Huurvraagstuk moet spoedig opgelost worden THUNDERJETS WORDEN VAN DE V.S. NAAR ONS LAND GEVLOGEN VIJFTIEN JAAR GEEIST TEGEN HAARLEMSE SLAGERSKNECHT H" VRIJDAG 21 NOVEMBER 1952 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT NEEMT MR DONKER TE VEEL HOOI OP ZIJN VORK Tweede Kamerleden hebben vertrouwen in minister Witte „De minister meet zich eigenlijk overbodig maken. Allerlei bemoeienissen van zyn departement zal liy moeten afstoten omdat het eigenlyk een tij delijk geval is. Over vier jaar moeten we zover gevorderd zyn, dat wy re kening gaan houden met het verdwijnen van het departement". Dat waren de woorden, welke de heer van Vliet van de K.V.P. gisteravond in de Twee de Kamer sprak, toen daar de behandeling van de begroting van wederop bouw en volkshuisvesting aan de orde was gesteld. In het algemeen werd de nieuwe bewindsman, minister Witte, daarbij met vertrouwen tegemoet getreden. Op het punt van de huurpolitiek der regering werden echter enige harde noten gekraakt, maar dat raakte in hoofdzaak toch het beleid van de vorige regeringen. De heer Stapelkamp (AJt.) bjjv. sprak van een chaotische toestand en wees er op. dat het huurbedrag op het ogenblik lager is dan voor 1940. En de heer van Leeuwen (V.V.D.) voegde daaraan nog toe, dat de huren toen reeds laag waren als gevolg van de depressie van 19301940. De on evenwichtigheid van de Nederlandse economie blijkt volgens spr. nergens zo duidelijk als op het punt van wo ningbouw en huren. Verschillende sprekers pleitten voor versteviging van de positie der wo ningbouwverenigingen en juichten het toe dat de minister een eerlijke kans wil geven aan de particuliere woningbouw. Leden van woningbouw verenigingen zouden op den duur ei genaar van een woning moeten kun nen worden, aldus de heer Stapel kamp. De heer van Vliet wees er nog op, dat de woningbouw niet alleen quan- titatief, maar ook qualitatief op peil gehouden moet worden. Het land wordt overdekt met tienduizenden woningen van het minimum-type die straks niet meer aangekeken zullen worden. Het jonge gezin heeft toch recht op een woning, waarin het kan uitgroeien. Spr. pleitte voor verrui ming van de premieregeling voor par ticuliere woningbouw. Verlegging van de grens voor de inhoud naar 500 550 kub. meter achtte hy redelijk. Van meer dan een zijde werd aan gedrongen op een spoedige oplossing van het huurvraagstuk. Verschillen de kamerleden spraken zich daarbij uit tegen huurbelasting. De heer van der Feltfz (C.H.) acht te de huurpolitiek van te lage huren verkeerd. Iedereen begrijpt, dat er hogere huren moeten komen. Spr. be treurde het, dat de minister zich in zijn antwoord achter de Soc. Econ. Raad verschuilde. De heer Beernink (C.H.) wenste, dat in 1953 bouwstoppen zoveel moge- lyk achterwege zullen blijven. Een extra-contingent zou beschikbaar ge steld moeten worden voor de gemeen ten, die het contingent 19511953 reeds hebben verbruikt. De heer van Dis (St. Ger.) vroeg of de regering niet een nog groter aan tal woningen kan nastreven dan zij zich voor 1953 heeft voorgesteld. Het feld zou kunnen worden verkregen oor subsidies aan allerlei instellingen en de gelden voor de Ver. Naties in te trekken, het vele reizen door minis ters, kamerleden en hoge ambtenaren tegen te gaan en de defensielasten te verlagen, juist als in België. Om half twaalf werd de vergade ring verdaagd BEGROTING VAN JUSTITIE. In de middagzitting werd eerst de motie van de communist Reuter over een algehele salarisverbetering voor het overheidspersoneel verworpen, waarna de Kamer begon met de be handeling van de begroting van justi tie. De heren Roosjen (A.