Een industriële revolutie is in Zuid-Afrika gaande C BOEK -VLIEDBERGEN" WAAROP NOOIT IEMAND VLIEDT KI. Eniwetok DINSDAG 18 NOVEMBER 1952. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VOLLE POND VOOR ZWARTE ARBEIDER De blanke arbeiders scharen zich om Dr. Malar> n (Van onze correspondent in Kaapstad). Men lean aannemen, dat de Zuidafrikaanse industrie nog op zijn minst twintig of dertig jaar de voordelen zal genieten van de beschikbare zeer goedkope arbeidskracht (al is die arbeidskracht dan ook reeds tweemaal zo duur ais die in Japan), maar men moet tevens aannemen, dat die si tuatie zich langzaam zal wijzigen. Weliswaar zijn alle leidende en hogere uitvoerende beroepen in handen van blanken, maar in de industrie kan men op de duur vermoedelijk niet zoals bijvoorbeeld in het agrarisch bedrjjf en in de huishoudelijke beroepen de naturellen en de kleurlin gen in de positie van „houthakkers en waterputters" houden. De socioloog dr. Albertyn heeft te recht gezegd, dat de trek van de plattelands-Afrikaners naar de ste delijke industrie een massabeweging wrd onder invloed van massa-psy- chologie. Ik veroorloof mij daarbij de kanttekening, dat primitieve vol- kei-en (en dus ook de naturellen» méér gevoelig zijn voor massaal- psychologische invloeden dan ont wikkelde volkeren. Er is geen enke le reden om aan te nemen, dat deze Door: A. EAPTEIN gevoeligheid nooit in de toekomst zou kunnen leiden tot sociale con flicten van grote hevigheid. Ik zeg met nadruk: in de toe komst. De eerste tientallen jaren is er, onder de huidige strenge wetge ving voor arbeidsvrede en contra communisme stellig geen sprake van. Het begrip „communisme" is in de wetgeving trouwens dermate ruim, dat vrijwel iedere vorm van links-socialistische activiteit er on der valt. Regering en industrie hebben de ontwikkeling stevig in handen. Maar het huidige verzet tegen de ideolo gische wetgeving op het gebied van de apartheid óók gaan richten tegen de economische verschillen tus sen blank en zwart. POSITIE DER ARBEIDERSPARTIJ Men zou mogen veronderstellen, dat de Zuidafrikaanse Arbeiderspar ty met betrekking tot dit volkomen in haar sfeer liggend probleem een duidelijk en niet voor tweeërlei uit leg vatbaar zijn standpunt zou inne men, Industrie, vakbeweging en Ar beiderspartij liggen immers in één lijn. Alzo echter niet in Zuid-Afrika. De Arbeidersparty, die thans geleid wordt door de algemeen geachte John Christie (men noemt hém niet ten onrechte „Eerlijke John"), is een party van blanke arbeiders! Zy neemt ten aanzien van de zwarten een uiterst liberaal standpunt in, o zeker, maar zy kan, als rij niet het overgrote deel van haar aanhang wil Als ive een appel, een peer of een noot zien, denken we er in de regel niet bii na. dat aan de vorming van deze vruchten het bloeien van de plant moet zijn vooraf gegaan. Bloe- semvofmingbevruchting, vruchtzet ting, rijping leiden in zo'n vanzelf sprekende volgorde tot de uiteinde lijke vrucht, dat het ons niet. eens meer opvalt welk een harmonie hier aan ten grondslag ligt. Alleen een verstoring van deze harmonie geeft sommigen aanleiding tot overpeinzing. Laten we op de voorgrond stellen, dat het natuurlijk uitgesloten is, dat er kinderen geboren worden, nog vóór de ouders het levenslicht heb ben gezien. Maar toch is er een plan tje dat in het voorjaar vruchten draagt en dat eerst laat in de herfst zijn bloemen ontplooit. Reeds ia oude tijden was deze omgekeerde volgorde de mensen opgevallen en de Romeinen garen hel gewas dan ook de welspre kende naam: filivs ante patrem, het geen zoveel betekent als „de zoon vóór de vader". Maar dat is een on