z NIEUWS UIT ZEELAND n: Zwitsaletten WALCHEREN BUITENLANDSE CONCURRENTIE MERKBAAR IN MOSSELEXPORT RIJKSWATERSTAAT VUSSINGEN WEER IN HET WITTE HUIS tcutvs DINSDAG 18 NOVEMBER 1952. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT De heer P. Brand toch weer wethouder van Domburg Het kon niet anders Domburg lieeft eindelijk weer twee wethouders. Nadat de in de vorige raadsvergadering benoemde heer L. Dourleyn te kennen had gegeven de ze benoeming niet te kunnen aan vaarden, omdat hij de tijd voor het vervullen van de wethoudersfunctie niet kon vrijmaken, moest dc gemeen teraad gisteravond weer voorzien in de vacature, welke enige tijd gele den is ontstaan toen de heer P. Brand zyn functie op aandringen van zijn party (de P. v. d.A.) had neer gelegd. Drie stemmingen waren nodig om tot een beslissing te komen. B\J de eerste vrije stemming kreeg de heer J. Warners (CH) 2 stemmen, de heer J. de Jager (Gem. Belang) 1 en de heer P. Brand eveneens 1. Drie stem men waren blanco uitgebracht. De tweede stemming bracht evenmin een beslissing. Nu waren er twee blanco stemmen; de heren Warners én Brand kregen leder twee stemmen en de heer de Jager weer één. De herstemming tussen de heren Warners en Brand bracht tenslotte de beslissing. De heer Brand werd met 3 stemmen gekozen. De heer Warners kreeg er nu maar één, ter wijl opnieuw arie blanco stemmen werden uitgebracht. De heer Brand verklaarde hierop zyn benoeming aan te nemen, nu het niet mogelijk is gebleken een andere wethouder te kragen. De oud-burgemeester, jhr. ir. H. L. Boogaert, werd gekozen in het be stuur van de stichting Badplaats-Be langen. Bij de rondvraag vroeg en kreeg de heer Dourleyn aandacht voor lage gedeelten on de pleinen en putten in de Noordhoek. Middelburg VERGADERING C.J.B.T.B. Een groot aantal leden van de Chr. Jonge Boeren- en Tuindersbond kwam Zaterdagavond in de Bogardzaal te Middelburg in vergadering bijeen. Na oen openingswoord van de voorzitter, de heer J. Marinusse, i^eld de heer A. Schout, lid van Gedeputeerde Sta ten, een lezing over het onderwerp „Agrarische jeugd in deze tijd". Hier op volgde een goede bespreking. Na de pauze vertelde de heer A. de Kam, burgemeester van Vrouwen polder, over zijn reis naar Amerika. Hij vertoonde voorts een grote serie lichtbeelden. De heer Schout sloot deze geslaagde bijeenkomst met dank gebed. OUDERMIDDAG BIJ DE PADVINDERIJ. Zaterdagmiddag werd door de pad- vindsters en de kabouters van de Lu- temgroep in de gymnastiekzaal van „Kinderzorg" te Middelburg een Oudermiddag gegeven, waarvoor flin ke belangstelling bestond. Door een der leidsters werd nog eens het doel en wezen van de padvinderij uiteen gezet, waarna door de kabouters en padvindsters diverse flitsen uit de padvinderij op aardige wijze aan schouwelijk werden voorgesteld. Op verzoek van de leidsters werd uit de ouders een groepscomité samenge steld, dat de leiding met raad en daad terzijde zal staan. Waterleiding op Noord-Beveland De raad van de gemeente Wisse- kerke heeft zich gisteravond in be ginsel accoord verklaard met plan nen tot aanleg van waterleiding op Noord-Beveland. Hij wenste echter nog geen financiële verplichtingen aan te gaan. GESLAAGD. Voor het doctoraal examen Franse taal en letterkunde slaagde aan de rijksuniversiteit van Leiden de heer M. W. Rombout te Goes. NED. ORDE VAN ADVOCATEN Mr. F W. Adriaanse te Middelburg is gekozen als plaatsvervangend lid van de Algemene Raad van