NIEUWS UIT ZEELAND Zuritsaletten WISSEL BEVELANDER ZUID-BEVELAND BUITENLANDSE CONCURRENTIE MERKBAAR IN MOSSELEXPORT RIJKSWATERSTAAT VLISSINGEN WEER IN HET WITTE HUIS DINSDAG 18 NOVEMBER 1952. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT De heer P. Brand toch weer wethouder van Domburg Het kon niet anders Domburg heeft eindelijk weer twee wethouders. Nadat de in de vorige raadsvergadering benoemde heer L. Dourleyn te kennen had gegeven de ze benoeming niet te kunnen aan vaarden, omdat hij de tijd voor het vervullen van de wethoudersfunctie niet kon vrijmaken, moest de gemeen teraad gisteravond weer voorzien in de vacature, welke enige tijd gele den is ontstaan toen de heer P. Brand zijn functie op aandringen van zijn partij (de P. v. d. A.) had neer gelegd. Drie stemmingen waren nodig orn tot een beslissing te komen. By de eerste vrije stemming kreeg de heer J. Warners (CH) 2 stemmen, de heer J. de Jager (Gem. Belang) 1 en de de Noordhoek heer P. Brand eveneens 1. Drie stem men waren blanco uitgebracht. De tweede stemming "bracht evenmin een beslissing. Nu waren er twee blanco stemmen; de heren Warners én Brand kregen ieder twee stemmen en de heer de Jager weer één. De herstemming tussen de heren Warners en Brand bracht tenslotte de beslissing. De heer Brand werd met 3 stemmen gekozen. De heer Warners kreeg er nu maar één, ter wijl opnieuw drie blanco stemmen werden uitgebracht. De heer Brand verklaarde hierop zyn benoeming aan te nemen, nu het niet mogelijk is gebleken een andere wethouder te krijgen. De oud-burgemeester, jhr. ir. H. L. Boogaert, werd gekozen in het be stuur van de stichting Badplaats-Be langen. Bij de rondvraag vroeg en kreeg de heer Dourleyn aandacht voor lage gedeelten od de pleinen en putten in Goes SCHOOLAVOND BURG. VAN DUSSELDORPSCHOOL. In het Schuttershof te Goed werd Zaterdagavond de schoolavond gehou den van de Burgemeester van Dus- seldorpschool en de zaal was vrijwel tot de laatste plaats bezet, toen het hoofd van de school, de heer K. H van Faassen, de avond met een kort woord opende. De talrijke leerlingen, ten dele ver gezeld van hun ouders, beleefden veel genoegen aan hetgeen hun mede-leerlingen voor het voetlicht brachten. Mét de liedjes, schetsjes en het blijspel „Papa strijkt de vlag", rebben de toeschouwers zich uitste kend geamuseerd. LEZING OVER DE GOUDSE GLAZEN. Het bestuur van de studieclub schilders „Luctor et Emergo" heeft de goede naam, die deze club heeft op het gebied van het organiseren van interessante voorlichtingsavon den, weer eens eer aangedaan. Za terdag werd in „De Korenbeurs" te Goes een contactavond gehouden met een lezing over de beroemde Goudse glazen. Als spreker trad op de heer Voorn uit Gouda. Aan de hand van een serie lichtbeelden liet deze zien. wat sedert het begin van de 15de eeuw in olieverf tot stand werd ge bracht Na de bevrijding werd direct een begin gemaakt met de herplaat sing van de in September 1939 in veiligheid gebrachte glazen. Gelukkig is van de glazen niets verloren ge gaan, zodat deze kunstwerken vooi ieder weer in vólle luister zijn te be zichtigen. Kloetinge BAZAR. Voor de derde en laatste maal werd Zaterdag door de muziekvereniging „Excelsior" een bazar gehouden ten bate van het uniformfonds. Deze bazar, die deze keer in het vereni gingsgebouw werd gehouden, trok ook nu weer flinke belangstelling. Kapelle JONGE KERKERS KWAMEN TE KAPELLE BIJEEN. Zaterdagmiddag sprak wika