gerijmdheid, die we in de natuur niet kunnen en mogen verwachten. Zo is het ook. De vroege vrucht- vorming bij deze plant, die bij ons als herfsttijlloos bekend staat, blijkt een heel verklaarbare reden te heb ben. Want eigenlijk is hier geen spra ke van een vroege, doch integendeel, van een zeer late vrucht. De herfst- stijlloos bloeit n.l. eerst laat in het najaar en door de direct daarop in vallende winter, ontbreekt haar de tijd de vruchtjes te laten rijpen, zo dat de rijpingstijd naar het voorjaar moet worden verschoven. Vandaar, dat we de vruchten eerder in het jaar zien verschijnen, dan de bloemen, die zich vele maanden later ontplooien. Overigens speelt zich rond de herfst- stijlloos een tragiek af, die de tranen uil het meest versteende hart zou per sen, ware het niet, dat te rechter lijd zich een wonder voltrok dat al les weer in goede banen leidt en veel van het verloren geluk weer doet ver- geien. Zonder te weten waarom, schijnt men reeds vroeg het door dit plantje ondervonden leed te hebben beseft, want in de volksmond verwierf de herfststijloos de veelzeggende naam „arme Klare" (tenzij wat we niet aannemen deze naam met je never in verband staat). H Pétillon. opofferen, geen economische gelijk schakeling tussen blank en zwart prediken. De blanke arbeider weet terdege wel, dat hij zijn hoge levensstand aard zal verliezen, als de zwarte hulpkrachten in zijn fabriek salaris sen gaan verdienen die met het zijne te vergelijken zijn. En voor de blan ke fabrieksarbeider geldt, precies als voor iedere andere blanke in dit land het Grote Gebod van Zelfbehoud. Ik meen te mogen zeggen dat de arbei ders tot de sterkste voorstanders van de „apartheid" behoren. Omdat de Arbeiderspartij de consequente- voorstanders der „apartheid" (de nationalisten te vuur en te zwaard bestrijdt, stemmen er veel meer fa brieksarbeiders op dr Malan dan op John Christie. Zij weten, dat dr Ma lan ten aanzien van het rassenvraag stuk een zeer besliste politiek volgt, zij wéten van John Christie dat hij een eerlijk mens is en prachtige redevoe ringen houdt maar zij weten niet. welk standpunt de Arbeiderspartij in „het" probleem inneemt of zal gaan innemen. Zij kiezen het zekere voor het onzekere. Dit laatste geldt trouwens ook van de Verenigde Partij, die thans on der leiding staat van Smut's vroe gere secretaris, Jacobus Strauss. In deze partij praevaleren de inzichten der rnijnmagnaten, al dient erkend dat zij in haar ryen ook uitgesproken liberalen heeft. De partij, die groot kapitalisten, stedelingen, plattelan ders, uiterst-Engelsgezinde Natallers en Afrikaans-sprekende „loyalisten" en nog een stuk of tien andere groe pen moet vertegenwoordigen en be vredigen. heeft geen beslist „kleurbe- leid". Zij vocht het gehele jaar te gen de wetgeving, die kleurlingkie zers op een aparte lijst zou brengen, omdat zij de stemmen dezer kleurlin gen niet wil missen. Ook in dit op zicht neem Zuid-Afrika dus een unie ke positie in de wereld in: het meren deel van zijn industriearbeiders stemt op de in v/ezen sociaal-conservatieve Nationale Partij, omdat zy door haar consequente apartheidspolitiek een beter waarborg biedt voor het le venspeil van de blanke arbeider dan de Arbeiderspartij en de Verenigde Partij. VOLOP STEENKOLEN De industriële ontwikkeling van Zuid-Afrika kan men niet „revolutio nair" noemen in die zin, dat zij met een plotselinge schok, als een to taal onverwachte gebeurtenis geko men is. De belangrijkste voorwaarde voor de ontwikkeling van de industrie was de aanwezigheid van enorme, niet te schatten kolenvoorraden op tal van plaatsen in de Unie. Zuid-Afrika heeft in zijn