de Neder landse Orde van Advocaten. Advertentie. Jk. 8IEDEN ZICH AAN WEGENS WERKLOOSHEID. Twee nette Heren zoeken werk. Loon, geen bezwaai. Werk, geen bezwaar. Minzaam aanbevelend, SNUGGER LINKY tijdelijk adres onbekend. De scheidsrechtersvereniging „Wal cheren" vierde Zaterdag te Middel burg in „Mercurius" zrjn twintigjarig bestaan. Een feestcommiss'e bood bij monde van de heer Hoogenboom het bestuur een fraai magnetisch demon stratiebord aan. Gelukwensen wer den overgebracht namens de afde ling Zeeland van de K.N.V.B. door de heer A. Imanse, die tevens sprak namens de oprichters van de ver eniging, die in zy'n persoon en de heren J. A. Montaan en J. B. Geers alle aanwezig waren. Vertegenwoor digers van de Zuid-Bevelaydse en Zeeuwsch-Vlaamse scheidsrechters- verenigingen boden bloemen aan. De toneelvereniging „Advedo" ver zorgde met een liedje en een schets je de avond en een gezellig bal ir 'echte scheidsrechterssfeer besloot het geslaagde feest. De heer J. Verkerk dankte als voorzitter alle sprekers en de feest commissie speciaal ook voor het hem overhandigde boekwerkje getiteld: „Hoe leer ik fluiten?" NAJAARSCONFERENTIE N.Z.V. Zaterdag 29 November zal er te Middelburg een najaarsconferentie worden gehouden door het district Walcheren van de Nederlandse Zon dagsschoolvereniging. Behandeld zal worden „Hoe vieren wij Kerstfeest", welk onderwerp zal worden ingeleid door mej. T. de Vries uit Amster dam. Voorts staan er plannen op sta pel om in Februari 1953 een week te organiseren, waarin aandacht ge vraagd zal worden voor het werk van de Nederlandse Zondagsschool- vereniging. Ook een jeugdmiddag voor de zomer 1953 staat op het pro gramma. GEMEENTE EN RIJK RUILDEN GROND. De gemeente Middelburg is door rui ling van een strook grond, gelegen aan de Nieuwlandse weg, eigenares geworden van het aan het rijk toebe horende jaagpad tussen het groot in dustrieterrein en het Kanaal door Walcheren. B. en W. stellen de raad voor deze grond in het Grondbedrijf in te brengen en het bedrag, dat dit bedrijf aan de gemeente verschuldigd is, te bepalen op f 577.50. DRIE „KONINGSVISSERS" Tijdens een geanimeerde vergade ring van de Hengelsportvereniging Middelburg werden drie „koningsvis sers" uitgeroepen. Deze titel wordt telkenjare verleend aan het lid, dat in de wedstrijden van het seizoen het hoogste aantal punten behaalde. Dit maal waren er echter drie leden met een gelijk aantal punten, de heren A. de Leeuw, A. C. Kunst en P. Neufe- glise, die, behalve de titel van ko ningvisser, als prijs een geldsbedrag ontvingen om hengelsportartikelen aan te schaffen. Twee leden werden aangewezen als afgevaardigden naar de vergadering van de Algemene Hengelaarsbond. Er werd herinnerd aan drie belangrijke gebeurtenissen uit het afgelopen ver enigingsjaar: de koninklijke goedkeu- ving, welke men mocht ontvangen, het bezoek van de Engelse henge laars en de ingebruikneming van de visvijvers op „Toorenvliedt". Verder werden nog drie fraaie filfns ver toond, o.a. de rolprent „Langs onge- baende klingen" van de Ned. Heide maatschappij en een film over de ha ringvisserij. Op de vergadering werd medegedeeld, dat de vereniging po gingen in het werk stelt om een deel van de kreek te Westkapelle als vis water te verkrijgen. BENOEMING LEDEN COMMISSIE VAN TOEZICHT. De gemeenteraad van Middelburg moet voorzien in twee vacatures ontstaan door het vertrek van de heer W. L. Schenk en de periodieke aftre ding