociëteit „De Friezen" en schutter Francies Steyaert jubileerden; de vereniging bestond honderd jaar en Steyaert vierde het feit, dat hij 55 jaren de boog hanteerde. En feest was het in Augustus de dertigste ook nog in Sint Anna ter Möiden, waar het oude Dorpsplein in zijn oude vorm behouden bleef; een resultaat, dat een viering volko men rechtvaardigde! VOOR BRESKENS.... Voor Breskens kon de P.Z.C. op 3 September als eerste een verheugen de omstandigheid wereldkundig ma ken: de bouw van 'n moderne graan silo aan de haven, in opdracht van de Coöperatieve Aankoopvereniging „Landbouwbelang v. West-Zeeuwsch- Vlaanderen". Nog andere „bouwge- beurtenissen" vroegen in Breskens de aandacht en bleven dit voortdurend vragen: de bouw van de nieuwe kerk der Ned. Herv. Gemeente, de bouw van het nieuwe kerkje voor de Chr. Evangelische Gemeente, de op groot scheepse wijze aangevatte havenwer ken en tenslotte de aanleg van een tweetal scheepshellingen, nog ge volgd door een gemeentelijke bank voor reparatie aan vissersschepen en door de bouw van de nieuwe vismijn. Begin 1953 krijgt het merendeel van deze werken zijn beslag. De Oost-Zeeuwsch-Vlaamse stad Hulst zag op Zaterdag 13 September een hartewens vervuld, toen daar het geheel gerestaureerde stadhuis offi cieel in gebruik genomen kon wor den. Dit tot vreugde stemmende ge beuren werd luisterrijk gevierd. Een bescheidener festijn beleefde diezelf de dag Groede, waar een druiven- feest plaats had, met 'n „heuse" drui- venkoningïn als hoofdfiguur HET BEZOEK VAN DE PRINS. „Ik zal met u en voor u werken". Deze woorden sprak Z.K.H. Prins Bernhard ter gelegenheid van zijn werkbezoek, op Woensdag 15 en Don derdag 16 October 1952 gebracht aan Zeeuwsch-Vlaanderen. Een bezoek, dat een overweldigend succes is ge worden, een bezoek ook, dat resul taten afwierp. Waarbjj vruchtbare getochtenwis- selingen gehouden konden worden tussen onze koninklijke „goodwill- ambassadeur" en industriëlen en au toriteiten uit Zeeuwsch-Vlaanderen. Een gebeurtenis, welke op jong en oud, rijk en arm, een onuitwisbare indruk heeft gemaakt en die nog lang in de gedachten zal voortleven. In twee dagen tijds liet de prins zich voorlichten over tal van speci fiek Zeeuwsch-Vlaamse problemen en gaf hij er ook blijk van, zich in deze problemen te kunnen verplaats sen. Na zijn tweedaags werkbezoek verklaarde Zijne Koninklijke Hoog heid: „Ik ben diep onder de indruk gekomen, van uw mooie en nijvere land". „GEESTKRACHT EN MOED". „Geestkracht en moed", deze beide begrippen vonden Zaterdag 29 No vember vertolking door de onthulling van het Eenhoorn-monument in Oost burg. Hiermede immers beogen de Oostburgenaren de herinnering le vend te houden aan de door de bur gerij betoonde geestkracht en moed bij de wederopbouw van de in 1944 zwaar verwoeste stad. Oostburgs kern verrees grootster dan ooit tevoren, een resultaat, dat getuigt van moed en doorzettingsvermogen. Veel kwam in 1352 tol stand in Zeeuwsch-Vlaanderen; nog onlangs 12 December werd in Eede een nieuwe vlassersschool geopend en zo terugblikkend ontrolt zich een ganse reeks van mijlpalen in de wederop bouw aan het geestesoog, terwyl daar naast nog nieuwe objecten werden aangepakt en bestaande bronnen van welvaart landbouw en industrie intensief werden aangeboord. Wö menen te mogen concluderen, dal 1952 voor Zeenwsch-Vlaanderen een belangrijk jaar is geweest, waarin vele grondslagen zijn gelegd voor een verdere ontplooiing van dit gebied!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 13