ït.) en Oud (V.V.D.) spraken daarby hun be duchtheid uit, dat de nieuwe minister mr. Donker, wat al te veel hooi op zijn vork heeft genomen. Heel wat soberder programma's konden vroe ger ook niet afgewerkt worden! Men had wel vertrouwen in deze minister, maar of zijn werkkracht hiertegen opgewassen zal zyn Ook de vrouwelijke afgevaardigden mej. Tendeloo (P.v.d.A.) en jkvr. Wttwaal van Stoetwegen (C.H.) tra den de minister met veel vertrouwen tegemoet. Zii hoopten, dat de Kamer de „ongeduldige draver" dit beeld was van mr. Roosjen zal kunnen bijhouden. Laatstgenoemde spreekster vroeg iets te doen tegen de lange ty- den, dat sommige verdachten in voor arrest zitten en tegen de overbevol king van de huizen van bewaring. Ook vroeg zij over de naar Breda overgebrachte Duitse oorlogsmisdadi gers niet te veel vrijheden genieten en of Lages nu in Breda zit. Mej. Tendeloo drong aan op beëin diging van het bezettingsrecht. De heer van der Feltz (C.H.) be toogde, dat er ten aanzien van de promotiekansen bij het openbaar mi- Benedetto Croce f De Italiaanse filosoof Benedette Croce is Donderdag overleden, zo meldt het Italiaanse persbureau An sa. Hy leed aan griep. Croce is 86 jaar geworden. Hij was de bekendste Italiaanse filosoof van deze eeuw en een fel tegenstander van het fascisme. Zijn filosofisch idealisme werd afgekeurd door de R.K. kerk en al zijn werken zyn op de index geplaatst. Op 21-jarige leeftyd erfde hy een aanzienlijk familiefortuin. Hij reisde in de volgende jaren intensief en stu deerde geschiedenis en economie. Als politicus speelde hy een leiden de rol, totdat zyn liberalisme hem in conflict bracht met de fascisten. Hy werd in 1910 senator en was minis ter van onderwijs in de liberale rege ring van 1920 tot 1921. THdens het fascistische bewind werkte hy in zyn villa in Sorento, waar hy een biblio theek met 60.000 boeken had. Als monarchist nam hy zitting in de regering van Badoglio in 1944. La ter werd Hij minister van staat in het kabinet van Bonomi. nisterie een ware noodtoestand be staat, een betere regeling is gewenst. Spr gaf verder te kennen, dat het bewijs van goed zedelijk gedrag een ernstig kwaad in het maatschappelyk leven is; een andere regeling is ge wenst. Het antwoord van de minis ter bevredigde spr. niet. Mr. Roosjen verklaarde zich tegen prof. Oud vóór een verschoningsrecht voor journalisten, evenals mr. van Ryckevorsel (K.V.P.), prof. Lemaire (KJM.P.) en ds. Zandt (St. Ger.). De ze laatste noemde de behandeling van de politieke delinquenten een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Verschillende sprekers kwamen met allerlei detail-wensen. Vanmid dag zal minister Donker antwoorden. 384. Wanneer we een spin zien met haar griezelige lange poten, kunnen we ons best enigszins voorstellen hoe de be wegingen van die poten zich voltrek ken. Verschillende spiergroepen zor gen er voor dat de afzonderlijke ge ledingen die we als een ingenietis stelsel van hefbomen kunnen beschou wen harmonisch ten opzichte van elkaar werken en deze combinatie van bewegingen kunnen versterkt en afgeremd wordenzodat de spin har der of zachter loopt. Zelfs kunnen er variaties in de spier combinaties wor den aangebracht, waardoor de rich ting van de gang nauwkeurig wordt bepaald. De uitvoering is wat kleiner, maar verschilt in beginsel toch niet van datgene wat wij door middel van onze spieren met onze benen uitvoe ren. Hoe geheel anders is echter de voort beweging van één cel. We weten dat zij bestaat uit een wand, waarbinnen zich de levende stof, het z.g.n. prolo- plasma bevindt, die we ons als een gelei-achtige massa kunnen voorstel len, gevormd door een uitermate ge compliceerd mengsel van talloze che mische verbindingen. Gemakshalve kunnen we ons hierbij het ei voor ogen houden, ontdaan van de kalk schaal. Een dergelijk windei is na tuurlijk geen zuiver beeld van de naakte protoplasten die in de natuur een zelfstandig bestaan leiden, doch kan als voorstellingsobject heel goed hiervoor dienen. De naakte protoplasten bewegen zich op velerlei wijzen in het water voort, hetzij door trilharen, hetzij door uitstulpingen, schuifbewegingen enz. Dat lijkt opzichzelf heel plausibel, maar als we met zoiets als