Hiensch uit Goes tijdens een door de leden van de Jonge Kerk van Zuid-Beve land gehouden contactbijeenkomst in het verenigingsgebouw „Obadja" te Kapelle, over het onderwerp „De be tekenis van de Jonge Kerk". De Jon ge Kerkers moeten komen tot inkeer en tot uitkeer, aldus spr. Inkeer is het bijwonen van de eredienst, bijbel lezen en bidden, terwijl de uitkeer het uitdragen van de blijde boodschap inhoudt. De „Jonge Kerk" is een dode kerk, wanneer men zich alleen maar bezighoudt met „onder onsjes". Er zal een gemenschap gevormd moe ten worden met intensieve bijbelstu die en zelfvorming, aldus spr. Hierna werd een tweetal vragen in discussie groepen besproken. Nadat onder lei ding van de heer D. de Dreu uit Ka pelle samenzang was beoefend, werd een gemeenschappelijke maaltijd ge houden. Hierna vertelde iedere afde ling wat over het werk ter plaatse, waarna ds. Jebbink deze bijeen komst sloot met dankgebed. Wemeldinge VOORDRACHT VOOR VOLKSONDERWIJS. De afd. Volksonderwijs te Wemel dinge hield onder voorzitterschap van de heer C. P. Phernabucq, hoofd der openbare school, in het Ned. Herv. Jeugdgebouw haar jaarlijkse kunst avond. De heer Phernabucq heette de talrijke aanwezigen welkom en moest tot zijn spijt mededeling doen van de verhindering van mej. Aafje Top we gens ziekte. De heer Kloek Stern kamp uit Amsterdam had zich echter bereid verklaard om haai- te vervan gen. 'De heei' Sternkamp had tot on derwerp van zijn voordracht geko zen „Het brood der liefde". De spre ker wist het publiek uitstekend te boeien. Aan het eind der vergadering dankte dc heer Phernabucq de heer Sternkamp hartelijk voor zijn mooie voordracht. Wolfaarisdijk PROPAGANDA-AVOND VOOR DE BLINDENBOND. In de kleuterschool te Wolfaarts- dyk werd een propaganda-avond ge houden voor de Nederlandse Blinden- bond, waarvoor goede belangstelling bestond. Burgemeester S. A. N. van Oeveren sprak een welkomstwoord, waarna de propagandist, de heer Joh. v. d. Berg, het woord voerde. Ook werd vertoond de nieuwe film „Een van ons", welke laat zien hoe ook een blinde in de maatschappij op eigen benen kan staan. Na decla matie van de heer Van den Berg en de vertoning van een tekenfilmpje werd de avond, waaraan het zang koor „Looft den Here" medewerking had verleend, door de burgemees ter gesloten. RAAD BAARLAND Meer subsidie voor de kleuterschool De gemeenteraad van Baarland, die onder voorzitterschap van burge meester W. N. van Liere vergaderde, kreeg talrijke verzoeken om subsidie te behandelen. B. en W. hadden voor gesteld afwijzend te beschikken op een verzoek van het Centraal comité van samenwerking inzake voor lichting bij beroepskeuze om een sub sidie van 10 per geval, doch waren hierop na rijp beraad teruggekomen. Het nieuwe voorstel om wél te sub sidiëren werd zonder hoofdelijke stemming aanvaard. Eveneens ging de raad er mee acc'oord, dat het sub sidie aan de Vereniging Algemene kleuterschool over 1952 in verband met de grotere lasten en een onge dekt tekort wordt verhoogd van 500 tot 700 en over 1953 op 700 wordt vastgesteld. Ook de afdeling Baar land van de vereniging Het Groene Kruis had om subsidie over 1953 ge vraagd. B. en W. stelden voor in ver band met het geraamd tekort van 705,10 de bijdrage op 650 te be palen en de raad stemde hiermee in. De gemeentesecretaris, de lieer L. Evertse, werd aangewezen als afge vaardigde naar de vergadering ter uitvoering van de regeling voor het streekziekenhuis. De