PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Ontsnapte misdadigers door Duitse douane gearresteerd en vrijgelaten Zeelasids behoorlijk woningvoorraad is gegroeid Kantlijn IERSE MINISTER-PRESIDENT TERUG NAAR ZIJN LAND SPOEDIG BESPREKING TUSSEN NEDERLAND EN DE WEST 195e Jaargang-No, 306 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer AdJ w de Pagter Hoofdred. G. Balilntijn PI verv.: W Leertouwer en H A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct per week, f 5.45 p. kw., fr. p p. 1 5.70 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 30 Dec. 1952 ADVERTENTIEPRIJS L -t per mm Minimum p advertentie t 3.— Ing mededelingen driemaal tarief Kleine advertenties «max regels) van 1—5 regels 1- Iedere regel meei 20 cent .Brieven ol adres Bureau van dli Blad" 25 cenl meer. Giro nr 358300 PZC Middelburg. Bur Vlissingen Walstr 58—60. telef 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160) Middelburg, Markt 51, telef 3841 Goes, Lange Vorststraat 63 telef 2475 (b.g.g 2228i Oostburg. Finlandstraat 2, telef 16. Terneuzen Brouwerljstr 2 ZleTlkzee Bogerdstt lt-o telei^ ZE GINGEN BIJ NIJMEGEN DE GRENS OVER Na betaling van boete wegens illegale grensoverschrijding Vrijlating op grond van een Duits wetsartikel, dat asylrecht geeft aan politieke vluchtelingen Het A.N.P. vernam in de afgelopen nacht van de politie te Kleer, dat de zeven uit de Bredase gevangenis ontsnapte misdadigers in Kra nenburg, vlak over de grens bij Nijmegen, do.or de Duitse douane zijn gearresteerd. Zij zouden in Kleef geleid zijn voor een functionaris van de Duitse politie. Volgens berichten uit andere bron waarop tot dusver geen officiële bevestiging is verkregen zouden de ontsnapte gevangenen kort na hun arrestatie door de Duitse politie weer in vrijheid zijn gesteld. correspondent zouden de vluchtelin gen door de justitionele autoriteiten te Kleef zijn vrijgelaten, na betaling van een boete volgens illegale grens overschrijding. De .heren" zouden de boete prompt voldaan hebben. De vrijlating geschiedde op grond van een Duits wetsartikel, dat asylrecht geeft aan politieke vluchtelingen. Naar het „Grenzkommissariat" te Kranenburg mededeelde, is het zeven tal reeds in de nacht na de dag van de ontsnapping ((Tweede Kerstdag) door de Duitse douane gearresteerd. De reportage-afdeling van de N.C. R.V. maakte reeds gisteravond in liaar radiokrant melding van de ar restatie en de vrijlating. De heer G. Hoek, programmaleider van de N.C.R.V., die wij gisteravond laat nog telefonisch om nadere inlich tingen verzochten, kon ons slechts mededelen, dat het bericht over de arrestatie en de vrijlating, zoals dat in de radiokrant werd uitgezonden, afkomstig was van de N.C.R.V.-cor- respondent in Bonn. Volgens deze Berend Blokzijl, de voorzitter van de communistische Eenheids Vak Centrale is van zijn stoel ge tuimeld. Een paar weken terug werd het bestuur van de Communistische Party Nederland grondig van samen stelling veranderd. Er wordt dus ook in Nederland bh' de communisten ge ducht gezuiverd Blokzyi luisterde geduldig naar alle bittere critiek, die er op hem werd uitgeoefend. Hg applaudisseerde toen zijn voornaamste aanvaller klaar was met zgn rede. En erkende, zelf aan het woord komend op het congres van de E.V.C., niet alleen dat die cri tiek juist was, maar beschuldigde zich zelf nog van veel meer onge rechtighedenen eiste zijn eigen verwijdering Precies als in Moskou, in Praag, in Boedapest, in Boekarest, in Sofia en overal elders, waar Stalin regeert. Met dit verschil alleen, dat