van de heer R. Batten in de commissie van toezicht op het mid delbaar onderwijs. Deze commissie heeft de volgende niet alphabetische aanbeveling opgemaakt: vacature- Schenk: 1. H. W. Ccimjon, hoofdin specteur-titulair bij 's rijks belastin gen; 2. A. P. Stufkers, hoofdcommies ter provinciale griffie; vacature-Bat ten: 1. R. Batten, notaris; 2. J. A. Jan- se de Jonge, candidaat-notaris. Vlissingen TWEE AANRIJDINGEN Zondag deden zich in de nabijheid van het station te Vlissingen twee aanrijdingen voor, waarbij echter geen persoonlijke ongelukken voor kwamen. 's Morgens gebeurde er een aanrijding op de hoek Prins Hendrik- weg-Edisonweg. Een vrachtauto sloeg plotseling laatstgenoemde weg in, hetgeen niet direct bemerkt werd door de bestuurder van een personen auto, welk daarachter reed. Een bot sing was het gevolg waardoor mate riële schade ontstond. Een dergelyk ongeval deed zich 's avonds voor aan de Westelijke Ha venweg. toen een personenauto links af sloeg om bij het station te parke ren. Deze manoeuvre werd niet direct begrepen door de bestuurder van een bestelwagen en ook hier ontstond een botsing met materiële schade. VERGADERING HENGELSPORT VERENIGIN G. De hengelsportvereniging „Vlissin gen" hield een druk bezochte verga dering in het „Herv. Jeugdgebouw". Medegedeeld werd, dat de vereniging thans in het bezit is van het pacht- contract met de gemeente Vlissingen, betreffende de wateren in het Nolle- bos. Hierna voigde een bespreking over het uitzetten van paling in ge noemde wateren en werd besloten hierin te vissen met ten hoogste twee hengels en elk snoer slechts voor zien van één haak. Vervolgens werd aan de heer D. van Wolferen de prijs uitgereikt voor de in dit seizoen ge vangen zwaarste paling (11 ons). Na het benoemen van een kascom- missie, werd het voorstel gedaan tot het instellen van een z.g. Konings- kruis. Het hoogtepunt van de avond was wel het verloten van een com plete werphengel, welke de heer D. van Wolferen eveneens in de wacht wist te slepen. BENOEMING MAATSCHAPPELIJK WERKSTER. Tot kerkelijk maatschappelijk werk ster by de „Stichting voor Christe- lijke-Sociale-Arbeid op Gereformeer de Grondslag", te Eindhoven, is be noemd mej. C. J. Vader te Vlissin gen. VERGADERING A. K. KIESVERENIGING De Anti-Revolutionaire kiesvereni ging „Nederland en Oranje" te Vlis singen vergaderde onder leiding van de heer M. de Klerk. Na de gebruike lijke opening en behandeling van de ingekomen stukken kwam ter sprake de bereidheid van de C. H.-kiesvereni ging ter plaatse om bij de eerstvol gende gemeenteraadsverkiezingen samen te werken met de A. R.-kies- vereniging en zo mogelijk met één lijst uit te komen. Het bestuur zal zich hierover in verbinding stellen met het bestuur der C.H. kiesvereni- ging. Inplaats van de heer J. van Driel, die naar Zeist vertrok, werd tot be stuurslid gekozen de heer Chr. van Veenendaal. Hierna hield de heer A. Schout, lid van Ged. Staten een causerie over: „In de branding", waarin hij hoofd zakelijk sprak over de laatst gehou den vergadering van het convent van A. R. kiesverenigingen te Utrecht. Hierop volgde een geanimeerde be spreking. Ds. A. Verschoor eindigde met dankgebed. NIEUWE BOEKEN IN DE LEESZAAL Het boekenbezit van de Openbare Leeszaal te Vlissingen werd uitge breid met de volgende werken: Var. Iependaal, Gegist bestek; James, In de greep; Motley, Klop maar op 'n deur; Nijenhuis, Dossier 333; Schut- tevaêr-Velthuys, Anks grote strijdt; Tsjechow, Verhalen; Werfel, Der veruntreute Himmel; Linklater, Juan in America; McCullers, Reflections in a golden eye; t'Serstevens, Taïa. BEGIN VAN BRAND. In een keet bij de in aanbouw zijnde P.Z.E.M.