mm Met vreugdeschoten werd kanaal Gent-Terneuzen in gebruik genomen I PAARDENMEST VERVANGT DE MUSKETTEN IN RAMMEKENS Zeeuwse Almanak p9 ffll i I m mêmii .ifeli VLISSINGEN-BRESKENS BIJNA TWEE MILLIOEN PASSAGIERS 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 18 NOVEMBER 1952. 18 NOVEMBER 1827 Maar sinds de dertiger jaren streefde men vergeefs naar uitbreiding Vandaag: 18 November 1952 is het precies 125 jaar geleden, dat te Gent en Terneuzen het artillerie-geschut een aantal vreugdeschoten over de steden en het Vlaamse land deed daveren. De eerste schepen, waaronder het koninklijk jacht „Juno" van koning Willem I, voeren op diens verjaar dag het kanaal GentTerneuzen op en reeds toen besefte men volkomen, van welk een allesomvattende betekenis deze scheepvaartweg zou worden, niet in het minst voor de havenstad Gent. Achttien November 1827 dus kon dit kanaal, waarvan de aanleg in Mei 1825 was begonnen, in gebruik wor den genomen. In 1910 volgde als eerste stap in de weg naar een gro tere ontwikkeling de openstelling van de Westelijke zeesluis in Terneuzen en reeds toen bleek, dat deze sluis niet aan de eisen zou kunnen voldoen en dat een grotere sluis nodig zou worden. Het was namelijk niet moge lijk, en het is nog steeds niet moge lijk, om schepen van meer dan 10.000 ton te doen passeren en zoals bekend vormt cle aanleg van een grotere sluis, en de verbreding en verdieping van hét kanaal reeds sinds de dertiger ja ren een punt van bespreking voor de Belgische en de Nederlandse regerin gen... Het struikelblok wordt nog steeds gevormd door de kwestie der spoorwegtarieven (als „tegenpresta tie" voor het toestaan van de aanleg van een grote zeesluis, verlangt Ter neuzen terecht te profiteren van de zelfde tarieven, als die, welke voor de Belgische zeehavens gelden) en het verziltingsgevaar. INTENSIEF GEBRUIK Dat het kanaal, ondanks de nog steeds verbeide verbeteringen, inten- October was belangrijke maand voor bedrijfsleven (Slot van pag. 1). De berichten over de garnalenop- brengst waren gunstiger dan voor heen door grotere exportguota. Het gaat vrij goed in.de vissery, maar een betere organisatie zou nog veel meer kunnen bereiken. De actie van de Vereniging tot bevordering van de Zeeuwse visserijbelangen (Zevibel) mag dan ook een zaak van Zeeuws belang heten. Op verkeersgebied was van beteke nis dat Ged. Staten meedeelden te blijven streven naar een vaste oever verbinding met Noord-Beveland, ook wanneer dezèr dagen de nieuwe ver grote veerboot naar Ivortgene in ge bruik zal zijn genomen. Op Walcheren is een wegschap in oprichting, dat eigéhdom en beheer zal voeren over de wegen binnen het herverkavellngs- blók. De gemeenten zullen 75 de 1 riën, die door de stügende tempera- TSTVtnV. *>K ttf Vii-ï^ïi-r, 4„I-:1 C.„J sief wordt gebruikt moge binken uit het feit, dat In 1949 het aantal voor België bestemde zeeschepen, dat Ter neuzen passeerde 1263 bedroeg (ton nenmaat 2.0054.623 brt) en dat dit aantal in 1951 reeds was gestegen tot 1876 (tonnenmaat 2.0252.39 brt)! Daarnaast werden b.v. in 1951 in totaal 33.815 binnenschepen in Ter neuzen op- en afgeschut, met in to taal een tonnenmaat van 11.267.386 tonnen. Het is vooral het aloude Gent, dat dank zij dit onder koning Willem I aangelegde kanaal weer tot bloei kon komen, waarbij uiteraard even min het Nederlandse belang zie de industriën langs de kanaalzone! uit het oog mag worden verloren. Teneinde evenwel een blijvende bloei te verzekeren, zal het ongetwijfeld nodig zijn, dat de scdorfc zo lang ge wenste verbeteringen tot stand ko men. Vóór de dag waarop men het feit zal herdenken, dat het 150 jaar geleden was, dat net kanaal Gent