Berend Blokzijl hier rustig bekennen kan, dat hij tekort geschoten is en niet aan zijn communistische plicht voldeed, terwijl het hem in Praag en Boeda pest de kop zou hebben gekost. Wij zouden wel eens willen weten, of Berend in ?ijn hart niet- dankbaar is, dat hij tekort schoot in het veilige Nederland. Of wordt hij vandaag of morgen naar Moskou ontboden, om daar nog maals verantwoording af te leggen? even tot levenslang veroordeelden maakten van de Ki 7 maakten van de Kerststemming M~i in de Bredase strafgevangenis gebruik om de benen te nemen. Ieder spoor ontbreekt. Er zitten aan deze zaak twee on aangename kanten. In de eerste plaats, dat het toezicht in Breda, dat toch een aardig finan cieel offer van de Staat vergt, zo slecht was, dat zeven man onopge merkt ontsnappen konden. In de tweede plaats, dat deze ont snapping zo goed georganiseerd kon worden, dat de gevangenen inderdaad spoorloos konden verdwijnen. Er moet hulp van buiten zijn geweest. De auto's stonden gereed! Dat wijst erop, dat de tot levens lang veroordeelden contact met de buitenwereld hebben gehad en wel met geestverwanten. Het is niet uit gesloten, dat deze geestverwanten georganiseerd optraden. Zeven jaar na Hitiers nederlaag is dat geen pret tige gedachte. Als óóit deze ontsnapping, die een blamage is voor de Bredase bewakers, uit de doeken wordt gedaan, kan dat wel eens een verrassende geschiede nis worden. De dood van generaal Winkelman doet de herinneringen terug gaan naar de Meidagen van '40. Generaal Winkelman was toen op- fierbevelhebber van de Nederlandse and- en zeemacht. In vier dagen tgds zag hij ons weerstandsvermogen volledig ineen storten. De kortheid van deze weerstand heeft hem later verwijten bezorgd, ondanks het feit, dat de Duitsers hem in verband met zgn goede Nederland se houding in gevangenschap naar Duitsland voerden. Een leek vermag niet te beoorde len, of dat ver-wijt juist is. Wel mag hij concluderen, uit het verloop van wat er later gebeurde, dat het capitulatiebesluit van gene raal Winkelman juist is geweest. Na Rotterdam zou de vernietiging van Den Haag en Amsterdam geen enkel nut hebben gehad. Met dat al: generaal Winkelman zal zich meer lauweren hebben ge droomd. Zg zijn hem niet gegrind ge weest. Dat is de tragiek in dit thans TE VOET DE GRENS OVER Gistermiddag werd van officiële zijde medegedeeld, dat vast was ko men te staan, dat de zeven gevange- Een B.P.i.-tanker wordt te Soerabaja geboycot Indonesische matorozen willen niet naar Nieuw-Guinea varen 18 matrozen, leden van de Persa- toean Boeroeh Min jak (Vakvereni ging van oliearbeiders) hebben beslo ten de reis van het B.P.M. motor schip „Nassau" van Soerabaja naar West-Nieuw-Guinea te boycotten, aangezien zij menen, dat het pro bleem West-lrïan een der belang rijkste nationale kwesties van Indo nesië is. Zij zouden bovendien met eigen ogen gezien hebben, aldus werd op een persconferentie in Soerabaja medegedeeld, „hoe onmenselgk kolo niaal de Nederlanders in West-Irian optreden". Zij zgn verder van mening, dat het onjuist is de rijkdommen van Indone sië naar Irian te brengen. Indien de tanker „Nassau" andere matrozen aanmonstert, zullen sancties toege past worden. De 18 betrokkenen zijn slechts bereid uit te varen, indien met inschakeling van de geweste lijke arbeidscommissie door de B.P. M. de garantie wordt gegeven, dat het schip niet naar Nieuw-Guinea zal gaan. Atoomspion kwam vrij Dr. Alan Nunn May, die in 1946 op beschuldiging van atoomspionnage in de Verenigde Staten tot tien jaar gevangenisstraf