een wind ei te maken hebben, hoe ter wereld ontstaan die bewegingen dan? Want steekt U nu eens enige lucifers in dat ei, zodat ook de trilharen aanwezig gedacht kunnen worden, hoe moeten die stokjes dan in beweging geraken zonder behulp van spieren? We stuiten hier op een van raadselachtigste problemen in de bio logie. Want wel heeft men vastgesteld dat er velerlei natuurkundige en che mische krachten in het protoplasma werkzaam zijn, waardoor er stromin gen optreden, maar hiermede is nog niets verklaard, want trilharen kun nen somtijds ook de andere kant wor den opgedraaid, zodat een tegenge stelde beweging optreedt, welke dus van binnen uit geregeld wordt. Hebben 25 jaar geleden velen nog gedacht dat de bewegingen in het protoplasma van de eencelligen tot natuur- en scheikundige processen waren te herleiden, zodat deze orga nismen niet anders moesten worden' beschouwd dan als automaatjes, latere onderzoekingen hebben geleerd dat dit een wel wat zeer simplistische opvat ting is. Want verschillende van deze eencellige planten en dieren waar van vele desondanks een zeer hoge organisatie hebben bereikt blijken over aanpassingsvermogen te beschik ken en kunnen somtijds zelfs ervaring opdoen, hetgeen bij automaten uitge sloten is. H. Pétillon. HET KAN EENS NODIG ZIJN De eerste straaljagers reeds in Groenland aangekomen Veertien Thunderjet-straaljagers van het type F-84 G, die In het kader van de Amerikaanse wapenleveranties aan West-Europa ter beschikking van de Nederlandse luchtmacht worden gesteld, zijn dezer dagen van de Amerikaanse vliegbasis Westover in de staat Massachussets gestart om te worden overgevlogen naar de vliegbasis Eindhoven ln Noord-Brabant» Dit is de de eerste maal, dat een dergeiyke voor Nederland bestemde zending door de lucht wordt afgeleverd. Volgens de laatste berichten bevin den zich thans reeds enkele van de Thunderjets op Groenland, vanwaar ze de tocht zullen voortzetten. De ma joor-vlieger J. Flinterman en een Amerikaan van de Amerikaanse Tot dusverre kwamen de Thunder jets per boot naar Europa, meestal naar Kopenhagen, en werden dan op een vliegveld in de nabijheid van de plaats van ontscheping gemonteerd en later naar ons land overgevlogen. Dit overvliegen betekende een belang- ryke kostenbesparing. De afstand, die de 14 Thunderjets nu zullen afleggen, bedraagt onge veer 5000 km. De route loopt over Goosebay in Labrador en Prestwick in Schotland. Deze vlucht vormt een onderdeel van het „project dropkick", dat in het algemeen betrekking heeft op de aflevering van Amerikaanse ge vechtsvliegtuigen voor de NAVO- landen, via de luchtweg in plaats van per boot. Op deze wijze kan binnen enkele da gen een groot aantal vliegtuigen naar West-Europa worden overge bracht, hetgeen onder bepaalde om standigheden van bijzonder belang moet worden geacht. De Thunderjets, die thans op weg zyn naar Nederland worden gevlogen door vliegers van de U.S. Air Force Europa (U.S.A.F.E.), die kortelings ter gewoon verkeersvliegtuig van chiphol naar Amerika vertrokken om daar de straaljagers voor ons land over te nemen. De gemeente Someren (Noord Brabant), telt onder haar ongeveer 8000 inwoners 33 tweelingen. In het Kleu- terbureau van het Wit Gele Kruis te Someren, waar de zusters uit het missiehuis „H. Antonius" te Asten (N. Br.) onder leiding van dr. Tegelaar uit Helmond hun vruchtbaar werk verrichten, werden de tweelingen ge fotografeerd. MOORD OP EEN WOONSCHIP Ook de weduwe, een zoon en een a.s. schoonzoon stonden terecht Vyftien jaar met aftrek eiste de officier van justitie by de Haarlemse rechtbank tegen de 24-jarige slagersknecht J. S., die er van verdacht werd op 23 Juni van dit jaar zijn a.s.sclioonvader, de 53-jarige scheepsbouwer J. C. M. Dikmans tydens een twist met een hamer van het leven te heb ben beroofd. Tegen de weduwe van de vermoorde, een zoon en de verloof de van een der dochters, die als medeplichtigen