Terneuzen in gebruik werd genomen... Wellicht Is dat de reden waarom men de huidige dag op vrij sobere wij ze doet passeren; slechts een causerie via radio Gent hedenavond zal er aan herinneren. Vele bomen in Middelburg moeten verdwijnen Ongeveer veertig bomen in Middel burg, ondermeer op het Molenwater tegenover de Schouwburg, de Koe poort en de gasfabriek en op enkele kaden, zullen eerdaags verdwijnen. Zij zijn liet slachtoffer van de iepen- ziekte. Zodra zij verkocht zijn, zullen zij worden geveld en vervangen wor den door jonge lindebomen. NIEUWE BESTEMMING VOOR OUD FORT Maandag begonnen voorbereidingen voor installatie van champignonteeltbedrijf Nog even trots en onverzettelijk als vier eeuwen geleden verheft, hot fort Rammekens zyn hoekige contouren boven de Scheldedijk, maar het Is de trots van de grjjsaard, die doet of hij nog meetelt, doch weet, dat zijn rol reeds lang is uitgespeeld. Toen de kleurige historie van Rammekens geen vercolg meer vond, toen geen enkele generaal er. meer aandacht aan wilde schenken, werd het fort een verlaten, liaast vergeten bolwerk, al leen gelaten met het water, dat iedere dag weer klotsend tegen de dijk op klimt, met de meeuwen, die er rakelings krijsend grote kringen boven be schrijven en met de wijde Walcherse polders. Het leek gedoemd te zyn om in eenzaamheid te verpulveren, totdat enige tijd geleden een energiek man de onde vesting ontdekte en onmiddellijk tot de conclusie kwam, dat die duistere, vochtige, vorstvrlje kazematten een ideale hulsvesting zouden betekenen voor zijn champignonteeltbedryf, waarvoor hjj een nieuw onder dak zocht. Dit besluit luidde een nieuwe periode voor Rammekens in, do periode, waarin paardenmest de plaats van musketten en kanonnen in neemt. Want deze prozaïsche meststof is onontbeerlijk by het telen van die du re delicatesse, ae champignon. Vroe ger was het by die teelt gebruikelijk, dat de mest werd gefermenteerd. Bij het broeien ontstonden er omzettin gen in door het optreden van baete- polder Walcheren zal 25 bijdragen. De mededeling, dat de mailboot het volgend jaar geen zomer toen sten- dienst tussen Vlissingen en Folkesto ne meer zal onderhouden, wekte in wijde kring teleurstelling. De „Meck lenburg" zal men in Hoek van Hol land riodig hebben. Voorts leverde de dienst geen rendement op. Zal dit be sluit inderdaad losstaan van de vraag of de „Zeeland" nog in haar geheel naar de Scheldestad terugkeert? Nbord-Beveland zal waarschijnlijk eindelijk in 1953 leidingwater krijgen. Tot nu toe werkte mén met aanvoer door tanks. Onder de Zandkreek zal nu een plastic buisleiding worden ge legd. „Britannia" in Vlissingen zal wor den herbouwd. Men begint met een congreszaal en een cafe-restaurant. Later hoopt men het hotel weer op te richten. Hienrfee zal een karakteris tiek stukje Vlissingen weer worden hersteld. Het vreemdelingenverkeer bracht dit jaar vooral voor de hotels een goed voorseizoen en seizoen. Het na seizoen was met het weer slecht. Vele dagjesmensen werden geregistreerd. Het buitenlands bezoek was hoger dan-in 1951; vooral Belgen, Fransen en Engelsen lieten zich niet onbe tuigd. De V.V.V.'s te Middelburg en Vlissingen zullen trachten de propa ganda van de Provinciale V.V V. op meer commerciële voet te doen voe ren. Men wil voorts verschillende eve nementen organiseren. Zodoende be reidt men zich nu al op de komende zomer voor. EN WIE Eet mag dan waar zijn, dat de sa- ■menwerking op internationaal ge bied niet altijd over rozen gaat, ge lukkig manifesteert zich van tijd tot tijd in kleinere lering een streven naar saamhorigheid, dat niet slechts op papier, maar in werkelijkheid re sultaten afwerpt