PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Volgend jaar drie divisies voor herhaling opgeroepen In bestuur kwam het tot scherpe tegenstellingen BILT PLAN TER VERGROTING VAN DE WERELDHANDEL OPGESTELD 29 AMBONEZEN UIT VUGHTSE WOONOORD IN ARREST Vandaag LOCALE EN BUITENLANDSE BRIEVEN WORDEN DUURDER 195e Jaargang-No. 293 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj W de Pagter Hoofdred. G. Ballintijn PI verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct per week. f 5.45 p. kw fr. .p p i 5.70 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 12 Dec. 1952 ADVERTENTIEPRIJS C ct per mm Minimum p aovert^nijt f 3.— Ing medeaeüngen driemaal tarief Kleine advertenties imax 8 regelsI van 1—5 regels f 1 - Iedere regel meer 20 cent ..Brieven of adres Bureau van dit Blad' 25 cent meer. Giro nr 359300 P Z C. Middelburg Vlissingen Walstr 58—60. telef 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160» Middelburg. Markt 51. telef 3841. Goes. Lange Vorststraat 63. telef 2475 Ibgg Oostburg Finlardstraai 2 telef ifl Tern"» RrniiwertJstr 2 Zlerikzee N Bogcrdsti C 160 telef 26. MINISTER VAN OORLOG KONDIGDE AAN Derde divisie komt op voor „realistische" mobilisatie In October 1954: 110.000 parate mannen Volgend jaar zullen drie Nederlandse divisies voor herhalingen worden opgeroepen. Dit heeft minister N. C. Staf Donderdagmiddag medegedeeld. In de eerste helft van 1953 zal de le divisie voor ongeveer vier weken onder de wapenen komen en dan tevens omgeschoold worden met Ameri kaans materiaal. Aan de grote internationale herfstmanoeuvres zal de vierde divisie deel namen en voorts zal begin Augustus de derde divisie, die dit jaar heeft deelgenomen aan de oefening Hold Fast, voor een mobilisatie-oefening van 10 dagen opkomen. Men heeft het plan deze laatste oefening zo realistisch mogelijk te doen zijn. Niemand zal van tevoren weten wanneer hij wordt opgeroepen. Op de straten zullen aanplakbiljetten voor mobilisatie verschijnen, het te- legraafverkeer zal worden ingescha keld en er zullen voertuigen uit de burgermaatschappij worden gevor derd. Dit laatste met dien verstande echter, dat de eigenaren hun voertui gen moeten inleveren, maar ze direct daarna weer zullen terugkrijgen. De fevorderde voertuigen zullen namelijk irect vervangen worden door mili tair materieel. Men hoopt de divisie binnen drie dagen op een plaats te hebben, die vergelijkbaar is met haar oorlogsbe stemming. De militairen zullen daar twee drie dagen blijven en dan het materieel weer inleveren, waarvoor men dan met de thuisreis een dag of vier rekent. ZEER BENIEUWD. Voor het verloop van deze oefening bestaat bij het geallieerd hoofdkwar tier veel belangstelling. „Men is daar zeer benieuwd hoe het loopt", aldus de minister, „en wij willen bewijzen dat het kan". IN 1954: 110.000 MAN parate divisie (de vijf- 35.000 man legerkorps ken over een de) plus een troepen. Daarnaast zijn dan mobilisabel de vierde en de derde divisie, De 7 De cember divisie en de Palmboomdivisie worden „uitgekleed" en over geheveld naar de legerkorpstroepen. De parate en de mobilisabele heden zullen in October 1954 tezamen 110.000 man bedragen. In 1955 zal de zesde, divisie gevormd worden van 37.000 man. NIET PESSIMISTISCH. „Ik geloof niet dat we al te pessi mistisch moeten zijn over wat we eind 1952 in Nato-verband hebben", zo constateerde de minister. In 1954 zullen de Nato troepen een voldoende sterkte bereikt hebben, zo was het oordeel van de minister. Daaraan zal dan de uitbouw van de territoriale troepen aangepast zijn. De Nederlandse luchtmacht heeft met zoveel brio gewerkt, dat ze voor is op het schema, de marine deed wat we van haar verwachtten en wat het C.P.N.