NIEUWS UIT ZEELAND BEN H&ER-KOP „Er kan nog méér bij!" MARKTBERICHTEN WISSEL SCHOUWEN SCHOUWEN EN DUIVELAND „DE MAGNEET" De schoenenspecialist Bergen op Zoom (Naast Postkantoor) TSRHORST, Bergen op Zoom e Damesmantels Kindermantels Heren- en jongensjassen R0XY- THEATER GEVAAR VOOR CONCURRENTIE BIJ VRIJWILLIGERS-WERVING? VRIJDAG 21 NOVEMBER 1952. PROV1N Cl A LÊ ZEEUWSE COURANT 7 Gemeentelijke vergaderzaal te Bruinisse in gebruik Onder grote belangstelling is te Bruinisse Woensdagavond de nieuwe gemeentelijke vergaderzaal in gebruik genomen met medewerking van de plaatselijke muziekvereniging „Nu met Hope", de toneelvereniging N.V. V. en de landbouwjongerengemeen- schap. Allereerst sprak de voorzitter van „Nu met Hope", de heer C. W. de Jonge, namens de drie aanwezige verenigingen. De heer Immerzeel sprak hierna namens allen, die in hun vrije tijd tot de totstandkoming van het gebouw hadden bijgedragen. De ze spreker behandelde ae verschillen de overwegingen die de mens tot wer ken brengen. Hij wees erop, dat het streven in dit geval is geweest het culturele peil van de Brumisser bevol king op hoger niveau te brengen. Er bestaan thans te Bruinisse plannen tot de oprichting van een gymna stiekvereniging, die ook van het ge bouw gebruik zal kunnen maken. Na deze mededeling droeg spr. het nieu we gebouw over aan burgemeester H. K. Michaëlis, voorzitter van de Stich ting voor de oprichting. Deze wees in zijn toespraak op de gemeenschapszin die in Bruinisse ge bleken is te bestaan en gaf een kort overzicht van de wordingsgeschiede nis van het gebouw. Hij was ver heugd, dat van een oud krot een nieuwe vergaderzaal kon worden ge maakt. Hy bracht in dit verband spe ciale hulde aan de transportploeg, die de stoot tot doorzetten heeft gege ven, toen de belangstelling voor het werk bij de vrijwilligers begon te ta nen. Spr. besloot met de hoop uit te spreken, dat het nieuwe gebouw aan de verwachtingen zal mogen voldoen. Concurrentie met andere openbare gebouwen, aldus spreker, is aan ons streven volkomen vreemd. Hij deed 'n beroep op de aanwezigen om ter dek king van de kosten een obligatie te nemen. Hiervan moeten er nog 20 stuks 4 worden geplaatst. Na enige muzieknummers, uitge voerd door „Nu met Hope" werd door de toneelvereniging het toneelstuk „Maaike" opgevoerd, waarbq de ver schillende rollen op zeer verdienstelij ke wijze werden vertolkt. Zierikzee LEZING OVER GROENTETEELT. Voor de vereniging van oud-leer lingen van tuinbouwwintercursussen te Zierikzee, hield de heer M. Wattel, assistent van de rijkstuinbouwconsu- lent te Middelburg, in de vergader zaal aan het Visslop, een lezing over groenteteelt. Spreker begon met er op te wijzen, dat het jaar 1952 voor deze tak van tuinbouw niet ongun stig is geweest. Een juist gerichte politiek van de regering zorgde voor ècn behoorlijke export en tomaten bereikten een goede prijs. De teelt van sla en late bloemkool is echter door de lage prijzen niet bevredigend geweest. Hierna betoogde spreker, dat de verzorging van de verschil lende groentensoorten ng vaak veel te wensen laat. Niet alleen verzorgt men de planten verkeerd, maar bij het zaaien van vroege sla en bloem kool is men meestal te haastig. Men gebruikt dan geen bascicol en het gewas wordt meestel later niet met poeder bestoven zodat men al spoe dig te kampen krijgt met smeul. Spr. was van oordeel, dat