burgemeester is dit reeds voor Oudelande, doch daar men het een ietwat eigenaardige fi guur vond, dat de secretaris, wonen de te Oudelande, voor Baarland op treedt en de burgemeester, wonende te Baarland, voor Oudelande, werd besloten tot „ruiling", zodat de bur gemeester afgevaardigde zal zijn voor de gemeente Baai-land. Een nieuwe instructie voor de schoonhoudster van de o.l. school werd vastgesteld. Aan mevrouw C. G. Riemens-Tramper werd op haar verzoek eervol ontslag üït deze func tie verleend en in haar plaats werd benoemd mevrouw C. Mol-van Dam me. Bij de rondvraag merkte de lieer H. de Vriend (Arb.) op, dat aan het eind van de Nieuweweg een vuilnis belt wordt gekweekt. De voorzitter antwoordde, dat hij aan deze kwestie aandacht zal schenken. Er werd voorts nog gediscussieerd over het gebruik van de bij het herstel van de Stelsedijk vrijkomende materialen. 's Heer-Arendskerke RAADSVERGADERING. De gemeenteraad van 's-Heer Arendskerke zal Donderdagavond a.s. om half acht in openbare ver gadering bijeen komen. De agenda bevat o.m. het punt be handeling gemeentebegroting 1953. Van de Automij. „Zeeland" en van de „Stoomtram Walcheren" werd be richt ontvangen, dat zij bereid zijn. in de kosten van een bushaltelokaal te 's-Heer Arendskerke (dox-p) bij te dragen met resp. 400.- en 325.-: Yerseke BALLONWEDSTRIJD. Zaterdagmiddag werd te Yerseke een ballonwedstryd georganiseerd door een aantal winkeliers en be drijven uit Yerseke. Voorafgegaan door de harmonie „Mozart" werd met de deelnemende kinderen een kleine rondgang door het centrum der gemeente gemaakt. Op de Paar denmarkt werd door burgemeester A. C. Willemsen het sein gegeven voor het oplaten der ballonnen. Het was een aardig gezicht deze bonte mengeling van kleuren de lucht in te zien gaan. BRIDGEWEDSTRIJD. Ten bate van de padvindsters werd te Yerseke een bridgewedstryd geor ganiseerd, waarvan de uitslag was: Groep A: 1. de heren Van den Berg en Vette, Yerseke; 2. de heren Baart- mans en Broekman, Bergen op Zoom. Groep B: 1. de heren Sonke en Van Koeveringe, Kx-uiningen; 2. de hex-en Pols en Van den Berg, Yerseke. Groep C: 1. de heren Baartmans en Jlmkes, Bei-gen op Zoom; 2. de he ren Hendrikse en Reynhout, Goes. SCHAAKWEDSTRIJDEN. Door de schaakclub „De Pion" te Yerseke werden voor de onderlinge competitie de volgende partijen ge speeld P. VetteL. M. C. Manne ke 0—1; A- C. WillemsenJ. Zuid- weg M. de KoeijerM. C. Polderman 01; C. VlamingA. Beerens 10; J PleuneJ. P, L. Zonrulter 01: L. GrimmP. van Anrooy 10. Nisse WINTERCURSUS L.J.C. De L.J.C., afdeling Nisse en 's- Heer Abtskerke, zal ook deze winter weer een cursus geven, ditmaal over „veevoeding". De cursus wordt ge geven door de heer E. den Engelsen, leraar aan de Rijks Landbouwwinter- school te Goes. Reeds 13 cursisten gaven zich op. De aanvang van de cursus zal waar schijnlijk zijn op 24 November 1952. GESLAAGD. Voor het doctoraal examen Franse taal en letterkunde slaagde aan de rijksuniversiteit van Leiden de heer M. W. Rombout te Goes. NED. ORDE VAN ADVOCATEN Mr. F W. Adriaanse te Middelburg is gekozen als plaatsvervangend lia van de Algemene Raad van de Neder landse Orae van Advocaten. NOORD-BEVELAND RAAD WISSEKERKE Winkels open tot 7 uur; kapperszaken tot 8 uur Accoord met aanleg van waterleiding De gemeenteraad van Wissekerke kwam Maandag in openbare verga dering bijeen onder voorzitterschap van de heer L. J. Hoveyn, die mede deelde, dat de