-bestuurder vulde twee Een maand gevangenisstraf geëist Voor het Amsterdams gerechtshof is één maand gevangenisstraf geëist, plus ontzetting uit het actief en pas sief kiesrecht voor de tgd van 4 jaar, tegen de 42-jarige stoker C. Th. S. uit Amsterdam. Deze bekende in Juni j.l. niet alleen op zijn eigen stembil jet aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer te hebben deelgeno men, doch tevens een stembiljet te hebben ingevuld, dat hij gevonden had. De Amsterdamse politierechter had hem reeds tot 14 dagen gevan genisstraf veroordeeld. Verdachte was bestuurslid van de Communistische Party Nederland. Zijn verweer ter zitting was: „Ik vond het zonde als het gevonden stembiljet niet werd gebruikt". leger bereikt heeft is meer dan we ge hoopt hadden. De minister verwachtte, dat de op bouw van het leger geiyke tred zou houden met de matenaalaanvoer. Ne derland heeft thans minder behoefte aan licht materiaal voor de divisies, maar meer aan zwaar materiaal voor de legerkorpstroepen. Binnenkort zal waarschgnlyk wor den begonnen met de aanvoer van Britse Centurion tanks en in October 1954 hoopt men er zoveel te hebben, dat men een legerkorps ermee kan voorzien. Wat de nachtjagers betreft, daar over heeft men nog geen beslissing genomen. Wel staat het vast, dat de keuze zal gaan tussen de Swift en de Hawker Hunter. Voorts zal over an derhalf of twee jaar de Fokker S-14 straaljagertrainer bij de luchtmacht in gebruik worden genomen. Het aandeel dat Nederland in de „Off shore" leveranties krijgt toege wezen noemde de minister bevredi gend. „Maar we zullen zeker niet terug schrikken voor meer orders". Eenvoudig is de onbouw van een leger overigens niet. Een bewijs daar voor is het fei' 'nt het document dat door de Nedei'se regering over de strijdkrachten bij de Nato is inge diend 1700 bijlagen bevatte Elf speelgoedloco's en honderden boeken Winkeldiefstal in het groot Het viel een Haagse boekhouder in een winkelbedrijf op, dat een bepaalde man regelmatig in de winkel Kwam zonder ooit iets te kopen. Op znn aan wijzing stelde de politie een onderzoek in ten huize van de 43-jarige recla metekenaar W. A. V. Men vond er' honderden boeken, variërende in waarde van 10 tot 120 per stuk. Ook nam de politie een uitgebreide speelgoedspoorbaan met 11 locomo tieven, waarvan sommige een waar-: de van 100 tot 200 per stuk verte genwoordigen, onder haar hoede. De verdachte heeft vermoedelijk een ganse reeks diefstallen gepleegd in' 'en Haag, Amsterdam, Utrecht, Rot-! terdam. Leiden en Delft. In Delft zou hy onder meer een gramofoonmotor met 30 platen en een pick-up hebben ontvreemd. Vele boeken had h§ reeds verkocht, voorgevende dat hy verte genwoordiger was van een uitgevers- maatschappg en daardoor de kostbare delen goedkoper kon leveren. De man is in arrest gesteld. President Truman wil niet met generaals praten Generaal Eisenhower heeft zich ge haast te verklaren, dat hg niet alleen generaal MacArthur, maar iedereen wil ontvangen die een oplossing voor het Korea-conflict weet. Hg heeft er nu evenwel de beperking aan verbon den, dat de oplossing geen uitbrei ding van dc strijd mag betekenen. President Truman was op zgn we- kelgkse persconferentie nog altgd cri- tisch over het plan-MacArthur. Hg zei niet te geloven, dat de generaal een nieuw plan heeft. Overigens is MacArthur nog altgd in het