was veroordeeld, is Maandag, na zes jaar en acht maanden in de gevangenis te hebben doorge bracht, in vrgheid gesteld. Nunn May was veroordeeld wegens het verstrekken van inlichtingen aan een Russische agent in Canada. Hij is wegens goed gedrag eerder uit de gevangenis van Wakefield in Noord- Engeland ontslagen. Hg was de eers te, die in de Verenigde Staten we gens atoomspionnage is veroordeeld. nen nog op de avond van vluchting de Duitse hun ont- grens in de ahi- ;evmg van Berg en Dal bg Ngmegen hebben overschreden. De auto's waar mede zij gevlucht zijn, werden aan de Nederlandse zgde van de grens achtergelaten. De ontsnapte gevan genen zijn te voet de grens overge gaan. 60.000 militairen maken Oudejaarsreis naar huis! Ter gelegenheid van de jaarwisse ling zullen de dienstplichtige militai ren in het algemeen weer een verlof kunnen genieten, dat ingaat op Oude jaarsdag na 1 uur des middags en dat eindigt op 5 Januari in de och tenduren. Voor het hieruit voort vloeiende massale vervoer, zetten de Ned. Spoorwegen weer een aanzien- lijk aantal extra treinen in. Op Oude jaarsdag begint dit vervoer dus na 1 uur en het aantal speciale militaire verlofgangerstreinen zal dan 29 be dragen. De terugkeer vangt aan op 5 Januari na het forensenvervoer, dat wil dus zeggen te ongeveer 9 uur. Ook voor dit vervoer wordt een groot aantal extra treinen ingelegd, n.l. 22. Er wordt gerekend op ongeveer 60.000 militaire reizigers. Arrest-termijn van Rus Pissarev werd verlengd Het onderzoek in de zaak tegen de wegens verdenking van spionnage gearresteerde Rus Pissarev te 's-Gra- vephage, duurt nog voort. De in bewaringstelling van P. is met 6 da gen verlengd. Hierna zal de recht bank .beslissen of hg gevangen ge houden zal worden. Van de resultaten van het voor-onderzoek zal afhangen, of P. zich voor de Nederlandse straf rechter zal hebben te verantwoorden. De beslissing hierover ligt bg de of ficier van justitie te 's-Gravenhage. Dr. Alain Bombard uit Monaco, die met een rubbervlot de Atlantische Oceaan is overgestoken om aan te to nen, dat schipbreukelingen kunnen leven van de opbrengst van de zee, is na een tocht van 2700 mijl te Barba dos aangekomen. Links het rubbervlot waarmede de tocht werd ondernomen; rechts de avontuurlijke dr. Bombard, kort na zijn aankomst te Barbados. Westduitse consulaten in Maastricht en Antwerpen De West-Duitse staatssecretaris prof. Walter Hallstein heeft Maandag in een radiotoespraak mededeling ge daan van de vestiging van consulaire vertegenwoordigingen van de West- Duitse Bondsrepubliek, o.a. in Maas tricht en Antwerpen. Formele uitlevering van Amerikaan Adonis gevraagd Zoals bekend, heeft de Amerikaanse regering aan Nederland onlangs aan houding en uitlevering gevraagd van de heer Adonis. Een woordvoerder van buitenlandse zaken dit thans me de, dat door de Amerikaanse ambas sade de formele uitlevering ts ge vraagd, onder overlegging van de authentieke documenten. Hierin wordt omkoping ten laste gelegd. DANKBAAR VOOR BEHANDELING Blindheid werd voorkomen De Ierse minister-president, dr. Eamon de Valera, is Maandagmiddag om half vgf met zgn zoon, zijn parti culier secretaresse en zijn secretaris met een lijntoestel van de Aerlingus naar zijn land teruggekeerd. Op 19 Augustus jl. arriveerde dr. De Valera in ons land om in het ooglijdersgasthuis te Utrecht door prof. dr. H. J. M. YVeve voor een oog aandoening te worden behandeld. In een schriftelgke verklaring zei- de de Ierse minister-president oon., dat zijn gezichtsvermogen momenteel weer is, zoals