burgemeester nog steeds rust moet houden. De Sirjanspolder heeft bericht 500 te zullen bijdragen in de kos ten van aanleg der riolering voor de nieuwe Hervormde school. De DUW stelt een subsidie van l/6e van de begrotingsom beschikbaar, indien het schilderswerk e.d. aan de school in de wintermaanden wordt uitgevoerd. In het tijdvak van 28 October t.m. 26 April stelt de gemeente een kolen- toeslag beschikbaar voor de daarvoor in aanmerking komende gezinnen. Er werd medegedeeld, dat de heer Ren- gersen, die zijn benoeming tot hoofd van de o.l. school heeft aangenomen, deze functie op 1 Januari a.s. zal aanvaarden. Mevrouw Schot-Louwer- se, die tijdens de vacature waarne mend hoofd was, werd eervol ontsla gen; de heer M. Kabboox'd uit Wol- phaartsdijk vervult nu tot 1 Januari deze functie. Voorstellen werden goedgekeurd om de oprit te Wissekerke met hees ters te omzomen en om de twee wo ningen. die aanvankelijk aan de Westzijde van de Julianastraat wa zen geprojecteerd, aan de Oostzijde ce bouwen. De grond aan de Westzij de bleek voor bebouwing niet ge schikt te zijn. Voldaan zal worden aan een verzoek van de aannemer om hem een vergoeding van 400 te ver strekken als tegemoetkoming in de gemaakte kosten en om de al aange voerde materialen op kosten van de gemeente te vei-plaatsen. Met ingang van 1 December a.s. werd op zijn verzoek ontslag verleend aan de heer Verstrate als hulpkeurmeester; de heer Karelse uit Winschoten werd tot zijn opvolger benoemd. In plaats van de heer M. A. v. d. Maas, die on der de wapenen is, werd tijdelijk tot ambtenaar ter secretarie benoemd mej. A. B. Clement te Wissekerke. In de exploitatierekening over 1951 van de o.l. school werden de admini stratiekosten vastgesteld op 75 ct. per leerling. Voor 1953 is aan onder wijskosten een bedrag per leerling geraamd van 31.80. Hierna kwam het ontwerp-Winkelsluitingsverorde- ning in behandeling. De heer M. J. Bustraan (SG) achtte een uniforme i*egeling voor stad en platteland on- aanvaardbaar; hij wenst openstelling tot 7 uur van Maandag t.m. Vrijdag en tot 8 uur op Zaterdag: De waar- J- BIEDEN ZICH AAN WEGENS WERKLOOSHEID. Twee nette Heren zoeken werk. Loon, geen bezwaar. Werk, geen bezwaar. Minzaam aanbevelend, SNUGGER LINKY tijdelijk adres onbekend. nemend voorzitter was echter van oordeel, dat hierop geen goedkeuring zal worden verleend en stelde voor het gehele jaar 7 uur als sluitings uur, met uitzondering van de kap perszaken, die tot 8 uur geopend kunnen zijn. De raad stemde hierme de in. Men besloot de zangvereniging „Hos- sanah" een jaarlijks subsidie van 50 te verlenen. Voorts werden de volgende verzoeken om bijdragen in gewilligd: 97.17 voor handenarbeid aan de Ger. school te Kamperland, 711.25 voor tien schoolbanken ten behoeve van de Ger. school te Geersdijk en 462.80 voor vernieu wing van de leerstof der Clir. school te Wissekerke. De raad ging in beginsel accoord met de aanleg van waterleiding op Noord Beveland, doch wenste nog geen financiële verplichtingen aan te gaan. De begroting voor 1953 werd vast gesteld met de volgende cijfers: ge wone dienst ontvangsten en uitga ven 282.955,75 (onvoorz. 