terecht stonden, werd tel kens 6 maanden geëist. Tydens het verhoor door de presi dent van de rechtbank, vertelde de jongeman, dat hy omsteeks half tien in de avond van de 23e Juni met Dikmans een woordenwisseling kreeg, nadat hy de scheepsbouwei had verteld, dat zijn dochter een kind van hem verwachtte. De scheepsbou wer had daarop, volgens verdachte een klein mesje genomen en uitge roepen; „Ik zal jullie allemaal oprui men". Verdachte had toen met een voorhamer Dikmans drie klappen op het hoofd gegeven. De president las voorts een verkla ring voor, die verdachte by de politie had afgelegd, waaruit bleek, dat Dikmans nog leefde nadat S. het ge beurde aan de vrouw van de versla- gene en diens dochters had verteld. Tezamen met de groenteknecht B., zyn a.s. zwager, heeft verdachte, al dus de president, het lijk aan een mo- torvlet gebonden, waarna zy het Spaarne opvoeren. Ter hoogte van de fabriek van Droste raakte het touw, waarmede het lyk was vastgebonden aan het bootje, in de schroef ver ward. Daarna hebben de twee man nen het lyk laten zinken. ONGUNSTIG BEKEND. Een getuige a décharge, een Haar lemse kermisexploitant, verklaarde, dat de vermoorde zeer slecht bekend stond. Hy verwaarloosde zyn gezin en mishandelde zyn vrouw, terwyl de kinderen vaak zonder eten op straat werden gestuurd. Na het verhoor van enkele getui gen volgde het requisitoir, waarbij de officier van justitie vyftien jaar ge vangenisstraf eiste» Hij gaf in zijn requisitoir toe, dat de stemming op het woonschip waar het gezin Dikmans huisde, niet al te best was en dat Dikmans zelf daar toe veel bijdroeg. De officier schilder de de verslagene als een moeilijk, vreemd en wellicht zelfs slecht mens- In de sfeer, die daardoor op het woonschip ontstond, kwam de ver dachte, die in Duitsland is opgevoed, terecht, en maakte daar spanningen mee, die wellicht bydroegen tot zijn antipathie tegen de verslagene. Wel licht voelde de verdachte zich be dreigd by de twist, die ontstaan is, vooral omdat verdachte in de over tuiging leefde, dat Dikmans zyn eer ste vrouw had vermoord. Doch dit neemt niet weg, aldus de officier, dat deze doodslag willens en wetens en weloverdacht is gedaan. Beroep op noodweer gaat niet op, wanneer men het "onbetekenende wapen ziet, waar mee Dikmans dreigde. WEDUWE STOND EVENEENS TERECHT Des middags verscheen achtereen volgens de weduwe van de vermoor de, een zoon en de verloofde van een der dochters in het beklaagdenbank je. De eerste twee waren er van ver dacht sporen van het misdrijf te heb ben verdoezeld en de misdaad te heb ben verzwegen. Aan de laatste werd ten laste gelegd, dat hy hulp zou hebben geboden bij het in het water werpen van het slachtoffer. Mevrouw D. hield vol, dat zij van de moord niets had geweten tot de dag waarop het stoffelijk overschot werd gevonden. Ook beweerde zij niets te hebben geweten van het geld, dat haar door S. uit de porte- monnaie van haar man zou zyn ge geven. De getuige J. B., de verloofde van een der dochters van de ver moorde, verklaarde echter er bij ge weest te zyn, toen deze portemonnaie in het byzijn van verdachte in het fornuis werd verbrand. Dezelfde ge tuige verklaarde voorts, dat me vrouw D. hem had gevraagd de bloedvlekken van de hamer te ver wijderen. De officier van justitie, mr G. W. F. van de Valk Bouman, zeide reke ning te zullen houden met de slechte behandeling, die verdachte van haar man heeft ondervonden, doch hekelde haar houding van hardnekkige ont kenning en eiste de maximum ge vangenisstraf van zes maanden. De verdediger, mr A. W. nellema jr, pleitte clementie. Vervolgens stond de zoon, J. E. D., terecht, die ten stelligste ontkende de hand te hebben gehad in het uit wissen van bloedvlekken. De officier van justitie eiste ook tegen deze ver dachte zes maanden gevangenisstraf. De laatste verdachte J. B., die te voren als getuige was opgetreden, erkende, dat hy de hoofddader S. geholpen