-centrale te Vlissingen ont stond een begin van brand toen een kachel zo fel stond te branden, dat een houten wand, ondanks een af scherming vlam vatte. Er verbrand den ook enkele kledingsstukken. De brandweer was spoedig ter plaatse, maar behoefde geen dienst meer te doen, daar het personeel het brandje reeds had geblust. De verzekering dekt de schade. TONEELAVOND. In „Concordia" te Vlissingen hield de cabaretclub, gevormd uit het per soneel van de Coöperatie „De Broe derband" de jaarlijkse ontspannings avond. Ditmaal werd een blijspel op gevoerd, „De sukkel". Door een goede vertolking der rol len. bleek, dat er in deze vereniging goede krachten schuilen. De heer W. Heijboer bracht de spelers na het spel de dank over van het personeel en de heer J. Fregeres, voorzitter en leider van de toneel groep bood de dames bloemen aan. Na de uitvoering bleef men nog lange tijd gezellig bijeen. St. Laurens FEESTAVONDEN GE HEF. MEISJESVERENIGING. De Geref. Meisjesvereniging „Wees een zegen" bield in St. Laurens in het vergaderlokaal haar jaarverga dering o.l.v. mej. J. Hillebrand. Mej. S. Marinussen hield een in leiding over „Het gebed". Daarna wisselden ernst en luim elkaar af. Gelukwensen werden aangeboden o. door burgemeester W. Baas. De avond werd gesloten door de heer W. F. van der Hofstede als afgevaar digde van de kerkeraad. Het programma werd Vrijdagavond herhaald. Het Bondsbestuurslid mej. A. E. Contant van Colrjnsplaat sprak een slotwoord. C.J.M.V. VIERT 35-JARIG BESTAAN De C.J.M.V. te St. Laurens bestond in Mei van dit jaar 35 jaar. Dit jubi leum wordt a.s. Donderdag gevierd. Voor de begunstigers en genodigden wordt dan ondermeer het toneelstuk .Pinky, een blank negermeisje" naar de roman van Cid Rickett Summer opgevoerd. Zaterdagavond wordt hier van een herhaling gegeven. Oostkapelle TONEELCLUB „ONDER ONS" De toneelclub „Onder Ons" te Oost kapelle opende Zaterdagavond haar seizoen met de opvoering van „Ver dronken Land", een drama van 3 be drijven van A. v. d. Lugt. De regie was in handen van de heer A. J. Broekert. Het talrijk opgekomen publiek ge noot van de uitstekende opvoering en de spelers vielen dan ook een harte lijk applaus ten deel. Op 29 November a.s. zal hetzelfde stuk in Westkapelle worden opge voerd. VERGADERING VAN DE COOr. KOLEN VERENIGING „ONS BELANG" Vrijdagavond hield de Coöp. kolen- vereniging „Onderling Belang" te Oostkapelle haar jaarvergadering in café Helmstriid onder voorzitterschap van de heer W. v. d. Woestijnc. Volgens het verslag van de secr taris steeg dit jaar het ledental tot 322. Er werden 600 ton brandstoffen aangekocht en zodoende kon aan al le leden hun benodigde kwantum wor den uitgereikt. De penningmeester sloot zijn kas met een batig saldo. De aftredende bestuursleden, de he ren J Roelse en W. v. d. Woestijne werden beiden herkozen. Als lid van de controle-commissie werd in plaats van de heer W. Mesu gekozen de heer Het reglement werd enigszins ge wijzigd in verband met het door het bestuur aangekochte pand, dat als opslagplaats voor de brandstoffen zal worden ingericht. HOGER STANDAARDCAPAC1TE1TSCIJFER Kwaliteitseisen worden niet verscherpt Wie in de mossclkwckerswcrdd thans zjjn oor tc luisteren legt, kan