9060.88) j kapitaaldienst ontvangst, 539.179.72 j uitgaven 639.156,07. nadelig saldo j BESTRIJD DIE GRIEP! HOGER STANPAARDCAPAC1TE1TSC1JFER Kwaliteitseisen worden niet verscherpt Wie in de mossel kwekerswereld thans zyn oor te luisteren legt, kan oen licht pessimistische toon vernemen, wat betreft de mogelijke resulta ten van het mosselseizoen 1952-1958. Er wordt geregeld geëxporteerd en dus ook geregeld door dc meeste kwekers afgeleverd, maar die export is niet zo groot als in andere jaren in dit seizoen. October en November zjjn toch eigenlijk de maanden, waar van men hel hebben moet. De export naar België is wel goed geweest, maar naar Frankrijk wil het niet zo best vlotten. Men voelt hier de Deense en Duitse concurrentie, zodat de aflevering stroever gaat dan an ders. Het Aan- en Verkoopkantoor is thans bezig, de standaardcapaci- teitscyfers van allen die aan de af levering deelnemen, op te voeren tot 60%Is men zover, dan wordt men voorlopig van levering uitgesloten, tenzij om bepaalde redenen meer mag worden geleverd. De algemeen geldende mening is, dat men omstreeks de jaarwisseling 80% moet hebben afgeleverd om in een seizoen 100% van zijn standaard- capaciteitseïjfer te verkopen. Men meent, dat dit niet zal worden ge haald. Vandaar de pessimistische toon, die te horen is. Veel hangt hier natuurlijk ook van het weer af. Een winter met strenge vorst ver lamt de export. De meeste bedrijven zijn zo ingesteld, dat het verkopen van 1.00% van het standaai'dcapaci- teitscijfer noodzakelijk ia, wil men een lonende bedrijfsexploitatic be reiken. Men denkt nu slechts 80% in totaal te verkopen. Er is in Zeeland nog altijd een 99.976,35. Als gemachtigde der ge meente naar de vergadering van af- fevaardigden voor het streekzieken- uis werd burgemeester Van dei- Maas genoemd. Bij de rondvraag drong de heer Bustraan er op a n. de havenmees ter te Kamperland een nieuwe uni formpet te verstrekken. Dit zal ge schieden. Colijnsplaai UITVOERINGEN VAN „WILHELMINA". Het harmoniegezelschap „Wilhel- mina" te Colijnsplaat gaf een tweetal uitvoeringen, met medewerking van de toneelvereniging „Tot Ieders Ge noegen" in „Zeelandia" op Vrijdag en Zaterdagavond j.l. Beide avonden sprak de voorzitter-directeur van „Willielmina", de heer J. C. Maas. een woord van welkom. Voor de pauze bracht het harmonie gezelschap een viertal nummers ten gehore, waarna de toneelvereniging het stuk „Reik mij uw hand" opvoer de. Een geanimeerd bal besloot deze geslaagde toneel- en muziekavond van „Wilhelmina". Kats TENTOONSTELLINGSSUCCES De heer J. Versprille te Kats be haalde op de nationale tentoonstel ling te Wageningen met zijn zelf ge fokte konijnen (jonge Weners) een eerste en een tweede Z.Z.G. feilloos werkende: TWEE DIENSTEN ONDER ÉEN DAK Goed gelegen en practisch ingericht Sedert enkele dagen huist de Rijkswaterstaat te Vlissingcu niet uieer in het bekende Beeldenhuis aan de Hendrikstraat, maar in het gebouw aan de Prins Hendrikweg, waarin overigens x'eeds vele jaren diensten van tie Rijkswaterstaat gehuisvest zijn geweest. Het al evenzeer bekende „Witte Huis" vlak bij het spoorwegemplacement kon, nad&t inwendig enige veranderingen waren aangebracht en het geheel wat was opgeknapt, vorige week betrokken worden, waardooor èn de diensten van het arron dissement Vlissingen (ir A. Wiebes), èn de Onderzoekingsdienst (ir H. A. Ferguson) een uitstekend onderdak hebben gekregen. Het „Witte Huis" dateert van om streeks 1870. Het werd oorspronke lijk door de Staatsspoorwegen ge bouwd als directiegebouw voor de aanleg van liet Kanaal door Walche ren, maar ging na de voltooiing van dit werk reeds over naar de Ryks- waterstaat en deed toen vele jaren dienst als woning en bureau voor de technisch