NIEUWS UIT ZEELAND MARKTBERICHTEN ZUID-BEVELAND GEVAAR VOOR CONCURRENTIE BIJ VRIJWILLIGERS-WERVING? WISSEL BEVELANDEN VRIJDAG 21 NOVEMBER 1952. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 1 Plattelandsmiddenstanders te Kape'le bijeen Donderdagavond kwamen de plat telandsmiddenstanders van Zuid- en Noord-Beveland in Hotel „De Zwaan" te Kapelle in vergadering bijeen, om de belangen welke in en om de plat telandsmiddenstand even te bespre ken. Het hoofddoel van deze bijeen komst was een bespreking om te ko men tot de oprichting van een over koepelende organisatie, die de streek- belangen zo doeltreffend mogelijk zal moeten behartigen. Naar aanleiding hiervan werd door de heer P. G. van Weele uit Colijnsplaat het woord ge voerd. De vergadering besloot in prin cipe tot de oprichting hiervan over te gaan. Een economische samenleving zonder organisatievorm is niet denk baar. De risicodragende ondernemer streeft echter nog te veel naar parti culier initiatief. Wanneer men weet dat ons land thans 400.000 zelfrisicodragende on dernemingen telt, waarvan er 130.000 zijn georganiseerd, zal men il de eer ste plaats plaatselijk moeten Komen tot middenstandsverenigingen. Verder zullen dc middenstanders zich aan moeten sluiten in landelijk verband. Daarnaast zullen de streekbelangen terdege behartigd moeten worden. Wanneer we dit in organisatorisch verband doen zal er heel wat te be reiken zijn. Spr. besloot met allen op te wek ken op de bres te staan, opdat de middenstand geen dode middenstand wordt. Uit de discussie die hierop volgde, bleek, dat de aanwezigen allen ten volle overtuigd waren om te komen tot een overkoepelende organisatie. De vergadering besloot voorts in principe om tot de oprichting van een vereniging over te gaan. Goes NED. CHR. VROUWENBOND. Op de Woensdagavond in de Prins van Oranje gehouden vergadering van de Ned. Chr. Vrouwenbond, afd. Goes, werd als bestuurslid herkozen mevr. J. P. J. van der Rest—Jongepier. 3 Mevrouw C. van KlaverenGerwig hield een referaat over: „Gezin en Op voeding". Zij boeide de aanwezigen door haar goed doordachte lezing en wees o.a. op de vele eisen, die de op voeding aan de ouders stelt. 50 JAAR GETROUWD. Onder grote belangstelling vierde het echtpaar P. van Sprang-Schrijver te Goes Donderdag zijn 50-jarige echtvereniging. Als bijzonderheid kan gemeld woiden, dat het echtpaar ook precies 50 jaar abonné is van de Prov. Zeeuwse Crt. Kapelle VERGADERING N.C.V.B. Dezer dagen belegde de afdeling Kapelle-Biezelinge van de Nederland se Christen Vrouwenbond haar maan delijkse vergadering onder voorzitter schap van mevrouw Zegers-Kielen. Na afdoening van de huishoudelij ke zaken trad als spreekster op mej. Le Qointre uit Middelburg, die op een boeiende wijze haar indrukken weer gaf over haar reis naar Zuid-Afrika. KERKNIEUWS Zeven Daar „Kerk en Wereld" Ter gelegenheid van de zevende Diësviering van de stichting „Kerk en Wereld" te Driebergen, waren Donderdag vele gasten naar Drie bergen gekomen voor deze jaar lijkse ontmoetingsdag. Zoals ge bruikelijk, werd in de Grote kerk te Driebergen een officiële bijeen komst gehouden onder leiding van de voorzitter van de stichting, ds. F. J. Pop, die een kort openings woord sprak, waarna de Diësrede werd uitgesproken door de heer E. M. van