de soort van de verbouwde bloemkool van grote invloed kan zijn op het slagen van de teelt. Veentjes en Alppa-rassen zijn, wanneer zij goed worden behandeld en op tijd gezaaid, het best bestand tegen klemhartigheid en boorders en kunnen dit euvel op efficiënte wijze helpen beperken. Verder wees de heer Wattel op het grote belang van een goed doorgevoerde selectie bij het uitplanten, waardoor grond en tijd kan worden bespaard. Speciaal werd de aandacht gevestigd op com binatieteelten en het gebruik van glas, welke beide voorzieningen vaak goede uitkomsten geven. In dit ver band sprak de heer Wattel ook uit voerig over de cultuur van glasaard beien, welke spreker vergeleek met de vollegrondsaardbeien die meer in de belangstelling komen te staan nu nieuwe variëteiten, zoals de BOA en W erkmanskleding naar NIEUWEKKERK, Tel. 55. BROUWERSHAVEN, Tel. 76. ANNA JACOBAPOLDER, TeL 7. de Climax zijn ontwikkeld met een goede groei, grote vruchtbaarheid, goede kleur en prima smaak. Deze nieuwe soorten blijken bovendien heel weinig van ziekten te lijden te heb ben. Na deze lezing werd nog een be langrijk besluit bekend gemaakt. Be paald is namelijk, dat de heer Wattel in het vervolg één keer in de maand tijdens de marktdag te Zierikzee in „Het Huis van Nassau" aanwezig zal zijn om de kwekers voor te lich ten op het gebied van de groenten- en gladiolenteelt en -handel. De eer ste zitting zal worden gehouden op Donderdag 4 December a.s. van 11 tot 13 uur. Eveneens van grote be tekenis voor de streek is het besluit, tot het aanleggen van proefveldjes voor bloemkool, sla, kroten, vroege aard£>»pelen en tomaten op percelen van verschillende leden der vereni ging. Renesse AANBESTEDING Te Renesse werd aanbesteed het aanleggen van funderingen voor nieu we wegen in verband met het uitbrei dingsplan. Er werd ingeschreven als volgt: W. v. d. Berg en P. van Don gen, Bruinisse-Haamstede, I f 6638. II f 10.880; L. van Popering, Bruinisse, I f 14.635, II f 18.685; D. Rentier, Noordgouwe, I f 6970,—, II f 12.888.—: M. v. d. Velde, Bruinisse, I f 7240. II f 11.190. I is een gedeelte van het werk, II is het gehele werk. Bruinisse MIDDENSTANDS VERENIGING VERGADERDE. Onder voorzitterschap.-van de heer A. de Koning Mz, vergaderde in hotel" Storm te Bruinisse de plaatselijke af deling van de Koninklijke Nederland se Middenstandsbond. Het hoofddoel van deze vergadering was het defini tief vaststellen van plannen voor de komende winkelweek. De speciaal hier voor ingestelde winkelweekcommissie bracht verslag uit van haar werkzaam heden, die algemeen werden goedge keurd. Besloten werd, dat de winkel week in Bruinisse dit jaar zal worden gehouden van 1 tot en met 6 Decem ber. Op 29 November a.s. zal een éta lagewedstrijd worden georganiseerd, waaraan tal van originele attracties zijn verbonden. Er nemen aan deze winkelweek 47 winkeliers deel. voor ZIET ETALAGES! MARKT, BERGEN OP ZOOM, brengt vanaf Vrijdag 21 tot en met Maandag 24 Nov. CARY GRANT en BETSY DRAKE en 5 kinderen, een hond, zeven katten en een konijn in de kostelijke comedie Brab. Nieuwsblad bracht dit amusante verhaal als feuil leton. Anderhalf uur amusement van de beste soort. Toegang 14 jaar. Aanvangstijden: Vrijdag-Maandag 8 uur, Zaterdag 7 en 9 uur, Zondag 5, 7 en 9 uur. ATTENTIE Zondagmiddag 3 uur „DE DUIVELS BRIGAD E". Toegang 14 jaar. MOTORRIJDER