ambtenaar en voor de Rijkshavenmeester. De laatste func tie werd later opgeheven, maar de technisch ambtenaar, die toen tevens havenmeester werd voor het kanaal, bleef in het gebouw. Toen de heer P. Hendrikse als technisch ambte naar werd gepensiönneerd en nadien ook de dienstwoning verliet, kwam het gehele gebouw ter beschikking en werd besloten de diensten van de Rijkswaterstaat in Vlissingen hier onder te brengen. VERBOUWD. De veranderingen, die hiervoor in het pand moesten worden aange bracht, vergden nogal wat tijd, maar eindelijk is het nu toch zover, dat men het Witte Huis kon betrekken. Ir. Wiebes, die ons in het gebouw rondleidde, wees er in het byzonder op, dat het bijzonder gunstig is gele gen ten opzichte van een van de be langrijkste objecten van <3e bemoeie nissen van de Rijkswaterstaat niet alleen (kanaal, haven en sluizen), maar ook voor bezoekers van elders, die uiteraard hier nog al eens moeten zijn. Het arrondissement Vlissingen heeft immers de gehele Westerschel- de, de kanalen door Walcheren èn Zuid Beveland, de Zandkreek en een deel van de Oosterschelde onder zyn hoede. Maar behalve goed gelegen, is het nieuwe bureau van de Rijkswater staat ook prettig en goed ingericht. Er zijn ruime, lichte werkvertrekken voor de ingenieurs, ambtenaren, te- kenaars en administratief personeel en doordat in het gebouw, dat oor spronkelijk immers in twee woningen was verdeeld, enige doorbraken tot stand gebracht zijn, is de verbinding tussen de verschillende afdelingen ook zeer gemakkelijk geworden. De meeste werkvertrekken liggen bo vendien op het Zuiden, terwijl voor de tekenaars een reeks van kamers op het Noorden kon worden inge richt. Vergeleken met de huisvesting in het Beeldenhuis, dat in 1946 na het vertrek van de marine uit Vlissingen inmiddels gelukkig ook weer te ruggekeerd kon worden betrok ken, betekent het nieuwe gebouw 'n belangrijke stap vooruit! Streeklaboratorium voorstel aan Middelburgs raad B. en W. van Middelburg hebben thans de gemeenteraad voorgesteld te besluiten tol de stichting van een Streeklaboratorium voor de volksge zondheid en eer» crediet van f 60.000 te verschaffen voor de bouw van dit laboratorium op het terrein tussen het abattoir en de nieuwe uitvalsweg naar Domburg. Zoals men weet heeft ook Goes het initiatief tot de oprichting van een dergelijk laboratorium geno men In hun voorstel aan de raad delen B en W van Middelburg iets meer mede over de financiële consequenties. Indien de levensduur van het labora torium wordt geschat op 40 jaar en de rente op dan drukt op het instituut een vaste last van f 4050 De administratie zal niet eeD volle ar beidskracht vragen: vermoedelijk zal éénderde kracht voldoende zijn Waarschijnlijk zal de administratrice van het slachthuis dit werk wel kun nen verrichten. Hierdoor wordt de ex ploitatie van het laboratorium belast met f 1235. Uiteraard kan het tekort van het slachthuis met hetzelfde be drag worden verminderd. Er is een totaal tekort geraamd van f 5335 Trekt men daar f 1285 van af. dan resteert juist het bedrag der vaste las ten. f 4050. De dekking kan worden gevonden door verlaging van de post kapitaalslasten en van de post uitke ring aan slachthuis-keuringsdienst wegens nadelig saldo. Uit de opbrengst van kort geleden gesloten leningen is voldoende kapitaal aanwezig. Het salaris van de bacterioloog is geraamd op f 12.000. inclusief alle ver hogingen. Deze functionaris zal par ticuliere