In Koudekerks zetten de dorpelin gen de schouders onder de restaura tie van de kerk, uit Oostburg werd gemeld, dat. leraren van scholen uit Brugge en Oostburg momenteel po gingen doen om in eendracht en ver eniging bepaalde zaken te gaan aan vatten en thans blijkt, dat in Brui- nisse dank zij een harmonisch sa mengaan van een aantal vaklieden een moderne toneelzaal werd verkre gen. Een oudonooglijk schoolge bouw werd herschapen in een fraaie zaal, waar de jeugd van Bruinisse en omgeving toneelvoorstellingen en andere ontspanning brengende evene menten kan uitvoeren of doen uit voeren. Dit nu zijn, temidden van de vaak zo teleurstellende ervaringen met de grote figuren van het wereldtoneel, 'moedgevende ervaringen met kleine re figuren van ons eigen, Zeeuwse En wie het kleine niet eert tuur stierven en dan weer als voed sel dienden voor een nieuwe genera tie bacteriën. Dit herhaalde zich eni- fe malen. Waren alle schimmels dood, an kon het champignonbroed wor den ingebracht. Er bestaat thans een nieuwe me thode, zeer juist, doch heel onele gant „uitzweetmethode" genaamd, waarbij men de mest eerst acht da-, gen laat broeien om hem brosser te maken en vervolgens stuk slaat. De temperatuur in de teelruimte wordt op 55 graden gebracht, dezelfde tem peratuur als de mest heeft, waarna na een dag of vier het broed wordt ingebracht. De heer Varkenvisser uit Wasse naar, die zyn bedrijf eerdaags in Rammekens gaat voortzetten, past nog weer een andere methode toe: hjj brengt de mest in houten kistjes in een stoomkamer, een sneller pro cédé, waarbij de stoom de schimmels doodt. Op deze wijze is de mest eer der geschikt om het champignon- broed te ontvangen. SMALSPOOR OVER DE DIJK Voorlopig zal de mest gestoomd en wel naar Rammekens worden ge bracht omdat de montage van de stoominstallatie wel enige tijd vergt en de heer Varkenvisser zo spoedig mogelijk niet het kweken wil oegin- nen. Maandag was reeds vrn veel materiaal, waaronder houten kisten- en een grote ketel, bij de oprit van de dyk naar Rammekens aanwezig en de twee knechten van de heer Var kenvisser, inwoners van Rltthem, waren druk tn de weer om van vele brokken roestige rails een smalspoor- tje over de dijk naar het fort te fa briceren. Deze dyk is namelyk voor auto's onbegaanbaar; het benodigde materiaal, zoals de kisten en de bul zen voor de centrale verwarming, zal daarom per motórlorrie naar zijn be stemming worden gebracht. Wellicht, dat volgend jaar een weg wordt aan gelegd; stellig geen overbodige weel de! De mooie, maar zeer secure cham pignonteelt wordt ook op Noord-Be veland beoefend; de gebroeders De Moeilijkheden in woonwagenkamp te Schoondijke. De woonwagenstandplaats in de gemeente Schoondyke gaf in de af gelopen jaren wel eens aanleiding tot Klachten van de zijde der woon wagenbewoners en der omwonenden. Thans zijn van gemeentewege ver schillende verbeteringen aange bracht, zodat over de toestand van het woonwagenkamp niet meer ge klaagd kan worden. Echter zyn te- gelykertyd verordeningen in het le ven geroepen, die de woonwagenbe volking behoort na te leven, zoals het betalen van staangeld. Hiertegen ontstond vorige week enig verzet onder de woonwagenbe woners, met het gevolg, dat het ge meentebestuur met hulp van de rijks politie maatregelen moest nemen, waarna men zich by de uitvoering1 der bepalingen neerlegde en de x*ust in het kamp weerkeerde. Nooyer in Wissekerke, die een korte, door de hoofdassistent van de Tuin- bouwvoorllchtingsdienst, üe heer W. Wattel, gegeven cursus volgden, bouwden zelf een vyf meter lange schuur en zullen nu eind deze week of begin volgende week hun eerste champignons oogsten. Honderd