het was voordat tenge volge van een gedeeltelgk losraken van het netvlies algehele blindheid dreigde. (Reeds enige jaren was dit verre van voldoende). In het ooglg- dersgasthuis te Utrecht is het net vlies geheel opnieuw vastgemaakt. In een tweede verklaring zei dr. De Valera o.m., dat hij tgdens zgn lange verblijf in ons land niet anders dan vriendelijkheid heeft ontvangen en dat hij huiswaarts keerde met een gevoel van grote dankbaai'heid voor de hier ontvangen medische behan deling. Hij betreurde het niet in de gelegenheid te zgn geweest nader met Nederland kennis te maken. Het zal nog enige tgd duren alvo rens dr. De Valera al zgn officiële plichten weer zal kunnen vervullen. Eerste salvo in complete scheeps vrachtenoorl cg De grote scheepvaartmaatschappijen HollandAmerika Lijn, de Black Dia mond Line, de Cosmopolitan Lines en de Compagnie Maritime Beige hebben inderdaad aanzegging gedaan, dat zij zich uit de North Atlantic Westbound Shipping Conference zullen terugtrek ken en met ingang van i Januari a.& haar vrachttarieven zullen verlagen. Dit besluit wordt beschouwd als het eerste salvo in de complete vrachten oorlog. Men verwacht scherpe concur rentiestrijd en aanzienlijke tariefsver lagingen. In Antwerpen acht men het waarschijnlijk, dat de maatschappijen op hun besluit zullen terugkomen tij dens verdere besprekingen, die nog dit jaar worden gehouden. NOG GEEN REDEN TOT JUBELEN geëindigde officiersleven. Ergste nood verholpen, maar vrijwel overal nog een tekort De mededeling van de Gedeputeerde mr. A. J. van der Weel in de jong ste Statenvergadering te Middelburg, dat Zeeland voor de jaren 1954, 1955 en 1956 een groter bouwvolume krggt dan gedurende de voorgaande periode van drie jaar te verdelen was, is in vele Zeeuwse gemeenten uiter aard met voldoening ontvangen en de vurige wens, dat deze verhoging niet ten koste zal gaan van de extra contingenten, is al even >algemeen en al even begrijpelijk. Want het moge dan waar zijn, dat in Zeeland niet meer die schrikbarende woningnood heerst, waarmede men in sommige andere provincie's nog heeft te worstelen, het woningtekort is in ieder geval in de meeste gemeenten nog niet verholpen. Daar kunnen vooral de trouw- candidaten een woordje over meespreken! Want dan verliest men uit het oog, dat LJmuiden in opdracht van de be zetters grotendeels werd afgebroken, dat de bevolkingsdichtheid in deze streek niet vergeleken kan worden met die in Zeeland en vooral, dat hier de Hoogovens en vele nevenbedrgven zgn gevestigd. En wat voor LJmui den geldt, dat geldt ook voor menige andere industrieplaats of industrie streek. Het dunbevolkte en industrie- arme Zeeland kan en mag nu een- Mr. Van der Weel heeft in die be wuste Statenvergadering ook nadruk kelijk betoogd, dat Zeeland tot nu toe beslist niet, wat de volkshuisvesting betreft, bg andere provincie's is ach tergesteld en wanneer men deze ma terie objectief beschouwt, dient men dat te erkennen. Het gaat niet aan een vergeüjking te maken met b.v. een plaats als LTmuiden, waar al ja ren een bouwactiviteit heerst, zoals ons land nooit tevoren heeft gekend. maal niet dezelfde eisen stellen Dat ons gewest toch wel aan zijn trekken is gekomen, tonen de cijfers ondubbelzinnig aan. Per 1 Augustus jl. waren er (voor een klein gedeelte reeds vóór en voor het merendeel na de bevrgding) 10.688 woningen ge bouwd, waarvan 6446 woningwetwo ningen en 2370 herbouwgevallen. Waar in Den Haag rekening wordt gehouden met de volledige woning voorraad, dient tevens vermeld te worden, dat