praktijk mogen uitoefenen doch van de bruto-ontvangsten dezei particuliere onderzoekingen zal hij 75 voor het gebruik van het labo ratorium. van de outillage en de grondstoffen moeten betalen. Het is de bedoeling van het laboratorium een afzonderlijke tak van dienst te ma ken. WONINGEN TE SAS VAN GENT AANBESTEED Te Sas van Gent werd aanbesteed de bouw van zes woningwetwoningen aan de Zandstraat. Er waren 17 in schrijvers, waarvan de laagste de fa. gebrs. Claeyssens uit Sas van Gent was met een bedrag van f 56 015. Hoogste inschrijver was B. J. Bol- sens uit Clinge voor f 67.200. Voorts werd aanbesteed de bouw van zeven woningwetwoningen aan het Bolwerk te Sas van Gent. Hiervoor hadden 14 aannemers ingeschreven waarvan G. Gysel uit Westdorpe de laagste was met 1 59.000. Hoogste inschrijver was de fa. gebrs. Claessens uit Clinge met f fo.000. -Mbcmqjus Sn een 0 In een vergadering van de Nederland se Vereniging van pleegouders te Arnhem heeft de voorzitter, mr. A. Stempels, me degedeeld. dat er wellicht binnen één of twee jaar een adoptiewet in het Staats blad zal staan. Begin December zal de Skandinaviscbe combinatie van luchtvaartmaatschappijen S.A.S. een tweede vlucht over het Noord, poolgebied maken. Op 5 December zal den nieuwe DC 6 B „Hjalmar Vildng" uit Los Angelos vertrekken., 0 De Koningin heeft Maandag in het paleis Soestdijk de West-Duitse ambas sadeur, dr. Karl Du Mont, in afscheids- audiëntie ontvangen. 0 De directeur van de nationale veilig heid in Japan is bezig met den plan tot verdrievoudiging van de Japanse strijd krachten. in de loop van de komende achttien maanden zou volgens dit plan het aantal manschappen worden uitge breid van 110.000 tot 300.000. 0 De ruim 50-Jarige heer D. de Jong uit Siegerswouöe is in de afgelopen nacht omstreeks half drie in De Wüp te water geraakt en verdronken. De heer de Jong was naar De Wilp gefietst om de plaatse, lijke arts te waarschuwen voor een spoedgeval Vermoed lijk door de duister nis misleid Is hij op de terugweg bij de hoofdbrug in De Wilp te water geraakt, Men bracht" hem spoedig op het droge, maar de geneesheer, die even te voren door de heer De Jong was gewaarschuwd, kon slechts de dood constateren. 0 Vier leden van het corps mariniers, die op Aruba zijn gestationneerd. worden vermist. De mariniers waren gaan varen met een zeilboot en zijn niet terugge keerd. De boot, een volkomen zeewaar dige reddingssloep, is niet teruggevonden, ondanks het feit. dat met vliegtuigen en schepen de zee tussen Aruba en Vene zuela zorgvuldig is afgezocht Men ver wacht dat ze ergens in Venezuela zijn geland. groep kwekers, tlic niet aun do leve ring kan deelnemen, omdat hun mos selen niet aan de kwaliteitseisen voldoen. Opnieuw gaat het Aan- en Verkoopkantoor nu het z.g. ufschrjjf- systeem toepassen, d.w.z. dat wan neer men op aanvraag niet kan leve ren, de partij toch als geleverd wordt beschouwd en van het standaardca- paciteitscijfer wordt afgeschreven. Men krijgt zodoende dus geen kans meer om later in het seizoen deze mosselen nog te leveren. Eerst was men van plan de kwa liteitseisen te verscherpen, maar» daarvan is men teruggekomen, omdat men daardoor een nog grotere groep dreigde te duperen. Het is te hopen, dat door het Aan- en Verkoopkantoor voor mosselen, alsnog middelen worden gevonden, waardoor de export naar nkrijk op het peil komt, dat de ja ren steeds kon worden l ORDERS RUIMER DOO KM Tengevolge van dc