U dUOU HENNING Oké 40 F^ie Minderhoud VAN NELLE ZEEUWSE REISGIDS 0 FOTO LATEN MAKEN 2# VADERS ST. N1C0LAAS vloeitjes deze FRIDOR 1953 Lauwerkrans-serie r a 1 o DE SPEELGOEDZAAK L0UISSE - GOES N.V. i.o. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 38 NOVEMBER 1952. Enige en algemene kennisgeving. Heden overleed zacht en kalm, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, PIETER LUITWIELER, in de ouderdom van 64 jaar. Weduwnaar van M. M. BUYS. Uit aller naam, K. LUITWIELER. Gapinge, 17 Nov. 1952. Op 14 November 1952 overleed te Amersfoort, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoe der, Mevrouw HERMINA MOLL VAN CHARANTE Weduwe van de Heer W. H. E. VRIJDAG, in de ouderdom van 19 jaar. H. A. M. JONKERS VRIJDAG H. JONKERS en Kinderen. Goes, 17 November 1952. Dr. M Schreuder, oogarts, hedenavond (Dinsdagavond geen spreekuur. De gewone audiëntie van de Commissaris der Konin gin in Zeeland op Donder dag 20 en 27 November a.s. zal niet doorgaan; inplaats daarvan Woensdag 26 November a.s. v.m. 9 uur De ure des oordeels IS gekomen. Evangelisatielezing in de Lutherse Kerk te Vlissingen op Woensdag 19 Nov., 's avonds om 8 uur. Spr. Ds. J. J. CONTANT. TOEGANG VRIJ. De Jubilarissen van de A.C.Z. de Carbonisation, Sluiskil, betuigen hiermede hun hartelijke dank aan de Directie en Raad van Beheer, voor de wijze waarop de jubilaris sen op 11 November 1.1. werden gehuldigd. Namens het personeel, A. JANSEN. Voorzitter van de Fabrieks- commissie der A.C.Z. Het Bestuur van het Wa terschap „De Breede Wate ring Bewesten Yerseke" maakt bekend dat een vergadering van ingelanden zal gehouden worden op Dinsdag 25 November 1952 des n.m. 8 uur in de Prins van Oranje te Goes. P. J. J. DEKKER, Dijkgraaf. A. MOL, Ontv.-Griffier. Goes, 17 Nov. 1952. betaalt bij ons geen HOGE PRIJS voor een geschenk, dat op HOGE PRIJS wordt gesteld. Hier enkele voorbeelden Damesbeursje met rits 95 ct. Damesbeursje met knip 4 kleuren 1.15 Damesportemonnaie (leder) met rits, 4 kleuren 2.95 Poederdoos met rits vanaf 3.60 Handschoudertas vanaf 4 95 Mooier en beter bjj Lange Delft 44—hoek Segeerstraat. Middelburg. De zaak met de grootste sortering. Raffia-schalen en manden (import). Aardewerk van Nederlandse pottenbakkers, thee serviezen, losse kop en schotels, enz. „De Porceleyne Fles", alleenverkoop in Middel burg van wit- en blauw Delfts aardewerk. „Wedgwood", alteënverkoop in Zeeland. Complete serviezen en losse onderdelen en een grote collectie wandversiering vindt U steeds in de onlangs uitgebreide winkel van voor Markt 11 Telefoon 2633 MIDDELBURG St. Nicolaas is in aantocht! In onze étalages vindt U marsepein en chocolade figuren (met bon voor Snugger en Linky). Banketbakkerij VAN DER MIJLE, Dam 1, Tel. 2787, Middelburg. mef Bij de Ford-garage te Middelburg kan geplaatst worden EEN TWEEDE MONTEUR. Vereist wordt B.O.V.A.G.-diploma. Alleen zij, die over gedegen vakkennis beschikken konten in aanmerking. Persoonlijke of schriftelijke lanmelding by M. DE DREU EN Co's N.V., Middelburg Zusterstraat 34. uit de gloednieuwe Dit onvergelijkelijk mooie toestel maakt deel uit van de gloednieuwe Fridor Lauwerkransserie 1 953, waarin 31 jaar ervaring is verwerkt. Dit prachtige toe stel, ter waarde van f. 395.