OK HET 0ELÜK VAN PETER KAPPIE EN DE SMOKKELKONING Onweerstaanbaar Accordeons 1 De Weefstoel i Ga niet op stap zonder een Zeeuwse Reisgids in uw zak! KLANKEN UIT DE AETHER alles Uw Kunstgebit D' fSDAG 18 NOVEMBER 1952. 7 FEUILI ETON KITTY LESSELS 66 De schaduw van een glimlach be woog zijn lippen„Ik betwijfel ook of die slaap zal hebben". Zy kwamen aan haar deur en ston den tegenover elkaar. „Goedennacht, lieveling" zei hq en bewoog zich niet. Toen vertelde hij haar: ,,lk vertrek binnenkort naar Cuba voor zaken. Waarschijnlijk ben ik een week of twee weg. Misschien nog wel zo goed?" „Misschien", antwoordde zij. Toen: „Goedenacht, Bryce", en zij bleef roerloos staan, terwijl haar hand de deurknop niet omdraaide. Vanavond hadden zq de gehele chromatische toonladder van gevoe lens bespeeld, alle zachte tonen van vrolijkheid en ontdekking, toen weer naar beneden de lage, kille tonen van teleurstelling. Er scheen niets meer te doen te zijn en toch konden zij elkaar niet verlaten. „Goedenacht", zei hij nog eens. ,,'t Lqkt een verduiveld lange weg van hier tot de donkerblauwe schaduwen, is 't niet?" De schaduwen, die nog zouden slui pen onder de witte bogen en ze vullen met een oneindigheid, wanneer zij naar bed zou gaan met Philip en voor Philip alles zou zijn dat een vrouw zqn moet; behalve dat zij zich soms een kleine binnenplaats zou herinneren, vervuld van stilte en ma neschijn en oleanders als van was; en soms zou zq de sterren zien vallen uit een donkere hemel in twee glazen Chileense wijn; en droefheid zou als een mes door haar hart gaan. Zij keek naar zijn gezicht en zag dat 't brons van de zeewind er diep in doorgedrongen was; zq keek naar zqn goed gemodeleerde kin met de vastberaden kracht; toen keek zij naar zijn mond, beweeglijk, goedhar tig en met een treurige glimlach; en naar de donkergrijze ogen die haar liefkoosden zonder daarover be schaamd te zijn. Opeens kwam zij vlak bij hem en terwijl zq haar handen achter haar hoofd vouwde, ging zij op haar tenen staan; en eerst voélde hij de zachte liefkozing van haar adem op zijn lip pen en toen de warme aanraking van haar mond. En zij herhaalde zijn eigen woorden: „Ik heb je lief weet je dat wel 't Is dwaas en over ijld, maar volkomen waar; 't is er en 't blijft er". Haar deur ging dicht; hq bleef nog een ogenblik staan; toen liep hij de hal door en ging naar boven naar zijn kamer. Hq kon nog de betdvering van haar lippen voelen. En Lynne stond in de duisternis van haar kamer gedurende enige ogenblikken en leunde tegen de deur, haar schouderbladen tegen 't paneel fedrukt. En zq wist hoe waar net is, at men nooit minder alleen is, dèn wanneer men alleen is. Bryce was bij haar! overal in deze kamer kon zq' zijn nabijheid gevoelen. De stilte begon haar wat te benau wen. Zij luisterde gespannen en er was geen geluid zelfs niet Peter's ademhaling. Haar hand vloog omhoog in plotse linge schrik en trok 't koord naar be neden. Haar hart stond stil en werd toen heet van woede. De kamer was nog precies zoals Lynne die had achtergelaten, met één uitzondering: 't kinderbedje met Peter erin was er niet. Dit dus was Beatrice's antwoord op haar veron derstelde affaire met Bryce: om deze barbaarse streek te hebben begaan. Dit was 't antwoord, dit was 't tegen offensief. De primitieve mens had geant woord De aantijging was hier in de ze geplunderde kamer: „U bent niet langer onmisbaar voor 't kind, juf frouw Carrick; u bent onnodige bal last in de Casa Garron. Binnen zeer korte tijd, juffrouw Carrick, maakt u uw voorbereidselen voor uw vertrek; en u zult, in de eerste plaats, het al les verstorende lijk van uw zuster meenemen 't hindert deze familie teveel en is voor mij weerzinwek kend". (Wordt vervolgd i 19 November. Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge HOOG WATER U.+ NAP 2.40 2.10 3.10 2.27 3.54 2.33 4.16 1.53 4.30 1.80 U. NAP 14.53 2.17 15.22 2.32 16.06 2.38 16.30 1.55 16.42 1.81 LAAG WATER U.—NAP 8.52 1.92 9.25 2.10 10.07 2.26 9.38 1.47 9.59 1.71 U. NAP 21.13 1.98 21.45 2.15 22.28 2.30 21.55 1.50 22.15 1.76 2. Met drieftige stap pen ging Kappie de loop plank over en even later was hij in het gewoel verdwenen. „Het moet al heel raar gaan, als ik niet ergens een lading of een sleep opscharrel", mompelde hq in zichzelf. „Jong, jong, wat kan zo'n stad toch druk we zen. Niks gedaan Geef mij het wijde water maar Kappie had het zo druk met opletten en rondkijken, dat hq er niets van merkte, dat de grote glanzende auto hem langzaam gevolgd was en nu vlak achter hem aanreed. Hij liep nu in de hoofd straat en plotseling bleef hij staan voor een hoog kantoorgebouw met een indrukwekkende ingang, waarbij een hele rits naamborden prqkte. „Als ik me niet ver gis, moet hier een reder wonen", mompelde Kappie en hq begon de borden zo aandachtig te bestuderen, dat hij niet eens merkte, dat de auto vlak achter hem had gestopt. Het por tier ging open en er stapte een deftig gekleed heer uit. Een sluw lachje gleed over zijn ge zicht toen ht) Kappie zag staan. WOENSDAG 19 NOVEMBER. HILVERSUM I. 402 m. 7.00—24.00 NCRV. NCRV: 7.00 Nieuws. 7.13 Gewijde mu ziek. 7.45 Een woord' voor de dag. 8.00 Nieuws- en webberichten. 8.15 Gram. muziek. 9.00 Voor de zieken. 9.30 Voor de vrouw. 9.35 Waterstanden. 9.40 Gram muziek. 10.15 Idm. 10.30 Morgendienst 11.00 „Hèt leven op het land", hoorspel. 12.00 Viool en piano. 12.30 Land- en tuin- bouwmededelingen. 12.33 Metropole Or kest 12.59 Klokgelui. 13.00 Nieuws. 13.15 Protestants Interkerkelijk -Thuisfront 13.20 Vocaal ensemble 13.50 Kameror kest en soliste. 14.30 Gram. muziek. 14.45 Voor de meisjes. 15.00 Jeugdconcert 15.45 Gram. muziek. 16.00 Voor de jeugd. 17.20 Orgelspel. 17.50 Militaire causerie. 18.00 Gram. muziek. 18.10 Klarinet, altviool en piano. 18.30 Spectrum van het Christelijk Organisatie- en Verenigingsleven. 18.45 Geestelijke liederen. 19.00 Nieuws- en weerberichten. 19 10 Boekbespreking. 19.25 Gram. muziek. 19.30 Buitenlands overz 19.50 Gram. muziek. 20.00 Radiokrant. 20,20 Radio Philh. Orkest, vrouwenkoor, jongenskoor en soliste. 22.00 „Figuren rondom Calvijn", causerie. 22 20 Gram muziek 22.30 Internationaal Evangelisch Commentaar. 22 40 Gram. muziek. 22.45 Avondoverdenking. 23.00 Nieuws- en S.O. S.-berichten. 23.15 Wereldkampioenschap pen Dammen. 23.20—24.00 Gram. muziek. HILVERSUM IL 298 m. 7.00 VARA. 10.00 VPRO. 10.20 VARA- 19.30 VPRO. 20.00—24.00 VARA. VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Gram. mu ziek 7.15 Ochtendgymnastiek. 7.30 Gram. muziek. 8.00 Nieuws- en weerberichten. 8.18 Gram. muziek. 8.50 Voor de huis vrouw. 9.00 Gram. muziek, VPRO: 10.00 Schoolradia. VARA: 10.20 Voor de vrouw. 11.00 Gram muziek. 12.00 Dans muziek. 12.30 Land- en tuinbouwmedede- lingen. 12.33 Voor het platteland. 12.38 Lichte muziek. 13.00 Nieuws en commen taar. 13.20 Orgelspel. 13.45 Gram. mu ziek. 14.00 Gesproken portret 14.15 Jeugd concert. 15.00 Voor de kinderen. 16.00 Viool en piano. 16.10 Voor de jeugd. 16.45 Voor de zieken. 17.15 Metropole-orkest en solist. 17.50 Regeringsuitzending: H. Ch. Meyer; „Vleugels over Indonesië". 18.00 Nieuws 18.15 VARA-Varia. 18.20 Militai re causerie. 18.30 ,2 x 10 is 30. de re kening van het kind". 18.35 Dansmuziek 19.00 ..De Katholieken en het Socialisme causerie. 