PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Landbouwmechanisatie in Zeeland het verst gevorderd? BILT Eisenhower kondigt benoeming ministers aan van drie Kantlijn ONZE VLAG NEERGEHAALD IN MAKASSAR 195e Jaargang-No. 275 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie F van de Velde en F. B. den Boer Adj W de Pag ter Hoofdred G Ballintljn PI verv. W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct per week, f 5.45 p kw fr. p p l 5.70 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 21 Nov. 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct per mm Minimum p advertentie r 3 Ing mededelingen driemaal tanef. Kleine advertenties imax 0 regeta) van 1-5 regel* I l - Iedere regel meer 20 cent .Brieven of adres Bureau van dit Blad' 25 cent meer. Giro nr 359300 P Z C. Middelburg. Bur Vlisslngen Walstr 58—60. telef 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160 i Middelburg. Markt 51, telef. 3841. Goes, Lange Vorststraat 63. telef 2475 (b g.g 22281 Oostburg. Flnlandstraat 2. telef 16. Terneuzen. Brouwertjstr 2 Zierikzee N BogerdstT_Cj60_telc^Jö. EDEN ZETTE ER SPOED ACHTER John Foster Dulles krijgt buiten landse zaken Generaal Eisenhower, de nieuw gekozen president van de Verenlgile Sta ten, heeft Donderdag de benoeming aangekondigd van drie ministers. John Foster Dulles is door Eisenhower aangewezen als minister van bui tenlandse zaken in het republikeinse kabinet, Charles Erwin Wilson als minister van defensie en Douglas McKay, gouverneur van Oregon als mi nister van binnenlandse zaken. John Foster Dulles had de titel van ambas sadeur toen hij het Japanse vredesverdrag opstelde. Drie democratische presidenten, te weten Wilson, Roosevelt en Truman, deden hem een actief aandeel nemen in de formulering en uitvoering. Foster Dulles is 64 jaar. Charles Edwin Wilson is 'president van de General Motors Corporation. Het verzoek om het ministerschap van defensie te aanvaarden kwam voor hem als een verrassing. Hij zei- de zijn benoeming te zullen aanvaar den, met het vaste voornemen de president in alles te zullen steunen bij zijn pogingen ten behoeve van de vrede. Wilson is 62 jaar. Hij is ingenieur en heeft vele opzienbare successen als zodanig behaald evenals bij zijn werk als fabrieksdirecteur. Hij werd in 1941 benoemd tot president van de General Motors en vijf jaar later werd hg benoemd tot „voornaamste uitvoerende functionaris". Hij is een voorstander van ondernemersvrijheid en is zijn gehele leven republikein ge weest. Douglas McKay is gouverneur van Oregon. Eisenhower en de Britse minister van buitenlandse zaken, Eden, hebben Donderdag te New York bijna twee uur van gedachten gewisseld. HTeveel mensen hebben eigenlijk plezier in hun werk Als men Amerikaanse statistie ken mag geloven, dan is het met het antwoord op deze vraag zo gesteld, dat ongeveer tachtig procent van de werkkrachten in de grote bedrijven volmaakt onverschillig tegenover hun werk staan. Zij doen hun arbeid, om dat zij nu eenmaal leven moeten. Maar hart er voor hebben, er aan ver slaafd zijn, werken voor hun plezier? Dat doet practisch niemand meer in een bedrijf, dat op moderne produc tiemethoden is ingesteld. Men is van deze conclusie geschrok ken en heeft getracht aan de weet te komen, waar de fout ligt. Toen bleek, dat mensen, die aan de lopende band werken, aanvankelijk wanhopige po gingen doen om werk te vinden, waarin zij we] plezier zouden hebben. Zij komen dan echter tot de conclu sie, dat het overal eender is en leg gen zich bij dat feit neer. In hun hart leeft dan niettemin de vurige wens, ééns werk te vinden, waarin zij kunnen laten zien wat zg waard zijn. Wie kan dat met arbeid, die bestaat uit het eindeloos en eeu wig herhalen van steeds maar de zelfde, nimmer ook maar in het klein ste detail variërende, inhoudloze han deling? Men kan een tikje sneller zijn dan een