AANGEREDEN. Donderdagmiddag omstreeks drie uur reed A. W. uit Zierikzee met zijn motor in de richting Schuddebeuj-s over de Vijf minuten weg. Kort achter hem aan kwam een personenauto, bestuurd door de heer J. L. v. d. B. Een landarbeider, die daar aan het werk was, stak zijn hand óp, met het gevolg, dat W. stopte, omdat hij meende, dat deze hem spreken wilde. Het gevolg was, dat hij van achter werd aangereden door v. d. B. W. sloeg van de motor af en kwam be wusteloos op de grond terecht. Hij werd met een ziekenauto naaar huis vervoerd. Dokter Eldink constateer de een lichte hersenschudding. De motor liep belangrijke schade op; de auto werd vrijwel niet beschadigd. GEZONDHEIDSDIENST VOOR DIEREN. Donderdagmiddag werd een alge mene vergadering gehouden in het hotel Huis van Nassau te Zierikzee door de Stichting Provinciale Gezond heidsdienst voor Dieren in Zeeland, kring Schouwen en Duiveland. Deze vergadering werd bijgewoond door de directeur van de Gezondheidsdienst, dr. G. Wagenaar, de secretaris de heer A. Cappon en de veeartsen van Schouwen en Duiveland. Nadat de voorzitter, de heer Job. Koopman, de bijeenkomst geopend had, werden tot taxateurs wederom benoemd de he ren A. J. A. Bolijn, Ouwerkerk en J. der Weduwen, Kerkwerve; als plaats vervangers de heren M. O. Hansè, Haamstede en Job v. d. Zande, Nieu- werkerk. Bij de verkiezing van twee bestuursleden werd herkozen de heer M. O. Hanse en in de vacature G. van Sluis uit Eikerzee werd benoemd de heer K. J. K. v. d. Slikke uit Elïe- meet. Tot afgevaardigden naar de algemene vergadering van de provin ciale stichting werden benoemd de heren Job. Koopman, J. L. Vis, J. M. Hanse en Job. v. d. Zande. De voor zitter deelde mede, dat de minister van landbouw zijn goedkeuring heeft gehecht aan het bestuursbesluit om maatregelen te nemen, dat 1 Mei 1953 alle op t.b.c. reagerende dieren op Schouwen en Duiveland zullen zijn opgeruimd. Met 1 November 1953 zal dan geheel Zeeland t.b.c. vrij zijn, behalve Oost Zuid-Beveland. Dr. Wa genaar deelde voorts nog mede, dat per 1 November 92,4 van de vee stapel op Schouwen t.b.c. vrij was en dat het totaal in Zeeland toen 94 bedroeg. Hij drong aan op inenting van het vee tegen mond- en klauw zeer, mede met het oog op de export en dan vrijwillig, opdat verplichte maatregelen onnodig zouden zrjn. RAAD SEROOSKERKE (S.) Gemeente heeft nog bouwvolume over De raad der gemeente Serooskerke (Schouwen) kwam in openbare ver gadering bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester G. F. Lunsingh? Tonckens. r Besloten werd een bedrag van 1 cent per inwoner beschikbaar te stel len voor de deelneming der patiënten van het ziekenhuis Schouwen-Duive- land te Noordgouwe aan de herden king van het 50-jarig bestaan. Op voorstel van B. en W. werd be sloten tot vaststelling van een veror dening op de heffing van keurlonen voor het keuren van vee en vlees overeenkomstig het ontwerp van van het gemeentebestuur van Zierikzee. Het eventuele nadelige slot van het. bevolkingsonderzoek op t.b.c. zal voor rekening der gemeente worden geno men. In principe werd besloten over te gaan tot de bouw van één woning met besteding van de herbouwplicht ten name van de gemeente. Aan B. en W. werd machtiging verleend uit te zien naar een geschikt bouwterrein. De voorzitter deelde naar aanleiding van een en ander mede, dat de ge meente ook nog een