bodem zoveel kolen, dat een nog veel grotere industrie dan de tegenwoordige (en 'er zal een veel grotere komen, Oostelijk van de Drakensbergen) er nog een reeks van eeuwen op draaien kan! Het zijn deze enorme kolenvoor raden die de solide basis vormen van het geloof in Zuid-Afrika's toekomst. Meer dan op zijn mielies, zijn goud, zijn koper en zijn diamanten is de zonder twijfel grote toekomst van Zuid-Afrika gegrondvest op zijn ko len. EN STEEDS 3IEER! In 1934 was het maandelijks ge middelde van de opgewekte stroom 275 millioen kwu, in 1944 was het reeds 650 millioen kwu en in 1950 was het geklommen tot 900 millioen kwu. In laatstgenoemd jaar bedroeg de steenkoolopbrengst 29 millioen ton. En over enkele jaren zullen de ze cijfers nog zeer aanz'eniijk hoger De reeds eerder geciteerde dr HL J. van Eek, die directeur is van de Corporatie voor Industriële Ont wikkeling, profeteerde in een rede, die hij in Januari te Kaapstad hield: „Tri de komende tien jaren zal de stij ging van onze kolenproductie groter zijn dan de stijging van de kolen- productie in Groot-Brittannie gedu rende de jaren 1815 tot 1845". Die stijging bedroeg 40 procent. Als dr Van Eek gelijk krijgt zal dus in 1960 de kolenproductie van Zuid-Afrika een cijfer van ruim 40 millioen ton bereiken. Electromotoren en massa productie zullen dan Zuid-Afrika be heersen Het eei'ste artikel over dit onder werp werd ongenomen in de P.Z.C. van 3 November jl. VREEMD SOORT „POLITIE" Mieren-kolonie zag kans een boom te vellen Er zyn heel wat „vliedbergen" in Zeeland. Ze liggen verspreid over het lage gebied, waar ze door hun vorm en hun geheimzinnig verleden een sterke aantrekkingskracht uitoefenen op de blikken van de passerende toeristen. Wetenschappelijk getrainde mannen hebben ze doorgraven en mét hen hun historie. Ze hebben bedenkelyk hun hoofd geschud: zou de oorsprong dezer bergen niet op een geheel ander idee berusten, dan op een poging van de mens om zich te beveiligen tegen een te veel aan water? Zwerfmans kent ook Zeeuwse bergen, kunstmatig opgeworpen, koepel vormig torenend boven hun omgeving, maar hij behoeft zich niet bezig te houden met de vraag of deze hopen vluchtheuvels zyn. Iptegendeel. Niemand zal het in zijn hoofd halen er op plaats te nemen, zelfs niet al zou een te sterk bedauwde omgeving hem natte voeten be zorgen. Ze trekken echter even zeer de aandacht van de voorbijgangers. Zo'n donkere, uit kleine takjes of naalden samengestelde mierenhoop in het duingebied, zo'n burcht verdedigd door kleine, donkere venijnige we zentjes, is altijd de moeite waard er even bij stil te staan. Want in deze r door BAREND ZWERFMANb veelkamerlge woningen, doorslin- gerd van talloze gangen vinden dui zenden mieren een veilige schuil plaats. Van hieruit trekken ze de om geving in langs vaste wegen en wee het klein gedierte, dat hun pad kruist, zonder met wijs vooruitzicht aan deze terreinpolitie een flinke voorrang te verlenen. Talloze, door de mens in zijn be plantingen niet gedulde, insecten worden gegrepen, ter plaatse zwaar gestraft en meer dood dan levend meegesleept naar het nest, waar zij, in stukjes gebeten, zullen dienen tot voedsel voor het mierenkroost. Een vreemd soort „politie", nooit afwijkend van hun ingeboren ge woonten, ook niet als ze in dienst staan van de mensen, die de eigen politie aan zeer strenge regels heeft gebonden. We vinden hun hoofdbu- reau's in de duingebieden by Oranje zon, in de jonge Westen-Schouwense bossen, langs de zandige grenzen van Zeeuwsch-Vlaanderen. Maar staan ze in „dienst" van de mensen? En óf ze. Binnen niet al te lange tyd zullen jonge ontginningen onder