ander, maar zelfs dan fooit dat hogere tempo dikwijls het empo van de anderen, die aan de lo pende band staan, in de war. Vak manschap? Het strekt zich aan de lopende band slechts uit over een al te beperkt terrein. Hersens... men heeft ze niet nodig. Betogen tal van bedrijfspsychologen niet, dat een voordeel van de lopende band is, dat de arbeiders rustig aan heel andere dingen, dan aan hun werk kunnen denken? Hst resultaat is evenwel, dat de arbeiders, die zich bij ae moder ne productiemethoden hebben neergelegd, op den duur niet meer in staat zijn om belangrijker werk te verrichten: Zij worden niet alleen on verschillig, maar ook onbekwaam tot iets anders dan de gewone dagelijkse sleur. En dat is natuurlijk volkomen fout. Op kantoren is het vaak al weinig anders. Daar is natuurlijk geen spra ke van de lopende band, maar in we zen is er tussen een man, die de ganse dag en iédere dag weer opnieuw niets anders te doen krijgt, dan een kan toormachine te bedienen en de man aan de lopende band niet zo heel veel verschil. Ook op tal van kantoren wordt slechts „geestelijke gedraineer de arbeid" verricht. Met precies de zelfde resultaten als het werken aan de lopende band, onverschilligheid dus, gebrek aan toewijding. Ook in Nederland begint men zich af te vragen, wat daar tegen te doen is en een medewerker van De Volkskrant heeft dezer dagen ge tracht een oplossing te vinden. Dr. A. M. Kuylaars kwam in dit blad tot de conclusie, dat als men een zodanige regeling zou kunnen maken, dat er variatie in het werk kwam, als men er in zou slagen alle werkkrachten werk te geven, waarbij verantwoorde lijkheid en initiatief komen kijken, er zeer veel gewonnen zou zijn. Daar zit hem echter de moeilijk heid. Op kantoren kan men dit mis schien nog wel bereiken. Maar in be drijven, waar inderdaad het lopende band-systeem, of een systeem, dat daar zeer veel op lijkt, wordt toege past en waarin men onmogelijk dit systeem los kan laten zonder dat wanorde ontstaat? Het zal buitengewoon moeilijk zijn om daar een oplossing te vinden. En toch zal die gevonden moeten worden. Want met mensen, die geen belangstelling voor hun werk hebben, er niet van houden en door de eento nigheid van hun arbeid afstompen, kan geen samenleving het op den duur vol houden. Eden was de eerste buitenlandse staatsman, die een onderhoud met het nieuwe staatshoofd der V.S. heeft tehad. Waarnemers zijn van mening, at de spoed, waarmee minister Eden de bespreking gearrangeerd heeft, aantoont hoeveel belang Engeland hecht aan het standpunt van Eisen hower over verscheidene vraagstuk ken. Men neemt aan, dat zowel over Europa als het Verre Oosten is ge sproken. „N IE IIWSVERDUISTERING" Tijdens het bezoek van Eisenhower aan Korea zal er een officiële „nieuws- verduistering" zgn. Om veiligheidsre denen, zal er geen vergunning wor den gegeven voor het publiceren van nieuws zolang Eisenhower zich in Korea bevindt. Kind ran acht jaar in Hevige brand verwoestte arbeiderswoning te Almelo By een brand, die Donderdagmor gen vroeg de woning van de arbeider G. te Almelo geheel heeft vermeld, Is het oudste kind van het gezin, een achtjarig jongetje in de vlammen omgekomen. In het huis, dat bewoond werd door het gezin G., bestaande uit man, vrouw en 5 kinderen, brak door on bekende oorzaak brand uit, toen alle leden van het gezin nog sliepen. De ouders bevonden zich met een ander- halfjarig kind in de voorkamer. De vier andere kinderen lagen op de eerste etage. De ouders werden ge alarmeerd door het hoesten van een driejarig meisje. De brand woedde toen reeds in volle hevigheid. Op het alarm van de beide ouders snelden van alle kanten buurtgenoten toe. doch men stond voor een hopeloze taak. Man en vrouw begaven zich naar boven om de kinderen te red den en slaagden er in drie van hun kinderen in veiligheid te brengen, doch de achtjarige Klaas was onbe