er 2170 noodwoningen werden opgetrokken, die echter over weinige jaren afgeschreven moeten worden. In het geheel telt Zeeland nu ongeveer 74.000 woningen, waar van evenwel 7200 nodig vervangen moeten worden. Zeker geen reden tot jubelen, maar beslist ook geen aanleiding tot klachten over „achter uitstelling". (Vervolg van pagina 2) VOLGENS AMERIKAANSE PERS: Kamerlid Gerretson vraagt opheldering in vele Noord- en Zuiclamerikaanse bladen en in de New York Times is naar aanleiding van een bericht van het persbureau United Press medegedeeld, dat de Nederlandse re gering plannen bestudeert om de Ne derlandse bezittingen in Amerika (de West) een „Dominion-status" te ge ven. Binnenkort zouden vertegenwoordi gers van Curagao, Aruba en Surina me Nederlandse regeringsvertegen woordigers ontmoeten om over deze plannen van gedachten te wisselen. In deze berichten wordt zelfs gespro ken van volledige politieke onafhan- kelgkheid, met handhaving van de economische betrekkingen met het moederland. Het Eerste Kamerlid, de heer Ger retson, heeft de minister-president, minister van algemene zaken, de mi nister van buitenlandse zaken en de minister voor buitenlandse- en over zeese rijksdelen schriftelgk gevraagd of deze mededelingen juist zijn en in dien niet, waarom de regering dan deze mededelingen niet onverwijld heeft gedementeerd. Zulks ter voor koming van onjuiste indrukken in het buitenland. Gistermorgen gewaagde „De Tele graaf" van onenigheid in het kabi net, in verband met de met Suriname en de Ned. Antillen gevoerde onder handelingen over het zelfbeschik kingsrecht. De minister van buiten landse zaken, mr. J. W. Beyen, zou grote bezwaren hebben tegen het door zgn ambtgenoten prof. dr. W. J. A. Kernkamp en mr. J. M. A. A. H. Luns te New York ingenomen standpunt in zake de permanente mogelijkheid van afscheiding, welke het zelfbeschikkingsrecht zou inhou den. Twee bejaarden gedood Twee mannen, van wie de een een 60-jarige blinde en de ander een 77- jarige dove was, staken te Velp zg woonden in het tehuis voor be jaarden „Kasteel Roosendaal" de Beekhuizerlaan over, zonder daarbg hulp te vragen. Zg werden door een passerende auto gegrepen en gedood. De automobilist, die geen schuld Geschil over C.A.O. in visserijbedrijf Advies van vakbonden „niet aanmonsteren" De Unie Verkeer, gevormd door de drie bonden van werknemers in het transportbedrijf (waaronder de visse- rg), heeft aan de opvarenden van de Nederlandse loggervloot per circu laire bekend gemaakt, dat de onder handelingen met de reders in zoverre niet tot een resultaat hebben geleid, dat een aantal wijzigingen in de be staande collectieve arbeidsovereen komst, (die per 1 Januari a.s. af loopt, niet worden aanvaard. De eisen, door de Unie Verkeer ge steld, houden oan. in een verhoging van het garantieloon (tot het peil van de haringdrgfnetregeling); beta ling van de premie voor de wacht geld- en werkloosheidsverzekering door de reder; betaling buiten en bo ven het besommingsaandeel van loon- compensaties voor eventuele huurver hoging; toekenning van de vacantie- toeslag, zoals reeds in de haringdrgf netregeling is opgenomen. Ten aanzien van het garantieloon, zo deelt de Unie Verkeer mede, wenst men te gaan tot 45.en slechts indien de bestaande garantieloonpe rioden worden opgeheven en de gehe le wintervisserijperiode als een rantieloonperiode kan worden schouwd, wil men dat garantieloon op 50.per week stellen. Er is dus geen overeenstemming over de arbeidsvoorwaarden voor de trawlloggervisserg, en de vakbonden nemen