bewaking worden gesteld van een voldoend aantal mierenvolken en het is hoogst interessant de proeven, die thans worden genomen van nabij te zien. Stel U voor enkele heren te zien sjouwen met grote papieren zakken waarin zich met hoop en al opge schepte mieren bevinden. Zij storten die mieren losjes over een hoop tak ken uit, zodat ze niet te zeer onder de aarde worden bedolven en laten ze verder aan hun lot over. Na enige tijd gaat men er eens kijken; dan vindt men de mieren, in groepen uiteengelopen, bezig kleine hoopjes te maken en het doel schijnt bereikt. Mis. Lang niet al die kleine kolo nies hebben echter levensvatbaar heid. Bij gebrek aan een voldoend aantal koninginnen gaan ze te gron de en nu is her de kunst, ze konin ginnen te laten aannemen. De rak kers bijten nl. graag al wat vreemd binnen het nest komt dood, dit is im mers hun aangeboren natuur. Krijgen ze de koningin echter op de juiste tyd van het jaar, dan ne men ze deze (onder de nodige voor zorgen) wél aan en is het een lust de ontwikkeling te zien. EEN BOOM GEVELD Wat de diertjes dan aan zand en naalden verwerken overschrydt de grenzen van het ongelooflijke. Het is super-ongelooflijk. Wat te zeggen van zo'n mierenkolonie, die kans zag een boom (van slechte kwaliteit) te vellen!! De geleerde heren, die de proeven nemen op de Hoge Veluwen zagen dat tot hun grote verbazing gebeu ren en Zwerfmans zag het resultaat met eigen ogen. Een van de „stichtingen" was iets te dicht bij een slecht gewortelde den terecht gekomen; tydens de groei van de kolonie ging de boom over hellen, hij zakte langzaam door en lag eindelijk volkomen ter aarde, zonder dat een bijl nodig wa3 ge weest. Deze machtige kolonie had reeds een stevige dochter op enige afstand er van verwijderd. Beide kolonies wa ren bezig in te winteren en werden ter bescherming tegen de even nutti ge spechten met gaas overdekt. Spechten graven diepe holen in de ze mierenbouwsels, ze weten met hun lange, kleverige tongen de geïrri teerde mieren tot de aanval te ver lokken en ze te verschalken door de tong met mieren en al weer binnen te halen. Jonge studenten, die zich deze zo mer in de omgeving schoolden voor natuuronderzoek, konden hier leren geduld te oefenen. Men vertelde met veel pret, hoe een studente enkele uren lang een mier had gevolgd, die een prooi weg- „Willem Beukelsz." te... Breskens! Deze foto toont het moment van de tewaterlating van de 756 ton meten de kustvaarder „Willem Beukelsz.", zoals gemeld liet eerste voor. rekening van de gelijknamige rederij gebouwde schip, dat vermoedelijk nog voor Kerstmis van dit jaar in de vaart zal zijn. Daarmede zal dan een plan verwezenlijkt zyn, dat door de initiatielne- mer tot de stichting van de redery, de heer F. A. L. Vroon uit Breskens, reeds lang gekoesterd werd. Het idee om met West Zeeuwsch- vlaams boerenkapitaal een redery te stichten ter uitoefening van de kust vaart had reeds lang post gevat in het brein van de heer Vroon, die van mening was, dat hetgeen in Gronin gen met succes geschiedde, ook in West Zeeuwsch-Vlaanderen mogelijk moest zijn. Verleden jaai toog hij op onder zoek uit en het resultaat was, dat in April van dit jaar de rederij „Willem Amerikanen verspreidden communistisch boek. Blunder van bezettings- autoriteiten te Bonn. De Amerikaanse bezettingsautoritei ten in Duitsland hebben een ongelofe lijke blunder begaan door een geschie denisboek te laten drukken en ver spreiden, dat geschreven was door de oud-journalist Arno Peters. Zij heb ben voor het drukken 200.000 mark besteed en er waren al meer dan 10.000 exemplaren verspreid in scho len. leesbibliotheken enz., toen