Diffelen, lid van het direc torium. Aan de hand van zijn on- derwerp: „Van tactiek naar strate gie" merkte spreker op, dat in de afgelopen zeven jaar de academie van „Kerk en Wereld" is uitge groeid tot een onderwijsinstelling van geheel eigen allure, die wellicht enig is in geheel Europa. Niet al leen. aldus spreker, worden in ïn- ternaatsverband de krachten ge schoold voor apostolaire arbeid van wege de Nederlands Hervormde Kerk, maar tevens wordt mede daardoor een gemeenschap tot stand gebracht, die het centrum in Driebergen als haar blijvend uit gangspunt kent. Na de bijeenkomst in de Grote kerk vertrokken de gasten naar de terreinen van de Horst, om des mid dags de vertoning bij te wonen van het door Henk Zoutendijk verzorgde poppenspel „Peer Gynt". GEREF. KERKEN ONDERH. ART. 31 K. O. Beroepen te Mussel: (tweede maal): J. ten Hove te Terneuzen, die dit be roep ook aannam. SCHEEPVAART DOOR HET KANAAL VAN ZUID-BEVELAND. Gepasseerd 19 November. Hildebrand, Verbaan. Mannheim 214, Bierweiler. Toi ler 4, Verhoek. Gerjo, Dubbelman. Arosa 8, van Poelle. Belgia, Smits, allen naar Rotterdam. Westfalia, Joore. Stad Am sterdam 10. Sponselee. Cito, Kooiman, al len naar Amsterdam. Fourage 6, Dam mers, naar Wemelöïnge. Ltc. 429, Kets. naar Hardinxveld. Robert. Maas, naar Kerkdriel. Excelsior, v. d. Woude, naar Koog a. d. Zaan. Res Nova, Hoogen- doorn, naar Werkendam. Gerry, Wierds- ma. naar Jubbega. Haringvliet, v. d. Ak ker, naar Dieren. Hagree, Korporaal, naar Goes. Tevredenheid, Pielkenrood, naar Langendijk. Wiljo. Borsje, naar Roermond. Avenir, de Jonge, naar Ar- kel. Onderneming. Jot, naar Krommenie. Wilmar. Domenie, naar Oosterhout. Geja, Fernhout, naar Westervoort. Hollanaïa, Versluis, naar Zierikzee, Onrust, Schram, naar Goes. Lucia, Stoop, naar Delft. Mar. garethe, Neyenhof. Spinelle, Cornet. De- jea, van Brussel. Ema, de Raad. Astrida, Claeys. Spes Vera, Verhagen. Jado, Dui zendstra. Navexmotor 1. Blommaert. Rio. de Loof. Matana, Michielse. Claroco, Schimmel. Rheintank 2. Honig, allen naar Duitsland. Wallonia, Buisman. Rodolphe Haller, Dietz. Bizet, Grasser. Express 62. Philipp. Vicosoprano, Stienissen. Rif- felalp, Goud. Normannia, v. d. Werken. Luxemburg, Goedegebuure, allen naar Basel. Emeraude, v. d. Star. Levina, Sak- ko. Tijdstroom, Hamete. Ebna. v. d. Laan. Hungaria, Muller. India, den Dikken. On derneming. de Waal. Adriana, Ruitenberg. Nema, Hoogendoorn. Atalanata, Touw. Proserphona, van Reenen. Res Nova, Vorlhoren. Baden 341, Lang. Fricka, Donek. Luzern, Olieslagers. Munsterland, Griebes. Monto, Bertsch. Irene, Schram. Industrie 78, Hofmann. Coad, van Oosten. Jenny, Boef. Geertruida. Bevelander. Te legraaf 5, Staal. Cura, Meinen. Express 61, Neuer. Express 49, Mol, allen naar België. VERPACHTING PATATES-FRITES- 8TANDPLAATS. Woensdagmorgen werd ter ge meentesecretarie te Kapelle ver pacht de standplaats Kerkplein voor de verkoop van patates frites. De hoogste inschrijver was de heer A. M. Kuzee voor 112. OPBRENGST COLLECTE. De te Kapelle gehouden collecte ten bate van Klaproosdag heeft op gebracht 106,37. Heinkenszand TONEELVERENIGING „VRIENDENKRING" BRENGT THRILLER. De R.K, toneelvereniging te Hein kenszand opent dit seizoen met de opvoering van het toneelspel „Het geheim van Dr. Spencer". Met de opvoering van