reikbaar en kwam in de vlammen om. Wel hebben de buren nog gepro beerd via het dak een weg te banen, doch deze pogingen moesten al vrij spoedig worden opgegeven. Allen hebben brandwonden opgelopen. Weense tuchtschooljongens kwamen in opstand Negentien werden in gevecht met politie gewond. In de Kaiser-Ebersdorf-tuehtsehool in Wenen brak een oproer uit, waar bij negentien jongelingen bij het handgemeen met de politie ernstig werden gewond. Een politie-officier werd ernstig aan de hand gewond en verscheidene andere politiemannen werden licht gewond. Vijftig jongens zijn gearresteerd. De honderd op standige jongens gebruikten messen, vorken, waterleidingbuizen en stuk ken huisraad als wapens. Het personeel van de tuchtschool kreeg assistentie van tweehonderd politiemannen. De jongens vernielden het meubilair, sloegen ruiten stuk en trachtten de tralies voor de ramen weg te breken om te kunnen ontsnap pen. De oproerlingen kregen 'n groot deel van het gebouw in hun macht en de politie moest in een gevecht van man tegen man cel na cel her overen. De leiders van het oproer bleken een vijftal oudere jongens te zijn, die zich in hun cellen verschan sten. Ratten, slangen en schorpioenen De Egyptische regering heeft besloten de strijd aan te binden met de ratten, schorpioenen en slangen, die zich in de archie ven van ministeries hebben ge- ïesteld. Onlangs is nl. een amb tenaar van de medische afde ling gestoken door een zwarte schorpioen, die bleek te huizen in een dossier, dat deze beamb te wilde bestuderen. Bovendien blijken de ratten een aantal aiterst belangrijke documenten ïn bankbiljetten te hebben ver slonden. Men heeft besloten katten „in dienst te nemen" Tm de ratten te bestrijden. Voorts ondervinden ambtena- tiaren van het ministerie van financiën hinder van slangen, die in de archieven van dit mi- listerie nestelen. Het ministe rie heeft daarom een beroep gedaan op bekwame slangen- oezweerders. Woelig debat in Belgische Kamer Interpellatie over kwestie- De Bodt en Van Coppenolle Lawines eisten weer slachtoffers Nieuwe koudegolf voorspeld Met het invallen van de winter nemen vooral in de bergstreken de ongevallen toe. Lawines werden Don derdag gemeld uit Noord-West Italië en Zwitserland. Bij Lucca in Italië werd een huisje bedolven, waarin zich vier personen bevonden, die allen om het leven kwamen: 27 boeren ontsnap ten ternauwernood aan de dood toen als gevolg van een lawine een hoe veelheid gesteente omlaag kwam en hun woningen vernielde. Ten gevolge van zware regenval zijn enige kleine rivieren in Noord- Italië buiten hun oevers getreden. Parijs werd Donderdag weer door De Belgische Kamer van Afge vaardigden, waar de C.V.P. over de meerderheid der zetels beschikte, >n sneeuwstorm getroffen tengevolge heeft Donderdagmiddag, na een ru-1 waarvan 's morgens de luchthavens moerige zitting, die op zeker ogen-1 Orly en le Bourget gesloten waren, blik zelfs door de voorzitter Van Het treinverkeer had grote vertra- Cauwelaert geschorst moest worden, met 107 tegen 101 stemmen (soc., lib., comm.), een motie van vertrou wen in de homogeen-katholieke re gering Van Houtte goedgekeurd. Hiermee werd het woelige debat besloten, dat deze week in de Kamer werd gehouden naar aanleiding van de socialistische interpellatie „over de maatregelen, die genomen zijn ten gunste van de oorlogsmisdadigers De Bodt en de gewezen kolonel der rijkswacht Van Coppenolle". Zoals bekend heeft deze kwestie in dertijd geleid tot het aftreden van de minister van justitie Pholien. Premier Van Houtte achtte het in strijd met de Belgische traditie 8 jaar na het begaan der feiten nog doodvonnissen uit te voeren. De door de socialistische interpel- lant Collard gestelde vraag of de regering de verantwoordelijkheid op zich had genomen voor de invrijheid stelling van Van Coppennolle, werd door Van Houtte, ondanks het aan dringen