toewijzing van bouwvolume heeft voor een woning waarvoor zich nog geen gegadigde had aangemeld. Mocht zich geen ge gadigde aanmelden, dan overwegen B. en W. om in een volgende vergade ring voor te stellen dit bouwvolume over te dragen aan een andere ge meente. Goedgekeurd werden de rekening 1951, alsmede de begroting 1953 van het burgerlijk armbestuur. De heer W. P. K. Moelker werd met algemene stemmen herbenoemd als lid van het burgerlijk armbestuur. Besloten werd van de post voor on voorziene uitgaven op de begroting voor 1952, f 3000 te reserveren voor de restauratie van de toren en ver der een bedrag van f 5.per inwoner beschikbaar te houden voor de aan schaffing van nieuw brandweermate riaal. Bij de rondvraag informeerde de heer Bouwman in hoeverre reeds was voorzien in de vacature van kloklui der bij begrafenissen. THOLEN BENOEMING De heer M. G. Meerman, werkzaam op de secretarie te Tholen, is be noemd tot 2e ambtenaar ter secreta rie te at. Maartensdijk. Stavenisse EXAMEN. Te Goes slaagde de héér M. K Priem uit Stavenisse voor het examen vakbekwaamheid kruideniersbedrijL RAADSVERGADERING Maandag 24 November om half twee zal de gemeenteraad te Stavenisse in openbare vergadering bijeenkomen. Op de agenda staat onder meer de vaststelling der gemeentebegroting St* Maartensdijk ST. NICOLAASACTIE. De Kon. Ned. Middenstandsbond, afdeling St. Maartensdijk, heeft in een Donderdag gehouden vergadering besloten, dat de schoolkinderen op 2 December een speciale kinderfilm- voorstelling zullen mogen bijwonen, als onderdeel van de St. Nicolaasac- tie. Na afloop daarvan zal St. Nico- laas zelf versnaperingen uitdelen. Advertentie RAAD BROUWERSHAVEN Pachtprijzen voor gemeentegronden verhoogd De raad van Brouwershaven kwam onder voorzit terschap van burgemeester C. Gast. Onder de ingekomen stukken be vond zich een verzoek van de heer C. Gast, waarin ontslag wordt ge vraagd als ambtenaar van de bur gerlijke stand per 1 December a.s. Wethouder Dekker dankte burge meester Gast namens de raad voor het werk, door hem in deze functie gedaan en stelde de raad voor het ontslag op de meest eervolle wijze te verlenen, waartoe z.h.s. besloten werd. Besloten werd ook een bijdra ge van 1 cent per inwoner beschik baar te stellen om de patiënten van het ziekenhuis „Schouwen-Duive- land"ter gelegenheid van het 50- jarig bestaan, iets te kunnen aan bieden. De pacht van gemeente gronden loopt af in November 1953, in verband waarmede B. en W. voorstelden de pachtprijzen met in gang van November 1953 te verho gen. Na enige bespreking werd al dus besloten. De verpachting van het viswater werd na inschrijving ge gund aan de heer J. P. Priem voor 31 per jaar. Bij de rondvraag infor meerde de heer P. de Moor of er op de begroting gelden zijn uitgetrok ken voor de installatie van de nieuwe burgemeester. .De voorzitter ant woordde hierop, dat dit niet het ge val is, doch dat de raad hiertoe eerst moet besluiten. Het maximum hier voor zal waarschijnlijk 200 bedra gen. De heer De Moor stelde voor hiertoe te besluiten, waarmede de raad accoord ging. COÖRDINATIE NOODZAKELIJK „Bescherming Bevolking" zou hogere dagvergoedingen uitbetalen dan de Nationale Reserve Kolonel VV. van Hinte heeft In een onderhoud met een AJï.P.