storm. was. de aanvoer van Deense en Duitse mosse len, minder, de orders voor Neder land waren daardoor wat ruimer dan dc vorige week. Het aandeel van Bruinisser kwekers in deze export bedroeg 4450 tonnen Waddenzeemos- sclen en 800 tonnen Zeeuwse mosse len. KERKNIEUWS Zilveren ambtsjubileum ds. L. H. W. Theunissen Donderdag 27 November zal het een kwarteeuw zyn geleden, dat ds L. H. W. Theunissen. Ned. Hervormd predikant te Aagtekcrke, het predik ambt aanvaardde. Ds Theunissen werd 30 Augustus 1896 te Utrecht geboren en bezocht daar het Christelijk gymnasium en de Universiteit. Nadat cand. Theu nissen in 1926 door het Provinciaal Kerkbestuur van Noord Holland was toegelaten tot de Evangeliebediening, verbond hij zich 27 November 1927 aan zijn eerste gemeente Terhome f classis Heerenveen). In September 1930 verwisselde de jubilaris deze ge meente met die van Lutten aan de Dedemsvaart en op 6 November 1926 deed hij, na vooraf te zijn bevestigd door ds H. J. van Heerden van Sche- veningen, zijn inti-ede te Aagtekerke. Momenteel is de jubilaris scriba quaestor van de classis Middelburg, voorzitter van de Zendingscommlssie in deze classis, bestuurslid van de Stichting Rusthuizen Walcheren en voorzitter van de Stichting voor Maatschappelijk Werk en Gezinsver zorging op het platteland van Wal cheren. Naar wij vernemen, ligt het niet in de bedoeling van ds Theunissen om een herdenkingsrede uit te spreken. Waar zijn onze schepen Bloemfontein 16 te Pt. Elisabeth n. Beira. Celebes 16 te Pt. Said rL Java Dymas 14 v Belawan n. Makassar. Friesland p. 16 K Guardafui n. R'dam. Kedoe 16 v. Gibraltar n. Java. Laertes 16 v. Makassar te Liverpool. Langkoeas 16 v. Soerab n. Makassar. Maasdam 16 130 m. O. t. N. C. Race n. New York Mentor 15 te Belawan n. Amsterdam. Modjokerto 17 te Belawan n. Java. Nigersïroom 16 v. C. Cast. te Apapa. Noordam p. 16 Scilly n. New York Oranje n 15 Sabang n. Djakarta. Prometheus 11 v. Newport n. Makassar Roepat 17 v Amst. te Djakarta. Ruys 16 140 m. O. Formosa n. Hongkong. Slamat 17 v. Cheribon te Djakarta. Sumatra p. 16 Finist u. Amsterdam. Talisse 17 v. Djak. te Singapore. Tjiluwah 16 v Hongkong n. Singapore. Van Heutz 13 te Kobe. Westerdam 17 v. New York te R'dam. Willem Ruys p 16 K Carbon n. R'dan.. Joh. v. Oldenbarnevelt p. 16 K Eer.gut n Melbourne. Sibajak 17 v Wellington te Soerabala. Waterman 17 v. Melbourne te Freni. Zuiderkruis 16 v. Kaapstad n. A'dam. Van onze adverteerders. MODEHUIS MARLY GEOPEND In^ de Kortemeerstraat te Bergen op Zoom werd Zaterdag in aanwe zigheid van een aantal autoriteiten en tal van belangstellenden het nieuw gebouwde modehuis Marly" geopend. Het bedrijf is geheel volgens de mo dernste eisen ingericht en wordt voor Bergen op Zoom de speciaalzaak op het gebied van de nieuwe regenkle ding. „Marly" beschikt over twee ruime moderne paskamers volgens het ontwerp van architect Anth. de Groot De vele noviteiten in de zaak maken een bezoek aan „Marly" ten volie waard. Gekozen tot ouderling bij de Gerei, kerk te Yerseke, de beer Jac. Nieuwer, huize en tot diaken de heer C. Sir.ke—de- Putter. De collecte voor het Erefonds Ouc- verpleegsters heeft te Yerseke opgebracht f 842.98. Door bet bestuur der Chr. Wijkver pleging te Yerseke was met ingang van 1 December benoemd tot wijkverpleeg ster zr van den Berg tc Dussen. Naar men ons mededeelde, heeft zij zich echter terug getrokken

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 9