van andere linkse sprekers, onbeantwoord gelaten, evenals de vraag of een bisschop, twee-ministers en enkele persoonlijkheden ten gun ste van Van Coppenolle tussen beide waren gekomen. Een en ander tot groot misnoegen der oppositie zodat het herhaaldelijk tussen de C.V.P. en de linkse partijen tot heftige woordenwisselingen kwam. Toen een der socialistische kamerleden, die in het kamp Breendonck heeft verble ven een beschrijving gaf van het wrede optreden van De Bodt, werd zijn relaas in een doodse stilte aan gehoord. Kroegen als banken van I Winschoter politie greep in De politie te Winschoten heeft vast gesteld, dat in een pereëel aan de Venne, waarin destijds een verlof- zaak was gevestigd, alcoholhoudende drank werd geschonken. Hierbij kwam het voor, dat degenen, die niet konden betalen, kleding in pand moesten geven. Uit de verklaringen van een van de bezoekers van deze „stille" kroeg is gebleken dat de be- leners een rente moesten betalen van 25 procent, ongeacht de termijn van terugbetaling. Zo e-af een man zijn jas in pand, waarbij dit kledingstuk werd getaxeerd op 10. Zijn vrouw had de jas tem pgekregen tegen be taling van 12 50. De man had ook al eens eerder zijn ias en zelfs zijn fiets in pand gegeven. Van één persoon is zelfs bekend, dat hij herhaaldelijk enkele honder den guldens heeft moeten betalen in bovengenoemde clandestiene kroeg, als er drinkgelagen werden aange richt. Hij heeft er voor enkele dui zenden guldens verteerd. Ook over een andere café kwamen klachten binnen, dat mannen daar hun weekgeld verdronken of met gokken verspeelden. Hier is eveneens een inval gedaan. In beide gevallen is proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding van de drankwet. ging. Ook in België heeft het hevig ge sneeuwd, vooral in de Ardennen, waardoor het verkeer over de wegen zeer moeilijk werd. Hamburgse metereologen hebben een nieuwe koudegolf uit Rusland voorspeld. DE TOESTAND IN INDONESIË Voor de woning van de Nederlandse Commissaris Woensdag is de Nederlandse vlag voor de ambtswoning van do Commis saris der Nederlanden te Makassar, de heer van Straten, neergehaald. De dader, een Indonesiër, werd kort daarna door een militaire wacht, die in de buurt is gelegerd, gegrepen. Het onderzoek is nog gaande. Gemeld werd, dat aan de geestvermogens van de dader wordt getwijfeld. De heer van Straten heeft zich tot de gouverneur van Celebes gewend met het verzoek maatregelen te treffen om een herhaling van het gebeur de te voorkomen. wel wfl proberen een snelle oplossing te vinden, gaan wij niet overijld te werk", aldus de heer Wilopo, die voor hij naar het paleis van de president ging, een onderhoud had met gene- raal-majoor Simatoepang, chef-staf van de strijdkrachten. Een half uur nadat premier Wilopo het paleis had verlate'n arriveerden vice-president Hatta. Na hem keer den Wilopo en Prawoto naar het pa leis terug: zij gebruikten met Soekar- no de lunch. OPLOSSING IN ZICHT Premier Wilopo verklaarde nog, dat de kwestie-M.ikassar de hoofdschotel van het gesprek had gevormd. Er was vooruitgang geboekt en wellicht kan er binnenkort een oplossing tege moet worden gezien. President Soekarno heeft Donder dagochtend in Djakarta minister-pre sident Wilopo en vice-premier Prawo to ontvangen. De minister-president zei na afloop, dat hg en de heer Pra woto door het kabinet zijn gemach tigd met de president en de vice-pre sident besprekingen te voeren. „Hoe- Deze zeven dagen oude biggen worden niet gevoed door hun eigen moe der, maar door een mechanische stiefmoeder. En al zyn de „kleintjes" nog zo gulzig, de hoeveelheid vloeibaar voedsel synthetische melk, of speci aal bereide koeienmelk, op de juiste temperatuur gebracht raakt niet uitgeput. Monte Bello-eiland nog radio-actief horige maand ontplofte daar de Engelse atoombom. Officieel wordt te Canberra mee gedeeld, dat het