men tot de ontdekking kwam, dat het boek op geraffineerde wijze propa ganda maakte voor de communisti sche wereldbeschouwing. Men voelde Arno Peters aan de tand en toen bleek, dat hij lid was van de commu nistische partij. Vrijdag heeft het Hoge Commissariaat te Bonn beslag laten leggen op de nog beschikbare exemplaren,, maar. Peters was zo ge slepen geweest een groot aantal overdrukken voor eigen rekening te laten maken en deze exemplaren blij ven zijn eigendom. Tot de merkwaardigheden in dit boek behoren mededelingen over af schaffing van het persoonlijk eigen dom in het grijs verleden; de verze kering. dat communisme toegepaste godsdienst is en een betoog tot op heffen van de klasseverschillen. Het bleek achteraf, dat noch de Amerikanen, noch de deskundigen, die zij raadpleegden, zich de moeite hadden gegeven het manuscript van Peters te lezen. Met vliegtuig en pantser tegen de Mau Mau. Nog steeds massa-arrestaties In het district Laikipia en het bos gebied van Roemoeroeti in Kenya, hebben politie en militairen 43 van 200 bij een razzia aangehouden leden van de Kikoejoestam gevangen gehou den. Pantserwagens en vliegtuigen waren in actie in de omgeving van wegen die door de Kikoejoes gebruikt konden worden om uit te wijken. Tot de razzia in dit gebied werd besloten, nadat er een aantal ernstige misda den waren begaan. Eigendommen van een blanke boer, wiens bedrijf door gewapende inheemsen werd overval len, zijn by de razzia gevonden. Ook uit Mombassa komen thans berichten over Man Mau-activiteit en arresta ties. Politie en militairen hebben Zon dag een der grootste razzia's sedert de afkondiging van de noodtoestand ondernomen in het bergachtige ge bied van Noord-Kinanop. Er werden 1 Afrikanen aangehouden, van wie na een uitgebreid onderzoek 208 wer den vastgehouden voor verdere on dervraging. Van deze laatste werden zestig beschuldigd van verschillende vergrijpen. Beukelsz." gesticht kon worden, samenwerking met Groningers uit landbouw- en industriekringen. In korte tijd kreeg de onderneming haar beslag en thans zijn er vier boeren uit West Z.-Vlaanderen en de heer Vroon by geïnteresseerd. Als eerste resultaat is dan de „Wil lem Beukelsz." van stapel gelopen, welk schip in Breskens zijn thuisha ven zal krijgen. De naam van het schip is te danken aan een idee van de echtgenote van de heer Vroon, die uit Biervliet afkomstig is. Het bloed kruipt VOL VERTROUWEN. De heer Vroon ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. „De wereld ligt open", is zijn mening en hij ver. zekert ons, dat er mogelijkheden te over zijn om een behoorlijk rende ment te garanderen. Indien er vol doende animo bestaat en meer Zeeu wen daadwerkelijke interesse tonen voor dit bedrijf, zal naar de me ning van de neer Vroon de „Wil lem Beukelsz." niet het enige schip blijven, dat voor rekening van deze rederij zal varen. De „Willem Beukelsz." had overi gens ï-eeds in September gereed kun nen zijn, doch de afbouw werd belem merd door ene vertraging in de aan voer van staal. Intussen is een kapi tein benoemd. De heer J. Meppelder uit de stad Groningen zal het com mando over het schip, dat een be manning van circa tien koppen zal tellen, op zich nemen. Indien schip en rederij „Willem Beukelsz." uit Breskens evenveel suc ces hebbeu, als Willem Beukelsz. uit Biervliet had, wel: „dan sal het waer- achtig wel gaen"! r;t «I »Un sleepte, 't Werd donker, de mier gaf het op. legde de prooi neer en ver stak zich in het mos. De plaats werd gemarkeerd en de volgende morgen om vier uur was de studente prompt ter plaatse. Ze moest wachten tot de mier de temperatuur geschikt vond om weer