leger en is het dus zijn plicht de regering te vertellen, wat hij bedacht heeft. Alles bijeen zag president Truman echter geen enkel nut in om met de generaals Eisenhower en Mac Arthur te praten over middelen tot beëindiging van het conflict in Ko- re.a ECONOMISCHE CONFERENTIE TE LONDEN Medewerking van Amerika en West-Europese landen onmisbaar Tijdens de economische conferentie I nieuwe industriële en agrarische ont- te Londen zgn de premiers van het wikkelingsprojecten ten uitvoer wor- Rritco r.pmonoW hot «rotvnrHon den gebracht teneinde het product en Britse Gemenebest het eens geworden over de in 1953 te volgen politiek, die naar zij hopen zal leiden tot een ver dere stijging van de goud- en dol larreserves van het sterlinggebied. In een gisteravond gepubliceerd communiqué delen de premiers mede van oordeel te zijn. dat omwisselbaar heid van het pond sterling onmisbaar is voor een multilateraal handels- en betalingsstelsel, doch dat deze omwis- selbaarheid slechts trapsgewijze zal kunnen worden verwezenlijkt. De premiers zullen aan de landen huiten het gemenebest een plan tot uitbreiding van de wereldhandel en -productie voorleggen, dat voorziet ir positieve internationale actie tot op heffing van de invoerbeperkingen. Het doel van dit plan is, dat crediteurlan- den en debiteurlanden overeenkomen een politiek te volgen, die leidt tot herstel van het evenwicht in de we reldeconomie en die gebaseerd is op het béginsel, dat handel en niet hulp verlening het middel is om dit te bereiken. Het plan, dat door de conferentie is opgesteld, gaat uit van drie kardinale beginselen, te weten: 1) De landen van het gemenebest moeten maatregelen tot bestrijding van de inflatie nemen en stijgingen van de kosten van le vensonderhoud tegengaan. 2) In de landen van het gemenebest moeten UITGAANSVERBOD INGESTELD Wapens, munitie, handgranaten en trotyl gevonden In verband met de moeilijkheden in het Ambonese woonoord „Lunet ten" te Vught als gevolg van politie ke tegenstellingen, heeft de politie in de nacht van Woensdag op Donder dag 29 arrestaties verricht. De aan gehouden Ambonezen zgn leden van de C. R. A. M. S. (Commissie Repa triëring Ambonese Militairen en Schepelingen). Zy zyn overgebracht naar de kazerne van de Kon. Mare chaussee in 's Hertogenbosch. Vijf Ambonezen zijn vandaag voor de officier van Justitie te 's-Herto- genboseh geleid, verdacht van mis handeling, opruiing, vèrnieling en het onbevoegd voorhanden hebben van munitie en trotyl. Ondanks de verleden jaar door de burgemeester van Vught uitgevaar digde verordening, waarbg verboden werd wapens voorhanden te hebben in het woonoord, is een grote hoe veelheid slag- en steekwapens, muni- ie, handgranaten en trotyl gevonden. De gezinnen van de 32 aangehou den Ambonezen werden vandaag, bg wgze van strafmaatregel, naar een ander woonoord overgebracht. Voor het gedeelte van het woonoord, waar de leden van de C.R.A.M.S. zgn ge huisvest, is een uitgaansverbod inge steld. het concurrentievermogen dezer lan den te vergroten. 