had bij het in het water werpen van het lrjk. Mr. van de Valk Bouman hield rekening met de waar schijnlijkheid, dat B. onder pressie van S. had gehandeld en met zijn ruiterlijke bekentenis. De eis luidde zes maanden gevangenisstraf. De uitspraak in al deze zaken op 4 December. Bieten moeten lading boter bedekken Maar douane-beambten grepen in Aan de Nederlands-Belgische grens in West-Brabant is een Belgische vrachtauto in beslag genomen, welke geladen was met ongeveer 1750 kilo roomboter. De auto stond in een bie tenveld en naar men aanneemt had den de smokkelaars het voornemen de clandistiene lading met een laag suikerbieten te camoufleren. Het la der. van de auto trok de aandacht van douane-beambten en daarmee was het spel voor de smokkelaars uit. Men speurt nog naar een Neder landse vrachtauto, waarmede de bo ter was aangevoerd. V.N.-Commissie zal rassen vraagstuk bestuderen Zuid-Afrikaans gedelegeerde; „van nul en gener waarde!" De speciale politieke commissie der Ver. Naties heeft Donderdag met 45 tegen 6 stemmen bij 8 onthoudingen het Zuid-Afrikaanse standpunt, dat de V.N. niet bevoegd zijn de apart heidspolitiek van Zuid-Afrika te be spreken verworpen. Nederland ont hield zich van stemming. Vervolgens keurde de commissie met 35 tegen 8 stemmen bij 16 ont houdingen een voorstel goed om een commissie voor het verzamelen van feiten te benoemen. Deze zou het ras senvraagstuk in Zuid-Afrika moeten bestuderen. Onder de tegenstemmers bevond zich Nederland. Voorts besloot de commissie met 32 stemmen tegen 7 stemmen en 18 ont houdingen het vraagstuk van de apartheid op de agenda van de vol gende zitting der algemene vergade ring te handhaven. Jooste, de leider der Zuid-Afrikaan se delegatie, verklaarde na afloop, dat elke resolutie over de apartheids kwestie door Zuid-Afrika als van nul en gener waarde zal worden be schouwd daar zy inmenging beteken de in de binnenlandse aangelegenhe den van de Unie. Op een vraag, wat de Unie thans zal doen, zeide Joos te dat dit een zaak van de Zuid-Afri kaanse regering is. Beuelux-commissies boekten resultaten In December weer een minister conferentie In aansluiting op de in October te Knokke gehouden ministeriële Be- nelux-besprekingen, zyn er bijzondere commissies gevormd tot het onder zoek der moeilijkheden, welke door bepaalde sectoren der Belgische indu strie werden ondervonden. Deze com missies zijn van 6 tot 8 November jl. voor het eerst in Den Haag bijeen geweest. De byeenkomsten zijn gehouden in een geest van be grip voor de wederzijdse belangen. Het werd echter spoedig duidelijk, dat geen van beide partijen beschikte over alle gegevens, die benodigd zijn om concrete voorstellen te kunnen doen. Tot het bijeenbrengen van deze gegevens en ter voltooiing van hun taak hebben de commissies deze da gen in Brussel opnieuw vergaderd. Voor enige sectoren is men reeds geslaagd in het opstellen van concre te voorstellen, welke zullen worden voorgelegd aan de eerstvolgende, in de loop van December te houden mi- nistriële besprekingen, gedurende welke definitieve beslissingen zullen worden genomen. Voor andere secto ren bleek het noodzakelijk de door de Belgische industrie ondervonden moeilijkheden nader te preciseren, al vorens tot de opstelling van concrete voorstellen kon worden overgegaan. Roofoverval in Horst GEMASKERDE VERDWEEN MET STATIONSKAS. In de nacht van Woensdag oi Donderdag, omstreeks half één, it. een roofoverval gepleegd op het sta tion HorstTegelen. Een tot nu toe onbekend gemaskerd persoon ver voegde zich aan het loket, bedreigde met een stegun de dienstdoende ambtenaar en vroeg de plaats van de geldla. Daar er op dat moment niet veel kasgeld aanwezig was, vanwege het late uur, bedroeg de buit slechts enkele tientjes. In de tijd, dat de ambtenaar de politie waarschuwde, verdween de gemas kerde man in de duisternis. Door het late uur was het perron leeg. De politie heeft de zaak in