een licht pessimistische toon vernemen, wat betreft de mogelijke resulta ten van liet mosselseizoen 1952-1953. Er wordt geregeld geëxporteerd en dus ook geregeld door dc meeste kwekers afgeleverd, maar die export Is niet zo groot als in andere Jaren in dit seizoen. October en November zyn toch eigenlyk de maanden, waar van men het hebben moet. Dc export naar België Ls wel goed geweest, maar naar Frankrijk wil het niet zo best vlotten. Men voelt hier d<- Deense en Duitse concurrentie, zodat dc aflevering stroever gaat dan an ders. groep kwekers, die niet aan do leve ring kan deelnemen, omdat hun mos selen niet aan de kwaliteitseisen voldoen. Opnieuw gaat het Aan- en Verkoopkantoor nu het z.g. afschryf- systeem toepassen, d.w.z. dat wan neer men op aanvraag niet kan leve ren, de partij toch als geleverd wordt beschouwd en van het standaardca- Het Aan- en Verkoopkantoor is thans bezig, de standaardcapaci- teitsctjfers van allen die aan dc af levering deelnemen, op te voeren tot 60%. Is men zover, dan wordt men voorlopig van levering uitgesloten, tenzij om bepaalde redenen meer mag worden geleverd. De algemeen geldende mening Is, dat men omstreeks de jaarwisseling 80% moet hebben afgeleverd om in een seizoen 100% van zijn standaard- capaciteitscijfer te verkopen. Men meent, dat dit niet zal worden ge haald. Vandaar dc pessimistische toon, die te horen is. Veel hangt hier natuurlijk ook van het weer af. Een winter met strenge vorst ver lamt de export. De meeste bedrijven zijn zo ingesteld, dat het verkopen van 100% van het standaardcapaci- teitscijfer noodzakelijk is, wil men een lonende bedrijfsexploitatie be reiken. Men denkt nu slechts 80% in totaal te verkopen. Er is in Zeeland nog altyd een Advertentie FILMS IN ZEELAND De vrouwenkooi Volkomen ten onrechte hebben de Franse films de laatste paar jaar da nig aan populariteit ingeboet: het is over het algemeen Hollywood wat de klok slaat. Dat is toch wel jammer, want al is het natuurlijk niet zo, dat ieder nieuw product, dat Parijs ons zendt, een cinematografisch meester werk kan worden genoemd, het peil van de Franse proauctie is, alle eco nomische misères ten spijt, nog altijd zeer behoorlijk. Dat bewijst nu ook weer de boeiende film Vrouwenkooi (La cage aux filles), een werkstuk van Maurice Cloche, dat in Alham- bra te Vlissingen is te zien. Cloche greep naar een betrekkelijk oud on derwerp: de misstanden in een tucht school, maar hy gaf er een bijzondere glans aan door zonder overdreven sentimentaliteit of grove effecten de ellende van de misdeelde mens te tekenen. Daniele Delorme maakte iets heel goeds van de vrouwelijke hoofdroL Burgerlijke Stand SINT LAURENS. Bevallen: M. Cevaal-Maljaars. d.; Wisse-Folmer. z.: E. Gideonse-cie ser, z. Getrouwd: P. Kasse, 25 j. en M. J. Kasse. 23 j. TWEE DIENSTEN ONDER ÉEN DAK Goed gelegen en practisch ingericht Sedert enkele dagen huist de Rijkswaterstaat te Vlissingen niet ineer in het bekende Beeldenhuis aan de Hendrikstraat, maar in het gebouw aan de Prins Hendrikiveg, waarin overigens reeds vele jaren diensten van de Rykswaterstaat gehuisvest zijn geweest. Het al evenzeer bekende „Witte Huis" vlak bij het spoorwegemplacement kon, nadat inwendig enige veranderingen waren aangebracht, en het geheel wat was opgeknapt, vorige week betrokken worden, waardooor èn de diensten van het arron dissement Vlissingen (ir A. Wiebes), èn de Onderzoekingsdieust (ir H. A. Ferguson) een uitstekend