3) In een zo groot mogelijk deel van de wereld moet het handels- en betalingsverkeer vrijer worden. De Engelse regering heeft toegezegd zich bijzondere inspannin gen te zullen getroosten om meer ka pitaal voor de economische ontwikke ling van de landen van het gemene best te verschaffen. De premiers zijn van mening, dat de medewerking van Amerika en de West-Europese landen onmisbaar is voor het welslagen van het plan. - Soldaten uit het Japanse Nationale Veiligheidsleger, krjjgen momenteel een zeer intensieve training te Honshu. Zij leren o.a. hoe te handelen tydens veldmanoeuvres op heuvelachtig terrein onder de dekking van een dichte rook. Er lopen geruchten, dat deze troepen zullen worden ingezet in Korea. Nu nog een spelletje -straks ernst. is het 275 jaar geleden, dat by een aanval van een Frans vlooteskadcr op het eer- tyds door de Zeeuwen gekoloni seerde eiland Taboago in West- Indië een bom neerkwam in de kruitkelder van het fort aldaar, waardoor de Nederlandse vloot voogd Jacob Binckes om het leven kwam. Jacht op tassendief in Rome. HIJ WAS ER MET DE TAS VAN KOERIER VANDOOR. In geheel Rome is Woensdagavond naar een dief gezocht, die een tas, waarin zich belangrijke mededelin gen van het Italiaanse ministerie van buitenlandse zaken aan buiten landse ambassades bevonden, van een rijwiel van een koerier van het ministerie, dat even onbeheerd in de omgeving van de Amerikaanse am bassade had gestaan, heeft ont vreemd. De dief vermoedde waar schijnlijk niet, wat zich in de tas bevond. Staat past een miüioei» bij voor de walvisvaart Nieuw schip in 1955 gereed De Staat zal bgna een millioen gulden moeten bijpassen ingevolge een garantieovereenkomst met de Maatschappg voor Walvisvaart. Het bedryfsoverschot van de maatschap pg is namelijk niet voldoende voor de verplichte afschrijvingen op het ma teriaal. Dat is een gevolg van de sterke prgsdaling voor potvisolie. De winst- en verliesrekening sluit met "een voordelig saldo van ruim 1 millioen. Aan de preferente aandeel houders zal 4% en de gewone aan deelhouders 5% uitgekeerd kunnen worden. Voor het nieuwe seizoen zijn de vooruitzichten goed omdat dan in de Zuidelijke IJszee slechts 16 expeaitie's (dit jaar 19) zullen deelnemen. De jagersvloot zal uitge breid worden tot 12 schepen. Op dracht is gegeven voor de bouw van een modem fabrieksschip groot 26.400 ton, dat in 1955/'56 aan de vangst zal deelnemen. Overwogen wordt dat schip ook met installaties voor byproducten zo als vleesmeel uit te rusten. Boven dien zal voor dit schip de jagers- .vloot nog worden uitgebreid. 9 De Haarlemserechtbank veroordeel de de 60-jarige H. v. d. B.. die een in valide' man bestal voor -f/1200 en twee schuldbeken lenïssen van f 3800 tot één jaar gevangenisstraf Pierement als ijsbreker Juist toen in de middagverga dering de gemoederen tamelijk verhit waren en de meningen ernstig dreigden te botsen, „za gen" de geachte sprekers plotse ling hun soms luide stem men verloren gaan in een mu zikale klankenweelde. Langs de vensters trok name lijk een pierement, dat zijn doordringende geluiden opge wekt de vergaderzaal inzond. „Ha. nou komt er muziek in", kreet een hoofdingeland en zie: het ijs was gebroken! De enigszins vertrokken ge laten ontspanden zich. een gulle lach klaterde op en de voorzit ter? Wel, die gelastte onmiddellijk een pauze! P.T.T. WIL MEER GELD ZIEN Plaatselijk telefoongesprek gaat 4 cent kosten. De minister van verkeer en waterstaat heeft in zijn memorie van ant woord over de P.T.T.