karpers voor de visvijvers op „Toorenvliedt" De visvyvers op „Toorenvliedt", het toekomstige recreatieoord van Middelburg, zullen bevolkt worden met honderd karpers, die de Hengel sportvereniging Middelburg er ver moedelijk nog deze maand in zal uit zetten. De oorspronkelijke bevolking van de vijvers is dank'zij de activi teit van de vissers behoorlylt uitge dund. Nog steeds boter Dat de frauduleuze uitvoer van bo ter naar België nog steeds doorgang vindt is door de ambtenaren der I. en. A. te Nieuw Namen aangetoond. Niet minder dan 250 kg. roomboter werd vorige week door hen in beslag genomen. CONSTANTE KWALITEIT Weekend van „Nieuwe Koers" in Goes. Vijfjarig bestaan van de plaatselijke afdeling herdacht. Leden van de socialistische jonge ren organisatie „Nieuwe Koers" uit alle delen van Zeeland waren dit weekend te Goes bijeen, ter viering van het eerste lustrum van de plaat- selyke afdeling. Zaterdagavond werd in „de Prins van Oranje" een toneelavond gege ven, waai'by het toneelstuk „Van an der ras" werd opgevoerd. De afde lingsvoorzitter, de heer M. J. de Groot, liet in zijn openingswoord de afgelopen vyf jaar de revue passeren en zette het doel van de „Nieuwe Koers" uiteen, nl. om de jeugd tot politiek denkende Nederlanders te maken. Hierna gaf hy nog een over zicht van de inhoud van het toneel stuk en het standpunt van „Nieuwe Koers" t.a.v. het rassenvraagstuk. Z.i. kan dit beter worden opgelost dan zoals thans in Zuid-Afrika ge schiedt. Hierna kwamen de Nieuwe Koer- sers voor de eerste maal op de plan ken met een toneelstuk. Over het algemeen kunnen zy over hun debuut tevreden zyn. De negerrollen, ge speeld door mevr. de Groot-Mondria, Nellie Tilroe en Leen Capello werden op uitstekende wyze vertolkt, ter- EERSTE NEGEN MAANDEN VAN 1952 Veer Kruiningen-Perkpolder vervoerde de meeste auto's. Gedurende de periode Januari tot en met September van dit jaar zyn door het veer VlissingenBreskens v.v. bijna twee millloen passagiers ver voerd: met een aantal van 1.973.029 werd een nieuw record bereikt. Ook de andere lijnen van de Provinciale Stoombootdiensten gaven een toename van het aantal passagiers te zien, met uitzondering van de lijn Veere Kamperland. Wy publiceren hier de cijfers over de periode Januari Lm. September 1952, alsmede ter vergelyking de voornaamste gegevens over hetzelfde tydvak in de jaren 1948, 1950 en 1951- en het voor-oorlogse jaar 1938. PASSAGIERS. 1938 1948 1950 1951 1952 VlissingenBreskens 298.678 795.289 1.422.387 1.796.177 1.973.029 TerneuzenHoedk. 66.502 145.881 210.783 251.639 257.941 Kruiningen—Perkp. 65;584 825.101 864.244 911.227 981.472 ZlerikzeeK.veer 33.309 102.637 121.866 122.284 127.103 KortgeneW.dyk 104.839 208.834 203.706 207.760 228.376 VeereKamperland 18.331 66.797 51.265 53.354 52.776 Totaal 587.243 2.144.539 2.874.251 3.342.411 3.620.697 Het aantal vervoerde auto's is op alle lijnen toegenomen. De dienst Kruinin. genPerkpolder, geeft nog steeds het grootste aantal tc zien AUTO'S. 1938 1948 1950 1951 1952 VlissingenBresk. 39.610 74.321 159.497 163.245 187.996 TerneuzenHoedk. 4.963 584 8.764 10.208 11.496 Kruiningen—Perkp. 