-redacteur er op gewezen, dat het naar zijn mening dringend noodzakelijk 1», dat een coördinatie voor de werving van vrijwilligers tot stand komt. Zonder co ördinatie bestaat er het gevaar, dat de bewapende vrijwilUgeredienhteii, zo als de Nationale Reserve, de reservc-politle en de reserve-grensbewaking beconcurreerd zullen worden door de hulpverleningsdiensten van de „Bescherming Bevolking". Dit gevaar is daarom niet denkbeeldig, om dat de dagvergoedingen voor de laatste dienst naar verluidt hoger zul len zijn, dan de vergoedingen, die bijvoorbeeld de mannen van de Natio nale Reserve ontvangen. Het Nederlandse volk moet er van doordrongen zijn. dat de verdediging van onze vrijheid offers vraagt. Het zou niet juist en wein g eervol zijn, als men er op uit zou zijn het lichtst mogelijke offer te brengen, en dat zou degene doen, die zich aan zou melden voor de Bescherming Burger, bevolking, hoewel hij geschikt is voor de Nationale Reserve of een van de andere reserve-diensten. Het moet uiteindelijk zo worden, dat de men sen zich zonder meer als vrijwilliger gaan melden en dat een centrale in stantie uitmaakt, voor welke dienst zij het meest geschikt zijn om hen overeenkomstig hun geschiktheid in te delen, aldus verklaarde hij. ANDERE OPVATTING. De opvattingen van kolonel Van Hinte ten aanzien van een gecoördi neerde werving worden niet gedeeld door de Stichting „Bevordering Be- scherm'ng Bevolking". Van die zijde verklaarde men, dat er overleg is ge pleegd over de mogelijkheid van een gecoördineerde wei-ving, doch daarbij is gebleken, dat dit niet uitvoerbaar is. „Steun Wettig Gezag" immers is reeds enige jaren met de werving voor de gewapende hulpdiensten be zig en de werving voor de „bescher ming bevolking" moet nog beginnen. De gewapende hulpdiensten zijn dan ook voor een belangrijk deel gereed, zodat er mede in verband met de in totaal beschikbare mankracht niet voor concurrentie .gevreesd behoeft te worden. De stichting „Bevordering Advertentie. Een bizonder cadeau: een Prisma dameshorloge Chroom, 15steens, CC anti-magnetisch 33»" PRISMA Heeft U al meegedaan aan de Prisma Propaganda Prijsvraag met f 10.000.- prijzen. - Iedere Prisma-horloger verstrekt gaarne -inlichtingen.' VEILING ZUID-BEVELAND GOES 20 Nov.: Fruit voor export: Cox Oranje Pippin_AAA 55. A. 48,10—53,80, BC 41.70- 44.90. I grof 48.70—50. I 34—38. II 10. Goudreinetten AAA 30.05. AA 30. A 19.30 —19.60. BC 13.90—14.40, I grof 17.20—17.90. I 10.95—11.20. II 5.60. Zure Bellefleur A 14.60, BC 13 20. I grof 12.60, I 10.95. II 3.30. Sterappels BC 13. 1 grof 15. I 12.60, II 3. Jonathan AAA 29. AA 28.90, A 27,80 —30.30. BC 25.80—26.20, I grof 22.30. n 7.30. Golden Delicious AAA 40. A 38 90. BC 28, II 7.50. Comtesse de Paris A 26— 30.70. BC 21—29.20, I grof 25—30.85, I 20- 27.50. II 6.70 St. Remy I grof 10. I 9.70. II 5 90. Gieser Wildeman I grof 23. I 17. II 7.20. Pondsperen 1 grof 9.40, I 8 50, n 4.50. Kleiperen I grof 14. I 9.50. II 3.50. Verpakt fruit: Goudreinetten AAA 29— 34. AA 24—31, A 21—26, B 21—22, I 28. Cox Oranje Pippin AAA 54, AA 54. Jona thans AAA 32—33, AA 20-34. A 25. Glo rie van Holland- A 27, B 25, C 24. Com tesse de Paris I 34. Gewone veiling: Goudreinetten keuken 10.40—10.65. id. fabriek 5 80—6 20. Cox Oranje Pippin 14=39. Glorie van Holland 713. Laxton Superbe 619. Jonathan 420. Zure Bellefleur 38. Golden Deli cious 5—12, Sterappels 3—7.50. Zoete Ermgaarde 8-7-28. Zoete Campagner 4—14. Pommé d'Oranje 8—24. Comtesse de Pa ris 4—14.70. Conférence 19. Pondsperen 3-6.