-begroting aan de Tweedé Kamer medegedeeld, dat het in zijn bedoeling ligt enige post-, telefoon- en telegraaftarieven per 1 Juli 1953 te verhogen. De minister acht deze maatregel noodza kelijk om enige verbetering te brengen in de financiële positie van het bedryf. De verhoging zal voor het binnenlands postverkeer worden beperkt tot de locale brieven en de locale en in ter-locale briefkaarten waarvan het tarief met 1 cent wordt verhoogd. De voornaamste wyzigingen van de tarieven in het buitenlandse verkeer betreffen de brieven (voor een géwicht t/m 20 gram verhoogd van 20 tot 25 cent, met verdere verho gingen bij groter gewicht), de briefkaarten (van 12 tot 15 cent) en de gedrukte stukken, monsters én acten waarvan het tarief per 50 gram van 4 op 5 cent komt. De overige verhogingen betreffen: le. het luchtrecht in het verkeer met Indonesië, dat zal worden aan gepast aan de reeds ingegane ver hoging. van de .aan de K.L.M. te be talen vergoeding voor de luchtdienst AmsterdamDjakarta; 2e. voor gewone en girokwitanties in het binnenlandse verkeer van 15 op 25 cent; 3e. voor postwissels in binnenlands verkeer van 15 op 20 cent (voor wis sels van 12,50 t/m 25) en van 20 op 25 (voor wissels van 25 t/m 50,—) 4e. voor postpakketten met aange geven waarde in binnenlands verkeer het aantekenrecht en het vastrecht van 15 op 20 cent; 5e. het aantekenrecht resp. inkla- ringsrecht in het buitenlandse ver keer van 15 op 20 cent resp. van 35 op 50 cent (briefpost) en van 40 cent op 1 gulden (pakketpost De uit deze tariefsverhogingen voortvloeiende vermeerdering van baten zal naar raming ca. 7.4 mil lioen gulden per jaar belopen. LOCAAL GESPREK WORDT DUURDER. Het locale telefoongesprek, dat nu 3 cent per keer kost, zal 4 cent gaan kosten. De prijs van het interlocale ver keer zal echter als gevolg van de mechanisatie enigermate kunnen worden verlaagd. Binnen de sector zal eenzelfde abonnementsbedrag worden gehe ven, berekend naar het aantal aan sluitingen van de sector, terwgl het verkeer binnen de sector zal worden gevoerd op basis van het locale ta rief, echter mèt tijdmeting. Een belangrijke verhoging onder gaat de vergoéding van de aanleg van een telefoonaansluiting, name lijk van 25 op 40. De verbetering van de bedrgfsre- sultaten bij de telegraafdienst is ge vonden in verhoging van de tarieven in het Europese en het buiten-Euro- pese verkeer. Tevens zal een recht worden geheven voor de aanbieding van telegrammen in giro of per te lefoon van resp. 5 en 10 cent. Bo vendien zal de huurprgs van ver- reschry'vers enigszins worden ver hoogd. Enige dezer tariefsverhogin gen zgn reeds van kracht; de ove rige wgzigingen zullen per 1 Janu ari 1953 worden ingevoerd. De uit deze tariefswgziging verwachte ver meerdering van opbrengst wordt ge schat op 1.4 millioen gulden. RENTE SPAARBANK. De minister heeft voorts medege deeld, dat de vraag in studie is in hoeverre verhoging van de rente van de Rijkspostspaarbank gewenst moet worden geacht. BEGROTINGSVERG. „HET VRIJE VAN SLUIS" Verhoging van dijkgeschot - na veel critiek - een feit De algemene vergadering van het waterschap „Het Vrije van Sluis" heeft Donderdag na 6 uur vergaderen en niet zonder slag of stoot de begroting voor de dienst 1953 goedgekeurd, waarby dus tevens het dykgeschot voor de onbebouwde eigendommen van 33.op 40.per H.A. is gebracht. Het was een zo nu en dan emotionele vergadering, welke in Hotel „Du Commerce" te Oostburg werd gehouden, waarin scherpe, per soonlijke tegenstellingen in het dagelijks bestuur naar voren kwamen en waarby critiek op het beleid niet uitbleef. Wederom is gebleken voor welk een zware taak dit nog jonge waterschap zich gesteld ziet; een taak, wel ke zonder steun van de overheid welhaast onuitvoerbaar is, zoals ook de dijkgraaf, de heer C. M. van den Broecke, in zijn algemene beschouwing over de begroting met nadruk betoogde. Verhoging van het dykgeschot bleek echter onafwendbaar, gezien ook de belangen van de landbouw, waarmede het waterschap rekening heeft te houden, aldus de dgkgraaf in zyn algemene