onder zoek. H. M. de Koningin heeft een bezoek gebracht aan de internationale tentoon stelling van kindertekeningen te Utrecht Een jachtvlieger van de Verenigde Na ties heeft de 500ste Mig-straaljager sinds het begin van de Koreaanse ooglog neer- luchtmacht zjjn reed3 met een Thun- derjet naar Prestwick vertrokken om met de Amerikaanse Thunderjets naar de basis Eindhoven terug te ke ren. Het Were'dgebeuren Aan de Barentszee Soms staan er in kranten zinnen, die een schok geven aan de goed willende lezer. Zo bijvoorbeeld de zin. die prof. Torvald Höjer in een Stockholm's dagblad schreef ter na gedachtenis van de Finse maarschalk Mannerheim: „Een bewonderaar van de democratie was hij niet; dat zou by een staatsman van zo uitnemen de intelligentie en ervaring ook wel verwonderlijk geweest zijn". Daar wordt dan zo op eens en in een enkele zin de democratie berooft van intelligentie en ervaring door een Zweeds hoogleraar. Bewoners van democratisch-be- stuurde landen zullen wel even aar zelen met het onderschrijven van de ze woorden, maar ze doen er wel goed aan by het volgen van de ge beurtenissen ln Zweden en Finland even rekening te houden met deze in drukwekkende uitlating. Er spreekt vermoedelijk een com pliment uit jegens de Sowjet-Unie, hoewel die unie voor wijlen Manner heim altijd een grote verschrikking is geweest. Finland is bezig bevriend te raken met die machtige nabuur. Premier Kekkonen, de leider van de Agrarische Party in Finland predikt reeds lang goede-nabuurschap-poli- tiek jegens Rusland. y vindt het pact van wederzijdse bijstand, dat zijn land met Sta lin sloot, een volkomen aan vaardbaar pact en hy hoopt op zeke re voordelen daarvan. Een van die voordelen zou gebiedsruil zyn. Met droeve ogen zien de Finnen nog altijd naar Zuid Karelië en Viborg. Stad en land moesten in 1947 aan de Rus sen worden afgestaan. Enkele weken geleden is de heer Kekkonen op reis geweest in Zweden, Noorwegen en Noord Finland. Het gerucht wil, dat hy daar n'.et alleen kwam om naar de gezondheid van de Laplandse her. ders en hun rendierkudden te infor meren. Hy zou gekomen zijn om de stemming te peilen onder het Lap- penvolkje tegenover een openlegging van dat land in nauwe samenhang met de Russische strategie. De Rus sen zouden namelyk een ruil-transac- tie overwegen. Zuid-Karelië terug aan Finland en zekere gebieden in Noord Finland aan de Russen. Rus land zou dan het stadje Rovaniemi krygen, dat aan de straatweg van de Botnische Golf naar de Barendszee ligt. Er loopt een spoorlijn van Ro vaniemi naar Salla en vandaar heb ben de Russen reeds een verbinding met de spoorlyn naar Moermansk tot stand gebracht Wanneer men nu weet, dat het gro te Finse plan voor de openlegging van het Noorden een waterkracht centrale aan de Kemi-elf omvat, dat er een wegenplan in u'tvoering zal komen en dat men allerlei rooskleu rige verwachtingen heeft van myn- exploitatie, dan neemt de strategi sche betekenis van dit gebied wel heel sterk toe. Met vrij grote belangstelling volgt men in Denemarken en Zweden deze activiteiten, ook al omdat Rusland het laatst^ jaar een straffe houd:ng tegen de Zweden en de Denen aanneemt, zo straf, dat men zelfs van onvriendelijkheid zou kunnen spreken. Rusland laat deze kleine naties voelen ,dat het zich meester acht van de Oostzee en dat de Russische be langen in dit gebied op de eerste plaats komen. Voor Denemarken en Zweden is dat nog moeiiyk te aan vaarden. Wanneer Kekkonen verklaart, dat men goed-Fins kan denken en toch bevriend met Rusland kan zyn blykt daaruit, dat hij de Russische suprematie als een feit wil erkennen. Hij zal er geen bezwaar tegen ma ken, wanneer in Noord Finland een bastion verrijst, waarvan de vuur monden zo nodig op Noorwegen en Zweden gericht kunnen worden. KEKKONEN IN FINLAND: „men kan goed-Fins denken en toch bevriend zijn met de Sovjet-Unie".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 3