- St. Remy 4—7. Gieser Wildeman 5—20. Kleiperen 3—12. VISMIJN VEERE 20 NOV.: Export garnalen 1188 kg 00— 70. Handelsgarnalen 1118 kg 48—56. Schar 465 kg 36—58. Bot 282 kg 37—49. Wijting 115 kg 2985. Middel tong 7^4 kg 1.60— 2.42. Ongesorteerde vis 18 kg 4648. Alles per kg. ST. PHILIPSLAND Anna Jacobapolder VERLICHTING BLJ DE VEERPONT. Bij de aanlegsteigers van de veer pont te Zflpe en te Anna Jacobapol der zal een vijftal masten voor na- triumverlichting worden aange bracht, zeer ten gerieve van de pas sagiers, die des avonds de overtocht moeten .maken. Het werk is na on derhandse aanbesteding door de Rijkswaterstaat gegund aan de firma J. Huibers te Bruinisse. Sl. Philipsland BENOEMING. De heer D. van Vliet, onderwijzer aan de bijzonder lagere school te St. Philipsland, is met ingang van 1 Januari 1953 benoemd tot onder wijzer aan de bijzondere lagere school voor zwakzinnige kinderen te Middelharnis. VEILING ST. MAARTENSDIJK 20 Nov.: Gew. uien 22.14—21.76, drie lingen 25 30. picklers 33, bonken 22.20, stek 3.403.20. Aanvoer 70 ton. Stekpeen 4. Aanvoer 7 ton Graanprijzen: Gerst 30—33. Tarwe 24.50 —25.50. Haver 27—28. KI. Erwten 50—56 Schokkers 5060. Br. Bonen 5565. Maan zaad 115. Koolzaad 58. VEILING ST. ANNALAND 20 Nov.: Uien, middelsoort 21.90—22.20, drielingen 25.99. picklers VEILING SCHERPENISSE 20 Nov.: Uien. middelsoort 22.01, bon ken 22.02. Aanvoer 15 ton. VISMIJN BRESKENS 20 Nov.: Export garnalen 2041 kg 60— 78. Handels garnalen 97 kg 61—71. Pellerij garnalen 395 kg 40—45 Schar 75 kg 39—65. Bot 190 kg 34—37. Wijting 5 kg 17. Alles per kg. KERKNIEUWS GEREF. KERKEN ONDERH. ART. 31 K. O. Beroepen te Mussel: (tweede maal): J. ten Hove te Temeuzen, die dit be roep ook aannam. DAMMEN Piet Roozenburg loopt weer in op Dagenais Canadees speelde remise tegen grootmeester Bonnard Te Amsterdam werd het tournooi om het wereldkampioenschap dam men voortgezet met de volgende par tijen Keller (Ned.)Fankhauser (Fr.) 20; Van Dijk (Ned.)Descallar (N. Afr.) 20; Desl&uriers (Can.) King (China) 20; Forclaz (Zw.) Verpoest (B.) 02; W. Roozenburg (N.)Fanelli (It.) 20; Dagenais (Can.)Bonnard (Fr.) 11; Salet- nik (It.)—Post (N. Afr.) 2—0; Ver- leene (B.)Bizot (N.) 1—1; P. Roo zenburg (N.)Gedance (Zw.) 20. De stand na de 14e ronde luidt: 1. Dagenais 22 pnt. (14 partijen); 2. P. Roozenburg 20 pnt. (13); 3. Bon nard, 18 pnt. (13)4, 5, 6. Van Dijk, Keiler en Verpoest 17 pnt. (13); 7. Huisman 16 pnt. (13); 8. King, 15 -. .-3), 13. Fankhauser. 10 pnt. (13): 14. Ge dance, 10 pnt. (14); 15, 16. Post en Descallar. 8 pnt, (13); 17. 18. Fa nelli en Verleene, 8 pnt. (14); 19. Forclaz, 2 pnt. (13). Bescherming Bevolking" is voorts van oordcel, dat het beginsel van vrijwilligers zou worden aangetast, indien een centrale instantie zou gaan uitmaken voor welke dienst een vrijwilliger het meest geschikt is. Men wees er verder op, dat er een nauw contact bestaat tussen de be sturen van de stichting „Bevordering Bevolking" en „Steun wettig Gezag Ten aanzien van de voorlichting en de werving wordt er samengewerkt In d'.e gemeenten, waar dat naar het oordeel van de burgemeester gezien de locale omstandigheden mogelijk is. Prins Bernhard bezocht Inca-tempel bij Lima Rust in Apaculpo. Prins Bernhard is Woensdag te voet Lima ingetrokken om gescnen- ken voor de tvoiungm en de Prinses sen te kopen. 