onderdak hebben gekregen. Het „Witte Huis" dateert van om- en doordat in het gebouw, dat oor- slreeks 1870. Het werd oorspronke- spronkelrjk immers in twee woningen lijk door de Staatsspoorwegen ge-1 was verdeeld, enige doorbraken tot BESTRIJD DIE GRIEP! met de snel en feilloos werkende: paciteitscijfer wordt afgeschreven. Men krijgt zodoende dus geen kans meer om later in liet seizoen deze mosselen nog te leveren. Eerst was men van plan de kwa liteitseisen tc verscherpen, maar daai-van ls men teruggekomen, omdat men daardoor een nog grotere groep dreigde te duperen. Het is te hopen, dat door het Aan- en Verkoopkantoor voor mosselen, alsnog middelen worden gevonden, waardoor de export naar Frankrijk op het peil komt, dat de laatste ja ren steeds kon worden bereikt. ORDERS RUIMER DOOR STORM Tengevolge van de storm, was de aanvoer van Deense en Duitse mosse len, minder, de ordei's voor Neder land waren daardoor wat ruimer dan de vorige week. Het aandeel van Bruinisser kwekers in deze export bedroeg 4450 tonnen Waddenzeemos selen en 800 tonnen Zeeuwse mosse len. bouvvd als directiegebouw voor aanleg van liet Kanaal door Walche ren, maar ging na de voltooiing van dit werk reeds over naar de Rijks waterstaat en deed toen vele jaren dienst als woning en bureau voor de teclmisch ambtenaar en voor de Rijkshavenmeester. De laatste func tie werd later opgeheven, maar de teclmisch ambtenaar, die toen tevens havenmeester werd voor- het kanaal, bleef in het gebouw. Toen de heer P. Hendrikse als technisch ambte naar werd gepensionneerd en nadien ook de dienstwoning verliet, kwam het gehele gebouw ter beschikking en werd besloten de diensten van de Rykswaterstaat in Vlissingen hier onder te brengen. VERBOUWD. De veranderingen, die hiervoor in het pand moesten worden aange bracht, vergden nogal wat tijd, maar eindelijk is het nu toch zover, dat men het Witte Huis kon betrekken. Ir. Wiebes, die ons in het gebouw rondleidde, wees er in het bijzonder op, dat het bijzonder gunstig is gele gen ten opzichte van een van de be langrijkste objecten van de bemoeie nissen van de Rijkswaterstaat niet alleen (kanaal, haven én sluizen), maar ook voor bezoekers van elders, die uiteraard hier nog al eens moeten zijn. Het arrondissement Vlissingen heeft immers de gehele Westerschel- de, de kanalen door Walcheren èn Zuid Beveland, de Zandkreek en een deel van de Oosterschelde onder zrjn hoede. Maar behalve goed gelegen, is het nieuwe bureau van de Rykswater staat ook prettig en goed ingericht. Er zijn ruime, lichte werkvertrekken voor de ingenieurs, ambtenaren, te- I kenaars en administratief personeel stand gebracht zijn, is de verbinding tussen de verschillende afdelingen ook zeer gemakkelijk geworden. De meeste werkvertrekken liggen bo vendien op het Zuiden, terwijl voor de tekenaars een reeks van kamers op het Noorden kon worden inge- richt. Vergeleken met de huisvesting in het Beeldenhuis, dat in 1946 na het vertrek van de marine uit Vlissingen inmiddels gelukkig ook weer te ruggekeerd kon worden betrok ken, betekent het nieuwe gebouw !n belangrijke stap vooruit! Streeklaboratorium voorstel aan Middelburgs raad B. en W. van Middelburg hebben thans de gemeenteraad voorgesteld te besluiten tot de stichting van een Streeklaboratorium voor de volksge zondheid en een crediet van f 60.000 te verschaffen voor de bouw van dit laboratorium op het terrein tussen het abattoir en dc nieuwe uitvalsweg