11.808 142.821 181.904 191.666 206.698 Zierikzee-K.veer 3.277 8.684 15.613 17.371 20.345 Kortgene—W.dyk 16.684 22-843 39.128 44.249 48.503 Totaal 76.242 253.253 404.906 426.739 475.038 Gedurende de maand September Is het passagiersvervoer op de ïynen TerneuzenHoedekenskerke en VeereKamperland teruggelopen. Het autovervoer nam op alle Innen toe, hoewel het op de ïynen Terneuzen— Hoedekenskerke en KruiningenPerkpolder ongeveer gelyk is aan het vervoer van vorig jaar September. wyl eveneens o.m. mevr. Capello knap spel liet zien. Voor de Zondagmorgen stond een wandeling op het programma, die in verband met het slechte weer niet kon doorgaan. Men heeft zich toen geamuseei'd met zang en spel. Des middags sprak de landelijke voor zitster, Suze v. d. Steeg, over „De vrouw in de maatschappij", op welke inleiding nog een drukke discussie volgde. Zeeland weer eens in de aether Zondag a.s. zal Aad van Leeuwen des middags in A.V.R.O.'s wekelijkse sportrevue een korte reportage geven van de voetbalwedstrijd Terneuzen— R.A.C. Des avonds van 22.0022.05 uur geeft Tom Schreurs in de rubriek ..'s Even Neuzen" zijn indrukken weer over de veerdienst Terneuzen Hoedekenskerke. Hiertoe zal tydens de overtocht van een draagbare zen der gebruik gemaakt worden. Te Hoe dekenskerke wordt een reportagewa gen opgesteld, die het gesprokene ont vangt en voor doorzending per tele foonkabel naar de studio zorgt. Oefening van de Nat. Reservé in de duinen bij Oostkapelle In de duinen van Oostkapelle werd Zaterdagmiddag een geslaagde oefe ning van de Nationale Reserve ge houden. Het betrof hier een aanvals- oefening van een peloton, gevormd uit de afdelingen Middelburg, Veere, Serooskerke en Meliskerke, waai'by de kadevklasse van Vlissingen als tè- genparty fungeerde. De oefening stond onder leiding van kapitein Fas- sert en adjudant Holster. Dodelijke val van trap In het gehucht Hoek van de Dyk bij Zaamslag is de heer J. de P. van de trap in zijn woning gevallen, waardoor hy een halswervel-fractuur bekwam en vrijwel onmiddellijk Overleed. Het ongeval onstond, door dat de heer de P. een kist met aard appelen naar boven wilde transpor teren en daarby kwam te vallen. Zijn echtgenote, die enige tyd later thuis kwam, vond hem onder aan de trap liggen. Een dokter Icon slechts de dood constateren. De heer A. de Jonge bestuurslid „Volksonderwijs". Tijdens de algemene vergadering van „Volksonderwijs", die te Rotter dam werd gehouden, werd de heer A de Jonge, directeur van de Rijks kweekschool te Middelburg, als be stuurslid herkozen. Eeuwfeest Geref. Kerk te Vlissingen Eenvoudige herdenkings plechtigheid Maandagavond werd in de Geref. Kerk aan de Paul Krugerstraat te Vlissingen In een herdenkingsdienst het l()ü-jarig bestaan van deze kerk herdacht. De plechtige dienst werd geopend met het zingen door de gemeente van psalm 118 vs 1: „Laat ieder 's Heren goedheid loven", waarna ds A. Vér- schoor psalm 48 las en voorging in gebed. Vervolgens hield ds Verschoor een toespraak over: „Wij gedenken o God, Uw goedertierenheid in het midden van uw Tempel". Spreker wees op de vurige liefde van ae oud- Testamentische Jood voor Jeruzalem, hetwelk in zovele psalmen tot uiting komt. Bovenalles lag dat in de bete kenis van deze stad als geestelyk centrum van het Joodse volk. Im mers Jehovah zelf woonde daar in de tempel in het heilige der heilige. Als de kerk van het Nieuwe Testa ment nu spreekt over het geestelyk Jeruzalem, dan bedoelt zy daarmede de kerk van Christus verspreidt over de gehele wereld. Spreker wees op de trouw van God deze honderd jaar voor Zijn kerk in Vlissingen, die Hij door vele stormen heen tot op dit ogenblik in Zijn lief de heeft gedragen, van geslacht tot geslacht. De weldaden Gods zyn niet te lellen, laten Wij die zegeningen Gods nief alleen hedenavond geden ken, doch met onze kinderen tot in verre toekomst, aldus spieker. Staande Werd daarna gezongen psalm 150, waarna de le scriba van de kerkeraad, de heer C. van Alten, een historisch overzicht gaf van de voornaamste gebeurtenissen in het leven der Geref. kerk, voornamelyk uit de eerste helft van haar bestaan. Van deze historische byzonderheden hebben Wij in ons blad reeds