dit stuk be treedt Vriendenkring nieuwe paden. Voor het eerst waagt zij het een „thriiler" op te voeren. Het groot enthousiasme, waarmede dit stuk door amateurs werd ingestudeerd, alsmede de zeer goede verzorging van het decor staan er echter borg voor dat de bezoekers een avond van waar toneelgenot te wachten staat. Hoedekenskerke VERGADERING GROENE KRUIS. In het verenigingsgebouw te Hoe dekenskerke werd onder leiding van de heer F. P. Kort een vergadering gehouden van het Groene Kruis afd. Hoedekenskerke. In zijn welkomstwoord sprak de voorzitter zijn grote teleurstelling uit over de geringe opkomst. Het ledental werd in het afgelo pen jaar met 17 verhoogd tot 188. Burgemeester mr. H. J. M. Stie- ger sprak over de gemeente-subsi die. Daarna werden door zuster Fyuekschot twee films vertoond over het Groene-Kruiswerk. Kruiningen JEUGD RODE KRUIS. Vanwege het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis zal getracht worden in de gemeente Kruiningen een Jeugd Rode Kruis-beweging te organiseren. Daartoe zal de heer J. T. Spijker van het Rode Kruis in een bij eenkomst van o.a. de hoofden van scholen en leiders der jeugdverenigin gen, te houden op 28 November a.s. in de „Korenbeurs" het Jeugd Rode Kruiswerk bespreken. Onder hun lei ding zal de jeugd van Kruiningen voor dit werk kunnen worden inge schakeld. 's Heer Abtskerke VOOR DE OUD-VERPLEEGSTERS. Door mevr. Jansen-Timmers te 's Heer Abtskerke is een comité ge vormd, dat gelden zal inzamelen voor het erefonds-oudverpleegsters. In het comité hebben zitting de dames Jan sen-Timmers, v. d. Vrie-Luteijn, Min- naard-Westveer, van 't Westeinde Gorris, van Liere-Harinek, Oudendijk en Drijgers. Binnenkort zal in de ge meente een lijsteollecte worden ge houden. FILMS IN ZEELAND Met eervol ontslag. Terrence Rattigan schreef en Anthony Asquith regisseerde. Met eervol ontslag (The Browning Ver sion), het reeds veel geroemde, te Cannes bekroonde en in ons blad destijds al uitvoerig besproken. En gelse meesterwerk met geniaal spel van Michael Redgrave als de zwaar beproefde leraar Crocker-Harris. Het Grand-theater te Goes gaf er Donderdagavond een speciale verto ning van. „Met eervol ontslag" kan o.i. gerekend worden tot de beste films, welke Engeland na de oorlog heeft geproduceerd en zal dan ook niet spoedig vergeten worden. WALCHEREN Middelburg NOVEMBERVERGADERING X. C. V. B. De afdeling Middelburg van de Ned. Christenvrouwenbond hield haar No- vembervergadering waarin de heer J. L. R. Kapitz, kringcommandant, een korte uiteenzetting gaf van de „Bescherming Burgerbevolking" Een lezing over het onderwerp „Het meis je van nu, de vrouw van de toe komst" kon wegens verhindering van de heer E. H. Bos, hoofd-inspecteur bij het l.o in Den Haag, niet door gaan. in plaats daarvan behandelde ds. E. Sneller, Ned. Hervormd predi kant te Middelburg, het onderwerp: „Gods leiding in ons leven". De ge spannen aandacht, waarmede de da mes de lezing volgden, getuigde van grote interesse voor hetgeen ds. Sneller besprak. „KINDERZORG" OP DE PLANKEN De jongens en meisjes van „Kin- derzorg" verschenen op de planken van het Schuttershof te Middelburg, niet om een uitvoering in de gebrui kelijke zin van het woord te geven, zoals de directeur, de heer J. v. d. Windt, in zijn openingstoespraak