ten tonele te ver schijnen: deze pakte de prooi weer beet, zeulde weer enkele uren door. tot ze er mee in het nest verdween. Neen, een „vliedberg" is zo'n mierenhoop niet bepaald al lijkt hy er wat de vorm betreft sprekend op. Wee het diertje, dat zou trachten zyn leven te redden door zo'n heuvel te beklimmen. Maar we doen goed de hopen niet te verstoren, ze liever als ae vlied bergen voor vernieling te vrijwaren. Opvallend veel jong vee in Nederlandse stallen. Onderzoek naar bruikbaarheid en leeftijdsduur. Het Instituut voor Veeteeltkundig onderzoek zal op 10.000 boerenbedrij ven van onderling verschillend type met tezamen 100.000 koeien een on derzoek instellen aar de leeftijd en dé bruikbaarheidsduur van melkvee. Het onderzoek begint op 17 Novem ber Het is de meeste landbouwdes kundigen opgevallen, dat vele koeien reeds op zeer jonge leeftijd worden opgeruimd. Men heeft de indruk, dat maar weinig koeien van zeven jaar en ouder in de Nederlandse bedrij ven aanwezig zijn. Men wil de oor zaken van het waarschijnlijk lage leeftijdsgemiddelde in de Nederlandse stallen nagaan. Om slachtingen we gens t.b.c. buiten beschouwing te la ten, zal men geruime tijd het verloop in 10.000 t.b.c.-vrije stallen, verspreid over geheel Nederland, bestuderen. Men hoopt op die manier i*edenen te vinden waarom koeien op diverse leeftijden uit de bedrijven verwijderd worden. Indien zou blijken, dat dit werkelijk doorgaans op lage leeftijd geschiedt, dan zouden de oorzaken kunnen liggen in mogelijk zwakke zij den van de rundveehouderij en die oorzaken zouden opgespoord kunnen worden om daarna tot verbetering te komen. Duitse „Lufthansa" zal herleven De commissie, die belast is met het treffen van voorbereidingen voor het herstel van de Duitse burger luchtvaart, heeft haar eindrapport by het ministerie van verkeer ingediend. Volgens de commissie zal er voor de oprichting van een luchtvaart maatschappij een kapitaal nodig zijn van 150 millioen mark. De maat schappij zal de beschikking moeten hebben over twaalf tweemotorige en twaalf viermotorige vliegtuigen. De nieuwe „Lufthansa" zal geleidelijk luchtdiensten openen tussen steden in West-Duitsland en tussen West- Duitsland en de voornaamste Euro pese hoofdsteden, de Verenigde Sta ten. Zuid-Amerika, het Midden-Oos ten, het Verre Oosten en Afrika. Goederentrein door andere trein aangereden. In de nacht van Zaterdag op Zon dag is op het traject Zwolle-Amers- foort een goederentrein in de rich ting Amersfoort aan de achterzyde aangereden door een andere goede rentrein in dezelfde richting. Een conducteur werd licht gewond, maar kon de dienst blijven voortzetten. Het ongeluk gebeurde tussen Huls horst en Harderwijk. Beide hoofdspo ren werden versperd doordat van de aangereden goederentrein twee wa gons ontspoorden. Zondagmorgen vroeg kon al weer één spoor vrjj worden gemaakt voor de doorgaan de treinen. Hel Wereldgebeuren Wanneer we de kikvorsmannen mogen geloven, die urenlang onder water rondzweven, dan ls dc aangenaamste sensatie daar onder water het ervaren van de grote stilte. Een mens wil wel eens vluchten uit het lawaai van de we reldNiet luisteren naar water- stofbomexplosies. geen acht geven op het crisis-achtigc krakelen in de Verenigde Naties, een ogenblik dc Arabieren vergeten, die heftig pro testeren in Bonn. omdat het Duitse volk een ereschuld aan de Joden af lost door betalingen aan Israël, dat nog niet ln vrede leeft met de Ara bische landen. Niet weten, dat er in de Verenigde Staten zoiets als een heksenjacht op communisten gaande Is en dut in Moskou een Westers mens zo onge veer het gevaarlijkste reptiel van de