-, kan gratis Uw eigendom worden. U hebt er niets anders voor te doen dan nevenstaande vragen volledig in te vullen en Uw antwoorden, met naam en adres, vóór 24 November a.s. per briel ol briefkaart in te zenden aan: N.V. Fridor Fabrieken, Postbus 1003, Den Haag. Vijf van deze prachtige radiotoestellen uit de Lauwerkrans serie 1953 zullen als prijzen worden verloot onder hen, die alle onderstaande vragen volledig hebben beantwoord. 0 In welk jaar hebt U Uw tegenwoordig toestel aan. Aan welk toestel geeft U de voorkeur: aan een toestel met houten of met bakelieten kast? Welk typenummer heeft het hierboven afgebeelde toestel Via welke radio-handelaar zoudt U het eventueel door U gewonnen toestel willen ontvangen? "V De namen van de prijswinnaars zullen vanaf 3 December a.s. bij alle Fridor radio-handelaren worden bekend gemaakt. De beoordeling zal geschieden door een onpartijdige jury; over de uitslag kan njet worden gecorrespondeerd. Speciale Donderdagavond Voorstellingen GRAND GOES Tel. 2153 Aanv. 8 uur. ALHAMBRA VLISSINGEN Tel. 2260 Aanvang 7 en 9 uur 18 jaar. Michael Redgrave en Jean Kent in MET EERVOL ONTSLAG. Een verrassend goede film. 14 jaar. HET BALBOEKJE de film, onderscheiden als 's werelds beste film met 8 beroemde Franse sterren Pierre Richard Willm - Fernandel - Pierre. Blanchard - Marie Bell - Francoise Rosay- Louls Jouvet - Raimu en Harry Baur. ELECTRO BIOSCOOP TELEFOON 2110 MIDDELBURG In de serie culturele filmvoorstellingen om 6.30 en 8.45 uur het grote suc ces van het Holland Festival: „M A R I U S" Het bekende Marseillaanse volksspel met RAIMU, PIERRE FRESNAY e, v. a. Toegang 18 jaar. Om 11.30 uur een GALA-VOORSTELLING van de beroemde film: „HET LEVEN VAN FLORENCE NIGHTINGALE" (The lady with a lamp). Met ANNA NEAGLE en MICHAEL WILDING Toegang.alle leeftijden. Prijzen: 1.50 1.25 1.00 0.75. De opbrengst van deze voorstelling komt geheel ten goede aan de Ver. „HET NEDERLANDSE RODE KRUIS" ■lllilllllllllllillllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllIBBIIII De kruik gaat zolang te water tot zij breekt Inderdaad zult U wei eens op tijd zijn ais zonder te voren de dienstregeling te raadpiegen maar op goed geluk naar trein, bus of bool stapt. Maar zonder mankeren loopt dat eens ver- keerd uit en mist U wellicht de laatste verbinding Het is daarom gewenst steeds een bij de hand te hebben. Dan hoeft U dit risico niet te lopen. Koop er vandaag nog een. Morgen kunt U hem reeds nodig hebben. Geschenkenhuis Langeviele 24 Middelburg. Enorme sortering „voor elck wat wills". Sola, Glas, Porcelein en aardewerk, enz. enz. Ziet onze étalages. jaar suprematie in de constructie van kopkleppenmotoren CHEVROLET Wegens lage dollarkoers, op korte termijn tegen zeer aantrekkelijke prijzen leverbaai*. Nadere inlichtingen worden gaarne ver strekt door: Westwal 25 Tel. 3141. Onderzoek en statistiek hebben bewezen dat DAGBLADRECLAME niet te vervangen is. Het is nieuws tussen het wereldnieuws, kersvers van de pers. Het meest gelezen dagblad in Zeeland is de PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 6