zei- de, maar om belangstellenden nu eens te laten zien, hoe „Kinderzorg" feest viert, wanneer zich een bijzondere ge legenheid voordoet. Voor de pauze brachten de jonge ren ondermeer op alleraardigste wij ze enkele schetsjes, waarvan vooral „De notebalk" en „De tien nikker tjes" in de smaak vielen. In de pau ze werd een verloting gehouden, waarvan de opbrengst bestemd was voor de aankoop van een eigen po dium en daarna" brachten de oudere jongens en meisjes een goede opvoe ring van het toneelstukje „Vrouwen zand", de geschiedenis van het vrouw tje van Stavoren. Het muziekgezel schap O.N.D.A. verleende zeer ge waardeerde medewerking aan deze avond, 's Middags was er een pro gramma voor de kinderen. 's-Gravenpoïder droeg door een col lecte f 40.66 bij voor het werk van de oorlogsgravenstichting. Waar zijn onze schepen 't Aardijk 19 v. Antwerpen n. Rotterdam. Alderamin p. 19 kp. Bon n. R'dam. Blljdendijk 18 v. Baltmore n. Newport News. Caltex Delft 26 te R'dam verwacht. Diemerdijk 19 v. R'dam n. Londen. Duivendijk 23 v. Vllssingen verwacht. Heerengracht 19 in Theemsmondlng. Leuvehaven 20 v. O dense n. Aarhus. Lutterkerk p. 19 Lissabon" n. R'aam. Manceran 19 v. Bremen n. R'dam. Manoeran 19 v. Bremen n. Antwerpen, r' Mentor 20 te Valencia n. A dam. Myonia p. 19 Aden n. Gibraltar. Neptunus 19 in Firth of Forth, Oranjepolder 20 te R'dam van Londen. Parkhaven p. 19 Hebriden n. Narvik. Phrontis 19 te Belawan. Prins Willem v. Oranje 20 te Detroit. Riouw 19 v. Marseille n. A'dam. Schiedijk 19 v. Pt. Soedan n. Aden. DAMMEN Piet Roozenburg loopt weer in op Dagenais Canadees speelde remise tegen grootmeester Bonnard Te Amsterdam werd het tournooi om het wereldkampioenschap dam men voortgezet met de volgende par tijen: Keller (Ned.)Fankhauser (Fr.) 20; Van Dijk (Ned.)Descallar (N. Afr.) 20; Deslauriers (Can.) King (China) 20; Forelaz (Zw.) Verpoest (B.) 02; W. Roozenburg (N.)Fanelli (It.) 20; Dagenais (Can.)—Bonnard (Fr.) 1—1; Salet- nik (It.)—Post (N. Afr.) 2—0; Ver- leene (B.)—Bizot (N.) 1—1; P. Roo zenburg (N.)— Gedance (Zw 2—0. De stand na de 14e ronde luidt: 1. Dagenais 22 pnt. (14 partijen); 2. P. Roozenburg 20 pnt. (13); 3. Bon nard, 18 pnt. (13); 4, 5, 6. Van Dijk. Keiler en Verpoest 17 pnt. (13); 7. Huisman 16 pnt. (13); 8. King, (13); 12. Deslauriers, 13 pnt. 13. Fankhauser, 10 pnt. (13); 14. Ge dance, 10 pnt. (14); 15, 16. Post en Descallar, 8 pnt, (13); 17, 18. Fa nelli en Verleene, 8 pnt. (14)19. Forelaz, 2 pnt. (13). VOLLEYBAL HET PROGRAMMA VOOR ZATERDAG. Het volleybalprogramma voor Za terdag 22 November is als volgt sa mengesteld: heren: le klasse: H.V.D. De Ruyterschool I. MarathonE.V. V.C. I; heren 2e klasse: U.O.C. II— E.VV.S. III, E.V.V.C. n—De Ruyter school II, M.V.C. II—Zuidwesters. Zeeuws «n een KcleJcp 9 Dei-tien Marokkaanse arbeiders zijn omgekomen en zeven zwaar gewond bij een aardschuiving tijdens de aanleg van een nieuw irrigatiekanaal in de omge ving van Kar-Es-Soek. Tegen een 25-jarige vertegenwoordiger, die een aantal vrouwen oplichtte en de ze het hof maakte, eiste de officier van justitie in Den Haag een jaar gevange nisstraf. Vier doden waren er te betreuren en vijf en veertig gewonden, toen de trein MadridSevilla Donderdag bij Linares ontspoordde. 