19.15 Gram. muziek. VPRO 19.30 Voor de jeugd. VARA: 20.00 Nieuws 20.15 Promenade-orkest, klein koor en solisten 20.40 „De beslissende winter", klankbeeld 21.00 Gram. muziek. 21.25 ..Statenlozen' hoorspel, met muziek 22.15 „Vrijheid wekt een lied", deelamatorium. 22.59 De reis van Z. K. H. Prir Bemhard naai Midden- en Zuid1-Amerika". 23.00 Nieuws 23.1524.00 Gram. murek. Amsterdamse Beurs 14 Nov. 17 Nov Bank v. Ned. Gem 4 102ft 102% Bank v. Ned Gem. 0-5-10 105 Nederland 19S1 (3ft) 86ft Nederland 1948 3'/4) 91% Nederland 1947 (3ft) 3 92% 92% Nederland 1937 3 92% 92% Dollar lening 1947 3 pet. 93 ft 93% Investeringscertificaten 3 93ft 93ft Nederland 1962-64 z.b. 3 93 ft 93ft Nederland 1962 64 m.b. 3 93ft 93% Nederland N.W.S. 2ft 76ft 76% Ned. Indië 1937 A 3 93 ft 93% Grootboek 1946 3 93 93 Nat. Handelsbank 96% 96% Ned. Handelmij. 141 141ft A.K.U. 149ft 149% Bergh's en Jurgens 258 259 Calvé-Delft 112ft 113ft Centrale Suiker 162 160 Kon. Ned. Hoogovens 150 149% Unilever 173% 174% Ned. Kabelfabriek 195 197 Philips 150% 151% Wilton-Feijenoord 159 158ft Billiton 171% 176 Kon. Petroletim Mij. 307 304% Amsterdam Rubber 73% 70 Holland Amerika Lijn 142ft 143 ZON EN MAAN. 19 November. Zon: op 8.07 onder 16.43 Maan: op 10.52 onder 17.36 Kon. Paketvaart Rotterdamse Lloyd Ned. Scheepvaart Unie Stv. Mij. Nederland Deh-Batavia Mij. De li Mij. Baltimore-Ohio Missouri K.T. New York Central Pennsylvania Anaconda Bethlehem Steel General Motors Intern. Nickel Kennecott Republic Steel U.S. Steel North American Cy. Midcontinental Shell Union Tide Water Over het algemeen is de beurs de nieu we week niet pessimistisch begonnen. Vrijwel overal hoorde men iets hogere noteringen dan Vrijdag, zodat de flauwe stemming voor Kon. Olie dubbel opvieL Op de andere afdelingen viel een Iets optimistischer geluld te vernemen. On der leiding van Unilever, die bijna twee punten avanceerde, bleven zowel de in ternationale als de locale industriepapie ren goed op peil. De vaste stemming op de rubbermarkt in Singapore lokte eni ge vraag uit. waarbij Amsterdam rubber ongeveer twee punten steeg. 99% 99% 119 119% 121% 121 136ft 137% 83% 82% 84 ft 84% M% 64% 20% 20% 38% 38% 49ft 49ft 62% 62 43% 43)6 72% 72% 39 ft 39% 39 38% 22% 22ft Met grote blijdschap ge ven wq kennis van de ge boorte van ons Dochtertje en Zusje MARIA CORNELIA. M. C. NOORDHOEK L. R. NOORDHOEK— FRANKE NELLEKE Koudekerke, 16 Nov. '52. LOTERIJ Scheldsrechtersvereniging „WALCHEREN". Trékkin gslijst. 257 272 324 367 496 588 837 860 866 881 946 1053 1119 1135 1136 1188 1371 1386 1398 142? 1548 1766 1776 Prijzen af te halen Nw. Vliss. weg 72, Middelburg. HET BESTE VOOR WAT SCHOON MOET niiini'kiiiiiiiiM.iiini 1 Servieseenheid DAPHNE één van de 13 fraaie drlnkservlezen. Een Ideaal geschenk bij verloving, huwelijk, Jubileum; in de Leerdam-blauwe doos f 10.70 |IIII4*IIIIIIII. I St. Nicolaas J koopt bij ons zijn J geschenken. X KLEEDJES om te borduren 25 ct., enz. Overhand doeken, ontbhtla- kens 6.55--13.25 Kussens, schortjes, jute. NYLONS en ENKALONS vanaf 2.98, 3.95, enz. Krilstal Nylons 3.45, 5.75, enz. X LINKSE KOUSEN 2.55—4.15. X BABY PAKJES en -JURKJES X WOLLEN BREI GARENS. X D.M.C.