aardbodem is. Er niet aan denken, dat men in Afrika nu al met pantserauto's en %'liegtuigen achter de verdoolde en misleide Kenya-negers aanzit dal de wereld er al weer een sterke man bij heeft, zo'n heel sterke man, iu de vorm van de Griekse maar schalk Fapagos. Dc mens wil wel eens rustig zijn en stil zijn en uit kijken naar de redelijkheid. De redelijkheid, dat was het hoofd thema van dc toespraak, die Anthony Eden gehouden heeft in de assemblée van de Verenigde Nat'es, een assemblée, waaruit de meeste ministers van buitenlandse zaken snel weggevlucht zijn, omdat ze bij de klaroenstoten van het ex treme nationalisme, het gekrys van de rassentegenstellingen en 't trom geroffel van de politieke propaganda doof dreigden te worden. Eden heeft de naties bezworen te bedenken, dat we allen ln een en dezelfde wereld leven, die nu bezig is een grote wapenfabriek te wor den. dat Oost en West samen moeten gaan, dat de mensheid ten onder zal gaan, wanneer we naast de techni sche vooruitgang ook niet een poli tieke vooruitgang weten te schep pen. die het mogelijk maakt, dat we naast elkaar leven in vrede en in redelijkheid. Zaterdagheeft Nederland de do den uit twee wereldoorlogen her dacht en in andere landen deed men dat ook omstreeks half November... zeventien millioen mensen in Rus land, vijf millioen soldaten in Duits landHonderdduizenden Engel sen, Amerikanen, Japanners, Fran senis het niet genoeg geweest? Eden bepleitte een hardnekkig vol houden van het overleg binnen de Verenigde Naties om een oplossing te zoeken voor zulke geweldige pro blemen als de vrede voor Duitsland en Oostenrijk, de ontwapening, het lidmaatschap van de Verenigde Na ties en de Korea-kwestie. Maar voor Korea wenste hij geen vrede tot elke prijs Dat laat ste is ongetwijfeld het grote punt geweest bij de besprekingen, die te New York b'nnenskamers zyn gevoerd. Wat was de pry's? Trygve Lie trad afministers verlieten New Yorkmen krijgt toch wel sterk de indruk, dat de Russen binnenskamers een prijs hebben gevraagd, die voor de vrede in Korea veel te hoog was en dat men nu de moed heeft laten zakken. Het gevolg daarvan zai zijn, dat de organisatie der Verenigde Naties zal wegzinken in onbeduidendheid. Men zal het nog even met een Oos terse secretaris-generaal kunnen pro beren. De culturele orgamsatie van de Verenigde Naties de Unesco kreeg al een Oosterse president, namelyk dr. Radhakrisjan, de vice- president van India. Wanneer deze beleefdheidsgebaren naar de Oosterse wereld geen succes hebben en wanneer de Russen en hun aanhangers hieruit niet afleiden, dat de Westerse wereld nog hardnekkig gelooft aan de noodzaak van een ge meenschappelijk gesprekpodium in de Verenigde Naties, dan beginnen de scheidslijnen voor wereldoorlog m zich wel heel duidelijk af te tekenen met op de achtergrond de rook- en stofwolk boven een verdwenen atolletje van Eniwetok. Goriion Dean (48) voorzitter van de Amerikaanse commissie voor de atoomenergie: de deskundigen waren zeer tevreden". EEN OVER EEN ZWEEDS MEISJE. In de reeks Prisma-boeken ver scheen bij de uitgeverij „Het Spec trum" te Utrecht de tweede druk van „Katja in rok", een werk van de Zweedse schrijver Hjaimar Bergen, (üe echter reeds in 1931 is overleden. Het is het enigszins komische ver haal van een Zweeds meisje, dat in een provinciestadje opschudding ver oorzaakt door op een bal in „rok" d.w.z. in broek te verschijnen. Niet tegenstaande de luchtige schrijftrant, zit er toch een ernstige ondertoon in. Ook de tekening van de toenmaals bestaande toestanden op het Zweedse platteland is zeer goed.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 3