9 Tijdens de algemene ledenvergadering van de Centrale Bond van inwendige zending en christelijk maatschappelijk werk, is de staatssecretaris van sociale zaken, mr. dr. A A. van Rhijn, tot voor zitter gekozen. 9 De minister van verkeer en water staat, mr. J. Algera, heeft een oriënterend bezoek aan stad en provincie Groningen gebracht. 9 In Zevenaar ontsnapten vijf mannen en een kind ternauwernood aan de dood. toen een gevel van een huis instortte. Zij waren bezig een magazijn, dat volgepakt was met staal, te ontruimen, toen een vracht van vijftig ton" omviel, waardoor- de gevel instortte en op straat terecht kwam. De mannen wisten juist bijtijds op zij te springen, terwijl'ook een kind maar juist aan de dood ontsnapte. 9 Bij een spoorwegovergang te Vught zijn drie vrachtauto's, bemand met mili tairen dank zij de oplettendheid van een voorbijganger voor vernietiging gespaard gebleven. De auto's wilden de overgang passeren, toen in volle vaart een goede- renti-ein naderde. De voorbijganger wist de chauffeurs nog tijdig te waarschu wen. De overwegwachter was niet op zijn post. Crisis in Egyptische regering Berichten over razzia tegengesproken De politie te Cairo heeft Donder dagochtend voor de dageraad 132 Egyptenaren by een razzia gearres. teerd. Deze personen worden be schouwd a!s gevaarlijk voor de open bare veiligheid, aldns een mededeling van het hoofdbureau van politie te Cairo. Correspondenten van buitenlandse bladen maken melding van geruch ten over een crisis in de Egyptische regering. Generaal Naguib heeft bij geiegenneid van de eerste-steenleg- g'ng voor het nieuwe radio-omroep- gebouw te Cairo op Maandag jl. ge zegd, dat hij bereid was de macht over te dragen aan en samen te wer ken met iedereen die voor Egypte zou willen werken. De Egyptische ambassade te Parijs heeft Donderdag het bericht uit bui tenlandse bron, volgens hetwelk 124 Egyptenaren Woensdag zouden zijn gearresteerd na bij hen verrichte huis zoekingen, ten stelligste tegengespro ken. Uitstapje van Hengelaars had tragisch slot De hengelaarsvereniging „Het Voo rentje" uit Oosterhout, die op 27 Ju li jl. een uitstapje maakte naar de Biesbosch, maakte daar een vreselijk ongeluk mee, dat aan twee mannen uit de gemeente Oosterhout het le ven kostte. Van een vissersmotorbuot sprong de 34-jarige Oosterhoutse metselaar C. F. van G. over op een langszij varend motorjacht, waardoor het jacht kapseisde en zonk. De twee slachtoffers, die zich in de kajuit be vonden, verdronken. Van G. stond terecht voor de Bre- dasche rechtbank. Tijdens het verhoor bleek, dat het op de boten nogal vro lijk was toegegaan. In de vissermu- torboot werd .een groot aantal fles- jer bier en sterke drank aangetrof fen.. Vèrdachte van G. had over de af faire zijn eigen lezing. Volgens hem COÖRDINATIE NOODZAKELIJK „Bescherming Bevolking" zou hogere dagvergoedingen uitbetalen dan de Nationale Reserve Kolonel W. van Hinte heeft in een onderhoud met een A.N.P.