eiland Monte Bello, waar Engeland vorige maand zijn eerste atoomwapen tot ontploffing bracht, nog steeds gevaarlijk radio actief is en niet voor Januari voor burgers zal worden opengesteld. Dit duidt op een explosie van geweldige intensiteit. Van bevoegde zgde wijst men er op, dat de plaatsen waar te Hirosjima en Nagasaki indertijd een atoombom is ontploft, enkele dagen daarna zonder gevaar konden worden betreden. Faroek ook van de post zegels weggevaagd Op 23 November zullen in Egypte nieuwe postzegels worden uitgegeven, waarop, in plaats van konirg Faroek, Egypte, dat zijn ketenen verbreekt, staat afgebeeld. Generaal Naguib heeft geen toestemming willen geven om zgn beeltenis op de postzegels te plaatsen. Engeland wil atoomgehei men uitwisselen met V.S. Premier Churchill heeft, in het La gerhuis te kennen gegeven, dat En geland de V. S. zal vragen, hun ge heimen betreffende de waterstofbom uit te wisselen tegen gegevens over de Britse atoomproeven in Australië. „Viking" te Kopenhagen aangekomen De „Arild Viking", een vliegtuig van de „Scandinavian Airlines", is Donderdag op zijn proefvlucht van Amerika naar Europa via het Noord- poolgebied op de Groenlandse lucht basis Thule geland. De maatschappij deelde mede, dat de weersomstsandigheden en het zicht goed waren geweest, maar dat het veertien graden celcïus vroor. Desondanks konden de passagiers in hun overhemd in de cabine zitten. Maar toen zij moesten uitstappen dienden zij zich warm te kleden. Nader wordt gemeld, dat de „Vi king" te Kopenhagen is aangekomen. UITKOMSTEN DER LANDBOUWTELLING 1950 In onze provincie leven van elke ha cultuurgrond 34 mensen Onlangs heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek de resultaten van de Landbouwtelling-1950 gepubliceerd en hoewel dergelijke cyfer- rapporten natuurlijk steeds wat laat komen, zyn ze altijd nog voldoende interessant om nauwkeurig te worden bestudeerd. Interessant en vooral ook leerzaam. De ervaring van het verleden, ook zoals dit uit droog cyfermateriaal tot ons spreekt, is immers een onmisbaar hulpmiddel voor het heden en de toekomst. Wanneer men het tamelijk lijvige rapport van de landbouwtelling 1950 ter hand neemt, stuit men van zelfsprekend ook op voor de provin cie Zeeland landbouwprovincie bij uitnemendheid immers belang wekkende cijfers, waaruit allerlei aspecten van het agrarisch leven in ons gewest op vaak verrassende wij ze naar voren springen. De heren van het C.B.S. hebben het omvangrijke werk van de land bouwtelling, dat zij sedert 1910 één maal in de tien jaar plegen te ver richten, grondig uitgevoerd. Zo grondig zelfs, dat het in tweeën ge splitst moest worden, een globale telling, welke betrekking had op alle aspecten van het grondgebruik en rond 411.000 bedrijven in ons land omvatte (landbouwtelling1950 I) en een tweede telling, waarbij de selectie scherper was en die dan ook uitsluitend ging over bedrijven, die tot de eigenlijke land- en tuin bouw kunnen worden gerekend. (Landbouwtelling 1950 H). Dit wa ren er 282.000. Zeeland was bij beide tellingen vertegenwoordigd met resp. 23.497 en 13.205 bedrijven. AGRARISCH HUISHOUDEN. Het belangrijkst was natuurlijk de tweede telling, omdat deze nu eenmaal het echte agrarisch be drijf tot onderwerp had. Tot de meest interessante gegevens, welke hieruit naar voren kwamen behoren die over het aantal mensen, dat rechtstreeks uit de landbouw leeft. Agrarische huishoudens, zoals de statistiek ze noemt, zgn er in Ne derland gemiddeld 55 per 100 ha. cultuurgrond. Voor verschillende streken en grondsoorten vooral lopen deze cgfers sterk uiteen: 33 op de zeeklei, maar 66 op het zand en zelfs 137 in de tuinbouwgebie den, die nu eenmaal naar de opper vlakte gerekend, veel intensiever worden geëxploreerd. Zeeland, dat alleen in de rubriek zeeklei is verte genwoordigd, voldoet in dit opzicht uitstekend aan het daarnet