naar Domburg. Zoals men weet heeft ook Goes het initiatief tot de oprichting van een dergelijk laboratorium geno men. In hun voorstel aan de raad delen B. en W van Middelburg iets meer mede over de financiële consequenties. Indien de levensduur van het labora torium wordt geschat op 40 jaar en de rente op 4¥v dan drukt op hei instituut een vaste last van f 4050. De administratie zal niet een volle ar beidskracht vragen: vermoedelijk zal éénderde kracht voldoende zijn Waarschijnlijk zal de administratrice van het slachthuis dit werk wel kun nen verrichten. Hierdoor wordt de ex ploitatie van het laboratorium belast met f 1235. Uiteraard kan het tekort van het slachthuis met hetzelfde be drag worden verminderd. Er is een totaal tekort geraamd van f 5335 Trekt men daar f 1285 van af, dan resteert juist het bedrag der vaste las ten. f 4O50. De dekking kan worden gevonden door verlaging van de post kapitaalslasten en van de post uitke ring aan slachthuis-keuringsdienst wegens nadelig saldo. Uit de opbrengst van kort geleden gesloten leningen is voldoende kapitaal aanwezig. Het salaris van de bacterioloog is geraamd op f 12.000. inclusief alle ver hogingen. Deze functionaris zal par ticuliere praktijk mogen uitoefenen doch van de bruto-ontvangsten dezei particuliere onderzoekingen zal hij 75% voor het gebruik van het labo ratorium. van de outillage en de grondstoffen moeten betalen. Het is de bedoeling van het laboratorium een afzonderlijke tak van diepst te ma ken. WONINGEN TE SAS VAN" GENT .AANBESTEED Te Sas van Gent werd aanbesteed de bouw van zes woningwetwoningen aan de Zandstraat. Er waren 17 in schrijvers, waarvan de laagste de fa. gebrs. Claeyssens uit Sas van Gent was met een bedrag van f 56 015. Hoogste inschrijver was B. J. Boi- sens uit Clinge voor f 67.200. Voorts werd aanbesteed de bouw van zeven woningwetwoningen aan het Bolwerk te Sas van Gent. Hiervoor hadden 14 aannemers ingeschreven waarvan G. Grjsel uit Westdorpe de laagste was met f 59.000. Hoogste inschrijver was de fa. gebrs. Claessens uit Clinge met f 70.000. KERKNIEUWS Zilveren ambtsjubileum ds. L. H. W. Theunissen Donderdag 27 November zal het een kwarteeuw zijn geleden, dal ds L. H. W. Theunissen, Ned. Hervormd predikant te Aagtekerke, het predik ambt aanvaardde. Ds Theunissen werd 30 Augustus 1896 te Utrecht geboren en bezocht daar het Christelijk gymnasium en de Universiteit. Nadat cand. Theu nissen in 1926 door het Provinciaal Kerkbestuur van Noord Holland was toegelaten tot de Evangeliebediening, verbond hij zich 27 November 1927 aan zijn eerste gemeente Terhome (classis Heerenveen). In September 1930 verwisselde de jubilaris deze ge meente met die van Lutten aan de Dedemsvaart en op 6 November 1926 deed hij, na vooraf te zijn bevestigd door ds H. J. van Heerden van Sche- veningen, zyn intrede te Aagtekerke. Momenteel is de jubilaris scriba quaestor van de classis Middelburg, voorzitter van de Zendingscommissie in deze classis, bestuurslid van de Stichting Rusthuizen Walcheren en voorzitter van de Stichting voor Maatschappelijk Werk en Gezinsver zorging op het platteland van Wal cheren. Naar wij vernemen, ligt het niet in de bedoeling van ds Theunissen om een herdenkingsrede uit te spreken. «n een 0 In een vergadering van de Nederland se Vereniging van pleegouders te Arnhem heeft de voorzitter, mr. A. Stempels, me degedeeld, dat er wellicht binnen één of twee Jaar een adoptiewet in het Staats blad zal staan. 