-redacteur er up gewezen, dat het naar zjjn mening dringend noodzakeiyk Is, dat een coördinatie voor dc werving van vrywilligers tot stand komt. Zonder co ördinatie bestaat er het gevaar, dat de bewapende vrywUligersdiensten. zo als de Nationale Reserve, de reserve-pol itie en de reserve-grensbewaking beconcurreerd zullen worden door de hulpverleningsdiensten van dc „Bescherming Bevolking". Dit gevaar is daarom niet denkbeeldig, om dat de dagvergoedingen voor de laatste dienst naar verluidt hoger zul len zijn, dan de vergoedingen, die byvoorbeeld de mannen van de Natio nale Reserve ontvangen. Het Nederlandse volk moet er van doordrongen zijn, dat de verdediging van onze vrijheid offers vraagt Het zou niet juist en weinig eervol zijn, als men er op uit zou zrjn het lichtsl mogelijke offer te brengen, en dat zou degene doen, die zich aan zou melden voor de Bescherming Burger bevolking, hoewel hij geschikt is voor de Nationale Reserve of een van de andere reserve-diensten. Het moet uiteindelijk zo worden, dat de men sen zich zonder meer als vrijwilliger gaan melden en dat een centrale in stantie uitmaakt, voor welke dienst zij het meest geschikt zijn om hen overeenkomstig hun geschiktheid in te delen, aldus verklaarde hij. ANDERE OPVATTING. De opvattingen van kolonel Van Hinte ten aanzien van een gecoördi neerde werving worden niet gedeeld door de Stichting „Bevordering Be scherming Bevolking" Van die zijde verklaarde men, dat er overleg is ge pleegd over de mogelijkheid van een gecoördineerde werving, doch daarbij is gebleken, dat dit niet uitvoerbaar is. „Steun Wettig Gezag" immers is reeds enige jaren met de werving voor de gewapende hulpdiensten be zig en de wei-ving voor de „bescher ming bevolk:ng" moet nog beginnen De gewapende hulpdiensten zijn dan ook voor een belangrijk deel gereed, zodat er mede in verband met de in totaal beschikbare mankracht niet voor concurrentie gevreesd behoeft te worden. De stichting „Bevordering Bescherming Bevolking" is voorts van oordeel, dat het beginsel van vrijwilligers zou worden aangetast, indien een centrale instantie zou gaan uitmaken voor welke dienst een was het bootje reeds gekapseisd voor dat hij sprong. President, noch officier van justitie hechtten veel waarde aan deze verkla ring en oordeelden dat het ongeluk alleen te wijten is aan aan grove on nadenkendheid en roekeloosheid van verdachte. De officier eiste daarom een gevangenisstraf van 6 maanden. Uitspraak over 14 dagen. Een bizonder cadeau: een Prisma dameshorloge Chroom, 15 sleens, CC anti-magnetisch PRISMA Heelt U al meegedaan aan de Prisma Propaganda Prijsvraag met f 10.000.» prijzen. Iedere Prlsma-horloger verstrekt U gaarne Inlichtingen. VEILING SCHERPENISSE 20 Nov.: Uien, middelsoort 22.01, bon ken 22.02. Aanvoer 15 ton. VISMIJN VEERE 20 Nov.: Export garnalen 1168 kg 60— 70. Handelsgarnalen 1118 kg 48—56. Schar 465 kg 36—58. Bot 282 kg 37—49. Wijting 115 kg 29—65. Middel tong 7'.-i kg 1.60- 2.42. Ongesorteerde vis 18 kg 4548. Alles per kg. WIELRENNEN Geen Ronde van Nederland voor amateurs De plannen om in het volgend jaar een Rónde van Nederland voor ama- teurploegen te organiseren, zuilen geen doorgang vinden. Deze ronue, welke zou worden gehouden ondei auspiciën van „Wielersport", het of ficieel orgaan van de K.N.W.U., zou worden gereden met deelneming van amateurploegen uit o.a. Frankrijk, België. Zweden en Denemarken. Het is echter gebleken, bij de voorberei ding, dat de amateurbepalingen, zo als die in andere landen gelden, in strijd zijn met die, zoals in ons land worden toegepast. Uit dit verschil van toepassing zijn reeds problemen ontstaan, welke een verwerkelijking van