het standpunt in, dat onder deze omstandigheden de monstering op de schepen per 1 Januari 1953 niet kan aanvangen. De vissers wordt dan ook verzocht zich niet op de oude voorwaarden te laten aan monsteren. Dode in Delft door ketelontploffing Maandagmorgen ontplofte in de machinekamer van de pletterij voor heen L. I. Enthoven en Co. te Delft door tot nu toe onbekende oorzaak een hogedrukketel. De ketel sloeg dwars door de muur, vloog ongeveer twintig meter door de lucht en kwam in de wasserij terecht. De muur van de machinekamer en het dak werden verwoest. De 63-jarige klinker G. S. uit Delft werd op slag gedood. Zwaar gewond werden de schaver D. uit Delft en de hulp-electricien S. uit Den Haag. Een gelukkige omstan digheid was nog, dat Maandag ver leiders met vacantie wa- oewoist r: ren, waardoor het aantal slachtof- I namelijk in de Noord-Westelijke helft Alle internationale treinen zullen in Arnhem stoppen Tot nu toe is de Rhein-Mam-expres se Frankfort M.-Emmerik-Rotterdam Maas v.v. de enige internationale trein, die te Arnhem stopt Ingaande 5 Ja nuari echter zullen ook de overige twee treinen (v.v. via Zevenaar) te Arnhem gaan stoppen, te weten de Rheingold-expresse en de nachttrei nen. Voor deze twee treinen in iedere richting vervalt het oponthoud te Ze venaar. Op Maandag 5 Januari zal voorts het baanvak Arnhem-Zutphen in elec- trische exploitatie worden genomen. Met f 100.000 verdwenen De politie te Amsterdam is bezig uit te zoeken wat de Continental In vestment Cy is, waarvoor ae heer H. J. de K. aldaar werkte. De heer de K. is namelgk sedert enige dagen onvindbaar en van verscheidene zij den is hem tesamen circa 100.000 verstrekt voor beleggingen. Hg was vroeger aan een van de grote banken verbonden als beleggingsadviseur en had toen goed werk gedaan. Nu is het minder goed, want men vreest, dat hij met het geld en met een nieu we auto er van door is. In Drente boden twee wethouders ontsla? aan P.v.d.A. was ontevreden De beide wethouders van de ge meente Vledder nabij Frederiksoord hebben hun ontslag aangeboden, in verband met een kwestie tussen het afdelingsbestuur van de Party van de Arbeid en deze beide functionna- rissen, die voor de P.v.d.A. in het col lege van B. en W. zitting hadden. In een uitvoerige verklaring zegt een der wethouders, de heer EL J. van Apeldoorn, dat er in het afde lingsbestuur van de P.v.d.A. ontevre denheid heerste over zgn werk als wethouder. Beide wethouders zouden misbruik van hun machtspositie heb ben gemaakt en o.m. de Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord in het werk hebben belemmerd. De hoofddirecteur van deze maatschap- Bj, de heer Van Leenhoff, diende een acht in bg het afdelingsbestuur. De heer Van Apeldoorn zeide geen gelegenheid te hebben gehad de be schuldigingen te weerleggen. Hij achtte net recht „op een grove ma nier verslapt". De andere wethouder, de heer Bgkerk, sloot zich by deze woorden aan. DE VERWACHT: TOENEMENDE KANS OP REGEN. Geldig van Dinsdagochtend tot Dins dagavond. In de ochtend lichte vorst met plaat- 0,oselijke mist Overigens half tot zwaar scheidene arbeiders met vacantie wa- bewolkt met later enige regen, voor ren, waardoor het aantal slachtof- I namelijk in de Noord-Westelijke helft fers nog beperkt bleef. Het werk in I van het land Zwakke tot matige wind de fabriek zal tengevolge van de draaiend naar Westelijke richtingen, grote schade ongeveer veertien dagen Ongeveer dezelfde miadagtemperatu- moeten stil liggen. 1 ren als gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1