beschouwing. In dit verband wees spreker op de zo nood zakelijke verbeteringen Dg de ontwa tering. Met klem betoogde de heer Van den Broecke, dat het noodzake- lgk is om bg het Ryk aan te drin gen op daadwerkelgke steun. Gezien de uitlatingen van de nieuwe minis ter, was spreker ten aanzien hiervan niet pessimistisch gestemd. Het voor de zeewering uitgetrok ken bedrag ad 100.000.achtte de voorzitter eigenlgk nog te laag, voor al gezien ook het rapport van de technische ambtenaar, waarin met fotomateriaal wordt aangetoond, hoe de kust dagelgks wordt aangevreten. Na ook de aspecten van de overige taken (wegen en waterleidingen) uit voerig te hebben belicht, gaf de dgk graaf als zgn mening te kennen, dat de verhoging van het dykgeschot niet in een voor de betrokkenen on gunstige tgd kwam. Nadat verschillende hoofdingelan den hun mening te kennen hadden gegeven over o.m. de slopende kwes tie van de wachtsluis te Cadzand (Dinsdag a.s. zal deze kwestie te Middelburg wederom worden bespro ken, in tegenwoordigheid van o.a. directie-leden van Rijkswaterstaat uit Den Haag), de wegenverbetering en de afwatering, verzocht de verga dering op voorstel van de heer J. v. Slikken aan de gezworene A. J. Cambier zgn mening over de begro ting te kennen te geven. De heer Cambier voelde hier weinig of niets voor, maar zag zich tegen zyn zin genoodzaakt aan het verlan gen van de vergadering te voldoen. In felle bewoordingen sprak de heer Cambier zich uit tegen diverse be grotingsposten; zeide géén vertrou wen te hebben in Rgkssubsidie en verklaarde de verhoging van het dyk geschot als onnodig te zien, daar zulks toch niet afdoende zou zgn. Hg beschouwde de zaak als „reddeloos verloren". De dgkgraaf zeide met verwonde ring te horen, dat een bestuurslid een dergelijke toon aanhief en hy ver weet de heer Cambier zijn vele ab senties bg bestuursvergaderingen, waarin hy al deze bezwaren naar vo ren had moeten brengen. Toen de be groting door het dagelijks bestuur werd behandeld, kwam de heer Cam bier zeer Iaat ter vergadering (on geveer tijdens de behandeling van de laatste post) enstemde tegen, al dus de heer Van den Broecke. (Vervolg op pag. 2). Vijftien jaar geëist voor roofoverval De buit bedroeg f 2000.— De 40-jarige vrouw A. d. B. uit Eindhoven maakte tweemaal per week een houten keet schoon, waarin de 72- jarige opkoper H. K. te Valkenswaard woonde. Wanneer zij klaar was met dat werk bracht de oude man haar naar de autobus. Zij vertelde dat aan de 37-jarige P. L. v. B. te Eindhoven en ook dat de man een portefeuille met ongeveer f 2000 bij zich droeg. Van B. zon toen op een beroving. Een eerste poging, die hij samen met een ander wilde ondernemen, ging niet door, omdat de ander geen geweld wenste. Van B. heeft toen geheel al leen op 27 Februari de oude opkoper vlak bij zijn huisje neergeslagen en hem beroofd. De man overleed twee dagen later in een ziekenhuis. Donderdag stonden de schoonmaak ster en de aanslagpleger terecht voor de rechtbank te 's Hertogenbosch. Tegen de man eiste de subs, officier van justitie vijftien jaar gevangenis straf. Voor de vrouw vroeg hij. op grond van haar gebrekkige geestver mogens. plaatsing in een krankzinni gengesticht en ter beschikking stelling van de regering. DE VERWACHT: AANHOUDENDE DOOL Aanvankelijk nog op vele plaatsen nevel of mist, overigens overwegend zwaar bewolkt met vooral in de kust gebieden enkele buien. Matige tot vrij krachtige wind tussen Zuid en West Flinke dooi.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1