het plan onmogelijk hebben ge maakt. AUTOMOBILISME SUCCES VOOR VILLORES1 JLN DE PAN AMERICANA De Italiaan Villoresi heeft op de tweede dag van de Panamericana een groot succes behaald. Niet alleen bracht hij met zijn Ferrari de 2e etappe van Oaxana naar Puebla over 412 km in 3 uur 3 min. 17 sec. op zijn naam, maar ook wist hij de 3e etappe van Puebla naar Mexico City te winnen. Over de 130 km noteerde hij een tijd van 47 min. 18 sec. Jean Behra, de Fransman die op zulk een fraaie wijze in de eerste etappe had gezegevierd, werd door een ongeluk uitgeschakeld. Zijn verwondingen zijn niet levensgevaarlijk. VEILING ZUID-BEVELAND GOES 20 Nov.: Fruit voor export: Cox Oranje Pippin AAA 55, A 48.10—53.80. BC 41.70— 44.90, 1 grof 48.70—50. 1 34—38, H 10 Goudreinetten AAA 30.05, AA 30. A 19.30 —19.60. BC 13.9014.40. 1 grof 1720—17.90. I 10.95—1120. II 5.60 Zure Bellefleur A 14.60. BC 13.20. I gros 12.60. I 10.95. 11 3.30. Sterappels BC 13. I grof 15, 1 12.60. II 3. Jonathan AAA 29. AA 28.90 A 27.80 —30.30. BC 25.80—26,20, 1 grof 22.30, II 7.30. Golden Delicious AAA 40. A 38.90. BC 28, II 7.50. Comtesse de Paris A 26- 30.70, BC 21—29.20. I grof 25—30.85. I 20- 27.50. II 6.70 St. Remy I grof 10, I 9.70. II 5.90. Gïeser Wildeman I grof 23. I 17. n 7.20. Pondsperen 1 grof 9.40. 1 8.50, II 4.50 Kleiperen I grof 14. I 9.50. H 3.50. Verpakt fruit: Goudreinetten AAA 29— 34, AA 24—31, A 21—26. B 21—22, I 28. Cox Oranje Pippin AAA 54, AA 54. Jona thans AAA 32—33. AA 26—34. A 25. Glo rie van Hollana A 27, B 25, C 24. Com tesse de Paris I 34. Gewone veiling: Goudreinetten keuken 10.40—10.65. id. fabriek 5 806.20. Cox Oranje Pippin 14—39, Glorie van Holland 7—13. Laxton Superbe 6—19. Jonathan 4—20. Zure Bellefleur 3—8. Golden Dell cious 5—12. Sterappels 3—7.50. Zoete Ermgaarde 8—28. Zoete Campagner 4—14 Pommé d'Oranje 8—24. Comtesse de Pa ris 414.70. Conférence 19. Pondsperen 36. St. Remy 47. Gieser Wildeman 520. Kleiperen 312. VISMIJN BRESKENS 20 Nov.: Export garnalen 2041 kg 60— 78. Handels garnalen 97 kg 61—71. Pellerij garnalen 395 kg 40—45. Schar 75 kg 39—65 Bot 190 kg 34—37. Wijting 5 kg 17. Alles per kg. VEILING ST. MAARTENSDIJK 20 Nov.: Gew. uien 22.14—21.76, drie lingen 25.30. picklersv^, bonken 22.20. stek 3.403.20. Aanvoer 70 ton. Stekpeen 4. Aanvoer 7 ton Graanprijzen- Gerst 30—33. Tarwe 24.50 —25.50. Haver 27—28 KI Erwten 50—56 Schokkers 5060. Br. Bonen 5565. Maan zaad 115. Koolzaad 58. VEILING ST. ANNALAND 20 Nov.: Uien. middelsoort 219022.20. bonken 2199. drielingen 25.99, picklers 33.02. Aanvoer 80 ton. vrijwilliger het meest geschikt is. Men wees er verder op. dat er een nauw contact bestaat tussen de be sturen van de stichting „Bevordering Bevolking" en „Steun Wettig Gezag". Ten aanzien van de voorlichting en de werving wordt er samengewerkt m d!e gemeenten, waar dat naar het oordeel van de burgemeester gezien de locale omstandigheden mogelijk is. Prins Bemhard bezocht Inca-tempel bij lima Rust in Apaculpo. Prins Bemhard is Woensdag te voet Lima ingetrokken om gescnen- ken voor de Koningin en de Prinses sen te kopen. 