0 Begin December za! de Skandinavische combinatie van luchtvaartmaatschappijen .S.A.S. een tweede vlucht over het Noord, poolgebied maken. Op 5 December zal den nieuwe DC 6 B „Hjalmar Viking'* ui» Los Angelos vertrekken.. 0 De Koningin heeft Maandag in het palels Soestdijk de West-Duitse ambas sadeur. dr. Karl Du Mont, in afscheiüs audiëntie ontvangen. 0 De directeur van de nationale veilig beid in Japan ls bezig met een plan tot verdrievoudiging van de Japanse strijd krachten, in de loop van de komende achttien maanden zou volgens dit plan het aantal manschappen worden uitge breid van 110.000 tot 300.000. 0 De ruim 5ü-jarige heer D. de Jong uit Siegerswoude is in de afgelopen nacht omstreeks half drie in De Wiip te water geraakt en verdronken De heer de Jong was naar De Wiip gefietst om de plaatse lijke arts te waarschuwen voor een spoedgeval Vermoedlijk door de duister nis misleid is tiij op de terugweg bij de hoofdbrug in De Wiip tc water geraakt Men bracht hem spoedig op het droge maar de geneesheer die even te voren door de heer De Jong was gewaarschuwd, kon slechts de dood constateren. 0 Vier leden van het corps mariniers, die op Aruba zijn gestationneerd. worden vermist. De mariniers waren gaan varen met een zeilboot en zijn niet terugge keerd. De boot. een volkomen zeewaar dïge reddingssloep, is niet teruggevonden ondanks het feit. dat met vliegtuigen en schepen de zee tussen Aruba en Vene zuela zorgvuldig ls afgezocht. Men ver wacht, dat ze ergens in Venezuela zijn geland. Waar zijn onze schepen Bloemfontein 16 te Pt. Elisabeth n. Belra. Celebes 16 te Pt. Said n. Java Dymas 14 v Belawan n. Makassar. Friesland p. 16 K Guardafui n. R'dam. Kedoe 16 v. Gibraltar n. Java. Laertes 16 v. Makassar te Liverpool. Langkoeas 16 v. Soerab n. Makassar. Maasdam 16 150 m. O. t. N. C. Race n. New Vork Mentor 15 te Eelawan n. Amsterdam. Modjokerto 17 te Belawan n. Java. Nigerstroom 16 v C. Cast. te Apapa. Noordam p. 16 Scllly n New Vork. Oranje n 15 Sabang n Djakarta Prometheus 11 v Newport n Makassar. Roepat 17 v Amst. te Djakarta Ruys 16 140 m. O- Formosa n Hongkong. Slamat 17 v. Cheribon te Djakarta. Sumatra p. 16 Fïnist. n Amsterdam. Talisse 17 v. Djak- te Singapore. Tjiluwah 16 v Hongkong n. Singapore. Van Heutz 13 te Kobe. Westerdam 17 v. New Vork te R'dam. Willem Ruys p 16 K Carbon n. R'dam. Joh. v. Oldenbarnevelt p. 16 K Bengut n Melbourne. Sibajak 17 v. Wellington te Soerabaia. Waterman 17 v. Melbourne te Frem. Zuiderkruis 16 v. Kaapstad n. A"dam. VAN "TOT WIN IJPE" De te Souburg gehouden collecte ten bate van de „Unie Een School met den BUbel" heeft opgebracht de som van f 388.10. In de Geref kerk van Gapingc werden tot diaken gekozen de heren J. C. Sturm en Jac. Wattel. Voor het diploma A scheepswerktuig - kundige slaagde de heer N. Adriaanse te Vlissingen, leerling van de „Dc- Ruyterschool". Gekozen tot ouderling by de Geref. kerk te Yerscke, de heer Jac. Nieuwen. huize en tot diaken de heer C. Sinkedc Pulter. De collecte voor het Erefonds Oud- verpleegsters heeft te Yerseke opgebracht f 842.98. Door het bestuur der Chr. Wijkver pleging te Versebe was met Lngang van 1 December benoemd tot wijkverpleeg ster zr van den Berg te Dussen. Naar men ons mededeelde, heeft zij zich echter teruggetrokken De collecte voor het Protestant-lnter- kerkelijk Thuisfront heeft te Sluis f 13.20 opgebracht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 5