- ARTIKELEN. Zie Etalage! Speciaalhuis Wij hebben Scheeretuis tot rond 30 gulden, dus U slaagt altqd by SCHEERETUI 'S I piiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nu iedere man is er mee in M zqn schik. Ze zyn ook reuze practisch en by ons niet duur. Een leder etui met 4- delige inhoud en een prima ritssluiting voor slechts 7.95 gld. Li een grotere maat voor 12.95 gld. Lange viele 8, Middelburg. »lllllll!'willill!l*rillllll I Publieke verkoping JO FI Vlissingen BBE Middelburg'^ Wij hebben de com plete serie voorradig in alle moderne kleu ren, ook op termqnbe- taling. Muziekïnstrumen- tenhandel Gevraagd net dagmeisje, zelfst. kunnende werken en koken. Melden dagelijks tussen 4 en 6 uur n.m. Mevr. B1RN1E, Nieuwatraat 25, Middelburg. t.o. Postkantoor Telefoon 969 Bergen op Zoom. liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiili Zakenman vraagt 20.000 a f 30.000 ter leen, wegens uitbreiding door de gemeente Veere op zaak. Wil hoge rente beta de vertrouwen en gunst te de Kade op Zaterdag. 22 ien. Eventueel als stille 2emeten als voorheen. Wij maken het geachte publiek van Westkapel le en omstreken beleend dat wy op Donderdag 20 November a.s. onze nieuwe zaak in kruidenierswaren, manufac jtui'en enz. hopen te openen Hopende wederom hetzelf - November 1952, om 1.30 uur, van: een party houten schoolbanken, paardetuig en oude vuilniswagen. Hoe houdt U de gehele dag stevig op zijn pisats? Het is niet nodig, dat U angst heeft, dnt Uw gebit losschiet bU het eten, lachen of niezen! Een weinig DENTOFIX *s morgens op de gebitsplaat gestrooid - houdt Uw gebit onwrikbaar op zijn plaats en üoet U alle vroegere ongemak ken vergeten. Koopl nog he den een strooibus vóór 2.25 In uw apotheek of drogisterij. Nette colporteurs/ vertegenwoordigers gewaagd. Goede verdienste. Br. nr. 1596, Bur. P.Z.C., Middelburg. vennoot of andere voor waarden. Brieven no. 1600 iBur. P.Z.C., Middelburg. Beleefd aanbevelend, J. MINDERHOUD, Markt 73, Westkapelle. wy hebben onze St. Nicolaas-artikelen weer uitgestald. Grote sortering ruime keuze. Kom binnen het verplicht tot niets. Ook geven wij weer P.Z.C. bonnen voor de Kindervoorstelling. miiiiiiwiiiiiiiiwiiiiiiinriiiiiiiii 8 Uit een brief van een Roverbezitter.. Dit schreef o.m. Dr C. van Emde Boas, Zenuwarts te A'dam, Stadionweg 80: „Wij zijn kort geleden teruggekomen van onze vacantiereis, waarin wij met de in April j.l. aangeschafte ROVER ruim 6000 km. hebben afgelegd. Het was de eerste maal na de oorlog, dat een auto ons onderweg geen zorgen, doch alleen puur automobilistisch genot heeft bereid. We hebben gereisd door België, Luxem burg, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Italië, op auto strada's en smalle bergwegen waar geen andere wagen passeren kon en zelfs gedurende de heetste dagen van de hitte golf heeft de wagen zich fan tastisch gehouden." In Nederland de meest verkochte automobiel in zijn prijsklasse. One of Brüain's Fine Cars Importrice: H. ENGLEBERT N.V. Administratie en Verkoop Theresiastraat 145, Den Haag, Tel. 772085 Reparatie- Afdeling en Magazijnen Dobbeweg 2.Voorschoten. Tel 981-01717 MIDDELBURGSE IJSCLUB Jaarlqkse algemene leden vergadering op Maandag 24 November in „De Vergenoe ging" Markt, Middelburg, kleine bovenzaal. Aanvang 8 uur. HET BESTUUR. trekken de vrouwen naar „De Mag neet" op Dinsdag en Woensdag, want zo'n aanbieding vindt U nergens el ders. Wat denkt U hiervan: als onze SPECIALE WEEKAANBIEDING verkopen wij deze 2 dagen een party prima bedlakens, in 150 en 170 cm. breed. Deze 2 dagen.verkopen wq U GRASLINNEN LAKENS 150 cm. breed van 6.70 voor 5.65 170 cm. breed van 9.95 voor 7.50 Terwijl wq ook nog een klein aantal lakens hebben, die iets vuil geworden zqn niet etaleren, waarop wq 20 KORTING GEVEN. Deze prijzen gelden voor deze prima kwali teitsgoederen alleen deze 2 dagen. Koopt deze weken vóór St. Nicolaas in „De Magneet"-zaken, want U ontvangt bq elke gulden die U besteedt, een bon voor gratis St. Nicolaascadeaux, unconë' KL0KSTRAAT 9 GOES-BAARN VOOR HEREN- EN J0N6ENSC0NFEGTE: LANGE V0RSTSTRAAT 61

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 7