een uit gebreid resumé gegeven. De heer van Alten belichtte in het byzonder drie episoden in deze hon derd jaar, nl. de Afscheiding, de Do leantie en de samensmelting. Van gro te Invloed is geweest de ambtsperio de van ds G. H. Gispen en nog later van ds Veenstra, die de ouderen nog gekend hebben. Eveneens leeft nóg by velen de herinnering aan de in eensmelting van de Geref. leerkefi A en B in 1910, tót standgekolnen on der do predikanten ds D. Pol en ds A. Kuijper Jr. Met grote aandacht werd deze causerie, waarin verschillende aardige bijzonderheden voorkwamen gevolgd. Het Evangelisatiekoor zong hierna een drietal liederen, n.l. „Lof zy den Here", Psalm 150 en Gezang 178. Ds. P. v. d. Schaaf sprak tenslotte over: „De lendenen omgord..." De kerk van Vlissingen gaat nu de tweede honderd jaar in, aldus spr. De vraag rijst: zullen wy die volma ken, zal de kerk in haar geheel die nog halen Zullen wy er dan nog zyn over honderd jaar? God alleen weet het. Zal voor de kerit de ure der ver zoeking komen of Christus wederko men op de wolken Wij weten het niet. De kerk heeft het bevel op Zijn komst te wachten, en spr. is wel eens bevreesd, dat de kerk van heden te weinig leeft in deze verwachting. Het bevel om Jezus te biyven verwachten zal meer in het leven van de Christe nen levendig moeten worden. En het vasthouden aan ZHn belofte, dat Hij zelfs in de grootste gevaren, Zyn kerk zal bewaren. „Houd dan de len denen omgord, d.w.z. blyft wakend en standvastig ook in de grootste vervolging, waaronder misschien de kerk zal komen te verkeren". Nadat nog gezongen was Gez. 23: 6: „Wii zegenen, O Heer, uw goed heid al den dag!" eindigde ds v. d. Schaaf deze eenvoudige, doch tref fende herdenkingsplechtigheid met dankgebed. Vroege trein naar Hofland Met fnganq van half Mei 1953 iedere Maandag By wijze van proef zal de directie van de Nederlandse Spoorwegen in de dienstregeling, welke in Mei 1953 van kracht wordt, op Maandagochtenden een vroege trein van Vlissingen af op nemen. die aansluiting geeft op de trein, welke om 6.21 uur van Bergen op Zoom in de richting Roosendaal vertrekt. Hierdoor wordt het moge lijk. dat Zeeuwse reizigers, die vroeg bij de pinken zijn. op Maandagen reeds om 7.42 uur in Rotterdam, om 8.08 uur in Den Haag, om 8 35 uur in Utrecht en om 9.04 uur in Amsterdam arriveren. Dit besluit van de Nederlandse Spoorwegen is genomen naar aanlei ding van een tot haar gericht verzoek van de Kamer van Koophandel in Middelburg. Tndien het aantal reizi gers echter te gering blijkt te zijn, zal deze trein in de winterdienstrege- ling van volgend jaar weer moeten vervallen. Nieuw orgel a oor Hervormde kerk te Axel De Ned. Herv. Gemeente van Axel heeft thans besloten tot aanschaffing van een nieuw orgel. Het hiervoor be nodigde bedrag is op f 4000.— byeen.. Er zal thans een lening worden uit-' geschreven om dit bedrag te dekken. PASSAGIERSVERVOER SEPTEMBER. 1938 1948 1950 1951 1952 VlissingenBreskens 32.462 88.994 159.014 200.197 211.197 TerneuzenHoedk. 7.296 17.400 22.074 28.504 25.218 KruiningenPerkp. 7.108 96.228 97.951 95.552 106.784 ZlerikzeeK.veer 3.352 9.887 12.197 12.329 13.712 KortgeneW.-dyk 9.511 21.452 20.732 22.978 25.775 V eereKamperland 1.731 5.551 5.191 5.270 4.715 Totaal 61.460 239.512 317.159 364.830 387.401 VlissingenBreskens TerneuzenHoedk, KruiningenPerkp. KortgeneW.dyk ZierikzeeK.veer AUTOVERVOER SEPTEMBER. 1938 1948 1950 1951 1952 4.223 9.252 18.309 20.835 23.592 552 504 850 1.353 1.356 1.558 19.760 22.148 23.841 23.878 1.869 3.130 4.889 5.073 5.966 318 982 1.648 2.001 2.469 TotaaJ 8.500 13.628 47.844 53.103 67.261

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 2