's Miuuags reed de Prins ongeveer veer Lig km. naar het Zuid-oosten om de ruuie van een tempel te bezoetcen, die door de Inca's aan de zonnegod was gewijd. De tempel werd opge richt op een opgeworpen berg, uie 2öu me eer uitstak boven de vroegere stad Pachacamac. De berg weru op geworpen, omuat de Inca's het nouig vonden dat de zonnetempel hoger lag dan de in de buurt gelegen tempel, die aan de maangod was gewijd. De Prins beklom de berg en lilmde van daar de Stille Oceaan. Als officieel einde van het bezoek aan Peru, bood Prins Bernhard ter ere van president Odria een diner aan in een club te Lima, waaraan vyitig personen deelnamen. De gehe le avond stond de garde met „gou den" helmen voor het gebouw, waar het diner gehouden werd. De Prins en z|jn gevolg hebben Donderdagmiddag Lima per vlieg tuig verlaten. Ztf zouden zonder tus senlanding naar Apaculpo in Mexico vliegen, een vlucht van dertien uur. In Apaculpo zal de Prins vier da gen rust nemen na de buitengewoon vermoeiende reis. Daarna zal de Prins in een vlieg tuig van de „American Airlines" naar Washington gaan en na een paar dagen in New York te hebben doorgebracht, zal hij 4 December naar Nederland terugkeren. Studenten belaagden Tino Rossi Ongeveer honderd studenten heb ben in de stadsschouwburg van Leu ven, in België, gedemonstreerd tegen de Franse zanger, Tino Rossi. Tijdens het muzikale gedeelte, dat aan het optreden van Tino Rossi vooraf ging, maakten de studen ten hevig kabaal. Zij drongen er op aan dat Tino Rossi, die op zich liet wachten, onverwijld zou optreden. Toen h\j op het podium verscheen, werd hij evenwel door de studenten uitgefloten. Vervolgens begonnen zij de zanger op oorverdovende wijze toe te juichen, om hem aldus het zingen te beletten. Dit ontlokte Tino Rossi de opmerking: „Men laat in Frank rijk de Belgische zangers wel optre den." Er trad nu een korte periode van rust in, waarin Tino Rossi zijn eer ste lied kon zingen. Toen hij met het tweede lied wilde beginnen, be gon het evenwel tomaten en erwten rondom hem te regenen. Tino Rossi verliet nu het podium met de mededeling niet meer te zullen zingen, zolang de studenten zich nog in de zaal bevonden. Toen werd de politie te hulp ge roepen. Deze verwijderde de rumoe rige studenten uit de zaal, hetgeen met de nodige incidenten gepaard Tino Rossi had inmiddels, na de verwijdering der rumoerige studen ten, zijn programma verder kunnen uitvoeren. WIELRENNEN Geen Ronde van Nederland voor amateurs De plannen om in het volgend j'aar een Ronde van Nederland voor ama- teurploegen te organiseren, zullen geen doorgang vinden. Deze ronde, welke zou worden gehouden onder auspiciën van „Wielersport", het of ficieel orgaan van de K.N.W.U., zou worden gereden met deelneming van amateurploegen uit o.a. Frankrijk. België. Zweden en Denemarken. Het is echter gebleken, bij de voorberei ding, dat de amateurbepalingen, zo als die in andere landen gelden, in strijd zijn met die, zoals in ons land worden toegepast. Uit dit verschil van toepassing zijn reeds problemen ontstaan, welke een verwerkelijking van het plan onmogelijk hebben ge maakt. Nagekomen advertentie. VERLOREN: Portefeuille met inhoud tus sen St. Janstraat en Bode huis te Middelburg. Tegen beloning terug te bezorgen bij Bode van de DRIEST, Aagtekerke.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 21