genoemde landsgemiddelde van 33 in onze provincie leven gemiddeld 34 men sen van 100 ha. cultuurgrond. De 12.895 zuiver agrarische be drijven van Zeeland telden in totaal 52.868 inwonende familieleden, van wie 46.178 rechtstreeks van de land bouw leefden. Voorts waren er nog 681 leden van het huishouden, die niet tot de familie behoorden en van dezen leefden er 544 uit de land bouw. ARBEIDSKRACHTEN. Andere merkwaardige cgfers be treffen het aantal arbeidskrachten. Het is zelfs wel even grappig te constateren, dat het CJ3.S hierbij na de mensen, onmiddellijk ook aan de paarden heeft gedacht. Maar een mens is als economische factor dan toch altijd nog het dubbele waard van een paard. Voor hem rekent het C.B.S. het arbeidsjaar op 300 dagen, voor de paarden op 150Dit ter geruststelling (Vervolg op pag. 2). R.T.C. met de West kan kort zijn Minister Kernkamp: in principe reeds accoord tussen de regeringen Minister Kernkamp is Donderdag uit Willemstad naar Paramaribo ver trokken. Hij deelde voor zijn vertrek mede, dat hij besprekingen zal voe ren met de landsregering over ac tuele vraagstukken, o.m. over de w$j- ze van voortzetting der besprekingen over de vestiging van een nieuwe rechtsorde. Er was nog niets defini tief beslist, daar immers de Staten, resp. Kamers, beslissingen dienen te nemen. Minister Kernkamp verklaarde, dat een kleine commissie ter voorberei ding van de voortzetting der R.T.C.» op 15 Januari te Willemstad zal bij een komen. Dit is althans de streef datum. Hy meende dat er alle reden is om te venvachten, dat, als er dan een accoord zal zijn bereikt, de eigen lijke Ronde-Tafel Conferentie van zeer korte duur zal zijn. De fase van het ogenblik, aldus minister Kern kamp, k3n als zodanig beschouwd worden, dat er een accoord is bereikt tussen de regeringen. De minister is van mening, dat hetgeen te New York is bereikt, is, dat men van een theoretische discus sie over het zelfbeschikkingsrecht heeft afgezien en een practische toe passing van het begrip heeft gevon den. Men mag niet zeggen, dat Ne derland een concessie heeft gedaan. Er is in de eerste plaats een misver stand opgelost- Volgens de minister is Nederland tot het ruimere stand punt van 1948 teruggekeerd. Hij achtte thans de toestand beslist hoopvol. Proces lenen Slansky en Clemenfis begonnen Ook Benesj zou een „verrader" zijn geweest In Praag Is Donderdag het proces begonnen tegen de voormalige Tsje- cho-Slowaakse minister van buiten landse zaken Clementie, de voormali ge secretaris-generaal van de com munistische party Slansky en twaalf andere „verraders". De beschuldigingen wijken in wei nig af van het Dekend lied: Titoïsme, Trotskyisme, samenzweringen tegen de volksdemocratie, spionnage ten voordele van de Amerikanen, enz. Slansky wordt er in het bijzonder van beschuldigd een poging te hebben ge daan om president Goltwald van het leven te beroven, althans diens leven te verkorten door samen te spannen met de dokters, die de president be handelden. Volgens de pers in Praag zou hg op dit punt zelfs al een beken tenis hebben afgelegd. Verder had Slansky m 1945 een groep fascisten om zich heen verzameld met de be doeling de regering omver te werpen. Clementie, die gedurende de oorlog In Londen verbleef en tot Maart 1950 minister van buitenlandse zaken was, wordt in de eerste plaats van spion nage beschuldigd. In de aanklacht wordt ook wijlen president Benesj een verrader en een betaald agent van het Westerse imperialisme genoemd. Tien personen zijn om het leven ge komen en elf zwaar gewond bij een auto busongeval op Kreta. De autobus is in een ravijn gestort. DE VERWACHT: MEER BEWOLKING. Geldig tot Vrijdagavond. Half tot zwaar bewolkt met plaat selijk regen of sneeuw. Overwegend matige wind hoofdzakelijk tussen Oost en Zuid. Ongeveer dezelfde tem- pcrtUaw*

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1