's Miuuags reed de Prins ongeveer veertig km. naar het Zuid-oosten om de rume van een tempel te bezoeken, die door de inca's aan de zonnegod was gewijd. De tempel werd opge richt op een opgeworpen berg, die 25U meter uitstak boven de vroegere stad Pachacamac. De berg wera op geworpen, omdat de Inca's het nooig vonden dat de zonnetempel hoger lag dan de in de buurt gelegen tempel, die aan de maangod was gewiju. De Prins beklom de berg en filmde van daar de Stille Oceaan. Als officieel einde van het bezoek aan Peru, bood Prins Bernhard ter ere van president Odria een diner aan in een club te Lima, waaraan vijftig personen deelnamen. De gehe le avond stond de garde met „gou den" helmen voor het gebouw, waar het diner gehouden werd. De Prins en zijn gevolg hebben Donderdagmiddag Lima per vlieg tuig verlaten. Zij zouden zonder tus senlanding naar Apaculpo in Mexico vliegen, een vlucht van dertien uur. In Apaculpo zal de Prins vier da gen rust nemen na de buitengewoon vermoeiende reis. Daarna zal de Prins in een vlieg tuig van de „American Airlines" naar Washington gaan en na een paar dagen in New York tq hebben doorgebracht, zal hij 4 December naar Nederland terugkeren. Studenten belaagden Tino Rossi Ongeveer honderd studenten heb ben in de stadsschouwburg van Leu ven, in België, gedemonstreerd tegen de Franse zanger, Tino Rossi. Tijdens het muzikale gedeelte, dat aan het optreden van Tino Rossi vooraf ging, maakten de studen ten hevig kabaal. Zij drongen er op aan dat Tino Rossi, die op zich liet wachten, onverwijld zou optreden. Toen hij op het podium verscheen, werd hij evenwel door de studenten uitgefloten. Vervolgens begonnen zij de zanger op oorverdovende wijze toè te juichen, om hem aldus het zingen te beletten. Dit ontlokte Tino Rossi de opmerking: „Men iaat in Frank rijk de Belgische zangers wel outre den." Er trad nu een korte periode van rust in, waarin Tino Rossi zijn eer ste lied kon zingen. Toen hij met het tweede lied wilde beginnen, be gon het evenwel tomaten en erwten rondom hem te regenen. Tino Rossi verliet nu het podium met de mededeling niet meer te zullen zingen, zolang de studenten zich nog in de zaal bevonden. Toen werd de politie te hulp ge roepen. Deze verwijderde de rumoe rige studenten uit de zaal, hetgeen met de nodige incidenten gepaard ging- Tino Rossi had inmiddels, na de verwijdering der rumoerige studen ten, zijn programma verder kunnen uitvoeren. „Willem Ruys" wil Nieuwe Waterweg binnenlopen Kapitein Goedewaagen, gezagvoer der van de „Willem Ruys" heeft na overleg met de aan boord zijnde loods naar Rotterdam getelegrafeerd dat hij het plan had Vrijdagmorgen met zijn schip voor de ingang van de Nieuwe Waterweg te Hoek van Holland te zijn. Indien dan de weersomstandig heden gunstig zijn en er met name geen ochtendnevel optreedt, kan de „Willem Ruys" om ruim 9 uur aan de LJoydkade te Rotterdam aanko men. De moordzaak Drummond. De boer Gustave Dominici, kroon getuige in de Drummond-moordzaak Pe Digne m Frankrijk, is Donderdag tot twee maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens verzuim hulp te verlenen aan de 12-jarige Elizabeth Drummon, toen zij nog tekenen van leven vertoonde. De Franse politie heeft het onderzoek in de moordzaak Drummond gestaakt. Nagekomen advertentie. VERLOREN: Portefeuille met inhoud tus sen St. Janstraat en Bode huis te Middelburg. Tegen beloning terug te £®?2£Ken bÖ Bode van de DRIEST, Aagtekerke.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 17